Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

r ALTI CUMHURİYET 2 NİSAN 1930 A KTt F TÜRKİYE 1$ BANKASI ARALJK1979 TARİHÜ B Tfirkliran ÖDENMEMÎŞ SERMAYE KASA 8erbest Bloke 25973925265 26897 924296 72 78 P AS1 P Tfirk Llrası 00 08 No. I II No. I SERMAYE İHTÎYAT AKÇELERt Kanunî ihtiyaüar 509 677 481.70 Özel ihtiyatlar Fevkalâde ihtiyatiar 2 519382 764.38 KARŞILIKLAR TEDAVÜLDEKÎ TAHVtLLERtVIÎZ TAAHHÜTLERÎMtZ Vadesiz Vadell Yekun T.C. Merkez Bankasına: Avans)aryereesi<ont8ttiril.nj«n8tlef 8982 063 530.41 9 723 277 977.78 18 705 341508.19 Transfer emirleri 20 208539 399.06 20 208589 399.06 niğer taahhütlerimiz 3 870 919.32 3 870919.32 MEVDUAT Vadesiz Vadeli Yekfln Rpsmi mevduat 7495 727 753.55 370364019.16 7 866091772.71 Ticari nıe\duat 31811794 096.16 74187 253.8131885 981349.97 Bankalar mevduatı 1 867 508 095.55 10 890 463 335.18 12 757 971430.73 r I asamıf mevduatı 32 281 738159.98 23 575 328 411.38 55 8." 066 571.36 Diğer mevduat 367 « 7 750.62 125 611029.24 493 048 784.86 TEDİYE EMÎRLERÎ MUHTELlF ALACAKLILAR TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER DİĞER PASİFLER 6099986460 89 n ın 40 000 000 3029060 246 ın IV V VI VII vm IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII, XIX XX T.C. MERKEZ BANKASI 1951637 768.36 24 022287497.36 KANUNt KARŞILIKLAR KASASI Munzam karşıhklar mukabilı kıymetler 26413246496.78 Diğer kanuni karşıhklar kasası 484 677800.00 BANKALAR RÖPORLAR TAHVİLLER VE HlSSE SEKETLERİ CÜZDANI Hazine plâsmatı bonolan Tahviller 10934 757554.35 Hisse senetleri 38 878 751.49 SENETLER CÜZDANI îştiraklerinıiz Müesseselerimiz îştiraklerimiz ve müesseselenmır. kefaletiyle Sair müşterıler 4 026 317 866.S6 AVANSLAR îştiraklerimiz Müesseselerimiz; Iştiraklerimiz ve rnöesseseîerimir kefaletiyle Sair müşteriler BORÇLÜ CARt HESAPLAR îştiraklerimiz 243 553 323.97 Müesseselerimiz " «. tçtiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle Sair müşteriler 75 698439 552.58 ZÎRAÎ KREDtLER ÎPOTEK MUKABÎLt KREDİLER MESLEKİ KREDİLER ÎSTtRAKLERİMİZ Bankalar Ka. m.48,M 205106 604.35 Bankalar Ka. m.48.f.2 4562736096.82 MÜESSESE VE TEŞEBBÜSLERİMİZ Bankalar Ka. m.48,f.l Bankalar Ka. m.48, f.2 SABİT KIYMETLER MUHTELlF BORÇLÜLAR DÎĞER AKTtFLER tLK TEStS M\SRAFLARI ZARAR Geçen yıldan devreden zarar Bilânço jılı zaran Yekân NÂZIM HESAPLAR IV 888326782 38 917 801826 73 57 8779924436 10973 636 305 98 84 VI 108 860159 909 63 4 026 317 866 86 vu VIII IX X XI 75 941992 876 55 KAR Geçen yıldan devreden Bilânço yıh kân ~" 851127492.57 815 656 545 10109 231 809 23962 709 1989 355033 851127492 74 57 11 90 57 V 4 767 842701 17 2 779 659 399 10609 861 3772 862 884 40 54 17 >^ \. \ 165024 682 355 246 775006 549 90 14 NAZIM HESAPLAR C ırolarımız Merkez Bankastna 16 401 916 691.21 Diğer 4340141848.04 Kefaletlerimiz lîtiraklerimiz .2 925 432.98 Müesseselerimir îştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletlyl» Sair müşteriler 32 190 273 837.33 Diğer nâzrnı hesaplar 20 742 058 539.25 32 193 199 270.31 Yekun 165024682 355 246775006549 90 14 193839 748739.58 ümumi Yekun 411799 688 905 04 Umumi Yekun 411799 688 905 04 / TURKİYE IŞ BANKASI 31ARALIK1979 KÂR VE ZARAR HESABI No. I BORÇLU HESAPLAR PERSONEL MASRAFLART •VTRGt VE HARÇLAR VERÎLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR KAMBİYO ZARARLARI TASARRUFC TEŞVÎK İKRA^IÎYELERİ AMORTİSMAN VE KARŞILIKLAR MÜESSESE VE TEŞEBBÜSLERİMİZ ZARARLARI DİĞER MASRAF VE ZARARLAR KAR Yekun. Turk Lira*ı 6910057130 735214971 6 596 803 349 817 095 201 786 109 476 851127492 16196 407 621 61 19 85 No. I II ALACAKLI HESAPLAR ALINAN FAÎZ VE KOMİSYONLAR TAHVtLLER VE HÎSSE SENETLERİ GELÎRLERÎ B.\NKA HİZMETLERt KARŞILIĞINDA ALINAN FAİZ VE KOMÎSYONLAR KAMBİYO KÂRLARI ÎŞTİRAKLERtMİZ KİRLARI MÜESSESE VE TEŞEBBÜSLERİMİZ KÂRLARI MUHTELİF KARLAR ZARAR Türk Lirası 10317291652 1884 300 320 2796162340 496072 726 527 936744 174643836 77 95 42 87 53 16 n III IV V IV 28 20 57 70 m V vn vm IX VI VI vn vnı Tekun 16196407 621 70 Sermaye, ihtiyat ve karşıhklart Tasarruf mevdııafı Sınai, ticari ve mali plasmanîan Mudi sayısı iî î1 î\ *\ 4 56 118 6,6 ve milyara milyara milyara müyona îştirak sayısı Şube sayısı Personel sayısı : : : 124'e 864'e 19 000c UIAŞAN İIK VE TEK 6ANKA /m 1 0 9 MİIYARA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog