Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 NÎSAN 1980 BEŞ GREVDEKÎ 5 BİN TEKSTİL İŞÇİSİNE GREV ÖDENEKLERİ DAĞITILDI töTANBUL HABER SERVİSİ DISK'e boğlı Tekstil Sendikasının 10 grev yerınde öncekl gün yaklaşık 5 bın işclye ılk grev odeneklerl dağıtılmıştır. Tekstil Sendıkası Merkez Yürütme Kurulu üyesl ve örgüt lenme Daıresi Başkanı Süleyman Celebi, grevdekl Neyir Işyerlnde düzenledıği basın toplantısında tgrev mücadelemlz sonuna kadar sürecektir» demiştir. Tekstil Sendlkası'nm grev ka rart aldıgı 77 ve fHlen grev» bas lattığı 43 Isyerinden 10*unda. dün sendıka yönetlcllerl Işcllere ilk grev ödeneklerınl dağıt mışlardır. Yaklaşık 5 bin Işciye toplam 7.5 mılyon lira dağıtılmış ve Işcl başına 1500 llra düşmüştur. İstanbul'da dağıtıma Neyir Isyerinden başlamıştır. Neyir fabrıkasında 51. grev gününü dolduran 320 Işcl Hk grev ödeneklerinl aldıktan son ra halaylar cekmlşler ve turkü ler söyleyerek, mücadelede ka roriryiz» demlşlerdir. Istanbutdo grev odeneklerl verilen diğer tekstil grevindekl Işyerlerı KOSCA Boya, llerl Mensucot, Güven Boya, Sarper, Keten Kendır, Gümüşsuyu (Anadolu yakasında) Gümüşsuyu (Halıcıoğlu), Dınarsu, ve Bursa'da BISAŞ olmuştur Tekstil Sendıkası Örgütlenme Daıresi Başkanı Suleyman Celebi. ocıklamasmda cYaklaşık 20 bın teksti! Işçısl 43 ışyerlnde uretlml durdurmuş bulunmaktadır. Ekonomlk, demok ratık hakları lcln grev boylarına cıkan tekstil işcılerinln mü cadelesı, yaygınlaşan grevlerie, dıren'şlerle. kıtle eylemlerıyle yukselen sınıf mucadelesı ıcln de önemll yerını her gecen gun pekiştırmektedır. Uzayan grevlenn hayat pahalılığına yol actığ'nı llerı sürecek kadar ıkıyüz lulük edenler, stok ettıklerl malların fıyatlarını halkın sağ lığı ve yaşamını tehlıkeye ata rak Istedıkerl gıbl yükseltmek tedırier Ancak mılyonlarca ışci ve emekcı bır avuc sömurücunün hevesini kursaklarmda bırakmaya kararlıdır» demıştır. Celeb', grevdekı tum tekstil ışCİlerıne grev odeneklerınl hafta sonuna kadar odeme Işlem lerınin tamamlanacağmı soyiemlştr. Rakı darlığı ortadan kalkıyor Istanbul Haber Servlsl Tekel Genel Müduru Omon Özet. anason ve şışe darlığından kaynaklandığı bıldırılen rakı yokiu ğunun yakında gıderıleceğlnl açıklamış, «Ar ıık anasonumuz ve şışemız var Önümuzde kı gunlerde pı/asada bol ro*ı buiunabılecek» demıştır ANTBİRLİK Tskeı Genel Mudurü özet, Türkiye'nın onason uretım n,n buyuk bolümünü kontrol eden Aitbırlık'te gectiğlmız ay iclide meydano gelen ışçı dırenışi nedeniyle Tekel'e onason akışının durduğunu, Antbırlık depolonndan mal ven'medığını soyıemiş, «Ancson rakının temeı unsuru Yeterll anason stoku"nuz bulunmadan ıstenen oranda uret mı gercekleştlremıyoruz. Antbırlık'tskı d'rs nışin son bulmasıyla anason konusundakl sıkıntımız ortadan kalktı» demiştir. ŞIŞE Pıycsadakl rakı darlığının aynı zamanda şışesızllkten de oluştugunu vurgulayan Tekel Genel Müduru Özet, bu konuda şu bılgıieri vermıştlr«Şıse eksikliğımız, kamuoyu tarafındon bıîınmektedır. İstanbul'da adeta eskicılık ya parck şışe topladık, eskıcl piyasasını altüst ettık Bunun da Cıstüne, şışe fabnkasıyla do fıyat konusunda bır anlaşmazlık ortaya cık tı Bu anlaşmazlık süresınce de istedığımız kadar şıse a'amadık Rakı üretımımızı olumsuz etkıleyen bu Ikı faktör blrleşınce, pıyosadakl darlık meydana geldl» DİSK Tekstil grevcilerine ve TARİŞ'ten çıkarılan işçilere dayanışma fonundan yardım yapacak Istanbul Haber Servlsl DİSK Genel Sekreterl Fehml şıklar, DISK'ln tekstil grevcılerine ve TARlŞ'ten cıkartılan iscHere dayanışma fonundan yardım yapacağını acıklarrıştır. Işıklar, Işcl sınıfının ülke ve uluslararası plânda dayanışmanın sürdüğünü bellrtmiş, cBu dayanışmanın maddl plandakl blr yansıması olarak grevdekl Tekstil üyelerıne dağıtılmak üzere Tekstil Sendikamıza DİSK Doyonışma Fonu'ndan 16 mllyon TL verılmiştlr. DİSK oynca haklı dlrenlşlerl niyle TARİŞ'ten atılan Işcılere de Işciter glbl ödeme yapacoktır. Türklye nedeIşcl grevdekı S.S. MAHMUTPAŞA KONFEKSİYON VE TRÎKOTAJ SANAYtt MENSUPLARI ARSA VE YAPI KOOPERATİFt Istanbul'a en yakın Ege sahüi sınıfının devrlmcl örgutü DİSK, yüzde 100 kâr ettıklerini acıkladıkları ışverenlerin saldırılarına fabrikalardan, crev alanlarından Fonu'na do cevap vermeye devam edecektır Bu alanda DİSK üyelerınin DİSK Dayanışma ödemeleri gereken aıdatlarının hızlı bır blCirrde toplanması bu mücadeleyl daha güclendirmektedır» demlştlr. TURGUT ÖZAL ŞİMDİ DE SAYIŞTAY'A MÜDAHALE EDİYOR ANKARA, (ANKA) Sayı$tay Denetcılerı Derneğı Başkanı Musa Özdemır, Sayıştay Deneticllerı tarafından Başbakanlık hesaplannda yapılan soruşturmaya Başbakanlık Muşteşarı Turgut özal'ın mudahole ettığını bıldırm ştır. Tu r gut özal'ın Sayıştay Başkanlığı'na, tKlşıye Özel» blr yazı göndererek, bazı harcaTiaların ıdarenın takdır hakkı cercevesınde değerlendınlmesı gerektığınl belırtıp bu tür harca malara Sayıştay'ca «Zimmet» hükTiedllmes nden vakmdıgını ve bunların denetcller tarafınoan sorgu konusu yapılmaması ıcm de Sayıştav Başkan'ığı'nın ılglsını «rıca»ettıg nı açıklamış «Sayıştay'ın ve Savıştay DenetCi'erinın gorev. haK. yetkl ve sorumluluklan Ana/asa'nın 127 maddesinde ve 832 sayılı Savıştav Yascîi nda hfıl'me bağlanmıştır Sa/m Özal'ın yazısı bu acık hükumlen hıce sayan, Sayıştay de"iet>mım ve lctıhat lannı yonlsndırme n telığı taşıyan, yetki ve gorev dıst, her acıdon hos olrnayan bır yazıdır* demiştir HÖRFEZİ Gclibolu kazası, Guneyli k5yfi sahüînde tapnnun 12. pafta vc 1 2 8 1 4 S 1 4 9 pancüerinde kayıtlı bulunan kooperatif arazimiz tura Saro» korfezine hakimdir. Bir koy'u tamamcn «mırian içerisine alan bu sahilin yohı, tuyu ve elcktriği mcvcut oiup, 250 M2 ve dublex imarmusaa* desi vardır. Kalan üyeliklerin tamamlanarak, panelasyon ve altyapı çalışmalannın kısa sürede b*f layabümeti koopcratifîmiz yaranna olacaktır. YAJCIN DOSTLARIMIZI, \RKAD\ŞL\RIM1ZI, M O Ş T E R İ L E R İ M I Z Î MESLEKTAŞLARİMIZI VE SLYDİKLLRİMİ7Î ARAMIZA ÇAĞIRJYORUZ. ÜYE KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR. TOM DİSK'in 1 Mayıs başvurusu Mersin, Trabzon ve İstanbul'da reddedildi İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) DİSK Genel Sekreteri Fshm! Işıklar, 1 Mayısta toren düzenlemek omacıyla baş vurdukları 6 ılın 3'unden olumsuz yanıt aldıklarını söylemiştır Işıklar dün Izmir'de yaptığı açıklamada tMersin Valısı 1 ay onceden 1 Mayısta olay cı kacağını Istıhbar ettıklerini soyledı. Bu demektir kl. olay cıkaracaklar belll Onlara karşı önlem alınması gerekll DİSK ve Işcller olay cıkartmak Isteınıyor» demlştlr. DİSK Genel Sekreterl Trabzon'da aynı gOn sağ eglllmlıie rın de tören düzenlemek içın başvurduklan gerekcesıyle ıs teklerıne olumsuz karşılık verıldiğini, İstanbul'da Ise Sıkıyönetım kalkması halinde başvurularının yeniden gözden geci rlleceğınin bıldırıldığırti söylemiştir. Işıklar Turklye Işveren Sendlkaları Konfederasyonu'nun Işcı sendikalarının ortadan kal dırılmasını istedlğırtl blldlrmiş Işcl haklarının kısıtlanması yolundakı gırışlmlerlo mucodele etmek lcln Türk Iş'le anloşıp turr Türkıye'de tşı bırakma ya gidetHleceklennı belırtmıştır. öte yandan DİSK 3 Bölge Temsılcısl Faık Akbulut, organı zasyon eksıklığı nedeniyle gorevlnden alınmıştır DİSK Genel Sekreterl Işıklar, kı ay ıcınde genel kuml nıtel'ğınde bır kon seyın DİSK 3 Bo'ge Temsılcısinı sececeğ ni, bu sure ıcınde bır kişının bolge temsılcılıği gö revlni vekaleten yjruteceğını söylemıştır. ^ 71.000 tL Kooperatif Bajkam: Ersan Kızıltan •Kaşmir Triko Mahmutpaşa Cad. No: 58 22 62 66İST. Halk Eczanesi: 46 66 07 İST. ibrahim Karakaş: 27 20 94İST. Gelibolu irtibaî: Recep Yüzüak Tel: 424298 BROŞUR ISTEYINIZ (Merkez Reklom. 2046) Tahtakale'de 3 milyonluk kaçak gözlük çerçevesi ele geçirildi Istanbul Haber Ssrvlsi Istanbul Emnıyet MüdürluSO Mall Şube ekıpleri, Tahtakale'de plyasa değeri yaklaşık 3 mılyon lıra olan kacak gözlük cercevesı ele gecırmışlerdlr. Mal! Şube Gümrük Grubu ekıplennın, gelen bır Ihbarı değerlendırerek gercekleştırdllkerf baskın sonucu. Tahtakole Telefon Sokak Aktar Han'da gözlükcülük yapan ismet ve Mehmet Tekten kardeşlere aıt işyerınde yaklaşık pıyasa değerının 3 mılyon llra olduğu bildırılen yurda kacak girmiş gözlük cercevesl ele gecırilmlştır. Tekten kardeşlenn gözaltına alındıklan ve kacak mallara el konulduğu acıklanmıştır. Kaseüe DEVRİM yarattı Konut Edinmeniz Olanağınız in robona teknisyenler neıaretinde: ÖZU STtREO DOIBY SYSTEM doldurulmuş GARANTİÜ baırtlar • SENFONİ Kasetcılık dünya standartlarında yenl bır kaset sunuyor Bundan sonra kalltastz kaset dinlemekten kurtuluyorsunuz. Cünkü kuruluşumuz, Türkıye'de ilk defa sızlere hakıkl STEREO DOLBY SYSTEM ÖZEL DOLDURULMUŞ Kasetler verıyor • Dolu bantlarımız be$ vıdalı ve özel ımalattır. Kosetlerde net ses alabılen şerıt ve ayrıca sıkışmayı onleyen tertıbat vardır. • Bantlanmız yabancı teknısyenlerce oze! STEREO DOLBY SYSTEM olarak hazırlanmıştır. Her te/pte calınabılecek şekılde ses verılmıstır • SENFONİ Kasetcılığm slzlere dığer bır hızmetl ıse Teybınızın net ses vermesını sagiayan krıstalmı her on bant calışta sılmenlz gerekır. Bu ışlemı pratık olarak yapacak krıstal temızieme bantmızı sizlere sunarak teybınızı sık sık tamır ettırmekten kurtulaoaksı nız Fı/atı 125 T L olup ısteyene ödemelı gonderıflr. Bu temlzleme bantınm kullanılması cokuas'ttlr Kulıanma şeklı bantın üzerınde Türkce ve Ingllızce olarak yazılmıştır. * SENFONİ özel DOLBY SİSTEM KASET TANESİ 250 TL. 000 Lira Oldui DeğeHI vatandaşlarırmz Ev Alrmyı Dujüniiyorsanız, Bankammn gene sizlerin yararına gelîştîrdîği YENÎ YAPI TASARRUFU SÎSTEMÎNDEN yararianınız. .Bhikimlerinîzi bankamızda açtıracağınız btr YAPI TASARRUFU KONUT HESABINDA toplayarak,ev sahibi olabilirsiniz. Kredilerimiz ile bir ev sahibi oiarak KİRA YERlNE EVfNİZİN TAKSÎDÎNf ÖDEYİNİZ. Konut edînmeniz ve ayrtca her törlü bankacılık işlemlerinîz için sizleri şubelerimiîde beklîyoruz. Türk Halk Müziği No 1 İBRAHİM TATLISES Sabuha ısımlı türkusu ve Alman/ada doldurduğu hıc duyulmamış yenı turkülenndsn oluşan kasetı Na 2 İBRAHİM TATLISES Ayağında Kundura ve diğer turkülen. No. 3 HUSAMETTİN SUBAŞI 16 turkuluk kasetı No. 4 İZZET ALTINMEŞE «Nazey» ısımll kasetı No S ALİ RIZA GUNDOĞDU Karadenız yoresının en sevılen türkülerl ile No. 8 HULYA SÜER Folkloıumuzun tatlı sesll sanatcisından sevllen türküler... No. 9 ABDULLAH KALKAN Yaşı kücük ismı buyük sanatcmın sevılen türkülerL No. 10 SEYFETTIN TOMAKIN (Müdür Beyın yeşıl kürkü) No. 11 BEDİA AKARTURK Sevılen turkülen No. 12 KAMIL SÖNMEZ Karadenız yöresel türkölerınden oluşan kasetl. No. 18 ZEYNO Sızlere yepyenl blr halk müziğl sanatcısı tanıtıyoruz. No. 19 YÜKSEL ALPDOĞAN tDell Memo» ısımll türkusü ve diğer sevllen eserlerı. No. 26 EN SON KARIŞIK TURKULER Muhtelıf sanatcılardan özen le secılmış sevılen türkülerle Anadoluyu ayağınıza getirlyoruz. No. 29 YÜKSEL ÖZKASAP (Seçme son kasedl) Almanya Kardeşiml Gerl Ver. Nılgun AKSIN Ds Reşat ÖZHAN evlendıler Belediye Sarayı Ev lendırme Memurluğu 1O41980 Bankarrnz tüm birıkimlerinize yasaların tanıdığı en yüksek faiz oranlannı uyguluyor. 4 Yıldan fazla vadeli hesaplara i L Â N 13. SULH HUKUK HAKİMÜĞİNDEN 978/831 Kocamustafapaşo Hacıhüseyln Ceşme Sokak, Mızıka cıkmazı No 6'da Yedlkule'de Ikâmet eden Mehmet Işık, aynı adreste Ikâmet eden Ahmet Işık'a 7/ 4/S80 tarıh ve 978/831 esas 979/222 karar sayılı llâmla vasl tayin edılrrrştir. Keyfıyet ılân olunur. 10/4//980 %26 Yurt dıjmda çalışan vatandaşlanmızın dövfz bozdurmak koşulu ile açacaklan hesaplara. 'etadar kapsayan kasetl. No 103 BARIŞ MANCO tSarı Cızmelı Mehmet Ağo» ve dıger beğenılen parçslan. No.104 NİLÜFER (Son kaseti). No. 105 YELİZ No. 106 MELİKE DEMİRAĞ Yaptığı toplumcu müzik tarzı İle beğenı kazanan sanatcının en son kasetl No. 107 ALİ RIZA BİNBOĞA Yarınlar isımli şarkısı İle olay yaratan bu şarkıcımızın en son eserlen. No. 108 EDİP AKBAYRAM «Eşkrya dunya'ya hükümdar olmaz> No. 109 NÜKHET DURU No. 110 EROL EVGİN Okuduğu eserler muhakkak lıste başı olan sanatcın'n son kasetı. No. 117 EN SON KARIŞIK ARAJMANLAR Günümüzun sevı'en sanatcılarını ve eserlermı bu kasete toplayarak, bıkmadan dınleyebıleceğınız blr kaset oluşturduk. ken halkın bağrından cıkmış halka dönuK bır sanatcıyı daha lyı tanıma ımkanını bulacaksınız No. 166 NAZIM HİKMET BANTI Şairl şilrlert İle bu banttan daha yakından tanıma Imkanını bulacaksınız. No.167 KARIŞIK FASIL Alaturka musıkımızln cöşitll makamlarından 6ecılerek hazırlanmıştır. Yabancı Bantlar No240 BONEYM 1979 No 241 ABBA TOPLULUĞU No242 ELVIS PRESLEY No 243 RAFAELLA CARRA No.244 MIREILLE MATHIEU No 245 JULIO IGLESIAS No246 DONNA SUMMER No 247 THE BEATLES No 248 JAMES LAST No 249 ROLLING STONES No 250 D'EMIS ROUSSOS No.251 CAT STEVENS No252 ELTON JOHN No253 GEORGE MOUSTAKI No254 SMOKIE No.255 PAUL MAURJAT No.256 FAUSTO PAPETT1 Özel Hazırladığımız Bantlar No. 161 BEKTAŞİ BANTI Istanbul Radyosu sanatcıIarı tarofından hazırlanan bu bcntta bektaşi nefesleri ve uygun fasıllar. No. 162 GULDURÜ BANTI Ceşltll güldüru ustaları tarafından hazırlanmıştır. No. 163 ÇOCUKLARA MASALLAR Yavnılarınıza bu bant ceşltll edebl hikayelerte müzlkll olarak özel hazırlanmıştır. No. 164 ÛMMÜ GÜLSÜM Arap aleminın bu ölmeyen bayan ses sanatcısının en secme eserlerinl bu bantta topladık No. 165 YILMAZ GÖNEY BANTI Bu bantta yaşantısını şllrlerıni ve hıkayelerlnl dlnler Aşıklar. Ozanlar No.280 AŞIK VEYSEL Sevllen yopıtlan. No.281 ZULFU LIVANELI Sanatcının en son bantı. N0O282 RAHMİ SALTUK Beğenllen en son kasedL No^84 AŞIK GÜLLABİ Cok beğenılen Almanya kasedl. NoMS AŞIK ZAMANİ Son bantı No.286 AŞIK FERHAT No289 AŞIK IHSANI No.290 AŞIK MAHZUNİ Ben benl yaratmodım ve son türkülerl. No.291 RUHİ SU No.292 ŞAH TURNA No.294 AŞIK EMEKÇİ NO299 NEŞET ERTAŞ «ZÎ " Devlet Güvencesi „ Ayrtntılı Bilgi Fç'm Şubelerimize Uğraymız " KONUT EDlNMENfZDE ve TOM BANKAC1LIKİŞLEMLERINİZDE, VEFATLAR İÇİN Acı nflnlertm» ptyU«aa tSLAM CENAZE ISLERİ bb t» LefonJ» emrinlıdedij Gaıete tluıi *« umom rann» leler dofcter rroonı deJta rufr saü batlnı duısı devtı duaUn telva selter lslen yspılır. Hassasiy«t!e v» tiUzlIkla tdamlerinlzl dtrubt* ader. İSLÂM CENAZE İŞLERİ TEL: 47 20 06 40 68 86 NOTı ButOn muMoeUteı Oletmeyt Mt olmak O»ra r n t K yurt dı». yurt dısuıdiD îtnds oanu* nakli T*DOU GOnOo bor tmftnfla «Brtnl» dedir. TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI (Boeın: f2793j 2048 Arajmanlar Türk Hafif Müziği No. 101 AJDA PEKKAN Petr"oll ve en son parcalorından oluşan kasetl. No. 102 SEZEN AKSU Otuz dakıka klasık müzFk, otuz dakfka Ise kendi turünden söyledlğl şarkıları * İlanımızdan beğendiğlnlz Vasetlerln numarasını Islm ve odreslnlzl blldlrerek asağıdakt acık adresımlze yazmız Turktye'nin her köşesıne kasetlerimiz anındo ödemell oiarak gönderilir PTT masrofı dahll tüm mosroflor blze alttır. ÖDEMELİ İSTEME ADRESİ: SENFONİ KASETÇİÜK, NURUOSMANİYE CADDESİ 17, KAT 3, CAĞALOĞLU / İSTANBUL {Cumhuriyet 2054)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog