Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

DOKUZ rEVİMELEK (44 42 B ) VahşL Ail» R I \ F N t S (49 69 M) T Akan. ., SOru Kaya ÖZSEZGtN ecen yıldan bu /ona. başKentın Resım ve Heykel Mu zesınde donuşturulmek u re ıc mekânı yenıoen duzen lenen ve onaıılan Turkocağı 6 AKSARAY BEYOĞLU AS < « 63 131 Bl rıs EP ATLAS (44 08 3i I Epın». nuel'a S Knset' SF D l \ T * «49 01 66) Yar» C Bon*on R î FMEK (14 84 39» Bm ık Cmu* ar J Mas«on RI FİT4Ş (41 01 66) E'e/ er Bavaıa R I <•*/! (17 % hj) Ikibin Tinnidört Yılınds. Dılnv» BJ. İNCt (46 «5 95) 1 KiV »eyl Dönen Adam K Sunal 2 Kara Çadırın Kızı Zeynep t Tath*es KONAR (48 : s 06) Ynr« C Bnnson P I LAU. (41 35 9ö) Nazey I Vt m ee HELODt (41 11 t4) Gang A Delon S T SARtY (45 64 27) Ç ljın Gazp.ecl P T Va.>5İ S I T E (41 69 47) Aiia R I tPFK (£1 a B r Bllt!*« 13) RT Afled» ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ BUGÜN ACILIYOR eskı adıyia fNamazgah Tepe sı» o'arak bılınen yerde Et nogratya Muzesının yonıbaşın dckı tar hseı Tjrkocagı bınası kazandıaı bu yenı kultur ısle vıyle cagdaş Turkı\e n n belkı de en ılg nc gel şme surecını \aşarrckta o'cn b r saiat dalı na bağ msızlık savaşınızm fı lızlendığı bır vorede sıcak b r yuva go'e/ı ust enmıs olacaktır MiTarlıgmı Arıf H krret Ko yunoglu nun yaptığı ve 1S30 !ara dog'u ıkıncı uljsal m narı/e oeçış donerr nın sa yı ı b'r<ac yopıtmdc" bırı o lan Tu'kocağı yanmyuzyıllık tar hı ıcınde cok ceş tlı ve 0 rb rına karşıt h zmet'<=rı kap samış bo/le bır dağınık 1 k yap nın as I kültur ışle vırı zaman zaman ıkıncı pla na ıtm ştı YcpiTindan nemen E c r a Ha'ke'i oıarak hızmete ac Imış HOIKG lerı 1952 Qe kc patı ınca ypnıden TurkoccKİan na de/redılm ş on yıl surey e A^ka'a Beledı/es n n N Va^ Saionu olarak kjllanı'mış 1861 de amacına uygun faalı/etlerde bu unmak uzere Mıl'ı Eğıt n CoKanlıg na ver Imış b r ca yen den Tu r l occgı \apılm t, 1965 te halk egıtımı Işlerınde kullanılmak amocıyla Koyıs'erı Bakanlığının yonetım ne bıra kılmıştı Kısa b r aradan sonra yen den M Hı Egıt me de^ odı len yapı son kez bır o k j l ola rak kulaln Imıştı 1975 te zama nın Guzel Sanatlar Genel fv"u duru Mehmet Ozel Cumhurbas kanı'gı Genel Sekreterlıa ne Q° rekcp'ı bır yazıyla başvurarck TjrKocağı nın guzel saia'lara devrını ıstenış bu ıstek 2512 1975 tarıhlı Bakonlor KLTUIU ka rarıyla olumlu karş lonmış ve yapının Kultur Bakanlıgına «tahsıs»! ongorulmuştu O tarıhten bu yana aecen beş yılliK sure res m he/kel m zesı olarak duzen enen ya pı ıc n bır hazırlık doremını o uşturdu Ikı yıl kador once apının alt aınş katı bır bo'u r'uyle muzenın cekırdegını o uşturmok arracıy o Istanbbl Res m Heykel Muzesı nden ok tarılan yapı' or ıcm hoz'rlandı Ancak bu bır ılk adımdı kus kusuz Cumhurıyetın kuruldugu ılk yıllardan gunumuze kcdor Ankara uc kuşagın sanat e Tieg nı ıceren yapıt'arla sessız fakat zengın b r koleksıyonun ağını orup durmuştu Baştc M llı Kutuphane olmak uzere resmı ve ozel kurumlann elın de b r mjze catısına donuşnıeyı bekleyen cok sayıda yapıt bu!unu\ordu Oncelıkle bu yapıtların a\ ıklanması onarılıp temızlenmesı gerekıyordu. Nıtekım Turkocağı bınasının Kultur Bakcnlığ na devrnden sonra gorevlend rılen bır komısyon b nanın ayrıntılı envanterını cıkardı Bunlar arasında BotM anlandakı Turk resım geleneg ne oncıJuk yapmış o lan sanatcıların vopıtlan da yer aimaktaydı Bu tur ola/lonn benzerlerı dev et kuriımlarının koleks /onfarı tarand gında cok co goru du Bugun rrjze dem r baş na fjecr Imek ıc n bekleyen b nı askın tab'o başkentteKi sanat bır k mın n de ılg nc bır kanıt dır Ne var kı yapının LSt ka'ında on uc sa on halınae dızenlenen muze tum bu yapıt an barınd racak genışlık te değıldır Bunlorm ancak dortte bırı/le acılmaktadır muze 'stcnbul Res m Heykel Muzesının bır koc yı'o r ıcmde bulundugu bunalım gozonune Glmırsa ozelukle 1360 lardan b j yana aydınlar n sonatçılar n y o ^ j n ozleml°rıre konu olcn baskent mjz«>sının değerı ve onerrı bıraz da'ia lyı anlas ıobılır Turkıye'de devletçe sanata tsnman o'anakhr savılı ve cok kısı'lıdır Bu ccıdan boy e bır muze\ı Tur<ıye nm Ikn cı sarat msrK»7i o'rna yolundo r>nerrlı aşaTiaîar ,'a'^makta o an Anknra ıcm bır <azarc saymalıyız Muzede bundan boyle suretı sergılenn uluslar crası scnaî goste r ı'er nın yanı sıra konWans b Imsel toplan tılar ve yayn aıbl yan kultur cal srralanno da yete'lı olanak v c ı l rse I vetkı' lerın bu VO <1a ^37| tasc'lon var r r j 7f ılerı P r*TPjk coorİTS s et cIn v m ^ rr iu"9b • " İST*M»U (îl a »7) 1 [ w ^oban K Suaal 2 Bçb»k B Bcnsü KRISTA1 (»1 57 G6) t! Aue R T Aıe (23 Î3 13) RT Vah„ VRhSl Kı» Sergi Izlenimleri 9 5 nısana dek bu galeride 1969 yılındo D T G S Y Okulj Seramık bolumunu bıtıren Gu lây AYGEN'ın seramık heykel sergısı var Seramık scna'ındc sc.nat eşyasıyla 'Obıet d Art) dekoratıf sonat tasalı ıctenhk lı ışler Aygen m urunlerı (TAK SIM SANAT GALERISI) • 1809 1863 yıl'arı arasında yaşaTiış Itaıyan ressamı Ippo lıto CAFFI nın seksen yaglı bo yası se r g lenıyor 8 nısana dek Ukes . Yunanıs an Mısır ve Turkı/e den cogur,ugjnu 1843 yıl arının ol sturdLTu V9 kes k n b r gozleme koklu bır pers pektf b Igısıne da/au CANA LETTO o/kurrneiı ozenlı ışler Yapıtla r m tumjne egemen olan ona tasa. cok gezmış ve gor rr^uş bır sanatcı qezg nın gez sı b6\unca rastladıgı ılgınc kesıt ler m marlık anıtlarını, b r ob lektıf dogruluğunda ve begsnı de notlayabılrresı Bu yap lar da bunun dış nda o oonen Avrupa pentjrune ozgu secıle bılır o'tok mtel k!er nın bjlun mayısı ı?lenebı /or sergıcie (D G S A OSMAN HAMDI SA LONU) • 1979 yılında Akademıden Devrım ERBIL ato'yesınden cı kışlı Faruk CIMOK un son ıkı yıl urunj kırk uc yapıtı var bu sergıde Cıtıok b cem yakınlıgı ve f g j r yorumu dışında oğe ler ceş tlemesı renk anlayışı o larak Neşet Gunal ın etkısın den be'lı oranda sıynlma yo lunda Ana temasi yıne kırsal kes m ınsanımızın yaşanın dan atman kesıtler Sergı 15 nı sana dek ızlenebılecek (GALA TA SANAT GALERISI) • Uzun yıllar yaşamını Pa ris te suraurmuş Adncn VARIN CA 19 nısana dek son yıllar urunu otuz aol'uz yaglı boyası nı ızletı/or Kok'eşık /aglı boya teknıgm dermleTiesıne b len bu sanatcımızın son yapıt'cn yı no koyu tonlu palele da/anrra sına karş n daha so/dcm ve tıtreşen b r renkcılık bo/u'un da lcer ge oze doruk bır dı şavurum, derıniemesme coş.'u lu ve duyarlı anlatım n sag lam b r ugraş b Igısımn ızıenaı ğı yapıtla dız s (MACKA SA NAT CALER S' > • D G S Akaüen sı ogrencı lernden Selamı TORUN on ol Xı Necdet BOYANAY on bes yapıtlık. kurşun kalem renKl kalem az kolaı tekr'ğ nden o luşan Işlerını serg lıyorlar 20 nısana dek acık bu sergı He nuz oğrenım evresınde sergı acmamn klml sakmcalarına kar şın. bu yapıt'orda temel sanat eğıtımınl yenıce aşmış bu ıkı genç yetenekte ortak bır gro fık/plastık cnlatımı ve b r sı yah bsyaz beceısı ızlenıyor (FINDIKLI 1STASYON SANAT GALERISH blnası, bugun (2 nısan 1980) Cumhurboşkam Fahrı Koruturk'un hımayesinde anlamlı bır tcenle acılıyor Ankara da ÜNAL CIMİT'iN SERAMIKLERİ Giiltekin ELIBAL zun yıllar koşullanmıştır da ınsan seramık ned r? ne degııdır? dıye duşunmuştur duşunulnuştur CoKıuk saran' K /a oa Keranı* oigusu zenaat elsaratıarı ıcmde gor, rruştur Bu kez Uial Cnıt m (Ka'adenız Ereglıs 1934ı Ikıncı K s sel serg sı oıuzlkı cana< ve y rmıvedı Bıcm ' yon'u donengesınde b r ya<laşımın eleştırı sınırıarını taş 'an bır ovguy 8 d jğuT'lenmcs ne yeten bır n telı* ornegı verme1'tedır Ural C m t D G S A resım Batı Almanya Offcnbach / Mcın Tatb k Guzel Sanatlar s > e ramık oğ'enım sonrası Hohr Grenznaus°n Sera n K Oxulunu bıtırm ş donmuş, 1 D G S A Seramık Bolumu Ogretım bore/ne ctann ş. ugraşını ş ırle bssleımekte kararlı bır kıml k Unal Cımıt'n «Çanak> dunyasıle b r soyleşısı var Kap kacak dunyasıie ayrılmazlıgı var TopraK Aiadoiu topragı onjn G er ec saydığı otadan alogeldığı boyolama sırlcştırmasıle bır bırlıktei gı bır ıçtenlsgı getınyo1 Yabancı yabanc msı katKi/ı kaldır mı/or yer vermıyor ccoalarında yansıyan yapıtlarında Canaklar ı gecm şten gune ulaştırıyor Bır su nartanesı renke don^şuyor Bıcım / yontu larında bır doğa zoman ıkılemı ytzlerls beden suret aiosım ne rastlıyoruz Azındon coğuna u aşan cogjndan ozıyla yetınsn oza ısı seramık alan'aTiasında Unal Clmıt gtnunden geçmışı, gscmısmden de qeleceğ nı soyle9ine notlamokta buiunabıiır «Klşinln tutkulorını, yolnıılığını, sevgısınl, eşl gınl, lyiyl. guzell bir ozan dıliyle yorumlarıayo calışlım G»reksiz kullanılon kıl ve sırtarı gereksız sozcuklers benzetırım Dizelerdekı bokmak vo gormek olmak ve olmamok gıbısıne ornegınce Oysa cck bakan'ar gor öuk crını sanırlar Kı gormenın on guıell gonu>den gormekîır Işte gorsjl sanatcı o dur kı gonluyle görur gczlerı gonlundecıir Bır de onu yopıt'astırmak sorrut olarok ortaya koymak gereklı İE.te buroda teknık ve bılgı de başlar Tas ".cprak ıcln okullarda dogo eğltımınde «cansıznlar sozcuğu kullanılır Korkunç bır yanlıslıktır bence bu Bır kısı blr agaç blr kuş bır balık. kac can'ı kac yıl yasar' Ya doglar taslar'' On or yoşa mın ta lcınds blzim de ıclmizde Ontarm da hucreler otcm ogırhkları vordır Bırbırine dost olanlorı anlasanlnn anlcşmoyan an b'rleşen bırlesrreyenlerı okrobaııkları vardır En buyuk oz\,eri cniardadır On'or agac o!ı.r cıcak omr kus o ur baiık olur ınson o'ur Onıar besı olu yanı onlar en onemlısl yasotan olur Wasıl consızlcr den l.r toşo topraga, yoşatan nasıl ccnsız olur'» • Caink^ a ^oylaşı 'uttı r nn bıcmle yoğrulan sera m V 'j onnd"k qors°l la elsanctı n telemesmden sıyrı'rn s' go u'oş'ıran Una! Cımıt ın ol'nterı serarr'k.erınde br gercek s c o L i g ı sevecen g yansıtıyo clrrezngı YILD17 (îl 11 37) Hn Güneste *sk R T uI KADIKÖY AS (36 00 50) Küçflk K> «m Bujük Arzusu ATLANTİK (35 43 78) . . 1». Tancılar K4DIKÖY (37 74 0«) J». mcs Bord Kralm H.zıre'lnd» KINT (!(. •« 12) > Abba R F K S (jfi oı ı;> I <>ı rnese (M M 82) rvjn WSsları l «MDVR < « 24 75) 1 T e 2 15 Kanetı (15 53 36) OD4 T «Baj H!c Sonftululc Kıtap Evl» Sslı. Çar. Per. Cııma 18 30 fUko Çi> d Benelt Penk» C Test 1' 00 . 15 00. Pszar 11 D0 BÎYfK S «Duru«naj Cum*. C Tes. 20 00 Pa*ar 14 30 HT1I1 tib >i 80) ıTırpan» Ça 2100 Paıar la 30 18.30 «Karar 71» Per. Cuma 31 00 C Tesı 18 10 21 00 MIHSİN ERTLGRLL (40 T7 ») nErKek Sat» Çar 2100. Parar IJJO 18 30, ıBalaban A*a» Per Cuma 21 00. C Tesi 1 J 3 0 21 O O KADIKC» (36 SI 21) ıBabanın Gonl er » Car Falar 1; "0 «Yollar TOkerdis Per Cuma 19 00 C Te<ı lo 30 19 00 ISKflUR (T.Î n3 t7) «Amiasyors » Berbç'i Ci» Per OTia 21 'n c TeM lj 30 21 00 Pd?rr lj 3t) IFPIB^l (44 V> 58) fS&losun »lavalı» Car Per Cmna 18 30 C resı 1 > 30 «Godot GeUıı Pa;ar la.30 Alt POTRVZOr.Ll kOR H * \ AB\\ (İMSIİ tmıt T 47 tn 17) ıYed) Dtli cr» P Tesi har ç her grce '1 00. Ç»r C TeM Poır '6 00 Bİ7IM T H \TRC (Kenler T. 4(1 3J S9) nPıç KuTlstın ijiı Çar Per C T..M Pazar 21 0(1 Cır . C Tesı Paıar 18 00 ( l IRÎ7 >«IRI Rİ ENGIN Cb/7*R (Kenler 1 46 Jj 89) ffUzun Iice B'r Yoı» Ça 1 00 C ı m i 21 00 C T»sı Pczar 15 00 G. LI.Kl O AZC4N (48 80 91) «Sulürran Baearak» P Tesı hanç t>er cece 21 00 C Tesı Pvar lt? (XI DE\LKISL KAB1RE (44 M 1İ) «Reilanlar» P Tesı haric heT %ece 21 15 Çar C Tesı Pazar 1 3ı HtSMrlI H\RIKfLAR KIM r\NY4SI (Şan bıneması 47 03 15) ... P Tes! hiriç her Reca 20 30. C Tesl Paaar 17 00 tSTVVBCL BtRIlK SAHNESt (Meral Tavfun Kenter T 46 35 89) «41 42 den tnsan Manzaralanı Per 13 00 Cuma liOO 18 00 K r \ T OYINCCI *RI (K Mu. tafapaia ievn T 3o 01 78) tBoarumdaltı ppncerea Çar noo "1<K) Per 2100 Cuma 21 0" C TfSl Psırar 15 00 18 00 ORTAOVIMIL\R (HarbiTe) « i ı f a " da Vururlar» Sih. Per D J T T C Tes, îl 00 Car. P^zar 18 00 C Tesl Pa. »ar : s r NFJAT IYCIR (ŞHII Omıl T 47 97 17) «Bisomle Ç o cıık» P T»si ha'lç he' sr<x 31 00 C Tesı Pazar 16 00 FROL SA^AFYAN 4. KİŞİSEL RECİM SERGiSİNİ AÇT! BULMACA 123456789 YIK.4R1DVN 1 Kokle'mıs !n»nç!ara »yk 1 olan dü^ürıce 2 Balıgl topıaıruK lçın dalvan adının yukanya al mıası 3 Ter«ı bir kfirk hayvanı Blr şeyin sırt durumunda olan yuzeyi 4 Kıtap, defter fbl şeylerde k»ftıt kana'lan ^ Blr harvan Tersl bir böcek 6 Tesi ilkel blr sı!ah C1u3İararası bır «•konomlk kuruıusun kı«a va«lı«ı nu«larara»ı deoizcilikt» T'lrklye'nln smgeM 7 RadyoetklnltSl olan kıiTnetll blr elemen: 8 K&dınlann kul.and,e Remş a f to Ctanma utanc d ıvma 9 Çıçrklerl l'aç Tt>praklan Mbze olarak kullan an blr ot. DtMCC BÜLMACA.MN ÇÖZÜMÜ SOLDVN SAĞA : 1 Depre^on 2 E)« rr.auK 3 Ker elmaH 4 Aivaryıını 5 Mta ariL. 6 Erzas trA 7 tO firaaM 8 En La B Mantı İUKABIDAN AŞAĞIY* I l Dekamefre 2 E ektron 3 Pervaı 4 aOA 5 Emer Kl 6 Savya ruT. 7 Yumurta. 8 OramiraL t lunaH Mengü Ertel 'Çiziklerjni sergiliyor 'FCırc'f» port e re" m ca lıSTaları 'e tanınan yon'u .« res m sanatcsı Ero' ST r "'yan 4 kısıs"! sergısını Horbıye de actı Getıonagan L «ses nden Ye1 senler Dernegı Harb /e Salo nunda acılan serg de «Seyh Şamıl ve Oğullar»nm «Gorrı iTS n /azar "Ha'dun Taner'in gazetecı Burhan Felek m portre calışma an d k<atı cek meKtedır I. Türkiye Müzecilik Kongresi'nin hazırlıkları sürüyor Muzecller Dernegı nin 1518 mayıs tarlhlerl Brosında Istanbul'da düzenleyeceğl 1 Turkiyo Muzecllik Kongresınm hazırlıkları surmektedlr. Muzeclllğimızm ve tarlhsel cevre sorunlannın Irdeleneceğl ve konuya llişkln ceşltll blldırılerin okunacağı kongreye şımdlye dek lO'o yakın kuruluşun başvurduğu, bu sayının daha da artmosının beklendığı bıldınlmıştır. Bu arada kongreye son bıldlri gonderme tarihl 15 nisana dek uzatılmış'ır M SOLD4N S\G\ • 1 Geielllke re^lnı bamraJtt« knllar.ltd kalmci parlak beyaa kaŞıi S Blr rerk Tersi «tvunma KGevl yaparlann me=lek sırulu^u 3 Eslci bOTalan çıSarrnak tcın mıllanılan traç Tersi blr E'te rcn gl 4 Olayl&n olduftıadan buyük arJa'.an 3 Bır oota Tersl Ordu nun btr ilçeai 6 Ekln ^»"ilcte teul *r n b "a* Ttrsl bir T>otu müzlSt çalBisı 7 Yüteek dağlann gO rünumü 8 Gençii^ı ve 1örpellJı kalraimı» Ter*| kal 'yuznun slmgesi 9 Japon'arda kamını bıc&iis» deşmek yoluyl» kecdinl öldOm» FNGU ERTLL, Ç1ZIKLER ADIM VERDTGI bON SERGISiNI \NKARA VAKKOS^NAT OA.LERISIN'DE BLGUVDEN ITIB \REN SLRGILEMEYE B \ŞLIYOR ERTEL C.R\FIK AFIŞ RLSIM ÇAUŞMALARINI IZLEYICJMN' ILGISI\E SLNLYOR ERTEL BU \ILIN B\ŞIKD4 GUNGOR DI1 ME\ IV DELI DINIRLL OYLNLNLN DA DE\ORL\RIVI "İAPMIŞTI Kutuphanecı'ık Haftası do'ayısıyle bugjn Be/azıt Dev let Ku'uphanesı nde kutuphone nın eskı mudurlerınden Isma ıl Saıb (Sence') Hoca icm bır anma toplantısı duzenlen mıstır Ölumunun 40 yıldörumü de olan bugunde ısmall Saıb Hoca nm bılg nlığı ve bı! m alemıne yap' gı h zmetıer anılacaktır İsmail Saib Efendi bugün anılıyor kitapları günün kitapiarı HABORA ROMANLAR Gnbçeva dan • SENI HALK ADINA ÖLUME MAHKUM EDIYORUM • YAŞADIM DıYEBILMEK İCIN Karaslavof tan: • PARTİZAN . Korolof'tan • PARTIZANIN KIZI . Stoıçkov dan • PARTIZANLAR OLMEZ Marcevsk] den. • PARTI SIRRl .. «• ÖZGURLUK SAVAŞI. Conos tan • KORKAK TİTRER CESUR SAVAŞIR .. Tsanov'dan. « SAVAŞTA BIRÜK... Daskaloftan • BUYUK MUCADELE. S'anev'den • HALK İSYANI... Kazancakıs'ten • YENiDEN CARHIMA GERıUŞ... Fahrl Erdmç'ten. « KARDEŞ EVi . • ALININ BIRI . Zıya Yamoç'tan: » MEHMET... • İNCELEMELER: Todor Jıvkov'darv • BULGARISTAN BARIŞ, YUMUŞAMA VE İŞBİRLİGİ UĞRUNDA • SOSYAL1ZM VE DUNYADAKI GELIŞME • BHC.'NIN İC VE DIŞ POLITIKASI .. • İYİ KOMŞULUK. VE IŞBIRLIĞI YOLUNDA... Lilov'dan«• REEL SOSYALİZM . Gornenskı'den • 19411944 SILAHLI SAVAŞIM1 Jıvkova'dan « INGILİZTURK İLIŞKILERİ .. Y günün kitapggn • günün VVİLHELM REİCH Kahldığı uluslararosı fı!m festivotlerinde kazandığı odullerle BÜTÜN DÜNYADA ödül rekoru kıran YILIN FİLMİ DİNLE KÜÇÜK ADAM Turkcesı. Şemsa YEĞIN YENI CıKTI 172 Sayfo 80 lira PAYEL YAYINEVI P K 889 ISTANBUL Sarondeva Ivanov'dan PEKİN'IN IZLEDİĞl DIŞ POLITIKA .. • AFGANISTAN SORUNU . SSCB Dev'et Başka nı Breınev ın, Pravda gazeteslnln sortılarına verdığl cevaplar. • HABORA KİTABEVİ PK. 6 BEYAZIT ISTANBUL Aylık Yazın Derglsı EDEBIYAT • NISAN SAYISINDA Nuri PAKDİL Arlf AY Ibrahım DEMtRCİ Sezal UGURLU Fuat ALTINSOY Emın AKSAY Mehmet DURSUN Kamıl AYDOĞAN irfan ÇEVıK Jacques PREVERT GUILLEVIC Jorge Luls BORGES Anno Grlgorıyevna DOSTOYEVSKI • YILLIK ABONE 300 LİRA • YURT DIŞI Ortadoğu, Asya, Afrıka ülkeleri: 1000 TL. Avrupa ulkelert (Rusya dahıl). 2000 TL. Amenka4000 TL. • ADRES P K 50 Bakanl'klar ANKARA SOSYAÜST KÜLTÜR ANSİKLÛPEDtSl Taksim VENÜS SİNEMASINDA Seanslar 11 13 3016 18 3021 (Cumhurıyet 1821) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesî Dekanlığından Fakültemizin Aşağıda Belirtilen Birimlerine Öğretim Yardımcılan Alınacaktır Blrtm Stnov TorfhJ Ünvanı Endustrlyal Eczacılık ve Eczacılık IşletmeciUğ! (1) Aslston 16 4 1980 Blllmdaiı (2) Asıstan 17 41980 Farrnakognoz1 Bıllmdalı (1) Asıstan 17 41980 Farmakoloıl Bılımdalı (MJlakat) llac Kalıte (1) Uzman 18 4 1980 Kontrol Enstıtusu 1 8 derece osıstan atamalarına başvuracakiarm Fokülte Sekreterlığınden alacakları özel formu doldurorak, bır resım, mezunryet balgesl ve transkrıpt lle tnrlikte 14 nlsan 1980 günü akşamına kadar Dekan'ığa mürocootlan gerekmektedır. 2 3 derece uzman atamasına başvuracoklann özgecmlş ve formasyonlarına llışkln beigeierle 14 nlson 1980 günü okşam no kadar Dekanlığa müracaatlon gerekmektedır. (Basın: 12864) 1806 12 MART HIKAYELERI ÖZEL SAYISI 5 0 TL. SOMUT PK. 14 Usküdar adresınden pül karşılığı ıstenebılır «Çskmaz Sokak» (6. BASI) Bır döneme ısık tutucu anı ve belgeler. TEKİN YAYINEVI Cağaloğlu Ist. UĞUR MUMCU Lıse ve dengl okullar Icin YARDIMCI EDEBİYAT KITABI/1 (All Ihsan MIHÇI Yaşar YÖRÜK) CIKTI 100 LİRA. İSTEME: P K 243 Cebeci/ANKARA. EĞİTİM YAYINLARI Evrense! sosyalist birıkime özgü değerler Bu ansıklopedı, aynı zamanda »evrenset dışında tarıh boyunca butun ınsanlığın ortak sosyalızm antolojısı» nıteliğını taşıyor urunu değerler de ans.kloped. de yerahyor. 8 c ı | t | l k S o s y a l ı s t K u I t u r A n s ı k i o p e d ı s ı m n HERCİLT800ÜRADIR . l l k TÜRKİYE BÖÜJMÜ e c ı l d l ^ ? yabancı 6 7 8. cıltlen Turk.ye veıurklerden oluşuyor. Babıâlı Caddesı 19 Cağaloglu. istanbul MAY YAYINLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog