Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

CUMHUKİYET 6 NtSAN İSSO ÜÇ İSLAM CUMHÜRÎYET PARTİSt, REHİNELERİN HÜKÜMETE DEVREDİLMESİNE KARŞI ÇIKTI Dış Haberier Servisl islam Cumhunyet Partısl dun yaptığı açıklamada Amerıkalı rehınelenn elcılığı ışgal altında tutan mılıtan öğrencılerın elınde kalması gerektığını b'ldırmıştır. Islarn Cumhunyet Partısın n ocıklamosı ıle rehınelenn scrunu daha da karışmıştır Bıhndığı gıbı Cumhurbaşkanı Benı Sadr dort gun once ycptığı acıklamada ABD nın Iran'a korşı kışkırtmadan vazgectığınl resmen acıklaması koşulu ıls, reh nelenn hukumet tarafmdan devralınobıleceğ nı behrtmış, Başkan Carter da bunun üzerıne Iran a karşı yaptırımları er İslâm Cumhuriyet Partisinin kara rı, Benisadr'ı güç duruma sokarken, rehineler sorunu yine karıştı. telemıştl Gozlemcılere gore Islâm CLmhurıyet Partısmm acıklaması. rehınelerın huku mete devredılmesı cabalarına darbs ındırmışt r Is'am Cumhuriyet Part sı 13 kış lık Devrım Konsevınae coqı n ug"a sahıp oldugundan re hıneler sorununu etkıleyebıle cek guctedır islam Cumhjrıyet Partisın.n karan rehınelerın hukumete devredılmes ne çalışan Cum hurbaşkaıı Benısadr ı da guc djrumdo bırakmıştır B'lındığı g bı Benısadr ıle 'slam Cumhu n/et Partısı Başkan1 Ayetullih Eeheştı arasında kışısel reka bet vcdır Goz erıcıler Isla'ı Cumhurıye! Part s nın acıklamasından soira bu rekabetın venı boyuticra ulcst ğ nı behrtrrek'edırler TAHRAN'A CITTILER Ote yandan uc Ame kalı ra hp Tahrandakı rehıne'ere Daska'/a munasebetı ıle dını İtalya'da koaüsyon hükümetsnde sosyaüstier önemli bakanhklar elde ettiler DIŞ HABERLER SERVİSİ Sosyalıst Partı'nın eMuhalefet etmeme» bıçımındekı dıştan desteğı Ile 7 ay ayakta duran Vıncı Cossıga hükumeti, yerını 2'ncl Cossıga hukumetıne bı rakırken Sosyalıst Partl koalls yondakı önemli bakanlıkları elde etmıştir. Böylelıkle 38'ıncl hükümet bunalımını cıkaran Sosyalıst Partı, 39'uncu hükümete soz sahıbl olarak gırmektedir. Hınstıyon Demokrat Partl"nin, Sosyalıst Partl ve Cumhu rlyetçl Partl ı!e kurduğu koalis yon hükumeti, parlamentoda coğunluğa sahıptir. 630 sandal yelı Italyan Parlamentosunda sandclyelerın 262'sıne Hırıstiyan Demokrat Partl, 62'sıne Sosyalıst Partl ve 16'sına da Cumhurıyetçl Partl sahlptlr. Sosyalıst Partl 25 yıldon be rı \ogun caba V9 yardımlcra karşn kalkınmamıs ıgını ko'u yan Italya nın tGuney» ıle ı gılı Bakanhgı Kamu Duzenı Bakanlıgını, Savunrro Bakanlığını, Malıye. Bılımsel Araştı r mo Ulaştırma Dış Tıcaret Sanayı ve Ssg'ık Bskanhklarmı n) rr ş'ardır Hukumet n önumuzdekı haf ta parlcmentOGa guvenoyu alması beklenmektedır Sosyalıst Partı nın aldığı Ba kanlıklar l*J/an Komunıst Par t S'nın ge^ei rvls ıstedığı fcKat Hınstıyan Dsmokrat Partı nın hıc bır zaman hukumete Komumst Bal an almak ıs'eme/l şı neden y'e alamadıgı Bakan lıklardır YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULUŞABİLJRİZ.. HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ TÜRK DONANMA VAKFINA Moskova ile Kabil arasında ülkedeki Sovyet birliklerine ilişkin anlaşma imzalandı MOSKOVA (ANKA) Sovyetler B'rlıği ıle Afganıstan'dakı Karmal yonetımı arasında Sovyet bırlıklerının Afganıstan'da kalmalarına ilışkın resmı bır anlaşmo 'itızalandıgı açıklanmıştır Sovye'der Bırlığı resmı haber aıansı TASS, ırrzalanan anlaşmanın Sovyetler Bırliği Prezıdyumu tarofından onaylandığını bıldırmıştır. Sıyasal gozlemcıler sözkonusu anlaşmanın Afganlstan Dışışlerı Bakanı Muhammed Dost'un gecen ay ortalarında Moskova'ya yaptığı zlyaret sırasında ımzalanmış olabıleceğını toıldırmışlerdır. BBC radyosu, anlaşmada Sovyet bırlıklerlnın Afganlstan'da tgeçıcl» olarak kalacaklorının belırtıldığınl bıldırmıştır. GANDİ NİN DEMECİ Hındıstan Başbakanı Indra Gandl dun verdıği demecte, ABD ıle Sovyetler Bırlığı arasındakı gergınlıgın, komşu Pak'stan'a askerı yardım yopılmosından daha ortemli blr sorun olduğunu ve ıkı büyük ulke arasındakı gerginlığın Hındıstan ıçın daha tehlıkelı olduğunu so/lemıştır Indra Gandi. Sovyetler Bır'lğı'nln Afganlstan'a yaptığı askerı mudahalenın Hındistan ıcm doğrudan bır tehlıke yaratmadığını da sozlerıne eklemıştır. toren düzenlemek Içın Tahran'a gıtmışlerdır. Amerıkan Elçılığmı ışgal altında tutan oğrencıler Amerıkalı dın adamlarının rehınelerı zıyaret etmelenne ızın verecek'orını sov em şlerdır SEDAT'I DEVIRMEYE ÇAGIRDI Bu orada Resm Pars A'ansı nın b dırd gıne gore Cumhur başkanı Benısadr, Mısır haikıno çcgrıda bu'una'ak Enver Se dat ı de/ırmelenm ıstemıştır llk kez Sedat m devrılmesı İC n caarıda buluran Benıscdr şoy'e demıştır «Mısırdakı gos tor ler, Mısır halkırın dcvık Sah ı ısterredıgını ortoya Koyn j s ur Scdat kendı haİKina raçmen Şah'ı ulkede tutmatta ısrar edıyor Mısır halkınm IsIrmın dusmanlarına hızmet eden Sedat reıımını devıreceg.nı umjt edıyorum HALHALI VE İSRAIL Iran İslam D3vnm Mahkemelerı Başkanı Ayetullah Sad k Halhalı «Iran b rlıklerının Isro ı le yap lan savaşa katkıda bu Uınmck ıcm yakmdcı Surı 'e ye oppcel'lennı uıTduğunu» soyie mış' r Resmı bır gezı ıcm Surı>e n,n baş<entı Şam da bulunan Halha lı Sovyetler Bırlığı ıle ABD'yı ^ert b c mde elestırmış ve Irak Devlet Boçkanı Saddan Huseym ı, «kasap» olarak nıtelemış t.r Halhalı Sam'da dt.zenledığl bos i toplantısındo, Iran'ın sı >onızm ve somürgecılığe karşı savaşında Surıye ye yardıma hazır olduqunu da belırtmıştır. Surıye Devlet Bcşkanı Hafız El Esad la da bır goruşme yapin Halhalı, goruşme sonrasında yapt'ğı acıkıamoda, «Surıye ıle Israıl arasında cıkacak bır savaşta, Iran ın Sunye'nın yanında olacağı bıçımındekı sozlerını yınelemişt r Çad'da olu ve yaralı sayısı binleri aştı Dış Haberler Servisl Cad'dakı catışmclann gıderek yoğunlaştıgı ve ozeılıkle başkent Noıamena ve yoresını etkıledığı, bu arada ıkı hafta ıçınde 1 000'den fazla clu ve 3 000 den fazla da yaralı soptandıgı belırtılmektedır Cad da Devlet Başkanı Goukounı ye bcglı Halk Ordusu (FAP) b rlık'erıyle Savunma Bakanı Habre ye sadık Kuzey Ordu Bırlıklerı (FAM) arasında suregelen catışmalann glttıkce şıddetlendıgı ve corpışmalardan ürken vobancılarla, sıvıl halkın buyuk bır kesımının başkentı terketmeye başladıkları da be'ırt Imektedlr E'de edılebılen bılgılere gore Ndıamena da Frarsız Buyukelcicsi ıle bır kaç teknıs/enın d şında hıç bır yabancı kal mamıştır Ote yandan, komşu Kamerun sınrında bırıken Cdd lıların sayısı da hızla 100 bıne yaKİaşmoktadır Gozlemcıler sokak catışmaları şeklındekl carpışmalardo bıle ağır ve otomatık sılahların kuüanılmakta oluşunun ölu ve yaralı sayısını artırdığını belırtrrektedırler Ancak bu silahların nereden geldığı konusundaki soylentıler çeşıtlidır. Bazı kaynaklara göre Libya Goukounı ye, Mısır Ise Habre'ye yardım saglamaktadır Dlğer bazı kaynaklarsa, sılahların buyuk bır çoğunluğunun başta Fransa olmok üzere Ba tı Avrupa dan bır bölumunun de Sovyetler Bırlığı'nden geldl ğını ılen surmektedırler. (CAO'la llgıll ayrıntılı yazımız 10 sayfadadır) DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Görev Parlamentoda Savunma ve Işbırlığı Anlaşması hafta içlnde Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı Artık anlaşmanın yururlüğe gırmesı ıcın ıkı ulkenın parlamentolarında onaylonması ışlemı kalmış bulunuyor Savunma ve Işbırlığı Anlaşmasının Amerıkan Kongresi tarafından gerı çevmmesı son yılların en buyuk surprızlerınden bırını o'usturur. VVashıngton un, tam Ortadoğu'da yeni bekcıler, Basra Korfezı lcınde yeni |andarmalar aradığı bır donemde kendısıne pek de ucuza geien bır anlaşmayı gerı çewebıleceğını duşunmek güç tur Rum lobısının Turkıyeye karşı çabalarının da bu anlaşmayı engeileyebılrresı pek za/ıf bır olasılık olaraık goruluyor ABD'nın, Yunan.s'an ın NATO'nun askerî kanadına donuşunu hızlandırmak ıcın Turk'ye uzerıne baskı yaparken bu anlaşmayı ku lanmaya gereksınmesl de yoktur VVashıngton'un bu konuda elınde cok daha değerlı bır koz olan ekonomık yardım kartı vardır ve Sam Amca, araya kışıler koyarak da olsa bu kartı sonuna kadar oynamaktadır. Anlaşmanın Türk Parlamentosu tarafından onaylonmasına gelınce Bu konuda Parlamentomuzun cok tıtlz davranması ve bu tek tarafa yarar sağlayan kıra anlaşmasını gerı cevırmesl ıcın bır çok neden vardır. Herşeyden once SIA ABD'ye us olanakları sağlar ve buna karşılık, ne şekılde adlandırılırsa adlandırılsın, Türkıye'ye de bır mıktar kıra verılmesını öngorurken ülkemız üzerındekı ambargo îpoteğını ortadan kaldırmomaktadır Oyle kı, Turkıye bu kıra bedelı karşılığında aldığı sılahlar ıle arac gereçlerı, yıne kendı ulusal polltıkası doğrultusunda kullanamayacak, ABD'nın öngordüğu hedef ve amaclara yönelık bır kullanımı benımsemek zorunda kalacaktır Bu koşul yerıne getırllmediğl takdırde, Amerıkan Kongresının Türkıye'ye yenıden ambargo uygulamasım engelleyebılecek hıç blr hüküm anlaşmada yer almamaktadır Öte yandan, dunyadakı son gelışmeler ABD'nln Ortadoğu'da yeni bır bekçı Basra Korfezıne uzanan yeni blr jandarma çavuşu aradığını gostermektedır Türkıye'ye bu rolun verılmek Istendığı, ancak rol karşılığında Türkıye'nln ıstedıği paranın fazla bulunduğu ve ABD nın şu anda ülkemızı ucuza, üs olarak kapatmayı amacladığı herkesçe bılınen blr gercektır. Bu durumda, SIA arlaşmasınm ABD'nın yeni polltık hedefleri yönunde kullanılması ve NATO'nun cercevesirrt de fazlasıyla aşarak, ülkemızı bolgede yeni bır gergınliğın odak noktası halıne getırerek, bır kez daha eskı yalnızlığı ıcıne ıtmesı cok bu/uk bır olasılıktır SIA'nın topraklarımız ustundeki Amerıkan üslerınln Türk Komutanlannın kontrolunda olacagını belırleyen maddelerının uygulamada pek buyük bır yararı olmayacagı, uzmanlar tarafından bır cok kez belırtılm.ştır. Bu olgu yalnız Turkıye ıcın değıl, bır cok NATO ulkesı ıcın gece'l dır Pek korkulur kı, Türkıye'ye bırakıldıgı soylenen komuta gorcekte, dısıplın ve personel sonjnlarını ve uslerın guvenlıg nı aşmayan bır gostermel k olarak kalacaktır Bu durumda parlamentonun Demırel azınlık hukümetının Kendı ona/ına sunacağı SIA yı d dık dıd k ederek Incelemek ve bu anlaşmanın Turkıye'nın cıkarlarına zıt olan tum moddeıerını gerl çevırmek gorevıyle karşı karşıya olduğu bır gercektır. U'kemızın ıcınde bulunduğu ekonomık durumun, Iktıdar tarafından parlamento uzerınde bır baskı aracı olarak kullanılması ve anlaşmanın geçmesının yardımın koşulu olarak gosterılmesı olasılığı buyuktür Nıtekım, Demlrel Hukumetının ve buyuk sermayenın sag kolu Turgut Özal ın son zamaniarda bu goruşu benımseven demeçler verdıği ve Turkıye'nın Ortadogu'da NATO nun kalesl olduğu ıçın yardım almasmın gereklılığını vurguladığı da bılınmektedır. Bu savların hıcbırinin gecerll olmadığını olaylar blr cok kez hepımızın kafasına vura vura gosterrrıştır Herhalde parlamentoda da bu savlara yanıt verecek kişller Cikacoktır ppr YUGOSLAVYA KOMÜNİST PARTİSİ, AVRUPA KOMÜNİST PARTİLERİ TOPLANTISINA KATILMIYOR BELGRAD (AAAP) Yugosiavya Komunıst Partısı yetkılıler.rden Alexander Grlıkov, 2829 nısan tarıhlerınde yapılacak Avrupa Komunıst Partllen Toplantısına Yjgoslavya' nın katılmayacağını açıklamıştır Grlıkov, banş ve sılahsızlanma lle llgıll toplantının, bugunun uluslararası koşullarında beklenen yararlı sonucları vermeyeceğınl soylemış, bu ne denle Yugoslavya Komunlst Partisinin, Pans toplantısına katılmayacağını belırtmıştır. Pans toplantısı Fransa ve Polonya Komunıst Partılerınce onenlmıştır. Her ıkı ülke Komunıst Partısı yonetıcılerı de Yugoslavya'nın toplantıya katı! ması ıcm başvuruda bulunmuş lardır. Japonya, savunma harcamalarını artırmak istemiyor TOKYO, [a a) Japonya Başbakanı Masayoshl Ohıra, gelecek oy Başkan Carter ıle yapacağı goruşmede, Japonya nın savunma harcamalarını artırması konusunun ele alınmaya cağını soylemıştır Haberı veren fYomıurı» goze tes , Ohıra nın halen gayrısafl mılll hasılas nın yuzde bıri olan savunma harcamalarını artırrrak, ya da Joponya Savunma Bakanlığının hazırladığı orta va delı askerı savunma harcamalorı planını uygulamak nıyetınde olmadığını belırtmıştır. hoşgcldin bâhar Bahar geliyor. Baharla, moda dünyasından yeni renkler, yeni desenler yeni çizgiler geliyor. Siz Vakko'da şimdiden keşfedin yeni mevsimin '80 bahar/yaz öncü modasmm renklerini, desenlerini, çizgisini. Kadm, erkek, çocuk giysilerinde emprimelerde, eşarplarda giyimle ilgili tüm aksesuarlarda '80 baharınm, yazının öncü modası şimdi Vakko Mağazalarının tüm dairelerinde. Bogota'da iki rehine daha serbest bırakıldı BOGOTA (o.a,) Domlnik Cumhurıyetı'nın Bogota Buyukelcllığınde ışgalı surduren «M19» gerıllaları oncekı gun ıki rehıneyı daha serbest bırakmış lardır Ikı rehınenın daha ayrılmasından sonra Buyukelclık bınasında 19'u dıplomat olmak uzere 23 rehınenın kaldığı haber verılmıştır Serbest bırakılan reh.nelerden bırının eskı Nıkaragua Büyukelcısı, dığerımn de Bogota1 dakı buyükelçılıklerm ıhtıyaclarını karşılayan bır ıthalatçı oldugu haber verılmıştır. Bu hafta ıcmde 6 rehıneyl serbest bırakan «M19» gerıllalan paskalya tatılı sonuna ka dar, dıplomatık gorevı bulunmayan tum rehınelerın serbest bırakılaoak'arını açıklamıştır. Olaylar veSanat FETHİNACİ Romanlar ue tdeotojıler ATTÎLAÎLHAN AnGehr» CLKÜTAMER Dehkanlı NtLtFERtSVAN .\ u«ret Hıztr Içın GÜLTEKÎN ÇtZGEN ülkemızde Sanatçı EDİP CANSEVER Behrazhkler FATOŞ DtLBER Talât Smt Halman'la Konuşma ADNAN BINYAZAR Vcşar Kemal Gerçeğı Alaoor Sıneması üstüne ERDAL ALOVA //;; $iir Bedn ARIFKAPTAN Rahm'yeMektup BELA BARTOK Suney Anadolu'da Halk Turkuien Derlemelerı FÜRUZAN "Redife'ye GuzeUeme" Öyunundan Şarkı Sozlerı TÜEKKAYA ATAÖV Hoca A'li Rıza KEDtM GÜRSEL Bosquet Anlntıyor PAULGALUCO Kar Kazı M. ALAEDDÎN ASNA Anılar Yazılmahdır ATÎLLA DORSAY £nc Rohmer KONUR ERTOP Yuius Emre Schlondorff ve Grnss ıle Konuşma ÎSA ÇEUK KEMALoZER ln$an Yuzunun Tarıhınden Bır Cumle KEMAL ÖZER Vurekle Çekılmış Fotoğraflar Dcğerlendırme Tıyatro OSMANN.KARACA ORHAN BARLAS ATILA SAV Smema EMEL C. TAMER SELIM İLERİ SELİM DURAK Muzık FARUK YENER DAMYAL ERİÇ UNER BtRKAN MEHMET H.DOĞAN Gorsel Sanatlar AHMET KÖKSAL KAYA ÖZSEZGİN 150JH)0 Arafat: «İran'la, Irak arasında arabuluculuk yapmaya hazırım» BAHREYN, (a a Fılıstın Kurtuluş Orgutu lıderı Yaser Arafat, Iran ıle Irak arasında or taya çıkan an'asmazlıklarm gı derılmesı ıcm arabuluculuk ya pabıleceğ nı soylemıştır İran ve Irak yetkllılerı arasında cok sayıda dostları bulunduğunu belırten Arafat, ıBu »ki dost uike arasındokı sorunların cozumlenmesı ıcm el mızden ge len herseyı yapmaya hazınz» derrıştır. Basra Korfezının en büyuk as kerı gucune sahıp olan ıkı ulkenın ılışkılerı Iran devrımının gercekleşmesınden hemen sonra bozulmuş ve gergınlık bugune kadar artarak surmüştür. AZRAERHAT hlaya ve CimDal SABAHATTÎN KUDRET AKSAL Şıirler MCCAP OFLUOGLU Bır Avuç Alkış GÜNERSÜMER Zaırıan ORİ1AN BARLAS OkurYazar ORHAN DURU 1979 Kazdan ÇETİN YETKİN NurullahAtaç TURHAN SELÇUK Munıf Fchım ve Ihap Hulusı T0^^^ls UYAR Gundokumu 1979 SABÎHATANSUG Pazarcı Kadınlar ELİFNACI ~<Anıtardarı DamJabr Y. ÇETÎNRAYA Berün Ftlm Şenhği OKTAY AKBAL Bur Kıtap Çıkarmak H. ALEXANDRE Arumalene» PARS TUĞLAa Abdulmecıt Devrınde Dıl ve Edebıyat M1STIK Yalçın Çetın ModaV3kko'dur Vakko/Beyoğlu • Vakko/Kadıköy • Vakko/Ankara • NfakkD/İzmir Çızgiler. YALÇÎN ÇETtN tHAP HULUSt MISTK HASLETSOYÖZ Çevtnlen BÜLENT BERKMAN DEMET DEGER ARMAĞAN ILKİN 3. Sayı YARIN ÇIKIYOR (DATA' 1576) 1909
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog