Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET C NİSAN İDSO YEDt TENtMELEK (44 41 M) VahîL» Alle R t VENt)S (4* «9 «4) T Akan. AKSARAY tPE» ( a a ıj) BEYOĞLU ATIAS (44 M 35) Kmn». Boeü» S Kriatel P. P DÛNTA («9 01 ««) Tar» C BroosoD R l . KME& (44 S4 JS) BOru* OtmrtUr J Masson R İ FİTAŞ (49 01 66) Etekler Havaya R I GAZİ (47 96 S5) tklbU TlımldOrt Yıhnd» Dttaya Blr Baklr* RT ÎSTANBCL (II 13 C7) 1 İnek Şfcban K. Sunal. » Bebek B Bentfl KRtSTAL ( î l 5? M) d Alle R T . SAFAR ( S 35 IS) Ai)« RT TILDIZ (îl 11 r.t . Hn GOnesto Ask RT. Kl» ROLAND BARTHES Tahsin YÜCEL *&\rm bllgl blroz bfigellk, olobüdığınco de tad» Gect'ğlmlz ayın sonlanndo dünyarnızdan aynlan buyuk Fransız ya/orı Roland Borthes, 1977 ocağındo, ünunun ve başarısınm en yuksek noktasmda, Coiiego do Franca taxı acış derslnde hem b r yazar, hem bir cğre'ıcı olarak. son tutununu boy'a ozetlıyordü. Kendıs'nl her şeydsn once bir kuramcı oiaro( tanıyonlar iç n şaşırtıcı, admı yuzyılımızm başlarında Soussjre bn koydugu gostergebiüml olüş'jTnak üzere bırlıkte yola ciKîıkları ıctnse sınlrlend rıcı bir tutumdu bu Bir zaranlar onunla a^nı yonde llerleyenler. daha doğrusu ıieledıklenriı saran ar bu sozlerm soylenmesınden once d9 tBarthes m gostergeb I tıe hanet ınden sozetmeye bcşomışlardı Oysa ne blr donüşten sozeaılebıtır. ns ds b r elce'<ışten, olsa o'sa ta ılk yazıIarciGn berl surege^en b r e^ılımın kesın b r tutjma donüşnesı soz konusudur Ele aldığı her nesneyı yepyenı bır ışiK'a a/dnlatrrcsına karşm. alışılm ş anlamda b r kuramcı değ Id r Roıond Bcthes gosterqeb'lımln geiış p etkrnl k kaıanmasında obur oncalennk'nden daha buyuk b r kat<ısı buıunmasma karş n, tcm an'amıyla bır gostergebılmcı ae degıld r A/nı acış dersın'n baş nda, kendıs nın de be! rtt <5I gıbı, uzun süre yazınbılım, sozcukbılim, toplumbıl n aionına oturtmok ısîemıştır ca ışnab'ını a n a yalnızca tde^em&ier» yazmıştır, cunku k c u i a ' i n a donussuz bır acı<lama cetırmeyı omcclayan bır cyozrroı» degıl «kendi yapısm da, dunvanın yapısını da sozun yapısında> y tıren blr tyazar» olmak istemıştır hep Bütün yapıtları tanıklık ©der buna Ilk yapıtı Le Legre zero de l'ecrıture de (1953), once!ıx'e nesnel bır tyazı»nın olonaksızlığını ortaya koymayı amaclar boşlangıcto b r bıllmsel savunca o'arak hazırladığı M chsiet per luımeTie'l (1954), son djzenlemeye gırışneden, Mıchelet de bulduğu Izleklenn bır dÖKümu bıcımında yayımlar Daha sonra, unlü Sysreme de !a mode'u (1967) blr bıl.msel savunca olarak hazırlamakta o'duğu söylenir dtırur, ama Barthes bu ycpıtmı da b lımsel blr kurulun yargısına sunmaKtan vazgecorek. t b r araştırmonın değ şmez sonuclon olarak deg l daho cok b r cıraklıâın Inanc'arı, eğlnimlerı deneylerı olarak» doğrudan doğruya okura sunar cünkü, tıpkı Mythologles (1957) gıbı Systeme de la mode da he r şeyden önco bır gozienler «'opıamsıdır Dıllmı?e aktanimış tek yapıtı Gostergeb KTI ılkelen nde (1964 cevırenler Berke Vardar Mehmet R'fat <üitur Bakanlığı 1979) olduğu gıb! d'zgesellığe özendığı zanan bıle kes n yonıtlardan kacmır her zaman Aynı tutumun sonucu clarok Sur Racıne de (1963) yaptığı gıbl nesnesme b rkoc acdan b rden bakmayı denedıği bıle olur S/2 (1970 ıse Ro'ard Brrthes ın oziC'ık eoı lımlnın tyıden ly ve belırgınl»sme/e boşlcdıgı yapıttır O dukca kısa bîr anlotıyı. Balzac'ın Sarras ne'ını ele alarak bır tt"» ucje ulasmak ıstpr bu'Oric arıa craş*ırılan nesnen n tumfuöa de<5 I oraştıran oznpnn pnui ekının p, onun cnıigın n bsl ag n n ve duyarlığın n tum'uğudür bu Eleşt rıyi e es'ırmenın kendı dıl nı başko or'nın vaDi'lorı üzerınds deneTifik olarak tanımlad'ğı dü ş u i jlurse Barthes ın boyle bır tulurra yons mesının şaşıtocak bır yonı yoktur Ne olursa olsuo tyaznlannda tbenıın ağ rl'Jı arttıkca, bu V*h BX KADIKÖY \ FİLM SEN, ÜYELERİNDEN ÖZTÜRKÇE KULLANIMINDA GEREKLİ ÖZENÎ GÖSTERMESÎNt İSTEDİ F.lm Seslendırme Sanatctları Demeğ nln (FILMSEN) 2 Olağan Genel Kurulu nda Oıuşturulan yenı Yonet m Kurulu ılk toplontısında u/e'em den oztjrkce kullanımıida gerekl! ozeni göstermesını Istem s. TRT'de özturkcen'n kullanmı ıcm o r tak canşma ıc nde olduğu belırtılmıştır Gens! Başkanlığına Meral Taygun'un secıldığı FİLM SEN" in DETCA'nın taTi desteğı sağ loidığından sendı<alasmak konusundo c driı ad'rr ar otacağı bıld"'sn top'antıda ceş tlı kuru'uş'crta olan ılışkılere de da ğınılm ştır YENİ YÖNETlM KURULU Caltşmalorına 1975 yııında boşiayan FıLMSEN ın 2 Olagan Genel Kurul top'antıs nda o uşan venl Yonetım Kurı.!u ışbolüTiunü şöylo gercek leştırmıştın Me'al Taygun (Ge nel Başkan), Tlmucin Caymaz (Genel Sekreter), Kahroman Ac&han (Sayman'1 Alrye Uzunagtağan • Gu'er Öktem (Genel Sekreter Yardımclorı). Dıncer Cekmez Erhon Yazıcıoğlu (Uye^ Kâmran Yüce. Aysegul Yal cın Nurl Ergun (Onur Kurulu ı Be'ul Alabora Tomr'S Incer Nscdet Yrkın (Denetim Kuaılu) tNCt «46 45 M) 1 ftjt Döoeo Ad&m K. 2 Kara Çadınn Kın t T&Uues. KONAK («t M M) C. Btoasae Hİ. LALE (44 35 tS) t Alturmeee MELODt (44 13 14) A. Detan RT. BAKAT (45 M Î7> Ouetod R T 411a R l . KD. SunaL Z*ynep Tın tfmar O&nf Çüpn StTE (fl O «) VU* U (H N » ) .. KüçOfc Kv •m Büyflk Arzusj. ATLAVTtK <M a 7t) U. 7»ncılar. KADIKÖT (17 74 8») . . JtBM» BOOd KnlIO HlZZDCtlOd* KENT ( » »6 lî) „... Abb». REKS (3« 01 12) Kuey I Aîtjımes» SÛRElll (3« M K) Sertanın Arabal&n LSKCDAR (33 24 73) 1 Cemüa a Î3 Kanjtu DEVLET (İS a 36) TtTATKOSO SooÇar. Çiz11 00 ODA T. . ıBaj Hlç . •axrük KJtap Evlı Sah, Fn., Cunu 18.30 «Leke d Benek Renkı C Tew 15 00, Pazar 11 00 Cumm C Te«t "0 00 F u u 1430 PATIH <a> 53 S0) ıTırpan> Çar 2100 Pnzar 15 30 • 18.30 ıltarar 71» Per. Omna 21 00. C Tesl 1S.30 . î l C0 BfUHStN LBTLORLL (40 71 M) . «î.r«k Saü» Çır JÎ00, Paasr 15 30 18.50, «BaI«ban A?»» Per Curo* 31 00. C Tes! 15J0 îl 00 RADIKOT 13* 31 n i .. . tBabanın Gorinert» Car. P»rar 15.30 «Yol ar Tuk*ndl» P«r , Onn» 19 00 C Tesl 15 J0 19 00 ISKÜDUt (33 03 91) «Atrnasyonsa B"'O*rl» Ç»> Per , Cuına 21 O C Tesl I» 30 U 3100 Pazar la.30 TEPEB%S1 (44 79 5S> tSMorua Maval» Çar Per. Cum» 18 30. C T m 130 «Go dot G«ldı» Pazaı 15^0 ALt POTR.\ZOrtHj RORHAN ABAT (Sljll Cmlt T 47 (7 17) . . . «Yedt DelUer» P Te«J h»rte ber e«c» !1 00, Çsı , C Tevi P»zar 16 00. BİZtM TI1ATRC rKrnter T. 46 3İ K9) cPıç Kunısu> Salı Car. Per . C Te^l Pn7aı 31 P Car , C Te«' P»îar 18 00 O (.ILRIZ SLRLRİ EN&1N CkZZAR (Rentrr T M 35 89) «Dıun Inca BJr Tolı Caj 15 00, CuTit S 00 C T». > •1. Pazax 15 00 G. ÜLKf) G ÖZCAN (4) M tl) . tSfllürr&D Bacanakı P Tesı harlc her sece II 00 G. Te^l Pazar 16 C0 DFVEKISI KABARE (44 44 75) ıReklanlarj P T». B) bariç her ÜFCS 21 15 Car, C T»s! Paı^r 18 35 F I İ ^ I . U HARIKAHR KCMP^NTASl (^an Mnnııuı 47 03 15) . p Tesl partç n«T sec» Î0 30, C Tesl Pazar 17 00 tSTUıBLL BtRLİR S.\HNES| iMtrtl T»ypın Hrnter T. <S 35 89) 141 42 den Invıa ManzAr<uan> Per 18 00. CuItıs lo 00 18 00 KFVT O T I N C I U R I (K Mn» tifapa.» Ctvrf T ü 01 78) cB<xiruırcc!&kı Percere» Çar lo 00 21 00. Per 21 00 Cumm 21 00, C Tesl Paıar 15 00 18 00 ORTAOVUNCULAR (Harbıye) t^cJılan da \ un;rlan ~ Palı. Per . Curtuı C Tet| 21 00. Car. F s z u 18 00 C Te»t P»»ar 15 00 SEJtT tTGfR (S»?!l Cmh T 47 97 17) «Biyonl* Cocuk» P Tesl har*ç ber gee» î l 00 C Tesl, Pazar 16 00 dışında rerhang b!r bıleşıTe ulaşTia onnacındon ce uzaklaşır Roland Ba r ıhes Le P'csır du tex'e 11973), uzunlu k salı brtak m kopuk pcrcclardai o uşjr, R o i c d Barthes per Roland Barthes ıa (1975) yer alon yuzj aşkın «parcacık» yazonn değış k o'gj ar, deg şık nesnelsr karşıstndokı bakışını duycj ve duşunr9 yukunu ortaya Voyar. Fragrents d un dıscours amoureux (19771 gene aynı b c " r i e , buvukıö. kücüklü parcalarla kuruiur Konj'an ortaKtır bu parco'arın, hep sevı cevres nds doner'er OTIO b r kez daha bır tbıleşım» degıl, bır ttoplon» söz konusudur Ister deyış Ister duşunce ıster duygu ıster özgünlük hangl acıdart bo<Trsa'< ba<oiım hep buyu< b r yazın ustasın n so luğuiu sezdıren bu yopı'larda gıttıkce ar an bu tbolur.me» egı I i r n ı bu buyuk yaz.n us'a;ınıı b Iıms?llı3e sırt cev rır gorun duğu zaman bıle b ''m adarrlarına onculjk edebıl rken en kuru seylerden sozettığı zcrran bııe ozanr*an daha ozan romancdan daha romancı olabılrrken. bu «ara alanm secmesmı na sıl ac'k aoialı'' «Bdidugu"! sozcuKlerı ıstemıyoruTi da onun ıc n vczıyorurn» deme^me yoi oçan nedenie, bul^uğu bıc mlen de ıs'ememes /le m ' Bo kı de Daha ı!< vapıtında »Çağdaşlık olanaKsız b r yazn aramakla ooşlar» demıştı Cağcaslıgın bır koşu'u da kalıplardan kac*>aktı «GuPumuz top'umjidakı yo ban^ılcşTiodan kur:uİTia< ıcm bır yoi ka'dı ka c *a a nerı\e Jo5u kac ş He r esk d I kuşku uyandıncı bır nıtel ge burunuyor rıpn^en her dıl y "plpn r y nelenTez eskıyor» dea gıne gore «so/ie"T'»ını t> r an " m i a u'Fatma'!!on bır ailaTida nokta a 5 ro bır çogdcs K ka/g s m be rt sı sa,ıa Ne olursa olsun b°n <endı pa, nıa Rol"nd Bar'hes n soyler n n daha L'un /ı ar eılerde» olacoğma ozg jn soy cnler arasınoa^ı o z g j ı yc n ko ay kolay /itırmı,eceg ie ıranıyo rum ATATÜRK'ÜN 100'ÜNCÜ DOĞ5JM YILI NEDENIYLE ŞİİR YAPJŞMASI DÜZENLENDİ ANKARA ' a o ) Ku tur P" kanlıgı Atoturk un yüzuicu do gum yılını kutlaT>o şen'ık en cercp/esınde bır ş r ycnşması duzerlemıstır Yarı^manın dTiacı fAtatı k' un cağdas dunya gcu'jnu ve m lı kultur anlavışına u gun sanat dsgo r o'an venı eser'e r r top um ku"uruı"'e ka^ord rıl rr^^ » o'a'Ck sapto r mıstır Ku tur Bakonlıcı yetk I lerl. vcıışrıa', a kotılmck ıste,enerın r en oı 60C nı s a tu'arırcakı $ıınerını 7 n sho hol nde en gpç ey J 19"0 paza tesı gur>une ka dar baKar, ıga gonoern eler ge rekt ğin 1 beftrtmls'er'1 r Yarışma odu Iprı bınnc! lcln 25 bın ik nci ıcm 15 bln üçün ru ıcm ds 10 btn I ra olorak saptanmıştır Yarışrıan n seccı kuru'unda, Fevzı Halıcı, Nureddın Özdemlr. I han Gecer Rıd/an Congur ve Ya.uz B J ent Bokıler bulunma'Ctodır Yarışmo sonuc'arı 1981 yılı lcınde bckanlık tarafından acık lanocoktır BULMACA 1 23456789 leri Yerüçenîı» zamanmds arl'er* >»).eT m>i* ı ToKit ın blr ı c?M D^rt \arı m ı s kaph kara parçssı 4 Buro \ ı 'an. 5 6me\ Esk) dıld» »ı S Bir eıcek adı Pren« n 7 \erU ünln slmseil Tersl eskl dijde e'ıttn 8 Blr spor gerecl Tersl san üv \ ^n ft Kavıp necne*Tl bulmak tc n çalı* Milarnnda emir Madaralı Roman Ödülü Madaralı Roman Vakfına dönüşüyor Her yıl Koy Enst tulerınln ku ruluş yılaonumu olan 17 n scn'da venlen Madaralı Roman Ödulu, bu yıl da 20 nısan pazar gunu saat 11 OC'de An kara Sanatseverler Derneğı'nde yapılacak bır törenle kazanana verllecektır. Madoralı Roman ödülO Secl cHer Kurulu Fusun Akatlı (Altıok), Mehmet Başaran, Mehmet Bayrak. Adnan Binyazar. Mustala EkmsKCi Mustafa Şe r f Onaran, llhami Soysal ve yedek üye Talıp Apaydın'dan o'usmaktadır Madaralı Roman ödülü'nün bu yılkı tutarı 25 000 lıra olarak saptonmış'ır Ayrıca odul rapor'an da b r k tapta toplanocaktır Ödülun kurucjsu Fıkret K'a dara'ı, Köy Enstıtulerıyle llgıll I r savaşımın değerlend '!İ nesl amacı/la bu odu'u kurmustur Bu neden'e ödul bır kıslnın değıl b r onlayışın yavılnasına yönelrrekted Bu anacı bel rleyecek anı ve tnceleme yayınlan da ödblü zengınleştirecek yakın bır geıe cekte de odul Madaralı Romon Vak'ı'na donusecektır. Vanlan karara gore odul parolel'nde yayınlar da yapıtacaktır. Prof. Günal'ın anısına duzenlenen acık oturumda «Almsnya Acı Vntan» adlı film (CunS.rtyet Bürosu) Gect g'mız a/ ıcmde olen SBF Ba~ n Ya/n Yuksek Okulu f duü Fof Yı'maz GOnal ın a" «îina BYYO Slnema Kolu'nun dtzenledığl acık oturumda «Alma'iva Acı Vatan» odlı ' •) tartısıldı " Acık oturuma ko^uşnacı olarak. fılmin başr> unci'^u hulya Koçyiğıt't» bırI '3 Ankara Radvosu yopımcıloından Fı'ız Ercan yazar f 'urcnhan Mj"gan ve Dr, Kurt ı t ı s Kayalı katıldtiar Sınerra Kolu adına, Prof. GQ ncl ıc i >apılan konuşmayia oturumda Ilk önce a Izleiı^lennı anlatan Kocyıgıt ın ardından soz clan Fıiız Ercan, Almanva ya gıden kaJın ıçcı sornuna değın rken, f mm bozı eks k ^e yanlış un>u r lar gozle^'edıgnı bellrtti F ' T I Tj r kıve dckı tcp'umsol d"Tisım ve sine^amz bağlam noa "deleyen Murathan M^ngan ^o tAlmanva Acı Vatan"in ıdd asız gorünumüne Ka^şın ciurrlu ve lyınıyetii bir ınce'eme yazısı hazırlayan Dr Ku'tuıuş Kayalı «Almanya Acı Va'an» ad'ı f !nm goren slneması ıc naekı yer.nı cozumlerken oyuncu Hulya Kocyiğit'ın. Akad'ın «Ge'ın DJğun Dıvet» uclemmdekl başarısından sonra bu fılmd9 ds lyı blr oyun cıkordığını acıMadı. Konuşmacılara yoneltılen soruların an dından oturum sona erdl. 9 iözorü SOLDtN 1 Esklsehlr a Lastlk lt 3 Ezan Lanıs 4 Cama e'eY 5 F i AHdc « Malt 7 HUt Kl. R Er Mlzana S Kan&tmak. AŞAÖIYA ı 1 Elegeçrr>ek 2 Ara 3 ksaîl Mt 4 i*nA Ma. B sl. AlkU 6 EVlektlzm 7 Ali Aa 8 flmeD Inîîa 9 R'aje' SOLOAN S4G4 1 Hav^azırın btrmirtld'JI büyük d»po 2 Blr fcrnek glysı 3 E>kı dılde anae Tersl bir renic 4 [5tanbul"un ••mtlerlnden 5 Tersl öjütülnrOs tah.1 Tersi eski dilde geleoek 6 Vaka ^nlam'ı rj ya da çlrjrl 7 Iceceü ya»»? ytvaş Içtne 8 Kuçak olanı tanım arrak "Cln kullarulan sempatlk s ı^t Kı»a znzn&n 9 AvruDa'run bu"üi vanardiîlanndac YCKARID4N ASAOIYA • 1 Mec'Isıeli hüküTe*lerl Ocaylama anıam,nda t'Jsterdiic SempozyuTia katı an konuşmoc lar vs ızley c ler. 'Çocuk Yazınında Görsel üetişim,, sempozyumu sonuçlandı Turk Kütüphonecller Derneğı'n'n Istonbu! Çubesı torafırdan istanbul oa duzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Cocuk Kıtapları Fuan etkiniırcierl arcsında bulunan fCocuk Yozınında Gorsel lletlşırr» konulu seipozyurr 46 rlsan tanh'erl arasmao yapıldı SempozyuTia ceşıtlı uluslardan konuşmacııar kotılmış ve ülkelenndekı cocuk eaebiyoiı hakkında bılgl varmlşleraır örneğ'n iran cocuk edebıyatından ornekler veren, GH imamı tUlkeS'nde Çah ın kurduğu sonsur sıstemlnın bır sure hıc bır iran yazorına Satned Behrengı'nın yoıundan çitmeye 'ı'n ve'nedığlnl söylemtş clht lâ le kaoor onun gıbı bır yazar dogma Oıgın » De1 rtmış' r «Iran'ın aevrırp yazarı artık Superman, Tarzaı Tommıks gibı eser'erl cevırmlyor bunların yerıne İran dakı masal ge enek e'ıne cağımıza uygun cocjgo mesaı ıleten yapıtlar oluşturuyor ar» demıştlr Federol A'monyo'dan Helga Aıchınger ıse cocuK kltapları resimlenirken oze'lıkle gercekliğe önem verilmesl gerektığınl savunmuş ve şoyle 1 demıstır cYapma bebek oülümseylşlert, dünvayı tozpembe gösteren gozlükler oıemsız aynntılor, yarırn qerçe' leı SLSiemeler, butun buniardan ka çmTak gereklr Fıçurler soiuv şema lar kl şe haya etler değil oma ınsan lar ccnlandırıiTialıdır Çocuk korku tulmomalı, karamsarlığo ve yerl ver sız karşı cıkışlora ıtilmemelld r > Sempozyuma kotılon otekı Federol Alman ve Ingıliz konuşmac lar da dığör konuşmccılann goruşlennı desteklamlş ve sonucto coctğun duş gu cunu zenglnleştırecek, ono gercegı bır cırpıda anlatacak, ovdınhk ve sevıncll bır resimlemenln blr cocuk kitobımn en önemll özellıği olması gerekt ğ . tüm konuşmacıların ve dınleyıcılerın ortok kanısı olarak saptanmı$tiT BAK1RKOY • H11M (Inanbul Cad 45). Bilga (înctrli, Tımut Nadl Sok 19/B) Şlrlne\ler (Şirtnevler, Mahmutbey Köyyo.u. 80^, Püsun (Güngören Tevfik Plkret Sok 56), Suna (Kanaltep*. Delflıüsevınpaşa 6> Istasyon (Yeçılköy. îstasyon Cad 9/2), Turhan (E^e^ler, AU wk Cad 7) Frdea (Sefatoy, Bae'&r Caıl. 9), Ünal <M*rter S.t«M Kınaiıtepe SOK ^1) Istasyoo «Kanarya, P»W>»ninıoı ^ok ı, Yenl CKöçükçelnTiece Otaıl Sok 10) BE^ÎKTAŞ • SiSlık (Ortabahço C&d 28), Ortasöy (OrtıkST, Uualllm Nacı Cad 2S) Turban f^mavutköy, Kuruçe$ma Cad. 85), Akalay (1 Le;ert Nnrjetiye Cad S8) BhYKOZ : Olgun (Fevzıpasa Cad 3). BEYOGLU : BejoSlu (KsJvoncusullutt Cad. 76), Kambar (t»tftlal Cad Balo Sok 16) Gümüşsuyu (Gümüşsuyn Cad S9/A) BARiKÖÎ Ku'"dıbi (Mcdre^e Sok 3/2) KASIMPAşl DLıçer 'BaanjB Cad. Eaklm SoK. 41), üîor (ömeirtepe FübanS Cad 33 ı EMİNONL • lürken (Kumkapı, Türkell Cad. 132/î). Hunır (SıJtarahmet, Dıvan\oju Cad 87) Z&ter (Sabuncu Han Cad 85) FATIH "î^TEÇtane < Itîaıye Cad 25) Gumüs (MlmarslnRn, Keçecılez C'id 114) Hu ya ( K M Paşa Msmara Cad 66). $dvTemlnl Mero^z <Şel>remjü Mıılet Cad 2/3) Kerem (Odabası, \tl l l Cad 8) lizuet (Balat Vodlra Cad 162) E Y I P : Sun (Ba\ramp&şa, «lazharoey Cad. 1/A). Levent (StI«ht3r \I Fevzı Ça..mak Cad 11/A) G. O PAs\ f '» l^argöl, Ordu Cad 138), Tepeba«ı Nur (Küçji«ö7, C Tope. Cad 3? C) K*I)1KO> . A"ı\ol Msîez (A1tıol &)ksel Sitesl, «7/E). Iskele (I'ıJele Cad Da.ns3 So^ 9) Yu>"=e' 'Moda CM 132). Çaîlann (Selanre me BaSdat Cao 2) E'aç (Ererköy, EtheTjeferdl Cad ^»3> Dıden (CeTjorzar Ka;.n Alı Cod 148 6) I r a (BosUncı VUcel. C^d 4 D) Suaaıye Iske« (Sıad'ye Kımı t>ok 19) ISKtmR EiOİ (Selnanioak Cad 92 A) Çarnlıea (KOçükçamlıca N'şan'ası Cad *1) Karader z (Z"iT«p Kamll, Topta»! Cfcd b09 3ı Karadenl/ (Lrnrarıye Aletnaaj Cad 141/9) SARI1ER Tulır (Euyusaere, Ça} rba» Cad, 168), Pınaı (tsünye Pınar Maü Çrnı'ıbel Cad 47) ŞİSLI Efal (EJaı Kan Sok 1 1), îçü (Kurttılus, Baruthane Cad 69/711 Mutlj (Te^vıldvs Canı So'» 12), Ort&klar (ifecldlyekoy Ortaicîar Cad 34) Gürkan (Gultepe Talatpaşa Cad 353), Kuşteoe 'Kuşteoe Kurtepe Yolu, Son Durak 90), Sanayı ( S l Mab SUitanîe! m Cad 49 A) ZE\TINBLR>OI : Salih (Velleîendl Mah 7 5 ^ Sok S » . 'SANAYİ ÜLKELERİNDE YAZININ İŞLEVİ VAR MI?. Tezer Ozlii KIRAL ALMAN OZAN ELEŞTIRMEN CEV1PMEN CARL HANSER YAYINEVI DANIŞVANI N'<ChA EL K9UGER ILE CUMHURIYET GAZETESI 1CIN KONUŞMA # Turkıye üzerne ızlenımierı7 nız" Cok duygulandım ve carp'idım Ozellıkie b>r Alrrana kar şı gosterı'en yak n'ık co< saşırt tı berı Cunku Alman/ada Ai man ha kı Tur1' ere ıkıncı sınıf Insan rruamelesı yapor Turk'e rin Almanya ve Alman kul'uru üzerıne bı'dıkler r 6 de sasıp kaldım AlTan/ada Tu'kıye r hakkındc cok az se/ b I n r O neğın Turkıyedekı terorıZTiin boyutlannı Almon,ada kımse bılmıyor Oysa Ortak pazar ulke'er nde bu tür olav'ar olduğu zaman tum ayrıntısıyla yansıtılıyor • Yazar ve blr yayıne'lnln danışman sın z uğraçmız nedır'' Bır yayınevının yılda 120 kıtabı kapsayan yazınsal.yazınkurarrsaı ve politık yayımlarından sorumluyum Günümüz Alman yczınında beni çu ko nu ilg 'erdınyor Ekonomık ve Ideo'o k baskılann harap ettiği dllımızde yazınsal bir dıli nasıl gelıştırebılınz' Yazın kuramında benı su soru ı'gılsidır yor Ge'ışT ş sa nayı ulkeierınde vazının hc a br ış'e/' var mı \ok"a ' L ^ L V ıe b r eg sncs zaman gec rrre aracı halıne mı qe'1 7 Cun ku artık gel sn" s k"p talı^t ourr/a ınsaniarı na y a s c n l c ı n da ne de bos zcırc^annda bır anlam buluyorlar Yocor r Inrı anlomsız geh/or o ora r Eskı aıle geienek e ı \\v iıvor, c \e artık ksnd erme /a anın ne oldugunu an'atocok ogelfr arıyorlar Tele/zvon tur>L a tıcarı bır arac halıne donı =;tu. Yazın n buyuk bır şrnsı var A ma artık kımsenm VGZIII aioı'a madığın'ian k c < ' > orum Eskıden, şc r olmok \s<c<v°k co< do gaıdı ovso buguT ın otdm ken dl ses nı doga i'şt rnn aynı sosval ve toplumsal ağıcr ıc r e duşurülmuştur. Artık bu ozan tümüyle gerek sız kı! nmıstır, ne yazık kı' Bızı bekleyen bunalımlarda ozcn kpndı anlom ve ıslevını venldPn elde edıp edemeyeceğin! karıtlayacaktır • Buyuk b r geleneğe sahfp AKZENTE dergısinl cıkarıyorsu nuz"> Bu dergınln yoyımları üzerıne neler soyleyeceksinız'' Almanyanın en eskı yazın dergfsl olan26yıldıryayımlartan Mlchael Krüger Ikl k«z Türklyft'y» oeldi. Alrrcn Kültur Merkezı ncfa yapılon çevlrl sempozyumuna ve cGercek Sanatı Asar m "?» odlı acık oturuma kathdı Kruger (sağ başta) ve cev rmen Tezer Özlu Kıral. Akzente'ntn 7 000 tırajı olduğunu soylerseTi yazının Alman ya'dakl anlamı ıcın iyi bir örnek vermış olurum Ama derginin e debı/at ve kültür polıtikasında belli bir etkınlığl vardır, bu st kınlık bugün ıcın daha önem lıdir. Türkfye'ye gelmlş olmam bır acıdan cok onemll oldu. Bır kac yıldır duşunduğumüz bır Türk yazını ve yazın polıtlkası özel sayısı lcln somut Mıskller yaptım. Bu sayıyı önümüzdekl yıl yayımlayacağız. Bu beni cok mutlu kılıyor. Çunku A<ZENTE'nın Türk yazını öze sayısı Alman yayınevlermn dıkkatıni cekecektlr ve u"narım daha cok Türk yazımrdan k ıop cevnlmesıne, ya yım on^nasına ycl acar Bu yazın da Federal Almanya'da yasa/an Tırk azınlığın daha ly! tan nTcsıia ka'kıda bulunur, 9 Yazır=al ıqaşınız lcln ne so,leveceksırız Son yıllarda yayınladığım ıkı sırkıtaby'a A'man şıınnı do nuo kalıpiost't^ı akademık eğıI.Tden cıkarrra cabasına eğıldım Ş I ~T lerde Is'anbul da ycnan ve ba'cn Romen tanken «lndependertıas cm uzun blr şiır yazdım otu r umda da okudum Alman şılrin'n gelişmesl uzerlne bır deneme kltabı yayımladım Bunun dışında Alman co cuk şıırlerı antoloi s ' cıkardım Ayrıca haftalık cDIE ZEIT» gazeteslnde edebıyat eleştlrılerı yazıyorum Bazen sıkılıyorum. Yazın, sanat felsefe dışı blr şeye yönelmek ıstıyorum Bir gezıntıye cıkıyorum. Ve bu denü değlştln dığımız doğanın, bir tekme atıp, kendmı bıze karşı eavunma sına şaşıp kahyorum. RESSAM A Ü DEMİR DELFT'DE BASARILI BİR SERGİ AÇTI DELFT, (HOLLANDA) <Kufer ISCA blldiriyor) Sarı kahverengı renklerle oluşturduğu. Anadolu kuylerıni ve Insanlarını anlatan yapıtlannı 24 mart lle 4 nısan tarıhleri arasında Hollondo'nın Delft kentlnde sergıleyen Alı Demır Holtandalı sanatseverlerin buyâk sevglsıni kazonmıştır Acılışım Delft Valısmm ycptığı sergi Kenttekı Türk işcilerı tarafından da ügıyle Izlenmektedır i 8 nisan torlhınden Itlbaren yapıtlannı Hollanda'nın bır başka kentınde, Wî|chen'e daha sonra da Almanya'da s&rgl'eys cek olan Demır, bu arada, blr cok yenı sergl teklıflerl cldığını bıldırmıştlr. Turkiye'nın Lahey Buy&kelctel Özdemır Benler ve elçllik görevlılerlnın de gezdiklerı ser Çl hokkmda Hollonda basının do do övücü yazılar cıkmış'ır Kuter Isca. ressam All Demır'le bır roportaıını Dogan Hızlan'a gönderiyor. İSTANBUL DEVLET TİYATROSÜ SUN^R 18 N i s a n Cuma günu s a a t 2 0 . 0 0 de LCS D U ORPHr:LÎNCS C X 19 Nisan Cursartesi oü^'i saat21.00 de LS F"VM2S S\V'NTES Campagnıe J e a n L o u i s N'.artın BARB^Z Tensil y e r ı rVTVTÜPK KJLTUR MERK~ZI FRANS1Z KÜLTÜR MERKEZİ vc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog