Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÎKÎ CUMHURÎYET 6 NÎSAN 1980 I c poîItfVo ö7er<rWe VOTIÎOCGÎC oe* b ' sey yok bugünlerde CjTnurboşkonliSı seclrrinden henüz bır sonuc almamadı CıddıBkten uzok görunen turlor surup gıdiyor ve bu durum demokrosiye yurekten bağlı, yurdun geleceğl üzerınde kaygılı her vatandoşı gerçekten tedırgln edlyor. Psrlomentoyu bu tutumundan ötüru azıcık sert blr kaiemle eleştırsenız. «Türklye Büyük Millet Meclısı'nın şahsıyeti maneviyeslne tecavüzı suçlamasıyıa yapışırlar yakonıza. Oysa Mecllsin tlnsel (manevî) kışilik ve saygınlığını osıi kendilen zedeııyorlor tutumlanylo. Yurt ıcınde günden gune tırmanan anarşl hergün. hatta her saat bırcok cana kıyar ve bıreok aıleyı mateme bogarken ve dışarıdon borç para dılenmek yüzunden ulusal onurumuz toeş paralık olurken, Turk Parlanentosu'no düsen ış, Cumhurbaşkanlığı çıbi cok önemlı bır konuda aylarca önceden enine boyuno hazırlonarok bır sonuco varıp gunu gelmce seçıml yapmak değl! miyd! 1 " ••*•* olaylar ve görüşler ~) Hıristiyanlık ve Bilim Hıfzı Veldet VELİDEDEOGLU TörktyeV ofcılcı yönetimden oyırıp, eskisl gıbi, teokratık (dınsel) yonetım doğrultusuna saptırmak (çin holkımızı etkıleyerek kamuoyu oluşturmak üzere doğrudan veya şlmdıkı gıbı dolaylı olarak yapılacak para yardımları gozierımizı acmalıdır Gunumuzde resmi blr cHırısttyan Bırlığı Örgutu» yok Şırrdlkı tDunyo Kılıseler Bırlığı Örgütuı, ya da varsayalım k ı Papalık, Fransız, Ingıliz veya Almcn Parlamentosu ıcınde ya da Amenkan Kongresı bınasında oyrı bır kılıse yaptırılması icın o ülkelertn meclıslerıne bağışta bulunmayı önerse, onlar bunu kabul ederler mı? Boyle koşullu bır onerıyl ülkenin ıc ışlerıne karışmak saymazlar mı, onur kırıcı bulmazlor mı? Paradan başka onur tanımayan kişıler, millet olarak bıze artık onuru monuru unutturdular ve kendi tutum ve davranışlarma da «millıyetcılık» adını koydular Ataturfc'ü nasıl aramazsın nasıl aramazsın1'! llk TurKıye Buyuk Millet Meclısl uyelerinin herren hemen yarısı sorıklı hoca ıdl ve namazlarını yakındaki Zıncirll Camı'de kılarlordı Mec lis ıcindekl kuçucuk bır oda ise mescit olarak ayrılmıştı Parlamenterlerımız zahmet edip Ulus Meydanındaki şımdı muze olan ilk TBMM bınasını zıyaret etseler bu mütevazl mescldı orada gorurler Şımdıkı gorkemll TBMM bırtasının buyuk bır odası gerc&kten ıbadet etmek Isteyenler icın yeter de ortar bile yılon bu haber bötön dönyanın aydm cevrelerinde cok olumlu karşılandı. Çünkü Golıleo'nun ölumunden berı gecen 337 yıl icmde ilk kez bir Popa bu bılım adamının Katolık Kılısesince kurban edıldığını kabul etmış oluyordu Hırıstıyanlığın bılım karşısındakl tutumunu anlatmak icın azıcık ortaokul bılgilennızı tazelememe Izm verınız 16 yüzyılın başında Polonyalı astronom Nıkolas Kopernık (1473 • 1543) gezegenlerın hem kendı eksenieri yoresinde. hem de guneş cevresınde döndüklerıni gozleyıp bunu ölumunden az önce yayınladığı kıtabında bılimsel olarak kanıtlayınca o zamonki hıristiyanlık dunyasında yer yerlnden oynadı ve Roma Katolık Kılisesı bu bılimsel çerceğe karşı Cikarak dunyanın, bütun evrenın merkezınde kıpırdamadon durduğunu, kilısenin resmî görüşü olarak ılan etti Kopernık'ın ölumunden 21 yıl sonro doğan italyan bılgını Galılel kendl bllımsel gözlemlerl sonucundo Kopernık'ın görüşüne katıldığı İcın Roma Katolık Kılisesı'nin bu konudoki resmî goruşune karşı gelmış olduğundan tutuklanıp Romo'dakl Engızısyon rrahkemesi karşısına çıkarıldı ve kendısınden Kopernık'ın doktrıni ko* nusunda öğretim yapmaması Istendi Galılel de buna soz verdi Ama Floransa'ya dönünce 1632 de yazdığı kltapta yukorıkl bılimsel goruşu dıle getırdığınden, 70 yaşında tutuklanıp Roma'dokı Engızısyon mahkemesınde yenıden yargılandı istenılen ceza, dlnsızlık sucu dolayısiyle filozof ve bilgin Gıordano Bruno (1518 1600) gıbf dirl dıri ateşte yakılmaktı. Galileo bir belge tmzalayarak bu cezadan kurtulduysa da ömrünün gert kalan yıllarında Ençizisyon Mahkemesı'nin gözetiml altında tutuldu: bir süre sortra gorme yeteneğinl yıtirdl ve 1642 de kör, ama bi'im ışığı taşıyan gözlerlnl yaşama kapodı. Oinsel blr kurumun bilimsel Işlere kortşıp billrr odamlonnı Işkence altında tutmasının en tlpik örneklerlnden blri olan bu oloyda Galileo'yo nosıl baskı yapıldığını gösteren belgeyl bir Ibret örneğl olmak üzere aşağıya geciryorum: Parlarrento şlmdl kendı ıcinde bir camı yopttnı konusu ıle uğraşıyo Arap Bırlığı'nın bu Iş için ylrmi mılyon lıra boğışlayacağını, Dıyanet Işlerı Başkanımızın, şeyh kılıklı, kefıyell Aroplarla bırlıkte, televızyon ekranındakı konuşmasındon öğrendık Eskıden asıl Turk halkı yoksulluk icınde yuzerken Osmanlı padışahlorı her yıl tSürre Alaylorı» ıle Arabıstan'a bolca parove armağanlar göndenrlerdi Deroek şımdi iş tersıne dondu. Yalnız benim pek anlayamadıflım bırsey var Neden ılle Meclıs ıcınde caml yapımı icın venlıyor bu boğış? Denecek ki Arop Bırlığı son doğol âfetler<Jen zorar gören yuzb nl oşkın yurttaşımız lcm «Je boş mılyon Iralık cınsani bağış» yaptı. Evet doğru. Sağ olsun'or, var olsunlar Beş mılyonu yüzoıne bölersenız, zarar goren her kışl başına e!lı lıralık bır tbahşış>, pardon tbağış» duşüyor. Bugün Turkıyede bahşişm «tabon f l yatı» ellı lira olduğundan, kalemım surctu de söyleyış bakımından bırbirıne benzeyen bu ikı Sözcüğü karıştırıverdlm, bağış'cyınız. Pariarrentomuzda en lyımser bır hesapla gece gunduz namaz kılon ve bu nedenle de yakındoki camilere gıtmeğe vaklt bulamıyan yüz milletvekıli bulunduğunu varsoyarsak, yirmı mılyon lirolık yardımın eklenmesıyle yopılıp onların kullanocağı camiden her birlnln payıno ricıyüz bın lira duşuyor Eh, neyse teunu ozımsayamayız amo, yukarıdckl soruyu yınelıyelim: tNeden llle de lâyık Turkıye Cumhuriyeti'nln »Parlamentosu lclnde comı yapılmak üzere önerfllyor bu bagiş. Bunun hıcbir polltik onlamı yok mu? Koca Atatürk Türkiyesl nereye götürijlrrek fsteniyor? Batı emperyolızmlnin son ıkiyüz yıldon berl Islam ulkelerinl. dm bağnozlığını körükleme yoluyla 6omördüğu unutuldu mu? Şımdl de boşko yollardon oynı yöntwn tzlenmıyor mu? ••• Sonucsuz turlarla Cumhurbaşkanlığı seçiml ve Arap porasıyla parlamento camıl yapıladursun. blz hırlstiyanlıgm akılcılık ve deneysel Wlim karşısmdakı tutumu üzerinde biraz duralım: Gecen yıl Avrupa'da bulunduğurr sırada unlu bı'gin Albert Elnsteın (1879 1955)ın 100. doğum yılı dolayısıyle bırcok ülkede bılimsel top lantılar duzenlendi. Roma Akademıslnde bununla llgili olarak bir konuşma yapan şimdıki Papa Iklncl Jean Paul dın Ile bilımın llışklsl uzerınde durarak italya'nın yettştırdlği en Onlü bllgınlerden Galileo (1564 1642)nın Roma Katolık Kılısesinin kurbanı olduğunu söyledl ve uygar insanlığın kafasından bu kötü görüntünun silmmesl Içln din ve bilim odamlarıyla tarlhcllerin elbirtlğl yapmalarım tstedl; ajanslarla ya hukömlOiuV koron vÜ7Öme Iforşı bıldınlen ben, Fioransaiı Vıncenzıo Galıleı'nın oğlu yetmiş yaşındaki Galileo Galılel, pek seçkın ve saygın yüce kardınaller ve tanrısızların sapkınlığına karşı evrensel hırıstıyan toplumunun genel koruyucuları olan Engızısyon Yargıcları karşısındo dız cokerek gozümun önunde bulunan kutsal Roma Katolık ve Apostolık Kılısesinin benımsedığı ogrettığı ve yaydığı her ınanca her zaman ınanmış olduğuma ve Tann'nın gozetımı ıle bundan boyle de inanacağırr>o andıcerım, ancak guneşın merkezde ve kıpırdamadan durduğunu ılerı suren sapık duşünceyı herhongl bır bıcımde benırrsemek, savunmok ve başkalarına oğretmeklıgım. kutsal makamca yasaklandıkton, üstelık bu oğretının kutsal kıtaba (Incıl e) karşı oldugu bana anlatıldıkton sonra da bır kıtap yazıp bostırdığım ve onun ıcm de aynı ıgrenc ogretıyı ele aldığım ve hıcbir sonuc ve karara bağlanmaksızın aynı şeyi desteklemek uzere buyuk bır çaba ıle kanıtlar getırdığım ve bu yüzden dlnsızlıkten ağır bır bıcımde sanık olduğuma hükmedıldığı ıcm, yonı guneşın, evrenın merkezı olduğunu ve kıpırdamadan durduğunu, arzın merkez olmayip hareket ettığını benımseyıp buna ınanrrış oldugumdan. bana karşı haklı olarak beslenmekte olan ağır kuşkuyu erdemlı yorgıcların ve her katolık hınstıyanın kafasından sılmek amacıyla sozu edılen yonılgı ve dınsızlıklerden ve genel olarak bu kutsal kılıseye aykın duşe her yanılgı vegoruşten ıctenlıklı bır yurekve dogrucu bır inanışla cayarım ve onları lanetlerim, ayrıca ilerıde bana karşı böyle bır kuşku doğurabılecek hicbır şeyı blr daha ağızla soylemıyeceğıtne ve yazı ıle acıklamıyocağıma andıcerım; herhangı bır dınsızle karşılaşırsam kendisım bu kutsal makama ya da bulunduğum yerın Engızısyon uyesıne ve yetkıli makamına bıldirıp ele vereceğım Bundan oaşka, gunahlarırrın karşılığı olarak kutsal makamca bana yükletılmiş olan şeylerın hepsıni tumüyle yerıne getıreceğıme ve onlara uyacağıma söz verır ve bunu andıcerek güvenceye bağlorım Eğer yukarıdakı sözverılerı, andları ve guvencelerl Tanrı ko nısun bozacak olursam. kutsal yasa ve obür genel ve ozel kurallarla bu gıbi suclar ıcin konulmuş ve yayınlonmış olan butun Işkence cezaları karşısında boynum kıldan incedir Tanrı ve ellerlmı üzerıne bastığım kutsal kitaplar yardımcım olsun kl, ben, boşta adı gecen Galileo Galılei, yukarıda belirttığım glbi, görüşlerımden döndum. ondıçtım baglandırr ve bu güvencelere kanıt olmak üzere kelıme kelime yuksek sesle okumuş olduğum bu coyma belgemi kertdi elımle ımzaladım Romo'da Mınerva Manastırında 22 hazıran 1633'te ben Galileo Galilei kendl elımle yukarıdaki gıbi caydım.» Başka bir yazımda din ve bılım konusunu vlne ele alacoğım. Bilim Dünyası .Vehbi BELGIL Genlerin Gücü osyobıyoloji denen yenı bılımm neyı araştırflığının ıyj anlaşılabılmesı için Modern Bıyolojinın •gen»ler kuramına ozetın de özetı bir göz atmamız gerekecektır. S Ana babanın vücut özelhklerının döle geomesınde hücrelerdeki kromozomlann rol oynadıgı ötedenben bılmmekte ıdı Fakat, bunun nasıl bır mekanızma ıle ışledıgı 60 lı yıllarda «resmen» ogrenılmıştır Resmen dıyoruz, çunku kromozomlann da bır dızı boncuğun tek tek boncuklardan oluşması gıbi, «gen denen çok kuçuk parçaların yuz bınlercesının ucuca eklenmesı sonucu meydana geldığı ve ana . baba ozellıklerını dole geçırenlerın bu «gen»ler oldugu, 1962 yılında Nobel Fızyolojı ve Tıp Odulü kurulunca resmen kabul edılrmş ve buluşu gerçekleştıren Ingıliz Cnck ve Wılkıns ıle Amenkalı VVatson bu yüm odulunu paylaşmışlardar. Genlerin tutsağı ütün canlı genlerl «61umden kaçma» ve «ureme» gıbi ıkı doga yasasının kesm etkısı altmdadır Gen ve dolayh olarak hucre ve nihayet canlı, yaşamını sürdürmek, kendi döllenni olanak oranında çoğaltmak içm her çareye baş vurur, değışen çevre koşullanna uymak ıçm yenı yetenekler yaratır. Darwın buna Yaşam Savaşımı (Struggle for Exıstence) adını vermıştır. Bu savaşımda esneklık göstererek yeni yetenekler kazananlar yaşamakta, bunu yapamayanlar olmektedır Darwin bu doga yasasına da Dogal Ayıklanma (Naturel Seleotıon) dını koymuştu. Sosyobıyoloji bilginlerine göre, büyük küçuk bütün canlılar. ancak guçlü elektron mıkroskoplarıyla gorulebılecek kadar kuçük olan «gen»lerin tutsagı durumundadır, onların buyruklannı yerine getırmek zorundadır. Insan da kendı «gen»lennin boyle tutsağıdır Bu tutsakhk, durumlara göre kendısıni şu bıçımlerde bellj eden B OKTAY AKBAL EVET HAYIR Devleti Işgalden Kurtarmak 1930 6 Nisan •Iktidarda olan siyasal partinln. partilerln buttkn devlet kademelenıu kendi sıyasi göruşleri doğrultusunda hareket edecek kışılerle doldurması, kamu gorevhlerırun \e vatandaşların bölunmesınl zorunlu hale getırmektedir • 27 arahk 1979 tarihlnde «Turk Silahh Kuvvetlertnın Göruşü» olarak Cumhurbaşkanma sunulan bu yazının altında Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Denız ve Jandarma Kuvvetlen Komutanlarırun imzası bulunuyordu. •Iktidarda olan siyasal parti ya da partilerln bütün devlet kademelennı kendı sıyası goruşlen doğrultusunda hareket edecek kışılerle doldurması» eylemı 1980 in ilk uç a> ında korkunç bır hız ve acımasiz blr tutumla surdurulmustur ve sürdürulmektedır Buna bılınçsizlik deym. umursamazhk deym, yannı görmemek de>ın, şaşkınhk deyın. gözünü budakdan sakmmazlık dejm, yasalan, Anayasalan çığnemek tutkusu deyın, ne dersenız deym gerçek orta yerdedır» Bugun butun Bakanlıklarda. bütün Kamu kuruluşlannda Demırel'ci AP'nın yandaşlan, Turkeş'cı milıtanlar j a da kurnazca davranarak Demırel'cı. Turkeş d gorünen açıkgözler onemlı görevlenn başına getırılmışlerdır. Bu arada butun kamu kuruluşlanmn yonetım kurullan da MC partılennın eskı mllletvekillen ıle doldurulmuştur Bır parti ya da bır partıler cephesı, bır devrlm sonucu hazırlanmış halkoyuyla benımsenmlş Anayasa'yı değıştırmek. Turk ulusunu yenıden 1960 öncesinın çıkmazına suruklemek isteyen blr Iktidar, bır azınlık iktidan, ustelık tam beş kez Başbakanlıgı denenmış, sonucsuz, başansız kalmış, bu yurdu, bu ulusu on yılhk bır yönetim süresı ıcınde tam bır çıkmaza göturmuş Demırel ve AP kadrosu, fırsat bu fırsattır dıyerek 1961 Anayasası ve Atatürk devritrunın temel ılkelerine bağlı kalarak gorev yapanlann tumunü buyuk bir curetle «temızlemektedır • Bu temızlık «harekatının kurmaylan MHP'nın çağdışı gorunüşlenne körukorune bağlı mılıtanlardır. Bu çırkın eylemın en yaygın ve etkın oldugu yerlerden bırt d« Milll Egitım Bakanlıgıdır. Ögretmenler. müdurler. mufettışler gorevlertnden uzaklaştırılmakta, yerlenne Bay Ayvazın planlamasma uygun biçlmde <maksatlı> kişiler atanmaktadr Kaç gün için kac ay için? Anayasa çizgisinde bır ıktidar en kısa sürede ışbaşınaeloetgelecek Gelınce bu «maksatlı» insanlan ele gecirdikleri yerlerde bırakacak mı? Ecevıt'ın 197879 yıllannda özellıkle Mılh Egitım Bakanlığmda gösterd.gı hoşgoru, bırhk \e beraberhk anlayışı içınde çalışma, kımseye dokunmama kıymaraa eylemıne benzer bır tutum ve davranış bır kez daha yınelenebilir mi'' Adamlar her yeri «maksath» mılıtanlarla, hem de en yeteneksiz, en bılgısız partızanlarla dolduracaklar. sonra ış başına Anayasa çızgislnde bir iktıdar gelecek onlara «hoşgörü» Ue davranacak? Buna olsa olsa zeka ve akıl yoksullugu adı verilir! CHP agırlıkh iktıdar bu yanlış ve haksız «hoşgörunün cezasını çekti Bir daha çekmek istemezse kamu görevlerine büyük bir hızla yerleştırilmlş tum MHP, AP, kısacası MC milıtanlaruu şundıden tek tek saptayıp. zamanı gelmce bunlan o görevlerindea uzaklaştırmasını bilmelldir. Mektuplar geliyor yurdun dört bir yanından. Gorevden uzakiastınlan hem de haksız, yersiz yere, hiç bir nedene. hiç bir kanıta, belgeye dayanmadan . ordan oraya sürulen. acılar İçin de çırpıomaya bırakılan gorevliler bınlerce, on binlerce.. Yerlerine geürilen «maksath militan» ordusu da gunden gune guçlenmekte Bütun bu «devleti işgal» eylemı ulusumuzun gozu onünde olup bitıyor Daha 1979 yılının aralık ayı içinde. «Bir siyasi partının devlet kademelerini kendı siyasal dogrultusunda hareket edecek kışılerle doldurması* gerçeğı komutanlarımızca gözlenmış saptanmıştı. Ama bugün bu gerçek korkunç blr kapsama ulaşmışör. Görülüyor ki altıncı kez Başbakanlık koltuguna oturmuş Bay Demirel siyasal tutkusunun eünde kendmı de, partısmm gelecegını de bır uçuruma doğru sürüklemektedır Partızanca davranışlar hiç bır ıktıdara, hiç bır sıyaset adamına yarar sağlamaz. Bu gerçegı dunya tanhınden. Turk tarihınden sayı6iz örneklerle kanıtlamak kolaydır. Kuvvet Komutanlannın 27 aralık 1979 uyansı da, nioe uyan, anımsaöna. doğru yolu gösterme girtolmlen «ibJ boşa mı gıtmıştır? Şimdıük öyle .. Kadınlar Nihayet Muzaffer oldular... Gazetecilerin muhakemesi BÜESA i ( H B . Ma) Guetecilerln dsvı nna bugun 10 5'U bajlar.dı Emanet ve kl!ı Raml Vakit Son Saat PolitiKa Ikd&m namına Irian Emln, Cumhurijret ve MlUtytt namına Asal Beyler hazır bulunmuülardı Akşamın v» kill buluıunamıştır Cumhunyet'iD Emanet hakkmdi ve ıGa riD gev» serlevhalı (ırkasile Pohti>tanın cltfalye yanan evler den para alıyor» baş lıklı yazısı okundu Rei3 vekillere dıvecek lert olup olmadıKını sordu Irfan Emln Bey Ealkarak cGazetelerln ne?rl. yatı dojrudur Şeöremanetj hakkında bu kabil ne;riyat ya pılmazs^ gBzetelerln hilonetı vucudüne mana vertlmeî Bun> lar baslt Içter. sada mescleledlr » Emanet veklll R»ml Bey oBunıar gazetelerle nerkeae t a ı m n ve hs karet edıyorlar Bu baknretleri vkzUs sayılamaı» Oaıetemu veklll A tal B )iı suretle c* vap verdl cTenklt gszetentn hiktadır $ehremanetl muteessir olacak d| ye bunlar yazılmazs* netıce ne olur? Gaze telenn vaziJesl ıçtl mai rol almaktadir Bu Bavatı yaşayanlar tenkide tah&mmü] et melldlr » Muhakerae 12 nlsan «abahın» bırakılmı» ur Sehremtnetl avukatı Raml B bir k lacak me^tle'inrter dolayı Bursa beledlye • aleyhlne bugun blr 1 dava açtı • Erkek. büluga erdıkten sonra, her gun bir çok dışıyı dölleyebılecek yetenekte olduğundan, •gen»lennin uremesını artırmak ıçın çeşıtlı dışı ıle durmadan yatma egılımındedır Dışı ıse dogurganlık surecı içınde kendı «gen»lennı belırlı sayıda döle geçırebıldıgı içm yavrusu üzenne daha çok tıtrer Dışmin yuvaya, yavruya bağlıhgının nedenı budur (Yuvayı yapan dışı kuştur atasozumuz) Dı§ı. yuvasını kuracak. yavrularının yetışmesı ıçın gereklı besınlen saghyacak bır toprak parçası peşındedır Hayvanlar arasındakı yer kavgasınm nedenı budur Dışı, kendısıne bu buyuklükte yer sağlayan erkefe teshm olacaktır Erkek bu büyüklukte bır yer bulup sınırlarmı kendıne gore çızdı mi burada durmadan flterek dışılerı çağırır Toprağın yavru yetıştırmeye elverişli düzeyde olduğunu gören dışı gelır erkeğe teshm olur ve döl yapar • Ana . baba. kendi genlerinl taşıyan çocuklannı hemen hemen eşıt bıcımde sevdıklen halde çocuklann her biri. kendi genlennm baskısı altında sadece kendılerinın sevilmesını isterler. Kardeşler arası kışkançlıgın büyük nedeni budur. • Darwın'in Yaşam Savaşımı Yasası. her canhnın sadece kendi yaşamını surdurroesını gerektırdıginden. «özverı», «fedaılık» gıbi şeylen kapsamına almamaktadır. Sosyobıyoloıının genler teonsı ıse bunu şoyle açıklamaktadır Vatanı ıçın ölmeyı goze alan asker üyesj bulundugu toplumun bıreylerının yaşamasını sağiamak ıçın kendını feda eden bır maymun, bir fıl. bır kuş, aslında, dolayh olarak •gen>Ienn yaşamasını saglamaktadır. • Bır maymun toplumunun yönetimlni devralan yetışkin erkek maymun, toplumdakı yavru erkek maymunlan yok etme egılımindedır Böylece, şef maymun, kendi «genlerının yaşaması, üreznesını en yuksek duzeye çıkanr. • Erkeğın daha çok saldırgan oluşu, sosyal basamaklaşmada hep başa geçmek istemesı sadece toplumsal zorunlann sonucu degil. onun hormon yapısının da sonucudur. ErkeKte husye ve böbrek üstü bezlenn çıkardıgı «testostĞrone» denen hormon, kadına gore daha çoktur Kadında bu hormon menopozdan sonra bıraz artar Maymun toplumlannda şef dışı ise bu dışi genellıkle yaşlı, yanı testosteronu çokça dışıdır. Ama genç bır dışıye bu hormon şırınga edılse bu sefer bu genç dışı şef olma, yönetme eğıhmlen gösterır Kadında, yumurtalığın ürettıgı «progesterone» adlı hormon gebelıkte ve emzırmede rol oynar ve dışının saldırganhğını arttınr. Şehrimizde kadınların fırkaya kayıt muamelesine yarın başlanacaktır Blr madaetten berl Ankara cU bulunan CHP müfetüşl Hakkı Ştaas! Pş Istanbul'a avdet etmlstir Ve ku dınlann Fırkaya kabul leri nakfcnda lazun ge len tallmatı almi'tır P» dün blr muharrlrt mize her ıkl me<«le hikk nda d a «u beya natta bulunmuştur tFırka bidayetl tee« sflsünde kBdınlann Pırkaya kabulunU esas ltl banyle kabul etınıştir Nızamnamede «her Türk vbtandasu kaydı kullarulmıştır Her Türk vatandası demek k£dın erkek her TOrk demektlr Fakat mtlhap kanunlannda mOn hasıran erkek kaydı bulunması Fırkanuzın nizamnamesindekl sara hattın tstimallne manl olmuştur Takında ya nl beledlye kanunu lra deı mllUyeye Uctlran e decekür Bu kanun mucibince 18 ya$ını lk mal eden ve bulundugu «ehirde en az 8 ay lka met eden her Türk kadın ve erkek intibap olunur Fazartesl gunO Fırkm nın Istanbul te&Ulatı kadınlann k&ydo kabul muamelesine ba&lanacaktır Her kadın Fırkamızffi ocaklanna mürtcaat e derek usü!ü dairesınde aza kaydedlleblllr Bonun için merkeze ve ba na müracaat etmege 10 zum yoktur Kbdınlar Icin de hususı blr mu amele de mevzuu babis degüdir Her kadra lk( erkek arkbdasının tavslyesiyle ocaga mOracat eder T« tahktkat yapılarak muamele tasdlk olunur. Hindistan'da amele grevleri başlıyor BOMBAT S Dün aksam demlryolluı üzerlnde (crasıni başlanılmı» oldugu bildlrilen gayri müsellâh itattslzllk ha. reketinl tadl etmiştlr. Bugün küüe halınde iç tlma eden «imendlter amelesl gıevcllere demlryollan Ozedne yat malannı t&vsiye etmek sureüyle şimendlleT servısinl tamamen telce ueratmaya karar vennıştlr Demıryollan üîertnde gayrlmOsellâh ltaatell USe lstlrak edenlerın miktan bın ki=i tebmln edilmektedir Gandı gaynırüsellah Itaatslzük mOcadelelerl ne glnşmek Ozere Dan dl sehrine gelmiştir Bu nîöcade'e \ann n n lnhlsan kanunlannı Sb lâl ederek sabUde tuı yapm&Jc nıretiyle bajlayacaktır Aynı ramand» yenl te?eWrüI etrnl» olan lhUlâl alevhtarlan fırk&sına mensup Mr mu rabh&s beyet de Dandi'ye gelmlsür Bu be yetin mak^adı Gandi'yl tuz resmine karşı «omak istedia mOeadel* yl tehlre ve dana Uya de sınıf usulün» gCre, yanı anallyl mubtelU sınınar» ayınnak sls temlne karjı mOcadele ve lkna etmek lcln menfi mukavemette bulunmaktao ıbarettlT. SengupTr belediye relslnin rlyasetinde dün yapılnus olan bır ]çtimada amele teşkU&tmı umumt greve h&zırlanmaga te$vlk eden blr karar surıü kabul edU mlstlr Sanayi erbabı en ziyade muamele vergisinden müşteki 30 nlsanda TOrk Oc» gı salonunda ba?lanarak sanayl kongresl ruzmanesl tanılm edillş ttuznameye glren mad delerden anlasıldıtna Eöre fabrtkalar umumlyetle muamele vergl sinden mO^tekidirler ve teşvlkı sanayl kanunu nun daha sümüllü o ^ masıru lstemektedirler. Ankara'da açüaca* sergiye butOn mllU fabrlkalar t'tlrak ede îradei külliyye ve cüziyye erdıgimiz bir ikı izah ömeği, insanm da, blr tür hayvan olması nedeniyle genlennln tam bır tutsaklığı içınde oldugu sanısını uyandırmaktadır Fakat, Sosyobıyoloıının kurucusu Wılson'a göre insan, hayvanlar gıbi, kendi genlerinin tam bır tutsagı değildır. Insanda gen» etkısi %15 dolayındadır Yanı insan bu oranda gen»lenn buyruklanna baglıdır %85 oranında ıse aKİının, iradesınm buyruklan ıle hareket eder Bu durum. Islamiyetm «ıradeı küllıyye> ve «ırade ı cüzıyye»sıni anımsatmaktadir ınsana tradeı kullıyye, genlerde yazıh buyruklar olmaktadır Ama msan «öldürdüm, çunkü genlenmın etKisı altında ıdınu dıyemez Çunkü insan genlerinin buyruklarına hayır» dıyebıîecek bır yapıhştadır Bu da onun «ıradei cüzıyye»sıdır Ancak gen etk'b nın VVılsona gore %15 olmasına karşılık serbest iradenın %85 oranında etkı göstermesı bunlann hangıcme kulh hangısıne «cüzı» ırade denecegj konusunda duşunmeye ıtmektedır. Bir vapur karaya oturdu ttalya bandıralı cFer »iyanaj lsmindeki gaı gemlsi Çdnakkale'de karaya otunnu? kurtanlması tçln llmanjını^an blr tanllye eemlîl eönderilmlşttr Yazan Fazlı Nectp HaJdÖ bayattan slınmı; roman Acı muhaclrlik OENE MÛBADELE MESELESİ flzhar olunan mütekabıl hıssıyatı dostane ve değlş meyen vaztyet...ı ANKARA S (Telefo». la) Butcede yapılan 15 mllyon Uralık tssarrufat meyanınds mOIhak bütçelerle lda re edilen umumi müdürlerin alt olduklan vüayetlere raptı, be deli icralann tamamen kaldınlması gtbl b a a es&slar da vardı Tasarruf için çareler PARİS S (iJl.) Bid&yet mahkemelertnin tenslki hakkında cereyan eden müzskerat esr.asmda mebusan meo 11si kadınlann haklnv l'k mesle*ıne kabul edılmesi haks.ndaki t & dıl teklifinl reddetmls br Fransa'da kadınlar hâkim olamıyor V MÜSTEHCEN NEŞRIYAT DAVASI Akbaba ve Yann gazetelerl aleyhlne fcçılan müstehcen neşrlya* davası dOo Iklncl ceza mahlu meaind» devam etmlstır OOnkO eelaede bu gazeteıerd» oes redllen reetmlerlı müstebcen olup el madi?ı tetkık edil miş, ikl »ahlt dlnlenmlştir Muhakemeye devam edilmek Ozere UUnta* daıreslr.de bulunan dosyanın celbine MÜTEKAİTLERİN TEKAÜT MAAŞLARI ANKARA 5 (Telefonla) Malıye Vekâletl yapbgı 1 fclncı blr tamimde lntilsarlar, ldarel husualyeler beledlye ve emanet dai relennde Ocret re tahslsat Oe tstlndam olunan mfltakaltlenn tekaot mı. aşlannın tahslsatı levkaladeleriyle bir llkta vertlmesl laaıra geldiftlol bUâir mljür. Muhacir Kadın Avcısı M Tufnan Tanım&dıg] kadınlar» a«k hasta blr adamın maceralan LONDRA 4 ( u . ) Blr lstasyonun kspısm dan zorla lcerl girme ye çalışan grevd şlmendlfer iscUerlyle za bıta arasında bır çatışma olmuştur 30 ka dar kimse yaralanmıs ve bastaneye kaldınlmıstır Pollsler, bu arbedeyl durdurmak İçin grevcilerin üzerine ate; etmeys mecbur Londra'da şimendifer amelesinin kanlı grevi Ariflere tarif gerekmez erimlz kalmadjgı için burada Sosyobiyoloflnm. tam bir «tarifmı» vererae>ecegız Ama sözlerımızı Nıyazıı Msrı nın C1618 . 1694) şu dızelenyle bağlayabılınz «Zâtı Hak'ta mahremı ırfan olan anlar bızı / Ilmı serde bahrı bıpayan olan anlar bızi...» Y C SfcntM CDnnortyet Matbaacılık ve Gazetecüib T.A $ adına. NADtB NADt 0 GeoeJ Yıyın MüdurO Oktay RLRTBOKE A S Yizıiîler) MüdOrü • Orhan ERtVÇ # Basan v« vayan Cumhanyet Matbaacılık ve Gazetectlls T A â C*$a!cglo Tdrkocatı Cad. No 39 4i Posta Kutaso tW: 30 97 0S tSTA\Bl1 Tele. CUMHüRtYET BASIN AHLAK VASASINA UYMAY1 FAAHHUT EDER 41 B O R O I . A K 4NKARA KOCUI Sokak ABONE ÜCRETLERİ Ayta> Turt l d Ttjrt dıss 300 900 1800 J6C0 «00 1800 3 «00 7.300 TÂRVİM s NİSAN Güne» I9M ÖJle tmaak *M 34/4 Yeclsen'ı rei 1813 35 17 58 2S A İZMtR Ho i' ZHa Bulvan No t £ Kat: > 3. Tel 25 47 0» 1313 30 • ADU4A: Ataturk Caa TO'«t Hvn Kurumu Is Ham Kat » Ko a Tel W«C 19 7S1 ÜM 13J.I Dcak dcrett grupıanna »e agutı Cina eöre ayncs uygulan» tUndl Aksaro Taia 1939 « J J AKFîL (llÖncılrtc 3822) 191 f H/\U/\ LJCLJZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog