Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

genel yetenek kursları Her ayın Bırmde ve Onbesınde açılıı IST Lalell 22 83 16 27 4092 Izmıt 15967 Elazıg 27 04j merkez dersaneleri UNIVERSITEYE HAZIRLAMADA Cumhuriyet 56. Yıl; Sayı: 20023 Kurucusu: YUNUS NADÎ 10 TL. 23 Nîsan 1980 Çarşamba r ÖĞRENCÎLER ı 0/ Af\ Bayi tndırimlı '° * ^ Araasız Satış GENEL YETENEKTE UZMAN 12 fasıkul toplu satılif ESİO FıyatıOSe^FT öd«melı I«WTM Adrcsi. Yenı Fıyat) 900 TL ögreHnen Yoyınlon GolateaortjyI» Tam Bir Beyin Cimnastiği OGRETMEN Erbakan: "Başkanlık seçiminden sonra Türkiyenin meselesi hükümeti ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan dun düzenledıgı basm toplantısmda hükümetm 5 ayını dol durdugunu, ancak bu süre ıçınde başarısız kaldıgını behrtmış, «Türkıye'run Cumhurbaşkanı seçiminden sonra meselesi hukumet meselesıdır. 5 ayda herşeyı düzelteceğım dıye mıllete vaad ederek ışbaşına gelen AP. 5 ayda hıçbır şeyı düzeltmemış, yarayı büyutmuştür. Cumhurbaşkanı seçiminı takıben 18 mayıs günü toplanacak olan MSP D Başkan(ArtcaM Sa. », Su. 7 de) Baştürk: " I Mayıs işçi sınıfı organları kararıyla kutlanır,, (İstanbul Haber Servlsl) DISK Genel Başkanı Abdullah Başturk, DISK Genel Yönetım Kurulu toplantısı başlarken yaptıgı konuşmada 1 Mayıs ge leneğının sosyalıst kapttalıst butun ulkelerde ışçı sınıfının organları kararları ıle kutlanması olduğunu söylemış, fDISK t Mayıs ın bu yıl 6 bölgede kut lonmasına karor vermlştır Ne Başbakanın, ne polıtıkacıların ve ne de koşe yazarlarının kutlanma bıoıml hakkında ahkâm kesmeye hakkı yoktur» demlştır. Baştürk basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, 1 Mayıs ın kapalı salonlarda kutlanan (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) IMF ile Demirel hükümeti arasında sürekli devalüasyon konusunda anlaşmazlık çıktı • ULUSLARARASI Carter: "Rehinelerin durumu tehlikede,, Benisadr, Iran'da Kültür Devruninin başlatıldığını açıkladı (Haberl 9 Sayfada) { (Dıs Haberler Servlsl) Avrupa ülkelerının Iran a yaptırım uygulanmasına katılmaları eğılıml gıderek artarken, Başkan Carter, Tahran'dakı rehınelerın tehlikede olduğunu one surmuş ve «bırşey yapmadan daha ne kadar durulabılır, bılemıyorum» demıştır. Amerıkan CBS televizyonuna bır demec veren Başkan Carter iran'dakı sıyasal du(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) "Anayasa değişikliği dikta rejimi amaçlıyor,, Ecevit: «Sorunlara demokratik olmayan bır çerçevede çözüm aramayı, Türk toplumunun kabul etmesine olanak yoktur..» 1961 Anayasasını hazırlayan Kurucu Mec lıs Uyeleri: «Suçlu Anayasa değil, onu yururlukten kaldırmak isteyenlerdır..» fAnayasa değişikllği» konusuna illşkin tepkıler gıderek yoğunlaşmış, CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, Anayasa değışıklığl Ile dikta reıımlnin amaçlandığını savunmuştur. 1961 Anayasasını hazırlayan Kurucu Meclıs üyelerınden bır grup yaptıkları açıklamada, «Suclu Anayasa değıl, onu yürurlukten kaldırmak ısteyenlerdlr» göruşune yer vermlştlr. Milli Blrlık Orubu Ise acıklamasında, Anayasa değişikliği dikta rejimlmn amaclandığı belırtılmıştlr. Bu arada, İstanbul Barosu, 10 Mayıs tarıhınde istanbul da tAnayosal hak ve özgurlükierın yaşoma gecirilmeel» konulu bır serrıner duzenlemıştır NU'NUN SÜREKLİ DEVALÜASYON KONUSUNDAKİ ISRARINI HÜKUMET AĞIR BİR KOŞUL OLARAK NITELİYOR. PARA FO ANKARA (Cumhurryet Bürosu) Uluslararası Para Fonu (IMF) Ile Demirel Hükümeti arasında yürütülmekte olon gorüşmelerde anlaşmazlık cıkmış, IMF uc yıllık anlaşmanın «temel koşulu» olarak Türk Lırasının cpl yasa koşullarına göre surekli devalüe edılmesını» onenrken, bu ılkeyı AP azınlık hukumetl (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) YAZISIZ Haberler 5. Sayfada Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 23 N san Ulusal Egemanlık ve Çocuk Bayramı dun 12 den ıtıbaren tum yurtta dış temsılcılıklerımızde ve KTFD'nde kutlanmaya başlanmışıır Bayram dolayısıyla resmi ve ozel kuruluşlar bayraklarla do natılmış gece de bınalar ışıklandırılmıştır Anka a da bugün ılk tören 08 30 da yapılacak ıl yânetıcl lerı ve oğrencılerden oluşan bır heyet Anıt Kabn zıyaret e decektır Senato Başkanveki(Arkası Sa 9 Su 4 de) ANILARLA TÜRK DEMOKRASİ DENEYİNİN ÖYKÜSÜ Korogumrük Yamak sokaktakl bakkal dukkânı onünde toplanan ılkokul öğrencilen, ogretmenleri Halıl Babacan dan gerıde kalan kan Izlerini seyrediyoriar. Karagumruk ilkokulunda 23 Nısan Içln hazırtanan 5 sınıf odosı gün boyu boş kaldı. Ogretmenleri oldürulen oğ renaler icerl gırmedller.. (Fotoğraf. Erdoğan Köseoğlu) Ayaş Yetiştirme Yurdundaki 115 kîmsesiz çocuk açlık grevine başladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınm kutlandığı bir sırada Ayaş Yetiştirme Yurdunda barındırılan. korunmaya muhtaç 115 cocuk. tSorunlarıno çözüm getirılmedıği» lcin aclık grevine başlamışlardır 6972 sayıh Yasa gereğlnce fdevlet güvencesıne alınmışı klmsesız cocuklar adına şimdlye dek Curnhurbaşkanlığı Mec(Arkası Sa 9. Su. 2 de) Mehmed KşmalTn vazı dizisi HALtL ÖĞRETMENİN SINIFINDA BAYRAM YOK Karagümrük İlkokulu oğretmeru Halıl Babacan, «Kimlığı belırlenemeyen kişılerın açuğı ateş sonucu» oldu Bir gün önce sınıflarım süsleyen 5 sınıf oğrencıleri 22 nısanı cınayetın islendıği bakkal dükkânmın onunde geçirdıler, sınıf? giremedıler (İstanbul Haber Servlsl) Karagumruk İlkokulu 5 sınıf oğrencıleri de ulkedekı bütun ılkokullarda olduğu gıbi pazar tesı gununü sınıflarım suslemekle geçirdıler Evlerınden ge tırdıklerı renkli kâğıt şerıtler, selofon kâğıtları, bayrakları kendılenne gore cocukca bır uyum ıçınde sınıfın lcıne yerlestırdıler Renkli balonları zevklerıne gore ıplerın arasından sarkıttılar Kara tahtanın hemen ustunde asılı Ataturk 1 resmın de ceşıtlı kâğıtlarla do nattılar 23 Nısanın anlamını belırten sozler yazdılar cmı murekkebı ıle sağa sola öğretmenlen Halıl Babacan gecen hafta boyunca 23 nlsanda neler yapılacağını anlatmış tı Ataturk, tUlusal Egemenlik Günu> olan 23 nısanı «Çocuk Bayramı» ilân etmıştı Bu yuzden butün iş çocuklara duşüyordu bu bayramda Bır kaç oğ renci 23 nısan şıırlerı ezberledıler gunlerce 23 nısan sabahı önce bu şiirler okunacak. daha sonra hep bır ağızdan cBu gun 23 nısan neşe doluyor ınsan» şarkısı soylenecektı. Fakat 23 Nısan'a bir gun ka la çocuklorda bu şarkıyı soyle yecek neşe kalmadı Artık belll olmuştu kı, 23 nısan sabahı programdaki işlerın hıc birl ya (Arkası Sa 9, Sü 8 de) Cumhuriyet'te GÖZLEM UĞUR MUMCU Yarın HAÜL BABACAN Kaynağa Dönmek., Tarsus'taki büyük çatışmada 8 kişi öldü MERSİN, (Tarsus) Adana Mersın karayolunu bır trafık kazası uzerıne ışgal eden halkla, güvenlık kuvvetleri arasında dun akşam çıkan çatışmalar da 8 kışınin olduğü, 20 kışının de yaralandığı bıldlrrlmlştir. Tarsus ta dun akşam Naclye Sonrrez adlı bır kız çocuğunun trafık kazasında ölmesi üzerıne, olayın gectıği Gırne mahallesl halkı, gecıt yapılmamasını pro testo amccıyla yola barıkat kurarak işgal etmeye başlamış, bu arada kazma kürekle de yol kazılarak ışgalcıler tarafından bozulmuştur Bunun üzeri(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Yurdun çeşitli yerlerinde dün 10 kişi öldürüldü \ «Kemalıst» ve «Kemalızm» kavramian. kimîne göre layısızmle sınırlı batıcüık kımıne gore şovenızmın gerekçesı kımıne göre kuçuk burjuva radıkalızmıne dayalı yuzeysel bır devnmcılık anlayışı, kımıne gore de ılerıcı düşunce ve akımlara karsı kullanılan bır çeşıt karşı devnm bayragıdırl Kavramlar ve ıdeoloııler zaman ıçınde. sosyoloıık oluşumlann çalkantılanna kanşarak kendı öz~ lenne yabancılaşırlar Kemahst ve Kemalızm kavramlan tanhsel süreç ıçın oluşturulan bu yabancalaşmanm belırgın örneklenndendır. Kemalıst sözcük olarak ılk kez, Kurtuluş Savaşı öncesı yurdumuzu ışga] eden yabancı ordu yetkılılen ve bu ışgalcı ülkelenn basını tarafmdan kullanılmıştır Kemalıst Anadolu da Ingılız ışbırükçısi istanbul hükumetı ve ışgal ordulanna karsı. Anadolu nun her sınıf ve tabakadan halkını örgütleyen Mustafa Kemal yandaşlan ıçın kullanılmıS b ı r kavramdır Emperyalıst ulkeler ve onlann temsllcılerinco kullanılan •Kemalıst» kavramııun «antı . enaperyalıst» bır özü oldugu en azından bır tanh gerçeğıdır Uzun uzadıya yorum yapmadan belırtirsek, «Kemalızm ejittır antı emperyahzm» kısa foret mülü Kemalıst kavramının özünü özetle ve F *" rınce «çıklayabılır Sosyahzm ıle Kemalizm tarthsel gelişim ve ku(Arkosı Sa. 9. Su. 7 de) OLAYLARIN ARDINDÂKİ 6ERÇEK 1 nısan 1980 gunlu gazetemızde «OLaylarm Ardındakı Gerçek» köşesınde şu satırlar yayınlanmıştı « Parlamento düzenınde ülkemızın ıçınde yaşadığı bunalıma çare bulmarun zorluklarıyla karşıla^an ülkemızde bazı yenı ve ılgmç formullenn geçerhhk kazanması ıçın çabalara gınşüdıği son gunlerde gözden kaçmıyor Bunlardan binsı gazetelere yansımış. yeni bır Anayasa hazırhğınm haberleri basında yer almıştır Anayasa üe ılglleri tartışma konusu olabılecek bazı çevrelerdeki hazırlıklarrn yanısıra. şımdı bazı ış Televizyon ve Tezgâh çevrelerinin Istanbul'dakl luks otellerde Batı dan gelen «etkılı» konuklarla yaptıklan gızlı toplantılar fısıltı gazetesının tırajını yükseltmektedır Cumhurbaşkanı seçiminı denn bunalıma dönüştürecek bu* ortamdan (..) sonra «ülkenm yüksek menfaatlen» ugruna yenl bir siyasal formül uygulamaya geçınlecektır » 8 nlsan 1980 gunu ylne «Olayların Ardındakı Gerçek» köşesınde şu satırlar yaymlanmıştır« Şımdı Türklye'nin Içlnde bulunduğu a#ir bunaümın sorumlusu olarak yine Anayasa sanık sandalyesıne oturtulmakta ve yargılanmaktadır Bazı «etkın ve etkılı çevreler» Anayasayı başkanlık sistemıne dönüştürerek bunalımın üstesınden gelınecegıni sanmaktadırlar. Bu yanlış bır göruştür ( ) Eger hukuk devletı kurallan geçerlı olacaksa. yurütmenın başı sorumlu sayılacaksa, yurütmenın eylemleri yargının denetımi altında bulunacaksa, sıyasal ıktıdan kullananın adı ister Başbakan ıster Cumhurbaşkanı olsun bırşey değışmez» Yukandakı yorumlann Qs••• (Arkası Sa 9 Su 6 da) Cezaevi aracından kaçışla ilgili olarak biri assubay 10 görevli gözaltına alındı İstanbul Haber Servisi Bay rarrpaşa Cezaevi aracından öncekı gun 23 kışının kaçmasıyia ilgili olarak bır assubay 6 jandarma erl ve ücü de gardıyan olmak üzere 10 gorevlı gözoltına olınmıştır Haklarında soruşturmo açılan görevlılerin assubay başcavuş Izzet Ayhan, iandarma erlerı Salıh Bursalı, Galıp Akcaoğlu, (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Urfa nın Sıverek ve BtreciV llçelerınde dunku sılahlı saldı rılarda 6 kıs' ol'iiiru'mustur İstanbul Karagumruk te Ikı ayrı olayda b.rı oğretmen Ikı kışı oldurulmuş Ankara da sağ goruşlu bır genç o'u olarak bu lunmuştur Gazıantep de toplum zabıta sında gorevlı bır polıs dun sabah kımiıgı belırsız kışMerın sal dınsı sonucunda yaşamını yitır mıştır. Behice Boran'ın yargılanmasına devam edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TİP Genel Başkanı Behıce Boran'ın 14 ekım secımleri ıle ilgili olarak televızyon ve radyo'da yaptığı konuşmalar hakkında Ankara Sıkıyönetım Mah kemesı'nde açılan davaya dün devam edılmıştır. Duruşmada, savunma avukat lan. Boran'ın yargılandığı Türk Ceza Yasası'nın 142'ncı (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Haberi 5. sayfada Meclis yine toplanamadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM de dun coğunluk sağ lanamadığı ıcm Cumhurbaşkan lığı turlanno devam ed'iemernıştır TBMM bırleşık toplantısmdo otomatık cıhazla yapılan yoklama sonucunda salonda coğunluğun bulunmadığı anlaşılmıştır Bunun uzerıne başkan 23 Nısan tatılı nedenıyia (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog