Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

:ÜSS'ye hazıriık hızfi ikurs döriemlerimiz «ontnu» « \ t, 120 » 41 MATEMATIK FIZiK 3 840 v 4.800 * crrıtıeı t300« 3ANFIISOKA.K NO45KI2HÂY M M | | f N M I 113344 1*94672531*4 Î5S»91 M I I K U V %M ' an dersanesi 56. Yıl; Sayı: 20005 Cumhuriy Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. z DERSANESİ BEKLEMELTLER: 14 Nısan (Son Devre) 5 Nisan 1980 Cumartesi 21 34 «0 • CUMHURBAŞKANI DÜN HÜKÜMET VE SILAHLI KUVVETLERE VEDA ETTI. KORUTURK BUGUN ANITKABİR'I ZIYARET ETTIKTEN • Korutürk: "Siyasi anlaşmaları şarttır , , Partll61*111 i SONRA YARIN BIR VEDA MESAJI VAVINI AVAruK MPSA.II YAYINLAYACAK. Haberi S <sa\'fada Petrol ürünlerinin zamlı satışı başladi, • Erbakan: "AP adayını seçebiliriz» MSP Genel Baskanı, Demirel, Ecevit, Türkeş, MBG ile Kontenjan Grubu Başkanlarıyla görüştü. Ecevit pazartesi gününden itibaren bir sonuç alabilme olasılığının belirdiğini söyledi. MSP Genel Başkonı Necmettm Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçımı konusunda dun sırasıyla Demirel, Ecevıt, Turkeş ve MBG ıle Kontenıan Grubu Baş kanlarıyla ayrı ayrı gorüşme'erde bulunmuştur Erbakan, Demırel'la yaptığı goruşmeden sonra tAP ıcerısınde bulunan bır munasıp arkadaşın Cumhurbaşkanı mevkııne gelmesıne MSP olarok eİFrmzden gelen gayreti gostereceğlmı ıfade ettım» demıştır. CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit de «Pazartesl gününden itibaren bır sonuç alabilme olasılığının belırdığını» soylemış tır Bu arada Erbakan'ın bugün Demırel'le ıkınci kez gorüşeceği öğrenllmıştır MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan ın dun Demirel, Ecevıt, Turkeş ve MBG lıe Kontenjan Grubu Başkanlarıyla yap tığı goruşmeler Cumhurbaşkanlığı seçıml Ile ılg<li gelışmelerde bır hareketlılık ortaya çıkarmıştır. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Demirel hükumetının ıki ay ıçınde petrol urunlerine yaptığı uçuncu zam, dunden İtibaren yururluğe gırmış ve zamlı satış lara dun başlanmıştır. Akaryakıta yapılart zamlar; normal benzınde yuzde 15, superde yuz de 13. gaz ve motorınde yuz(Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Istanbufda 12kiloluk tüpgazın fiyatı 280285 Jira oldu Çimento, demir ve elektriğe yeniden zam için hazırîıklar başladı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Petro! urünlerıne yapılan zarr, demır, çimento ve elektrık gıbı temel mallara yansımaktad r Bu temel urunlerde zamlı fıyatların saptanması ıcın bu urunlerı ureten kamu kuruluşları Demirel hükumetının 24 ocak tarıhınde aldığı ekonomık kararlar doğrultusunda tkendılıklerinden» zam çalışmalarına geçmışleraır Elektrık zammı ıle ngıli bir kararname bulunmakta(Arkası Sa. 9, Sü 8 de) (Haberi 5. sayfada) II ysl önce kapatıian S. Ahmet Cezaevi yeniden açılacak • SAĞMALCILAR CEZAEVİNDEKI SIK'ŞIKLIGIN GIDERILEMEMESI YUZUNDEN SULTANAHMET CEZAEVIN'N 600 1000 TUTUKLU ALA B,LECEK B.CIMDE YEN!DEN AÇ'LMASI ıCIN YOGUN CALISMALAR YAPİLIYOR Istanbul Haber Servısı Scgrralcılar Cezaevının hızmete gırmesınden sonra n yıl once kapat'Ian ve dspo olarak kullanılan Sultanahmet Ceza ve Tutuk Evının yeniden acılma sı ıçm dunden itibaren yoğun onarım çalışmalarına başlanmıştır CHP agırlık hukumetı donemınde modern ve turıstık bır otele donuşturulmesı ıcın Turızm ve Tanıtma Bakanlıgın ca hazırlanmış olan proıe de boylece suya duşmuştur Istanbul Adlıyesı ve Mılli Eğıtım Bakanlığı deposu olarak kullanılan eskı Sultanahmet Cezaevinın bır sanat merkezı olarak restore edılmesını onermıştı. Butun bu calışmaların (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) CHP ve MSP'nin sıkıştırması karşısında AP'nin pazartesi harekete geçeceğine iüşkin bülirtiler yoğunlaşu B Fusun Ozbılgen'in Cumhurbaşkanlığı secımındekı son gelısmelerı değerlendıren yazısı 5'ıncı sayfamızda • İstanbul'da MHP'li bir yazar ile CHP'li bir muhtar öldürüldü ^ Urfa ve Manisa'da 2 polis, Malatya'da Ülkü Bir Başkanı öğreîmen, Kayseri'de 2 genç öldürüldü. Q Tireboîu'da sağ görüslü bir gencin öldürülmesi üzerine olaylnr çıktı. tlçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurıyet Hcber Msrkezi Ortadogu Gazetesı yazarı ve MHP II Basın DanışTianı Isma ıl Gerceksoz dun babah ısıne gıtmek uze'e ev ncen aynldıgı s raaa s ahh saıdırı sonucü ol auru'muş yamnao bulunan oğ lu da agır varaıarmıstır ISTiaıl Gerceksoz dun saat 09 45 sıralannda ynnında oğlu oldugu halde ışıne g tmek uzere (Arkası Sa 9 Su 1 de) Grup Baskanvekilleri toplantısı yapılamadı, Tüzün «AP Cumhurbaskanının özü yerine üveyine oynuyor» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP yonetıcner. katılmayınca partı gruplan arasında Cumhur başkanlıgı seçımı ıcın yopılma sı kararlaştırılan toplantı dun gercekleşemezken, dun yapılan ıkı tur oylamadan da bır sonuç alınamamıştr CHP Grup Başkanvekılı Metın Tuzun grup yonetıcılerı toplantısının yapılamaması uzerıne duzenledıgı bosın toplantısında «Son 48 saatın lyı değerlerdırılmesı ıçm cabalanmı zı surdurecegız» demış «AP nın Cumhurbaskanının o z j ye r.ne uvpyıne ovnadıgını» soyie (Arkası Sa 9. Su. 7 de) Turkıye Halk Kurtuluş Cephesi, Partisinın Dir koıu oıan Cephe Yolu adlı traksı,ona merSL,p ^5 kışı yakalanmıs ve tutuklanmıştır 9 kışı/ı oldu ren, bır çok soygunlar yapan orgutun kuilandıgı sılahlar fotoğrafta gorulmektedır.. GÖZLEM UĞUR MUMCU Istanbul'un ürlü cezaevi Sultanohmet, 11 yıllık bır aradan sonra yenı bır duzenlemeyle kapılarını tutuklulara tekrar acacok. Tazminat Derken... Turgut Özal, Türk îş Genel Başkanı Denizcier'le görüştü ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Turk . Iş Genel Merkezınde dün Turk Iş Genel Başkanı İbrahım Denızcıer Genel SekreterıSadık Şıde ıle Başbakanlık Müsteşarı ve DPY Müsteşar Ve kılı Başbakanlık Toplu Sozleşme Koordınasyon Kurulu Başlcanı Kâzım Oskay'ın katıldığı bir toplantı yapılmıştır Toplantıda 1980 yılı ıçerısınde 700 bın Işcıyi kapsayan Kamu Iktısadı Teşebbüslermde ımzalanocak toplu sözleşmeler konusunun ele alındığı bildırllmıştır. Turgut Ozal yaklasık üc saat suren toplantıdan sonra açıklamada Turk Iş yonetıcılenne son ekonomık onlemler konusunda b.lgı verdığını soylemış, KIT'lerde toplu sözleşmeler konusunda önumüzdekı gunler ıcerısınde gorusmelerde bulunmak ıçm mutabık kaldıklannı ıfade etmıstır Turgut Ozal eşel mobıl ya sa tasansının goruşmede eie almmaıj.ğını kaydetmıştır Özal bu araaa bır soru uzerıne top(Arkası Sa. 9, Su. 8 de) Boğaz Köprüsü'nde çift ücret uygulaması yarın gece/arısı başlıyor ISTANBUL HABER SERVİSI Boğazıçı Koprusu nun Avrupo Asya geçışlerınde cıft ucret uygulamasına yorından itibaren başlanacaktır Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Mudurluğü 17. Bolge Mudurlüğu tarafından ya pılan açıklamada c6 nısan 1980 pazar günu saat 24'te Bo ğazıçı Köprusu'nun Asya Av rupa yonunde halen yururlükte olan geçış ucretı uygulaması Iptal edılerek Avrupa Asya yonundekı gışelerde cıft ücret tahsıl edılecektır» denılmıştır. Bu uygulamayla ücretsız yön dekı yolculukların hızının arttı rılacağı. araçların bekleme sı rasmdaki zaman Cayıplarının onlenrres ne yoi acucağı ve ya kıt sarfıyatının azalmasına neden olacağı belırtılmış yeni ka rarın ış okul ve seyahat geoiş lerının sabah saat 7 3 0 9 ara sında Asya Avrupa yönunde yoğunlaşması ve yoğunluk ne denıyle meydana gelen beklemelerın ortadan kaldırılması ıçın alındığı duyurulmuştur. 6 nısan 1980 günü saat 24'ten itibaren Boğazıçı Köprüsü' nun Avrupa Asya geçışlerın(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) ^ ugunlerde parlamentoda, Türk Sılahlı Kuvvetleri p ^ Pe'sonel Kanununa bır madde eklenmesıne ılışkın «Tazmınat Kanunu» goruşülmek uzeredır Yasa Tasarısı Mıllet Meclısı Mılli Savunma Komısyonundan geçmıs Butce ve Plan Komısyonuna gelmıştır. Tasarının ılk bıçımınde. Sılahiı Kuvvetlerde gorevlı subay ve assubaylara aylıklarının yuzde yırmısının peşınen ve net olarak odeneceğı ongorulmekteydı Ancak, Mılli Savunma Komısyonunda AP Mılletvekıllerının verdıklerı bır onergeyle Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının aylıkları. Genelkurmay Başkanı ıçın yuzde Ellıbeş Kuvvet Komutanları içınse yuzde kırkbeş oranında yukseltılmıştır Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarmın aylıkların.n bu olcude artırılmasına, başta sayın Orgeneral Evren ıle Kuvvet Komutanlarmın karşı çıkacaklarını bs(Arkası Sa. 9, Su. 7 de) ÇALISAN VE EMEKLİ İSCİLER DEVLETTEN 5 MİLYAR ALACAKLI Yılmaz GÜMÜSBAŞ YORUM Şükran KETENCİ Türklş'e bağlı Istanbul De mıryolu Işçi Sendıkası Başkanı Zafer Boyar'ın 2 nısan gunu düzenledığı basın topiantısı ba sında cok az yer alınca soyle nenler de gozlerden kactı Sadece gectığımız hazıran ayın da emeklıye ayrılan 2000 demır yolu ışçısının odenmeyen kı dem tazmınatı alacakları 1 mıl yar 200 mılyon lıra tutuyordu Ve bu ışcıler hak edılmış ala caklannı zamanında alomadık lan icın paranın değer kaybın dan 480 mılyon lıra zarara uğ ramışlardı Bır dığer anlatımla (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Senatör Kafaoğlu'na göre asgari ücretin vergi dışı bırakılması Anayasa'ya aykırı istanbul Haber Servisi Asgan ucretın vergı dışı bırokılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Senator Adnan Başer Kafaoğlu eParkı rnento da bu yonde karar ala caktır» derrış, vergi tasorısını gorüşen komısyonun bu gö (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) İşçilere karşı savaş ilanı ve Türkİş ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Kamu kesımınae cal şan ve emeklı olan bınierce ışçının devletten kıdem tazmınatı toplu ış sozıeşmss tarkı ıkramıyeler ve bazı yan o H emeler olmak uzere toplam 5 mılyar lıra aiacakiı oldukları saptanmıştır Bunun 3 mılyar lırası 1973 yılından ben emeklı olan işçilere odenmeyen kıdem taz mınatlarıdır 1978 yılından bu yana emeklı olan ışçılerın onemlı bır bolümu ıse bugune dek kıdem taz mınatlarım alamomışlardır Da ha cok eskı, DDY Karayolları ve Denızyollarından 1978 yılında kıtle halınde emeklı olan on binlerce ışcıye kıdem tazmınat ları hazınedekı nokıt yetersızlı(Arkası Sa. 9. Su. 4 de) OtAYLARIN ARDINDAKİ Nasrettin Hoca'nın Türbesi GERÇEK rekir Teror günden güne dallanıp budaklanmaktadır Ölenlerın ardından yakılan ağıtlar, çekileo başsağlığı telgraflarının çoğalması da terorun eksıldığı nl değıl arttığını sımgelemektedır Başlangıçta teror olaylarını örtmeye yonelen TRT'nın de bu yontemın bır ışe yaramadı Depolarında parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulunan ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ T urkıye'de terorün boyutları buyuyor Sıkıyonetım guç lerının anarşıyı bastırmak ve yok etmek ıçm oıanca çaba yı harcamadığım kımse soyle yemez Bu alanda yer yer ba şarılar saglandığı da zlenmek tedır Adalet mekan zması ça lışmakta. ustuste cezalar verılmektedır Vur emırlen cıkarılmıştır. Idam cezaları yürür lüğe konulmasa da çatışmalarda oldürulen teronstlerın sayısı az deg Idır Ancak kolluk örgutierınin tüm caydırıcı etkmlığıne karşın terorün büyuyerek sürdüğu yadsınamaz. Bır sorunu ortadan kaldırmak ısteyenlerın herşeyden once gerçekçı olmaları ve olaya realıst açıdan yaklaşabılmelerl ge sigortasız • BELEDİYENIN VE HAZINENIN ORTAK OLDUĞU BINADA MULKIYETLER BIRLEŞTİRILEMEDİĞİ ICIN İSKÂN IZNİ DE ALINAMADI... ••• (Arkası Sa 9. Sü 6 da) Haberi 7. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog