Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

. : • . ‘ ‘ . I• . f’tULI •k MOMRN FİZİK Moo£RN.MATEMIYİK m Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 14 Nisan 1980 Pazartesi 5 NİSAN LİSE SON BEKLEMELI 14 NİSAN ••. M.f ŞİŞLİ 472487 KENTSNIEMASI 56. Yıl; Sayı: 20014 . . Carter, Iran’a ambargo koymaları için müttefiklerine 2 1 nisana dek süre tanıdı Servisi) (Dış WASHİNGTON ABD Başkanı Carter, Avrupalı müttefikle rinin İran’a karşı derhal ticari ambargo uygulamaya başlama. Sını istemiş Ve Başkan’ın bu konuda 21 nlsana kadar süre tanıdığı blldlrllmlştlr. bu konuda Başkan Carter verdiği demeçte, IRANİT.LE GERÇEKLEŞTtRİLEN YENİ PETROL BAGLANTISININ YANISIRA, BİR HEYETİPETROL BORU KONUSuNDA GÖ RÜŞMELER YAPMAK AMACIYLA IRAK’A Gİrrİ ORTAK ÇIKAR NEDENİYLE SINIR KOMŞULARI İRAN tLE IRAK ARASINDAKİ GERGİNLİK KARŞISINDA <TARAFSIZ> KALMAYA VE ABD’NİN AÇBASKI KAMPANYASINA KATILMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR tek taraflı daha sert önlemler alabileceklerini belirtmiş, <Poz la vaktimiz kalmadı> demiştir. Carter, ABD’nin, ekonomik, dıp ABD Dışişleri Bakanı Yardım cisl Christopher ise, ekonomik ambargonun sonuç vermemesi ve Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmamalorı halinde Batı Avrupa ülkelerinln İrarı Ile diplomatik ilişkilerini kesme is teklerine uymamaları halinde, ABD’nin Avrupa’nın savunması destoklenmemesi kendilerinin durumunda lomatik ve askeri haklarını kul lanabileceğini belirtirken, müttefiklerin yardımı olmaksızın Iran’a karşı alınacak önlemlerin amaca ulaşmasıistenilen nın güç olacağını da kaydetmiştir. konusunda üstlendiği yükümlüSa. 9, Sü. 1 d.) Iran, Türkiye’ye 400 bin ton ek petrol vermeyi kabul etti ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) Tahrandan Ankora’yo len hcberleıe gore, 1980 400 bin ton dcyık ha petrol vermeyi mıştır. Bu konuda ki ülke yetkilileri arasında göruşmeler anlaşmayla so ve ek 400 bin ton petrol alımı icin yapIran hükümetl teretığı ftndon kabut taha önce 1.5 milyon ton ham petrol 500 bin ton fueloiI Için ve anlaşma yapilmıştı. İranın bu anlaşmalar çerçeveslnde Turkiyeye yaptığı sevkiyatının lee sürmekte olduğu bildirilmekted ir. Bölgedeki son gellşmelerl göz önünde tutan siyasal gözlemcier, Türkiye’nin ek 400 bln ton hukümetinın petrol talebini kabul etmee!nl anlamlı karşılamışlard,r. Iran Ile Türkiye ara sırıdaki bu petrol anlaşmasının yanısıra bir Türk heyeti de geç hafta içinde petrol boru hattı konusunu görüşmek amacıyla Iran Ile bir savaşım eşiğin de bulunan Irak’a gitmiştir. Türkiye, bu yakın ve ortak cıkor bağları nedeniyle sınır komşuları lrai Ile Iran arasındaki gerginlik karşısında <tarcf3 kalmaya, bu denge ağır lığını Iki ülkeden biri ya da l diğer yönüne koydırmomoyo özen göstermekte, bu arada re hineler sorunu nedeniyle ABD’nin açtığı baskı kampanyasına katılmama yolundaki tutumunu sürdürmektedir. Konuyu yakından zleyen bir gözlernciye göre, <Türkiye her 1<1 kornşusuna da fevkalade ö nem vomioktedir. Ankara ki komşusuno da gĞzönünde bulundururken, bu ül kelerle olumsuz yönde etkileyebilecek bir davranışa girmekten kaçınmakta ve ağırlığinı herhangi birisi yönünde beklenmemoktedir.> Yeri! gözlemcilerin bu kanısına başkentteki yabancı gözlemciler de katılmaktadırlar. Konuyla Ilgiil bir yabancı Sa. 9, Sü. 4 de) dip(Arkosı ANKARA, (Cumhuriyet Bilrosu) Cumhurbaşkanlığı seçimi geçen hafta Bilgiç’in ağır yenilgisi ile sonuçtanınj ca AP yöneticileri Bilgiç’ten vazgeçmekle birlikte son bir zorlama ile sayısını yükseltmek ve sonra adaylıktan vazgeçirmek çabasma girmişlerdir. CHP yönetimi ise adayını veya adaylarını çıkarmak için Bilgiç’in hezimeJ tinin perçinlerımesini beklemekte Ve bu arada tuna ra adayların ne şekilde kulacağı konusunda yöntem sotartışmaları yapmaktadırlar. TBMM’nindünkü toplantısın• da çoğunluk sağlanamadığı Için Cumhurbaşkanlığı seçimine geçilememlştlr. Genel Kurula Ecevit, ve Erbakan dışındakl liderler katılmamış, bugün saat 15’e bırakılmış bineşlm tır. Buglhı sabahten toplanabir cak olan CHP grubunda CHP’li adayların turlara nasu sokulacağmı ve hepsinin aday gösterilip gösterilmeyeceğj konusu tartışılacaktır. Grup eğitiminin sonra CHP’nin adaybelirlenmesinden larını turlara salı gününden itibaren sokması beklenmektedir. Bilgiç’ln bile katılmadığı AP grup 31, tur oylamada APli üyeleri oy yöneticileri atnıadan salondan dışarı çıkarmış ve Bilgiç’in oylarımn açıklanmasını engellemişlerdır. Çoğunluk olmadığı için tasnif yapılmamış ve BilgiçBEKLENI(Arkosı Sa. 9, Sü. 4 d.) j1gjç in 3T 1S1fl 1 S 37 t 11 11.1 k a 1Ç1n . zorla nı a P a C ak • CHP GRUBU BUGÜN YÖNTEM TARTIŞMASINI SÜRDÜRECEK, GRUP GÖRECHP’Lİ ADAY YA DA ADAYLARIN EN ERKEN YARIN SOKULMASI YOR. ABD OLİMPİYAT KOMİTESİ, MOSKOVA’YA GİTMEME KARARİ ALDI Dış Haberler Servisi Olimpıyat Komitesi, boykot Olimpiyotlarınin edimesı olundaki y karar uynoya Colorado Belediye arsalarındaki otoparklar kalkacak lstanbul Belediye Aytekin Kotil, Belediyeye ait üzerindeki oto galerisı ve ctop’urkiorın kaldırılacağını ve bu yerlerin ha:kin hizmetine açılacağını söylemıştır. Aytekn Kohl. özellikle kentin merkezı yerlerindeki orsaların çocul< parklarına açıklarken <Beledıyemize dörüşturuleceğıni ait işgal edilmiş arsaların listesın çıkarttik. SEÇİM, KULİSİNDEN NOTLAR İstanbul Haber Servisi Başkanı ABD yaz Başkan Carter’in 1980 Moskova topla Sıkıyönetim, Hasköy’de 4 kişiyi öldürenlerin MtSK ve Çelikİş’te çalıştıklarını açıkladı GENÇLİK . ANKARA’DA İLGİLİ OLAPARKi OLAYIYLA RAK 5 HARP OKULU nen Olimpiyat Komitesi’nde bir Yorkonuşma yapan Başkan bir Wolter Mondole, kez daha Moskova edilmesini Oyufliarının boykot ABD’li atletlerın. istemiştır. ıçin Sovyet propogandosı söylekullanılmaması gerektığinı oyyen ve tüm Amerikalıların ıleri nı göruşü benimsediğinı süren Mondale. <tehi!kede olan şey tüm uygar dünyanın demiştir. gelec Başkan Yardımcısının Yeni uygulama için hazırladığımız planı en kısa zamanda yürürlüğe koyccağız.> demiştir. Istanbul Belediye Başkanı Kotil. kentın merke?i yerlerindeki kaldırımların ato galerisi olarak kullanıldığına da değinmiş ve kaldırimlorı yaya trafiğine açmaya kesin kararlı olduklarını Kohl. oto galerisi ve otopark olmaktan kurtorılacak keidırımlorın yeniden Işgal edilmesını önlemek icin cadde kenarlarının ve aynı zamanda kentln ç,cekiendirileceğini de belirtmiştir. güzelleştirleceğıni CHP’de sürpriz adayİar üyeler arasında esprilere yol açtı Füsun ÖZBiLGEN ANKARA,(Cumhuriyet Burosu> AP adayı Bılgiçin AP gri.>. çatlatmasından bunu çağrı üzerine. Olmpiyat buKorritesi’nıntoplantısında, yük bir oy farkıylo Bcıskan Ccrterin siyaseti benımsenmiştir. ‘797’e karşı 1604 oyla benimsenen kararda, Carter, 20 tarihine dek uluslararası mayıs durumun değiştiği ve Amerikalı sporcuların. oyunlara Sa. 9, katıla(Azkası Sü. 1 de) Oto çalerisı olarak ışgal edilen Belediye arsalarının çocuk parklarına dönüştürülmesi jie kentn yeşil alan gereksinimıne önemi: bir katkıda bulunacağını söyleyen Istanbul Belediye Başkanı <Bu konuda kesin kararlıyız. Batiarla birlikte Istanbul yenl bir görünüm kazonacaktır.> demiştir. turlaro sokulmok uzere CHP e sonra Şehrin en güzel köşeierindeki bu alanlar halkın yararına kullanılacak nın bu her(Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) daylarıni hozirlamaya başladı. Ecevit Ortcdoğu bolgesındekı gelişmelerden duyduğu kaygı yı açıklarken bu durumda Tür kiye’nin Cumhurbaşkanı seçimi nin bıren once sonuçlanması gereğini vurguluyordu Ana mu halefet partisi genel başkanı ÖĞRENCİSi RICA la KİŞİ DE GÖZALTINDA. AY IRANJET VE HELİKOPTERLER! SİNIRI İHLALETTİ 1 IRAN GÜCLERİNIN BİR HAREKATİÇİNDE OLDUĞU İIfLALiN HABERLEŞMEEKSİKLİĞİNDEN DOĞABİLECEĞi BİLDİRİLİYOR. ÖZALP (Von), Cumhuriyet) İran Hava Kuvvetlerine . KAYSERİ’DE ÖLDÜRÜLDÜ. ÖĞRENCİ Cumhuriyet Haber Merkezi Ankara Sıkıyönetim Hasköy Gürpınar mohallesin Komutanlığı. de 2 mart günü sol görüşlülerin gittiği Gürpinor taranarak, Gülhon Taşdelen, Er ve doğan Ilgaz. Hasan Uludağ bağlı 6 et uçağı ile 3 helikopter dün aralıklı olarak Türk İran sını rını ihlal etmiş, helikopterden açılan yoğun makinalı tüfek ve ŞEHİR HATLARI VAPURLARI H ER AN • Denizcilik Bankası Şehir Hatları DENİZDE İşletmesine ait KALMA vapurlarm TEHLİKESİYLE bakımlarının KARŞI KARŞIYA yüzde 20’si Selim YALÇINER Denlzcilik Bankası Şehir Hat ları Işletmesi’ne ait vapurların zorunlu bakımlarının ancak ortalama yaşları 15 yıl olan . ardından çocuk yılının ÇODUK Dr. AtalayYörükoğlu MSP’Ii Asiltürk: “Koalisyonun şu anda sırası değil,, han Asiltürk, ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) MSP Genel Sekreteri OğuzCHP Genel Baş yapılabiliyor. Yolcu kapasitesi yaklaşık 1.000 kişi olan vapurlara 2.500 3.500 yolcunun binmesi tehlike yaratıyor Kemal Bulutun öldürülmesi, 8 kişinin yaralanması olayıyla ilgiIl olarak ülkücü 5 militanın suç aletleriyle yakalandığını bıldırmiştir. Açıklamaya göre, eylemden sonra oluşturulan özel timin 00fiilen tespit edilen eylemcllerden Bağımsız Celik roketatar ateşi Kapıköyü yöresindeki Seyyar Jandarma Sınır Karokolumuzun 30 metre kadar etkili olmuştur. yakınına A(Arkosı Sa. 9, Sü. 3 de) anda sırası değil. Cumhurbaşkanı risi ile ilgili olarak ne soran diyeceğinl Yankı Dergisine ver diği demeçte, <çok erken. şu seçimi var. kanı Bülent Ecevit’in CHP MSP AP üçlü koalisyon öne Önümüzde gemilerin; yedek parça, kım ve nitelikli personel timinden yoksun olarak begöze 3040 yüzde 20’sinin yapılabildiği ve lışması sonucu, olaya karıştığı Sen Ankara Şubesinde gardikası san olarak çalışan Recep Genç yıl kullanıldığı bildirilmiştir. Şehir Hatları yetkilileri, gemilerin ılın belirli dönemlerin y de bakıma alınmalorının zorun lu olduğıınu. aksi halde iman . ada;0] Cumhurbaşkanı seçilir, daha ol gun ve müsait ortamda bunlar Gündemde olkonuşulabilir. (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) Kırıkkcle’de girişilen operasyon sonucu olayda kullanılan 2 adet (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) (19) yakalanrrıştır. Ankara ve GÖZLEM UĞUR MUMCU sorumlularının vapurlara sefer Merkez Bankası... izni vermediğini savunmakto, ancak <Ycpıld!ğı öne sürülen bokımın ne ölçüde yararlı ol (Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) 1 LEYLA SAYAR VE RÜÇHAN ÇAMAY KURTARILDI İstanbul Haber Servisi P0 lenezköy’e giderken önceki gün bir cezaevi kaçağı tarafın dan kaçırılan ses sanatçısı Rüçhan Çomay ile film yıldızı ve dansöz Leyla Soyar dün gü şenlik kuvvetlerinin bölgede giWştiklerigeniş bir operasyon <Maliye Bakanlığının son günlerdekl en önemli işi nedir?> diye sorduğunuzdo, örneğin şöyle yanıt alabiliriz: Yarın, Paris’de başlayacak olan OECD toplantısı.. Hayır bilemediniz. Bilemediniz. çünkü, dış yardım konusu. Maliye Bakonlığınca, Başbakanlık Müsteşarı Turgut Merkeze alİnan Ordu Valisi’nin yerine Ankara eski Emniyet Müdürü atandı ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) Ordu Valisi Hikmet Gülsen, merkeze alınmış. yerine eski Ankara Emniyet Müdürü Reşat Akkaya atanmıştır. Ordu Valisi Hikmet Gütsen’lrı Orduda. partizanların baskılarından yokınarak. merkeze elınmosını kendisinin istediği Öğ (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Sel bölgesini gezen Demirel’e bir köylü «verdiğiniz emirler yapılmıyor» dedi ADANA,(Mehmet YAPICIbil diriyor) Başbakan Demirel, dün eskerl bir uçakla Ankara don Adano’ya gelerek sel ve taşkın bölgelerinde incelemelerde bulunmuştur. Beraberinde Devlet Bakanı Ceyhun ile Bayındırlık, Erıerİl ve Tabii Kaynaklar. imar ve kön, Köyişleri ve Kooperotifler Bakanları ile bazı Müsteşar ve Genel Müdürler olduğu halde İncirlik’e gelen Demirel, bir belikopterle 400 haneli Karayusuflu köyüne gitmiş, <Yıkılanı daha iYi yaparız. Yeter ki can Zorlamalar ve Sonuçları olayların kı. zışması Türkiye’yi ister OrtadoğJdaki istemezkaygılara ve bazı sürüklemekte seçimleri yapmaya doğru ıtmektedir. İran’la ABD arasındaki çate Özal’a havale edildiği günden beri. Maliye Bakanlığının parayla, pulla ilişkiSi kalmamıştır! Peki, bu değilse. Bakanlığın başka işi nedlr? Dıyeceksiniz ki. Türk Parasının Kıymetini Koruma dir. Buna karşılık müttefikimiz ile komşumuz arasındaki azınlık çelişki derinleştikçe. hükü. manın nereye kadar uzanabile olası değilceğini hesaplamak alıkonuldukları bir gecekondudansilahlı çatışma 50 (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da> Yasası gereğince haklarında kovuşturma açılan Sa. 9. kaçokçı(Arkası Sü. 7 d.);1] meb zor duruma düşmektedir. Kapalı kapılar andınde yapıan görüşmelerden sızan bilgiler, açık diplomatik ilişkiler, ve son günlerde verilen ilginç demeçler. bir gerçeği vurgulamaktodır: Ortadoğu’da ABD Türkiye’den daha çok yükümlülük istiyor. Ankara. israilMısır mihverine Itiimektedir. doğru Içinde yaşadığımız ekonomik zorluklardan kurtulmak icin aradığımız yardımın siyasal bedeli böylece somut içimde ortaya çıkmaktab dır. Ortadoğu’da olayların b kızışması u gerçeği doha carpıd bicimde gündeme getirmiştir. Türkiye ile ABD arasında SİA (Savunma Işbirliği Anlaşması) imzolanmıştır. Anyen cak eldekl bilgiler değerlendiri. (Arkosı Sa. 9, Sü. 3 de) (Aricosı Sa. 9, Sü. 3 de) .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog