Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

I İKI CUMHURtYET 2 NtSAN İMO oreşai Tîtodart son'a Vvaoç'avvc i « oioaak' sorusu son gun'erae aunyo komu oyunun üzennde durduğu konulordon oıfl«i. Konunun ozellıkle ABD yonetlml tarafırtdan vurgulandığırıı gorüyoruz Bu soru ile bırlikte, cYugoslavya, Tıto'nun olümü sonucunda buyuk tehlıkelere duşecek kadar zayıf bır ülke * mi?> sorusu do akla gelıyor Yugoslavya'ya yonalebtlecek tehllkelen başiıco ıkı kategorıde ele alabılıriz. Birıncısı. SSCB veya Varşova Poktı ulkelerlnden kaynaklanabılır, ıkıncısi ıse. Yugoslavya'nın kendl yapısından doğabılır. Bu tehlıkelerın önemı ve ciddıyeti nedır acoba? N ve görüşler TlTO'SUZ YUGOSLAVYA Doç. Dr. Türker ALKAN (Arrkara Üniversitesı SBF öğretım Uyesl) glbl. böigeset getişme dengeslzlıklen (Kuze« bölgesı, Guneyden cok daha fazla geılşmıştır) de ayrılıkcılar icm uluscu etnık amaçlar dogrultusunda kullanılacak kozlar oıuşturmaktadır. Bulgaristan ve Arnavutluk ile olan sınır anlaşmazlıkları da, etnik grupların kışkırtılması sonucunu dogurabılir Ekonomınin ıcınde bulunduğu sorunlar. bu cözümlemede önemlı bır öge oıarak gözüküyor. 1979'da, enflasyon % 22'yi. dış tlcaret oçığı 2 6 milyar doları buldu Resmî kayıtlara çön. Işsızllk % 12 idi ve yurt dışındo aılelerı ıle birlıkte calışan bır mılyon ışçı vardı. Bır taraftan arton petrol gıderlerı, dığer taraftan özyönetım uygulamasının yereı polıtıkacılan aşırı (ve verımlılığl tartışılabılır) yatırımlara yöneltmesl bu sonucu doğurdu Fakat. alınan onlemlerle bu durumun düzeltılrresine çalışılıyor 1979'da yatırım artışı % 7 5. sndüstrı sektörunün büyumesi % 8 Oıduğu halde, 1980 programında bu oranlar % 6'ya ındırildı 1980 ıcınde enflasyon oranınm % 15'e. dış tlcaret acığının ıse 2 mıtyar dolaro Inmesl beklenlyor Verımlılık artışı ise %2 5 dolaylannda surecek. Aslında Tıto Yugoslavyası kücümsenemeyecek bır ekonomık başarı sağlamıştır. 1963 • 73 yılları arasında goyrı safı ulusal hasıla yılda %59, 1974 . 78 arasında ise %6 2 arttı. Aynı dönemlerde yatırımların yıllık artış hızı % 55 ve % 9 5 endüstriyel üretımln artış hızı Ise % 7 9 v» % 7 7 oldu Ekonomık gelışmenın yanısıra, eğitlm ve sağlık gıbi sosyal hizmetlerde Yugoslavya'nın boşarısı büyuk olmuştur. Oniversitey» devam eden öğrenci oranı bakımındon Yugoslavyo dünyamn önde gelen ülkeierınden blnsldır Bu kadar başarılı sınavlardan geçen bir siyasal sıstemın, Tıto'nun ölmesi ile çökemeyecek kadar halk tarafmdan bemmsenmış olması beklenır Nıtekım, toplumun en dınamık ke>sımlerlnden bırısını oluşturan öğrencıler uzerinde yapılan araştırmalar. rejımın genış ölçüde benımsendığlnı ortaya koymaktadır. 1960'da 3,291 Zagrep ünıversıte öğrencisınden % 63'ü Marksizmı cdoğru ve devrlrtıcı» bir kuram. Yugoslav sosyalızmınl de «en lyi cağdaş demokrası» olarak benımsedıklerım beıırtıyorlardı. Marksıst olrnadığını söyleyen öğrencılerın oranı % 10. Marksızmi bır ölçüde Kabul ettlğıni sovleyenlerın oranı ıse % 27 idl Toplum bh lımlerınde eğıtım görenlerın daho do yüks&k bır oranı (% 77) Marksizmı benımsemıştl 1950 1963 arasındo yapılan 20'den fazla araştırma. yukarıdakıne benzer sonuclar verdi. O yıllar arasındakl öğrencılerın bugunün yonetıcıleri olduğunu anımsayacak olursak. «Yugoslav reıımınin desteğl nedlr?ı sorusu bir hayII acıklık kazanmış olur Yukarıda sozü edılen araştırmalardan, Yugoslav genclığmın cok fazla polltlze olduğu sonucu da cıkmamalıdır Öğrencılerın yaşoınlannda en cok istedıklen «sâkın bır yaşarro, «işlerinde uzmanlık» ve «iyi bır eve sahlp olmok»tır Genclerın aralarında konuştuklorı konular icinde sıyaset ancak yedıncl sırada yer almaktadır. Gencler, genellıkle kışısel geleceklerl konusunda lyimser olduklarım. hukürretın kendilerıne verdıği yardımdan ve ılgıden hoşlandıklarını belırtıyorlar. Ststem gen«| btr destek sagiamıs olsa blI*. «Tıto'dan sonra ne olur» endlşesının arka•ında yatan bır başka neden bazı sorunların doğmasına yolaçobilir. Tıto, son derece güçlü ve karızmatlk bır lıderdi. Şu anda onu Izleyecek oynı capta llder adayları yok. Artayasaya göre, Tıto'dan sonra lıderlık her yıl rotasyonla el değıştırecek Bu durum zaten gücsuz olan şımdıkl lıderlık kadrosunun etkılı olmasına ençel olacak Boylece. ya bir liderlık kavgası ıle sıstem zedelenebılır. ya da sürekll olarok gucsuz lıderlerın gelıp gıtmesl Ile zayıfloyabılır, endışesı doğuyor Bu endışede gercek payı olsa bıle, Tito glbi kendısini tüm ulusa benimsetmış bır IkJer ortaya cıkmadığı sürece. Yugoslavya tıpindekı federal bır devlette. rotasyon sıstemlnln oldukca pratık bır cözüm olduğunu kabul etmeK gerekir. Güclu kurumlar var olduğu sürece, cağdaş bır toplurr, guclü liderler olmadon da yaşamını sürdürebılır Bu arada doğabılecek boşluklarda veya aksamalarda ordunun süreklılığl sağlayıcı bır rol oynayabıleceğı de unutulmomalıdır Komünıst Lıgl Merkez Komıtesının 166 üyesınden 23'ü. Hukümetln ise 3 bakam generaldır. CHP Ne Yapıyor? kurlar soruyorlars CHP uyuyor mu?. Ben soruyu degıştırerek «CHP ne yapablllr?» dlye duşunuyorum. 1970'lerın ilk yarısında surekli yükselış grafığı çızen partinın 1970'lenn sonuna dogru ınışe geçmesınde 21 aylık ıktıdar sınavmın yarattığı düş kınklığı etkındır Ancak bu deneyımin bilançosunu çıkanrken Insafh olmak zorundayız. Şöyle kı1) Sosyal demokratların geleneksel y CHP hukümetı de ıster ıstemez saplanmıştır. 2) Ecevıt yonetımı CHP hukümetı degıldı. 3) Yırmı yedl yıllık muhalefetten sonra 21 aylık hükumetınde CHP ıktıdarlaşma ıçın gerekli zamanı sağlayamadı. 4) Seçmen kıtlelennı utnut polıtıkasıyla etkıleyen CHP, hükümette petrol bunahmınm ortalık yenne düştü. 5) Türkıye, siyasal, askeri ve ekonomık ambargo altına alındı, CHP dış destek bulamadı 6) Sağm azgın saldınsı karşısında şaşıran CHP, solundan kendısini soyutladı, yalnızlaştı. Ve Ülkedeki kökü dışarda sermayeclllk düzenl lçınde atılacak her adım zaten başansızlıga mahkumdu CHP bozuk düzene karşı çıkabılecek bir guçle hukümet olamamıştı». CHP duzenı değıştıremedi; düzen CHP'nın başını yedl. Pekı, artık herşey bıtmış mıdlr 9 Umutlann pembe bulutlan dağıldı, ak güvercınler kanat çırpmaz oldu dıye CHP tarıhsel gorevıni sona erdirmış midır? Ülkenm yarınlarında bu partinın etkınlığı surmıyecek mıdır?. O Dış Tehlikeler Tıto'nun sağlık durumunun SSCB"nln Afganıstan'ı ışgalını ızleyen gunlerde Iyice bozulması, Yugoslavya'nın geleceğl Konusundakl koygılann artmasında önemlı bır rol oynadı Fakat, Yugoslavya ıle Afsanıstan'ı aynı kefeye koymak heıtıalde doğru olmaz Yugoslavya'nın dünya dengesındekı yerı Afganıstan'dan cok daha onemlıdır ve bu ulkeye yonelebılecek bir Sovyet saldırısı cok daho cıddî tepkllere yol oçabılır Bu tepkılert Sovyetler'ın göze alması beklenemez. Sovyetler'ın Doğu Almanya'dan askeri birflklerıni çekmeye başlaması Afgan ışgalınden önce gerçekleştı, sonra da devam etti. Bu glrlştmieri ıle. Sovyetler, Afganıstan işgall nedenlyle Avrupa ülkelerinın gösterfeceklerı tepkıyi czaltmayı düşunmüş olmalıdır Konuya yokla$ımı bu olan Sovyetler'ln, henüz Afganlstan sorununu cozemeden kendıslne yenl ve cok dana cıddî bir sorun yaratması pek akla yakın geimıyor. Ayrıca. Yugoslavların cok lyl örgüttenmış 250 000 kışılık bır ordusu ve hızla oeferber edllebılecek cok sayıda mılıs kuvvetl bulunduğunu bu kuvvetlenn gerılla s<woşları lcınde yetlşmış olduğunu da unutmamak gerekır Konuya bu acıdan bakınca, Sovyetler'ın doğrudan (veya Bulgarıstan oracılığı ıle dolaylı) bır saldınya geçme olasıiığı oldukca az gozükuyor Abartılmış Endişeler Ekonomık, siyasal, topiumsol ve uluslarara8i düzeydeki verılerın değerlendırılmesl, Tito dan sonra Yugoslavya'nın cıddı bır sorunlo karşıloşma olasılığının pek de fazla olmadığını gosteriyor Bu durumda, ABD'nın sık sık ılerı sürduğü endışeler nereden kaynaklanmaktadır? Bu sorunun yamtı, buyuk bır olasılıkla, yer yer catlama ve zayıflama eğılımı gosteren NATO dayanışmasını yenıden canlandırma ısteğınde yatmaktadır Avrupalı yandaşlarından dana fazla destek ve katkı bekleyen ABD Afgan ışgalınden sonra ortaya cıkan Tıto'nun ağır rahatsızlığını kendı ıstedığı yönde yorumlamaya ve kuilanmaya calışmaktadır Butun buyük devletlerın. kucük ve savunmasız uluslara karşı zor ve şlddet kullanması, kınanması ve karşı cıkılması gereken bır tutumdur Fakat. bu gelışmelerı ıc ve dış sıyasetımıze yansıtırken, olculü ve dıkkatll olmaya calışmalıyız. Dünyada uluslararası yumuşamayı, yurtta ise demokratıkleşmeyı savunmak zorundayız Kısa vadelı polıtık cıkarlarını şoven duyguların örtusu altında gızleyıp yola cıkanlar, uzun dönemde tüm ulusumuz ıcm büyük zararlara neden olabilırler Iç Tehlikeler Yugoslavya lc n asıl tehlikenın lcten kaynokiandığı llerı surulebılır. Bılindığı gibl, Yugoslavya. farklı etn'k dil ve din gruplarınm oluşturduğu bır federasyondur Bu grupla ara•ındo tarlhs«l kokenlı onlaşmazlıklor olduğu OKTAY AKBAL EVET HAYIR "Bir Köyün Tükenişi, mhuriyel Taynü* REieteslnln tstanmıl muhablri Düyunu Umumlye Daylnler veklllerimn gazetemlz tarsfından neşredllen raalumat» verdlkten «onr» dlyoı ki «Daylnler vekillennln Ank» ra'yı ztyareti mü«bet neticeler vennemistlr Bununla beraber bu liyaretln hiç olmazss Türklye hükumetinl. kendt •tae muhasım tannedllen v» otdclkatte Türklye ye yardus etmek (ikriru besleyen Düyunu ümumiye Idare Meclıstnin hüsnü nlyet sahibl olduguna ikna etmiştlr Düyunu ümumiye Meclni Türkijeye bü jrük hizmetler lla ettigi glbl tstikbalde de hizmetler lfa edebillr Türklye'de tesls etmek tekablldir Bu Türklye' nin oldujtu kadar hamillerin de menfaatine muvalıktır 1930 2 Nisan Yalova'da Gazl H» lçln îkl kaUı blr tıöjk inşası takarrur etmlstlr Koskün planlan Em&net heyetl Jenniyesinde vapılmıştır Mu v&lık Körülürse hemen lnsası ihale edllecektlr ŞehremaneU Yalov» olajlannın lnşasını 11 btn Uraya ihale etmlstlr Insaata hemen basl&nacak ve bır ayda bitlıllecektlı Sıze bir yazı sunmak Istıyorum bugun. Batı Trakya'nın Gumülcüne kentmde yayınlanan Türkçe «Ilerı gazetesmden aldım. «Bır Köyün Tükenışl» başhklı bu yazı hem ıçerıgi, hem de yazılıs güzellığıyle dıkkatımi çekti Anayurt dışındaki Türklerla tlgılenmek, yaşam koşullanıu bılmek bir yurttaşhk daha dogrusu bır insanlık görevımizdir . Bunun ırkçılıkla, saldırgan millıyetçihkle ılgisı yok. yalnızca ınsan olmanın bır gereğı. Şımdı Batı Trakya Türklerının karşı karşıya bulunduğu acı durumlan bır ayna gıbı yansıtan bu ilguıç ve gerçekten güzel yazıyı gelın birlıkte okuyalım: « Aaah ah, köyumüzun hıç kıymeti yok, hiç • Bızım bura msanına mahsus bır 4eyiştır bu. Köyumuz gıbı güzel, kıymetlı koy yok, demektır Yaşh anam üçbeş adıtn yurümenm verdıgı yorgunluğu gıdermek ıçm bır daha durdu, ellennı beline dayayarak bır daha konuşmaga başladı Fakat bıttık tükendık artık... Okulumuz camımız kapandı Kala kala dört beş hane kaldık thtıyar lhtıyar Oniar da son hazırlıklannın telaşı lçındeler...» Maronya sırtlanr.da tek köyumüt» o d* bir hastanın son anlannı yaşaması örneği son günlenni yaşıyor . Sagda solda satılmı? terkedilmis. evler Hnstıyan alıcılarm kerestesınt tuglasını kire. mıdını taşıdığı köy, şınn köyümuz . 1948 49 larda bır başka köyümüzün de yıkılarak eşeklerle • katırlarla taşındıgını, göç ettıgınl gormuştur bu gözler (Yaka koylenmızin hemen paşmda. Bıçakçı gedığuun sag alt yanında kalan ve atalanmızın Karyeı Cedıt = Yenıköy, 1923'ten sonra da Yeneti adını alan koyümuz. ) Fakat o göç Azınlık ıçı göçtü; insammız yme aramızda kalıyordu.. Bu ıse tamamen yokoluştu. tükenıştı . On yıl kadar önce yaptırılmış o güzelım evler çatır çutur yıkıhyor ve ışe yarar ne varsa trakterlerle taşınıyor.. 1923 oncesı adı Ince^ız imış sonra da Ohlron olmuş Sağîam. dayanıklı anlamına geüyor Yânl kolav koiay yıkılmaz, çokmez demeğe gelıyor. Fakat 1923 ten bugune nıce tukenen köylerımız gıbi o da dayanamamış, çokuyor, göçuyor . «Bız de yolcuyuz. Çocuklanm kızlanm hepsi gıttı. Hepsı yerleştıler otede Son gunlerıınızı dolduruyoruz burada.. • Dayanamıyor, mendıhni çıkanp göz yaşlannı silmeğe çalışıyor Bır elıyle de aynı çau altınd* topl»nan camı okul cemaat bmasını gos^erıyor •Kapandılar artık Çocuk yok. Cemaat yok! Kahyorlar » Yüregım cız edıyor Kalıyorlan dogru, «m» ldme kahyorlar 0 Daha once kalanlara sahıp çıkıldı mı? Bunlara sahıp çıkılacak mı' Ohıron köyunün hemen altmda bır buyük hrlstlyan koyu var Proskınıte Koy demek dogru olmaz artık. Kuçucuk bır kasaba bu. Kalkınmışhgin ne guzel sımgesı Ohıron a bu koyden geçılerek gidiyor Asfalt bu köyün ıcınde son buluyor Ama alt taraftaki denıze uzanıyor fakat ıkıyuz metre otedekı muslüman köyüne erdirilmemış Elektrık te yok, götürülmemis. Aynı ülke. aynı yöre Fakat ayrı görünüm... Kısacası ayınm yapıldiKi besbelh Ayınm. ülusal de dınsel de ne ıstersen det Çırkın bır söz. Ama gönıntü ortada... «Hıç kıyamıyoruz buralarını Gıdıyoruz ama. inanınız, gonlumüz buralarda kahyor» Pek ınanamıyorum bu söze Çunki Mubadele sonrası. 1930 lardan sonra, 1950'lerden sonra da olabılır. yırmı pulman gelmemıştı r Türkıye'den buralara Makedonyalara. Ama buna karşılık gönüllerl arkada kalan onbınlerce rum gitmiştir öteye. taaa Erzurum Trabzon a dek, gıtmışlerdlr gezmışlerdır eskı yurtlarını Fılmlere almışlardır. burada, çoluk çocuklanna oynatmışlardır . oynatmaktadırlar . Yani tanıtmaktadırlar eskı yerlerini yeniden taz© beyınlere yerleştlrmektedırler^ «1965lerde şu karşıki evt, danu ve çift kanat kapıyı yaptıran komşu bıllr mtydi acaba bu günlerın geleceğmı1* • Sonra ylne KendlSi yanıtlıyor ihtlyar dayı kendi sorusunu. •Hıç bılseydı. onca masraflara girer mlydl o zaman? Almanya paralarını yatınr mıydı bu taraflara?» Kaça satıyorsunuz yerlerini2l? Kaça bulursak, De ki bir parça ekmege Ama bıtti artık Satılacak pek bir şeyimlz kalmadı...» Bugunun gençleri, kuçaklan. bır köy nasıl bitlyor, tükenıyor görmek isterlerse, bilmek isterl«rs«, gidıp Ohıron'a bak»ınlar Obiron'da Lozan. hukmunü yitirmı» SevgiU oTroyucu» Yalova'da Gazi Hz. İçin Bir Köşk Yapılıyor Yunanistan'ın HÂRİCİ BORÇLAR cevabı bekleniyor Mübadele ltilamame8l hakkında Yunan hükümetinden beklenen cevabın dnumüzdeki hafta içlnde geleoegt tahmln edillyor vacılmıştı M berdar cörünmektedlr Mumalleyh dün gazetecilerln suslıne söyle mukabele ttmistlr •Ne lhtilâd? Bu ha Komısyona aıt tah. ber bir puvason darvl slsat l$iyle mesgul olan le benzlyor • b&şmurahhasımız 1 evflk Kamil Bey bugünlrde Ankara'dan sehrlmlze gelecek MübadU emlakl meGüre» müsabakalan•elesinden dolayı bltamızın başlamasına bir rat azadan M Holştat hafta kadar bir zamKc ve M Enderson'la M kalmıstır ŞehrimlzdeRlvas bu ihtllaftan hakl güreşçiler bu mü him müsabakalar lçir kemali laaliyetle hazılanmhktadırlar Bu mü sabakalars işUrai etmek üzere lslmlerim taydettlrmls olan ifOresçileıin lslmlerlnl »• resimlerlnl btrkaç ırune kadar nesra öaslıyo Güreş müsabakalarımız haftaya başlıyor Hindistan'da kanlı nümayiş KikflU 1 ( » J . ) Bır gayrı müsellah itaatsizllk nümaylşl esnasında ahali tarajından atılan mermüerle verlilerden blr kisl teleJ ve 4 Avnrpalı ç»r VJŞ mecruh olmuctur Polisin nümbyisçilerl dajhtmak içln vuku bulan bütün tesebbüsleri akim kaldıklanndan hücum etmek ve her seye ragmen Ellah lstlmal eylemek meoburiyetlnde kalmıstır Clvardakl bütün m&gazalar kapanmıstır. 1970'ler Turkiye'slnde tek «umut» partiye ve kltlelere bır amaç gostererek «savaşım gücü ve olanakları» sağlamaktı. CHP bu ışi kıvıramadı Umudu bır amaçta değıl, bir kışıde gördü ve gösterdı. TANSA İle ne yapılabilirdi? ATAŞ'ın devletleştınlmesı ne yazardı' Merkez Bankası Tahtakale'nın elıne geçmış bır devlette ana stratejı döviz çemberinl yarmakü. Kolay degıldı bu ış . Dovız olmayınca darlık. yokluk. kıtlık. üretımsizlık gundeme gınyordu. Büyük sermaye zaten CHPden yana degıldı. aydın kamuoyu çözulüyordu, seçmen desteğı de elden gıderse ne olacaktı? Acaba işçi dövizıne yüksek primlı bir kur saptamasıyla ve 20 maddelık bir vergi tasansıyla kısır döngüyü kırabilır miydı Ecevıt yönetımi? Artık o fırsat kaçırılmıştır ve şimdl CHP'nm yapacagı ikı şey gundemdedır: 1) Azınlık hükumetinln tam anlamında çökmesini sabır ve dengeyle beklemek; sogukkanlılığı yıtırmemek... 2) Parti programının devrimd ve atılımcı satırlannın altuu çızerek yenl bır pohtıka üretmek.. Bugun 50 mılyonluk Türkıye faşızmın karanlıgıyla terönın sıyahhgından oluşan bır yaşamın çızgılennı çekmektedır Ne AP hükumetının reçetesı, ne de Batı'nın Türkıye ye yaklaşımı bu tabloyu değıştirecek bır çıkış yolu göstenyor Toplumu tümden kapsayan ruhsal eğıhm, umutsuzluk ve bosluktan oluşmaktadır 21 aylık hükümet deneyımmden sonra CHP yönetıcılen eskı sözlenni halk karşısında yıneliyerek bu umutsuzlugu yırtamazlar, bu boşlugu dolduramazlar. Yenı bır pohtıka üretıml gerekıyor. • Türkiye'nln çagdaşhk savaşımında CHP'nln yert baskadır, bır sosyalıst partısının işlevı başkadır Bu iki şeyı bırbırınden ayırmak gerekır. CHP Olkenln en uzak köyüne dek ulaşan ve butün Türkıye hantasını kapsayan geniş bır örgüttur, yanm yüzyıldan berj topluma ışlemış etkılenyle öneml yadsınamıyacak bır güçtür Her kim bu gücü azımsarsa, yanılgıya düşer. Eceviften başhyarak partinin kadrolannı dolduran her klşıyl yerll yerinde degerlendirmenin gerçekçı bır davranış olacagı kanısındayım AP'nin azınlık hükümetl bugün üç ay önceki gıbı değıldır Ülkedeki bütün bozukluklan 21 aylık Ecevıt yönetımıne vüklemek mantıgı da üç ay sonra kökunden devnlecektır. Ancak o mantıgm bittıği yerde hangı mantık kamuoyunu peşmden surukleyebılecek? Işte bunu şımdıden sapt^unak gerekıyor + Yeni Eserler «Gazi Mustafa Kemal» 1930 yüınıc llk nefl» eserl bu slhlrli ve mubeccel nam altısds çıMı Büyük Gaa lçln blrçok eserler yazüdı. nesredlldl F&kat Bürhan Cahlt Beyın ciddl bır ledakarhkla meydana getırdişi bu kıup her clhetle takdire layık blr mükemmellyet nümunesidir DemlebıUr kı eser tabı ltib»nyle bizde de yenl harilerle güzel bır ö tap basılabıleceginl ıstax etmektedlr Ter^ tip mahırane basıj eofestlr Metne gellnce Genc efflp büyuk Gazl'yl her cepheden tetkik efc miç Talebe Gazi Zabit Gazi, Kumandan Gasl, IJalkçı MilUyetCl Gazi Kltapta hKtlsesln re•bnle tesblt edllmesl de ajnca blr muvatfakjyettir MOelllli takdtr ederken bu çok kıvmet11 eserl ber Türk var tandasına tavsiye ederU * Mesai saatleri değisti Cumarteslden ttlb«c ren resml dalreler metal saatt deÇismlstlr Badema yaı mesal saatleri tatblk edllecektlr Memurlar «abah 9'dan 12*ye k&dar çalışacaklardır 13 30'a kadar ö?le tatlll yapacaklardır ogleden sonra mesM 13 30 dan 17 ya kadar sürecektlr Filistin'de Umdra n ( a * . ) 1929 bgustosunda FlUstin'de zuhur eden karga$alık hakkında tahkikat yapmaya memur komisyonun raporı nes redllmlşör Krrotsyon umumlyetle Araplan Ahudler'e t&arruz etmls olraalanndan dolayı kabahaUı «ıkarmaktadır Pakat komlsyon bu tahrruı ve tecavüzlertn evvelce km rarlaştınlmıs blr hareket olmadıtını, Araplann siyasi emellertnin birer haklkat «ekUnl almamasınd&n dolayı ugradıklan Inklsardan ve atl hakkında endişelerinden ilert seldiSlnı kaydetmektedır Bu raporda tnglllı slyasetinln bilhissa Filisün de vuku bulan Yahudı muhaceretine taalluk eden sa&asının açık ve vazih olarak lzah edılmesı tavslye olunmakt&dır VEFAT Merhum Nlmet Aksözlü ve merhume Veslme Aksözlu'nun bırıcık kızi, Denızcılık Bankası Eskı Muhaseoe Müd Muavlni merhum Kemal Doğruman'm eşı, Muhıttın ve Okutmon Handan Doğruman'ın Sevgılı annelerı, Melıha Doğrumon'ın kayınvalıdesı Vesıme Gulüm Doğruman'ın babaannesı, Prof Nıhal Uluocak'ın kuzenl, Musavver Boğac'm eltısı, Dr. Süreyya Aral, Haluk Bılgenbay, Avukat Muammer Boğaç, Kemalettın Talatpaşaoğlu ve Cemal Topokoğlu'nun yengelen Selıhatı Nisvandan BİRtNDE BTJ VAH9İMN SİZt TİTECEĞtVDEN KOUKMU1OR MUSUNIZT CANBAZ BİLAKtS. EĞER tŞLER BÖYLE KEsAT GİDERSE GÜVÜN BİRİNDE BU HATVANI KESİP TEMEĞE MECBUK OLACAOIM! Hacı Fatma Sabiha DOCRÜMAN HanımefefKfi 1 Nısan 1980 gunü hakkin rahmetlne kovuşmuştur. Azlz naaşı 2 nısan 1980 carsamba günu FATIH camlın' de kılınacak oğle namazından sonra Ortaköy'dekl Yahya Efendı Dergahında ebedi ıstırahatgahıno tevdı edılecektır Mevlâ ranmet eyleye Bana Sorarsanız... Hudut Komisyonları 1 (TeletonU) Hükümetlınlz namına, yakında toplankcak olan Irak hudut komlsyonuna Elaöz Valisl Pahrl. Surtye hudut komlsvonuna Bursa Valla Ethem Beyler tayln edilmiştlr Salon kadınının kıymeti nedir? Muhatabım bu defa blr erkek Zekl, alaycı intellektüel bir adam Bana kalırsa en kıymetll kadın salon kadımdır, diye yuıyor ıBlr salon kadınının bence mezlyetlen şunlardır Evi ile slakası, yalnıı mlsaürlennı kabul edecefl salonu süslemek Hayatla alakası moda kataloglanm taklp etmek . Salon adhbı muasereuni bır dahi glbi bilmek Btr bebek gıbi giylnmek Salonda misatirlere bir kua (übi cıvıldayarak konuşmak Dans etmek. slgara içmek, mevslmin bütfln balolannı taklp etmek Bir&z müsikl ^«timffk veya anlamak Kültüı sabibı olmasına Ihtlyaç yok. Kocası ve asıklanm tdare edecek kadar Röreülü ol o Diükeomel kadın tipi salon kaduu tlpidirı Bana bu Dtnnı alaya nunlyle yaz&u adam, benimle alay etmıyorsa cunkü edemez salon kadınının en bü yük düşmanı oldugumu bıllı zannedenm Asrl geçinen burluva kadını ile alay ediyor Blze gellnce, salon kadım orlJınaUtesi ve sahsiyetl olmayan. mayroun glbi taklit eden. papagan gıbi ezbere konuşan, acibü^ekll blr mahluka benziTor Muhatabımın alaya suallrM cok ciddl blr cevap Ben bu maMflka cok ıcıdıfım Içln alay etmeye tenezzül etmedlm d d ANNB Topkapı Sarayı Harem Dairesi açılıyor Topkapı Saraymda açüacak olan harem dalresınin hazırlıklan hltam bulmustur Bu rası yakıoda çılacaktır (Cumhurıyet 1820) Türkiye'nin Tek Haftahk Haber Dergisi YANKI Haftanın en llgınc olaylan en llglnc uslup Ile ylne YANKI'da Israil Başbakanı Menahem Begın YANKI'ya özel demec verdı cHerkes Turkıye'ye yardım etmelı» Israil ıle ılgılı dığer yazı ve yorumların yanısıra BeglnIn Başdanışmanı Rafael Eıtan ıle yapılmış bır konuşma yer alıyor İC olaylar bölümünde Cumhurbaşkanlığı pışman etmeyecek aday oranıyor. Ege • Türk ucakları ucuyor. Mustafa Üstundağ «Seçımin uzaması klmseye yarar sağlamazt. Adnan Ba$er Kafaoğlu «Anoyasa değışıklığı konusunda goruşlen Işcı bolümunde Maden • Iş Mess uyuşmazlığı konusunda Tkl tarafın görüşleri Kemal Daysal Greve herşeyicnızı ayırdık, Şukrü Er «Grev uzarsa farkları vermeyız». Grevler 200 ışyerınde 40 bln Işçl. Ekonomı bolumundeDış yardım • Umulon sonuc almamadı. Ayrıca ınsanlar. hayat böyle gecer. tiyatro, kltap, modo, sanat. basın. müzık radyo TV bölümleriyle <YANKI» slzi herşeyden haberdar eden dergl. YANKI'yı her hofta yuzbınden fazla klşl okuyor. Dört renkll ofset baskı, 34 sayfa 10 llra. Türklye'nin her îarafındo YANKl aroyınız. # S&hlU Cnmlrartyet Mstbaaeılık T« GantecOlk TA.8 adına: NADtR NADI • Genel Y»yın Müdürü • OkU* KURTBÖKK m S Tazılslen MOdürO Orhao ERİNÇ 0ı Basan ve yayao Comnortyet Matbmaabfc n GazeteciUk T A S C&Saloglu Türkoc* fiı Cad No 3941, • Posta Kutusu loo: 30 97 03 24« İSTANBUL Tel» CUMHURtYET BASIN 4HUAK TASA8INA OYMAYJ TAAHHOT EDER • BÜRULAR ANKARA Konuı SoKak 34/4 Yenlsehll Tel 18 33 3 3 1 7 33 25 A İZMİR Balıt Zlya Bulvar No 85 Kat: 3 Tal. 25 47 09 13 12 30 • ADANA. Atatürk Cad Türk Htva Kurumu ts Eanı Kat 3 No: 13 Tel: 14 550 18 731 ABONE ÜCRETLERİ 4TİH 1 1 « U TAKVİM Z NtSAN 1«N tmsak 5 02 Jkindi 16 52 Gfine» 6 41 Akfam 1935 ÖJle 1317 Tatn 2108 Yun tçi Yurt dısı no «oo ı.soo 3 «00 «00 1800 1.600 T200 Ogak Ooretı gruplanna n agırü tına göre aynca uvgulanır UĞUR MUMCU CAĞDAŞ YAYINLARI Tüfek tcad Oldu... Ooflon Avcıofllu'nun önaözfl Da ywıl oıktv butun kitapcıtarda TEKİN VAYINEVt. İ9T. Ord. Prof. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU AİLENİN ÇİLESİ: BOŞANMA Yalnız hukukcuların, aydınlarm değil, mutlu ya da mutsuz herfcesln okuması gereken kltap 372 soyfa 50 llra İ8tame adresi Cağdaş Yayınları Turkocağı cad No 3941 Cağaloğlu Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog