Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

ONİKİ ' ClPTHTJRtYET 2 NTSAN 1980 Iran'ın, Şah'ın yaptığı bir çok yolsuzluğa ilişkin Panama Hükümetine gönderdiği "Iddianame,, açıklandı 480 sayfalık tiddıa»nomeye gore Şah'm yolsuz lukları şöyle sıralanmaktadır: • 1975 yıhnda. Şah, oğlunun oturduğu sarayda oğlu ıcın ozel bır laboratuvar ve blr basketboi salonu yaptırmak ıcm 1 mılyon dolar harcamıştır. • 1974 yıhnda 17 kılo 995 karatlık altın satın almak ıcın hazıne kasasından 1 mılyon dolar harcamıştır. Bu altınla 80 parça hedıyelık eşya Şah tarafından tanıdıklarına armağan edılmıştır. • 1973 yılında Şah'a özel bır Boeıng 727 ucağı alınmış ve 5 mılyon dolarlık peşınat Devlet Planlama butçesınden odenmıştır. • 1973 yılında tahtlanndan ayrılan ve her Ikısi de Roma'da yaşayan Yunanıstan Kralı ıle Afganıstan Kralı ıcın 50 000 dolar harcamıştır • 26 şubat 1976 tarıhlnde Şah, bırı Prenses Ferahnaz öburu de Prens Aii Rıza lcin olmak üzere ıkı oyrı vıllanın yapımını emretmıştır. Şah'ın gectığlmlz yılın ocok ayında İran'dan ayrılırken uc ucak dolusu gızll belgeyı beraberınde goturduğü belırtılmektedır. (Dıs Hoberler Servtel) TAHRAN'DAKİ ABD'Lİ REHİNELER KONUSUNDA SÜRDÜRDÜGÜ ÖDÜN VERMEZ TUTUM, BEHEŞTİ'Yİ BEYAZ SARAY'IN EN ÇEKİNDİĞİ İRANLILARDAN BİRİ DURUMUNA GETİRDİ. Amerika Mektubu İ ran Devrımının onde gelen hderlerınden Ayetullah Beheştı Tahran'dakı rehıneler sorunu ıle dunyaya adını duyurmuştur Beheştı'nın rehıneler konusundakı katı ve odun vermez tutumu kendısını Beyaz Sarayın en çekındıgı Iranlılardan bırı durumuna getırmıştır. 51 yaşındakı Ayetullah Dr Behestı, bır vandan Devrım Konseyı Genel Sekreterlığını ve Yuksek Mahkem e Başkanlığını yuruturken, bır yandan da Islam Cumhunyetı Partısını yonetmektedır Batılı cevreler, Beheştı nın polıtık hırsları olduğunu ve gerek polıtıkayı gerekse dınsel lıderlıgını kışısel kczançlar sag lamak ıcm kullanabılecegını ılerı surmektedırler Yanıtların tumunu bilen adam! • • •• • • Reagan Haluk ŞAHtN P anama'da bulunduğu sı rada Şah'ın iadesml ıstemek uzere Iron hükümetı tarafından hazırlanan 480 sayfalık ıddıonamenın oyrıntıları acıklanmıştır. Şoh'ın 1979 yılının ocak ayında İran'dan ayrılmadan once icmde belgelerln bulunduğu blrçok bavulu gotürrrtesl ve bırçoğujpu da iran'da yakması nedeniyle Iddialardan bazılarının kanıtlanamadığı bıldırılmektedlr. Batılı gozlemcılerın verdıgı bılgılere gore. Ayetullah Dr Muhammed Beheştı nın polıtıkaya gırışı, 1965 yılında Iran'ın en büyuk uc Ayetullahının ortak kararıyla Federal Almanya nın Hamburg kentındeki tran cemaatının dınsel lıderlığıne atanmasıyla başlomıştır Beheştı'nln Almanya da bulunduğu sure, iran icmde ve dışında Şah Rıza Pehlevı'ye karşı muhalefetın güclenmey e başladığı doneme rastlamaktaydı. Oysa, Hamburg'dakı iranlı öğrencller, süreklı olara|< Beheştı'nln iran' Baskan Carter'in uykularını kaçıran İranlı: AYETULLAH BEHEŞTT Meclıs seçımlerınde çoğunluğu sağ laması, rehınelerın durumunu daha da gjçleştırdi. Ayetullah Beheşti da olup bitenlere llgıslz kaldığını ilerı sürerek yakınmışlardır. Dr Beheşti, bunlara karşılık, islam Devletıni ve kendl görüşlerıni anlatan bır kıtap ha zırlamakta olduğunu, onu okuduklarında kendısıni de anlayacaklarını soylemekle yetlnmıştır. Amerıkan ön söçlmlennın genel yönelımınde umulmadık bır değışım olmazsa ıkı buyük partınin Başkan adayları daha şımdıden beill olmuş sayılır. Kasım'dakN secımde Demokratlan yıne Jımmy Carter, Cumhunyetçılerı ıse eskı Calıfornıa Valısı Ronald Reagan temsil edecek. Dört yıl öncesınln bılınmeyen adamı Jımmy Carter'ı artıK yakından tanıyoruz. Ama Reagan' Reagan Bır polıtlkacı olarak Turkıye ıcın kapalı kutu Sekız ay sonra belki de dunyamn yazgısını parmaklarının ucunda tutacak olan Reagan kım oluyor?... Amerika Içın bır «meçhul» değll Reagan. 1968 ve 1976 seçımlerınde de Cumhurıyetcı Partı'nin adaylığını ka zanmak Içın çaba gostermış, ama ılkınde Nıxon, ıkıncısınde ise Ford tarafından yenilgıye uğramıştı Zaten sağda olan Cumhurıyetcı Partı'nin sağ kanadmın önde gelen suvarlsi sayılıyor. Fazla karmaşık, çok yönlü blr kışi değll Reagan. Blr gazetecınin şu gozlemı onun klşılıgmi cok lyı yansıtıyor: tReagan tum yanıtları gayet ıyl bıiıyot. Ama, sorulardan hıç mı hıç haben yoki» Her şeye daracık bır açıdan bakıp, Iman ettıği yanıtlan hafız gıb! tekrar eden. ama verdığı yanıtların kaynaklandığı soruların boyutlarını, derınlığını, karmaşıklığını bılmeyen bır sıyaset adamı.. Yanıtlar hazır. sorular ıse yok Şon derece tehiıkelı bır kafa yapısı bu. Hele insanlığın geleceğı soz konusu ıse. Soruyorlar, soylüyor • ABD nın dış polıtıkası nasıl olmalı? • ABD nın dış polıtıkası kuvvete dayanmalı Bunun Içln hızla sılahlgnmalıyız Şılahsızlanma bır Sovyet oyunudur Bu nedenle SALT II reddedılmelı Başka ulusların bızl sevmesıne gerek yok, korksunlar ve saygı duysunlar yeter • Şovyetlerle ılışkıler9 0 Şovyetlere guvenılmez Onların tek amacı dunyayı felhetmektır Anladıkları tek dıl kuvvettır Onların üstüne üstune gıtmek gerekırse rest cekmek en uygun yontemd r Iş zora bınınce korkup gerl çekılırler. • Afganıstan'da ne yapmalı 7 . • Ruslar Afganıstan'a mı gırdı, alırsın Kuba'yı abluka altına akılları başlarına gelır'... • Enflasyonun caresı 9 • Enflasyonun tek nedeni devlet harcamalarıdır Bunlorı kısmak, toplumsal yardım programlannı kaldırmak, vergıierı ındırmek gerekır Devlet ıktısaaı hayattan elını cekmelı Bırakın pıyasanın dedığı olsun! Enerjl sorununun cozumu 9 Petrol fıyatlarını berbest bırakırsm, olur blte» Plyasa bu sorunu kendılığmden cözer Kadm haklarının Anaya'sa güvenceslne bağlanması? Olmaz öyle şey! Kurtaj hakkı? Aslal Karmaşık bır dünyaya yalınkat çözümler Am&rikan toplumunun en gerıcı kesımlerının ağzına bır parmak bal çalan bır proğram. Reagan, bır yandan büyük şirketlerın ve askersanayl kompleksımn isterlerınl dıl» getlrıyor, öte yandan sağcı bır populızmle beyaz orta sınıfın desteğlnı kazanmaya çalışıyor Aslında, tofilumsal sarsıntılara gebe bır koaiısyon, oluşturmaya calıştfği. Reagan Içın Türkiye'de billnmiyor demiştım yazının başında Aslında bu o kadar doğru değıl Reagan kovboy fılmlerının önde gelen oyuncularından binymlş blr zamanlar Nıce yıllar once Şehzadebaşı sınemalarında gösterllen fılmlerıni hatırlayanlar çıkar 1937 yılında aktorlüğe başlamış, sendıkacılığa bulaşmış daha sonra, Şınema Oyuncuları Şendıkası'nın başkanlığıno kadar yukselmış Adı ılerlcıye cıkmış Hem de cadı kazanlanmn kaynadığı Mc Carthy donemınde Sonralan yön değıştırtp sağa kaymaya başlamış. Şımdı her şeyın yanıtını bılıyor, soruları bılmese de Yarı yolda yön değıştırıp, bırden hıdayete erenler hep böyle olmuyor mu? 1970de İran'a döndü Demokrasi Açısmdan Avrupa 4 elevızyon, Batı'nın çeşitll ülkelerınde degışık şekıllerde gelışmış ve kurumlaşmıştır. Bu değışık bıcımler arasında blr uc. Amerıkan televlzyonu örneğıdır Amerlka'da televızyon doğrudan doğruya özel teşebbüs tarafından kurulur ve şımdıye kadar da devlet müdahalesıyle karşılaştığı pek gorulmemıştlr. Bu nedenle, Amerıka'da televızyon ıstasyonu kurma hakkının bır tekelı de yoktur Isteyen bır istasyon kurup yayına başlayabılır, dolayısıyla amator istasyon kurmak mümkundur Amerıkan demokrasisının lcyuzü Konusunda soy lenecek pek cok şey olsa da, tekele alışık Turkıye yurttaşı Icın epey şaşırtıcı olmalı bu sınırsız serbestlık. Almanya gıbl ülkelerde, kendl tarihî oelışmelerının demokrasi eksikliğine paralel olarak herhal de gorüntunun obür ucuna raslarız Burada devlet tekell tartışılmaz bicımde vardır (şüphesız bu, her hukumet değışıklığınde bütün kadroların ve bütön yayınların değışmesini gerektırmez ) Ingıltere Ise ikl örneğın arasında yer alır. Zaten Brıtanya dev letının kendısl büyuk olcüde kışısel ıiışkılere dayanan gevşek bır dokuya sahlptir (Anayasa hukuku zor bulunan bır ülke olduğunu düşünun) Boylece BBC, devletten gorece bağımsız, polıtık partılere ve hukümetlere karşı özerk bır kuruluş olarak doğ d u . Zamanla. özel teşebbüss de bu korporasyon dı şında istasyon kurma iznl verıldı.. Şımdının ITV'sı, Amerıka'dakl kadar olmosa da, büyuk öjcude reklâma dayalı blr şlrkettır, ama o da programlannı cok sayıda daha küçük reklâm şırketlerine yaptırır (Ama Ingılız televızyonunda, Amerıka'daKi gıbl, her programın arasında değıl İcmde reklâm yapma yon temi yoktur.) Murat B L E EG T zeyen bır kadını ortaya cıkarıp, tOo, hcş geldın Maggıe» fılan da dıyebılıyorlardı Askerlık hayatını ele alan bır süru dızı kcmedı vardı Burada yapılsa. varolan yasalara gore yapımcısı hapse atıla cak dızılerdı Amcr orada ckucuk duşurmek» fılan dıye duşunmek bıle kımsenın aklına gelmıyor, cunku boyle şeylerın kucuk duşurucu olduğuno ına nılmıyor Hanl, kimılerl Batı ulkelerıne gıder. gokdelenlere ya da mağazolardakı mallaro ağzı acık bakar Benım de demokrasi konusunda Ingıltere'ye boyle bır hayranlıkla baktığım sanmavın Işırı bu kadar basıt olmadıgını bılıyorum elbe'te şımdı oraya da geleceğım Ama şu saydığım ornekler de pek kucumsenecek şeyler değıl «Komşumuz ayı» G BBC'nin tutumu, toplumun demokratik yapısından kaynaklanıyor BBC'NİN YENİ KURULAN BİR İRLANDA GE RİLLA ÖRGÜTÜNÜN LİDERLERİ İLE YAPTIĞI RÖPORTAJ THATC HER'İSİNİRLENDİRDİ. ene BBC'yl alırsak, örneğln Komşumuz Ayı adını taşıyan ve Sovyetler Bırlıgı'nın gorece tarafsız komşuları Norvec. Flnlandıya, Romanya ve Japonya'da yapılmış roporta|ları sunan bır dızı vardı Açıkca soguK sa vaş tırmandırması yapan bu fılmde. BBC nın adamları, sozkonusu ulkelerde konuştukları kımse lere Şovyet tehdıdi hakkmda b r şey soyletmek ıcm ellerınden gelenı yapıyorlardı (Bu tür sağ nıtel klı bır dızıde de oğretıcı ya da ılgınc bırçok şey bulunduğunu soylemek gerekır) Ote yandan. bıraz da Kırr Phılby kompleksıyle olacak Sovyet aıonlan casuslarıyla ılgılı bır surü fılm ve dızı var Alec Guıness gıbı aktorlerı bıle sokuyorlar bu tur fıimlere Fakat BBC gıbı kuruluşların toplumda tutucu bır ışlevı varsa. acıktan tsağcı» denebılecek bır tavır almalarından ılerı gelmıyor bu Fılmlerde, dızılerde. bılıncl' bır cbeyın yıkama» cabası olduğu ıcın de değıl Boyle şeyler olamaz değıl ama ancak bellrlı sorunlarla ılgılı veya belırlı onemlı anlarda, donemlerde başvurulan careler Fakat karşı eğılım de her zaman var Örneğın. Bırıncl Dunya Savaşı sırasında, kımı dramatık, kımı eğlendırıcı, kımi de doğrudan doğruya dıdaktık, bırcok fılm yapılarak, halkın savaş koşullarma alıştırılrrasına calışılmış Bugun Ise, yenl BBC bır program icmde bu fılmlerı gosterıyor propaganda ve ajıtasyon teknıklerının nasıl kullanıldığmı, hangı amacı sağlamok ıcın hangı truke başvurulduğunu anlatıyor Boyle bır fılmı seyredınce yalnız Bırınci Dünya Savaşını duşunemezsınız, «Boyle ış'er şlmdı nasıl teknıkler gerektırır?» sorusunu sormamak elde degıl. Sorunca da, duşunecek cok şey var Ama ışte buyurun, bunu da BBC'nin kendısı yapıyor. 1970 yılında İran'a dondüğunde, ortam Rıza Pehlevı'nın kendısıne karşı olanlorın tümunu ortadan kaldırmak ya da en azından sındırmek icın elındekı tum gücü kullandığı bır ortamdı Ancak, Beheşti, tarafsızlığını bu kez de korumuş ve dıger dın adamlarının deyışlerıyle fHıc bır zaman hıc blr taraftan olmayacağını kanıtlamak ıster gıbıydı» gorunumunü bozmamıştır Aradan yıllar gecmış ve bundan ıkı yıl once Beheştı, tarafsızlığından sıyrılarak Ayetullah Humeynı nın saflarında Şah'a karşı savaşıma katılmıştır Gene bazı Iddialara göre, devrım gunlerınde Beheştı, bır yandan Şahlık yonetımının temel ogelerı olan gızlı polıs ve ordunun dağıtılmamasını onerırken bır yandan da Ayetullahlar arasında uzlaşmayı sağlamaya çalışmıştır Bu arada, Şah ın son Başbakanı Şahpur Bahtıyar ıle Ayetullah Humeynı'yı bır araya getırmeye de çalışmış ancak bu gırışıml Humeynı'nın boyle bır goruşmeyl kesınlıkle reddetmesı karşısında başansızlıkla sonuçlanmtştır Benisadrla sürtüşme Şımdılerde Beheşt'"yl yenlden gundeme getıren konu, Cumhurbaşkanı Benısadr arasındak/» surtuşmelerdır Batılıların deyışıyle Beheştı, «Benısadr'ı bır dakıka bıle rahat bırakmamaktadır» Surtuşmenın gorunurdekı nedenı Tahran'dakı ABD Buyukelcılığmde rehın tutulan Amerıkalıların geleceği oluşturmaktadır. Beheştı. bu konuda oğrencılerı kesınlıkle desteklemekte ya da oyle gözukmektedır Cunkü sıyasal gozlemcılerde «Ruzgârın nereden eseceğını çok lyı kestıren» Beheştı'nın gün gelıp oğrencılerın gücleri ve etkınlıkleri azaldıgında, onları tek başlarına bırakabıleceğı kanısı yaygındır. (Dış Haberter Servısi) nglosakson televizyonculuğu blzim alışık olduğumuz kalıplardan hayli değışıktır. ö r neğın Amerıka'da, haberlerl veren spıkerlerın sunduğu kışılık görüntusü büyuk onlam taşır Bır haberi okuyan blr spikerin otesınde blr güç sahıbl, neredeyse, haberi bızzat yaratan adam gıbıdır edaları. Konuşmalarında Amenka'ya oz gü o senlıbenlılık ağır basar. Ingılız özel teşebbüsün de de vardır buna benzer bır hava. cFılancaaan ha berleri dınleyeceksınız» dıye belırtılir baştan. Bızım eski cGune Bakış»tan bıraz daha kışıseldir havalan Arada spıkerler bırbırlerıyle bıle konuşabılır. örneğın tboğaz agrm gecti mı'...» cEvet, antıbıyotık sayesınde» gıbı şeyler soyleyebılırler.. Butün bun lar, Anglosakson kulturünde bıreye ve bıreysellığe verilen önemın sonucudur.. Resmlyetçıbürokratık toplurrlarda ıse bıreysel üslupton korkulur; anonımlıktır erdem.. Farklılık affedılmez. 'nın hoberlermdeyse yöntem blraz daha başka. Orada spikerin kışılığı vurgulanmıyor, spıker haber başlığını okuduktan sonra, habenn venldığı yerdekl BBC muhabırı ekranda görüluyor ve bıldığımız haber sınırını aşan, kıso bır yorum yapıyor. Bu uygulama. bızım alışık olduğumuzdan cok daha fazla bır ınsıyatıf vermış oiuyor BBC muhabırtne. Temelınde yatan, gene, bırey© güven Sıstem boyle, kurallara değıl de yazısız sözsüz anlaşmalara bağlı olunca, o gorevı yapan «bırey» de normal olcü iclnde kalıyor Polıtık goruşü yo da hernangl blr konudaki ınancı, önyargısı yüzünden böyle şeylerl olsa da elındekl ımkânı kotuye kullanmryor. Kullanmak, kendısıne ışınl kaybettıreceğı ıcın değıl, uygarlık ölculerıne sığmayocağı, dürüstce bır ış olmayacağı ıçın. Spikerin kişiliği A İletişim uyutma bu ölçülenn paralelı bızım gıbl toplumlardo olur mu, nasıl olur, onu duşunün IRA'ya bağlı mı, yoksa ondan da bağımsız mı, ryi bılmlyorutn. ama IRA'dan da radıkal yenı bır Irlanda gerılla orgutu kurulmuştu yakın zamanlarda BBC gltmış, bu orgütün ıkı önderıyle bır roportaı yapmış, bunu da ekranda yayımlamış Thatcher adamakıllı 6inır'enmıştı bu ışe. BBC'nin bu davranışının vatana ıhanet anlamına bıle gelebılecegı yolunda bırtakım sert sözler söyledı. BBC nın bu saldırıya tepkısı ıse, çeşıtlı göruşlerden gazetecılerl bır araya toplayıp, sozkonusu yoyının vatana ıhanet mi, yoksa normal bır gazetecılık mi olduğu konusunda bir açrk oturum yapmak oldu. Konuşanlarm hıcbıri Thatcher' ın ağzını kullanmadı elbette. Ama onu haklı bulanlar oldu. Tabıı fcrulmayanlar da oldu. Gencten bıri, şoyle bır analoıi yaptı Örneğın Nıkaragua'da bır kurtuluş orgutü kurulsa, dedı, BBC'nın bu adamlarla yapacağı blr röportajı herkes başarılı bır gazetecılık sayar. Bu yolla halk da, Somoza'nın nasıl bır adam olduğunu öğrenır veya en azından Somoza'ykı carpışan gonllaların nıtelığl hokkında bır fıkır edınır. Ingıltere, Kuzey Irlanda ayrılıkçı hareketıne karşı savaş Içlnde dıye, o horeketin önderlerıyle röporta| yapmak nlçln ayrıı kategorlye gırmesın' Buna, oturuma katılanlar da yeterll cevap veremedıler, zaten cevap vermeve kafktşmadılar aa. BBC K K arşısındakı insanın sözüno Inanmak, bu yapının bır başka örneğı Istatıstığı var mı, bılmryorum ama, bürokratık formalıteler ıcm en az kâğıt harcayan ulkelerden bırl olmalı Ingıltere. Omeğın, blzım cocukları beledrye yuvasına vereceğız. Üç bucuk yaşından aşağı cocuk almıyorlar. Ama gıdıp üc yaşındakl cocuğumuzu göstersek, bıraz büyük göstenyor dlye «dort yaşındadır» desek, kımse bızden ne belge Isteyecek, ne blr şey. Yabancı olduğumuz halde. Bu durumdakl «bırey». öyleyse nıcln aldatmryor «otorıte»yı'> Biraz toplum sorumluluğundan, ama daha ook gene kendi yararını düşündüğü Icın. Belll yaşta çocukların bulunduğu bir yuvada, çocuğunun küçük olduğu Icın zararlı cıkacağını düşündüğü Içın. Küçük düşürme mi? lml zaman Ingiltere'mn yetkıllleriyl» de roportaı yapar BBC? Başbakonla veya başka totorıte»Ierle tartışır, onlan sıkıştırmaya, açmaza düşürmeye calışırlar. Örneğın Genelkurrray Başkanıyla yapılmış bır röportaıı gördum. Başka konular arasında, Irlanda'dakl durumla llgıli bırcok soru eoruyordu BBC muhabıri. Resmıyetin dışında, gerçek cevap gerektiren sorulardı bunlar. Ya do blr komedl programında, bırdenbire, Margaret Thatcher'a cok ben ltle lletışım araclarının fkıtle ıryutma aracları» halıne gelmesıni tekyanlı bır sureç olarak duşunmerre'l llgınç ve onemll nokta, kıtle beklentılerıyle ıletışım araclarının verdıklerının kesıştığı nokta Kıtle beklentılerının ve ıcerığını de, bu araç\ar bütunuyle değıl, ancak bır dereceye kodar belırlıyor. Ote yandan, kıtle iletişim araclannda yer alan her şeyın bır tuyutma» olduğuna karar vermek de gucEn azından, olup bıtenı gözden kacırmak gıbl taktık bır yanlış bu Ayrıca. derın bır telıtızm» ıcerıyor. Televızyon, kapıtalıst toplumun burıuva kultürunü üreten ve yayan kurumlarından sadece bırlsl. Işlevi, daha cok bütünleyıcılık Yanı, ışyerınden meyhaneye, eğlence yerınden meslek kuruluşuna ve aıle hayatına kadar uzanan bütun hayat bölmelerlnde dolaysızca yaşanan ılışkılerı. televızyon bir günluk yayıntnda toparlayıp e©n yansıtıyor ve bunu yaptığı ölcüde de doğallaştırıyor başka türlüsü düşünülemez duruma getırıyor Program yapımcısı, varolan fdeoloıınin sürmesıne katkıda bulunuyorsa, bu kasıtlı olarak bunu yaptığı Icm değıl, denetledığı aracın teknoloıısı (cefektleru sağlamo teknıklerl v b ) bu Meoloııyl zaten lcerdiği ve kendısi da bunu paylaştığı !çin Örneğın Churchill hak kında bır diz< görüyorsunuz Churchıll'ın bireysel kaprıslert, Iklncl Dünya Savaşının seyrınl değiştiriyor. Cünkü dizryl yapan adam tarihl böyle anladığı gıbl, bütün eınerra geleneğınde etkill sahns yapma teknlğl de böyle belırlenmiş. Sonuc olarak, BBC'nin anlattığım demok'ratlk tutumu, doğrudan doğruya kendınden değıl, hitap ettığl toplumun demokratlklığınden koynaklanıyor. Böyle blr toplumdâ böyle blr tkurum» burıuva anlamda duygu ve duşünce ortaklığını («Konsensus»), ancak böyle blr demokrasi temeli üzerınde gerçekleştlreblllr. KORUTÜRK BENİSADR'A KUTLAMA MESAJI GÖNDERDİ ANKARA, (o.a) Cumhurbaşkanı Fahrı Koruturk, İran İslam Cumhurıyetının 1 yıldonumu nedeniyle İran İslam Cum hurıyetı Başkanı Abulhasan Benı Şadr'a dun bır kutlama rnesa|i gondermıştır Koruturk mescıında lyı dıleklerını bıldırmış ' tır MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan da, İran islam Cum hurıyetı lıderı Ayetullah Humeynı'ye blr kutlama messa|i gondermıştır. Filîpinler'de Müslüman azınlık yok edilmek tehlikesiyle yüzyüze • ULKEYl 7 YILDIR SIKIYONETIM ALTINDATU TAN DEVLET BAŞKANI FERDINAND MARCOS, GUNEYDOĞU ASYA'DAKI ABD ASKERI VARLIĞININ DA ARTTIRILMASIN) ISTIYOR. Ferdınand Marcos İngiltere polisi, prenses Anne'nin kocasını atını dövdüğü gefekçesiyle sorguya çekti CHIPPENHAM, (o.o.) «Hay vanlan Koruma Cemıyetiınden Ingıltere Kralıcesı II. Elızabeth' ın damadı ve Prenses Anne'ın kocası Mart Phıllıps'ın üç hafta once yapılan bır yarış sırasında atını dovduğüne daır bır şıkayet alan guvenlık görevlıleri tarafından Ingıltere'nln Botı bölgesındeki evınde sorguya ce kıldığı bıldırılmıştır. Atını döverken çekılen reslm lerı goren bır vatandaş, 1911 sayılı Hayvanları Koruma Kanu nuna göre Phıllıps'in yargılanroosını istemlştlr, Çarpıcı bir ömek K BBC pıcı ömeklerden 'den söz ederken konudan uzaklaştım. Televizyonun tarafsızlık anlayışı Icın hatııiadığırrt en çarbınnl onlatayım. Slz de YARIN: Feminizm olayı Filıplnler'in Güneyınde yaşayai ve kısaca Moro'lar dlye adlandırılan, ulke nufusunun yüzde 5'ını oluşturan Müslümonlar'a karşı, Feraınand Marcos yonetımının uygulamakta olduğu baskılar, yedı yıl boyunca azaimak bır yana, süreklı olarak yoğunlaşmakta Bolgeyi yedı yıldan berı sıkıyonetlm altında tutan ve Muslümanların her turlü ısteklerını geri cevıren Marcos: «Batı, bızım uyguladığımız, hem de yedı yıldan beri uyguladığımız sıkıyönetıml anlayamıyor Oysa, karşımızdakller, ancak, şımdl konuştuğumuz dılden aniayabıien türden Insanlardır. Sıkıyönetımi kaldırdığımız an bızım zayıfladığımız Inancına kapılırlar ve eylemlerıni de yoğunlaştırırian demekte Güney Filîpinler'de yaşamakta olan Moro Muslumanları. Moro Ulusal Kurtuluş Cephesl (MNLF) adlı bır örgütün cevresınde toplanmışlar ve özerklık isteğıyle ayaklanmaya gırışmışler Bugüne dek hükümet güolerıyle MNLF arasındakı catışmalardo ölenlerın sayısının 50 Wni aştığı ve bunlardan en az 10 bınlnin de cocuk ya da ka dınlardan olduğu belırtılmekte Gözlemcıler, 62 yaşındakı Marcos'un Moro'lara karşı uyguladığı baskı yonetımının sonunda toplu bir kıy» ma donüşmesırjden endışe ettıklerinl belırtıyorlar. (Dış Haberier ServM)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog