Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 2 NİSAN 1980 ÜÇ Benisadr: "ABD, îran'ı kışkırtmaktan vazgeçerse rehinelerin denetimini hükümet üstlenir,, Dı? Haberler Servlsl Iron Cumhurbaskanı dün islarr Cum huriyetinin yıldönümü münasebeti lls kalabalık b!r halk topluluğuno yaptığı konuşmada cABD, rehinel&r sorunu oözülünceye kodar İran'a karşı tüm düşmanca lovır ve propagandodcn vazgeçmeyi toahhüt ö d e r 86, Amerikalı rehineleri İranlı öğrencllerden hükümetln denetlmine olmayıı önermiştir. Başkan Carter ise, Benlsadr'ın örterislnden sonra İran'a karşı yaptırım uygulamayı ertelemiştlr. YUHALANDILAR Bertisadr'ın konuşmosını dlnleyen 200 bin klşlye yakın bir kalabalık, Cumhurbaşkanının rehlneler konusundaki örterislnl kızgınlıkla karşılomışlar ve yuhalamışlardır. Dün soboh Benteodr'dan 6nce bir mesa| yayınlayan Ayetullah Hurreynl İse, rehinelerin hükümetin denetimlne alınmasr sorununa değinmeden yalnızca rehinelerin yazgrsınm Mecllsln elinde olduğunu belirtmiştl. Humeynl ayrıca Başkan Corter'a da catmış ve devrik Şah'ın Misır'a gitmesinden ötürü Carter'l sert blçimde suclamıştı. Başkan Carter'ln basın sekretorl Jody Powell, Benlsadr'ın Başkan Carter Iran Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra, Iran'a karşı yaptırımları erteledi. Halk, Benisadr'ın konuşmasına sert tepki göstererek yuhaladı. Ayetullah Humeyni ise rehinelerin yazgısının Meclisin elinde olduğunu yineledi. önerlsinl tOlumlu bir adnn» dlye nitelemlştlr. Benisadr hahka yaptığı konuşmaa'a bir saote yakın Büre İC sorunlar uzerlnde durdırktan sonra sözü rehlnelere getlrmlş ve şöyte demlştin «Devrlm Konseyinln oldığı karar şöyledir: Eğer ABD İran rneclisl toplanıncaya dek, irana karşı hertürlü propaganda ve kışkırtıcı eylemden vazgececeğlni resmen acıklorsa, rehineler üzerlndeki denetirri hükümet yüklenmeyi kabul edecsktir.» Meclisin rehlneler scrununu yaz ortasından önce ele olatoilmesl beklenmemektedir. Ancak Amerikalı yetkililere göre rehinelerin denetirninin miütan "PRAVDA,, TÜRKIYE'NİN ABD İLE YAPTIĞI ASKERİ ANLAŞMADAN ENDİŞE DUYÜYOR MOSKOVA, (o.o.) Sovyet resml yayın organı, cPravda», Sovyetler Birliği'ni askeri çember icine almaya yönelik olduğunu ileri sürdüğü ABD ile Türkiye ve Norvec arasında yakın tarihte imzalanan askerl cnlaşmalardan, fEndişe duyduğunu» cçıklamıştır. Türk hükümetini Pentagon'un isteklerlne boyun eğmekle suclayan gazetede, ABD'nin bundan sonra Körfez bölgesinde ve Hint Ok yanusunda ilerde yapcıbileceği askeri operasyonlarda Türk topraklarını kullanabiime im kânına sahip olduğu üeri sürülmüştür. tPravda», Norvec hükümetini, barış zamanında toprciklonnda yabancı birüklsr ve nükleer silah bulundurmama kararına aykırı davronmakla suçiamaktadır öğrencilerden hükümete gsomesi, can guvenlikleri acısından olumlu bir gelışmedir. CATIŞMALAR Öte yandan iran'da özerklik icin mücadele eden Kurtlerle rrerkezi hukümete bağlı devrim muhafızları arasında catış maların. uzlaştırma cabalarıno rağmen sürdüğü bıldirilmekte dir. Bu arada. Türk sımrına ya kın Urmiye kentinde meydana ge!en catışmalarda, biri «iktilat» gazetesinin muhabiri clmak üzere dört kişinin yaralondıSı bildirilmiştir. VVALDHEİM OLUMLU KARŞILADI BM Genol Sekreterl Kurt VValdheim Tahran'da 150 çünden berl rehins tutulan Amerlkalılarla ilgiü sorumluluğu İran Devrim Konseyinin üstlenmesiyle. soruna cözüm bulma yolunda, olumlu bir gelişme kaydedildiğini söylemiştir. iran Devlet Başkanı Benisadr ın dün Tahrcn'da Amerikalı rehinelere ilişkin olorak yaptığı ocıklamaları değerlendirerı VVcidheimin sorunun cözümüne doğru otı'an i!k adımdan sonro, BM Sorusturma Komisyonu'nun calışrnaiarım sürdürrrtek üzere ysniden Tohran'a gitmesi ihtimalinin belirdiğmi büdirmiştir. İran zamlı petrol satışma basladı TAHRAN, (a a) İran Hükumeti dündon itibaren ham petrolün satış fiyatını varıl başına 2.5 dolar artırmıştır. İran Petrol Bakanı Ali Ekber Moinfar, gecen hafta yaptığı acıklamada, petrol fiyatının 1 nisandan itibaren artırılacağını söyiemiş, oncak artışın 2 dolar olacağını belirtmişti. İran Resmî Haber Ajansı Pars'ın yaptığı acir'lamaya göre. son artıştan sonra iran petrolünün resmi fiyatı 31 dolar olmuştur. Ancak iran Hükümetinin uyguladığı primle birlikte, iran petrolünün gerçek flyotı yaklaşık 35 doları bulmuştur. Güveniür kaynaklar iran'ın yeni müşterilerinden isteyeceği ek primin de 4.25 dolara yükseltileceğini belirtmişlerdir. iron petrolünün yeni fiyatı OPEC ortalamasının üstüne cık mış ancak, Suudl Arabistan, iran'a parolel olarak petrol fiyatını artırmayacağını oçıklamıştır. Rum yönetimi Kıbrıs'ta görüşmeleri başlatmak amacıyla yeni bir öneri sundu LEFKOŞE Kıbrıs sorununa bir cözüm bulabilm** amacıyla toplumlararası görüşmeleri başlatabilmek icin BM Genel Sekreteri Kurt VValdheim'in son önerilerlnJ reddeoen Rum yönetimi görüşmeleri başlatmak amactyla yeni bir öneri sunmuşlardır. Siyasi cevreierce oylama taktiği olarak nitelenen yeni Rum önerisi, görüsmelerin başlatılması yönündekl cabalann görüşmecıler, düzeyinde sürdürülmesin) ve BM temsilcisinin de iyi niyet görevi çercevesinde sürekli görüşmeciierle temas etmesini öngörmektedir. Söz konusu Rum önerisi dün sabah Kıbrıs Türk Federe Devleti Dışişleri Savunma ve Turizm Bakanı Kenan Atakol'a BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilclsl Relnaldo Gaündo Pohl tarafından ilstilmiştir. Atakol da Rum önerilerinin yöntemle llglll olduğunu, ancak, görüsmelerin esasını taşkil eden VValdhetm'ln önerilerinin halen gecerll olduğunu bellrtmiştlr. DENKTAŞ İNGİLTERE'YE GİDİYOR öte yandan KTFD Başkanı Rauuf Denktaş Londfa'da Avrupa İslâm Birliği'nin 12 Nisan'da yapacağı toplantının acıs konuşmasını yapmak üzere dün İngiltere'yö hareket etmiştlr. İstanbul'a uğrayan Denktaş, İnglltere'den sonro 16 Nisan.da islâm Ülkelerl Dışişleri Bakanlan toplantısına katılmak üzere islamabad'a gidecektlr. kUNYADAN KISA..KISA • TÜRK İŞÇİLERİ Fransa'dakl Clermont Ferraml kentinde geçtiğimiz 5 marttan bu yana açlık grevinde bulunan 10 Türk işcisini desteklemek amacryla Wndon fazla kişi gösteri yapmıştır. Oturma Iznl bulunmayan Işcllert destekleme komJtesinin cağrısı üzerine toplanan gösterlcller, Işcilere oturma izni verilmesinJ ve calışma koşullorının duzeltilmesinl Istefnişlerdir. • NEW YORK New York'ta 66 bln utaşım Işctel flreve gidince ulaşım faallyetlerl durmuştur. Işcilerin uye olduğu sendiko yetklllleri, Istediklari yüzde 30 oranındaki zom kabul edilmeylnce greve gjtmek zorunda kaldıklannı söylemlşlerdir. • FRANSIZ KOZMONOT Fronsa'dokl ulusal uzay Inceleme merkezi başkanı Hubert Curiel dün bir acıkloma yaparak ilk Fransız kozmonotunun 1983'ün llk yarısında uzaya fırlatılacok bir Sovyet uzay arocının icinde Cosmos yolculuğuna cıkacağını bildirmlştir. • CELİK GREVİ İngiltere'de 13 haftadır devam eden ve ingiliz ekonomisine 286 milyon dolar zarar veren col.k işcüeri grevinin sona erdirilmesl İcin calışmaların sürdürüldüğü ve üc kişilik bir arabulucu komitenin bu amacla yaptıklan calışmalorı öncakl gün tamamladıkları bildirilmiştir. • BREJNEVİN CAĞRISI Sovyetler Blrliğl D w let Başkanı Leonid Brejnev üc haftalık bir aradan sonra Sovyet televızyonunda yeniden Sovyet kamuoyunun önune çıkmış ve barışın korunması cağrısında bulunmuştur. Saıı Salvador'da durum şimdilik normale döndü güveninizle başarılı bir yıl daha: AKBANK 198O SERMAYE İHTİYATLAR KARŞIUKLAR ÖZ KAYNAKLAR MEVDUAT PLASMANLAR İŞTİRAKLER SABİT KIYMETLER KÂR AKÎİF YEKÛNU 1 MİLYAR 1 MİIYAR 802 MİLYON 383 MİLYON 3 MİLYAR 185 MİLYON 63 MİLYAR 686 MİLYON MİLYAR 770 MİLYON MİLYAR 76 MİLYON 1 MİLYAR 254 MİLYON 93 MİLYAR 856 MİLYON SAN SALVADOR, (ANKA) San Salvador'da, hükümetin os kerlei sokaktan çekeceğini acıklamasıyla birlikte yaşamm normale döndüöü bildinlmekte dir. Billndiğl gibi, önceki gün ra hip Osoar Arnulfo Rorrero'nun cenaze töreninde meydana ge len olaylarda 40 kişl ölmüş, vüzlerce kisi de vnralanmıştı. İSTANBUL 12. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 958/1097 vasl. Alioğlu 1341 doğumlu Rüstem Yıldınm'ın akıl hastalığı sebebiyle haien Fatih, Haydar Caddesi, Mürşit Sokok No. 1'de ikâmet eder, yeğenl AÜ RENAN YILDIRIM'ın vasi tayinine mahkememizce 24.3.980 tarihinde karor verilmiştir. ilân olunur. 24.3.980 (Basın: 2287) 1818 Kolombiya'da gerillalarla görüşmeier yeniden başladı BOGOTA, (o.a.) Kolombiya'daki Domınik elçiliğinde 27 kişiyi rehina tutan M19 odlı gerilla grubu i!e Kolombiya hükümeti arasındaki 3. tur görüşmeler yeniden başlamış ancak, diplomatik kaynaklar, rehineierin geleceğl ile görüsmelerin en az 2 hafta daha süreceğini soylemışlerdır. iclerinde 11 elcinın de bulunduğu rehineleri Dominik Bü yükelciliğinde işgal altında tutan gerillalar 35 günden bu ya na sürdürdükleri eylemler; sü resl içinde 23 rehineyi serbest bırakmışlardır. Gerillalar, rehineler karşılığında 70 siyasi tutuklunun ser best bırakılmasını ve 10 mdyon dolar kurtarmalık istsmek tedirler. / TAHVILLER / AKANILAN Hİ8SE SENETLEKt AKSA AKAL ) MAKİNA TAKIM : Sermayesl B S milyon TL.'dlr. 1979 yılında 50J milyon kâr siŞladı % 40 oramnda temettü dagıtacak. I OLMUK : Sennayesl 150 mllyan TL.'dir. 1979 yüında 114 mllyoB TL. kâr BagladJ, «İ31 temettü dagı. tacak. ) RABAK : Seraayesinl 420 mUyon TL.">a yükselttl 1979 yıh kan 298 milyon TL. dir %S2J temettü d&gıtacak. | SARKUYSAN Sermayesl 150 mtt yon TL.'dir. 1978 yılı kanndan •,J50 temettü dagıta | TAMSAN : Sennayesinl 130 milyon TL.'dır. t TEZSAN : SermayesJ 200 milyon TL.'dir 1979 yılmda 71.7 milyon kâr sagladı. ',. 30 temettü dafctacak | TÜRKİTE 3İSE CAM : S«rm». yesl 200 milyon TL.'dir. 1978 y> kr.da 248 milyon k4r ssğladl. ^ o 35 temettü dağıttı.. • ; KASTELÜ MENKUl DEĞCRLER ANADOLD CAM ALTAS AROMA AStL ÇELtK AK ÇİMENTO ARÇELİK AYGAZ BÜRSA CtMENTO ÇİMSA ÇDKUROVA ELEKTRÜC DEMİRDÖKÜM EGE BİRACILIK ECZACIBAŞI YAT. HOL. ERCİYAS BİRACILIK EREĞLÎ DEMÎRÇELÜC GARANTJ BANKASI GOLTAS GDNEY BİRACILIK GÜBRE PABRİKALARI HEKTAŞ İMAR BANKASI IMAR BANKASI CRÜÇHAN) İS BANKASI KTJHDCD İTTİHAT DEĞİRMENCİLİK İZOCAM KARSAN KORDMA TARIU KOÇ YATIRIM FAZARLAMA KOÇ HOLDİNO KARTONSAN KARTALTEPE UEXS KAV KORDSA LASSA &IENTAS 1900. TL. MUSTAPA NEVZAT NASAS NUH CtMENTO ORMA OTOSAN OYAK YATIRIM HOLDİNG PLASTtFAY PİMAŞ POLYLEM RABAK SİFAS SIEMENS SÜN7A SINA1 KALKINMA BANKASI SINAİ MALI TESEBBÜSLER SARKDYSAN ŞARK DEĞİRMENCİLÜC SİSE CAM TAT KONSERVE TİCARET BANKASI TRAKYA tPLİK DNİROYAL YAPI VE KRKDİ BANKASI 223844 Teten: 23 324 Ankara: 175900 183254 ANTALY A TEL: 75 51BB 49 BURSATEL:20369 İ TeleK:52678 BANTKER KASTELLÎ A. S. Merkez 4. Vakıl Han Asma Kat No 23 Slrkecl İSTANBUL Teleîon'.ar : 20 53 20 (5 h»t) . 22 36 44 Teleks: 13 314 Kast. Tr. ANKARA B Ü R O S Ü : Atatürk Bjlvan No. H/78 Kıı:l»T ANKARA Telefon : 17 59 » . II B M TELEKS : 43 U8 ANTALYA BÜROSD : Atatürit Ciddesi Raşlt Btrberoglu Ishanı No: 87. Kat: 1 ANTALY A Telefon : 5 49 75 Sl BURSA BUROSD : Atatürk Caddesl. Kurtul tjh«nj No. 59. Asma Kat BURSA Telefon : 20 363 . 11 33» Telex : 33 184 Llrm tr ESKİSEHtB BÜROSD : Porsuk İshanı Kat: 2 No: 301304 Te!: 161 85 İZMİR BÜROSD : Gsziosm&npaşb Bulvan, TacyaJçva Apt. No: 2, Kat 1. tZMIR. Telefon : 14 14 03 14 08 55 Teleı : 53 678 Onsy tr. BANKER KASTELLİ A. S.: SayiD Tastrnıl Saiüpleıinlo dikkatlr» : TıssmınantiLiı yatınrtao dik kat edeceglnlı hususlbr ÖDC« euranceu btr slrketln tabvlItain olup olmadıgını sı»ştırmaktır. Sonrı da i» yaptıjınıı mOessesenlo tecrübesl olacaktır. Blı «ermaye oiyasv Knda yiıml yıluu ^51x119 taorübell T« euvenceli bir kuıulu^uz. Bunu >İ2C blı kara da» ha hatiTlaüyoruı. MENKILDEGERLER FİNANSIHAN A.§, 45 6420451765 MErtKEZIstiklaİ Caddesi Odakule İş Mertezi Kat: 17. istaobut • " ? /Teleks :; 24124 mban tr ANKARA Mustaja kemal Bulyan «jUBccrİştaş H5n Mp,: 8/TO'r bt >V Î Î ' U E İZMİR 1378. rSok.;4V4 " Teleks : 43.105 mean ir Ş « T^ieks ,52731 etaotı MEBAN'IN StZLERE SUNDÜĞU HİZMETLER l Yatınm Danışmanlıgı (ÜCRETSİZJ Hısse ter.edl va tabvu blım BS. ıııru. Hisse senedl ve tahtil feupon taueilatı (KOMİSYONSUZ). Portf3y yönetimi. Portföy analizl. Tahvll Uıracı şlrketler lçta hlsse senedl tahvü ihraci ve piasmaolan lle llelli tüm hlzmetler. ÜLKEMİZtN tLR YATIRIM FOND OLAN MEBAN YATIRIM FONTJ a) 1. DİLİM'inln llk S aylık deger fkrtıs toplamı <» 43,60 • (Yıllık U 52,32 olarak gerçekleşmistir..) 130 Nisan tarihleri arasında 1. DİLIM MYP lşürak belgelerl asaîıdaki (iyatlar üzerinden ijlem Rörecektir. İ . O TL.'lik belge 14,360 TL. UO O 23.000 TL.'lik belge 35.900 TL. 1ÛO.000 TL.'lik belge 143.600 TL. b) 2. DILİM'inin ilk 3,5 aylık deger artısı. •i 15,10 <YılUk % 51,77 olarak gerçekleçmıştir.) 331 mart tarlhlert arasında. 2 DİLIM MYP lstlrak belgelerl tu^afıdaM fiyatlar üzerinden İ9lem Böreceitir : 10.000 TL.'liIs belge 11.510 TL. 25.000 TL.'lik belge 23.775 TL. 1000.000 TL.'lik belge 115.100 TL. SATIŞA SUNULAN MENKUL tUYMETLER : ASLAN ÇİMENTO : SermayesSnl 426.8 milyon TL."ya yükselttl. CELİK HALAT : Sermayesl 108 milyon TL.'dir. 1979 yılında 187 milyon TL kâr ssğladı. V» 45 temettü dagıtacak. KARTONSAN : Sermayesln) S08 milyon TL.'y a yükseltti. 1979 yılında % 50 temettü dağıttı. 1979 yılında 1E6 milyon kâr sagladı. KORÜMA TARIM : Sermayesınl 315 milyon TL.'y» yukseltU. •• 40 / I PORTPÖYÜMÛZDE BDLONAN YTJRDDMÜZÜN ÖNDK GELEN ÇESİTLİ SINAİ VE TİCARİ KURDLUSLARINA AİT TAHVİLLER VADELİ VE VADESİZ İŞLEMLERDE TÜKSEK VERİMLİLİK SAĞ LAYACAK ŞEKİLDE TASARRUP SAHİPLERİNİN İSTİFADELERİNE SÜNDLMAKTADIB MEBAN YAYINLARI NÎEBAN SERMAYE PİYASASI BÜLTENt Ayda bir yayınlanır. Ayncs haftada bir fiyat listesl gönderilir. Fiyatı 2 5 TL. Yıllk Abone: 300. TL. Yurtdışı Abone: 600. TL. Abonman bedelleri. çirketimize veya YAPI KREDİ BANKASI Galata Subesı 5000/50'ye yatınlabülr. HÎSSE SENEDİ NEDİR?. Fiyab 25. TL. TAHVİL NEDİR?^ Fiyab 25. TL. AKBANK tştirakleriyle beraber 35.000'e varan personeli Ülkemizin her tarafına yaygm 571^ubesi New York, Londra, Frankfurt temsilcilikleriyle HER ZAMAN, HER YERDE, HER ÎŞİNİZDE YANINIZDA VE HİZMETİNÎZDE 0LMAKTAN MUTLUDUR, GURURLUDUR. MEBAN O R T A L A M A S I 2857 Önceki gün Bugün 2872 Değisira (TL) + 15 Defiştm (. » + 0,52 "• > ARTIS DÜSÜ3 Artan 3 HİSSE () HİSSE Düşen Sibit 47 HİSSE 50 HİSSE Toplam ARANAN HtSSB SENET1.ERİ • • • • • • • • BASTAS KARTONSAN KORDSA NDHÇIMENTO POLYLEN SİFAS TOZ&IETAL SARKDYSAN AKBANK uenc (REPRO. 1812 Tasanunannıza »4 41,5 gellr getiren çeşltU Kuruluşlara alt tahvilleri mQes«semlzden datma temin edebtllrsinl» Bu geUrtnlı &yük. 8 ayllk, 12 aylık »a 24 aylık olabilir.. Altematlfler ajafeıdadır.. 1) lEİemi? fsiziyie birlikte bu an paraya cevtrmad* oat : 1) Bir yıl radeh aylık Odnoa haltnde net : 29 J » Bir yıl v&dell yıl «0011 Odameli oet : Sl 3 4) 2 yıl TBdeil 6 ayük Odem» U net : 332 S> Ik) yıl n d e l l aylık Menıell V, 33J Daha eynntın bü& İcin n * manlönmua muracat oiz rica olımm. Sablık toTmeUert Oaa «Dysros : 0 ASİL CELİK 190 adet. m BOLD CİMENTO 60 adet DÖKTAS 100 adrt. KORDSA muvakkıt makbuı 81 (YOıdt 50 odenmls..) İZOCAM 80 adet KARTONSAN 100 adM. UAVİ CELtK 50 adet. UAKİNA TAKIM 19* (YOzd* 10 ORMA 40 sdet. SANTRAL HOLDtNG 500 adet. SİSE CAM <8 adet ödenmlj..) SİFAŞ 50 adet. VATAN KONSEEVi: 80 adet. temettü dagıttı. APEL ÖDEMELERt • KARTONSAN: •« 25 oranın, daki 3 Apel 2 5.1980 tarlhlna kadar ödenmelidir. • META3: «/010 oranındaU 2. Apel 15. 4. 1980 taılkina kadar ödenmelidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog