Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

BLUEIEÂNS AKFîL HALA UCUZ 56. Yıl; Sayı: 20026 Cumhuriy Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. ünı*erwteye haztrhkta ILTEK YENİ Hızlı kurslar Hafta içi DEVRELER 21 MAYIS 5 MAYIS a beyler borjl hon tajl2 tet 2S 56 201488 7Z • IZMİR DERSANELERİ 26 Nisan 1980 Cumartesi Ortadoğu'da gerginlik son aşamada ABD'nin 90 kişilik seçme birliği Tahran'a 320 Km. uzaklıkta çöllük bölgeye indirildi. Bir C130 uçağıyla bir helikopter yerde çarpışıp 8asker ölünce harekât durduruldu Dış Haberler Servisi > ABD'nin giriştiği askeri müdahalenin tam bir başansızlığa uğramasmdan sonra İran'da bir bayram havası esmeye başlarken İmam Humeyni, Tahran radyosundan yaptığı konuşmada. «Carterin aklı hâlâ başına gelmemiştir. ABD Başkanı, yeniden seçilebilmek gibi kişisel bir çıkar uğruna tüm insanları öldürebilir» demiştir. Tahran Radyosu'nun yayınını keserek verdiği konuşmasında İmam Humeyni: «ABD'nin gıriştigi müdahaleyi duydunuz. Carter'in kendini haklı göstermek için ileri sürdüğü özürleri de din lediniz.. Size defalarca söylediğim gibi Carter. yeniden seçilebilmek uğruna, her tür Iü suçu işlemeye hazırdın bu ona tüm insanlığı öldürmesini gerektirse bile... «Carter'in tüm yanılgısı, bu işi başarabileceğine inanması ve aptalca harekâtlara girişmesidir. Oysa İran halkı, özgürlük ve egemenliğini korumak için bu tür öz(Arkosı Sa. 9, Sü. 3 de) MISIR Başarı kazanamayan harekât, Tahran yakınlannda, Deşti Kebir bölgesinde başlatıldı (Okla işaretli bölge) Carter: "Harekatm basarılı olacağını sanmıştım,, Dış Haberler Servisi ABD Başkaru Jimmy Carter, İran'a müdahale girişiminin başansızlıkla sonuçlanmasından sonra, önceki gün TSİ ile saat 15.00'te yap tığı ve tüm ABD radyo ve TV kanallanndan canlı olarak yayınlanan' o.onuşmasmda, «Bu son derece tehlikell, ama aynı oranda da iyi plan lanmış harekâtın karannı verirken, sonucun bir başanya ulaşma şansmın büyük olacağma inanmıştım. Ama, olaylann sorumlusu Iran hükümetidir demiştir. Carter. konuşmasında, müdahale için seçilen askerlerin özel olarak eğitildiklerini ve tümünün •gönüllü» olduklannı da belirterek, •Ne yazık ki bazı teknik aksamalar, harekâtın başansızlığma yolaçtı. Tüm sorumluluk benimdir» demiştir. (Arfcası Sa. 9, Sü. 2 de) • MÜDAHALE GİRİŞİMİNE KATILAN ASKERLERİN TÜMUNUN ÖZEL EĞİTİL MIŞ VE GONULLU OLDUĞUNUBELİRTEN CAR TER, «TEKNİK AKSAKLIKLARıDAN YAKINDI. ABD'NİN İRAN HAREKATI rumluluğunu yGrklendiği» harekât sırasındo Iki Amerikan uçağı birbırleriyie carpışmışlar ve bunun sonucunda da sekız Amenkan askeri ölmüş, bazıları da yaraionmıştır. Carter: «Bu son derece tehlıkeli bir girişimdı. Ancak, baş ladıktan sonra harekâtın son Cumhuriyet Hgber Merkezl KARS THKPC Acilcller fraksiyonunun Kars bölgesi liderı olarak tanınan ve bazı siyasi olaylara karışmaktan aranan Kemal Demirci'nin ciftCilik yopan babası ve cocuk olan iki kardeşl ile amcası ve amcasınm 5 yaşındakl oğlu tarlalarında önceki akşam kurşuna dizilmiş olarak bulunmuşlardır. Humeyni "Carter'in akl. halâ başına gelmedi,, BAYRAM HAVASI ESEN İRAN'DA GÖSTERİLER YAPILIRKEN. KUTBZADE «BU GİRİŞİM YİNELENİRSE, TÜM PETROL KUYULARINI HAVAYA UÇURURUZ» DEDİ • Dıs Haberler Servlsl Amerika Birleşik Devletleri, Başkon Carter'ın ansızın aldığı bir karor ve verdiği emir sonunda, İran'a karşı oskeri bir müdahale girışıminde bulunmuş, ancak gınşim tarr bir başarısızIrkla sonuolanmıştır. Başkan Carter'in ttüm so derece mukemmel biçlmde yurüyeceğine inanmıştım.ı demiş tir. MÜDAHALE ABD Başkanı Jimmy Carter. önceki gece. aralarmda NATO'nun da bulunduğu hiç bir rrüttefikine ve bazı yüksek düzeydeki ABD yetkılılerine bıle ha ber verip donışmadan İran'a askeri müdahale kararı almıştır. Harekâtın fiyasko İle sonuclonmasından soatler sonra bir açıklarna yapan ABD Savunma Bokanı Harold Brown, olay ların gelişimini şöyle anlatmış tır: töncekl akşom, hava ka rardrktan sonrq, üc C130 «Herkü!» tipi uçağımız, içlerınde 90 secme komando ile sekiz helikopterle birlikte İran Binırını aşmışlar ve bir süre sonra Tahran'ın 320 kılometre yokınındaki cöllük bölgeye Inmişlerdir. «Tasarlanan plona göre. he Tahüye karan alan santklar, Bayrampaşa Cezaevinden bırakılmıyor Selim YALÇINER Istanbul Sıkıyönetim Mahkemesı'nin, haklarmda tahliye ka rarı verdiği sanıklar Bayrampa şa Cezaevı'nden bırakılmamaktadırlar îstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Kıdemli Albay Süleyman Takkecı, cistanbul Sıkıyönetim Mahkemesı'nin tahliye ettiği sanıklann Bayrampaşa Kapalı (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) llkopterlerle Tahran'a girecek olan askerlerimiz rehineleri kur taracaklar ve daha sonra C130'laro ulaşıp gerı dönecekler, böylece de rehineler kacırılıp kurtarılmış olacoktı.» «Ne var ki, sekiz helikoptArimizden ikisi daha ilk calışma anlarında, biri de daha sonra bozulunca horekâtın durdurul(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Kars'ta "acilci,, gencin ailesinden 5 kişi kurşuna dizilerek öldürüldü Ankara'da bir berber dükkânı tarandı, 3 kişi öldii, 3 kişi de yaralandı. Gültepe'de bir genç silahlı saldırıda öldürüldü, Örnektepe'de bir cezaevi kaçağı silahlı çatışma sonucu ölü olarak ele geçti. Kofs'a 5 km. mesafed© bulunan Susuz yolu bölgesindekl tarlalarına önce"ki sabah çalışmaya giden Kemal Demlrci'nın babası Ismet Demırci (56), kardeşlerl Yavuz (6) ve Ahmet Derrircl (7) ile amcası Aftmet Demirc! (50) ve amcasın:n oğlu Cetin Demircl (5). akşam olmasına karşın evlerine dönmemişlerdlr Bunun 0(ArVası Sa. 9, Sü. 1 de) Iran'a yönelik saldınlar ABD ve siyonizmin çıkarlarma hizmet eder Sedat ERGİN bildiriyor I SURİYE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, GAZETEMİZE VERDİĞİ DEMEÇTE, «TÜRKİYE, SINIRLARINI DENETLEMEDE BASARILI OLURSA, HEM SURİYE, HEM DE TÜRKİYE DE GÜVENÜĞİN SAĞLANMASINA YARDIMCI OLUR» DEDİ I SURİYE'DEKİ KARIŞIKLIKLARDAN ABD, İSRAİL VE MISIR DEVLET BAŞKANI SEDAT'I SORUMLU TUTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ AHMET İSKENDER, CİA'NIN ULKESİNDEKİ FAALİYETLERİNDEN YAKINDI Harekât Dünyada tepkiyle karşıiandı H Moskova Radyosu müdahaleyi kınarken Mısır, «Bundan sonra ABD'ye her türlü kolaylığı sağlayacağını» açıkladı. (Haberi 5. sayfada) • İşkence ile öldürüldüğü öne sürülen EnerjiDer TEK Temsilcisi ile ilgili soruşturma dosyası Sıkıyönetime gönderildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Emnıyet Müdurlrüğü Bi rinci Şube'de işkence yapılarak öldürüldüğü ıleri sürülen Enerjı Der tek temsilcisi Yaşar Gündoğdu ıle Ig.li soruşturma dosyasının Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı adlı müşavırliğine gönderildiği öğrenilmiştir. Yaşa Gündoğdu'nun tKafa beyin zan kanaması» sonucu oldüğünü içeren otopsı raporu (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Azınlık hükümeti fiyat artışlarını halktan sakhyor FİYAT ARTIŞLARININ TİCARET BAKANLIĞINCA İKİ AYDIR AÇIKLANMAMASININ NEDENLERİNDEN BİRİ OLARAK, İMF İLE GÖRÜŞMELERDE FİYAT ARTIŞLARININ TÜRK LİRASININ DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ SINIRLAMAK OLDUĞU BELİRTİLİYOR. OLAYLARIN ARDINDAKİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal iktidar üikedeki fiyat artışlarını saklamaktadır. iki aydır Türkiye'deki fiyat artışlarmı saklayan AP azınlık hükürretinin bu davranışı altında toplu sözleşme görüşmelerinde ücret artışlarında yüksek taleplerle karşılaşmamak, İMF ile görüşmelerde fiyat artışlannın Türk Lirasının değeri üzerindeki etkilerinl sınırlamak ve fiyat artışlarının çok yüksek oluşu karşısında bunu açıklamamak gibi nedenlerin yattığı bildirilmektedir. Fiyat Drtışları somut bir blçimde Ticaret Bakanlığı Konlonktür Dairesi tarafından hazırlanan toptan eşya fiyatlan endeksinde ortaya çıkmış ve 1980 ocak ayında fiyatlar yüzde 9.7 artmıştır. Şubat ayında ise. fiyat artışları ceşitil kaynaklardan elde edllen bilgilere göre yaklaşık yüzde 29 oranında artmıştır. Ancak, artışın ço^ ğu ülkelerdekl, değil aylık. yıl(Arkosı Sa. 9, Sü. 5 de) Erkmen : "Incirlik Üssü kullanı.madı,, • DIŞİŞLERİ BAKANI, «İNCİRLİK'İN KLLLANILMASI İCİN NE TALEP OLMUŞTUR, NE DE BİR EMRİVÂKİ SÖZ KONUSUDUR» DEDİ (Haberi 5. sayfada) (Haberi 5 sayfada) • GÖZLEM UĞUR MUMCU 6ERÇEK. D ilimlze glrmlş, siyasal sot lüğümüzs yerleşmiş provokasyon yerli yerslz kulîanılan bir sözcüktür. Niteklm kamuoyunun gözlerl önüne acıklı bir tablo sergileyen Tarsus olayları konusunda açıklama yapan Devlet Bakanı ve İcişierı Bakan Vekili Orhan Eren. «Bu olayın bölücü militanların provokasyonu sonucunda meydana geldiği sarihtir» demiştir. Devlet Bakanı Eren'ln söylediklerinde gercek payının ne oranda bulunduğu ayrı bir konudur Belkl de olayın gellşmesinde bazı tertipler ve kışkırt Kimin TRT'si?. ERBAKAN ABD'NİN ASKERİ GİRİŞİMİNİ «VAHİM TUTUM» OLARAK NİTELEDİ • MSP GENEL BAŞKANI, TÜRKİYE'NİN AMERIKA'YA. *SEN DE KIM OLUYORSUN'» DEMESİN1 İSTEDİ. Provokasyon malar bulunabllir. Sürdürülecek kovuşturmanın sonuçlan kesln yargıyı ortaya cıkaracak tır. Ancak olay genel cizgilerl ba kımından Türkiye'de cok rastlanan türdendir. Ülkemizde belirll karayolları kavşaklarında ve kesimlerinde sık sık trafik kazaları olmaktadır. Özellikle kücük cocuklar ve yaşlıların kurban gittiği trafik kazalarına karşı resmi makamiarın önlem almasını sağlamak amacıyla çevre halkının karayokınu keserek trafiği bir süre lcin kapalı tutması Türkiye'de cok önceden berı görulen bir protesto eylemidir. Buna karşılık' resmî makamiarın anlayış göstermeleri ve gerekli önlemlerin alınacağı yolunda halka güvence ve.ip kalabalığı yatıştırarak dağıtmaları da göreneksel bir yöntem olmuştur. Gazete haberlerinden anlaşıldığına göre, Tarsus'takl olay bu türdendir. Ne yazık ki, böyle başlayan olay çok kanlı bir sonuçla noktalanmıştır. AdanaTarsus karayolundaki bir trafik kazasına tepki nedeniyle yolu kapatan halka güvenllk kuvvetlerince ateş açılmış ve (Arkosı S a 9, Sü. 6 da) DİSK: «1 MAYIS ÖZÜNE UYGUN BİÇİMDE YAŞANACAK» İstanbul Haber Servisi Üc gün süren DİSK Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi toplantısından sonra dün yapılan yazılı açıklamada. «1 Mayıs ışçilerin birlik. dayanışma ve mücadeie günü olarak özüne ve ortama uygun bir bicirrde yaşanacaktır.» denilmlştir. Açıklama özetle şöyledir: <Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) BAŞKANLIK SEÇİMİNDE DÜNDE SONUÇ ALINAMAD! ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM'nin dünkü birleşik toplantısında Cumhurbaşkanlığı İçin yapılan iki tur oylamadan da bir sonuç alınamamıştır. 47. turda Muhsln Batur*a 247 oy çıkarken, Bilgiç'e ise 92 oy verilmlştir. 399 üyenin katıldı(Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) (Haberi 5 sayfada) • **• TRT, haber bültsnlerlnde, Anayasa değişikllğl Isteyen görüşlert, on iki jjakika gibi bir süreyle yayınlayabilir mi? TRT Yasosı. «Her çeşlt calışma ve yayın faaliyetlerinde Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı olmak» ılkesınl içerdiğine gö'e, «Anayasa değışsın» yolundaki görüşlerin, «karşıt görüslere» hiç yer vermeden, olduğu gibi yayınlanması, «Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı olmak» bıç>minde belirienen yasal buyruk İle ne ölçüde bağdaşır? Yine TRT Yasası şu ilkeyi getirmektedir: «Yorıım nltellğindekı yayınlan, bu kanunla belirtilen esaslara uygun olarok ve Anayasaya aykırı olmayan karşıt görüşleri (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) DEMİREL: «TÜRKİYE KOMŞULARININ, MÜTTEF5KLERİNİN ZARARINA BİR TAVIR TAKINMAZ» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleymon Demirel, İran'da meydana gelen ABD asken narekâtına ilişkin göruşlenni acıklarken, tTürki(Arkası Sa. 9, Su. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog