Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMUURÎYET 2 NİSAN 1980 BEŞ 17 mort 1373 gecesı. Cankaya Köşküne önce, Genelkumay Baskam ue Kuvvet Komutan'orı çıktılar. Başbakon Ferıt Melen, uçuncü turdan sonra, Metlıs Başkonı Sabıt Osman Avcı ya, bır pusula gönderdl Melen'ın, Avcı'ya pusula gonderdığı, basın locasından da gorülmuştu Melen, pusulasında şoyle dıyordu «Komutanlar Cankoya'da toplanmıslar, benı beklıyorlar Sayın Başkan, dorduncü tura gecmesek olur m u ' ı Sobıt Osrran Avcı ıkı adayın, Tekın Arıburun'la Faruk Gürler'ın oylannda azalma çogalma eğılımı sezrnışîı Bır dorduncü turu yopıp, oyle kapamak ıstıyordu Tura gecerken, Melen e seslendı Sızın gal.bo ışınız var Önden oyunuzu kullanabılırsınlz! dedi Melen, oyunu kullanıp, Cankaya'da Sunay'ın yanında toplantıda bulunan komutanlara katıldı Geneikurmay Başkanı Sancar ile Kjvvet Komutanları ertesl sabah ımzalarıyla, Sunay n «muhtıroj dıyo nıteled ğı belaeyl verdller, ayrı ayrı imzaları taşıyan, ayrı kâğıt'ara yazılmış belgede özetle şo/le denmekteydı cFaruk Gurler ıle Tekın Anburun urt Meclıste secılemeyecekleri anlaşılmaktadır Gerek Ordu gerek Mıllet Sızın sürenlzın uzatılmasını ıstemekted r » Geneikurmay Bcşkanı ı'e Kuvvet Komutanları partı lıderlerıyle goruşrrey eSunay Formulu» konusunda eğıiımlennı almayı kararlaştırmışlardı Bır yandan turlar, ıkıüc çun arayla surüyor, ancak oylarda buyuk bır gelışme çorulmuyordu 13 nasıı seçıidıgınden başlayarak uzun uzun anılar onlattılar. Ordunun demokrasıye mudahaie eder gorunmeslnm sakıncalarına değındıler. Ta'at Asal, şöyle konuştu Ihtılaller, kendı kanunlarını kendılerı yaparlar. Sıstemlerını kendılerı kurarlar, ama bız 12 Mart ı da şımd kı durumla benzeşdrmı/oruz Meclıs bu konuda rahat bıra«ıımolı .. Talat Asal, yetkılı kurullarına bılgı verırken, «Arkodaşlar, adamlar (Tikroplar lıstesı) dıye bır nevı lıste hazırlamışlar'» b cımındekı ızlenımını bu toplantıda edınmıştı Toplontıya donen Semıh Sancar ıse, Ku/vet Ko~ıutanlorına, Demırel ın «Faruk Poşa yı ıstemedığını» soyleyecektı .. Yedı yıl oncekı olaylar n perde arkasını araştırırken zaman zaman ola\iarın bırkcc çun oncesme donmek, sonra yen den ola\Iarın ckısını ızlemeK gerekıyor Mustafa EKMEKCİ Bülent Ecevit'le görüşme mart gunu Geneikurmay Başkanı Semıh Sancar, CHP Genel BaşKanı Bjlent Ecevit e telefon ederek Genelkurmay'da gorüsnek ısted klerıni bı'dırdı Ecevit bır cok kotu olasılıkiar duşundu gıderken Bır gece once yaşanan baskı ortamını duşunmekteydı Bütun komutanlar oradaydı Ecev t tek tek ellerını sıktı. CHP lıderını cok lyı karşıiadılar. Son derecede nazık oluşları Ecevit ın gozunden kacmadı Meclısın o bıcımde kışılığını ortaya koymuş olmasından etk.lenmış gorunuyorlardı. . Komutanlar Meclıse saygılarını ön planda tutuyorlardı Bunu uygun b>r dılle belırttıler de Şoyle dıyorlardı Blzım hıc bır ısrarımız yok Bır an once bunun icınden cıkrrak ıstıyoruz Bu engell aşıp reıımı rayına oturtmak ıstıycruz Bızım oklımıza gelen cozum, acabo Cevdet Sunay'ın suresı seçımden sonraya uzatılabılır m ı 7 Ecevit, karşılık verd Guç ama ben ona çalışırım Ecevit, Komu'anlann lyı nıyetlenne ve nomol retİTie dönüş ısteğınde ıcten olduklarına oteden berı ınanıyordu Bır yıl doha Sunay'ın süres nı uzatma . Bu konuda haylı engellerle karşılaşacak partıde cğır eleşu r lere uğrayacaktı 14 Sunay, Demirerden Arıburun'un adaylıktan çekilmesini istedi, "Faruk Gürler çekilirse O da çekilir,, karşılığım aldı Soze Semlh Sancar başladı Ecevit le de goruştuk. Suleyman Bey'le de gorüşulecek Kıso bır sure Bonra telefon çaldı Semıh Sancar ı ıstıyor lardı Gıttı konuşup dondu ve saatıne bakmaya başladı Ayak ta dolaşıyor Gelmedı. gelmedı dıye mırıldanıyordu Az sonra. Son Havadıs Gazetesı sahıbı Mustafa Özkon'm cMustang» arabası, koşkün kapısı onunde durdu Sancar ara baya bındı Mustang orcba uzaklaştı Bır assubay, araban n numarasını aldı Bu goruşme Semth Soncar'la, Suleyman Demırel'ln «gızlı» gömşmelerınden bırıydı «Bır Başkanlık SeciTİ» dızlslnın «6»ncısında gecen goruşme bu goruşmedır Sancar, Kara Kuvvetleri Komutanı değıl arttk Genelkurmoy Başkanıdır. Sancar ın toplantıdon aynlmasından sonra Denokratıklerle goruşmeler başladı Sancar. Mustafa özkan'ın evınden bırbucuk saat sonra dondu Hava Kuvvetlerı Komutanı Muhsln Batur, bır yandan not tutuyor, blr yandan da şoyle konuşuyordu Seçımler cıkmaza glrd Bızım partılere tkl teklıfımız vor Ya, Sayın Gurler'e oy verılmesl, ya da Cumhurbaşkanı Sunay' Genel Baskan Suleyman Demirel. Genelkurmay Başkanı Semıh Sancar'la yaptığı görüşmeyi gızl, tutmaya cclıştı Orgeneral Sancar, «Demırel'le goruştum» deyınce. Sancar'la goruşrresını doğruladı «Dun baska bugun baskadır» dedı Turk Haberler A|ansı, GeneİKurmay Başkanı Semih Sancar ın AP Genel Baskanı Suleyman Den rel le de gorüştuğunu gazetele'e bıldırmış, haber aksam saat 19 00 haberlerınde TRT'den yayınlanTiıştı Gazetecılenn sorusu uzerıne gorusme o'avını yalanladı Gazetecıienn olayın TRT den yayınlandıgmı belırtmelerı uzerıne şoyle karşılık verdı Ya bana ınanacaksınız, ya radyoya1 Sancar'ın acıklomasından sonra ıse şoyle dedı: Dun başka. bugun baskadır1 Demirel, görüşmeyi gizüyor.. Sunay'la Demirel ne konustular? mart sabahı Cumhjrbaşkanlığı Genel Sekreterı Fuat Bayramoğlu, Demırel le goruştü Go'uşme ko nusu, Sunay'ın suresının uzatılmasma Demırel n ne d'yeceğıydı Goruşme, Demırel'ın evinde oldu Ikı saat surdu Aynı gun Melen Gurler le goruşîu Ne goruşjluyordu' O gunler içlnde, Currhurbaşkanı Sunay da AP Genel Başkanı Suleymon Demırel'ı cağırıp goruştu Sunay 12 Mart muhtırasından dolayı, Demırel'ın kendısıne kırgın olduğunu bılıyordu. 12 Mart 1971 gunu, Demırel ın sureklı aramolarına ka r şın, onun telefonlarına cıkmayışı Demırel'ı uzmüş, «Sı,nay da muhtıracılarla bıriık» kanısına goturmuştu! Gorüşmenın başlarında sozü yıne bazı AP'lılerln Gurler'e umut. hatta ımzo verdıklerl yolundakl konuya getlrdl Sunay Demırel Yalandır. dedi. B zim blr arkadaşımızm Imzasını gösterslnler, elımi keserınr1 Bır Orgeneral bana söylecH, yalan söylemez dedi Sunay. Vs sordu Ş mdl ne olacak? Tekln Arıburun'u mu Istıyorsunuz? Onda ısrar edıyor musunuz' Hayır, dıye korşılık verdı Demırel. sırf Faruk Gurler'e karşı onu tutuyoruz... Cekılsın oyleyse. Faruk Gurler cekılırse o do cekıllr . Demirel, döndükten sonra. Tekın Arıburun'un, adaylıktan cekıldığıne ılışkln tferagat» kâğıdını, Sunay'a gönderdl. Tekın Arıburun'dan «feragat» belgesı geldikten sonra. Sunay, Faruk Gurler'i çağırdı Gurler, crahatsızırr» dıye haber gonderdı Çankaya'ya gelmedı Sonra, gazeteler, Ferıt Melen Ile Gürler'ın goruştüklerıni yozdılar 14 mart gunj yapılan goruşme ıle ilgılı olarak Gürler gazetecılere «Soyleyecek bır şey yok» demekle yet ndı Adaylıktan çekılmek Istemıyordu Adoylığını ksndıs' ko/mamıştı kı 14 Demırel «Anburun u mu ıstıyorsunuz''» dıyeso'an Sunay a şoyle dedı «Hayır sırf Faruk Gurler e karşı onu tutuyoruz » Öbür liderlerle görüşmeler eneikurmay Başkanı Semıh Soncar ıle Kuvvet Konutanları, CGP Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu va Demokrctık Partı yonetıcılerıyle de gorüştuler DP Genel Başkanı Ferruh BorDe>lı adaylığ'nı koyup turlara katıldığı ıcın Komutanlar n cagrısına gıtmeyı u\gun gormedı Sadettın Bılgıç Talat Asal ve Hasan Korkmazcan ı gonderdı Sadett'n Bılgıc Geiel Başkan Y c d ı r c ı s ı Hasan Kor< mazcan Grup Başkanvek lı Talat Asal da DP Genel Sekreterıydı Koyacan'ın konutunda Genelkurma/ Başkanı ve Kuvvet Komutanlarıyla b rllkte JandarTa Genel Komutanı Orhan Yıgıt ve Geneikurmay Iklncı Başkanı Turgut Suna p da vardı G ın suresının uzatılması Sayın Ecevit, cSunay'ın süresının uzatılrrosı» teklıfınl olumlu karşıladı Hason Korkmazcan, konuştu Şoyle dedi Ordunun polıtıka lcınde olması Turkıye'ye yarar getırrre/eceKt r Prensıp olarak ordunun gunljK polıt kanın icınden surotle cıkrrası ıcm gayret gosterıyoruz Son mudahaleler, 12 Mart ın başlarındakı olumlu ızlenımı de sıldı Sızın şımdı, ıkılı b r tekl f yapmanızın ış'er' doha da cıkmaza sokacağını sanıyorum Bız, bu tek'ıfterınızt yetkılı organlanrri'za gotürüruz Fakat, şahsen ben bu teklıflennızın aleyhıne karar alınması içın ca'ışacagım Jandarma Genel Komutanı Orhon Yıgıt smırlenmışti Ayağa kalkıp bagırıyordu Korkmazcan, konuşmasını sürduruyordu. Ordu bundan yara almıştır Gurler de harcanmıştıri Nasıl. harcanmış dıyorsunuz"? GenelkurTay Ikıncı Başkanı Turgut Sunalp daha sert değıl fakat daha ımalı konuş'u Hasan Korkmazcan konuşmalarda b r kararlılık da sezıyordu Kurucu Meclıs yenı bır plan mı dusCnüyorlardı'' Fakat Korkmazcan bır başka izlenımı de edındi Gürler'ın secılecegınden umut kesılTiış gıb ydı Bır yandan lckıler ıc I I V T bır yandan konuşuluyordu Sadettm Bılgıc'le Talat Asal. 27 Mayıs'tan sonra Cemal Gursel'ın Gürler çekilmek istemiyor.. YARIN: Sunay formülü tartışılıyor Seçme Smavına Hazırlık Programı İmar ve Iskân Bakanlığından SINAVLA İDARİ VE TEKNİK MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR Bakanlıgımızda boş bulunan kadrolara Idari ve Teknık Mufettış Yardımcısı aşağıdakj koşullaxla almacaktır 1 Hukuk, Sıyasal Bilgıler, Iktısat Fakultelen, İküsadı ve Tıcan Ihmler Akademılerınden veya Ortadoğu Teknık Ünıversıtesı Idarı Ihmler Fakültesı nden, Teknık Unıversıteler, Mımarlık ve Inşaat Fakultelen, Ortadoğu Teknık Um\ersıtesı Mımarlık ve Inşaat Bolum veya Teknık Okullar Mımarlık, Inşaat ve Hanta Muhendıslıgı bolumlen ıle bunlara eşdeger yerh ve yabancı Fakulte veya okullardan mezun olmak. 2 Devlet Memurlan Kanunu'na göre memurluğa alınmasma engel durumu olmamak. 3 1 Ocak 1980 tanhınde 30 yaşını geçmemış olmak. 4 Yazıh suıav 24 nısan 1980 25 nısan 1980 tanhınde 2 gun sure ıle Ankara'da Idan ve Teknık Müfettış Muavınl adaylan arasında ayn ayn yapılacaktır. Yazıh sınavda başanlı olanlar sozlü sınava tabi tutulacaklardır. 5 Ilgılıler konuyla ilgıli aynntılı bılgüen Ankara'da Bakanlık Teftış Kurulu Başkanlığı'ndan, Istanbul'da. Beledıye Sarayı Kat 4 Oda, 430'dan dıfer ıllerde H Imar Müdürluklennden alabılirler. 6 Isteklılenn gerekll belgeler ıle bırlıkte en geç 21 nısan 1980 günü saat 18 00'e kadar Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na başvurmalan gereklıdlr. (Basın: 12788) 1814 Deneme sınavlarına başlıyoruz SINAV KİTAPÇIKLARI Sınavlar ıcın, «Deneme Sınavı 1» ve cDeneme Sınavı 2» adlı Ikl soru kıtapcığı hazırıanmıştır Soru kıtapcıklarının gercek bıçlm ve gerekse ıcerık bakımından 1979 USS sınavı ıle benzeşlk ot masma ozen gösterılmiştir. Bunun amacı. 1980 Unıversıte Secmo Sınavına katılacak oğrencılerın, bu denemede mümkün olduğunca kapsamlı bılgl sah bl olmalarını, alışkanlık kazanmolarını sağlamaktır. Deneme sınavlarına katılacak oğrencılerın modem ya aa klaslk öğretım proğramları görmüş olmaları bır sorun yaratmayacaktır. Sorulor, tüm llse ve dengl okul cık şlı ogrencılere gore hazırlanmıştır. Sınov kıtapcıklarının soru bıleşımlerı şoyledır. GENEL YETENEK TESTI 72 SORU FEN BILIMLERI TESTI 66 SORU SOSYAL BILIMLER TESTI: 63 SORU YABANCI DIL TESTI 30 SORU (ALMANCA, FRANSIZCA. INGILIZCE) GAZETEMİZİN ÜSS HAZIRLAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YER ALAN VE ÜSS ÖNCESİ İKİ KEZ UYGULAYACAĞIMIZI BİLDİRDİĞI MİZ DENEME SINAVLARINA İÜŞ KİN ÇAUŞMALAR TAMAMLANMIŞTIR. DENEME SINAVLARIMIZIN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMALARI SUNUYORUZ. Cumhurıyet Cumhuriyet KİMLER KATILABİLECEK? Cumhunyet ÜSS Hazırlama Programının deneme sınavlan, bu alanda bilgl ve ahşkanlık kazanmok ısteyen tum oğrencriere acıktır. Katılma oçısından herhangi bır kısıtlama yoktur. Ancak Cumhunyet'ın USS Hazınama Programı cerçevesınde uygulaTiacak olan «113 Oğrencıye Burs» programının adayları, gazetedekl sayfada uygulanan aylık (8 adet) burs sınavlannın yanı 8ira. odaylıklarını sürdürTiek lcln bu sınavlara katılmak zorundadırlar. Yanı aylık sınavlara katılıp yanıtlann Cumhurıyet USS Hazırlama servısıns gonderen oğrencıler bu kıtapcıkların lclndekl yanıt cızelgelerınl de göndermekle yukümlüdürler Ayrıca burs adaylannın bu sınava katılmak ıcın yenıden talepte bulunmaları gerekmektedır 19SO ÜSS DEIMEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 19BO ÜSS DEIMEME SINAVI KENDİ KENDİNİ DENEME Cumhunvet USS Deneme Sınavları, koşullar nedemyie öğrencllerın kendı kendılerın' sınamaları nıtelığ.nde olacaktır Ancak oğretmen ya da vehlerın, öğrencileri bır araya toplayarak grup sınavları uygulamclan. sıncvı daha ışlevsel kılacaktır Ayrlı okuldan, aynı çevreden öğrercılenn bır oğretmen ya da velının gozetımınde deneme sınavını gercekleştırmelerl kuşkusuz daho olumludur Bır grup oluşturma olanağı bulunmayan öğrencllenn Ise kendı kendılerını sınamalan !se kacınılmaz olmaktadır. 2 SORU KİTAPÇIĞI ARTIK SİZ DE UZUN VE GENCLIK DOLU BİR YAŞL1LIĞA SAHIP OUBiLİRSiNIZ KİTAPÇIKLARIN EDİNİLMESİ Deneme sınavı soru kıtapcıklarını tum öğrencller Ikl yolia edınebılecektir 1KİŞİSEL BAŞVURU: Öğrencıler, ls*Gnbul'dakl merkezımıze ve Ankara, Adana ve Izmır'dekl burolarımıza 15 nısandan Hıbaren kışısel olarak başvurarak soru kıtapcıklarını Edınebılırler. Kışısel başvuruda bulunacak oğrencıler ıc n adreslenmızı yınel'yoruzISTANBUL: Turkocagı caddesı, no 3941. Cağaloğlu. ANKARA Konur sokak. no 244, Yenısehır IZMIR: Halıt Zıya BulAirı. no 65. kat: a ADANA Ataturk cad Türk Hava Kurumu Işhanı, kat. 2 no: 13 İbrahim Hakkı AtiNâ Sınav kıtapcıklarını PTT yoluyla edınmek ısteyenlerın, en geçedınmek Isteyen öğrenciler 100 TL."yl bürolarımıza ödeyecek ya 25 nısan 1980 tarlhıne kadar Istek mektuplarını gondermlş olma da posta ıle gondereceklerdır. ları gerekmektedır. Aksl durumdo kıtapcıkların gereklı zamanda ellenne geçmesı guçleşecektlr, bu da programda oğrencı açısından aksamaya yol acacaktır. Bırıncı deneme sınavı lcln son tarıh olarak 11 mayıs, Ikıncisı ıcm ise 18 mayıs tanhleri ongorulmüştur Bu belırlemenın nedeni 4 sayfamızda sürdurülen programla eşgüdumu sağlamaktır. Ayrıca her ıkl sınavın yanıt cızelgelerı de bu tarıhlerin ar Sınav kıtapcıkları, özel teknlk gerektlrmelerl nedeniyle dışarda dından 4 sayfamızda yayınlanocaktır. dızdırılıp. tertlp edılmekte ve bastırılmaktadır Kâğıt, dızgı ve Yukarıda da belırttığımız gıbl. kıtapcıkları edlnmek lcln merke/ baskı malıyetlerındeki olağanüstü artışların yanı sıra, PTT ücve burolarımıza başvuracaK oğrencılerın Isteklerl 15 nısandar retlenndekı son artışlar da büyük bir maddı külfet yaratmak ItıbTren karşılanacaktır Mektupla yapılacak ısteklerin ıse mum tadır. Bu nedenle USS Deneme Sınavı Soru Kıtapcıklarının her kun olduğunco erken yapılması aksamaların onlenmesı açısın bırıne 50 T L fıyat koymak zorunlu olmuştur. lki kıtopcığı bırden dan daha sağlıklı olacaktır. UYGULAMA TARİHLERİ 2 PTT İLE Kişlsel başvuru olanağı bulunmayan oğrencıler sınav kıtapcıklarını mektupla isteyebil'rler Ancak, ödemei' yollama koşullarının çok yüksek olması neden.yle, mektupla ıs'ekte bulunan oğ renctnın ıkı kıtapçık ıcın 100, TL t jtarmrio D ^ n pulu göndermesi gerekmektedır Zarfın uzer.ne *azı LCCK aa es şoyle: CUMHURIYET GAZETESI ÜSS HAZIRLAMA SERVISİ POSTA KUTUSU 246, ISTANBUL FİYAT ZORUNLULUĞU I Gençlejrrek Isteyen yaşiılarla ya^lan. mak ıstemeyen gençlerın mutlaKa okumatan gereKen kıtap I Bugun dunyanın dort blr yanında yuz yaşım çoKtanaşmışblnierce in&an ya$jyor Bunların strn ne7 Yanıtt bu yapıtta I Ondörl yıiiık bır ara?:ırmanm urunü . | Resımlı ve kanıtlıaçıklamalar Fly»tı12SLIr« DaO'tım Strhat Dagıtım v t CEY Yaymları I G ı i ı l ) DATİC A $ (Izmlr). All SlpahlMthmet Oıdamlr (Ankara). s Odemelı stemeadresı CEY YAYINLAnı NuruMmaniy* CadJ Cajalogtulsianbul Önamll Not fstek mektuplannoa (Otfen 25 Llralık poıu pulu ekleylniz. Pulsuz ıstekier kMinilklcganderllnuz. 8 nısan 1979 tarıhlnde Art vın'ın Borcka ılcesınde şark hızmetını yaparken bir trafık kazası sonucu aramızdan ayrılmıştır. 9 nısan 1980 günü dost ve arkadaşlarını mezarı başında beklerım Anası oğıunu saygıyla anar. A NNESI IjCumhurlyet: 1 8 W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog