Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DORT CUMHURİYET 6 NİSAN 1980 POÜTİK4 VE ÖTESİ MEHMED . KEMAL. Boyunları Altlarmda Kalasıcalar TURKİYE'DE DUIMVADA EKONOMI/TİCARET Osman ULAGAY lak tıkanmasmı. yaşayamayan flrmaların tasfıyesıne göz yumulmasını önenyor, tam anlamıyla bır deflasyon yaşanmadan ekonomının duze cıkamayacağını lleri surüyordu Hat poğlu Türkıye'de kışt başına ulusal hasılanın gercekte 1200 dolar degıl 700 800 dolar oldugj nu belırtıyor vs «Türkıye'de 10 dolar doloyınoa oıcn ışcl gunlüklerinın 5 dolara ınd'rıİTesını» ekonomıdek cozumun tarı olarak go'uycrdu yonuna dönüştuâünu tlerl sörQyordu. Cumhuriyet EKONOMİ SERVİSİ Enf lâsyonun baş nedeni tekellerin tutumudur »" j stonbul Iktısot Fakultesl J[ Mezunlar Cemıyetı'nce düzenlenen t1980"lenn başında Türkiye Ekonomısı» konulu semıner ılg.nc tartışmalara sahne oldu Semlnerin bel kl de en beiırgin özellığl. Demlrel hükumetınce getlrilen «Ekonomık Önlemler Poketl»nl onaylayan, «cesaretll». «yerınde», tgereklı» gıbl deylmlerle nıtslendırenlerin bıle bu onlemlerın sonuclanndan pek umutlu gorünmemelerlydı, Genellık!» söz konusu önlemlerın eksik ve blr azınlık hükumetınce uygulonma şanslarının düSük olduğu belırtılıyor. Ayrıco dış koşulların. dönya Von|onktürünun do bu önlemlerın bosarısı Içln elverlşslz bulunduğu vurgulanıyordu. Şazlment Hanım. ahlaya vahloya Vopıdan glrdl, ellndekl paketlerl gelınıne verdı tGozlerl kor olasıcalar.» dedl «Cay bulomadım. bugün de cayı kaldırmışlcr pıyasadan. Kahve zaten yok. çay da mı dışardan geüyor9» Montosunu cıkardı başortüsünu actı: «Her gün bır şey bulunmuyor, ne olacak bunun sonu' Hamhum Şaralop da canlı kutuda (televlzyon) neyl bulamıyorsaiız benden Isteyln, diyor Yalan, ışte çoy istıyorum bulsana' > dıye bağırmaya başladı. tNeyse anne.» dedı. Gelın Hanım. ıMerak etme. blr Ikl günluk cayımız var» Uzunca bır, «Yooo » cektl Şazlment Hanım: «Ihlamur vardı, ıhlamur aldım. Arada blr de onu kaynatır Içerlz. AMah belalannı versln!» Evin alış verlşl Şazıment Hanımın sırtındoydı. Her sabah carşıyı, Dazon dolaşıyor, ucuz sandıklarını olıyordu Bu kış da fena bastırmıştı Bereket evin yakıtı lınyıttl de pe< dara düşmemlşlerdl. Ama o da bltmek üzereydl Gecen yıl ayda bın lıraya ısınırlarken, bu yıl bınbeşyüze cıkmıştı Yonetıcı altışar bın lıra daha almıştı Komür bulunursa. bununla kışı geclreceklerdl. «Komur geldl mı?ı dıye sordu. ıGelmedı anne » cOnun da hıleslnl bulmuşlar.ı dedl Şazlment Hanım «Taş koyuyorlarmış icıne.. Taşları da slyaho boyuyorlarmış . Boyunları altiarında kalasıcalar. Aman. dikkatli ola'ım » fAnne komür bulduk da taşına mı bakacağız?» «Ben bakarım, avuc dolusu para veriyoruz. Ogium sokaktan tODİom'yor bu paralarıl > Kapı calındı, torun okuldan gelmlştl. cMah> dtyerek bır annes ni optu, bır büyük anasını, palto3unu soyundu «Büyük anne oku! soğuktu» dedl. «Nere soğuk değll k' benlm meleğim, g»l sdyto. şuraya * Radyatörün yanına doğru cektl tonjnunu... «Isın bakıyım ısın » dedl tŞukür Allahıma evimlz bu kadarcık olsun ısınıyor, ya bu da olmoso.. > Gelınıne seslendı tAyşen yavrum, mutfckta mısın?» fEveî anre » «Oğ'amn yıyeceğlnl ısıttıkton sorıro ocog'a bugön ıhlamur koy. çay yerine blr de onu deneyelım. Çay. misofır falon gelırse lazım oiur» Aklına yenı bır şev gelmlş gibl boğırdı: «Ayşen, yavrumi > «Buyur anne » tGazımız ncsıl?> fAnlamadım » «Gaz var mı, töp gaz? . » cBır, ıkı guniuK » tKapıcı Musta efendlye öbür töpu verdlm Ayığı bakkal elaltından sotıyormuş Elli llra acktan görecek. Bugun. yann o tup gelır Sen hiç merak etme1» Et almi3 bcş nı g diyordu Onun lcm böreğl patatesle peynirı kanştıraa* yapıyorlardı Etln yerınl tutmaso bJe orctnıyordj Kurum'dcn kuyruğo glrlp et almak da bu kışta. kıyamette zordu O günlerde daha kurum etlne zam gelmemtstı kuyruklar vardı Geln cocuğun yemeğını önüne korken sordu: «Anne, bu unu ne yapocağız'» «Cumcrtesiye sızinkıler. annenle baban, kardeşlerın gelrp yorlcr mı'» fGeicceyier » «On'ara bır mantı ocıyım, onun lclft aldım Severler 8!zln'<ıler mntıy Hem her zamcn bulamazlar kl Bızlm mantı cok menşurdur (ünludur), yıyen bır daha yerrtek ister3 Kapı calındı, olt kattakllerm kucük kızı. lAnnerrm se amı var, acabo kibntiniz vor mı?» «Var kızım » Şazıment Honım sorducNe o kızım k brıt ae m! bulunmuyor''» «Büunmu/or teyze. . Pahalılaşacakmış da, kaldırrrtışlar Hem tuz da yokmuş Bıraz da tuzunuz varsa. dedl annem » cKoTLr/a tuz da ver kızım » Cocuk ve'ilenlerı alıp gıttı. «Bızım a? k brıtımız kalmamış anne» dedl gelln. «Öc kutu vardı, blrını verd m » «Yarın ben carşıya cıkınca kıbrıt de arorım» Kendl kem ~e soy enme/s başladı «Hay gozleri kor olasıcalar, ne yapacağız dıye geldiler, neier yaptılar Bır daha bunlaro rey, mey yok Seç m zamanı ben rrıuhalleyı bır dolonayım gorür gunünu onlar » Radyoyu actılar, haberleri verıyordu. fCumhurbaşkanını secmek ıcın turlar devam edlyor Bugün de coğunluk sağlanamadığından tunar ertelenmıştır» Şazıment Hanım kulak verdl, başım Iki yana sollayarak: «Sonkl padı$ah seclyorlar» dedl. Mutfaktan gelın seslendi: «Ne dedın anne?» tHıc yavrum, sana blr şey demedım.» tBlr ses duydum do » tSeçememışler» tNeyı'» fReısi cumhuru » cHa' » cButJn derdımız bıttl de blr o fcaldı Rahmetn bobam anlatırdı Eskıden yenl padışah tahta cıktı rm. her şey ucuzlarmış Şımdı kımsenm yanl padışah, eskl podışah tanıdığı yok, durmadan blndırıvorlar» «Büyukanne. sen hlç padışah çördun m u ' ı dıye sordu torunu «Gormedım yavrum » «Atatürk'ü de gormedln ml?» tHa onu gordüm yavrum» «Nerde?» «Doimabchce'ye gelmıştl Biz Beş'ktaş'do otururduk. Atatürk. geçeçek, dedıler Daha dedenle evlenmemlştık Genç kızdım, o zaman uzaktan gördüm. azıcık.» tNasıldı büyuk anne7» Gözlerınl cfpıldettı, gecmlşlere daldı: «N9 bıleyım ben, aslan gıbi bır adamdı Bunlonn hlc blrlne benzemezdı Mılletıni düşünürdü Hem böyle pahalılık da yoktu, Istemezdı mılleti uzülsün.» «Bır daha Atatürk gelmez ml?» «Gelîr yavrum gelir de. bunlor Istemezlert Şazıment Hanım dalgayı coktan çokmıştı ama bıroz geç kalmamış mıydı? TekeDer vecnflasyon Enflasyonun nedenleri Türkiye ekonomlsmln ba? sorunu olarak görünen enflasyonun nedenleri arasında para arzının ve Iscı ücretlerın n vanısıra kamu kesıminın actktan finansmanını bütce acıklamt. taban fıyatlarını ve artan sos/al güvenlık harcamalarını bei rtenler de c kıyor, Prof Orhan Dıknen ıse KIT ürunlerne yapılan aşırı zanlarla talep enflasyonunun mallyet enfıasEnflasyonun nedenleri konusuno farklı blr yaklaşım Ise eskl DPT müsteşarı Bıisay Kuruc'un konuşmasıyla gundeme gelıyordu Demlrel hükumetınce /ürurlüğe konan ekonomlk onlemlertn gercekte bırkac teknısyenın buluşu olmadığını ve yı'lardan berl «özel kesım kamuoyu» torafından oluşturulduğunu beiırten Kuruc, bu kamuoyunun enflasyonu acıklamok icın öne sürdüğü nedenlerın 1975'lerden sonrakl enflas «Deflâsyon gerekli» önlemlerl ilke olarak onaylamakia bırlıkte ekslkllğını vurgulayan ve uygulanma şanslan konusunda cıddl tersddütlen oldugunu belirtenlerden bıri Prof. Zeyyot Hatıpoğlu idı Prof Hatıpoğlu Türkiye de enflâsyonun tek nedenlnın para orzı oldugunu ylnelıyor ve emısyon sınınnın kesınlıkle belirlenmeslnl, Is cevrelerin'n para sıkıntısı yakınmalarına ku yonu ocıklamok tcm yeterstz kaldığını lleri sürüyordu. KtH ruc'a gön Türklye'de bugün yaşayanan azgm enflasyonu. KlT'lerm ocıktan fınansmanı, ücreî'erın yuksekllğl v.b. gıbl etkenlerle acıklamak olası değ Idl: Bu enflasyonun temellnde fıyat dıkte etm» guclerl glderek artan tekellerin tutumlorı ve bu tekellerin flnansmam icln başvurulan yenl yontemler yatıyordu. DCM'lerle başlayan •jygulamolar sonucunda ak pa> ra lle kora para blrblrtr» korışmış ve ülkedekl aşırı enflasyonu besleyen başlıca kaynalt halıne gelmlştl. Soruna cözui) de ancok bu konulann uzerlne gldllerek bulunabllırdl Banker kuruluşları daha etkin biçimde vergilenecek (Istcnbul Haber Servtsl) Banker kuruluşlorına kurumlar verglsı yanında 6topa| da uygulanacağı ve bu kurulusların daha etkin blcımde vergllendırılmesi yoluna gidlleceği acıklanmıştır. Malıye Bakanlığı Gellrler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökten, Istanbul Sanayl Odasınca düzenlenen toplantıda «Banker kuruluşlarının daha etkin bıcımde vergllendırilmeslnl» savunan panellstlere şu yanıtı vemnştir" «Banker kuruluşlarının etkin blcimde vergılendınlemedığl doğrudur Yeni vergı tasarısında bu kuruluşların kurumlar vergısi yanında stopaja da tâbi tutulması öngörülmüştur Tasannın yasaloşması durumunda banker kuruluşlan hem kurumlar verglsl ödeyecekler, hem de hlsse senetlerl ya da tahvıllerl tedovül anında stopa| odemekle yükumlü tutulacaklardır..» Ticaret Bakanhâı toptan liyat endekslerinin yayınını geciktiriyor ANKARA, (ANKA) Nısan ayının llk haftasınm sonuna gellnmış olunmosına karşın, Ticaret Bakaniığı şubat ayı fıyat ıstatıstıklerlnl henüz yayınlanamamtştır. Her ay, genellıkle ayın bıtımınden ikl hafta kador sonra yoyınlanan fiyat Istatıstiklerınm yayınındaki gecikme, artışın olağanüstu yükseklıkte oluşuna bağlanmaktadır. 25 ocak karartanyla, gerek dövbc fıyotlarında. gerekse temel mallann fıyatlarında gercekleştırılen yükselmeler lle flyat kontrollarının kaldırılmasını dikkate alan uzmanlor. toptan eşya flyatlarında yüzde 40 dolayında bır artışın kocınılmazlığını vurgulamaktadırlar. Buna karşın, Turklye'dekl gerçek fıyat hareketlerınl yopısının eskilığl nedenıyle tam olarak yansıtmayan resmı istotıstıklerln yüzde 29 dolayında blr artıeı yansıttığı bildlrllmektedir. Sanayi enflasyonsra yaşar nu? Enflosyon konusurm başko boyutlar getlren blr konuşmacı da Aslan Başer Kafaoğlu Idl. Kofaoğlu kapltallst dünyanm Türkiye glbl ulkelere «Ihrac »ttıği» enflasyon üzerinde dun>> yor, ayrıca Türklye'dekl tanav4 yapısınm enflasyonsuz yasayomayacağmı lleri sürüyordu. Kafaoglu'nun bu savı klml dlğer konuşmacılarca da doflrulanryor, sanayiln lc flnansman gerekslnimlnin üretim artışmt «ınırladığı belirtillyordu. İSO Yönetlm Kurulu Başkanı Şoban Cavuşoğlu da, «fillen sağlanan dış kaynak yetorsîzdlr. ayrıca lc flnansman gucluklerf üretımde büyük blr darbogaz olmayo devam edlyon, dlyerek enflasvonu önlemeyl amacteyan önlemlerie üretiml ortırtnava yöneiık ânlemlerln çollşeblleceğlnl söyluyordu. Tekelleşme He ftyat orttşlon arasındakl lllşklye değlnen blr koniışmacı da Prof. Erol Manisalı IdL Prof. Manlsalı, «pıyasa ekonomlslne geciş» önlemlennın «drşa acılma» lle blrllkte yurütOlmemesl hallnde lc pıyasadakl tekelleşmenln daha da yoğunlaşabileceg'lnl v« mevcut oligopollenn giderek gercek monopolıere yanl tekellere dönüsebıleceğ.ni bellrtıyor, bunun tehlikelerlne dlkkat ceklyordu. Sonuc olarak dlyeblllrlz kl İİFMC semıneri 24 25 ocak önlemlerınln yeni boyutlarla tartışılmosına olanak sağlamosı ve özellıklo ülkemızdeki sanayt finans yapısıyla enflasyon arosındakl llişkıyl gundeme getırmesl acısmdan yararlı olmuştur. Reel net ücretler son 9 yılda yüzde 35 oramnda azaldı • 1971 YILINDA 31 ÜRA 70 KURUŞ OLAN ORTALAMA REEL NET G O N L O K KA2ANÇLAR 1979 E Y L O L O N DE 20 URA 73 KURUŞA DUŞTU « 1971 1979 YILLARI ARA SINDA NET ÜCRETLER YÜZDE 406 ORANINDA ARTARKEN. FİYAT ARTIŞ LARI YÜZDE 67S'I BULDU ANKARA (ANKA) Reel net ücretler son 9 yıldc yuzde 35 oronında azolarak 1971 yılındokı 31 lıra 70 kuruşluk duzeyınden 1979 yılı Eylul ayında 20 lıra 73 kuruşa düşmuştür. Sosyal Slgortalar Kurumu' nun verılerıne göre, Eylui ayın da gunlük ortalama kazanclar brüt 292 lıra 74 kuruş duzeylnde olmuş, net olarak Ise üc retler 160 lıra 62 kuruş duzeyınde gercekleşm ştır Eylül ayı verilen, yıl ortalamasına en ya kın rokam olarak Eylul ayında kı 160 lıra 62 kuruşluk net ortalama günlük ücretlerın 1978 yılına gore yuzde 31 7 oranında artış kaydederken, yıl icınde«ı cok yuksek flyat artışları nedeniyle reel olarak 20 lıra 73 kuruşa kadar duştüğu sap tanmıştır. Reel ücretlerde bır yıl öncesl verılerryie yapılon korşılaştırma ıse 25 lira 78 ku ruşa göre yüzde 20 lık bır azaı ma oldugunu ortaya koymakta dır. • «Turklye'nln Dışo Acılmo8i ve AET lllşkılerl bakımından Türk Banka Slstemı» konulu seminer 7 nlsan pazartesl günü saat 10'da başlaya caktır. Trabya Otelı'nde yapılacok üc gun süreli semmere, Prof. Dr. Yuksel Ulken, Poolo Clarottı, Prof Dr. Cumhur Fenmen. Benıto Nıcosıa, Prof. Dr. Yorgo Yannopoulos, Prof. Dr. Esat Com, Prof. Dr Ferldun Ergin, Dr. öztln Akguc, Prof. Dr Sjleyman Barda. Prof Dr Erdogan Alkın. D. Antonl. Prof Dr Nusret Ekin. Prof. Dr. Gülten Kazgan lle Doç. Dr. ömer Gokay, oturum boşkanı, konuşmacı ve Toplantı, Seminer, Panel panellst oiarak katılacaklardır. Semlnere sunulacak bildırılerde, Türkiye ıle Avrupa Ekonomık Topluluğu na u/e ul kelerdskl bankacılık sıstemlerı değerlendirilecek, günumuz bankacılığının sorunlan tartışılacak, ıhracatın fınans manı ile, Ihracat sıgortası tek nıklerl konularına yer verılecektır • Mülklyeiıler Bırlığı Istanbul Şubesı nce düzenlenen «Ekonomık ve Sosyal Gelişme Surecınde Burokras» konulu samlner, Cum hurbaşkanlığı seçımleri nedenlyle ertelenmıştlr. Mülklyeiıler Bırlığı Istanbul Şube sı Yonetıcılerı, semınere. 20'ye yokın parlamenterfn konuşmacı ya da tartışmaci olarak katılacağını belırterek şu bılgıyı vermlşlerdın « Semınerde ülkemizın güncel konusu bürokrosl. aynntılarıyla tartışılarak değerlendırılecek:ı. Ancak Cumhurbcşkan'ığı seclmlennın sonuc alınabılecek aşaTiaya gelmesı parlamenterlerm Ankara dan ayrılmalarını engelledı Bu nedenle de 8emlnerın ertelenme •1 zorunluluğu ortaya cıktı > Yönetlcller, avrrirmr programının konuşmacı ve tor^ tışmacılar değlştirılmeden önümüzdekl günlerde uygu lanacağını, erteleme tarıhln>n kısa surede belırleneceğlnl ve gereklı acıklamanın yapılacağını söylemişlerdır. • Istanbul Ticaret Odası otağon meclis toplantısı 10 nlsan perşembe gunü yapılacaktır. Toplantıda gundemdekl konularla ayın eko nomık gelışmelerl değerlendlrllecektlr. Istanbul Ticaret Odası olağan meclis toplan tısının saat 14 30'da başlayacağı blldlrllmlştir. KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... Katıldığı uluslararası fılm festrvallerinde kazandığı odullerle QKayıp • SAĞUK muayene fışlmi kaybettlm. Hükümsüzdur Ne?e SERTOÖLU • SARIOĞLAN Asliye Hu Vuk Mahkemesının 1979/88 Esas, 1979/127 kararıyla YILDIZ YILDIZ'ın Isml MEHMET YILDIZ olarak düzeltılmlştir. 6 8.1979. • 1956 model 406 DOC satı'ıktır. TEL 35 20 53 • 34 H 4863 plakalı 1974 model 80 lık BMC satılıktır. TEL 35 20 53 • SATILIK 1970 Aradol Çok temız. Tel. 26 73 15 DUYURU • DAPA PAZARLAMA ANONIM ŞİRKETINDENŞırketımızln olağan genel kurul toplantısının, aşağıdaki gundemını görüşmek uzere, Beşıktaş Balmumcu, Barboros Bulvan No: 133, dalre 2"de bulunan şlrket merkezinde 29 nlsan 980 torihınde saat 14 00'de yapılacağı ortaklarımıza duyurulur. GÜNDEM: 1 Başkanlık dlvonı seclml ve başkanlık dlvanına genel kurul toplantı tutanağınt imzalaması hususunda yetkl verilmesı, 2 Yönetım Kurulu v« mu rakıp raporlarının okunması ve müzakeresi, 3 1979 yılı bılanco. kâr ve zarar hesaplannın tetkık ve tasdıkı ile yonetlm kurulu ve murakıbın Ibrası, 4 Yen) yonetım kurulu ve murakıbın secımi ve murakıp ücretının tesbıtı, 5 Yonetım Kurulu Oyelerıne T T K 'nun 334 ve 335 maddelerı uyarınca gereken ıznın verilmesı, 6 1979 yılı kânnın tevzıı hakkında karar. 7 Dılekler DAPA PAZARLAMA A Ş. Yonetlm Kurulu BÜTÜN DÜNYADA ödül rekoru kıran YILİN FİLMİ ACELE 1971'den sonraki gelişme 1971 yılı baz olınoraic yoptlan hesaplamalar, 1979 yılı Ey lül ayına kadar brüt ücretlerln 39 lıra 32 kuruş duzeyınden, yüzde 644,5'luk artışla 292 llra 74 kuruş düzeyine yük seldığınl göstermektedtr. Ancak, hesaplamaya konu olan 9 yıllık dönemde flyat artış hızı daha yuksek olmuş ve yüzde 675'e ulaşmıştır. Böylece. brüt ücretler, fıyat artışlarının etklsmden arındırıldığmda. reel olorak 1971'dek' 39 lıro 32 kuruştan. 37 lıra 78 kuruşa duşmuştür Buna gore. 1971 1979 yıllan arcsında brüt ücretler reel olarak yuzde 3 9 oranındo gerılemıştır Brüt ortalama günluk kazanclardan sıgorta prtmı, vergi odentısl, damga pulu ve malı denge vergısi gıbi kesıntl ler cıkarıldıktan sonra genye kalan ve ışcının elıne gecen net ücretler ıse 1971 de 31 llra 70 kuruş ıken 1979 Eylulünde 160 llra 62 kjruşa yükselmıştır. Ancak, donem iclndekl fıyat artışlarıyla bırlıkte değertendırlldığmde, reel net ücret* tefin 9 yıllık dönemde blr yıl dışında kalan tüm yıllarda, 1971 yılına göre gerlleme gost©rmlştır. Baz alınan 1971 yılm dakl 31 llra 70 kuruşluk reel net ücretler, sodece 1976 yılın da 32 lıra 48 kuruşa yüksetmlş, daha sonrakl yıllarda ise ftyat artışlarının cok hızlı oluşu nedenıyle 1978 yılında 30 llranın altına, 1979 Eylülünd» ise 20 llra 73 kuruşa kadar ge rilemlştır. Taksim VENÜS SİNEMASINDA Seanslar: 11 13 301618 3021 5 kilometre uzoklıkto Coyırova'da Plmoş'm arkasında O Kemal Mahalleslnde satılık arsa Muracaat Cağoloğlu Nuruosmanlye Cad. No: 38 V Satılık Arsa Satılık Arsa Istanbul Gaziosmanpaşa Taya Kadm Köyu So&uksu Deresi mevkıınde Edımekapı ya mınibüsle <5 dakıka. asfalta 150 metre mesafede mustakıl tapulu (860 m2). Dıtıyaç uzenne çok acele satüıktır. Muracaat Orhan Tuna Tel < 24 19 58 5NİSAN ŞMAYIS ISTANBUL TEKNİK ÜNIVERSITESı REKTORLUĞUNDEN 122/2402 sayılı mezunlyet dıploması kaybolan Mımarlık Fakultesı 1975/ 1976 Yaz Dönemi mezunlarından Seyhan Erdoğan a Duplıcat dıpioma verılecefll. bu husustakı Yonetmellğın 6. Maddesi uyonnca llan olunur. • 237 m2 Arsa ımar durumu alınmışîır. Beylerbeyf Burhanıye mahallesınde ıhtıyactan satılıktır. Muracaat: 35 20 53 ' Kongre İlânı • AUBEYKÖY ÖĞRETMENLERI SINIRLI SORUMLU YAPI KOOPERATIFI. Kooperatıfimızın Olağanustü Genel Kurul Toplantısı. 20 4 1980 pazar günu saat 1130'da Alıbeyköy Merkez ilkokulunda yapılacoktır. Üyelerın aynı gün ve saatte toplantı yerlnde bulunmalcn rica olunur. GUNDEM: 1Açılış, Kongre Dtvanı teşkıll. 2 Alınan tapunun 775 sayılı yasa gereğl değiştlrllmesl. 3 Yönetlm Kurulu üyelerlnfn seclml. DENETLEME KURULU MÜZİKLİ POLİTİK GÜLDÜRÜ Kızılay Fatih Şutıesının Yemekll Gecesl 18 nıson 1980 günü saat 20 24 arası Vatan Caddesı Tur,st»k Lunapark Gazlnosunda memleketımızln seçK.n ses va saz sanatcıları eşlığınde yapılocaktır. Teşrlflerlnızi beklenz, Rezervasyort: 21 41 13 İOARE KURULU Işcl Sınıfımızın Değerll Evladı. Soayollst Mucadelenln Yılmaz ve Fedakâr Savaşçısı, MEMLEKET MÜJOAT Ö€ZEfi' HADİ CAMAN ^ B O f i A AVANOĞUJ •'}, AVDAN ADAN; . > YAHUT Hüsamettin GÜVEN Ağabeyimızi kaybetmenın derın acısı lcindeylz Anısını yasatacak, en büyük özlemi olan sömürüsüz va baskısız bır duzenı mutlaka gercekleştlreceğiz. ÇANKAYA SİNEMASINDA 280780 CUMARTESİ MÂftNE SATILIK ARSA • Ayvalık Sarımsaklı Plo|larıno yakın 400 m2 arta satılıktır. NOT: Oto n« d«fllştlrlllr. T«l: 25 47 08 / İZMİR 17 24 13 10 / AYVALIK TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (Cumhuriyet: 1907)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog