Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 13 NİSAN 1980 DOKUZ Seks filmi oynatan (Boştorafı 1. sayfada) Irt yarı bır adam kapıya yaklaşan erkek müşterıleri uyarıyor du: tKardeşım sen dört matlneslne gel, şımdı bu matıne kadınlara > Irı yarı odamın bır görevı daha vardı Gozune kes tırdığı kadınları çağırıyordu «Haydi bayanlar Emmanuella bu seans kadınlar icın...» Emmanuella'nın kadınlar ma tinesınde ıkıyüze yakın kadın vardı Her yaştan, her sınıftan kadınlardı bunlar. Başortulü, yaşlı ıkı kadının bu fılme neden, niçın geldıklerınm yanıtını bır turlu bulamadım. Orta yaşlı bır anne çekıngen, utan gao ıkı kızını getırmıştı. Orta yaşlı, şışman kadınlardan oluşan neşelı bır grup vardı Onların yanına yaklaşıp konuşma larına kulak mısafın oldum Iç lerınden bır ikısı fılmi daha ön ce gormüştü. Bazı sahnelerl, çuluşmeler arasında arkadaşlarına anlatıyorlardı Fılmın erotık ozellıklerıni bılerek gelenler bır bu grup, bır de ellerınde kalın kıtaplar bulunan ünıversıte oğrencılerıydı Fılm başladı. Sevgıll kocasıyla özgür v© uygar 0) bır ılış ki yaşayan Emmanuella yaşamı tanımak içın gecırdığı, yaşa dığı her cınsel deneyi kocasırıa gelıp tum ayrıntılarıyla anlattığında, ılk tepki crkamda oturan, oğretmen oldukiarını ko nuşmalarmdan anladığım kadınlardan geldı. «Bu kadarı da olmaz1» dıye protesto ettiler ve arada çıkmaya karar verdi\er. Onları arada Izledım Gitmedller Bırer paket patlamış mısır alarak daho öndekı bır sıraya gectıler Fılmi ızleyen kadınların büyuk bır çogunluğu arada dışarı cıktı vo hemen hepsı bırer paket patla mış mısır aldı Fılmın ıkıncı ya rısında patlamış mısır seslerı, fılm.n erotık seslerıne eşlık ettı Genc ünıversıteli kızlara baktım Sınırlı, gergın oturuyorlardı Kendı yoşam'arıyla Emmanuella'ın yaşamı ne denlı karşıttı Emmanuella'nın kocası, yonetmenin sözum ona, fılme felsefı bır boyut katmak icm duzduğu şu dıalogları soy lerken. cYatmak tehlıkeli değll, tehlıkeli olan sevmektır» bu d alogların tum cınsel eğilımlerı, sureklı romantık düşler le suslü, sevmeyi herşeyden so yutla/an bu genc kızlar Ic'n ne denlı allak bullak edıcl olduğu nu düşundüm Fılmln ikınci bölümunde oelkl de fllmın ılk anlarda uyandırdığı carpıcı etkı azaldığından ya da kadınlar nasılsa aramızda erkek yok duşuncesının rahatlığına vardığından gul meler, konuşmalar. sesler arttı. Yasağa aldırış etmeden sıgaralar yakıldı Başı ortulü anne ve kızlarıno baktım Bu film den babalarına, ağabeylerıne sozetmeyeceklerıne emınlm. Kadınlar matmesının cıkışınöa neler konuşulduğunu duymak ıcm ellı metrelık yolu bır kac kez gıdıp geldım Ne ünıversıtelı kızlar, ne yaşlı kadınlar ne o şen şakrak grup fılımden sozetmed Şen şakrak grubun tüm kişılerı suskundu Iki soat suren o buyulü, erotık atmosferden sonra Beyoğlu'nun arka sokaklarından blrıne acılan kapıdan cıkarken, onlara bakan ayokkabıcılara, sıgara satıcılarına sankl bız bu fılımden çıkmadık demek ısterceslne suskun, ilgısız yurüyorlardı. Unıversıtelıler konuşur sandlm. Boyle bir fılımden çtktıktan sonra konuşmak, anlatmak gerekll dıye düşündum Ama onlar da bambaşka şeylerden sozedıyorlardı «Tülın edeblyattan ayrılıp ye niden ünıversıte sınavlarına girecekmış» «Ta'<sım'den orabayla gldellm» «Bıraz vitrınlere bakalım, va kit gecırırız » Parkalı bir genc kız vardı. Tek başınaydı. Arada çıkıp fılmın afışlerıne, yazılarına uzun uzun bokmıştı. Fılım bıttığınde de rahat adımlarla kalabalığa daldı. Uzakdoğunun buyulu havası onu pek etkilememıştı sanırım. Her cuma Emmanuella'nın kodınlar matinesi. Bunu belırten afışe bır kez daha baktım. Gışenın önunde Emmanuella'l 4 30'da seyretmek Icm erkek va tandaşlar bılet alıyorlardı. Ne garıp bır ülkeyız' Bu konularda en rahat ülkelerde bıle erotık curetıyle ınsonları allakbullok eden bır fılmi gösterıyoruz, bır yandon da özel kadınlar matinesi yapıp bıldığımızı okuyoruz. Ne ka dınlar matinesi, ne tam 455 kez gosterılen Emmanuella, ikısinın bır ortası olmalı. OSMANLI BANKASI'NDA GREV KARARI ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) DISK'e bağlı Sosyaliş Sendıkası, 1600 ışcının colıştığı Osmanlı Bankası'mn 96 ışyerın de grev kararı almıştır. Sosyallş Sendikası ile Osmanlı Bankası arasında 24 ocak 1980 tarıhınde başlatılan ücüncu donem toplu iş sözlesmesı göruşmelen uyuşmazlıkla sonuclanması, Uzlaştırma Kurulunda da uyuşmazlık konularının bır cozüme kavuşturulmaması uzerıne, sendika grev kararı almıştır. AP'deki bunalım (Baştorofı 1. sayfada) olmaktadır. Istanbul mılletvekılı Dr. Bılgıc'ın ıse «ılerıye donük bır hesaplaşmanm itk adımını attığına ilişkın» Inandırıcı görüşler ortaya atılmaktadır. Demlrel'e yakınlıkları ıle tanınan bazı AP'hlerln yaptıkları değerlendırmelerde. Bılgıc olayının Demırel Icm kazanımla rı şöyle sıralanmaktadır• Demırel, bir genel seçirr öncesi, Cumhurbaşkanı secıml gıbi bır konuda partısıni dalga lanmaya bırakarak. partl ici oyrılıkları keskinleştirmeyi başarmıştır. Bu davranış AP'nın 1981 kadrosunun belırlenmesin de gecerli bır ölçü olabılecektir. Bu dengenin büyük kongre de de kullanılması beklenmek tedlr. • Demirel, «Teşkılat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yar dımcısının hareketinl ve 1977 yanlışlarını unutmamıştır, 1981 lcin örgutün o bırlminl daha güvenillr ellere bırakmak ıstemektedır. Bır başka deyişle partisinl Bılgiç'ten kurtarmak istemektedır. • AP Genel Başkanı partlsl lcinde zaman zarran kendıni güclü goren herkese yaptığını bu kez de Bilgıc'e yapma niye tlndedlr. • Demirel. AP'II bir adayın Devlet Başkanı olmaması planının sonucunu almıştır Çağlayangıl varılan bu aşamadan sonra şanssız bır adayı durumuna sokulmuştur. • Demırel Cumhurbaşkanı secimı süresınce. sonuc alınmasına ilişkın «hareket serbestısinı CHP'ne» bırakmıştır. CHP'nın gostereceği adayların da sonuc alamamalarını beklemektedır 72LERDEN 67'LERE Kişısel Isteklerıne gem vura mayan istanbul mılletvekılı Saaettın Bılgıc'ın voracağı nokta tsıyasal hayattan cekılrrek» veya cyenl oluşumlar ıcmde yer almak olarak» değerlendırılmektedır AP kulıslerınde, Bılgıc icm «Ucuz polıtıka yapma alışkanlığının hesapsızlıkla cıktığı yo Ijn sonunda AP acısındon önemli olaylar olabılır» denılmektedır. Sayılarının 67 kışl olduğu soylenen Bılgıc grubu lcin yapılan soruşturmalarda net rokamın 25 30 arası ol duğu belırlenmıştlr Demokratık Parti oluşumunda 72 ımzalık bır muhtıra ıle başlayan secuvenı anımsayanlar, Bılgıc ve ekibınln MHP tarafından sıkı bır denetım altında tutulduğunu ve ortaya cıkan sonuctan Turkeş'ın yarar lanrrası olasılığından cekındık lerını soylemektedırler KEMIKLEŞMIŞ OYLAR AP cevrelennde yapılan bir soruşturrra sonucu Sadettln Bılgic'e altı turda da oy veren 41 AP'lı mılletvekılının adları şöyle saptanmıştır Hasan Gursoy, Halil Ağar. Mehmet Ozutku, Ali Ihsan Ulubahşı, Muhammed Kelleci, iıhan Aytekm. Edın Engın Tan rıverdı, Husnu Yılmaz, Halıl Karaatlı. Ahmet Nıhat Akay, Ahmet C'mbek, All Rıza SeDtıoğlu, Osman Demırel, Rıfkı Da nışman, G'yasettın Karaca. Alı Yılmaz. Yakup Ustün, Ali Ak. Nazım Baş. Kemal Kacar, Recep Özel, Ihsan Toksarı, Bahrı Doğdoş, İsmaıl Hılmi Dura, Mehrret Zekı Okur. Mustafa Eşrefoğlu, Ibrahım Topuz. Atıf Akın, Ibrah.m Etherr Boz, Gün gor Hun, Enver Akovo, Feyzul lah Değerlı ve Turgut Nızaraoglu AP Cumhuriyet Senato Gru bundan Bılgıc'ın adaylığı konusunda kararlı olan senatorler ıse şunlardır Sadık Batum, Ata Bodur, Ömer Nacı Bozkurt. Muzaffer Demırtaş, Orhan Cemal Fersoy. Mehmet Kılıç, Şerafettin Paker, Süleyman Tuncel ve Remzi Yılmaz. DEMİREL, BİLGlC'E OY VERMİYOR Sadettın Bılgıc kulislnln S1Irt mılletvekılı Zekı Celıker tarafından yürütüldüğü ıfade edllirken, AP kulıslerınde Genel Başkan Demırel'ın Bilgıc'e oy vermedığı söylenmektedır. ERBAKAN'IN HESABI MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan, AP'nın resmı adayı Sadettın Bılgıc'ın oy toplayamaması konusunda yapılan yorumları değerlendırırken, tAP İCİnden 100 kadar uye Bılgıc's oy verrrıyor Bu önümuzdeki günlerde bir kemikleşmeyı mey dana getırecek ve AP ıkı karnpa ayrılmış olacaktır kl. bu halde Cumhurbaşkanı secimı daha da zorkjşır» demıştır. YİNE SONUC YOK Öte yandan Cumhurbaşkanı secımının dunku 31'ncı tur oylamasında, yeterli coğunluk olmadığı ıcm oy ayrımı yapılmamıştır TBMM ortak birleşımıni yöne ten Cahıt Karakaş, ad okutarak yaptığı yoklamada, coğunluğun bulunduğunu, turlara geçılebıleceğınl bıldırrrıştır AP'lı üyeler bu sırada dışarı cıkmışlardır. Dünkü 31'ıncı tura, AP Genel Başkanı Süleyman Demırel. MHP Genel Başkanı Alposlon Türkeş Ile aday Sadettın Bıl gıc'ın katılmadıkları gozlenmıştır TBMM'nin dunkü toplantısına ayrıca Bakanlar Kurul'u uyeleri de katılmamışlardır Oylamadan sonra Tasnıf Kurul'u 301 uyenın oy kullandığını belirtmiş ve oy ayrımı yapılmamış tır. Omit (Boştarafı 1. sayfada) tı. Bu törenın yasaklanmış olması hepımız ıcın ayrı bır üzuntu oldu» demışlerdır. TRT Vardıyalı Çaiışanlar Der neğı de torenın yasaklanmasını eleştırmış ve Kaftancıoğlu'nun katıllerının buiunmasını ıstemıştır TIKP istanbul II Başkanlığı da cenaze torenının yasaklanmosını eleştırerek «ulkemızde conıler ıstedıklerı gıbı cana kıyıp ellerını, kollarını sallayarak ortaHkta dolaşırken, cenazelerın engellenmesını cok hatalı bır tutum olarak goruyoruz» demıştır TÖREN Kaftcncıoğlu'nun cenazesı, Şışlı Camııne askerl kuvvetler tarafından getırılmıştır Dını to rene kctılmak ısteyenler tek tek ustlerı aranarok camı avlusuna alınmışlardır. Camıde toplanan bır grup. yurrruklarını kaldırarak Kaftancıoğlu'nun oldurulmesını yuksek sesle «Kahrolsun faşızm» dıye protesto etmışlerdır Bunun üzerıne askerı bırlıklerden bır bolumü, camı avlusuna gırmıştır. TRTDER yonetıcılerının araya gırmesi üzerıne Boluk Albayı, «Bu son ıhtardır Bır daha gurultu duyarsam herkesı toplayıp gotururum» demış ve bolüğu a e r ı cekmıştır Şışlı Camıınde düzenlenen torene, Beledıye Başkanı Aytekın Kotıl, yayınevlerının temsılcılerı, TRT ve basında gorevlı yonetlci. yazar ve gazetecıler katılmışlardır Bölgede polısın de panzerlerle cepecevre sardığı cenaze. arabaya askerler ce konduktan sonra, caminın tüm kapıları kapatılmış ve aroba Zıncırlıkuyu Mezarlığına hareket etmeden kımsenın dışarı cıkmasına ızın verılmemış tır. Kaftancıoğlu'nun cenazesl yakınları, istanbul Beledıye Baş kanı, TRT yetkılılerı, TRT'dekı calışma arkadaşları ve bazı sıyası partılerın temsılcılerımn katıldığı torenle toprağa verılmiştir. Kaftancıoğlu'nun mezarı başında yapılan torende TYS Genel Sekreterı Ataol Behramoğlu ıle TRT . DER Genel Başkanı Erkan Oyal b rer konuşma yaprrışlardır. SORUŞTURMA SÜRÜYOR Öte yandan yazar Umıt Kaftancıoğlu'nun oldurulmesi olayıyla ılgılı soruşturma surdurulurken, katıllenn ıkı kışı olduklarının kesınlık kazandığı emnıyet yetkılılerınce belırtılmıştır Yetkılıler katıllenn eşkallerının belırlenmesıne calışıldığını da söylemışlerdır TEPKİLER ANKARA Cumhurbaşkanı Vekılı Ihsan Sabrı Cağlayangıl, TRT Produktorlerınden Umıt Kaftancıoğlu'nun oldurulmesı nedenıyle eşıne gonderdı ğı başsağlığı mesa|inda «Kanlı eylemlerle bır yere varacaklarını sananlar, kanunların pen cesınden kurtulamayacaklardır» demıştır. SDP Genel Sekreterl Hüseyın Savaş da, faşıst cetelerın durmadan en değerlı düşünur ve bılım adamlarını yoketme planı ıcmde bulunduklarını söylemlştır • TEP Genel Sekreteri Şaban Ormanlar, Umıt Kaftancıoğlu'nun katledılmesını kınadıktan sonra. «Cınayetı Musluman Kardeşler Bırlığı adına bır orgutün üstlenmesı kamuoyunu yanıltamaz, aylarca once kolluk kuvvetlerının yaptığı baskınlarda. Istanbul'daki bazı MHP ılcelerınde ele gecırılen lısteler, bu orgütun yurtsever aydınlar üzerınde bır cınayet proğrarrı olduğunu bır defa daha ortaya koymuştu» demıştır. GÖZLEM (Baştarafı 1. sayfada) Efendime söyleyeyım, daha sonra, ortağı bulunduğu şirketlere uc yüz milyon lıralık teşvık belgesl verılmiş, alan razı, veren razı, bize n e ' Sağlık Bankası kurucusuymuş, banka batmış, Bılgıc ve arkadaşları bu yüzden mahkemeye verılmiş, bunda kızılacak ne var? «Beraatı zimmet asıldır» demış atalarımız, değıl mı efendım .. Bunlar bır yana, ben, yalnızca Dr Bılgıc'ın herbırl bir «edebiı ve «sıyasî» değere sahıp soylev ve demecleri uzerınde durmak Istıyorum Ne demış' Demış kı: «Demırel hıçbır zaman AP lı olmamıştır> Bu ne demektır? Bu şu demektır Demırel, hıcbır zaman AP'lı olmamışsa, AP Genel Başkanlığı, Yahya Demırel'ın şırketlerı gıbı hayalıdır. Bunlar hayalı olunca, Dr Bılgıc'ın adaylığı da hayalıdır. Demırel, AP'lı değılse, Bılgıc de AP adayı değıldır1 Öyleyse; Yok, yok, Dr. Bılgıc bunu demek ıstemıyor. Gerci bu sozu. AP'den ayrıldığı 1970 yıiında soylemış ama yıne de bu sozlerın anlamı bu bıcımde yorumlanamaz Olsa olsa, Dr Bılgıc. «Demırel, AP Genel Başkanlığına kişısel cıkarları ıcın gelmıştır. Yoksa, partıyı duşundugu yoktur» demek ısiemıştır. Bılgıc'ın sozlerınl boyle yorumlamamızın bır haklı nedem var Cunku, bu değerlı devlet adamımız aynı konuşmasında ayrıca şunları da soylemektedır Demırel tek şahıs hakımıyetıne teveccuh etmıştır Partıyı ıkbal ve menfaat kapısı halıne getırmekten cekınmemıştır Zıra ıkbal ve menfaat talebının baş temsılcısi kendısdır Dr. Bılgıc ın bu ıftıralarına karşı, Başbakanımız Demırel'ı korumak, bır yazar olarak. benım görevımdır' Ne ayıp, bakın Bılgıc. Demırel'e ne demış' «Demırel, tek şahıs hakımıyetıne teveccuh etmış», Allah kuru ıftıradan saklasın1 «Demırel. partıyı ıkbal ve men'aat kapısı halıne getırmekten cekınmemış», alma zavallı adamın gunahını! «Demirel, ıkba! ve menfaat talebının baş temsılcısidır»; basına Demırel kadar taş duser ınşallah' Ben Demırel'e boyle soz söyleyecek adamın «cart» diye ağzını yırtarım... Dr. Bılgic, AP'den tihrac» edıldığl gün, 41 arkadaşı ile birlıkte yaptığı acıklamada da, şunları soylemıştl: Demirel ve karonlık Işbırlikcilerıne karşı yaptığımız bu tarıhî mücadele, devlet idaresl fazıletli. namuslu, haysıyetlı, ehıl ellere gecmceye kadar artan şevkle devam edecektır... Dr BılgıC'ın söylev ve demeclerl uzerınde araştırmaya koyulacak tarıhciler, herhalde, «Bılgıc ve arkadaşları, Demırel ve karanlık ışbırlıkcılerı derken kımlerl kastedıyorlardı'» dıye derın derın duşuneceklerdır Ben, onu, bunu bılmem Demırel ve Bılgıc gıbı aralanndan su sızmayan ıkı arkadaş arasında böyle tartışmalar ve kufurleşmeler olur Olur ve gecer Dr. Bılgic gıbı aday bulmak gercekten cok güctür Bıraz Demirel'e ıftıra etmıştır, ama. bu da unutulup, gıtmıştır. Ey parlamenterler. Dr Bıigıc'e oy verin, verin kl, devlet yonetımı, Bılgıc gıbı fazıletli, Bılgic gibi namuslu, Bılgıc gıbı haysıyetlı. Bılgıc gıbı ehıl ellere gecsln... Ne yakışır ama!... Tahran (Baştarofı 1. Myfada) Radyo, Kırmanşah'to Iraklı topcu bırlığı ıle Iran'ın 81. Zırhlı Bırlığı arasında yer alan ca tışmada Irak bırliğinm kayıplarını açıklamamıştır. Kirmanşatı'takı Iran Devrım Muhafızları karargahından yapılan actklamado ıse, perşembe günu sınır kentı Paveh'teki bir devrıye taşıtına Irak askerlennın ateş acmasıyla patlak veren çatışmada bır Devrim Muhafızının oldüğü, 4 kişının de yaralandığı belirtılmıştır. Kosrı Şırin kentinde meydana gelen bir başka catışmada da. bır iranlı askerin ölduğu ve dığer ikisinin yaralandığı haber verılmiştir. SILAH SEVKİYATI Iran'ın Moskova Büyükelclsi, Sovyetler Bırlığı'nın Irok'a sılah sevkıyatını durdurmosını ıstemıştır. Buyükelcl Muhommed Mokri, «Emperyalıst yüzunü gösteren Irak'a Sovyet ler Bırlığı'nın sılah göndermeyeceğını umut edıyoruz.» demıştır. Mokrı «Tahran Hükümet! Sov yetler Bırliğınden dostca bir dılekte bulunmaktadır Moskova'nın bu dıleğımızl anlayışla karşılayacağını umut edıyoruzı demıştır KADDAFİ'NİN CAĞRISI öte yandan, Libya Devlet Başkanı Albay Muammer Kaddafı, Iran ıle Irak'ı aralarındaki uyuşmazlıkiara bır cozum bularak anlaşmaya cağırmıştır. Ecevit (Baştarafı 1. sayfada) ta veya oluşturabıleceklerı boyle bir gruba arabuluculuk gorevi vermelerını mumkunse suratle yapmalarını dılıyorum Boyle bır arabuluculuk gorevı FKÖ lıderlığıne verılebılır» demıştır Ecevit. dun TBMM de duzenledıği basın toplantısında sınır komşularımız Iran ve Irak arasında son günlerde ortaya cıkan gergmlığın ılerı boyutlara varmasını, «Son derece kaygı verıcı» bır durum olarok değerlendırmış, özetle şöyle konuşmuştur«Bu ıkı ülke arasındakı gergınlık daha ılerı boyutlara varırsa ve fıılı durumlar yaratılırsa, durum ıki ülke arasında bır olay olrraktan cıkabılır. bır yerel olay olmayabılır. Uluslararası alanda cıddi bır olay nıtelığme burünebilır ve nereye varabıleceğı bellı olmayan gelışmelere varabılir Bazı bo'ge dışı ulkelerın Iran ile Irak arasındakı son gergınlık haberleri uzerine hemen takmmağa başladıkları tavır bu ikı ulke arasındakı gergmlığın nasıl bır anda alevlenebıleceğını ve uluslararası alanda surtuşmelere yolacobıleceğını şımdıden gostermektedır » BÖLYONET Ecevit acıklamasını şoyle sürdürmuştur «Son günlerde özellikle bolge mıze yonelık bölücülük ve ayırımcılık akımlarının ne kadar acığa vurulduğu ortaya cıkmıştır Bu akımları korukleme yonünde elverişlı ortam hazırloyacak davranışlardan kacmmakta, bu ıkı ülke yonetıcılerının yarar göreceklerıne ınanıyorum Bu bolucüluk akırrlarının gensınde bol ve yonet, böl ve somur amacının bulunduğundan hıç kuşkum yoktur Uzu cü de olsa gercek odur ki, ıkı komşu ülke arasında yıllardan beri karşılıklı guvenın sarsılmasına yolacıcı bazı olaylar ve gelışmeler olmuştur. Bu olaylara ve gelışmelere her iki ulkenin dışındakl unsurların davranışlan etken olmuştur. İran ve Irak arasında bu şekılde oluşan karşılıklı güvensizlık ortanrH giderılebıldığı oranda her iki ulkenın aralarındaki yuzeysel sorunların kolaylıkla cozuleceğıne ınanıyorum » Ecevit, Iran ABD llışkılerine yönelık bir soruyu yanıtlarken de, Turkıye'dekı üslerin kullanılamoyacağı görüşunü oteden beri savunduklarını söylemiş. «Türkiye topraklarının herhangl bır şekılde tehdıt unsuru olarak kullanılmasına karşıyız* demıştır. Ecevit, SİA Anlaşmasının ABD'ye Türkiye'dekı üslerı kullanmo olanağı verıp vermedığl yolundakl bır soru üzerıne, tBence bu olanağı tanırraz» demıştır ABU FİRAS: «ONERIYI ARAFAT'A İLETECEĞIZ» Ecevıt'ın Iran Irak catışmasında FKÖ'nün arabuluculuk yapması onerısınde bulunması üzerıne görüşlerıne başvurduğumuz FKÖ Ankara temsılcısi Abu Fıras, Cumhurıyet'e şu aCiklamayı yapmıştır: «Basına yansıdığı kadarıyla öğrendığımıze gore, ıkı kardeş ülkemız İran Islâm Cumhurıyetı ıle Irak Cumhuriyeti arasındakı mevcut bunalıma ılişkin olarak ekselans kardeş Bülent Ecevit'ın önerısıni buyük değer vererek ele almaktayız. Kardeş EcevıfIn bu değerlı önensını FKÖ Yü rutme Kurulu Başkanı ve Fılıstın Devrım Kuvvetlerı Başko mutanı, kardeşımız Arafat'a bugün (dun) ıleteceğız Aynı zamanda, ozellıkle bu krıtık aşamada sıyonıst ve emperyalıst acgozluluk ve saldırganlıkla karşı karşıya bulunan böl gemızın çıkarı, bırlığı ve ortak geleceğıne, kardeş Ecevıt'ın gosterdığı derın dıkkate ve ıcten tutuma da değer vermekteyız.» Abu Fıras Ecevıt'ın onerislnın FKÖ temsılcılığıne resmen bıldırılmesı halınde onerının ışlerlık kazanacoğını ve bu one rının FKO Yonetımı tarafından büyuk bır dıkkatle ele alınaca ğından emın olduğunu belırtmıştır FKO Ankara temsılcısi Abu Fıras. Arafat'ın Iran Irak catışmasıyla ılgılı gelışmert anı anına izledığınl sozlenne eklemıştır. Sıyasal gozlemciler, Ecevlt'in önerısının gercek anlamda dıplomatık bır gırışım halıne dönüşebılmesı icm Ankara'dakl Iran ve Irak Büyükelcilıklerlne de resmen bıldırmesl gerektığıni Ifade etmışlerdır. Carter (Baştaraft 1. sayfada) vurmak nıyetınde değıliz» demıştır. Ancak Bsyaz Saray'a yofcın kaynaklar askerı onlemler üzö rınde çalışmalar yapıldığını ve bunalımın gostereceği gelışmelere gore bu konuda karar verıleceğını belırtmışlerdır Bır Beyaz Saray yetkilısı, tAskerl onlemlere kapıyı kapatmış değılız. Gerektığınde bu konu gunceHeşebılır» demıştır. BONN HUKUMETİ GUÇ DURUMDA Ote yandan Federal Almanya muhabırımız Yağmur Atsız'ın bıldırdığıne göre rehıneler olayı dolayısıyla VVashington ve Tahran hükumetlerı arasındakı gergmlığın vardığı son aşama. Bonn hukümetını bır ikilem lclne düşurmüştur. Cuma gunü Beyaz Saray dan yapılan bir acıklamada ABD'nin, dost vo muttefıklerınden. bekledığı desteğı görmemekten yakınması üzerıne derhal bır karşı acıklama yapan hükümet sözcüsü Klaus Bollıng aslında Federal, Almanya'nm bu «sısteme kendl nı muhatap» hlssetmedığım vurgu'amıştır. Fakat Bonn huküme tının Amenka tarafından ıstecaba harcadığı da gorülmektedır. Tnrgut Özal (Baştarafı 1. sayfada) yapılan yeni duzenleme şoyledır: Satış Dövizln Clnsl Alıs 1 Avusturalya 79 64 Doları 1 Avusturya Şılıni 540 1 Batı Alman Markı 38 80 1 Belclka Frangı 2 41 1 Danımorka Kronu 1253 1 Fransız Frangı 16.78 1 Hollanda Florınl 35 51 16 67 1 Isvec Kronu 1 Isvıcre Frangı 4182 100 Italyan 836 Llreti 1 Kanado 6187 Doları 1 Norvec 14 38 Kronu 1 Sterlın 159 91 1 Kuveyt 264 96 Dınarı 8123 551 39 58 246 12.78 17.12 36 22 17 00 42 66 853 6311 14 67 16311 270 26 Dün de 8 kişi (Baştarafı 1 sayfada) hayatını kaybetmiştir. ANKARA Sıteler Huseyln Gazı rrahallesı son durakta Cevat Unsal a aıt tıcarethaneye saat 17 sıralarında gelen 4 kışı ellerındekl otomatık sılahlarla dukkânda bulunanların uzerıne yayhm atesı acmışlardır. Olayda dukkân sahıbı Cevat Unal (50). oğulları Nacı Unal (28) ve Necmettın Unal (26) Ile dukkânda calışanlordan Huseyln Akbulut oldıkları kurşun yaraları sonucu olay yerınde ölmüş lerdır Dükkanda muşterı olarak bulunan sağ göruşlü Bekir Apaydın adlı kışıyl de ayağındon yaralayan sılahlı kışıler kacmışlardır Tıcarethane sahibi Cevat Unal Ile ikl oğlunun MHP üyesi oldukları öne sürülmüştür. • Dışkapı Ziraat mahallesl Sır sokakta yolda yürumekte olan Ziraat Fakultesı 1 sınıf oğ rencısi sağ goruşlu Mehmet Şenol (18). kımlığı tespıt edılemeyen kışılerın actığı ateş sonucu olay yerınde ölmustür • Gülveren Bahcelerustu ma hallesıne dun 1715 sıralarında sağcı oldukları ılerı surülen bır grup tarafından baskın yapılmış, saldırganların actıkları ateş sonucu sol goruşlu Seyyıt Ali Akbulut ölrrüş, Fehmı Yayla da sırtından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. İSTANBUL Celıktepe'de dun sağ gorüşlü bir kışının ce nazesınden donen üc ITU öğrencısıne 19 sıralarında Çelıktepe camıı onunde kımlıklerı belırlenemeyen kışılerce yaylırr ate şi acılmıştır. Öğrencılerden Mustafa Gencol hastaneye kaldırılırken yolda ölmuş, İsmaıl Demır ıle Necıp Kuran ise ceşıtlı yerlerınden yaralanarak Şış lı Çocuk Hastanesınde omelıyata alınmışlardır. • Mıllıyet Gazetesl Genel Yayın Mudürü Abdi Ipekcı'nın katıl sanığı Mehmet Ali Ağca hakkında Içışlerı Bakanlığının İstanbul Valılığınden ıstedığı dosya bakanlığa halen ulaşmadığı icm sanık hakkında «vur emrı» cıkarılarradığı bıldırılmıştır. icışlen Bakanlığından bir yetkıli Ağca'nın cezaevınden kactıktan sonra dışarıdo da ıkı kışıyı daha öldürdüğü yolunda İstanbul Sıkıyönetım Savcısının bır beyanı olduğunu ve bu konuda İstanbul Valılığınden dosyanın istendığlrri soylemlş, «Bir suolunun fırarda ıken adam öldürmesı, bu sanık hakkında vur emrı cıkarılması ıcın bir g«rekcedır» demıştır ADANA Dağlıoğlu mohalleSında bır kahvehaneye baskın yapan sılahlı dort kışı bır masada oturmakta olan Cemıl Malgır'ı basına ateş ederek öldurrrüşlerdır. Ölen kışının kahvehane ışletıcısi olduğu ve oloyın siyasi bir yanının bulunup bulunmadığının araştırıldığı bildırılmıştir. Rüçhan (Baştarafı 1. sayfada) mobılle Polenezköy'e gıderkenönlerı Anadol marka bir taşıt tarafından kesılmiştır Uc kışi oldukları bildırılen sllahlı kışıler, Leyla Sayar, Rüchan Çamay ve Namık Bozkurfu araba'arına zorla bındırırlerken. Orhan Cetinkol ıse kacmaya caiışmıştır Acılan ateş sonucu r ya alanan Çetınkol sılahlı kışilerden kurtulmayı başarmış ve durumdan polıs ve landarmayı haberdar etmıştır. Gençlik (Baştarafı 1. sayfada) kuvvetlerınin şerefli mensuplan olarak benlıklerınj kaybetmış ve satılmış kışılerın bu tür sataşmalanna büyük bır o4gunlukla gereken cevabı vermışlerdır» Ote yandan, görgü tanıkları ıse Genclık Parkına değışik ka pılardan gıren harbokulu öğrencılerının parka dağılarak be ledıyeye aıt afışlen yırttıklarını one surmüşlerdır. Öne sürülduğune gore öğrencilerden bır kısmı da. «Başkent Halk Bılımlerı Topluluğu» bınasına gırerek camları kırmış, burada folklor cahşması yapmaya gelen bazı genclerı dövmüşlerdır. Bu sırada bır başka harpokulu öğrencı grubu da nıkah salonuna gırmiş, camları kırrnış ve bazı eşyaları tahrlp etmışlerdır Olaylar sırasında HAYTUR Folklor Grubunun ça lışma yaptığı Yıldız Gazinosu da önemli ölcüde tahrlbata uğramış. 15 kadar kışi ceşitll yerlerınden yaralanmıştır. İLGÎ VE GÜVENİNÎZLE CHP'den (Baştarafı 1. sayfada) CHP Genel Başkanı Ecevit, gazetecılerın soruları uzerıne Turan Güneş'ın adaylıktan cekıldığını kendısıne bıldırdığınl söylemıştır. Prof. Turan Güneş de yaptığı acıklamada, şoyle konuşmuştur: tCumhurbaşkanlığına aday olmayı duşundum ve sayın Genel Başkana bıldırdım. Ancak bugunku durum korşısında bır değerlendırme yaparak, dığer arkadaşlarımla aynı zamanda adaylığımı koymamayı daha uygun buldum » Guneş, «Doha sonrakl turlarda adaylığınız sozkonusu olabılır tnı'» sorusunu ıse, «Onu bılemem, ıstıkbalı sadece peygamberler bılır» dıye yanıtlarrıştır CHP Genel Başkanı Ecevit, Cumhurbaşkanlığı adayları ıcın Mıllet Meclısı Başkanı Cahıt Karakaş ıle de görüştüğünü belırterek, Karakaş'ın kendısıne ılettığı goruşlerı şoyle sıralamıştır: «Sayın Karakaş, uyguladığımız yontemı cok demokratık bulduğunu söyledı Ancak kişl sel clarak TBMM Başkanlık görevının yasal statüsu ve mut lak tarafsızlığı ongoren nıtelığıni dıkkate alarak bu aşamada Cumhurbaşkanlığına odaylıgı ıcın başvurmayı uygun gor medığıni belirtti» Öte yandan CHP Grubunun dün yapılan toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ıcın cdaylıklarını Ecevıt'e bıldlren 6 parlamenter arasında nasıl bir secıme gidileceğl konusuyla, ızlenecek yöntem sorununun pazartesl günü saat 10'da yapılacak Grup toplantısında görüşulrresl kararlaştırılmıştır. Istinye Şubesi w İncirliyolu Şubesi yarından itibaren AKBANK Lahey (Baştarafı 1. sayfada) şun yarası sonucu olmuş, cına yetın sorumluluğunu Ermenl Katlıamına Karşı Intıkam Komıtesı adlı bır orgut ustıenmış tı. Bu örgütün, Amenka Birleşik Devletlerınde uslenen Erme nı Kurtuluş Ordusu nun bır kolu olduğunu saptayan FBI, soruşturmasını surdurerek 25 yaşındakı Ammar'ı Detroıftekl Zantop Uluslararası Ucak Şır ketındekı ışının başında tuıuk lamıştır. Bır Amerıkalıyla evll olan Ammar, yargılanmak icm Hollanda'ya yollanıncaya dek goz altında kalacaktır kendi nıah olan yeni binalannda hizmetini sürdürecek. Onur vermenizi diliyoruz. Galatasaray (Baştarafı Spor'da) yor. Llgde ikıncılık hesapları yapan Fenerbahce, Zonguldak spor önünde sınav verecek. Ötekı maclar Göztepe Dıyarbakırspor, Gaziantepspor Adanaspor, Orduspor Altay arasında yapılocaktır. GAUTASARAY KAYSERİ Düşme hattma gırmeme sa vaşımı veren ikl ekip, inönü Stadında ust sıralara tırmanma vlzesl almaya calışacaklar. Çorşamba günü oynanan kupa macmda Ad DSpor'u deplasmanda 3^2 yenmeyl ba şaron Sarı Kırmızılı ekıp bu macı kozanmanm verdığl moralle Kayserispor önünde daha şanslı gözuküyor Karşılaşmonın başlarra saati 15 3a Değerli arkadaşımız, TRT istanbul Radyosu Kültur Yayınları Prodüktörü. ÜMİT KAFTANCIOĞLU'nu yaşamdan ayırdılar. Acımız sonsuzdur. TRT İSTANBUL RADYOSU KÜLTUR YAYINLARI ÇALISANLARI AKBANK Ümit KAFTANCIOĞLU'da Düşün düşmanlarınca öldürüldü. Anıları geleceğimize güç verecek. KARİKATÜRCÜLER DERNEĞt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog