Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ÜSS'ye hazırlık hızlı kurs dönemlerimiz ^ 120 « •Çrncieı «tnnrı ifienagı «»«rvptar </A lOVJ ^« ^tâTTMATM P121K •OMYasıvotOİ 4.8001300» 41 Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 20003 Kurucusu : YUNUS NADI 10 TL. 3 Nisan 1980 Perşembe Füsun OZBILGEN ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Cumhurbaşkanı secımı ıcın partıler arasında gecen hafta başlayan temaslar verımlı bır aşamaya u'aşmadan sonuçlan mış ve secım adeta buzdolabı na konulmuştur Ikı buyuk par ti CHP ıle APnın dıyalog ıcın şu aşamada bır araya geleme yeceğın n Demırel tarafından Ifade edılmesınden sonra soru nun çozumu ıcın MSP yıne a nahtar partı durumuna gırmış tır (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) ünivefsiteii olmanız için SON BEKLEMELİ 5 NİSArt* 14 NİSAN DEESIHEBASU ŞİŞLİ472487 KENT SİNEMASI KAftŞISI Ciddi,, turlara geçilebilmesi için MSP'nin tavrını açıkça ortaya koyması bekleniyor CHP Genel Başkanı, «Varlığı yokluğundan daha sakıncalı bir hükümet isbasında» dedi. «Sağ eylemcilerin kayırıldığı bir gerçektir.» Ecevit, CHPAPMSP koalisyonu önerdi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit dun Meclıstekı odasında duzenledığı basın toplantısında CHP, AP v e MSP arasında uclu koalısyon onermış, ıMumkun oldugu kadar genış tabanlı bır hukümetın kurulmasında yarar olduğunu duşunuyorum Bu şekılde kurulacak olan bir hukümetın teme! ekonomık ve toplumsaı sorunlara çozum bulamayacağını bılıyorum Ancak, devlette yapılan tahrıbatın gıderılmesı ıcın ve devlete yenıden ışlerlık kazandırılması ıcın böyle bır yolu onerıyorum> demıştır Ecevit, onerısınden cıkan sonucun cmıllı koalısyon» anlamı na gelmedığınl belırterek, «Bütun partılerı dahıl etmedığıme gore bu modele m llı koalısyon demek tam dogru degıldır. Bu onenmın gercekleşmesı olasılığı dığer partılerln tavırlarına bağlı» bıcımınde konuşmuştur Işbaşındakı hukümetın «Varlı ğı ıle yoklugu arasında fark olmadığını» soyleyen Ecevit, clşbaşında bir hükümet vardır. Varlıgı yokluğundan daha 60kmcalı bır hukumet işbaşındadır. Aldığı ekonomık kararlar ve şıddet eylemlerıne bakışından sonuclonan olaylar toplum dakı adaletsızlığl ve huzursuzluğu gun gectıkce arttırmaktadır» demıştır (Arkası Sa 9, Sü. 7 de) Demirel: CHP Genel Başkanının yüreği varsa hükümeti > millette arasın 11 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP Gene! Başkanı ve Boşbakan Suleyman Demırel, dun partısının ortok grup toplantısında, yaptığı konuşrrado, «Cumhurboşkanı kım olsunu daha kendı ıclerınde olgunlaştıramomış olanlarla ben ne dıyalogu yapacağım» demıştır Demırel. Cumhurbaşkanlığına vekalet konusuna da değınerek, «Bu mesele uzerındekı beyanların gecerlı bır (Arkası Sa 9, Sü « de) Devalüasyonlan yetersiz bulan IMFf Türk Lirasının dalgalanmaya bırakılmasını ı'st/yor Yalçın DOĞAN ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Turkıye nın bugune dek gercekleştırdıgı devaluasyonlar Ulus lararası Para Fonu (IMF) ve Batı ulkelerı tarafından cyetersız» gorulmuş Turk L ras nın «dalgalanmayo b rakılması» o nerılmıştır Gerek Batı ülkelerl gerek IMF Türkıye'de fıyat artıştonnın «kolay kolay durdurulamayacağı» goruşundedırler Fiyat artışları surdukce uluslararası kuruluşlara gore Turkıye nın «herhangı bır ıhracatta bulunması cok guctur» Bunun onune çecmek amocıyla Türk Lırasının sureklı olarak ıcerdekl fıyat artışı oranmda devalüe ed İTiesı ıstenmektedır Bir başka deylmle yurt ıcmdekl her fıyat artışını hemen Türk Llrası değerınde yeni bir düşükluk ızleyecek ve bu değer duşukluğu anında Turk Urasına yansıtılacaktır Turkıye nın büyük bir dışsatım tıkanıklığı ıcınde bulundugunu yıneleyen yabancı uzmanlar TurV pnrlııstrmmın treka(Arkası Sa 9 Su 2 de) PARTİLER CUMHURBAŞKANI SEÇİMI KONUSUNDA YARIN BİRARAYA GELECEKLER 13 TURDA, ADAY OLMADIĞI HALDE MUHSIN BATUR'A 114 OY CIKTI TURLAR BUGUN SURECEK MSP VE MHP GRUP BASKANVEKILLERI ILE GORUŞEN AP GRUP BAŞKANVE KILI AYGUN, «FEVKALADE ONEMLI VE CIDDI GORUŞME YAPTIK» DEDİ. ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Cumhurbaşkanlıgı secımının so nucsuz turiarına dun de devam edılırken CHP lı Muhsm Baturun oyu ılk kez 114 e cıkmıştır Bu arada CHP ı!e ılışkı kuran AP Grup Başkanvekılı Karaca, hedefın daha net olarak gozuktugunu adayın belırlenmeye başlandgını ıfade etmıştır TBMM bırlesık toplantısında 13 tura baş andıgında CHP lı Ibrahım Ozturk adaylıktan cekılm ş adayhgını koyan başka bır uye de cıkmamışt r Bunun Cızerıne Başkan Cahıt Karakaş, fAnayasamızda aday goster Imesının zorunlugu yoktur Nıtekım, şımdıye kadar yapılan turlarda aday o madıkları halde bazı uyeler oy toplamışlardır Boylelıkle adaylıkları ortaya cık mıştır» demış turlara gecmıştır. Adaysız yapılan 13 tura 428 üye katılmıştır Oylamada Muh sın Batura 114 Ismaıl Hakkı Ko/luoğlu na 26 Osman Salıh oglu na 26 oy çıkmıs 60 oy da ceşıtlı u/eler orasında dagılm ştır 200 oyun boş ciKtıaı tur da 7 oy da gecersız sayılmış tır Daha sonra yapılan 14 tur oylamada ıse 181 uve Katılmış secım ıc n yeterlı cogunluk bu lunmadıgından ayırım yapılma mıs v e turlara devam edılmek uzere bırleşım bugune bıro* I mıştır DEGERLENDIRME YAPACAKLAR Meclıs Danışma Kurulunun dunku toplantısmdan sonra sıyası partılerın Grup Başkanve kıllerının yarın bıraraya ge'erek Cumhurbaşkanlıgı sec mı konu sunda bır degerlendırme yapacakları belırtılmıştır Dunku Danışma Kurulu toplantısmdan sonra CHP Grup Başkanvekılı Metın Tuzun sıyası partılerın yonetıcılerının bır araya gelmesınde yarar umduğunu belırtmıştır Bu arada. CHP lı Sırrı Atalay da, Erbakan' (Arkası Sa. 9, Su. 6 do) TARİHİ YALILAR ONARILIYOR MADENİS: «MESS AMP VERMEMEYE DAYAÜ ICİNDE» B?R TAVIR j Amzacade Kuseyın Pasa Yolısı Osmanlı tarıhindekı bır cok onemlı anlaşmanın ımzalandıgı bu 17 Yuzyıl yapısı nıhayet onarılıyor Adana Belediye Başkanı: Zarar ortadadır, yardım edin diye yalvarmayız ADANA, (Cumhuriyet Güney flleri Burosu) Sel felaketı bölgesınde ıncelemelerde bulunan CHP lı parlamenterler, dün Adana'da ortak bır basın toplantısı, duzenleyerek ızlenımlerını acıklamışiardır CHP Genel Sekreter Yardımeısı Metın Somuncu zararın cok büyük olduguna ışaret etmış ve cMılyarlarca lıralık zarara karşın, hükjmetın Adana ılı ı(Arkası Sa 9, Su. 5 de) Hekımbası Yalısı onorılırken ve onarımdan sonra.. Bugune dek değerlendirilmuyen bu vapılarm birer gelir iaynağı olması, turistik tesislere donüştıirülmesi öneriliyor. Sema IR1GUL İstanbul da bırcok tarıhı yalı yanıp yıkılırKen elde kalanların da ayakta durmasına calışılıyor Calışrnalar sırasında karşı 'oşılan olanaksızlıkların g derıl mesı devletın ve halkın konuya yardımcı olması ıstenıyor Bu a rada bugune dek degerlendıme de gecıkılm ş bu yalıların bır gelır kaynagı oiması buralarda turistik tesıslerın kurulması ıs temler arasında (Arkası Sa 9, Sü 1 de) İstanbul Haber Servlsl * Maden Iş Send kabı yvietlcl lerı dun demokratık kuruluş terrs lcılerı ve bılım adamları, yazarların katıldığı bır basın top'antısı duzenlem şler MESS uyuşmazlığı ve grevlerle ılgılı avnntılı bılgı vermışlerdır Turkıye nın ıcınde bulunduğu sosyo ekonom k koşulları Ma den Is ın MESS ten ıstemlerını MESS ın oner lerını ıceren ayrıntılı bır dosyanın basma sunulduâu toplantıda konuşan (Arkası Sa 9 Su 6 da) 2000 demiryolu isçisinin tazminat alacakları 1,2 milyarı buluyor istanbul Haber Merkezl İstanbul Demiryolu Işcı Sendıkası Başkanı Zafer Boyar sadece DDY nda calışıp ışten Cikarılan veya ayrılan 2OOO'ı aşkın demiryolu ışcısının odenme yen kıdem tazmınatları alacaklannın 1 2 mılyar lırayı bulduğunu bu alacakların zamanında odenmemesı sonucu paranın deger kaybından öturü hak sahıplerınm satın alma güclerınden 480 mılyon lıranın ccalınmış» olduğunu soylemıştır «Devlet calıştığı kışılere olan borcunu odemede boylesıne kaygısız kalamaz bu saygısızlık devletın sosyal hukuk dev(Arkası Sa 9, Sü. 3 de) 8 İLDEKİ OLAYLARDA 12 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ • GAZIANTEPTE EĞITIM ENS TITUSU ÖĞRENCILERINE ACILAN ATEŞ SONUCU 2 KİŞİ OLURKEN 7 KİŞİ DE YARALANDI GÖZLEM UĞUR MUMCU Boyundan Büyük... OECD toplantısmdan yardım yerine erteleme kararı çıktı • KADIKÖY ISKELESINDE KAR şrr GORUŞLU IKI GRUP CATIŞTI, 15 KİŞİ GOZALTINDA. Cumhurıyet Haber Merkezı Urfa'da bir başkomıser. Gaziantep te 2 Ankara da bırı lıseli 2 Batman da bırı sendıkacı 2, Agn, Tarsus Nızıp Denızlı ve İstanbul da bırer kışı sılahlı sal dırılarda oldurulmuştur Kadıkoy ıskelesınde Atatürk Egıtım Enstıtusu oğrencılerı bu yuk bır meydan kavgası yaprnıştır (Arkası Sa 9, Sü. 4 de) Turgut özal: sâvunmd "Kimse merak işbirliği anlaşması etmesin para fr imzalândı cebimizde dedi TürkAmerikan RUMLARIN YENİ ÖNERİLERİNİ KTFD'NİN REDDETMESİ BEKLENİYOR LEFKOŞE (Cumhuriyet) = Kıbrıs Rum kesımının Bırleşmış Mılletler Genel Sekreteri Kurt VValdheım tarafından hazırlanarak öncekı gün Kıbrıs Türk Federe Devletı yetkılılerıne sunulan yenı önerıleri «uyutmakı amacıno yonelmış ve bunu sağlamak icın de yenıden «karşı önerıler» hazırlamış olduğu ılerl sürülmektedır Ancok bu öne rılerın KTFD nce reddedıleceğ* bıldırılmıştır. Güvenıllr kaynaklardan gelen haberlere göre, Kıbrıs Rum kesımının «karşı önerısnnde özel (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) ski defterleri karıştırdıkça, Insan ne Hgînc oloylarla ne ılgınc adlarla karşılaşıyor Orneğın «TRT cocuğu» Doğan Kasaroğlu'nun 1961 yılında sosyalıst aydınlarla bırlıkte, Doğan Avcıoğlu yonetımındekı Yon derglsınde yayınlanon bıldırıye imza attığını bılır mıydınız? Evet, Kasaroğlu da eskl sosyalıstlerdenmış' 1961 de sosyalıst aydınların bıldırısıne Irrza koy, 1980 de sagcı Demırel'ın iktıdarının vazgeçllmez adamı o l . Ne cTRT cocukluğu» amal Bugünlerde adından sık sık söz edılen Kontenıan Senatorü Adnan Başer Kafaoğlu'nun da «Sosyalıst Kultür Derneğl» kurucularından birl olduğunu duymuş muydunuz? tlnsan beşer bazen şaşar», Adnan Başer de o günlerde oyle şaşırmış ve Doğan Avcıoğlu'lar. Mumtaz Soysal'lar llhamı Soysal'lar Sadun Aren'ler, Şevket Sureyya AydemırMer ile bırlıkte «Sosyalıst Kültür Derneğı» kurucuları arasına katılmıştır Kafaoğlu neyse kl, sonradan ayılmış ve bu şaşkınlıktan kurtulur kurtulmaz. sosyalıstlıkten sermaye sınıfının holding danışmanlığına geclvermıştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) P Haci Ali veYahya Demirel'in İNTO Sirketine ait TIR'ları için de İsviçre'de haciz kararı alındı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demırel ın kardeşi Hacı Alı Demırel ve yeğenl Yah ya Demırel ın sahıbi olduklan uluslararası taşımacılık şırketi INTO'nun TIR ları ıcın Isvıcre makamları tarafından hacız kararı alınmıştır Isvıcre de kredl veren firma, alacağı olan 1 mılyon 523 bln Isvıcre frankı borcunun karşılığının odenmesı ıcın TIR'ların hacız edılerek satılmasını ıste(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Dr. Bulut'un katil sanığı ülkücüler idam isteğiyle yargılanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Karadenız Teknık Unıversıtesl Öğretım Oyesl Dr Necdet Bulut'u öldurmekten sanık ülkücu M kdat Şımşek ve 12 arkadaşı hakkında Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı Askeri Savcılığı, «ölüm cezası» İsteğiyle dava acmıştır. (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) OLAYLARIN ARDINDAKt Işçiyi Memuru Uyutmak 6ERÇEK D evlet İstatlstlk Enstltüsu. devletın resmı bır kurumu dur Demırel hükümet nın kuruluşuyla bırlıkte partızan çızgıde kadrolaşmasını da tamamlamış durumdadır Bu kuru luş tarafından hazırlanan son ıstatıstıkler, ozellıkle. büyük kentlerde fıyat artıslarının olağanüstü boyutlara vardığını gosterıyor Fıyatlar, yalnızca şubat ayında, Ankara'da yüz de 269. İstanbul'da yüzde 21 5, İzmır'de yüzde 15 3 luk artış kaydetmiştir Toplam fıyatların bir aylık Türkıye ortala•*• (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) MSP, SİA'YA TBMM'DE RED OYU VERECEK (Haberi 10. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog