Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURİYET 2 NİSAN 1980 88 Bunu ona bır falcı kadm söylemlştl Köy, gelıp kapısında durdugu ev, Memık Ağo, tıpı tıpıno falcı yaşlı kadının tanfına uyuyordu Falcı kadın, glt o koyalık köye, kılıç'a o!üm sana orada ulaşamaz, demıştl «Benı o'dürduğune. » Yanan kapıdon dışarıya Memlk Ağa da otladı. telak blr kllime sarırmıstı E'lerını yukarı kaldırdı «Teslım oluyorum » dıye bağırdı goğe uzanmış koliarı öyle havada kalakaldı f Gsctı » dedı Halıl cTeslım zamanı gecti Senln yüzunden şu fıkara Arabı bıle oldürdum » Onu ycKalamak ıcın ustune yürudü Memık Ağa Halılın kend ne dogru geldıgıni gorunce elnı tabancasına atıp Halılın ustune otes etreye başladı Hal I kend sınl yanan ağacın arkasına atmasaydı o an tetıkte bulunup, kurşunlan yıyecektı Ve yanan ağacın ardından Hal I onun ustune kurşunlar yağdırdı Memk AÇa, lcdın, cocuk cığlıkları gelen evln yanan kapısından kendı s nı ıceı attı, sonra hemen avlırya cıktı Avluda bır an bekledı, kenaı y^resınde döndu gene yanan kapıdan ıcerıye gırdı Sonra aene dısarıva cıktı Bır ıcerıye gırıyor bır çıkıyordu durmadan mer< K dokur g bı Son gmşınde sallanıyordu eve g rerken Bır daha da ciKmadı A'kada, Şahın pencerelerden atlayonların, kap dan koçmaya çalısanlcrm hepsını vurmuş bır tek kışıyı kacırmıştı O da Mem k Aganın oğlu Musluydu Ve Şahın bu cocuğu çok severdı O'se de Musluya kıyamozdı Halılle Şahın sırt sırta gun ışıyınca/a kadar yazılı taşın üstunde ev yanıp kul oluncaya kadar beKİedıler. Tan yerlerının o>dınlığı Halılın yuzune vurmuştu Yüzü ollok bu'laktı Dunku mutlu cocuksu, sevınç dolu yuzun yerınde şlmdl yeller es yordu H ncla soylendi «Bır tekını b le bırakmadık, zurrıyetınl kestik Insanlıktan bu Aüahsızın » KESVIAJL «Kestık», dedı Şahın, sesı kırgırt tKestlk ya . » «Ya sı da ne 7 . > dıye gürledl Halıl «Bırısını kacırdım», dedı Şahın «Musluyu kaçırdım vuramadım » €Neden"> » dıye sordu Halıl «Ben Musluyu nasıl vururdum Halıl? .. Senın önün© gelse dıkılse ds hıç konuşmadan gozüyün Içine baksaydı. sen Muş luyu vurabıhr mıydın'?...» «Vururdurr», dıye bağırdı Halll «Vururdum Köse Şahın Vururdum kardeş Vurur da ote bıle gec«rdım Ölumden ote koy yok s «Var» dedı Kose Şohln de ofkelenmlş. «Yoks dedı Haııl «Olmasaydı ben Musluyu vurabillrdım » «Haydı külk gıdelim», dedı HalH, ayağa fırladı «Şımdl condarmalar gelır » «Ismaıl Aganın parasını?.. » «Ş mdı olmaz, sonra bır çece getlrlr verırır», dedl HalH. Koyluler gun ışıyınca yanmış eve bıraz daha yaklaşmışlar ellerını onıerıne kavuşturmuşlar, donmuş kalmışlar, cıt çıkarmadan onlece duruyorlardı. Atların kışnemelerı, boğürtuler, kopek lerın uruşrrelerı de kesılmış, koy derın bır sessızlığe gomülmuştu Koylu kalabalığın'n arasından gedıkten yukarıya, kayalıklara tufekerl omuzlarında saHanarak çeklldıler gıttıler Arkalarından horozların otmesıyle bırıkte bır hayuhuy. bır gürultü de yenlden başladı. Ve Memık Ağa üstüne, evın lcınde yanmış kavrulmuş cocukları, karıları, torunları ustune koyde ağıtlar yakıldı. Kacuk Arab n sanlarak yanıp kavruldugu agac ustune de türiu soylentıler cıktı Ve yanık dut ağacı her gece sobaha kadcr şakır şakır kanadı Kanı cığılayarak aktı gıttı ırmaga dökuldu . Ağactan okan kandan ırmoğa kadar havaya durmadan kıvılcımlar fışkırdı Bunu da cok kışı gordü Hele kadınlar her gece bu olaya ta nık oluyorlar, gozlerı ustune yemın kassem ederek önlerıne gelene anlatıyorlardı. Memrk Aganın oldürülmesi ışıne Ismal Ağa da karıştırılmadan durulmcdı. Durulamazdı da... Ismaıl Ağayla Halılln arkadaşhğı ustune cok şey bılinıyordu . Btrkac ay oncesı de, koyden ayrılmadan Halıl nıcm Isrraıl Aganın evıne bır gece yorısı gıtmıştı''... Gunduz dururken neden gece gıtmıştı'' . Bu da soruluyordu . Sonra da soylentıler dallandı budaklandı Memık Ağa, Kürt ismaıln altın madenının yerını bulmuştu Bulunca da, gel ortak olalım Ismaıl, yer gok altın burada, demıştı Ismaıın gözunu hırs burumuş, zırnık koklatmamak ıcın de ona, vermış elıne filintayı dağlı Halılın, kökünu kazı şunun şu ınsanlıktan çıkmışın, demıştı Sana uc bın lıra vereyım Bır de Kurt Ismaıl karacalılıktan kok çıkarttırarak tarla yapan Memık Aganın, bu her karışı bır kan eder toprağıno goz dıkmış, Memk Ağaya gıdıp, sat şu top rağı bana, ne kadar altın istersen sana o kadar altın vereyım, demıştı O da, boyle bır tarlayı, İstersen her karısına on oltın dlz, sana canımı verır de tarlamı vermem, dıye bağırmıştı. Kürt Ismaıl Ağadır, gülmüş, olur olur, Memık Ağam olur, diye gülmüştü. Canmı da, yedıden yetmlşe bütün soyunun da conını verecek sln. Ustune de torlanı vereceksın. Bu dunyadan sılınıp gidecaksın. Bastığın toj)rağı bıleyaktıracağım. Imın ttrrın bellısız olacak. Zalımoğlu Halıli tanır mısın'?... Onu ben tanınm. Bırlıkte kok soktuk senln tarlanda blr buçuk yıt. Solman köyün içıne düşmüş evden eve, Insandan msana dolaşıyordu Bır tanesi oağıracak, bır kışi gel de konuşalım Salman, dıyecek ml, dıye herkesın ağzının Içıne bakryordu. Köye gelen konuklara, yuz bi'lduğu çocuKaral bıle sokuluyordu. Koylüler de ona hep Ismaıl Ağadan, Ismaıl Aganın onasını nasıl oldurduğunden soz edıyorlardı Bır de Salmana, bunu köyün tü mu bır ağızdan soruyordu, Ismai! Aganın, bu kadar altını, parayı nereden bulduğunu . Körmezardan, Anavarza mezarlıklarından, Yılankaleden mı' tYolda, Antepte klm o babayın evinı bastığı adam?» «O Kürt Beyl klm'» «Bır sandık dolusu altını varmış» «Bır oda dolusu yeşim! » «Bir hazine dolusu kırmızı yckutu » «Doğru mu yolda ge1 rken Ismaılın ontn konağını soyduğu?» Ac kalmışlar Antep altında bunlar Anası Ismaılln sırtında açlıktan inlıyormuş. (ARKASI YARIN) Seçme Smavma Hazırlık Programı Aİi ÖĞUZtÜRK örnek I : Yarçapı 5 cnl. olan dalre deki blr karton, rnerkezin<!en 2 cm. uzaktaki bır noktaya sapl&nan topıu iğne etrafında ddndunilürse, topîj iğneye gore en yakında ve en uzakts olan Uci noktanın yonlngelerl ne olur? A) Yarçaplan 3 cm. ve 7 an. dan. tç Içe !kJ çember. Bj Uzun ekseni 7 «n., losa eksenl 3 cm. olanbır elips. C) Yrjıçaplan 7 cm. re 5 cm, olan yanyana Ikı çemDer t)) Yançaplan 5 cm. olan çakı$ık Ud çember E) Duzgun clmavan i«ci eeometrilc sekU. (ÜS3. 1975) Çözumleme : Yarîçapt 5 cm. olan bn çember çekHndekı kartonun merkezınden 2 cm. uzaklığa saplanaa bır tonlu iğnenın, kartonun en yatan kenanna uzakhğ^ 3 cm, en uzak noktasına olan Uzaklığı ise 7 cm. dir. Toplu ıgne sabit tutulmaktâ vo karton dondurülmektedır. kj bu durumda n&en yakın ve nede en uzak noktanın uzaklıklan değişmemeırtedır Bu noktalar tam tur attıklannda birer çember çızmış olacaktır kl bu çemberler •08 îç Jçe blr yorunge oluşturulacak>ır Yançaplan <ÎS ssbıt olduğundan işaretlememız gereKen doğW jfeaı^(A> seçeneğıdır OrneK 2 : Bütün yüzleti bo^al» fe boyutlan ^ ? 2 x 5 cnt olan duzgün kapalı prlzma şeklındefel blr tahta parçası, kenar 1 cm. olan küplere bölunmuştüT. Elde edılen kupler ictnde yalnız dort vü2u boyalı kaç tane vardır? A) B) 4 CJ S O) 6 E) 10 Örnek 3 1 tç boyutlan 20 v 45x63 cm olaj» dıkdortgenler pnzması şeklınde<ı kutuja dış kenan 5 cm.'hk kup şeKhndekı kutulardan en col| kaç tane yerleştirilebılir? ti) 453 8) .432 C) 353 D) 426 E) 4721 Çozümleme: tç boyutlannı blldiğımlz blr kutuya dış kenanru bıldığimız kuplerden yerleş. tlnrken kutunun lç boyutian kup an dış bovutu na herbın avn a>n tam oiarak bo!un<*bılivorsa> çozum çok kolaydır Yanl yukarda venlen 2 0 x 4 5 x 6 3 cm. «Slan boyutlardan 63 yerine 60 clsaydı «saftidakt' sonucu bulurduk. knaltıltnca «32 tonuctı bult> «nacaktL Pakat 63 yertne vazıidıgında soruyu çönney» çalışan ogrenci blr snlık yanlışlık ve dıkkaUızlik te 63'ü oldugu glbl Uleme sokarak 453.6 gibl blr sonuç bulmakta ve dogru yarut oiarak (A) seç* ğlnl i$aretlemektedlr Yanl celdınci yarut» Işaret lemekte ve puan kaybetmektedir Dogru vanıt (B) seçenegıdır ÇunKü 5 x 5 x 5 cm boyutlannı ancak 60 oiarak aldığumzda tse. Imkânlan son Btnır.na kadar kullanar&k yerleçtlreblleceglmlz lcu<a sayısmı bulunu. Irnek 4 Tam slltndlr «ekllndekl blr agaç parçasının taban çemberlerlrıo n t yonlerde teğet olan ve aynı zamanda eiltndlrtn ağırlık merkezinden geçen duzlemln oluçturdugu arakealt du> >«oıl aşağıdaldlerden hanglsldlr? A) Çember B) Cçgen C> BUp» D) Hiperbol E) Dlkddrtgen (ÜSS. 1975) otur 3. Bir arltmetUc dlzlnln 22 teriml 176. 36. t » rtml 246 Ue, dlzinln ortak f arkı nedir? ÇSzfim « , m a, + 21r = * a, + 21r = 178 / a, + 35r a 246 S a* = a, + 35r . KLASİK MATEMATİK Konu : DİZİLER 1. 2'den ba?layan çıft sajalar dlzısinln n. terlmi nedır? Çorurn : 2'den boşlayan çlft sayılar 2. 4. 6, olduğundan a, =.2 . r = 2 dır a. = a, + ( n l ) r = > a. = 2 + (n1)2 = * a, = 2 4. 2n2 = > a, = 2n bulunur 2.!ogp4tlogp84logp dlZLSJliD Vural YILMAZ Taner ALPCAN Çötfim: Bir çokge'nto f$ açüarTtoplainı <n2)180 o (90) 180 » 7 180a 1260* r = 3, a, = x, n o 0 (tertmysayıa) . 8 = 1260 (terlmler toplamı) > e. = | (2a, • ( n t ) d = » « = ~ (2x + 8 3] = ~ (2x + 24> 256 X = 128* olur Yalnızca 26 Doğu ılınde cumartesıpozar dışında her gün 17 00 18 00 arası yayınlanacak «Akşama Doğru» programının bu akşamkl bölumune Can Etıli «Gel gonul gıdelm aşk ellerıne» adh turkuyle, Ankara Radyosu Cokseslı korosu da «Yola cıktım Mardın'eınin yenı bır duzen'emesı/ıa katılacak A\rıca Dunyomızın oluşumu ve gezegenler anlatılıyor, el sanatlarını ıçeren bır fılm yayınlanıyor 17.00 HABERLER 17.05 AKŞAMA DOĞRU 21 tertruı nedLr? Çozum a. = a, +(nMr = » a., = log p + 20 4 = tog p + 80 Vasfı Uckan ın vazdıgı ve Parlar Yazan'm hazıdadığı prog'amda başlık parası ıcın bulunan COZUT tum covre ko/lere de yayılır Konuya ılgı duyan bır gazetecl koye gele'ek Kad.n Ana ve D bekcı Sal h ıle roportaı yapar 18.00 18.45 18.50 19.20 SINAVA DOĞRU HABERLER LASSIE ANADOLU'YA 7. Birlnci tetlml 405, ortak çarpanj y olan btr geometrüs dlzırun kaçına terlmi s tır? Çörum: t, c 405. fc * î . a. e 5 «. a S, fc« = 3 5 405 19.50 UYKUDAN ÖNCE 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 BİZIM ELLER Programda Van yoresı Halk Oyuniarı sergıienecek. (T o4 bulunur. Programda tıyatro oyuncusu Hazım Körmükcü ysr alos cak. Yenı dızınln bugun yayınlanacak olan ılk bolümünde kent Hambledon a donen Doktor Martın Eaton sevgılısl Mar|orie"nın, kentın en zenglnı Adrıon Ferrıer Ile «ylenışırve tanık olur Amerıka lç Savaşı nda gorsv yaptıktan sonra doğduğu 20.55 HAZIM KÖRMÜKÇÜ 21.55 İKİ TANIK 4 Blr aritmetlk dlzl teşkıl eden üç sayınıo toplamian 21 ve çarpunlan 315 dir Bu sayılar ne> İerdlr? Çdıum ' (Sr) + xf (»+«) 2 1 a » b o 2 1 = » s = 7 (xr)x(x+t) • 31S s » x ( x ' r ) « = « * => ' • 7<49r>> 315 = » 4 9 f 45 => r • X 3 . Xt m 12 a S . ı m T. ı4r m T+2a 9 bu »yuar 8,7. 9 âar. 5 33 teıiıull btr ftrltmçtuc O00 olduguna göre 17 terim nedlrî Çözum • Bu arttmetüt dızideö 1? teriın 33. terimln ortasındald terim olduğundan ^ ıoo bnltmnr. n es 6 8. Birincl teriml 7. 7 teriml 448 otan artan btr geometrüt ditlnln ortak çarpanı nedır? ÇotftOB : i . ^ 7 . O 7. «, = 448 « « , k • => «8o7 t ^ f a H e » •a k==3 . 9 xf I4x»+7mx 64 o 0 denkleminin k(5kl&> Tlnin bir geometrik dlü tejkil etmeal Içln m bangl değerlerl almalıdır? Çozüm: x.» s x»x» bağmtm gerçeklpnmesl t, X. Xj = Çözumleme Bütün yuzlefl boyalı otan Bfr tahta parçası şekılde gorulduğü gıbi kenan 1 cm. clan kuplere bolunurken hlçbir artüs parça kaltnayacaktır Buna gore bolme l^leml yapıldıgında elde edılen kup sayısı 10 olacaktır, fakat bnnlapdan 'blr tasmımn uç, dığer bır tnsmmın ise dörtf yuzu boyalı kalacaitır. Koşelerde bulunan blret şekalden toplam 4 tanesjıın dorder yuzü boyalıdiT Bu durumda dogru yanıt (B) seçenegl olacaktır Çözfimleme • Herşeyden 6nce bu tflrden s o rolarda bulunan üç boyuttakl ozelligl saptamak gerekmektedir Silındtr şeklındekl blr agaç parçasını düşünehm. Aşağıda şeküde gördügurauî glbl bu agaç paıçasuu problemırruaje Istendıği glbl Ikl eşlt parçaya bölen arakesıt duzlemlnln ozel Mr geometnk çekıl oluşturacagı saptanablllr Slllndul problemİD çartlanna gore tkiye bolen «rakesit agırlüc merkeztnden geçen bir elips »urdugundan dogru yarut (C) seçeneğtdlr Not Terim saym tek olan blr aritmetlk dV Bnln tam ortasındakl terim, teılmier toplam> nın terinı sayısına bölumune e^ttır. 6. 9 kenarlı blr çokgenln açıian. ortak (arkı S olan blr aritmetüc dlzl teşkil etmektedırlerj Ço!£genin en kuçuk açısı kaç derecedır? 64 => t, Z ) ' o 6 4 = > X,'s64 ou değer denklemde Çt) yertne ma8 bulunuı. (IVIODERIM/KLASİK) 68 Örnek 12 0,? raetre bo>unaalo basit sarkaçm peryodunu yanva ındırmek içın bojunu kaç cm tutma. hdır? A) 20 B) 40 C) 80 D) 160 E) 240 Basar AKVÜHEK MODERN K1MYA se renk açılır Çünkü Fe» ijonlan HPO4 lyonlan Ue teplume vereceğınden Fe» 1 tyonlan denşlml azalır Slstem bu etkı>l aza Indırmek içlrt FeSCN" lyonlan azalarak Fe»* ve SCN t>onlannı olusturur. Oenge Fe** ve SCN lehlne donü«ur oengeye EtUai: N,(g) o 2NH,(gf Tepkbnesmde. slstemln nacmini yarrya moırtrsek bütun maddelerln denîimlert defılır. Haomin yanya ındlnlmesi Ue basmç tkl kat artmaz. Çunkü sistem basıncın artmasma karşı'tepkj gBstenr Dengedik 4 moı H. + N, den, 2 mol NH3 oluşturacak şekılde bir davraruş ıçındedır. Bu nedenle mol sayısındaki azalma basmcın Dd kat olmasui' engeller ve basuıç ıkl kattan daha az artar. Basıncın artması Ue denge mol sayısı az olan N3» derlartması yonunde olur tepJümeslnde tepkimeye çlrenlerJB mol » y ü a n toplamı ürünlenn mol sayılanna eşit olduğu içur basmç değişıml dengeyi etkılemez. Çunkü basınicm artması Ue dengenın hernangl bır tarata deıgişmesiyle toplam mol sayısmda azalma olanagi yoktuî Basıncın artması dengeyi mol sayısı az olan yflne doğru degistlrlr Tepkimeye glrenleîîn molı sayüan toplamı ürünlerın mol sayılan toplamıns eşıt tse basıncın dengeye ettaâi yoktur Sıcakhğın Dengeye Etkiıl: Tepkime halanıu tncelerken, «ıcaklıgm tepKlme hızmı artırdığım ö|renmiştllt. Şimdi sıcakl*» ğuı dengeye etkislni inceUyelim. SO.(g) y O,(g) 4H = 4^21,4 K.Cal/mo»« Dengede bulunan bu sıstemia sıcakhğım artırmakla denge dunımu bozulur. Slstem dışarıdan. .verilen sıcakügı azaltacak şekılde bir tepkl gosterlr. Tepkime endotermik olduğundf n sağa doğru • tepkime ısı harcamaktadır Slsteme diîarıdan ısı venlnesl heJtnde slstem bu etkiyl aza Indirme» içın denge SO, oluşumu lehıne bozulur 3H2(g) +N,{g) es 2NH,(g) 4H = 2 2 K Cal/moi Bu tepimne ekzotermifctir. SıcaKI* odünlırsa 3 a NevzatGÜNGÖR denge bu etkıyi aza indırmek ıçın ısı soguran (alan) yonde janl H, ve N, lehıne bozolur. Eget sistemln sıcaöiğı azalUUrsa denge KH> lemne bn. lulur Bu Ikl olaydan, çıkardığımız sarraç: SisfemtB ncaklığı artınursa denge, endotermik oiaylarda urunler lehine; ekzotermiJ! olaylarda tepkimeye gtrenler leaine bozulur. Sistemln sıcal&ği azaltıhrsa denge, endotermilt olaylarda tepkimeye gl. renier lehlne; ekzotennU: olaylardaurunler leülne bozulur. Katalii&run dengeye e t H 3 î Katalizor sisfemin aküîleşme efferjiâîfll dOjtt'rerek tepiome tazmı arbrır^penge durumunda ıkatalızor her flcl yöne doğru olan tepkııpe hızînj t y n i oranda artıracagından tepkime hîzlan oranı değışmez. Bu neaen'e katalızor denge konumuna değıştümez. Yalnız sstemıu daha kısa îamanda 'dengeye ulaşmasıaı sağlar. Dcngenin oıcel Incclenmesl: H.(g) + U(Z) CÎ 2HI(g) ÇÖZÜMLÜ TEST SORLLARI ömek 1 • Kutlesl yer tutleslnln 3fcati.yançapı yer yançapının yansı olan bir gezegendekl çekim ivmesi yerdekl çeklm ivmesinın kaç kaUdîr? A) 12 Çöıfim : B) « C) S Tanınmış Ingılız devlet adamı VVınston Churchlll'ln 2 Dunya Savaşı anılarını ıçeren büyuk b r belgesel dızl hazırlanmıştır TRT Kurumunun, Columbıa yapımevınden oldığı dızi, yaknıda TV ekranına getırilecektır (The VaIıant Tears Wnston Churchıll) adlı belgesel dızl, IIW 60 dakıkalık, sonrakıler 30'ar dakıkalık oiarak 26 bölumden oluşmaktadır 18741965 yılları arasında yaşayan Slr VVınston Leonard Churchıll, Hındıstan, Sudan, Guney Afrıka da savaşmış, 1900 da Amırallık I. Lordu oiarak parlamentoya gırmış. I Dunya Savaşı'nda Ingllızlerın Canakkale yenılgisı üzorıne gorevınden alınmiş, 1924't6 Muhafazakar Partı'den yenıden parlamentoya glrmlş, 2 Dunya Savaşı'nda da Nazl Almanyasına karşı ingıltere'nın gosterdıgı dırencın önderlığınl yapmıştı. 1951'de yemden Ingıltere Başbakanlığına getirılen Churchıll, 1953 te de «2 Dünya Savaşı» yapıtıyla NobeJ Edebıyat Armaganı nı kazanmıştı Ikıncl Dunya Savaşı, o kargaşanan lclnde yaşomış olan Churchıll'ın gozuyle anlatılmakta ve savaşın gızlı kalmış yonleri, belgesel sahnelerle bugünün kuşana tanıtılmaktadır Dızide Churchıll'l tanınmış sanatcı Rıchard Burton seslendırmektedır Dızı fılmm metınlerınl Gary Merrıil yazmtş, müzığınl Rıchard Rogers hazırlamıştır. Fı'mın fon müzığı, dunyanın en büyük muzık ödullerınden bırıni kazanmıştır Amerıka'da ve Ingıltere'de büyuk bır film oiarak nıtelenen fılm içın eleştırmenler «TV'ye onur getirıcı, nefes kesıci bir dızi» aeyimlni kullanmışlardır. 22.45 KLASİK BATI MÜZİĞİ 23.50 HABERLER C H Ü R C " H T L L T N 2 "DÜNYA SAVAŞÎ" ANILARI DİZİ FİLMİ TRT EKRANLARINA GELİYOR Taraf tarafa oranlarsak k E J t K = G = mg. m g m M M d« Yerin çekim tnneö, g = k ^ M, GezegendeM çeMm ivmesi, g, = K ^y her tarafın Karesl • ^ 4 = ^ x = 20 cm. Yanıt (A)' Taraf taraf a oranlarsak, TRT I 05 00 Açıhş, progTam vefcıs»h s berter 05 05 Ezgi kervanı Oo 30 Şarkılar v e oyun havalan 06 00 Kıs« haberler 06 02 Bolgesel 5 ayın 06 30 Koye baberler 06 40 Günaydın 07 30 Haberler 07 40 Gunun ıçınden 10 00 Kısa haberler 10 02 Arkası yann 10 23 Bolgesel yayın 11 "5 Okul radyosu 12 00 Bolge haberleri. 12 10 Oele uzert 12 55 Eadjo. TV programı haoerlert 13 00 Ka. berler 1315 Saz eserleri 13 ^0 Bolgesel ya^ın 14 30 Yurt'an sesler 15 00 K i ' a haberler 15 05 Arşıvden m.krofona 15 20 Iz bırakanlar 15 40 Halk tnüzigı san&tçUanTiıZ 16 00 Bolge fcaberlert 16 05 Okul radyosu 17 no Olöylann lçlnden 17 30 Erkekier faslı 18 00 Kısa haberler 18 05 Çocuk bahçesi 18 20 Haltanın çocuk çarkısı 18 23 Bolgesel yayın 19 00 . 01 00 THT I I ıle ortak yayın 19 00 Haberler 19 30 Hafiî muzik 20 00 Koy clağarcıgı 20 25 Oyunlarırruz Ezgılerımiz 20 45 Amatar sesler 21 00 Kısa haberler 2105 Turkuler 21 30 Konser saati 22 00 Kısa haberler 22 05 TBMM saatl. 22 05 Sarkılar 22 25 HaHl müzık 22 40 Türküler 23 00 Haberler 2315 Gecenln ıçlnden. 00 55 Günün haberlennden özetler 0100 Program ve kaptnı? 01 05 05 00 Gece yansı. NEWTON GENEL ÇEKİM (CR\VİTAS\OV) YAS*SI Yapılan fmksel deneylere gore; blrbınndeı» d kadar uzaxta bulunan lkı cısım arasında Genel ÇeMm Kuv\etl denen bır kuvvet vardır. Clsımlenn kutleleri niı ve m, İse; V M R M, R, = GravJtasyon sabltl = Yerin kütlesi = Yerin yançapı = Gezegenin kutlesı = Gezegenin yançapı tepklmesi ıçln elde edüen deneyseî vefllert um M (H.] tmi* «1, p EEPLEB TASALAB1: dîr. Gravitasyon eabltl. n ... nı . I . ıo» 10» 2,3 101,2 10' 1 16,910» " H s T 15,8 • 10* 5 * 8 17,8 • 10» Ortalama 1İ1IL' suna güven 10 50 Halk çalgılarından ezgıter 11 05 Alaeddln 1ı avasça'aan sarkılar 11 25 Hafıf müzık 1140 Gunler geçerkcn 12 00 Dunya folklonındaa. 12 20 Şarkılar 12 40 Blz bize. 13 00 Haberler 13 15 Baalama takınundan oyun havaları 13 30 Konser saati 14 30 Yabancı dil ogrenelim 15 45 Çeşıül tnüzik. 16 00 Türkuler 16 20 Arkası yan n 16 40 Ozdal Orhon'doiı şarkılar 17 00 Olaylarm lçinden 17 30 Caz dünyasından 18 00 Yurttan sesler 18 30 Ekonoml sozluğü İS 50 Hafıl müzık 19 00 33 • J0* TRT lH . 01 00 T R T 1 Ce ortak yaym. 07 00 Açılış ve program 07 02 Gune başlarken 08 00 Sab&h konseri 09 00 Türkçe haberler. 09 03 Barok müzik 09 30 Melalne soylüyor 10 00 Kücuk konser. 10 30 HaftJ muzık dünyasından. 11 00 OSleye do»ru 12 00 TürkÇe habener 12 03 Ingilızce haterler 12 06 Frarsizca haberler 12 09 =izm içın seçtıklerimlz 13 00 Konser saatı 14 30 Car •ruzısı . Nat King Cole Trto. 15 00 Günün konsert 16 00 Oda raüzlgı noo Turkçe haberler 17 03 Ingilizce haborler 17 06 Fransızca haberler 17 09 Müzik11 dakıkalar 18 00 SoUstler ve topluluklar 19 00 Blr konser 20 30 Caz ustalan 21 00 MıtoloJİden m ü z i ş . 21 ' 3 S^z eserleri 22 00 Türkçe haberler 22 03 Irgllizoe haberler 22 06 Fransızca haberler 22 09 Gecenln getlrdıkleri 23 00 Çarşamba konserl. S4 00 Gece ve müzlk. OİM Protraın V6 1 3R« " * g . R> 3M 6ı g, o l 2 g Yamt. (A) Örnek 8 • YCT Ue ay arasınaa ve ayaan nangl ozaklıirta bn uzay aracına. yer ve ayın birUicte etkilerlnden Uert gelen çekim kuvveU sıür olur'' (Yerln kütlesl M. yançapı R Ise. yer ay nzakhgı 60 R ve ay küUesl M/81 dır.) (1973 0 3 3 sorusu) A) B B ) 2B O «B D) 6B E) 8R Çozüm : Gezegenlerin guneş etraftndakl hareketled, blr takım fm'ksel kurallara göre belirlennuştir. Keplçr yasalan tıyannca; 1 Gezegenler ellpa bîçlmlndeM yorüngeîerte dörerler EUpsin odaklanndan bınnde gü.|îuJunur 2 Bır gezegenl, güneşle blrieştiren vek Deneysel vcıllcıo t^öıe Î . CT~Î** «ık oiarak sabittir Buna gor» denge dunımımda arönletfiı derit «lmleri çarpımının, tepkimeye gırenlerJn derişinv lerl çarpımına oranı sabıttlr> Belırtılen 68br """ gere denge sabiU denlr ve (K) Ue belirtenlr. şekllnde yaaüs Tepkimebm ve dtnge: A<g|+B(g) Reaksiyon kabına A ve B moleküllec koyaöm> A. ve B molekullerl brbirlert ile çarpışırlan Bun» lardan aktıfleşme enerjısınl aşanlar C ve D moleA kullerinl oluştururlar. Oluşan C ve D molekullerl^ de bırbırlen ıle çarpışarak aktifleşmç enerjisınj tör eşlt zattıanlarda eşıt alanlar tarar 3 Gezegenlerin peryodlannınfearelerlne, p ş olan uzakiıklanıun Kjpleri arasında ea, « « bıt bır oraa vardır. Zl Yer nzay eracım kendlne doğru F, kuvvetlyle çekerken, Aj'da uzay aracını Jtendine dogru F, kuv\ etıyle çeker. çeJdra kuv•vetının sıfır dacağı yer sorulduğundan F ı « F» olmalıdır. TRT D 08 00 Açılı? ve program 08 03 Gün baş'ıyor 09 00 Türküler. 09 15 Eiebijatımızda onculer. 09 30 Sabah konserl 10 00 Şarküar. 10JO Kendlne güven ult> eşanlar yenıden A. ve B moleküllei dttrlft
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog