Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHÜRIYET 6 NİSAN 1980 CEŞ 21 daytığını gerl almasına karşın, 28 maıt corşambo gönü Mecliste yapılan turlarda Faruk Gürler'e 81 oy cıktı. Partiler, arapsaçma dönen Başkanlık sorununu nasıl cözeceklerini bilemez duruma gelmlşlerdi. AP Genel Başkanı Demirel, Başbakanlıkta yapılan toplantıdan huzursuz olmuştu. Orada kendisıne, Gürler'e oy verilip verilemeyeceğl sorulmuştu. Meclis Bcşkanı Sabıt Osman Avcı'yı. Senato Başkanlığından artık ayrılıp köşke taşınacak olan Tekin Arıburun ziyaret ettl. Gazetecllere, «Hafif bir rohotsızlık geclrmlş olan Sabit Osman Avcı'ya «gecmış olsuma geldığini> söyledi. AP Genel İdare Kurulu, bu 6irada blr terken seclm» önerisi ortaya atmıştı. Kamuoyunda erken seclm tartışılmaktaydı. AP'li Senato Başkanı Tekln Arıburun, Cumhurbaşkanlığına «vekâlet» edeceğine göre, Cumhurbaşkanının secimlnda İvecen davranmaya niyetll görunmüyordu. Demirel, 29 mart perşombe günu şöyle dedi: Mesele bizlm dışımızda blr sey. Mesele partlleri 09ar. Blzlm irademlz dışmda olan blr şeydir. Blzim Isteyip Istemememlz meseleyl halletmemiştır. Mesele, blzlm Isteğlmlze bağlı değildlr. Mesele. bizım yetkimız dışındadır. Yetklliler hareketo geciremedik. Curnhurbaşkonı seclmlnln ne olacoğı yolundakl sorularo da şöyle korşılık verdı: İstlcal göstermeyinlz. Türklye Cumhurlyetlne Cumhurbaşkanı secilecektir. En doğruyu bulmak va yapmak lâzımdır. Seclmtn blr an evvel yapılmasını kabul edıyorum. Ancak blr an evvel yapılsın diye, hatalı bir tutum icıne glrmeyellm... CGP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Mılletvekıll Emin Paksüt, aynl gün basına verdiğl demecte, Tekın Arıburun'un Cumhurbaşkanlığına vekâlet edebıleceğinl, ancak Kontenıan Senatörü atamayacağı görüşunü savundu. Askerlerin eğilimi A M Mustafe EKMEKÇİ uhittin Taylan önerısl, Sunay'ea reddedillnce, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsın Batur ıle Denız Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan. bir kâğıda bazı adlar yazmışlar. Başbakan Ferıt Melen'in cebıne koymuşlardı. O lıstede, Sadettin Bılgıc gıbı. secılme şansı olmayan pek cok kışının adları bulunmaktoydı. Lıstenın en sonuna da, Fahri Korutürk adı yazılmıştı. Komutanlar: Bunu, Demtrel'e gotur dedfler! Bunalımlı şubat ayında Komuîo Konseyınde yapılan bir eö!l,m saptamasında Korutür* adı da gecmışti. Demirel'in telefonu: Nısan 1973 Perşembe günü akşcm üzeri, Demirel yanındo Genel Sekreter) Nızamettın Erkmen'le blrlıkte. Meclis Başkanı Sabıt Oîman Avcı'yı telefonlo arıyorlardı.. Biz. CHP lle anlaştık. Korutürk'ü aday göstereceğız.. dedi. Demirel, daha sonra Feyzıoğlu ıle uzun süren blr göruşme yapmıştı. CGP Genel Yonetim Kurulu o gece toplandı. Sunay formülu olayından yeterli dersl almış olan, AP ve CHP lıderlerl. o zoman kalabalık bir grubu oian CGP'yl d9 (Cumhurıyetcı Parti ile Mılll Güvsn Partisi bırleşmiş, TBMM'de 43 mılletvekıli 20 senatörle tcplam 63 üyelık bır parti olmuştu) yanlarına almak istıyorlardı. CGP'lıler, Gürler'e oy veriyorlardı.. 5 Orduevindeki yemek mart carşamba akşamı, Genelkurmay Başkan Vekl " Orgeneral Eşref Akıncı'nın. Orduevinde, Sunay onuruna verdiğl yemekte, partl llderlerlnden klmse yoktu. Senato Başkanı Arıburun lle Meclis Başkam Avcı blr de Bakanlar Kurulu uyeleri vardı. Yeni Kontenjan Senatörü Faruk Gürler, yerınl kendlslne veren Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'e takıldı: Ben acıkta kaldım ama, s!z tamamen acıkta kaldınız) Faruk Gürler, Cumhurbaşkanı secilseydl. Mehmet Izmen yenlden Kontenjan Senatörlüğüne secilecektl. Ikisi da olmodı. Ama, Gürler, İzmen'in kulağına eğildi, şöyle fısıldadi: Merak etmeyin! Tekın Arıburun sinirilydl. Gazeteclleti azarladı... ' Biraz serbest bırakın blzl, hadl güle güle... Komutanlar, şubat ayında partl llderlerlyle ve gruplaria yoptikiarı toplantılardan blrlne. Meclis Başkanı Sablt Osman Avcı'yı da coğırmışlardı. O toplantıda, Sablt Osman Avcı, Faruk Gürler'e acık" ko» nuşmuştu: Paşam, «Ben Reisicumhur secüeceğim» dlyen adamı bu Meclis seçmez! Bırak, kenarda dur. Sana gelsınler, Sunay'a yaptıkları gıbı, «Sen! sececeğız!» derlerse bir turda çıkarsın... Gurler'ın Avcı'ya yanıtı şu oldu: 122 AP'lınin imzası cebimde! Paşam, Imza verirler de rey vermezleri Toplantı Turgut Sunalp'ın Komutan konutunda olmuştu. Turgut Sunalp. Abdurrahman Ergec, Gürler'in yeğeni Necdet Üruğ da oradaydılar. Faruk Gürler, cok sonralan, Tuzla'da hasta yatağında. karşılaştığı Avcı'nın bir yakınına: Bana en buyük dostluğa Sablt Osman Avcı yapmıs, ben anlayamamışım, dedi... Nısan 1S73 Perşembe günu, okşama dog°ru, AP lle CHP Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı adaylığı uzeı 'inde anlaşmaya vardılar. Demirel, Korutürk'ün Cumhurbaşkanı adaylığı lcin en biçümiş kaftan olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Fahrl Çoker'e şöy« le demiştl: DEMİREL 5 NİSAN GÜNÜ AKŞAM ÜZERİ MECLİS BAŞKANI AVCI'YI ARADI, "BİZ CHP İLE ANLAŞTIK, KORUTÜRK'Ü ADAY GÖSTERECEĞİZ,, DEDİ Çağlayangil'in teiefonu ece Çağlayangil telefonla Istanbul'da Fahrl Komtürk'u buldu. Sabah erkenden Ankara'ya hareket etmesmi rlca ettl. Çağlayangil. o zaman Dışışlerl Komlsyonu Başkanıydı. Çağlayangil, frağını da getirmesıni istiyordu... Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla ilışkıler Basın Donışmanı All Baransel'ın hazırladığı «Korutürk'ün söylev ve demecieri» kltabında, Korutürk, Ankara'ya geliştni 6 nısan 1979'da şoyle anlatıyor: «... 1973 senesl, 5 nisan günu güneş doğarken, hoyatımda. Türkıve Cumhurıyeti Cumhurbaşkanı olacaöım hakkında hic b ; r düşünce kafamdan gecmiş değlldl. Böyle bir hazırlık icinde de değıldım. Ve herhangı bir teşebbüste de bulunmamıştım. Istanbul'daydım. O gün hayatta olan annemi zıyarete gıtmıştım. Ve Ankara'ya dönmek üzere şahsen kendıme bilet de almıştım. 5 nısan gecesi, kendi ozel odamda yatağa cek'ldığım zaman da bu konuda hıc bır şey oılmıyordum. Sıhhatteydım ve zamanında da uyudum. Gece saat 1.30'da telefon sesıyte uycndım. «Ankara'dan slzinle görüşmek istiyorlar» dedıler. «Hayrola» dedım. «Yann sabah Ankaro'ya gellnız» dedıler 6 nısan sabahı lcin «6 nısan günü Mecliste toplantı yapılıyor. Bundan evvelkl mort sonuna alt hikâyeyi Fahri Coker söyledi. Slyası partıler, kendl aralarından birını secmek mi, yoksa haricten blrini bulup Cumhurbaşkanı yapmak mi hususunu müzakere edip bir neticeye voramadılar. Binaenaleyh, sizln Ankara'ya gelmenlzi istlyorlar» dedller. Ben tek bilet almıştım. Kendlm dönecektim. ötekfler İstanbul'da kalacaktı. Rıza Akol, istanbul'da Kuzey Deniz Soha Kumandanıydı. Hava meydanına geldık. Ankara'da benl Sayın Çağlayangil karşıladı. «Böyle böyle..» dedi, «sizi teklif edeceğlz Cumhurbaşkanlığına.» Şartları hic bılmiyordum. Ne şekilde Cumhurbaşkanı olacağım. kım desteklıyor? Cünkü mart ayı münakaşalı gecmiştı... Bır netice cıkmıyordu. Çağlayangil. kendl arabasıyla benl Esenboğa'dan getirirken, «Biz sizi teklif ediyoruz. Halk Partisi de sizi teklif ediyor» dedi. «Ben öyle ıkl partinin teklif etmesiyle Cumhurbaşkanlığını kabul etmeTi. önce anlasırsınız, hepımz bırden Curnhurbaşkanı olacak kişinin üzerinde karar verirsiniz, ancak oyle kabul ederim» dedlm.» G 6 ntsan günkü tek oylamonın sonucu şöyleydl: Fahrl Korutürk 365 oy, Faruk Gürler 87 oy, Ferruh Bozbeyli 51 oy. Ylrmlyedl oy da bo» çıkmıştı. Esenboğa'dan kente Korutürk'ü Çağlayangil getirdi. Yolda, «Biz sizi teklif ediyoruz, Halk Partisi de sizi teklif ediyor» dedi. Korutürk, «Ben iki partinin teklif etmesiyle Cumhurbaşkanlığını kabul etmem. Önce anlasırsınız, hepiniz birden Cumhurbaşkanı olacak kişinin üzerinde karar verirsiniz..» karşılığını verdi. 6 nisan günkü oylamada üç partinin grup başkanvekillerinin ortak imzaları ile verilen önergede Cumhurbaşkanhğı için Kontenjan Senatörü Fahri Korutürk aday gösteriliyordu... Meclis berberi İhsan Bey.. 5 L Yahu, slz Cumhurbaşkanı odoyı orıyorsunuz. Gözünüzün önünde aday duruyor, bakmıyorsunuz. Kim o? Fahri Coker, adaşı Fahrl KorutünVön adını söyledi. Kemal Cetinsoy: Konuş, Süieyman Bev'le onlot.. dedL Konuşobılir miyim? Tabil, ben sana randevu olayım.. AP Hukuk Danışmonı, telefonu çevlrdl. Demirel, «Hay hay. buyursun goruşellml» demişti. Sonra komşusu Orhan Birglt aracılığı lle CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e durumu Uettl. Ecevlt, «olabllir» demişti. Ama. Ecevit, Fahrl Korutürk'ö yeterlnce tonımadığını da bellrtmiştl. Ecevit'le Coker. bir dost evinde buluştular. Orada Coker uzun bir konuşma yaptı. Yanmda adll müşavir olarak çalıştıflı eski Deniz Kuvvetleri Komutanı övdü. Şöyle dedi. Fahrı Paşa hakkında tanımadığınızı soylemlşsinlz. Kendisl son derece dürust, tarafsız, kuvvetll blr şahs.yet sahibidir Fahri Korutürk'ü, AP Geoel Başkanı Suleyman Demirel'e anlatmak lcin Nurl Bayar, epeyce caba gösterecek, Demirei'le konuşmak içln istanbul'don kayınpederl Kemal Aygun de geleoektl M J Bizden tamam. Slz Halk Partllllerl Ikna edin. Fahn Korutürk'ü ben iyı tamyorum. 1969 secimlerıne glderken, boğımsız Ulaştırma Bakanlığı lcin blz kendlsine teklifte bulunduk. O zamon kabul etmedi.. Fahri Coker, Urgüplü'nun yarım kalan hOkOmet kurma gîrlşimlnden sonra, Cumhurbaşkanı Sunay'ın Fahrl Koruturk'e Başbokanlık önerdiğınl biliyordu. Ama bu, 1969'dakj Ulaştırma Bakanlığı onerisinden haberl yoktu.. Coker, blr gün Mithat Paşa Caddesl Ostundekl Avukat Şadl Kazancıoğlu'nun yazıhanesinde, AP'nın hukuk danışmanı Avukat Kemal Çetinsoy'la karşılaşmıştı. Muhittin Toyian adı ortaya atılmıştı. Fchrl Coker sordu: Muhittin Taylan nasıldır? lyıdır. Ben Samsun'da yargıclığından tanryorum. Ben o zaman Adalet Bakanlığı müfettişiydim.. O gün öyle gectl. Muhlttln Taylan'ın önerlslnl Sunay kobu* etmemışti. Bırıki gün gectl. Fahrl Coker, yine Avukat Sadl Kazancıoğlu'nun yazıhanesıne geldl. Kemal Cetinsoy da orada. Coker. şöyle dedi: Sadl Kocaş da anılarında, Sunay'ın Cumhurbaşkanlık sureslnln Wtmesine blrkac oy kala. TBMM kitaplığında düşuncelerinl soron ve aday adayiarının kimler olabıleceğıni öğrenmek isteyen Yankı'dan M. All Kışlalı'ya «Sayın Korutürk olabilır örneğln» yanıtını verdiğıni yazar.. Selâhattln Babüroğlu, blr donanma yayınında «Korutürk soy adının Ataturk tarafından verllişını» anlatan blr yazı bulmuş, 7 Gun Derglsınde de yayınlatmıştı. Bu yazılar ceşıtlı, coğu lehte yorumlora yol ocmıştı. Adaylar, kına gibi un oluyor.. M eclis Başkonı Sablt Osman Avcı, Koruturk Istonb'ul'don geidikten sonra, secımin o gün bltirilmesi icln Ivecenlik gösteriyordu. Sotoit Osman Avcı, yıllar sonra şöyle dlyecekti: Aynı gun seciml yapıp bıtiremeseydik, Korutürk'ün ertesl günü Cumhurbaşkanı secilmesı şupheliydil Neden? Klm aday olorak c*arsa, koridorda 1 2 saat lclnde kv na glbl un oluyordul eclısln konuşkon bir berberi vardı. İhsan Bev. AP eğllimliydl. Fahrl Korutürk'ü blr gün traş ederken, şöyle dedi. Efendım s'z, cok büyük blr göreve geleceksıniz. Miflete lazımsmız! Sağol evladım 1 Koruturk, seçıldikten sonra İhsan Bey'l Conkayo'ya kabul ettl.. 6 nlson sabohı, CGP Grubu toplantısı uzun eürdO O surer ken, Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı ve tüm yardımcıları. harıl harıl calışıyorlar, Korutürk'ün secımi ıle ilgıli seremonl hazırlıklarını bitirmeye uğraşıyortardı. Kordıplomatiğe, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bandosuna, Cumhurbaşkanı,ğı Senfonı Orkestrasına telefonlar edıldı. Avcı, saat 15.00'de aşağıya salona Indiğl zaman, her şey tomamdı. 6 nlsan 1973 günü saat 15 00'te AP. CHP ve CGP'nln grup başkanveklllerl Korutürk'ü aday gösterdtler Oylamaya gecüdi. Oy dağılımı şöyleydı: Korutürk 365, Gürler 87, Bozbeyli 51. Yirmlyedl oy da boş çıkmıştı. SON DÜZELTME Ondokuzuncu yazırın başliğında blr dlzgi yonlışı olmuştur. Doğrusu şoyle olacaktı: Koruturk, Kontenian Grup Başkanı olarak Sunay'a gorev süreslnin uzatılmasını kabul etmemesını söy'emiştl.. MSP, CHP'YE "TURNUVA YÖNTEMİ,, ÖNERDİ; CHP İSE BEKLEYİŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME DÖNEMİNE GİRDİ Füsun ÖZBİLGEN ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Cumhurbaşkanı secımi icın dune kadarkı gelışmeler sonunda CHP tüm onerılerinl yapmış ve «bekleyış ve gelecek önerıleri değerlendirme» döne mine gırmiş durumda. MSP ise yeni yeni önerilerle her portl ve grubun kapsını calmağa devcm ediyor. MSP yöneticileri, AP lle yap tıkları temas ve görüşmelerde değişik öneriler getirirken, CHP ile yaptıklorı görüşmelerde da ha başka öneriler getiriyorlar. AP ile CHP yanyana gelmedikce Parlamentodan bir Cumhurbaşkanının secllebılmesi iCİn sayısal durum gözönune alınmadığında MSP «anahtar» dururrunda olduğu lcin MSP «eskl anahtar taktiklerinl» ylne piyasaya sürmekte... MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiitürk, dün CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öymen Ile uzun süren blr görüşme yapmış ve bombaşka bir öneriyle ortaya cıktı. Bu öneriye göre, her partl tüm adaylarını ortayo serecek tlr. Bu adaylar sıra lle blrer tur oylanacaktır. Böylece tüm adoyların birer tur oylanması sonucunda birıncl turnuva bite cek, elde edilecek sonuclara göre, en az oy alan adoylar aradan cekilecektir. Daho sonra kalan adaylar arasınd birer tur luk daha «ikincl turnuva» yopı lacaktır. Bu turnuvada da en oz oy alan adaylar cekilecek ve kalan adoyların birer tur daha oylamasına gecilecektlr. Ücüncü turnuva. dördüncü turnuva derken Cumhurboşkanı secilene kador turlar devam edecektir. CHP YÖNETlMİ Bu arada CHP yönetlml. MSP'nln bu önerislnl Incelemeye başladı ve bu yöntemin ne dereceye kadar gecerU olabileceğini değerlendlrdi. Yapılan ilk değerlendlrmelorde bu yöntemin bazı aksakli'kları cıkabileceği üzerinde duruldu. özellikle MSP'nin bir yandan AP adayını destekleye ceğinl söylerken, blr yandan do turnuva lle Cumhurbaşkanı seçirrt önerislnin ne derece bağdaşabileceği üzerlndo duruldu. Öte yandan AP yönetlcnert tse MSP'nin onerilerinl inceler ken hem kendl aralannda Cum hurbaşkanı adayı aromakta hem de basına AP lle CHP Ge nel Başkanlarının önümüzdekJ günlerde buluşacağı yolunda haberler sızdırarak «MSP'yi devreden çıkarabilecekleriı ha vasını vermeğe çalışmoktalar. Böylellkle MSP"nln «Anahtar toktiğl uygularken anahtarının ellnde kalabilecegi» görüntü8ünü verme cabasındalar. MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiitürk, dün verdiğl demecte CHP Grup Başkanvekillerinin getirdiğl AP MSP MHP Bağımsızlor ve Kontenjandan oy verenlerin birleşmesi ile bir Cumhurbaşkanı secımlntn gercekcl olmadığını söyledi. Ancak MSP yöneticlleri, CHP MSP Mılll Birlrk Bağırrsızlar Kon tenpndan oy verenler formülü lle bir Cumhurbaşkanı seciml teinde biroraya gelmek yolunu secemlyorlar. Bu durumda bu iki formülun dışında bir formül icad etrre durumunda kalmakta ve «Parlamentonun iradesini yansıtacak» dedıklerl «turnuva yöntemini» yeğlemektedirler. Siyasl gözlemciler, turnuva yönteminin Cumhurbaşkonı se pimi için pek de gecerli olamayacoğını ve uzun süren tur lar sonucunda blr tıkanma meydana geldiğl zaman AP lle CHP'nin anlaşarak bır Kontenjan senatörünü Cumhurbaşkanı secmek zorunda kaiacağını şimdllik belirtiyorlar. O zaman da AP'nin şu sıralarda giz lioe belirtmeye calıştığı gibl şu anda anahtar rolüne bürünen MSP'nln anahtarı elinde kalacek ve kendl oylarının Sneml olmayacağı bir biclmde Cumhurbaşkanı secilecektir, MSP İse Currhurbaşkani 6eClminde kendl oylarının <en değerli oylar» durumuna 9*fmeslnl Istemektedir. Böyielikle 6nümüzdeW yedl sene ICİnda kendl Anayasal durumunü ken dl oylan lle secllmlş blr Cumhurbaşkanının temlnatına «nanet etmlş olacağım hesaplamaktodır. CELAL BAYAR'IN DEMİREL'E AP'NİN ADAYI OLARAK ESKİ DP'LİLERİ ÖNERDİĞİ BEÜRTİLİYOR Erbü TUŞALP ANKARA, {Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demirel'in, partısının Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesı icm, hafta başından ıtıbaren. bazı CHP'li ve bağımsız mılletvekıllerl ile kontenjan grubu üyelerine «cengel atması» beklenmektedir. AP'ye yofcın cevreler, Demirel'in parlamento «grubunu genışletme» taktıği olarak değerlendirdıkleri boyle bır cözü mun gözardı edilmesinm yan lış olacağım belirtirken, kendl adayları için CHP'den en az 20 oy beklediklerinl söylemek tedlrler. Aynı cevreler, AP yan lısı olarak beliren 2 bağımsız milletvekıli ile 5 kontenjan senatöründen ayrı olarak bu sayının artırılması icin yoğun calışmalar yapıldığına dikkat cek mışlerd'r. Bu arada MSP'nin AP yanlısı Korkut Özal takımı ıle ılışkıleri nın iylce acığa cıktığını söyle yen AP'li bir yönetıci, «parti de ğıştirme olabilir mı?» sorusuna «Demirel secim garantisini en az veren bir liderdır, ama bu sözü verirse, bir değıl bırkac transferle bu işi de yapar» kar şılığını vermlştir. öte yandan, AP grubundan kendi denetımı dışında beliren Cumhurbaşkanı adayları konu sundaki güclüklerl bir ölcüde aştığı söylenen Demirel'in «da ğınıklığı, blrlıkte noktalamak icin umudunu eskl demokratlara bağladığı» söylenmektedir. Cumhurbaşkanlığı konusunda kl gelişmeler! İstanbul'dan Izlemeyi yeğleyen Celâl Bayar'ın Demirel'e, «AP'nin göstereceğl adaylor İcinde eski DP'lilerin bulunmasının, AP acısından faydalcnnı duyurduğu» bellrttl mektedir. Cumhurbaşkanı adayları arasında adları gecen eskl DP'lılerden Zeyyot Mandallncl, Sıtkı Yırcalı ve Hayret tin Erkmen'in birleştiricl tavır lcine girmelerl boklenmektedir. Cumhurbaşkanlığı seclmlrrin ö nümuzdekl hafta çözumlenebileceğine llişkln acıklamalarda bulunan AP yetkılileri. Demirel'in Ikl ayrı kaynaklı hesap yaptığını soylemektedirler. AP Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Grup Başkan Veklllerının Demirel'e her gün sıyasal veriler llettıkleri öğrenilmls tır. Bu arada aralıksız toplan tı haiınde olan AP Başkanlık Dtvanında Demirel'in «Kendi he sabıyla Grup Başkan Vekillerlnın hesapları arasında farklar olduğunuı söylediğı öğrenilmiştir. Demirel'in yakın cevresinden ve AP kuruculanndan olan blr yetkill İse, Demirel'in Cumhurbaşkanı seciml konusunda var dığı noktalan şu ana başlıklarla belirtmektedır: « Demirel, partisinln blr ka nadına «Cumhurbaşkanının AP icinden olmayacağını» anlatırken bir kanadına «AP'den Cum hurbaşkanı secilmesinin» zorun lu olduğunu anlatarak, her Bcl taraftan gelecek tepkllerl peşlnen önlemiş görünmektedir. Demirel. partl lclnde Cum hurbaşkam secimi ile ortaya cıkacak yeni bır tepkı grubunun oluşmasını, Scdettin Bilglc konusunda gösterdiği esnek dav ranışla önlemlştır. Demirel 1977 yılı sonundan bu yana Cumhurbaşkanı se ciml konusunda angaje olduğu İhsan Sabri Çağlayangil ve çevresine hesap vermek duru mundadır. tkfisat Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin aşağıda isimleri belritılen Kürsülerinde octk bulunan Docentlık, Asistanlık kadroları lle Genel idare Hlzmetlerl sınıfmda acık bulunan memur kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. İsteklilerin (Docentlık ve Asistanlık) icin başvuracaklann kısa özgecmişlerl ile bilim dallannı ve Yabancı Dlllerini bir dilekce ile 18 nlsan 1980 cuma günü mesal saatl sonuna kadar Dekanlığa muracaatları duyurulur. ADEDJ KÜRSÜSÜ ÜNVANI Docent 1 Malıye ve Mali Konunlar Aslstan 2 Genel İktisat ve iktisot Teorisl Asistan 4 Malfye ve Mali Kanunlar Aststan 1 Sıyaset İlmi 1750 sayılı iktısadi Gelişme Enstitüsü Kanuna tabl 1 Uzman 1 G. idare Hlzmetled (Basın: 13070) 1910 > GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞI YARIŞMA SINAVI 1 Acık bulunan Müfettlş Muavlnliklerl lcin 4 hazlran 1980 günü başlamak üzere, yarışma sınavı yapıtacaktır. 2 Devlet Memurlan Kanununun 48. maddeslndekl şartları taşıyıp sınav gününde 30 yaşını bitirmemlş bulunan ve askerlik görevini yapmış veya ertelenmiş olanlardan Hukuk, İktisat. Siyasal Bilgiler, Ortadoğu idarî illmler ve Ataturk Onlversitesi İşletme Fakülteleriyle İktisadî ve Tlcari İlimler Fakülte ve Aka demilerlnl veya bunlara eşlt yabancı okullan bltlrenler bu sınava girebilecektir. 3 Müfettiş Muavinllğine alınanlar, sta|larını bltirlp Müfettlşllğe atandıktan sonra sırayla Inceleme yapmak uzere yabancı ülkelere gönderilecektir. 4 Aranan betgeler ile sınav konuları lcin Ankara ve istanbul'daki Bakanlık Teftiş Kurulları ile İzmir'de Gümrükler Başmüdürlüğüne başvurulması ve Istenllen belgelerln tamamlanarak ve noksansız olarak en gec 15 mayıs 1980 günü akşamına kadar, Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığıno elden tevdil veya bu tarihte Teftiş Kurulu Başkanlığında olacak şekllde postaya verilmesi; bu tarihten sonra yapılacak muracaatların ve postada vakl olacak geclkmelerin dlkkate olınmayacağınm bllinmesl gereklr. HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÛ TÛRK DONANMA VAKRNA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABİLİRİZ FRANSIZCA Strasbourg Oniversitesl mezunu öğretmen Fransızca ders verılir. tarafmdan Tel: 58 68 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog