Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 NİSAN 1980 YEDt BAMY ( « M 17) nuela Amerika'd» R T . blTE (47 69 47) Alla R I . VENÜS (49 «9 44) SttrS T Aian AKSARAY BEYOĞLU ATLAS ( « U8 « ) ETTnv BDela S. Kn«ttl R F DtVTA (49 01 Sfi) Yarı C Bronson EMER (44 84 39) Vahsl talar Rt EX FÎTAŞ 119 01 « ] Hulk IPFK (22 î î 13) Allede Bte Bairtr» R T ISTV.NBIL (21 23 «7) 1 tsvan 7 Derbeder KRİS1AL (X'l S; S6) Vatv Ü Alle bAFAK ( a a l î ) Vahil A. e İILDIZ (H U 37) SlMrbu Dev Adam Beyazıt Devlet Kütüphanesi on dokuz yıldır ek binasına geçemedi Büyük tartışmalardan sonra Istanbul Belediyesinden alınan eski Dişçilik Okulu binasınm res GAZİ (47 M 65) Hulk BJ ÎNCt (40 45 95) 1 B » bek 3 Dert S a i m KON'tK (48 26 06) T u ı C Bronson R 1 KEVT (47 71 62) Yüdıı Savaslan R l LALK (44 33 HS) Ûo T»»b Bela C Arkın MELODt (64 13 14) Sosy» t» Kualdrü KADIKÖÎ AS <38 00 50) KOçök K m c Buydk ArzusTi ATLANTIK ( » 43 70) Jfttuar KADIKÖY (Vt 74 00) Ounır ve InbJcam KE\T (36 96 12) Genclüt Arzuîan REKS (3C 01 U ) Oc Tvth Bela SUREYYA (38 04 B ) D» torasyonu ancak 1983yılındabitecek. Salim ALPASLAN üzyıllık tarıhı, yarım mllyona yakın yayınıyla yaşayan b r kültür anıtı glbıdır Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Istatlstlklerde verllen rakamlaro gore burada Ikı ayda kayda gecen yayın sayısı. oltnrışm üzerındekı tüm otekl halk kutuphaneler 19 g renın toplamından fazla IS8OI1 yniarn gereksın minden doğan kütuphane artık gL.iuTiuzun agırlığını kaidıramaz oıunca yenı yerleşım. yayılma alanları arcmaıv zorunlu oldu Kutuphanen 1 e!me boy'e b r fırsot yandakl eskı Dısçılık Okulu Çapa'dakı binasına taşınınca geçtı, amo ortaya cıkan sorun. bjrasım yıkıp turıst ve cenaze arabaları lcln otopark halıne getırmeyı tasarlayan istanbul Beledıyesı İle uzun süre cözumlenemeyecektı 1961'den 1970'li y llonn ortalarma kodar kıtap3everlerın, kutüphanecılerın duyarlı olduğu bir konu n telıfynde kalan otopckkutüphono mücodelesl. Be/azıt Devlet Kütüphanesi eskl Mudüru Muzaf'er Gökman ın «Kıtapiar Arasında 44 Yıl» başlıklı kıtabında genış b r boıüm kapsar. Sorunun karrraşıklığı oyrıntılarıyla sergı'enir burada Gökman ın cArtık nefes alonraz haldoydık B r zamanlar llmı toplantıların yapıldığı, konferanslar, konserler verılen okuma salonunun üçte Ikısl paravana IIa bö'ünmüş, depo olarok kullanılıyor, korldorlara gazete ciltlerl tstrf edıliyordu» dıys anlattığı kütuDhanenln durumu çercftkten pek ıc ocıcı değlldl Bu koşullar günömüzde daha da ağır O sıratar Dışc Hk Okulu'nun alınması lclrt "Türk yönetmenlerinî gerçek hayata bakmak, sorunları deşmek için ortak bir çaba içinde gördüm,, Le Monde gazetesinin sinema tirmenlerinden Louis Marcorelles, Türk sineması üzerine görüşlerini aktardL. Atilla DORSAÎ Inüm> Y DEVXET TtTATROSO (45 53 « ) ODA 1 .. cKadlfa Çlçekton» 8alı, Çar. Per. Cuma 18 30 «Leke Cizgi J3(>r=jt Reikj C Tesı 11 00 15 P O Pazar 11 00 15 00 BÜTÜK S «Durusmaı Cuma, C. Te^i ÎO 00 Pizaı 14M FATtH (M U »0) .. tTlJ^ • 18 30 ıKaral 71» Per, Cnms 31 00, C Te«l 18 30 . 21 00 MUBSİN bRTLÖRLL (40 77 M) „.. «Erfcek SaL.» Çar 21 00. Paz&r 13 30 18 30, cBftIaban A£a» Per Cum* 21 00 C Tesl 1=30 ; i 00 KADIKOT (34 31 I I ) . ıBabanın Gorllleri» Çar, PB*ar 15 30 eYoIlar TOJceidl» Per., Cunıa 19 (X) C Tesl 15.30 . 13 00 LSKÜDAR (33 03 t7) «Atmasyonya Berberl» ÇarPer. Cuma 21 00, C Tesl 15.30 31 00, Pazar 15.30 TEPEBAŞI (44 79 M) tS&lozuo Mavalıı Çar , Per, Cuma 18 30. C Tesl 15 30. «Go dot Geldi» Paz3r 13.30 ALİ POYRAZOGH, . KORHAN ABAY (Sisll fmit T 47 B i:> . t\cd( Delller» 7 D&TJ Car 21 0ü. Paıaı 15 30 P Tesl trnrtç her gec» 21 00 Çar . C Te«! Psrar 16 00 ÇE\RE TIYATROSD (Kenta T 46 3S 89) . «Plo Kurusu» S»'ı ç a r , Per C Tetf Pazar 31 00. Ça . C Tesl Pazar İR M GILKİZ SlRURt • ENGIN CEZZAR (Reoter T 4» S5 8S) tüzun Inc» Blr To!» Çar. 15 00. Cııma 21 00 C T»il. Pazar 15 00 tl) , «SülOırao Bacanak» P Te«t tarç her teca 21 00 C Tesl. Paıar 16 00 DC\EKISU KABARK (44 44 75) . tR«Xlarolar» P Te«ı banç ter gee« 2115 Car C l e s ı Paz&r 18 3J HtSSELI HAKIKALAR KUMPA.NVISI (Ssn Sioeman 47 03 İS) . P Tesl Gar.ç ber s&» 20 30. C. Tesl. Paaır 17 00 tSTUHBÜL BtRLlK SAllNESl (Mrral Taygnc • Kentcjr T. 46 35 89) „ t41 42 den tnsaa Manzaralan* Per 18 00 Cuma 15 00 İB 00 KLNT OTLNCüLARl (R. Mn« Ufapasa Çem T. 14 01 78) ıBodaımdakl Penoere» Çar 15 00 21 00 F«r 21 00. Cuma 21 00 C T u l Pazar 15 00 18 00 ORTAOTUNCTTLAR (Harblyt) .. .. cSablan d» Vururlar» Salı, Per , Cuma, C. Tesı 31 00, Car., Pazu 18 00 C Tesl. Pa» lar 15 00 NEJAT ÜTGUB ($1»H CzoH T 47 97 17) «Blyontt Çocuk» P Tesl hartç ber gtc» 2100 C Tesl. Pazar 18 00 G. C L K O • O. ÖZCAN (44 M Yıkıntı halındetcı eskı Dısçılık Okulu'nun restoro cak. büyuk uğraş verüdl Gayrlmenkul. Eskl Eserler ve YukseK Anıtlar Kurulu nun ttanhidir» damgasını vurunca Istanbul Beledıyesi 'le Kutuphane yetk I lerl arasındakı aniaşmazlık bir ölcüde tatlıya bağiandı ve yıkıntı hallnaekı bmanın hızmete ocılması hazırlık'arına başlandı Cesıtll ns>den'erden ötürö okul, Cınıversıte ve halk kıtoplıklarından yeterlnce yararlonamayan, oğrencisı Cınıversıte görevllsl, a'aştırmacısı. ozeliıkle do Doâubiıimcıleri ıcın 200 klşıl'k okuma salonunun daha da genışletılmesl gerekmekteydl Bu amacla 1977 yılında Dişçîllk Okulu'nun restorasyonu lcln bir avan pro'e hazırlandı. 1979 /ılınm sonuna doğru da dort mıl/onluK Ihaleyle muteahhıde devredıldl. ron8a'nın tanınmış Le Monde gazeteelnln »inema eleştirmenlerlnaen blri olan Loul« Morcorelles. gectiğlmlz günlerde Türkiyo'de Idi. Marcorelles, 20 kusür yıldır yazıyor, belgesel sıedılmesıyle yenl okuma saionlan hlzmeta sokulanema üstune bir kıtobı da var. Hollyvvood turü st> (Fotoğrof: End«r ERKEK) nemanın dışmda kalan sınemalarla (sosyollst stnemalar, ücuncu dunya ülkelerı sineması, belgesel sinema, vs) aaha blr ılgı alış verışi var. Aradan gecen sure lclndo demlr, çlmento v» «Umut» ustüns Frartsız ba8inm'1a Hk yazonlorotek< gırdılere büyük ölcude ycpılan zamlarla bu dan bırt... Marcorelles, burda 3 günde tam 11 para kaba Inşaata ancak yettl. Son flyat ortışfilm Iziedl. «Arkadaş», «Askerln Dönuşu», «G«lln» ları programı şımdidsn aksatmış durumda. Külglbl eskı tarıhıl yapımlardan başlayarak. «Adak», tur Bakanlığı nın 1980 malî yılı bütc»slnde yerM «Bereketll Topraklar Uzennde», «Duşman»». «Hoihale ıcın ayrılan 25 rrılyon lıranın da yetmeyezal», «Demıryol». «Almanya Acı Vatan» ve «Yucsğl, ınşaatın glderek ortan bir maüyetle ancak suf ile Kenan» gıbı son fılmlerımlze dek .. «Süru» 1983'te bıtirılebıleceğl sanılıyor. Türkco yavınlanyu de yakında ParSs'te gorecek... Marcorelles'ls mış kltaplara ek olarak 14 916 değışlk gazete ve bu fılmlerın blr bölumü v» slnemamu üstüne yoD necmua, ayrıca Ing'üzce 10, Fransızca 3. Almant ğımız konuşma. sanınm dış dünyaya acıldıflımw ca 20, Arapca 26. Farsca 5 bln adet yayını buşu günlerde ilgı cekicl gozükecektir lunan Beyazıt Deviet Kutuphanesı'nin celeceğl • ı 'Yusuf İle Kenan', gördük'erim arasında şımd lik yenl zamlara ve Kültur Bakonlıijı'nın en beğendığim fılmlerden bırl oldu. Klşisellıgl göstereceğ. ılg nın dsreces ne bağlı gıbı goruolan bır d llö ve bir hayll çalışılmış blr senaryo nüyor. üzerine yaşanmış, gercek bır durumu anlatryor. •J. ıTYrf ıiınrtP^rt^nAfiVıf., F Iş Bankası 7. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması'nda özel ödül verecek ANKARA, (ANKA) Türklye Iş Bankası 7 Uluslararosı Nasre'tın Hoca Karıkatur Yarışmasında bu yıl b r 073I cdJİ verme/l kararlaçtırmıçtır Nasreddıi Hoca Ka'ikatur Yarışması Secıcı Kumlu'nun ozel odtl Icın ayırd'ğı kankaturler arasından. bankanın sececegı bir kankature. Tar klye Iş Bcnkası 5 bın lıralık ozel ödul verecektır Öte vandan T^rkıye Iş Bcrkast bu >ıl araş tırmamceleme aıanında do, «kj'tjr?! etk n'ıkierde buyuk molı ve s,naı kuruluş'arın ıs'e\ı no olmaiıdır^» konulu bır yorısma ocmayı kararlaştırmıştır Konu\a ılışk n o!aro< yapiıan acıMamada, pek cok kurjlusun henLZ yayg n kultjrel gırlşımlerde bu'unnadıkları kaydedılerek, yonş monın therşeyın devletten beklenıldıgl bır ortatıda buyük ma'î vo snaî kuruluşların da kulturel girlşimlerde ve et<ın'ıklerde bulunmalan toplumsal b'r gorevd r» ınoncından kaynaklandıqı belırtılmıştlr Bu ko"jdakl araştırmalncelemeyle itg'lı vanşmanın koşulları bır sure sonra Turkıye Iş Ban kası taratından karrıuovuna ocıklonacaktır BULMACA 2 3 4 5 6 7 8 9 123456789 ! III I I !! TfKARIDAN AS^GITA : 1 Genis ve ya^van bir tür (i^nU ta.«n 2 Yevuvarla(Snm uydu'ia Ter<;ı paramııu) s'mgesl l Yü* teni 4 uyg Tfrsı blr ülkenm labancı dı'dfT lcısai'ılmısı ı Tcrsl km>ada mangane'in iımge^i Tcr^t bır ertok ad. fi Doifnı ojmayan sö» Eskl dUde su 7 \ aka Bierdina gelen durum. Urefnek 8 Müzikte bir nota Aftacm bdlümlerinden Ter«l kimvaaa kronıun slmgesi 9 Vıunru Duzensizlik kunmv Irjın gSrevlerinl verin» ge^retnejrlslerl DÛNKÜ BüL'MACANrN ÇÖZCMÜ SOLDAV 8AĞA • 1 Karakaçan 3 Anka. A'd 3 ramalaK 4 »bacA. ırA 5 Buı Salim 6 Alacalı 7 Tuna AT 8 fcC Yek» 9 KuLs Ma, YT7KARIDAN AŞtĞITA t 1 Karabatak 2 Arabatosou 3 Ramazan 4 akaC Canl 5 kalasA « Alar 7 Ç&Jnlı. E m 8 As rt Aka. t m R ı n 111 SOLDAN 1 Bir kusak gibl gökta U7anan yüdız toplu)uŞu 2 Tarihsel de?erl oloiı a nsel yhpı (Çogul) 3 Esin Mısır tannlanndan Muzürt« bir nota. 4 Taht, çardak, ;aü, kubbe Yarar 5 Yai ek degerll blr tnetal Kıea zaman diliml 6 Te'M blr erkek uöı 7 Yer yuzCTinın Uzerlüde bulunan nesne en saptam&k lç'T dalgalardan yararlanarak meydana geüriunl» tycıt. 8 Duman lekssl Hızlı tempoda bestelenmi} genelllkle aakerl Dlteitkj »arkı. 9 DUekça razan ANTALYA2.ÇOCUK SENLİGI 19 NİSANDA BASLIYOP ANTALYA, (Cumhurlyet) Gectlğlmtz yıl Antalya Cocuk Şenlığınin iklncislnln 19 nısan 1980 tarlhınde başlayacağı ve 27 nisan 1980 gunü 6ona ereceğl açıklanmıştır. 2 Antalya Cocuk Şenllğlnde, gectığlmiz yıl Hk kez top'anan Beledıye Cocuk Mecllsınin yınelenecegı, bunun dısında çocuklararasında kltlesel bısıklet ve ucurfna yarışı ile kır koşusu duzenlendıgl, turızm konusundakl Cocuklararası Afış Yarışmasımn da 17 nısan 1980 günü sonuclanacağı bıldırılmışt r. Şenlık süresince, Devıel Tıyatro!aındcn Erd nc Dıncer'in cocuklar Icın Iki sozsuz oyjn serg leyeceğı, Antalya Devlet Tıyatrosunca schne/e konan Azlz Nesın'in Pırtlatan Bal adlı cocuk oyununun park lcinde ücretsız olarak Iz enecegı balırtllmlştır. Antalya 2 Cocuk Şenlığı sureslnce oyrıca. okulların resım sergılerıne ve okul muzlk gruplan ile halk oyunlon ekıplerının ve Be'edıye Ku'tur Mudjriugu ekıplerının yer alacagı cocuk çöleni de yer o'maktadır. Antalya Sanat Şenlığlnın lse «ylul ayının Iklncı yarısında gercekleştırıleceğl, f.Im yarışmalarının yer aldığı bu bolumun hazırlık calışmalarının sürdürulduğü bı'dırılmıştır. öte yandan, Antalya Şenlığı Yönetlm Kurulu 1980 yılından başlayarak her yıl 613 mart crasında Antalya Ataturk Şenlığl duzenlenmesml benımsemıştir. Ataturk Şenlıği II» llglll calışmalara da önümuzdekl ay lcinde başlanacaktır. Antalya'da tarihi evler yıkılmak üzere... ANTALYA, (Curphurlyet) Turlzm Bakanlığınca üç yıl önce komulaştırılan Antalya'nın tanhi Koleıcl semtındeki 15 adet ev bakımsızlıktan yıkılma durumuna getmıştlr Semt sakınlerl, tarıhî yapı olduğu ıcm kamulaştırılan ve boşaltılan bu yopıların kapı, pencerelerının cevreden gelenler taratından yakacak ıhtıyacı ıcın sokiılup göturülduğunü bellrtmışlerdır Bır bekcı bulunmadığı Icm korunmasız durumda kalan, tarihi degerl oıan evlerln restor© edılerek turlzmln hızmetıne acılması amaclanmış, Turızm Bakanlığınca yat llmanı vapım calışmalarına başlanmıs alt yapısının büyük blr bölumü tamamlanmıştı Lıman yakınında bır otel yapımı, bazı turlstık eşya satan yerlerın yapımına başlanmıs, yaklaş k 60 yataklı bır pansıyonun restorasyon calışmaları ıse surdurülmektedır Ancak calışmaların cok yavoş yurüdugu, bu vuzden kamulaştırılan 15 blnanın bakımsızlıktan yok olma tehlıkesl ile karşı karşıya kaldığı bıldirllmıştır. Bmaların yakacak olarak kullanılma amacıyla sokulmesıne engel olunamamaktadır. llgisızlık neden.yle sıt alanı ola rak ılân edılmış olan ve turlzme acılacagı bıldlrilen Koleıcı yavaş yavaş bır harabeye donmektedlr. Fotoğrafta, bu evle'den brı... Şoför Alınacaktır Başmüdurluğumüzde Toşıtlor Amirllğlnde boş 22 odet va boşalacak şoför kadrolannın doldurulabılmesi lc<n 18 4 1980 gunü saot 14 OO'te yapılacok smavda kazananlor arosından yetert kadar eleman ahnacaktır. Sınava gıreceklerın aşağıdo istenllen belgeler ile bırlllcte en gec 14 41980 günü mesal bıtımine kadar Gayrettep« Yıtdız Posta Caddeslndekl Personet MudOrluğQn« çahson muracaatları llân olunur ISTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞO SINAVA GİRECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR: 1 30 yaşmdan büyük olrramak. 2 Askeriığıni yapmış olmok. 3 llkokul mozunu olmak. (Ortaokul mezunlon terclt) edılır) ANKARA DEVLET BALESİ, ISTANBUL SANAT VE KÜLTÜR FESTİVALİNE KATILMIYOR ANKARA Ankca Devlet Balesl, her yıl Istanbul'da duzenlenrrekte olan Uluslararası Sanat ve Kültür Festıval.ne bu yıl katılamayacaktır Ankara Devlet Opera ve Balesl yetkılılen, Şenl.k Düzenleme Kurulunun, bu yıl da Dsvlet Balesinı bır temsı'le davet ettığ nı ve «Bahcesaray» essrınl temsıl etmesmı istedığmı soy'emışlerr dır. Ancak Ku ul, bu eserde balen n tbant» eşlığinde temsıiı ıcra etmesmı de talebıne eklemışt r Edlnılen bılgıye göre. Şenl k Kuru u harcama butcesımn, orkestranın da r masraflorını ka şılamıyacağını behrtmeBl uzerlne, Dev'et Balesı bu ytkı fsstıvale kotılmaktan vazgecmıştir MUHSİN ERTUĞRUL TİYATROSU'NDA TÜRK MÜZIĞI KONSERİ VAR Istonbul Beledıye Konservatuan bugun 1100'de Muhsın Ertuğrul Tıyatrosu'nda blr konser verecak, Muzaffer Bırtan'ın y6neteceğl topluluk bırıncı boiumde Neyzen Yusuf Paşa, Zaharya Efenc^ı Mustafa Izzet Efendı, Hacı Faık Bey. Eyyübî Bekir Ağo Sadı Işılav'ın ssgâh makamında eserle'inı ses'endırecek, Selma Ersoz. Njrhan Hekımoglu. Vedot Genctürk İle Nedırr lcoz'ün sollst olarak dmlenmesınden sonra son boluTide Nasıb ın Mehmet Bey, Hccı Arif Bey Muhlıs Sabahattın Honende Me"imet Efendı, Lem'l Atlı ve Münır Nurettın Selcuk'un kurdılı hıcazkâr makamında eser'erlne yer venlecek. 4 Agır vasıta ehlıyetnamesıne halz olmak. (En az 2 yıl bil fııl şoförlük görevlnl yopmıç olduğunu resml belge ile belgelendlrmek) 3INAVA KATILACAKLAROAN İSTENILEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı. (Aslı) 2 Dlp'oma veyo tahsll belgesl. (Aslı) 3 Ağır vasıto ehlıystnamesl. (Baoın: 12901) 2049 «Elestiri»nin nisan sayısında «Ayın Seçmeleri» başlıklı yenî bir bölüm yer alıyor Yayınını ayda bır olmak Ozere sürdurmekte olan tEleşt rı» adlı Sanat Gazetesının msan sayısnda «Avın Secme'erı» başlıklı yenl bır bolum yer olmaktadır. tAyın Secmelerı»nde Konur Ertop eieştlri, Hılml Yavuz felsefe. Tan Oral karikatür, Kemal özer şiır. Hayatl Asılyazıcı da ttyatro konusuna eğılmektedlr. «Eleştirl»nın aynı savısmda ceşltll sanot edebıyat haberlerlnlrt yanı sıro Hllml Yavuz, Şevket Yücel, Seyyıt Nezlr, Konur Ertop, Kemal Özer, özkan Mert, Seyıt Kemal Koraolloğlu, Celâl özcan, Etem Ûtuk, Burhan Günel, Ruşen Hakkı, Arif Damar ve Abdülkadlr Budak'ın çeşitll konulara ıllşkln yazı ve şıırlerı de bulunmaktodır. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Mevlidi Turklya Spor Yazarları Derneğl Ataturk, Türksporuna hızmet edenlor ve ebedıyeto intıkal eden spor yazarlarınm ruhlonnı tazız ıçln 14 Nısan 1980 Pazartesl günO (yarın) ogle namazmı müteaklp Boyaz.it Camli'ndo Wr Mevlıd tertıp etmıştır. Duahan Hacı Hafız Nusret YEŞILÇAY'ın yönetımınde Hacı Hafız Zekl ALTIN, Hacı Hafız Eşref AKHISARLI. Hacı Hofız Emın IŞIK, Hacı Hafız Mahmut HATAYLI, Hacı Hafız ismaıl OANIŞ'ın görev alacağı MevlıdI Ş6nfe tüm muslümanlar davetlıdlr. TÜRKİYE SPO9 YAZARLARI DERNEĞI GENEL MERKEZ1 7. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalinde 4 ülkenin sanatçıları yer alıyor MERSIN, (ao) 2028 mayıs 1980 tarlhleti arasında Sılıfke'de yapılacak olan «7. Uluslararası Silifke Müzlk ve Folklor Festlvalune Polonya, Yugoslavya, Isvec ve Libya'nın folklor ekipleri i'e ceşıtli oa!,arda sanatcılarının katılacafiı bıldırllmiştır. Beledlye ve tFestival Yürütme Kurulu» Ba$kanı Metın Merdol Kabal. Festıvale ayrıca, AnKara Radyosu Türk Ha'k Muzıği ve Türk Sanat Müzığı Sanatcılannm katılacağını belırtmıs, «7 Uluslararası Sıiıfke Muzık ve Folklor Festivalinde, ş m dlve kodar Turklye'de yapılmamış, amatör ses sanatcıları arasında yarışmalar duzenlenecektır» demıstır. K. Çekmece Belediye Başkanhğından 1 Aşağıda cınsı ve mıktarı belıntlen maizeTeler gun ve saatte kapalı zarf usulu ile ihalesı yapıiaccktır. 2Isteklılerm 3041980 gunu saat 1730'a kadar Beledıye Fen Işlerı Mudürlüğüne muracaatlan ile Yeterlık Beigelen almaları gereklr. 3 Bu Işe aıt şartnameler Beledlve Fen işierl Müdurlüöünde mesal saatlerl dahllınde görulebılir. 4 Yeterlık belgeslne hak kazanan müteahhıtler teklıf zarflarını Ihale saotınden bır saot evvelıne kadar Encümen Başkanlığına vermelerı gerekır. 5 ihale 2490 sayılı kanun hükumlerlne göre yapılır. 6 Postadakl gecikmeler kabul edllmez. işin Clnsl Mlktan ihale Günü Ihale Saati Muhammen Bedell Geclcl Temınai Mıcır Ö000 mî 2 51980 14 30 5.925.000. TL 177.750 TU (Basın: 13218) 2051 Ama «sefalet edebryatı»na. duygusallığa duşmeden, gozlemcılığınde sert, ama ylne ae yumuşa<< kalorok... «Bocek» olağanustü canlı bır klşllik. O ve tum cocuklar, sokoklarda gerçek hayatlannı yaşryorlar sankl... Batılı bır eleştlrmen olarak, daho 'dramatlze1 degil ama, dromatlK olarak doho tyi bolümlenmış bır senaryo olmasını Isterdım bıraz... Polıst»X) sorgu bölümu, Istanbul'un kolay kolay görulemlyecek olan bir yüzjnu yonsıton sakak bölumlerl cok ilgmc Naturolıst blr fılm değ I bu ama bana bırşeyler oğrettı, tanıttı Bazı msan kışıl klsrını ve tumüyle yabancı olduğum b r ortamı, bır cevreyı... «Bereketıı Topraklar Üzerınde». onsmlı bır fılm „ Zaten burdo herkes oylesın* yineledl kl bunu .. Benım bu fılm üstüne nem olumlu, h«m olumsuz bazı yargılarım var. öncelıkle, oyunculor ustunde gereklı çolışma yapılmamış Hemen profes/onei. işınl b'len oyuncular farkedıltyor, ön piana cıkıyor. Sonra fılm onemll bır romonı perde/e getlrıyor (Bu roman Gallımord'da yayımlon dı doner dönmez ekuyacağım) Ama anladığtm kadarı. cok SOIUKIU bır roman bu.. Belkl filmin aaha uzun, sözgeMmı 3 saat olması, klşlliklerın daha bir nefes almasının sağlanmosı ryi olurdu, ATIO yıne de fılmın bıze tanıttığı cevr», Insan kU şılıklen, yaşamlar son derece ilglnc. Bu fllme IIgtsız kalmok olanaksız. Ben blle, getirdlğlm ban eleştırıiere karşın. etklslnden kurtulamadım holâ. Ivı bır eleştırı icln en az btr kez doha görulme»i gereken fılmlerden. .» • «Adak»ın mızansem (oyküyle belgesel bdlümlerı. roporta|ları karıştırmok) eleştırllebilir, Ama bu fılm, bat'da ku'turlu seyırclyı, bıraz egzotızm. amo lncelı<le ustalıkla ge'ceKieştirilm'ş bır egzotizm arıyan seyırcıyı cok saracaktır Herhangı bır sinema şenlıgınde seyırcının hoşuna gtdecek bır fılm bu, bır anıamda bır festıval fılmıTurk sınemasından şu donemde yapılan bır secımde buiunması gereken bır fılm sonırım. Dogrudan dog'uya pol tıK bır fılm degıi. oma kultur, d nsel ınanclar. geiene^ler sorunlarına. bunkana cagdaş bır top'umaakı yerıne, ışlevıne dejınm»sı cçısından da onemli bır fılm». • «Duşman», onemli bır fılm. Ama bltmenwş br fılm nall var. Bır su^u ıigınc şey var bu fılmde ama tümuyle denetıenmem ş havası vor, Sozgehnı başta kahramanın kahvec# arkadaşlonyla. hemşerılerlyle buluşup konuştuğu o uzun. bolum, olağanustü bır sinema porçası Herkesm b rden konuştuğu, herkesin kendi sorunlannı anlattığı bu bölüm, nerdeyse bir belge fllm calışma sı Boyla bır bolümu yaratmak. senaryo yazan Icın olsun, yönetmen ıcın olsun. bır romancı nltelıkleri gerekttren buyuk blr caba Buna benzer cok önemll bölümler vor fllmae, amo bunlann \xr butün oluşmasmda b r dısıplın eks kliğı dUYU'uyor» • «Hazal». bence cok llgınç, Türk kültüru acısından onemli bır konunun zayıf ve karorstz bır mlzansenle ziyan edılmesl. Yazık, cok doha lyı olabilırdl btı fj m Cevrenln (köyün) hlc yaşamaması, bozen kameranın bile olması gerektiâ* yerde olmaması gıbı kusuriarı var» • «Gördüğüm tun fılmlerdekl ortak noktokıro gellnce, Turk yonetmenlerınde gercsk hoyo* ta bakmak, ınsanlar arası ılışkılerl Incelemek, sorjnlan deşmek <cm ortak bır caba gordüm. Bu* nu yaparken aydınca bır tavra gırmeyip bır haı"< sanatcısı. bır zamanlann «holk öykücüsu», «HalK ozanı» gıbi bır nıtelık taşıdıklarını unutmamolan da ılgı cekıcı Şasırtıcı bir şıddet var bu fllmlerde... Toplumsal llışkıler, dın kurumu, feodal kalıntılar ve vahşl bır kapıtaiızmln başdöndurucü blr karmaşası .. Bır de. kodının durumu cok İlglnc. Bır er<en toplumu oldjğu, kadının sürekll iklna planda kalmış ve kalmakto olduğu anlaşılryor., Yılmaz Güiev'ln f Imlerınde bıle bu belirgln. Turkıye de ortacağla uygar bır toplumun blrllkte varoauğu sez ııyor fılmlerde Bu ülkede blf yondan büyuk haksızlıkların. adaletsızltklerin olduğu. dığer yanaan tanhten gelen bır büyök külturun mırasi görülüvor. Tarihln ve dunya kultürünün bır bölümunun mlrası var bu ülkede... Sinema tüm bunları kullanmalıdır. kısmen d8 kul» lanryor. gördüğüm kadarı. Bu sinemanın düreyi yükselebılır, yukşolmelid'r. cma genış kıtlelerden kopmaması temel sorundur Topiumcu sorunlon ışllyorum d ye kendı özel sorunlannı perdev4» getıren sıneTiacı tıp> umarım s.zde voktur. Bov le'en tum dünyada cok var Kandılennı blr sonatcı olarak özumleyen ve topiuma karşı gereek bır sorumluluK auyan kışılere gereksinm» var.» Samim Kocagöz'ün hikâyeleri Fransızca'ya çevriidi İZMİR, (Cumhunyet Ege Büro»u) Yozor 8omim Kocaooz'urt Fransızca ya cevrılen hikayeleri bu ay Fransa'da plyasaya cıkacaktır. Parls Onlversıteslnden Mıche! Nıchola tarafından gercekleştirllen cevıride yazarın yoyınlanmı$ 12 hlkâyesının yer aldığı ögrenilmıştlr. Samım Kocagoz'un Turhan Doyuran tarefmdan resımlenen kıtabı, ünlu Larousse Yayınevl tarafından. basılmıştır. HEDEF, DEV BİR DENIZ GUÇU TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞmiZ YARDIIVILARLA BU HEDEFE ULAŞABILİRİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog