Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Bavi lndırimli Arâcısız Satıs GENELYETE\'EKTE UZMAJN ÖGRENCİLER °L240 / ™ Tam Bir Beyın Cımnastiği 12 tasıkul coplu saıılır bSkJ Fryat, 059EHT Yeni Flyatl 900 TL Odemel. Isteme Adresn Ögretmen Yoymlon Gdtatasoray !st ÛGRETMEM Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 20017 Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 17 Nisan 1980 Perşembe Dış Haberter Servisl İran ıle Irak arasındaki gergınlık karşılıklı suçlamalarla artorken, Sovyetlerın Kafkasya bo! gesınde İran sınırı yakınlarında askerı manevralar yaptıkları bıldırılmıştır. İran ıle Irak arasındaki sert suclamalar sürerken Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyın yaptığı bir konuşmada Iran'ın dını lıderl Ayetullah Humeynlden «Sarıklı Şah» olarak soz etmıştır. Saddam, ülkeslnın Iran'la anlaşmazlığını cozmek icin gerekırse savaşa hazır olduğunu soylemıştir Musul'da bir açık hava top lantısında konuşan Saddam Hüseyin Iran'la ılışkılenn ut (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) genel yetenek kurslan Her ayın Bırınde ve Onbesınde acılır IST Lalelı 22 83 16 27 409? Izmıt 15967 Elaztg 27 04j msrkez dersaneleri ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMADA Saddam Hüseyin, "Savaşa hazırız,, derken tran'da cihad ilan edildi İran Genelkurmay Başkanı, Sovyetler'in sınırda manevra yaptığını söyledi. Bir ABD gazetesine göre ABD müttefıklerine rehine sorunu 11 mayısa dek çözülmezse İran'ı denizden ablukaya alacağını bildirdı. IMF, TürkIş'ten ücretlerin dondurulmasını istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Demırel hukümetı ıle uc yıllık yenı bir anlaşma Imzalamak amacıyla Ankara da bulunan Uluslararası Para Fonu heyetl oncekı gun Turk Iş Ge nel Başkanı Ibrahım Denızcıer Ile bir goruşme yaparak üc retlerın dondurulmasını onermış, ancak Denızcıer bu onerıyt gerl çevlnmlştlr AP azınlık hukümetlnin 24 ocak tarıhınde aldığı ekonomık kararların uygulanması konu sunda IMF heyetının tDuyar lı» davrandığı bıldırılirken, on lemlerın başarı şansının «ucretlerın dondurulması» nokta sında duğümlendıgı vurgulan maktadır Üst duzeyde hukumet yetkılılerıyle görüşmelerlnl surdurmekte olan IMF heyetıne, hukümet cevrelerınden üc ret dondurulması konusunda, <Türk İş Başkanı ıle görüşme yapılması» onerılmış ve IMF heyetıne Türk Iş Genel Başkanından bir randevu alınmıştır. (Arkosı Sa. 9, Sü. 8 de) Amerfkalı we Türk orkadaşını öldurüp 3 güvenlık görevlısl 1le bir yurttaşı yarolayan 3 terörist, Emirgân'da yokalandı, biri çatışmada yaralondı. (Fotoğraf: o a ) Etller'de Tuslog'da görevll Amerıkalı denız assubayı ile rürk arkadaşını olduren sllahiı üc saldırgan Emirgân'da po lısle giriştiklerl çatışmada, blrl yaralı olarak ele geçırllrriştır Nusaybın'de 2, Merzlfon'do 1 öğrenci, Murgul'da bir Işcl sılahlı soldırıda, Gazıantep'te de kuyumcu soygununa mudahale eden bir polıs, soyguncular tarafından cldurulmüştür. IMF HEYETÎ UZMANLARI, HÜKÜMETİN ÖNERISİ ILE TÜRK IŞ BAŞKANI DENIZCİER'LE GİZLÎ BİR GÖRÜŞME YAPTILAR DENIZCIER IMF'NÎN ÎSTEKLERÎNI REDDETTI. (Haberi 9. sayfada) Öldürdüler ama bu kez kaçamadılar "THKPC Savaşçıları,, örgütünüa 9 üyesı için idam istendi Cumhuriyet Haber Merkezı Anayasal duzenı zorla de ğıştırrrek amacıyla sılahlı eylemlerde bulunmaktan sanık €THKPC Savaşçıları» adlı yasa dışı orgut uyesı 10 sanıgın yargılanmalarına Istanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkeme sı nde başlanmış Askerı Savcı sanıklardan 9 unun ıdamını ıstemıştır (Arkası Sa 9, Su 6 da) YARDIMIN ANCAK YARISI SERBESTÇE KULLANILABİLECEK • OECD ülkelerinin taahhüt ettikleri 1 milyar 160 mılyon dolarlık kredınin fiilen gelmesi, en az 3 aylık zamanı gerektirıyor. len gelmesi icın en az üc ay gerektığı bıldırılmekte, tum kredınin kullanımının ıse an cak yıl sonuno doğru gercek leşecegı bel rtilmektedır Borçlar arasında Amerıkan kredısının 95 mılyon doları ExIm Bank tan saglanan kred.dır Bu mıktarın proıeye baglı ol dugu bıldtrılmekte ve adı ge cen banka ıle Turkıve arasın da proıe secımı yapıldıktan sonra gerceklesebıieceğ belırtılmektedır ABD den gerıye ka lan 200 mılyon dolarlık bo lüm ıse ancak ekım avında ge lebılecektır Bunun da nedenı 200 mılyon doların Arrerıka do bütce vılınm ekım avında bas laması ve bu paranın yenı butce yılı ıle bırlıkte yururluge gırecek olmasıdır Amerıkan kre dısının cKopru kredısı» bıcı mınde kullanımı da oianak dı şıdır Buna gerekce olarok A merıkan BIS uyesı {Uluslarara sı Kalkınma Bankası) olmayı şı gosterılmektedır Batı Almanya'dan gelecek 295 mılyon dolarlık kredı ıse, bugune dek cKopru kredısı» bı cımınde bir bolumu kullanılmış olan kredıdır Turkıye'nın herren kullanabıleceğı ve serbest kullanıma acık bulunan tek kredı Almanya'dan gelecek mıktartfan oluşmaktadır. GECEN YILDAN Ote yandan AET'den gelen yüz mlıyon dolar ile Japonya'dan gelecek yıne yuz mılyon dolorlık kredıler gecen yıl soz verılen ve hâlâ gercekieşmeyen kredılerm tekrarıdır AET(Arkası Sa. 9. Su. 4'te) ^ Batur, dün 258252, Bilgiç 21835 oy aldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM nın dunku bırleşık top lantısında Cumhurbaşkanlığı se cımi icın yapılan uc tur oylamadan da bir sonuc alınama mıştır Saat 15 de Başkanvekılı Mem duh Ekşı'nın baskanlıgında toplanan bırleşımde CHP lı Kontenıan Senatoru Muhsın Batur ıle AP Istanbul Mılletve kılı Sadettın Bılgıc adaylıklarını sürdürmüşlerdır Toplam 552 uyenın katıldığı 38 turda CHP adayı Muhsın Batur 258 B.lgıc ıse 218 oy almıştır 49 oyun boş kullanıldıgı oylaTiada 21 oy ı,eşıtlı uyelere dağılmış 6 oy da gecersız sayılmıştır Oylama başlarken mazeret lerını ılerı surup erken oy kul lanmak ısteyen uyelere Baş kanvekılı Ekşı, tCumhurbaşka nı secımınden daha önemlı bir sorun olduğunu kabul etmlyorum ve bundan sonrakl tur'ar da mazeret nedenıyle oncelık tanımıyorum » demıştır 38 turdan sonra AP'lı parla Tenter'erın solondan cıktıkları ve oy kullanmadıkiarı gorulnuştur 39 tur oylcrnayo 333 uye katılmıştır Batur 252 oy alırken Bılgıc'ın oyları 35'e duşmuştur Ceşıtlı uyelere ye dı oy çıkan bu turda beş oy geçerslz sayılmış, 34 oy da boş cıkmıştır 109 uyenın katıldığı 40 tur oylamada coğunluk olmadığı ıcın oy ayrımı yopılmamış ve bırleşım bugune bırakılmıştır ORTAK GRUP CHP Ortak Grubunun dünku loplantısında konuşan CHP Ge nel Başkanı Bulent Ecevıt. Cum hu'başkanı adayı Muhsın Batur'un ılk turlarda topladığı oy nedenl Ile grubuna teşekkür et mlş. tButunlüğümüz Cumhurbaşkanı sorununun cozumu Icm buyük güçtür» demıştır. TBMM'nın dünku bırleşımınden önce kısa bir sure toplanan CHP Ortak Grubunda Muh sın Batur'un aday olarak saptanmasındaki yonterrın değerlnl anlatan Ecevıt, cDemokratlk yöntemlerle saptanan Cum(Arkası Sa. 9, Sü 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Parıs te Ekonomık Işbırlığı ve Kalkınma Orgutu (OECD) uye ulkelerının Turkıyeye verecek lerını acıkladıkları bir mılyar 160 rrılyon dolarlık borcun fıı Köy Enstitülerini anma töreni Sıkıyönetim tarafından yasaklandı ANKARA (ANKA) Koy Ens tıtülerının kuruluş yıldonumu nedenıyle bu akşam Ankara da Halk Tıyatrosunda yapılacağı açıklanan anma 'orenının Sıkıyonetımce yasaklcndıgı bıldırılmıştır Koy Enstıtulerını anma top tantısına. Koy Enstıtulerıyle ılgılı bılımsel araştırmalar yap mış olan Amerıkalı bılımcı Fay Kırby, Rauf Inan, Adnan Bınyazar ve Hamza Inanç konuşmacı olarak davet edılmışlerdl SAĞMALCILAR'DA 400 MAHKUMUN 18 GARDIYANI REHIN ALARAK BAŞLATTIĞI AYÂKLANMA BASTIRILDI İstanbul Haber Servisl Sagmalcılar Cezaevınde bulunan tutuklu ve hukümluler 1 dun ayaklanarak 8 gardıyanı rehın almışlardır Ayaklanma kısa surede bastırılmış ve rehıneler kurtarılmıştır Ayaklan ma sırasında hukumlü ve tutuklulardan bir bolümunün kac maya kalkıştıkları, bu amacla bazı kapıları kırdıklorı, ancak askeri bırlıkierın nudahalesı sonucu başarılı olamadıkları bildınlmıştır Cezaevınde dün saat 1030 sıralarında 400 kadar tutuklu ve hukümlu ayaklanmışlardır Koğjş kapılarını keserek dışa rı cıkan ısyancılardan bazıları 16 gardlyanı rehln alarak koguşlardakı arkadaşlarına teslım etmışlerdır Ayaklanma sı rasındo tutuklu ve hukümluler den 15 kodarının kacmaya te şebbus ettikleri ve sol sıyosı c uçluıar bolumündekı gcuşme kabınlennden bırının demırlerın n tutuklular tarafından keslldığı Herı sürulmuştur Olay uzerıne cezaevl, önce (Arkası Sa. 9, Sü 4'te) İSKENCE İDDİASININ TESBİT İŞLEMİNİ MAHKEME YAPTI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Gazıpaşa Aslıye Hukuk Mah kemesı Hakımı «Işkence sucu duyurusunu soruşturmayan Cumhuriyet Savcısı yerıne suç tespıtının mahkemece yapılma sına» karar vererek ışkence suçlarının soruşturulma;ına ye nı boyut kazandırmıştır Şukru Gslen, Cahıt Çelen Mehmet Ah Demır Metımet Sa yın. Hıdayet Yuksel Cahıt Yuk (Arkası Sa 9, Su 3 de) SARTRE ÖLDÜ Sartre, yakın dostu Benny Levy ıle, yoğun düşun ve eylem yaşamını ırdelemeğe oturmuştu Nouvel Observateur'de uc hafto sureyle yayınlanan bu soyleşının, aşagıya aldığımız son paragraflarında ünlu düşünür yaşam ve olum arasında fUrrut»tan bır koprü kurmakta, ve sankı cağına damgasını basmış yapıtını da noktalamaktadır. Sa 9. Sü. 4 de) PARİS, (Dış Haberter Servlsl) Unlü Fransız düşünür ve yazarı Jean Paul Sartre onceki gece Parıs'te ölmuştür Sart re bundan üc hafta önce, akcığerının işlemez hale gelmesi uzerıne hastaneye kaldırılmıştı 1905 yılında doğan Sartre fel sefe oğrenımını tamamladıktan sonra kısa bir süre oğretmenlık yapmış, ardından cağını derınden etkıleyen felsefesınl oluşturmaya koyulmuştur. Husserl ve Heıdegger ın başlattıkları bılınce donuk fel(Arkası Sa. 9, Su. 5 de) DİSK ÜYESİ 5 SENDİKA: «1 MAYIS'I KUTLAYACAĞIZIstanbul Haber Servisl DİSK'e bağh Tekstıl, Bank Sen, Devrırrcl Yapı • Iş, Hur Cam Iş, Tumkalş, 1 Mayıs'ın tüm engellere rağmen kutlanacağını bıldırmışlerdır. Sendıka Merkez kurulları ayn oyrı yaptıkları yazılı açıklamalannda tDemırel'ın tum engellemelerıne rağmen 1 Mayıs İşçl Bayramı en kıtlesel bıçımde kutlanacaktır» demışlerdır. 1 Mayıs'ın kutlanması ıle IIgill acıklamalar ozetle şoyledır: tişçi ve emekçl kıtlelerın poBtık, sendıkal ve derrokratık örgütlenmelerınin ağır baskı vo tehdıtlerle karşı karşıya bulunduğu bu günlerde 1 Mayıs mutlaka kutlanacaktır Demırel'in başında bulunduğu 3 MC iktidan 1 Mayıs gunü 40 mılyon Irtsanı evlenne hapsedeme yecektır 1 Mayıs'ın istanbul. Ankara. Izmır Trabzon Mersın ve Bitlıs'de mıtıng Izınleri alınması calışmaları tamamlanmak flzeredır DİSK'in öncülüğünde DİSK'in kararlaştırdığı şekılde 1 Mayıs kıtlesel olorak kutlanacaktır.» GÖZLEM UCUR MUMCU GENEL İŞ: «İKTİDAR FASİZME DESTEK BULMAK İCİN KIŞKIRTMALAR İÇİNDE» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DISK'e bağlı Genel Iş Sendıkası 8 ncı do/ıem çalışma raporunda. AP ıktıdarının. faşızme ülke ıcınde destek bulmak ıcın çesıtlı kışkırtmalar ıçınde olduğu belırtılerek tkızıştırılan terörun ışçı sınıfını sokağa dok mek ıcın hukumetce yapılan kış kırtmaların ve anti demokra tık uygulamaların amacı, faşız me ülke ıcınde destek ve taraf tar sağlamak ve kendi manev ra alamnı qenısletmektır» goru şü savunulmuştur Raporda Turkıye'nln yakın ta rlhının en büyük bunalım döneırınl yaşadığı anlatılmış cbuna(Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Umudu yaşamak. Demirel Sıkıyönetim komutanlarıyla toplantı yaptı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 21 ılın Sıkıyönetim Komutanının katıldığı genışletılmış Sıkıyonetım Koordınasyon Kurulu toplantısı dün Başbakan Suleyman Demırel'ın başkanlığında yapılmıştır. Genelkurmay'da saat 9 30'da başlayan ve 7 saat süren loplantıya Genelkurmay Başkaı'i Orgeneral Kenan Evren, llgill Bakanlar, Kuvvet Komutanları (Arkası Sa. 9. Su. 5 de) Kasıkçı... OLAYLARIN ARDINDAKİ TürkIş Yönetiminin Taktiği nkara'da bırkaç gün üstuste çalışarak guncel polıtıkasını saptamaya çalışan TurkIş Yonetım Ku rulunun kararlan bır bıldı rıvle açıklanmıştır Bu. arada Türk Iş Genel Başkanı Ibrahım Denızcıer. aynı gun verdığı demeçte sendıkaci olarak büyuk gorevlerle karşıkarşıya olduk GERÇEK noktalara değmılmıştır. Buna göre «1961 Anayasasının güvencesi altındakı temel hak ve hümyetlerın kısıl ması, askıya ahnması, ya da ortadan kaldınlmasına TürkIş topluluğu kesınlıkle müsaade etmıyecektır» de nılmektedır. Vergi adaletı ••• (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) A lannı bebrterek «öylesıne etkın bır mucadele vereceğız kı bıze saldırmak cüretınde bulunan ışverenler ve sıyasal kadrolar daha bıze el surmeye güçlerı yetmeden dunyanm başlanna yıkddığını göreceklerdır» demıştır Türk İş Yönetim Kurulunun bıldınsinde ise bazı • DEMİREL'İN BAŞBAKAN OLMASINDAN BUGÜNEDEK 1069 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ (Haberi 5. Sayfada) H ARIS'te yapılan son OECD toplantısındon sonra TürU kıye'ye bır mılyar doları aşkın para yardımı yapıl• ması kararlaştırılmıştır. Ancak yardım bır koşulG bağlanmıştır. Yordım yapan ülkelerle Turkıye arasında bu konuda ıkılı anlaşmalar ımzalanacaktır Cumhuriyet hukümetlerının aldığı dış yardım Osmonlı Imparatorluğunun son zamanlarda aldığı dış yardımlara benzer Osmanlı dış yardımları, nasıl. «Duyunu Umumıye» yönetırrlerıyle sonuclanmıasa, bu yardımların benzer ıflaslarla sonuclanacağı kuşkusuzdur Gıdış, o gıd'ştır' Alınan her dolar, tutsaklık zincirıne bır halka eklemektedır Bugün, alınan bu yardımla ekonomıde yapay b r rahatlık sağlanacaktır Ancak sorunlar cozülmeyecek, tersıne. alınan her dış yardım yenı sorunlaro yolacacaktır Türkıye iflas etmıştır her dış yardımla bu ıflasın faturası cıkarılıp önümüze konulmaktadır Bunlar süre dursun değerlı Başbakanımız ünlü sllah kacakcısı ve uluslararası komısyoncu Adnan KaşıkCi ıle Başbakanlık konotundo oızlı gızlı goruşmeler yapmaktadır .. iflasın bundan daha belirgın bır kanıtı olamaz Cumhurıyot Hükümetının Başbakanı. Uluslararası ünde bır (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog