Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

genel yetenek kurslan Her aytn Bırınde ve Onbesınde acılır IST Lalell 22 83 16 27 4092 fcmıt 15967 Elazığ 27 04 , nıerkez dersaneleri ÜNIVERSITEYE HAZIRLAMADA 56. Yıl; Sayı: 20025 Cumhuriy Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. Kemal BAYRAM'IN ÇİN İZLENİMLERİ Genel Doğıtım GeDa Isteme Yenıgün Ankara 25 Nisan 1980 Cuma Erbakan: Anayasa 1 w * '1 1 ' * ' cıegışıklıgı Batı Kulübü yardıma çağırmaktır, ANKARA, (ANKA) MSP Gene! Başkanı Necmettın Erbakan Anayasa değışikliğınin bugunün meselesi olmodığını ve Anayasada yopılmak istenen değişıklıkle, «mıllî görüşeı karşı, cBatı kulubün» yardıma cağrılmak ıstendığınl söylemıştır. Necmettin Erbakan, TRT tarafından düzenienen «basın toplantısunda, gazetecılerın 6orularını yonıtlarken. Turkıye'de yeni bır hükümetl düşünmenin zamonmın yaklaştığı(Arkası Sa. 9, Su. 3 da) Demirel yeni bir . sag cephe,, oluşturma peşinde ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP Gene! Başkanı ve Başbakan Suleyman Demirel ın Cumhurbaşkanı secımi konusunda AP ocısından ortaya cıkan kılıtlenmeyı açmak ıcın onumüzdekı. gunlerde MSP ve MHP lıderlerl Necmettin Erbakan ve Alpaslan Türkeş'le bır araya gelmesı beklenmektedır. AP cevreıerınden edınllen bılgılerde, Demırel'ın Cumhurbaşkanı secımiyle su yüzüne cıkan parti içi tartışmalara «Yenıden bır (Arkası Sa 9, Su. 3 de) Bilim adamları Anayasa'yı savunuyor «GERÇEKLEŞTİRİLMEK ISTENEN SADECE ANAYASANIN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DEĞİL, FAKAT SİŞTEMİN TEMELDEN DEĞİSTİRİLMESİDİR. AÇIKLANAN GÖRÜŞLER OTORİTER BİR SİSTEM ÖZLEYİŞİNİ ORTAYA KOYUYOR.» Anayasa değlşlkliğl glrtşlml»rıne karşı tepkılerıni acıklayan Prof Bahrı Savcı. Prof. Hıcri Fışek, Prof. Ergun Özbudun ve Prof Muncı Kapanı, Anayasa değışıklığı gırışımlerının ardında parlamenter demokratık reııme son vererek otorıter bır reılm fcurma rtıyetlerının yattığı konusunda goruş bırliği ıclnde olduklarını ortaya koydular. Prof. Savcı, Anayasa değışıklıği gırışımlerıyle ılgl(I olarak, cUlusal egemenlığm ne olduğunu onlamamc cahıllığine> dıkkat cekerken Prof. Fışek. Anayasaların hafıfe alınıp duygusa! nedenlerle değıştırılemeyecek kadar onemlı bel geler olduğunu hatırlattı. AET'nin ABD ile ışbırlığı kararına karşi İran Avrupa'daki bankalarda bulunan paralarını çekmeye başladı • İRAN'DA, HUKUMET YAN'LILARIYLA ÖZERKLIK İSTEYEN KURTLER ARASINDA ÖNCEKİ GUN MEYDANA GELEN ÇARPIŞMALARDA 80 KIŞI ÖLDU, 300 KIŞI YARALANDI. Erkmen: 6 Batı kesin ambargo uygularsa, Türkiye Iran'a mal satılması için vasıta olamaz,, ANKARA ( o o ) Türkiye Avrupa Ekonomık Topiuluğu Karma Parlamento Komısyonuflun Lüksemburg da yapılan toplantısına katılan Dışışlerı Ba kanı Hcyrettın Erkmen, dun saat 7 00 de uçakla yurda don muştur Dışıslerl Bakanı brkmen, Esenboga Havaolanında gazetecılerın sorulannı cevaplandırırken Batının İran a korşı kesın ekonomık ambargo uygulaması halınde Turkıye'nın uze(Arkası Sa 9, Su 2 de) İran'daki Ermeniler Tahran elçiliğimizin önünde gösteri yaptılar ft TÜRK HÜKÜMETİ İRAN'DAN TAHRANDAKI TÜRK DİPLOMATLARININ CAN GÜVENLİĞİNIN KORUNMASINI İSTEDİ. Dış Hcberler Servisl İran'da yaşayan bın'erce Ermenı, dun, Tahran'da «Ermenı kotlıammın» 65 yıldonumu dolayısıyla gosterı duzenlerken Turk hukumetı İran hukurretınden Tahrondakı Turk dıplomatlarının can guvenlıklerınm korunmosını istemıştır Bu arada Yunanıstan Ulusal Ermenı Komıtesl. amaclarına gosterılen uluslorarası kayıtsızlığa bır tepkı olorok terorıst ey'emlere basvurduklarını acıklamıştır. 1915 yılında Turkıye'de 15 mılyon dolayında ırkdaşlarının katledı'dıgını ılen suren binlerce Ermenı bu olayı anmak amacıyla dun Tahran sokaklannda bır gosterı yuruyüşu dü zenlemışlerdır Turkıye aleyhlne sloganlar atan Ermenılerin buyuk bır kısmı daho sonra dagılmışlardır Bu aroda 200 kadar Ermenı aynı olayı pro testo etmek ıcm Turk BuyukelCılıgı onunde oturrra grevı yap mışlar ve 38 soat surelı bır aclık grev ne başlamışlardır Gec vaKitlere dek suren gösterıler sırasmdo guvenlık kuvvetlerı Buyukelcılıgm çevresınde guvenhk onlenlerı almışlardır Kımı Ermenı grupları da Federal Almrnva Ingıl(Arkası Sa 9 Su 2 de) (Haberi 5. sayfada) (Dış Haberler Servlsl) İran Cumhurbaşkonı Abuihasan Benısadr, Iran'ın Luksemburg'da. dokuz AET uyesının yaptırımlar konusunda ABD ıle işbırlıği kararı almalarına karşın Av(Arfcası Sa. 9, Su. 6 da) Istanbul, Izmir, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 1 Mayıs yasaklandı Cumhuriyet Haber Merkezl Dıyarbakır Hokkarı Mardm, Sıırt ve Urfa lllen Sıkıyonetım Komutanlığından sonra, Istan Diyarbakır'da I. şubede görevli bir polis ile 8 yaşındaki kızı öldürüldü DIYARBAKIR Dıyarbakır1da dun de bır polısl 9 8 yaşındaki kızı ve ıkı kışı oldurulmuştür llk olay 13 sıralarında Bağlar Dortyol'da meydana gelmış 1 Şubede gorevlı polıs Hamdı Ozbek, kızı Hatıce Özbek ıle evlerme gıderken kımlıklerı belırlenemeyen k şılenn Sılahlı saldırısına uğramışlardır Polıs olay yerınde can verirken, kızı hastanede olmüştür Bu olaydan bır saat sonra Dağkapj 2 Elâzığ Cadde sınde yurumekte olan Abdullatıf Cızre, Ramazan Renton adlı kışının actığı tabanca ateşiyle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmıştır Olay yerıne yakın olan bır ınzıbat en de, saldırganın elınde sılahla kactığını gorünce ateşleyerek yaralamıştır (Arkası Sa 9, Su. 1 de) bul, Izmır, Erzurum, Ağrı ve Kars lllerı Sıkıyonetım Komutanlıkları da 1 Mayıs la ılgıll yasak kararlarını hotırlatan bıl dınler yayınlamışlardır. Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığının bu konudaki acıklamasında. Sıkıyonetım ilanından bu yana bırçok yasadışı orgutun cokertılmesıne ve bınlerce mılıtanın yakalanmış olmasına rağmen elan her gün bırçok vatandaşımızın ölumune sebep olan ve nerede kime tevcıh edıleceğı bellı olmayan cınayet (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) FKÖ LIDERI YASER ARAFAT.. Arafat: "Türkiye bölgede düzenienen oyunların dışında kalmalıdır,, Sedat ERGIN ŞAM'dan bildiriyor. Fılıstin Kurtuluş Örgütü Llderı Yaser Arafat Turkıye nın, ABD cıkarlarını kollamak amacıyla bolgede Israıl ve Mısır'la gercekleştırılen 3SKen pakto katılmaya zorland ğını soylemş «Türkiye dıkkatn olmalıdır Düzenienen oyunlann dışında kalmanız gerekıyor» demıştir Yaser Arafat. CHP Lıderı Ecevıt ın mesaıını şukranla karşıladığını soylemıştır. Arafat Şam da bulunan arkadaşımız Sedal ERGIN e ver d ğı demecte Türkıve nın Ortadoğu dakı rolu uzerınde ozenie dururken NATO nun bol geye ılışkın planlanna dahıl olmonın «başkalarından once Türk halkının çıkarlarına aykın» olduğunu ifade etmıştır (Haberi 5. Sayfada) Amerikan Temsikiîer Meclisi üyesi, Türk diplomattara yapılan saldırıSarı kınadı WASH!NGTON, (oo.l Amerıkan Temsılcıler Meclısl üyelerınden Wıliıom Dıckınson, Türk, Amerikan ve otekı ulkelerın dıplomatlarına karşı gırış len tedhış hareketlerını kınayarak, bu tur davranışların uluslararası yasalarla dıplomatlaro sağlanan hakları ıhlal ettiğını soylemıştır Cumhurıyetcı Partı nin Alaba malı Temsılcıler Meclısı uyesı olan VVıllıam Dıckınson Kong(Arkası Sa 9 Sü 1 de) IMF Raporu: "Ekonomik kararların başarısı ücret sınırlamasına bağlı,, Yalçın DOĞAN istanb ul Haber Servlsl Yeterstz koşullarda calıştığı belırtılen Emnıyet Müduriuğunür Intetcontınantal Otelını satın almak am acıyla gırışımlerde bulunacagı ılen surulrnuştur Emnıy 3t Mudürlüğü yetkılılerı uzun Cumhu riyet Haber Merkeii THY işverenı, uçakların bakımmın sağlanması, pılotlar n ve lısanslı teknık personelın lısanslc rının ıptal edılmesının onlenmesı ıçın tedbır taiebıyle Bakırkoy Iş Mahkemes 'ne başvurmuştur. Tedbır ta THY İŞVERENI UCAKLARIN BAKIMI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU lebl mahk emede 8 mayıs perşembe gunu gorüşu ecektır. Bu ar ada Başbakan Suleyman Demırel ın, T HY grevının sona erdırılmesı içın Ulaştı rma Bakanı Huseyin Ozalp'a (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) İSTANBUL EMNİYETİ İCİN İNTER OTELİNİN ALINMAK İSTENDİĞİ BİLDIRİÜYOR bır surede n berı grevin surdüğu intercontınanta Otelını satın almak ıstedıklerını gelışrr elere gore otelı satm almak amacıyla rnal sahıplen ııe pazarlığa oturabılecekle rınl soylemışlerdır (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) Kahramanmaraş katliam davası karar aşamasında; kararm iki ay içinde verilmesi bekleniyor Bülent Dikmener Haber Ödülü'nü Cüneyt Arcayürek kazandı HABER ÖDÜLÜ İLE BU YIL OIKMENER'IN ANISINA TAH SİS EDİLEN KARINCA BİLİMSEL ÖDÜLLERİ, PAZAR GUNU GAZETECİLER CEMİYETİNDE DUZENLENECEK TÖRENLE VERİLECEK Genç yaşta ölen Cumhuriyet Gazetesı Yazı işleri Mu dürü ve Turkıye Gazetecıler Sendıkası Yonetım Kurulu üyelerınden Bulent Dıkmener'm anısını yaşatmak ve Turk gazetecılığıne katkııarmı manevı yonden. surdurmeyı sağlamak amacıyla konulan ve bu yıl ılk yarışması yapılan «Gazetecı Bulent Dikmener Haber Odulü»nü, Hürrıyet Gazetesı'nden Cüneyt Arcayürek kazanmıştır. Arcayüfek'e ödulu Dıkmener"ın ölümünün birıncl yıldonumü dolayısrvla 27 Nısan Pazcr günü saat 10 00'da istanbul Gazetecıler Cemıyeti salonunda yapılacak bır törenle verilecektır. (Arkası Sa 9, Sü. 5 de) ANKABA, (Cumhurıyet Bürosu) Demırel hukumetı ıle IMF arasında başkentte surdurulen goruşmelerın hangı konulan kapsayarağına ılışkın bır rapor, IMF'mn Turkıye masası tarafından IMF Yönetım Kuruluna sunulmuştur Raporda ücret sımrlandırmalan. Türk lirasının değen ve faız oranLarı ıle ahnan ekonomık kararlann başan şansı üzennde durulmaktadır 14 mart 1980 tanhini taşıyan raporun en önemb bölümü ücretlerle ılgılı ekonornık polıtıkalara yönehktır. Raporun 12 sahıfesınde yeralan IMF heyetının görüşu. bölumunde ücretlerle ılgıll olarak aynen şöyle denılmektedır •Türk yetkılıler artık toplu sözleşmelerde ücret ar^ tışlannın sınırlandınlması geregını gormuşler ve bunun uygulanmaya konulmasının çok onemlı ve zonınlu olduğuna ınanmışlardır Eko nomıde en kntık alanlann (Arkası Sa 9 Sü. 7 de) EŞEL MOBİL TASARISININ BU AMACA YÖNELİK OLDUĞU, HÜKÜMETİN LİRANIN DEĞERİNDE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ HEMEN GİDERİLECEĞİNE İLİŞKİN GÜVENCE VERDİĞİ DE RA MAGOSA'DA MİLYONLARCA PORD YERALIYOR LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLD! GÖZLEM UGUR MUMCU Maraton... ADANA (Cumhuriyet) 4 hozlran 1979 torıhmden bu yana Adana, Kahramanmaraş, Gazıantep, Adıyaman ve Hatay lllen Sıkıyonetım Askerl Mahkemesınde devam eden Kahramanmaraş katlıamı aavası, dun yapılon duruşrra Ile karar aşamasına gelmıştir. 111 yurttaşın ölümü. yüzlerce yurttaşın yaralanması ve blne yakın ışyeri ıle konutun yakılarak yıkılmosıyle sonuc(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) TBMM'de dünkü 45. turda Batur 225, Bilgiç ise 82 oy aldı • TBMM YARIN BO' GEDEKİ GELIŞMELERI VE TURKIYE'NIN DIŞ POLITIKASINI GÖRUŞMEK UZERE OLAĞANUSTU TOPLANACAK. Mayıs isçl yürüyuşleri. yalnızca sosyalıst ülkeleroe 1 yeralan MarksıstLenınist gosterıier degıidn 1 Mayıs, başta Bırleşık Amerıka olmak üzere, butun Batılı demokrasılerde gorkerrll şenlıklerle kutlanan bır gündür Örneğın, bütün NATO Clkelerınde 1 Mayıs en genış bıçımde kutlanır Sosyal Demokrat Partıler. 1 Mayıs gösterılerının en önde gelen düzenleyıcıleri olurlar. 1 Mayıs, hiçbir Batı ülkesinde, hıcbır NATO ülkesınde yasaklanmaz. Turkıyede 1 Mayıs yürüyüşlerl, iktldar çevrelerince, tSovyetler Bırlığine bağlı gösterıler» biciminde sunulmakta ve «OraklıCekıcll Bayraklar» edebıyatı ile devlet elıyle kışkırtmalar yapılmaktadır Oysa, 1 Mayıs. Sovyetler Bırlığı ya da bir başka ülkpye bağlılık amacıyJa düzenienen gösterıler değı'dır. 1 Mayıs'ın özünden ve amacından saptırılarak sunulması ve böylece suc halkalan oluşturulması 'üru kendıne özgü coğulcu demokrasımızın ılkellıklerden bındır 1 Mayıs Işc Bayramının temelınde Sovyet devrinrl Ile (Igıli herhangi bir olay yeralmaz Bu bayram kapıtalizmın ağababası Amerıka'da gunlük calışma saatlerınin sekız saat olarak sınırlandınlması yolundakı ışc ısteklerinın ve Chıcago işçl Bırlığının 1884 yılındakı bu cmccla verdıği kavganın yıldönumü olarak kutlanır 1 Mayıs iscı Bayramının, Kurtuluş Savaşı yıllannda 1921 ve 22 (Arkası Sa 9. Su 7 de) MAGOSA, {a a.) Kıbrıs Tur|< Federe Devletınm Lıman kentı Gazı Magosa da öncekJ gun bır uyuşturucu madde kacakcılığı ortayo cıkarılmış mıl yonlarca lıra değerınde eroın, morfın ve hınt kenevırı eJe geçırılmıştır Emnıyet kuvvetleri Ile gümruk, ada dışından doğrudan doğ ruya Kıbrıs Emnıyet Genel Mudurüne yapılan bır ıhbarı değer lendırmış hrranda ada dışına (Arkası Sa 9, Sü 4 de) GIDAİŞ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA MAHKEME TEDBİR KOYDU (İstanbul Haber Servisi) DISK e bağlı Gıda Iş Sendıkasının dun calışmalarına başlayan olağanüstü genel ku rulu, mahkeme kararı ıle ted» bır konulması uzerine yarıda kalmıstır Bır oncekl genel kurula iliskın açılmış olan ıptal davasının surdüğu mahkemeye baş(Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) (Haberi 5. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog