Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURİYET 2 NÎSAN 1980 ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ, Denge... Anadolu'da söy'enen blr halk sözü vardır, şoyie: Eşeğm yuku ağdırmasa, derenin taşları gurbet yuzö mü gorurdu? Kasabaya ya da ıle blr şeyier satmaya glden köylü. yol boyunda eşeğln yüku dengeslrıf yıtlrlr. yanl oğdırır8a, orodan aldığı blr taşı yeğnı yana yerleştirir, boylece eşeğln yüku yıkılmaz Amo, oraya konan taş da, kasabaya, ile değın gıder Bununla, gurbetcılığın bır zonınluluk sonucu olduğu da anlotılmak ıstenır. Ekonomlk guclerl yerinde olsa, coluk çocuğunu besleyebllse. kövlülerımız ne dlye gidlp süpürsünler Berlin sokaklarını? Eşeğln yuku ağdırmıştır, yıllor yıh denge bozulmustur. Yerlerınden goçenler, ekonomlk durumun dengesizlıflinden, bozuklugundan dolayı göcmekteler... Yahya'nın Isvıcre'de keyıf çatabılmesl de, denge bozukluğunun bır baska bıç.mı. Felâketler, voksuliarın üstüne acımosızco cökerek sorumluları da dengeyl, blr yana ağdırarak bozan iktıdarlordır. Kayserı nın Devel! ılçesınos Ayvazhacı köyünün uğradığı felâket, yıllardır ülkeyı becerıksizce yönetenlenn yüzündendır. Kımse ollahton. mallahtan dlye yutturmaya kalkmasın' Ayvazhacı köyünün Insonları cokluk AP"ye oy verlrlerdl. Oradan CHP'ye her seçımde çok az oy cıkardı. Namazlarındo nıyazlarında ınsanlardı. Dm sömurüsu yapanların lâ'ıo'ina Inanırlardı. her seclm kampanyasında. Kaydı altlarındakı toprak, evıerı, barklan üstlerme yıkıldı. 81 can oldu O kadar. mal, davar, koyun, keçı, sığır toprak aitında kaldı Sel suları, bölgede toprak kaymalanna yol oçmışti. Felâket, bır orada olmadı. Seyhon Bara|ı taştı. Adana sular oltında kaldı Bırçok Insan öldü. Yetkilılenn ocıkladıklanna göre. az kaldı Adana dıye blr kent kalmıyor, hantadan sıhnıyornu1 Orada da selln aitında kalan, becerikslz ıktldardı. Blri şoyle ded> Nerede koşeyı donen Baraılar Kralı? Partızanlıktan 140 gundur, örtulu MC'nm yurt soruntarına eğılecek zamanı olmodı. Daha önceleri, «Bu hükümet gıder. dert bıter<> derdı, şımdilerde, «Bu hukOmet glderse, dert kclırl» dıyor. Önemlı olcn işln, yanl suyun başında kalması. Ölen ötmuş kalan kalmış. Kimsenın umurunda değil. Toprak kayması olası yerierde köylerl neden kurdurmuşlar? Yanıt Ben ml kurdurdurr? Benlm daha yüz gunum dolalı, şunun şurasıncta ne oldu' Yıîlardir ısbaşındaydınız, 1965'lerden berl. Oylannı atdığınız Ayvazhacı koyunun, yerını değıştırmek planı">ı neden hazırianadmız'' «Bu koy, bır yağış olursa koyar, evler ustunuze yıkılır'» demedınız? Belki ae CHPye ya da sol'a cıkmış blrkac oyu ylne bahane edenier cıkocok1 Cenabı Allah ın parmağı yok kl, gözüne sokuverslnl Bak. blrkac oy CHPye ve solculara cıktı da, evlerlnlz üstünüze yıkıldı1 Bu oyunları, Turkiye de yutanlar gltgıde azaldı dlye umutlanıp duruyor cok kımse Ya, Seyhan Barajının taşıp, Adana'nın sular aitında c CANAKKALE, (Cumhurtyet) Canakkale Boğazında blr sure önce kacak eşya Ile yakalanan Derya • 1 ve Aleksi 1 semıieri Ile ılgilı davaya Ağır Ceza Mahkemeslnde devam edllmış ve verMen bitlrklşl raporlon, mohkeme tarafındon reddedılmlştir. CGP Genel Başkanı Turhon Feyzloğlu'nun yakınlarının da ortak olduğu llen surülen Derya 1 gemısınde Gumruk Muha faza Mudüriüğu ekıplerinın yoptığı kontrolda. yurda kacak olarak sokulmak Istenen 30 mllyon llro değennde su pompoları ele gecmiş, Panama Bayraklı Aleksi 1 gemlslnde ise, 255 milyon llralık 1000 ton galvanlzll sac bulunmuştur. Canakkale Ağır Ceza Mahkemesınde yapılan duruşmada, her tkl gemldekl kacak eşyalar lcin verllen blllrklşl raporlan yeteril görülmemlş ve blllrfcisl toratından 15 milyon llra krymet btçlien gatvanlzl! saç levhalann Tlcaret Bakanlığı'ndan Ithal belgelerlnln Istenmesıne karar verılmlştır. Kacakcılık sucundan dolayı bir süre tutuklu bulunduktan sonra kaptanları tahlıye edılen her Ikl gemrye de ted blr konmuçtur. Duruşmalar bır başka güne ertelenmlştlr. öte yandan yurdo T. Tuna EKDNOMİ/TICAFET Yeni emlâk beyannamelerinin nasıl düzenleneceği açıklık kazanmadı IZMtR, (Cumhurtyet Eg« Büresu) Nısandan Itıboren yeniden verHmes! gereken emlak verglsl beyannamelerinin, nasıl düzenleneceği konusunun, tam anlarmyla bır keşmokeş* buründuğü saptanmıştır. Mallye Bakonlığının Emlak Verglsl Yasasındakl blr boşluktan yarartanarak sOresı öncesl yeniden düzenlenmesfnl talep ettlğı emlak beyannamelerinin hangı kıstas'ara gore duzenfeneceğı acıklık kazanmamışttr. Bakanlık bu konuda yaptığı genel oçıkiamalarında menkuı ve gaynmenkullerın son üc yıldaki enflasyon artış oraniarı dıkkate alınorak heeaplanmast gerektlğmi bfldlrmt;tlr. Buna karşılık ıllerde defterdarlıklar arocslığı Ile yapılan ocıklamolarda değer b«lırlenmeslnde öze durumların d'kkate altnabıieceğl kaydedllmiştır Deftordarlıklorm bu konudakl acıklamo Cumhuriyet EKONOMİ SERVİSİ Çanakkale'de bilirkişiler 255 milyonluk galvanize 15, 250 milyonluk elektronik eşyaya 2,5 milyon lira değer biçtiler • CANAKKALE AĞIR CEZA MAHKEMESf. BÎR BİÜRKİŞİ HEYETININ RAPORUNU YETERLI BULMADl GUMRUK MÜDURLUĞU DE, BIR BAŞKA GEMIDEKİ KACAK MALLAR KCIN VERİLEN BİLIRKIŞI RAPORUNA İTRAZ ETTI gemıslyle kacak olarak sokulmok Istenen elektronik cıhazlora, alummyum yeiken dlreklerine ve özel yeiken bezleri Ile dığer arac ve a«reclere ayrı blr bılırkışı heyetinın 2.5 mıtyon I ra kıymet bıçmesl, Gumruk Mu hafaza Müdurlüğü'nun ttırazlormo yolacmıstır. Içlennde Seramık Fabrıkaiarındakl gümruklü eşyaları kontrol lcln bir yılda fazla calışmo ücretl olarak 600 bın lira olan ve bu yüzden da mahkemeye verılen blr emekll gumrük baş memurunun da bulunduğu blllrklşl heyetlnln bugünku pryasa değerı 250 milyon doloylorında olan kacak eşyalora 2.5 milyon lira kıymet blcmesl Canakkale'de ceşıtit soylentlierv yolacmışttr. larında ev veya arsonın bulunduğu semttn durumu değer tokdınnce ılk etken oîacoktır. Bunun dışında ev veya arsanın elvannda meyhane, pavyon bulunması sözfconusu yerin değerinin artmadığına kanıt •ayılabllecektir. Bunun dışında su boskınına uğromtf veya koygan arazide bulunan orsolar Mn değerın ortmadığının blldırllmesl gecerll n«den olarak kabul edilecektir. Maltye Bakanlığının ysnl emlak verçtsl beyannamelerın'n a^nmasmda polıtık kaygılorla son derece gevşek davrandığı gözlenmlştır Bu nedenle beyannomeierin verılmesl sırasında üzerınde herhangl blr Inceieme yapmayacoktır. Uzman cevreler, ton yıllarda Ozerlnde büyük rant paylannın oluştuğu arsa ev ve apartmanlann yenl beyannamelen üzerinde daha cıddi denetlm yapılmost gerektlğmi b'ldlrmışlerdlr Garantisiz ticari borçlar konusunda çevrelerinin yakınmaları üü sürüyor tstanbul Haber Serrfsf <» Kaleporselen Genel Kuruhına sunulan çalışma raporun da. dış borçlann ertelerunesi ve taze para arayışlanndan beklenen sonucun alınamadıgı savunulmus, garantisiz ticari borçlar konusundaki uygulamanın da aan»vıcılerın dış kredj olanaklannı ortadan kaldırdığı» vurgulannuştır. Raporda, 1979 yılınd* dö. vir darbogazı nedenıyle kapaslte kullanımımn yuzd» 40*5 dolaylanna düştügu. temel gırdıleri ureten KITlenn yuksek maJıyetli üretimiyle ekonomıyı olumsu» etkıledlğı behrtümıştır. Iı banşının finemh ölçude redelendiğı görüşüne de yer venlen raporda «Böylece ekonomımız ve sanaytml* 198O'e geçmıs yıllara nazaran daha buyuk boyutlara varan, aşılması beîkı de güc. önemll sorunlarla bırlıkte gırmıştır» denılmıştır. «Ş Boya ve Matbaa Mürekkebi Sanayii A.S Merbolin Duyuru YERLİ OTOMOBII: FİYATLARI GALERİLERDE 1 MİLYON LİRAYA ULAŞTI istanbui Haber Servtsi Yerli otomobıllerın flyatlan ga lenlerde 1 milyon liraya ulosmıştır. Bu arada otomotiv yon »anaylcılerl yaptıklan acıkloma da flyat artışlarınm otomotiv ta nayllnln yapısından kaynaklondığını bellrtmışlerdır. Murat 131'e yopılon ywtl zom la nssmi fiyatının 728 btn H ra olarak belırlenmesl galeridek\ ftyotlan etkllemlştlr. Bunun sonucu olarak da yertl otomobillerin fıyatlan 1 milyon llroya ulaşmrştır. Oalert sahlplerl bır yıl vadell satışlardc 1 milyon 200 bln liraya ulasan flyatkjrın gecerli olduğunu »öyle mlşlerdir. Otomotiv Yan Sanaylcilerl Derneğl yoneticılerl, otomobii i!e ötekl taçıt araclarına yapılan zamlann otomotiv sanayOnin yapısından kaynaklondrğmı bu kesimde «tekelci» uygulamanın sürduğOnu savunmuşlardır. Otomotrv sanaylınln finansmon yukünu kendllennın taşıdığını da öne süren yan sanaylciler, «ürettığlmlz parcalara zam yap ma olanağımız yoktur. Flyatlar otomotiv sanaylcilerlnce belırlen mektedlr» demlşlerdlr. Yan sa naylcıler. otomotiv sanaylcllerlnln kendl sektörlerl lcinde parca üretlmi de yaptıklannı, yan sanayıl denetlm aitında tuttuklonnı söylemışler fbu durumdo zamlann sorumlusu olorak blzlm gosterılmemlz hoksızlıktır» Mclmlnde konuşmuşlardır. Merbolin Boya ve Matbaa Mürekkebi Sanayil A.Ş.'nin 28 Nlsan 1980 Pazartesi günü saat 10.00'da Şirket Merkezl olan Yılanl» Ayazma Sok. No: 4 Topkapı'da yapılacak Adl Umumi Heyet Toplantısının görüşme gündemidir. 1} Acılış, Başkanlık Divanı seciml ve zapti imzalama yetkisinin tantnması. 2) İdare Meclisl Faoliyet Raporu Ile. MurakıpRaporunun okunması 3) 1979 yılına ait Bilanco ve Kâr Zarar hesaplarının tasdıki ile murakıplann ve İdare Meclisi azalannın ibralan. 4) Cari yıl kân ile, evvelkl yıllar kârlan hakkındaki dağıtma ya da dağıtmama ve dağıtilacaksa şekli hakktnda karar ittihazı. 5) Şirkete 1 sene müddetle aynı ücretle yeniden Murakıp tayini. 6) Kapanış, ve zaptı imzalama. Şirketimlzin sayın hlssedarlannın yukandaki gundemi görüşmeh fizere, belirtilen gun ve saatte merkezimizde yapılacak Adl Umumi Heyet Toplantısında hazır bulunmatarı ve TOrk Tlcaret Kanununun hissedarların tetkıkine amade kılınmalannı öngördüğü kanuni belgelerin. topiantıdan 15 gun evvelinden itibaren Şirket Merkeîinde tetkik edilebileceğl, toplantıda bulunmayacak olanların noterden tanzim edilmiş vekâletname ile. ya da sözü edilen toplantı tarihi belirtilmek kaydı ile, Umumi Heyet Toplantısında Istimal edlimek üzere diledikleri klmselere yetki belgesi verebilecekleri ve ancak yetki belgelerinde Şirketimizin ünvanı Ile, kendilerini temsilen toplantıda bulunmaya ve oy kullanmaya yetki verildiğinln serahaten belirtilmiş olması önemle duyurulur. Hazır bulunacaklann veya temsilciierlnin toplantıdan en gec Wr hafta evvel hisse senetlerini ya da herhangi bir bankaya tevdi etmeleri haünde banka makbuzunu ibraz ederek giriş kartlannı şirket merkezınden tedarik etmeleri saygı ile rica olunur. Balıkçılık Haftasinda halka parasız balık dağıtıldı (Irtonbu» Habw Bolık ve Balıkcılar Hattası'nın ıktncl yılt, Kumkapı, Beşiktas ve istlnye'de duzenlenen töfen iorte kutlonmış, dervız emekoilert torofından halka parosır balık dağıtılmıştır. llk kez geoen yıl Kumkapı Ba lıkcıları Dayanışma Derneğı ta rafından. denız emekcılerlnm sesını duyurmak ve balığın Intan vücudunun gelışmeslndekl etkın rolunü vurgulamak amocıyla başlatılan kutkıma haftası, bu yıl da 17 niaan tarıhlen arasında sürecektır. Dernek Başkanı Atllla Derler, Türkıye'de balıkcılığm otekı ulkelere oranla gelışme yerıne gerıleme gosterdığını vurgulamış ve devletce etkın ooletıler alınmasını istemıştlr. Kumkapı, Beşıktaş ve Istınye'de yapılan torenler sırasında halka bo) mıktarda parasız balık dağıtılmış, bır şenUk bıcıminde başlayan Balık ve Balık ç,lık HaftoS4 böyük llgl gorrtıüştür. Dernek Başkonı AtHla Derler. hafta Icınde Mormara Demzlnde balıkcılığımızın bugünku du rumunu ve denız emekcılennın Rorunlannı kapsavan btr toplantının yapılacağmı soylemıştır. TRANSTÜRK HOLDİNG, 1 MİLYAR 67 MİLYON LİRA KÂR SAĞLADI istanbul Haber Servlsl > Transtürk Holdıng ile katılım lonnın 1979 yılında clroyu 9 mılyar llra ortırarok 14 rrılyar 845 milyon liraya ulaştırdığı v« 1 mllyar 67 milyon liralık kâf sağladığı acıklanmıştır. Transturk Holdlng Genel Kurulu öncekJ gün Sheroton OteHnd» yapılmıştır. Genel Kurula sunulan calışma roporunda 4 bın 259 klşlnln calıştığı kuruluşta kârdan ve Ocretlerden ödenen vergının yüzde 90 dolaylarında artarafe 622 milyon liraya ulaştığı. Holdlng Ile Iştiroklerinln geçen yıl 21 milyon dolor lık dışsatım gercekleştlrdtkleri bellrtilmlştlr. Raporda Demirel Hukümetlnce alınan «konomık kararlar «Isabetli ve g*rekli» dlye tantmlanmış, cönemli olan tedblrier paketim tamamkjyacok ötekl yasal tedbirlerin de alınarak polltikaya feda edd meden uygulanrrosıdır.» denilmiştlr. Genel Kurulda aynca sermayenin 300 milyon llradan 600 milyon liraya yükseltılmesl ve ortaklarırKi yüzde 40 oronmda kâr poyı doğıtılması ka rartostınlmıştır. kalması? Klşl, kendln« kral dedlrtlr ml. demokratlk blr İMkede? Okurlar, tltlz. dıkkatlldırler. IstanbuCdan Cumhurtyet Okuru, 2 T. son günlerın olaylannı ele alıp, şâyle demış: TRT'de her gece, tFalan yerden şu kadar yardwn, fllon yerden bu kadar malı yardım aldık ^ dıye davul calıyorlar. Bunları dlnledıkce aklıma şöyle bır hıkâye geldi Baba, sevlncle eve gırer. Mu|de karıcığım, rnülde! Cocukior sevlnlnl Hayrola kocacığım ne var? Daha ne olsun, hanı bakkal Hans'a, kasap George'o borcumuz vardı ya, o borçlan tam altı ay ertelettiml Cocuklar ve karısı: Yoşasın! Hurral Ohhhi Ohhhl Yaşosın. Ve eon müıdem, Sam Amcanrz da hallmlz» owtr<ş, konudan komşudan blrkac milyoncuk düşük foızll borc toplamış bize verecek. Targot amcanız da felllk fellik borc anyormuş bıze Artık tamam köseyl döndüfc •ayılır. Haydi hep bırlıkte hora tepellm... Ohh' Ohh' Ohh! Ne hallere düştük, Ekmekçl. Corptk çurpuic kapltallst dılencl ekonomisıyle ülkeyl batıran zat, TVde üc gün boyunca «Ben yapmadım. o yaptı» dıye İşln sorumluluğundan sıyrılmaya bakıyor. Türkıye'de podtiko yapmak ne kolaymış meğer.. Ama, bıllnçli kltleler, bu mo80İlan yutmuyor artık. Blr konuya daha değınmek ıstryonım: Domlrel, üc günlük basın toplantısında, enenı cıkmazı konusunda santralların gucünden soz ederken, (kılowat/saat) g;bi garip bır bırım Kullandı hem de defolarco Bıldlğınlz gjbi «watt» güc bınmıdır. Ve (|oule/sanrye) boyutundadır. Dolayısıyla bır barajın gucünden soz ederken sadece watt veya onun bın katı olan kılovvatt kullanılır. Görülduğu gıbı watt'ın ıcınde zaten zaman boyutu vardır. Bır sanıyede yapılan Işı |oule cınsınden belırler. Hal böyle olunca (kılowat/saat) (kloıoule/saat. samye) gıbl bılımsel bır anlamı olmayon ganp bır bırım ortaya çıkar kı, fızıkte böyle bır bınm yoktur. Şımdi, bır sayın Başbakanın ve hele hele hesap adamı okJuğunu söyleyen bır mühendısın böy'e bır yanlışlığa düşmesl, kendl deyımiyle, «gaflettır. dalâlettır»; bır mühendısın bu denn basit blr yanlış yapmasını doğrusu yadırgadtm. Benzetme yapacak oiursak, bır otomobıltn hızmdon söz ederken (200 km/sn. saat) dersek komlfc olmaz mı?~ İDARE MECLİSİ (B. Rafctomcıtor: 529) ~ 1611 KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR.^ • S S. Clmıt Oba Işcl Ka nut Yapı Kooperatifl Tlc Slcıl No: 148267/95.816 Talatpaşa Caddesi r*> 4/C MALTEPE & S. Ümlt Obo İşd So»^ yol Slgortahkır Konut Yapı Kooperottfl BafkanİH ğmdon. Kooperatltimizln olağan ge nel kurul topiantısı 20 nısan 1980 tarıhınde saot 15'te Aydmlıyolu Caddesi No: 33 de Kooperatıf Lokallnde yapılacaktır. GUNDEM: 1) Yokloma, acılış ve kong re başkanlık dıvanının secımı, 2) 1979 yılı İdare heyetı faalıyet raporunun okur» ması, 3) 1979 yılı bılanco ve hesoplannın tetkıkl ıle denet.m kurulunun raporunun okunması, müzakeresi, 4) Ida re heyeti Ile murakıpların ıb rası, 5) Yenl yönetım kurulu ve murakıpların secımi, 6) Yeni secilen yönetım kuruluna kooperatıfın tüm amac larını gercekleştırecek yetkılertn verılmesi, 7) Kooperatıf ortaklık paylarının göruşülmesl, 8) Müteahhltle yapılacak ikili anlaşma Icm görüşme. 9) Dıiekler ve kapanış. KOOPERATİF YÖNETIM KURUUU DÖRTEL TUĞLA VH KİREMIT SANAYİ ANONIM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİ BAŞKANUĞINDAN Şirketimizin 1979 faallyet yılına oıt âdl umumi heyet topiantısı aşağıda yazılı gundem maddelerinl görüşüp karara bağlamak uzere, 24 Nisan 1980 Perşem KONGRE Yokluğu çekilen çay ve margarin, okul piyangolarında armağan oldu istonbul Hober S*rvW Istanbul'da okaryakıt yokluğunun ağır blcımde sürdüğü bu nedenle cımento fabrlkalorının yüzde 10 kapasıta lle calıştığı. gıysi temlzleme !ş yerlerınde de calışmalartn aksadığı saptanrrıştır. Akaryakıt yokluğuna kosat olarak. margarin, cay gıbı moddelerın de pryasaya yetert kadar venlemedığı, bundan ötürü okullarda duzenlenen özel gecelerde çekillşlere fıltrell sıgara, rrozot, margarin, cay gıbi ödüller konduğu gözlenmlştlr, Marearın. cay flltrell sıgara sıkıntısı da henüz gıderiiememlş olduğu içın ilkokullann ge leneksel yardımlaşma ve eğlence gecelerınde duzenlenen piyangolann tkramlyelerıne cay, slgara ve margarinin konduğu saptanmıştır. Niteklm, Fındıkzade llkokulu Yardımlaşma Der neğl hafta ortasında düzenledıği gecede plyango armağan lannı cay ve margann Ile sıkıntısı cektlen ötekl maddeler den bellrlemiştlr. Bu armağan* lar cağrılılar arasında büyük llgi toplamış. büetlerln kısa 8ü rede tukenmeslne yolacrrışttr. Bu arada çekilişte kazananların, cay ya da margarin biletlerlne armağan cıkmayanlarla paylaştrklan görülmOştör. • Şebekeml kaybettim. Geoerslzdir. Nllgul AÜOĞLU • 34/ND/976 no'lu Clft piakamı kaybetlm. Hükümsuzdür. Osman KUTAY • İ.D M M A hüvıyetlml kaybettim. Hükümsüzdür. Osman ÖLÇEN • Muhoclr kâğıdımı kaybettim. Hükümsüzdür. Serap CESUR • Şebekemı kaybettim. Hükümsüzdür. • İETT kartımı, şsbekemi kaybettim Hükümsüzdür. Murat SEMIZ • Nüfus hüvıyet cüzdanımı kaybettim. Gecersızdır. Mehmet Varışlı Derik • İETT. kınüık kartı. nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Recep YILMAZER • İETT kartımı. şebekemı kaybettim. Hükümsüzdür. Murat SEMIZ Abdurrahnran DİVRtK İMALATÇILARIN DİKKATİNE Odamız üyelerinden «Satı Tekellk Kon Mok • San Tıcaret» fırması ıma! etmekte olduğu (Hldrolik kavramlar Turbo Couplıngs) ıcın TEK İMALÂTÇ1 BELGESİ talep etmektedır. Aynı mamülu lmal edenler mevcut olduğu takdirde bağlı bulunduklan Oda kanalıyla en gec <10) gün Içinde Odamıza müracaatları rica olunur. ANKARA SANAYİ ODASt (Basın: 12854) 1807 SOYADI TASHİHİ Depante olan soyadırr I'.B ölü eşım Koco Depante'nm soyadımız İstanbul 20'nci As lıye Hukuk Haklmliğlnın 1979 / 3541 3559 sayılı kararlyle DEPONDE olarak duzeltilmişttr. Atena DEPONDE • Beyoğlu Binnci Asliye Hukuk Mahkemesınln 1980/ 103 kararryla soyadım Şekercloğlu olmuştur. özcan YAŞAYAN KONGRE be gunu saot 16. da Istcrnbul, Mectdıyekoy, Büyuk dere Caddesi, Saadet Aport manı NO: 65/2 dekı Şirket Merkezinde yapılacaktır. Bılânco, kâr zarar hesobı ve idare Meclıs) Raporu ile Murakıp raporu 4 Nisan 1960 Cuma gunündeo Ittbaren Şirket Merkezinde hlssedarların tetkıkine omode bulundurulacaktır. Sayın hissedortann adl umumi heyet toplorrtısınm yapılacoğı 24 Nisan 1930 Perşembe gunü saat 16 da Şırket Merkezinde bızzot hazır bulunmalan veya kerr dıierini b'r vekil Ile temsll «t tlrmelen rtco olunur. GUNDEM: 1) Başkantık divanı secflmesı ve umumi heyet zabtınm Imzalanması tcın Başkanlık drvanına yetki verılmesi. 2) Şırketın 1979 yıiı faalıyet ve hesaplan hakkında idare Meclisl ve Murakıp raportannın okunmosı. 3) 1979 yılı bllânco'su Ile kâr zorar hesabının tetklk ve tostıkl ile İdare Meclisl azalarınm ve mu rakıbın ibrası. 4) Kârın tevzll haMcında ka rar verılmesi. 5) idare Meclısl Azalannın adedmln tesbıtı, yeniden secimi v« ücretl«ri hakkında korar varlJmesı. 6) Murakıp seciml v öcretinin tesbntl. 7) İdare Meclisl Azalarınm Türk Tlcaret Kanununun 334 ve 335 cl mad deierınde yazılı muamelelerl yopabilmeleri Icın izin ve yetki venlmesl. PE.N. Yazariar Dernefll Olağan Genel Kurulu 21 nisan 1960 pazartesi günü saat 16'do Gazetecller Cemıyetl Salonunda aşağıdaki gundemi görüşmek üzere toplanacaktır. Sayın üyelere duyurulur. GÜNDEMı KONGRE me raporlannm okunup tartışılması, 3 Aklama oylamost. 4 Seçimler. dllekler v« kapanış. YÖNETİM KURULU 1 Acılış ve başkanlık divanı secımı, 2 Calı$ma ve denetle • Bayan Sekreter oraroyor 22 38 95 • Fıcı blrahanesine ortak aranıvor 22 38 fkfi 5 NİSAN 5MAYIS MÜZİKLİ POLİTİK GÜLDÛRÜ VA3AN YAHUT MEMLEKET HADİ ÇAMAN • BORA AVANOĞtü • l AVOAN ADAN ÇANKA^A ŞİNEMASINÖA 28 07 80 , CUMARTESİ MATİNE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog