Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURİYET 13 NİSAN 1980 POU7İKA VE ÖTESİ MEHMED . KEMAL. Her Şeyi Yüzünden Almak DUNYADA EKONOMİ/TICARET Cumhuriyet EKONOMİ SERVİSİ Bİdler, Hüdâ göstermesln asârı Izmihlâl Wr yerde» derler «Asârı izmihlâl»m bugünku dılcesı, kıyım olum, batım gıbı bir şeydır. Benzetmek olmasın, bızım bugünlerunıze benzer Sıkışülar mı da k.yım, ölüm ve batımı «Hüdâ»ya yuklerler Sanki «Hüdâ»nın başka ışı, gücü yokmus da cumle felâketi bir ülkeye yığarmış gibi. Alman fasızmı, 1945 yılmda. ıyıce ölum, kıyım, batun dönemıne gırınce Hıtler suçu «Hüdâ»da aramaz da Alman generallennde bulur. Artık generallerinden kuşkuya düşmüştur Gözunün tutmadığı her generale bir zehırlı hap göndermeye başlan «Canına kıysın, yoksa ben kıyacaiım' » Sıra, en sonunda Romrael'e gehr Afrıka kahramanı. Alman ulusunun gözbebeğl Rommel'e de bır hap gonderlrler, canına kıyar Halka ise haptan degıl de beyin kanamasından öldü&ünü duyururlar Görkemlı bır törenle cenazesi kaldınlır. Fuhrer, Rommerm ailesıne gönderdıği bır telgrafta, «Almanya'nın büyuk generali önünde saygıyla egıldıgını» söyler. Oysa ölduren de kendlsidır, öven de E Devletin iç borç toplamı 255,6 milyara ulaştı ANKARA, (ANKA) Devletin ic borclan 1979 malt yılı İCİnde yuzde 14 dolayında orta rak 255 6 mılyar lıraya yukselmıştır İc borcların yuzde 76 4' ünü oluşturan 195 2 mılyar llra lık bolümü Devlet Bütçesı'nden ödenecek borcları, gerl kolanı Ise Butco dışından yapılan borcları oluşturmaktadır. 1979 moll yılı Içinde yüzde 19 oranında bır artışla 164,1 mılyar liradan 195 2 mılyar lıra ya yukselen devlet bütçaslnden yapılan borclardaki artısta en buyük etkenın. tahvll Ihroclan yoluyla yapılan borçlardakl yükse'me olduğu görülmek tedır Mall yıl başında 69 6 milyar llra buyüklukte olan tohvll Ihracı borçiarı yüzde 47 oranında bir artışla şubat ayt sonunda 102,3 milyar llra olmuştur. İc borclann devlet bötceslrtden ödenecek olanlannın tahvll Ihracı dışında kalan kalem lerınln 1979 mall yılında önem II bir hareketlılık gostermedıği görülmektedir İc konsolidasyon borclorı yüzde 0 6 oranında gerı'eyerek 68 0 mılyar lırada tahklm edılen beledlye borclan yüzde 1 oranında gerl leyerek 21.1 milyar llrada kalmış, tasarruf bonoları yoluyla yapılan borclanmalar Ise mall yıl başındakl 4 6 mıtyar llralık değe'inden 3 7 milyar liraya gerllemıştır. öto yandan, butce dışı komu kesıml tahvlllerl İc nde yeralan ve Devlet Yotınm Bankası'nın tahvll Ihracı yoluyla yapılan borclanmalar Ise 58 7 mılyar liradan 57 2 mılyar lıraya, Kamu Iktısadl Teşebbüsleri'nln tahvll borclan da 1,7 mıl yar lıradon 16 milyar Praya Inmlştır Böylece, bütc» dışı kamu kesımı tahvıllen borclan toplam 2 6 milyon tlra'ık bir gerileme Ile 601 milyar IIraya Inmış bulunmaktadır. Yerli ve yabancı akıl hocaları Demirel cc hükümetini Deflasyona?, zorluyor DEFLASYON NEDİR ? Hava kaçırma, sonme kokeninden gelen «deflasyon» sözcüğü, ekonomide canlılığm azaltılmasmı anlatmak icin kullanıkr. Deflasyonun başlıca belirtileri efektif talebin daralması, yatırrmlann diişmesi ve işsizliğin artmasıdır. Deflasyonist politika, hükümetin slyasai desteklerini kaybetmesine yol açabilecek. Önümuzdeki yıllaröa yüksek büyüme hızlanna erişilemeyeceği ve Demirel'in «ekonomiyi büyüten adam» ününün sarsılacağı sanılıyor. Osman ULAGAY D CMİREL hOMlmetlnc» olınon «ekonomık tedbırler paketı>nln başanyo ulaşması öncellkle flyat artışlarının denetlm altına ahnmasına, fıyat artışlannın sınırlandırılması ise seçılen model cercevesinde cıddl bır defîâsyon yaşomosına baglı görunmekted r Yerli ve yabancı akıl hocaları da özellıkle bu nokta üzerinde durmakta ve hükümetin sancılı bır deflasyonun eosyal slyasai tepkilerınl göğüslemede ne denll başarılı olabıleceğınl araştırmaktadırlar. Demirel hökümetl Ise 26 mart taM OECD sekundon ba yona deflösyonist bir polltlkoyı başanyla uygulayaolleceğl yolunda İc ve dıs cevrelere guven ce vermeye calşmakta, bu yo!da adımlar atmaktadır. Başba kanlık Müsteşan Turgut özal da enflâsyonu boğana dek cok sıkı bır para polıtlkası Izleneceğınl her fırsatta ylnolemektedır. EMtSYON TAVANI D Epeydır Cumhnrbaşkanım seçemedik. Metm Toker'm yazdıgvna gore, bunlar ayağımıza dar gelen ikı papuç yuzunden olrrıaktadır Bıraraya geîseler kımseye muhtaç olmadan çoktan seçerlerdl Pohtıkada ayakta durabılmek ıçın danışıklı dövüşuyorlar Ravıyânı ahbar ve nakılanı asâr derler ki danışıklı dovuş eskıdır Istıfa edıp, kurultaya gıttığınde knrşıtından bir haber ahr•Kendılenne nasü yardımcı olabiknm?» Yanıtı şöyledır«Kabıneyı kurultay sona erinceye degın açıkIamasın' » Kurul'ay başansından sonra (eger başan Ise) kabme açıklanır Ya, perde ardında bunlar dönermiş, na bılehm Şjndi de partisınden bın başkanhga seçılirse önüne geçer dıye karşıtına mal bagışhyor. «Aman, 1 bizun partıden biri olmasm da kım olursa olsun » Farkına varamıyanlan da köylü çocuğu gıbj kandırdıgını sanıyor Oysa kovden çıkma bıri onu parmagında oynatıyor, o da başka... Gürsel. bır zamanlar Komunlzmle Mücadele Dernegı fahri başkanı olmuştu Hem koşkte olaoaksın hem de ulusu ikıye bolecek bır demeğin fahn Daşkanhgını edeceksın» Ismet Paşa, Başbakandı. Hemen haber saldı «Istifa etsm'» Gursel yan çizecek oldu Ismet Paşa. ortaya duştu •Eger, 24 saat içınde ıstıfa etmezse kendılennl nullet huzunmda gayrı meşru ilan edeceğim.» Gursel. ıstıfa etmek zorunda kaldı. Bızım muhalefet ne yapıyor, burda söylediğlni ardına donduğunde unutuyor. «Ayın yedisıne kadar seçılmezse» duman edeceğmi söylemıştı, çoktaa unuttu ve pazarhk masasında konken oynuyor. Aman efendım mınden sogumasm'.. Bızim gazetecıligm eskiden bır özelhğı vardı. yol gostencıydı Huseyın Cahıt, Yunus Nadi, Ahmet Emın Zekenya Sertel beyler kalemı ellerıne alıp doşendıler mı politıkacılara yol göstenrlerdl. Onun ıçm olacak, gazetecı bakandan, makamdan ustün görunurdu Şımdılerde gazetecılığımız yol gostencılıgmı yıtırdı ız surer oldu Ik] dar papuçlunun güdumunde ız suruyorlar Oynatırlar da, kıvırtırlar da... Büyuk romana Kemal Tahir, gazetecıhk yaptığı yıllarda Huseyın Cahıt Beyden demeç almaya gıtmış Ustad genç gazetecıyı ev kılıgı ıle karşılamış Konuşma sırasmda ışm cıddıvetını anlaymca, toparlanmış Bundan sonrasını Kemal Tahır şoyle •Hüseyın Cahlt ceketsizdi. Yelekll bir adam evtode bıle ganp Hüseyın Cahıt m Ermeni Yetım Mektebine bıtışık köşkünün kapısı gece gündüz kılıtlıymış Kasketlmden korktugunu. fakat eldıvenlenmı görunce rahatladığını saklamadı. Kıtap çıkaracağımı duyunca baştan savma cevaplarını gen aldı Bırkaç gün sonra saatlarca konuşmak Içın randevu verdı Hey, Allahım, kocaman Hüseyın Cahıt Yalçm bızım zavalh Ismaıl Safa gıbı ufaldı bır anda. > Usta bır gazeteci, aceml bır gazetedyl karşısında bulunca elbette atlatacagını, göz boyayacagını sanır. Ama usta bır gazeteci karşısında papucun büyuk oldugunu anlayınca toparlanmasını büır. Huseym Cahıt de usta bır gazetecı karşısında oldugunu anlaymca kağıtları gerl alıp başka bır gun venyor. Kemal Tahlr'ın, «Bizim zavallı tsmail Safa» dediği şaır Ismaıl Safa Esgındır. Bır dönem edeblyatçılannın gençlık arkadaşıdır. Bahriye bandosundan ayrüıp, Istanbul barlannda çalgı çaLmaya başlayınca elıne ötekılerden çok para geçermlş. Bu paralarla bır çok şaıra bakmıştır. Sadece Kemal Tahır değü. şaırlerden Bakı Süha, Cahıt Sıtkı, Ahmet Muhıp'ın de arkadaşıdır. Sonradan gelıp Ankaraya yerleştl, Ticajet Bakanlıgmda memur oldu. Doğum yerl olarak da Ankara'nın ılçelennden birındendl. Zmdan, Kırık Aynalar Esmtıler adlı şiir kltaplannı bıhyorum. Belleğımde şu şüri vardır. Keçlören baglan gelince yadâ Gözlerim dalar da Yabanâbada Bendeki yolculuk hasreti bitmez Bunlan, araştıranı çıkarsa. edebıyat tarlhçilerl lçtn yazıyorum. Şaırler de zamamn sılındın altında yıtebılıyorlar. Kendınl dahi sanan zlrzop ressamlardan Salvador Dalı. «Ben haınım». dermış Smıfıma ıhanet ettım Eskiden burjuva Idım, şımdı kralca oldum» Bu, genye dönük bır ıhanetür. Deriye yönelik bır ıhanette bulunsa ıdı elbette solcu olurdu. Bızdeki zengmler de üenye yönehk bır ıhanete gıriyorlar Yavaş yavaş burjuva olmaya özendıklennl işitıyorum Tanınmış holdıngçüenmlzden bınnın kızlan sanata merak salmışlar Bır muze kotanyorlar. Solculugundan ötüru bır müzemlzın başından uzaklaştınlan bır uzmanın buyruguna bir muze vermlşler Şımdı şurdan burdan. çakul çukul müzelık eşya topluyorlarmış Bununla da yetınmıyerek bır de resım ve heykel atölyesı oluşturmaya glrışmışler. Tanınmış bır ressamımızla bir heykelcimiza bu isle gorevlendırmışler. Vaktıyle Prenses Fahnnusa Zeyt Hanımefendl Ihlamur yolu üzennde böyle bır atölye açmışü. Ora 81, bır resım atölyesı olamadı ama, kafayı bulup da yatacak yen olmayan şaırlerin geceleri bannak ve sığmagı olmuştu. Şaır Orhan Veh ıle bır «ece orada kaldıgunı anımsanm Pohtıka gıbl sanaü da hâlâ oyuncak sanıyoruz, ne acı değıl ? Hızlı fiyat artışları karşısında doların 90 liraya yükselmesi bekleniyor ANKARA (ANKA) Türkiye'de fiyat artışları gecmis yıllara göre cok daha hızlı bir yükselme eğilıml gösterırken. Turktye Ile dünya fıyatlan arasıncfakl forklılıkların buyuTiesl, yenl bir devalu csyon İc n baskıları yoğunlaştırmıştır. Türklye'de ftyat ortrşlannFn belirlendiğl endekslenn acıklanmasından kaçınılmasına korşın, son üç aylık donem Icln yapılan hesaplamalar, dunyo fıyatiarımn yaklaşık 30 puan üzerinde bir enfiasyon hızının varlığını ortaya koymaktadır Bunun, Turk Llrasının dış değenne yansrtılrrosı, ABD Doları lcln 90 llralık yenl bir kuru çündem» getırmektedır. Ankara'dakl IMF Heyetl Ile yapılan görüşmeterde. Turkıye ile dünya flyatlorı arasında ki farkların Turk Lirasınm dış değerlne otcnatık olarak yon sıtılmasını sağlayacok fcrmul ler üzerinde durulduğu oâ^enllmlştlr. Bu kortuda Türk Urasının ozel bir sepete bağlanması oncelık kazanmakta, sepetın değerının Ise cparalel piyaso» uygulaması adı venıen serbest pıyasadaki oJusumtara gore ayarlanması on qorü'mektedır. Böylece yabancı paralar sepet lclndekJ ağırlıklarına gore sürexli avarlonırken sepetin kendlslnln de, Türkiye Ile dünya fiyat lon arasındakl farklılıkların en iyl yonsıdığı gösterge oldu ğu kabul edılen pıyasa kuruno göre ayarlanması söz konusu olmaktadır. Türkiye ile dunyo flyatlon orasındokl farklılıklar ıle bunon Türk ürası'nın ABD Doları'no yansıması konusundokl hesaplar, aşağıdakl tobloda gösterilmlştlr: efiâsyonlst bir polltikonın birincl kosulunun paro kredl hacmini sınırtamak ol duğu acıktır. Fıredman'm tmonetarlst» receteslnl benlmsemlş IMF glbl uluslararası kurumların ve bu recetenın yerli savunucularınm onerilen de bu noktada yoğunlaşmakta, emisyon tavanmın clddl biclmde sınırlandırılmosı istenmektedlr. Bu receteyl savunanlar Iş cevrelerlmn «para sıkınttst» fervat larına kulakların tıkanmasını v» tsıkı para» ortamında yaşayamayan flrmalorın Iflâsına göî yumulmasını da önerıleri arosın da saymaktadırlar Deflasyonlst polıtlkanın Iklnel koşulu olarak kamu harcomalannın kısıtlanması, subvanaı yonlann ve KİT lerln Merkez Bankası'nca finansmanının sona erdlrllmesi Istenmekte, mallyetlerdekl artışlann derhal fl yatlara yansıtılması önerilmektedir. Clçüncü koşul olorak tarmv sal urunlere verllen taban fiyatlarıntn sınırlandınlması önerılmekte, bu konuda siyasat baskılara boyun egllmesı teten mektedlr. • Fryotlor / Ocak 1980 = 100 • ABD $ / Türk Llrası ABD Vnın Değerl G«rç«k Resml Occk 1980 70 00 Şubat 1980 8030 70,00 Mart 1980 8650 70 00 Nlsan 1980 92 00 73 70 Fiyat Düzeyi ve ABD Dolan Değeri Flytrt EndeksleH Türkh/e Dünya 100 00 100,00 125,00 10250 105X0 137,50 15000 10750 j ' ! ! ı ] ı ÜCRETLER SINIRLANMAU kücuk ılarüar... kucük: üarilar... KAY1P OTO 34 UR 012 plakalı, 1975 Model sarı renkll FORD GRANADA kayıptır Bulan ve c°renler mukâfotlandırılacaktır Tel: 22 64 54 D Eskişehir'de 71 isyeri sahibi 1 milyonun üzerinde gelir vergisi ödedi ESKİŞEHİR, (Cumhurlyef) Eskişehrde 71 Işyeri sahlblrtin 1 milyon lıranın üzerinde Gelir Vergısi ödediğl bıldırllmlştlr Eskişehir'de vergl rekortmenl Etl Gıda Sanayil ortaklarından Rruz Kanatlı olmuş ve 6 milyon 857 bln llra Gelir Verglsl ödemiştir Esklşehir Defterdarlığından yapılan ocıklamaya göre, 3 milyon dolayında vergl ödeyen ışyerlerl sohlplerl şunlardır • Muammer Ulukan (sanaylcl) 5 milyon 964 bın, Nafız Yazıcıoğlu (mşaat malzemelen) 4 milyon 240 bın Ahmet Musabeyll (sanayıcı) 3 milyon 607 bın Metın Erözlu (sanayıcl) 3 miiyon 557 bın, Emıne Kocomon (tuğla kiremıt) 3 milyon 514 bın, İsmail Yılmaz (sanayıcı) 3 milyon 400 bın, Şeref Alanvalı (otel mağaza) 3 milyon 398 bın Fatma Canan Kıîıc oğlu (tuğla klremit) 3 milyon 95 bın liro ORTAOKUL SON SINIF ÖGRENCİLERİNE; mak Askeri okulkjra glrls ve Fen Llsesl Mncl basasınavı icin kurslarımız 12 nlsando başlıyor. İHKayıp 1 Sişli'de \M MERKEZ DERSANELERİ m • Turklye Odalar Bırüğl Bos kanhğından yapılan açıklamada 2 Gıda Kongresının 1517 nısan tarfhlerl arasında Ankaro' da yapılacağı bıldirılmts, Kong rede kamu kesıml, özel kesim ve fokülte mensuplarından 16 tebllğ sunulacağı, acık oturum, panel ve gıda sanoyll sergısi düzenleneceğl belirtilmlştir. Türkiye 2 Gıda Kongresfnde verilecek teblığlerde Turkrye nln gıda sanaylmi gelfştıreb Imesı ve bu sektör Ihracının artınlabılmesi Içın alınması gereken onlemler konusuna da yer venlecek ve bu kanuda acık oturumda aynca ele alınarak tartışıiacaktır • Türkiye Beşlncl Petrol Kongreslntn 17 20 nısan tarıhlerl arasında Devlet Su Işlerf Müdürlüğü konferans salonun da yapılacağı acıklanmıştın Kongrede tartışılacak konuların başlıcalan Iss şunlardır: Petrol, kalkınmanın kılıt noktası; petrol sanayl yatırımlan ve teknoloıısi; Türkıye'de petrol aramalarmda Izlenecek strateıl ne olmalıdır; petrolün Türkiye ekonomık polltıkadakl yerl ve geleceğl 9 Istonbul Sanayl Odası Mec lls toplontısı 16 nlsan carşamba günü yapılacaktir. Saat 15' de öaşlayacak olağan toplantıda gundemdekl konular görüşülecek, ayın ekonomik gelişmelerl değerlendırılecektlr. TOPLANTI, KONGRE, SEMİNER... • BAYAN ECZACI ARANIYOR Yenıbosna Derman Eczanesl. Bakırköy !ST. • Dişhekımlığınden aldığım kımlık ve kütüphon* kartlarımı kaybettım Mustafa BOZAY • Kimllk kartım ve şebekem kaybolmuştur. Geçerll değlldır Tulây AKSAN fÜ. Iktisot Fak. Gazeteclllk ve Halkta lllşkiler Ens. • Dıyarbakır nüfus memurluğundan aldığım hüviyetfml kaybettlm. Hukümsüz dür. AbdütVodir TUNC • Tablbler Odasından aidığım kimlık kartımı kaybettlm. Gecersizdlr. Teoman KARASU • Vergl uzmanınca EmlaSc Beyannarrenlz yasalara uyqun doldurulur. Danışma ücretslzdir KADIKÖYALTIYOU VAKKO KARŞISI Tel: 36 57 96 ' Kaiorıfersız t • f Adres. Meslhpaşa Cad. No: 22, Lalell İST. Tel.: 22 83 16 27 40 92. Kirahk Kat Tel: 24 34 45 47 37 35 • 287 m2 Arsa imar durumu alınmıştır. Beylerbeyi Burhanrye mahalleslnd» Ihtıyactan satılıktır. Muracaat. 35 20 53 MÎYATRO VATANDAS TİYATROSU • • • 5 NİSAN 5MAYIS örduncü ve belkl de ön«m II koşul olarak da üeret ar trşlannın clddl biclmde •<nırlandınlmosı ve ceşltll yântemlerle ucretlerdekl artışlann «nflâsyonu getiden Izlemeslnln sağlanması İstenmektedlr. Hukümetln ve Işveren çevrelerinln bu amaca yöneiik cabalarını son haftalarda yoğunlaştırdıkları da gözden kacmamaktadır Önerllen bu deflâsyonıst önlemlenn ödunsüz biclmde uygulanması halınde flyat artışlarının ne zoman sayın özal'ın rüyasını gördüğü tyılda yuz de 60» duzeyine düşeceğlnl söylemek zordur. Bu yılkl artışlann şlmdıden yüzde 50*y* yoklaştığı anımsandığında yıl lık yüzde 60 oranına 1980'de erişmek olanaksız görünrrek tedlr. Ryot artışlannın sayın özal'ın ve klml Iş odamlanmızın umduğu glbl azalarok artması hallnde blle 1980 yılIIK artışının yüzde lOtyün altında olamayacağı. bunun Ise yenl ve surekll devalüasyonları zorunlu kılacağt sanılmak tadır. OLUMSUZ ETKİLER F .^'fîi•••'' MÜZİKLİ POLİTİK GÜLDÜRİ} Satılık Arsa • Avcıtar Cıhangir So kakta 300 meirekare arsa ccele satılıktır. Pafta 28, parsel 5541 Telefon: 27 07 22 VATAN MEMLEKET MÜJOAT G 6 2 f N • P6RRAN KUTMAN • SAVAŞ DİNÇ6L HADİ ÇAMAN • 8ORA AVANOĞIU • AVDAN ADAN YAHUT SİGORTALIYA; Amavutköy'de, bltrriş satılık doirtt Kalorlfer, sıcak s a Mesalde : 66 32 00 ÇANKAYA SİNEMASINDA 280780 CUMARTESİ MATİNE lyatlar üzerindekl etkllerl ancak belH bir süre sonra sörülebllecek olan deflâsyonlst polltlkanın olumsuz etkllerl Ise daha kısa dönemde gundeme gelebilecektır. Kredl bulma olanaklan zaten sınırlı olan bankasız sonaylci lertn para sıkıntılon yoğunlaşacok ve tasflyelere yol açabilecek, Işsızlık daha da artocak, kaTiu yatırımlarının sınırlandırılrrası gelecek >ıllann buyume hıziarını da Ipotek altına koyacaktır. Öte yandan taban fıyatlonnı ve ücretlerı sınırtandırma gınşlmlerl ülkemızdekl sıyasal çalkantılon daha da yoğunloştıracak ve hukumetın sıyasal dayanoklannı kacınılmaz olarak zayıflatacaktır. HIZLI BÜYÜME HAYALI U İLAN AVUKAT CETIN ÖNER Şışll Halaskârgczl Coddesl No: 214 kat 5/9. A m * vutkoy Camlıbahce Vezir Köşkü Sokak No: 8/1 adreslerinde Iken halen adresl mechul Istanbul Barosu Yönetim Kurulu hakkınızda dlslplln kovuşturrrası acılmasına karar vermlş olup, Dıslplın Kurulunca 979/D. 16 ve 979/D 43 sayılı dosyalarla llgıli olarak cıkarılan teblığatların bilâ tebllğ lade edip mlş bulunmast nedenlyle duruşmanın bırakıldığı 106980 günü saat 1515'de Istanbul Barosu Dlslplln Kurulunda bulunmanız, aksl takdlrde duruşmonızın gıyobınızda yapılacağı llânen tebliğ olunur ISTANBUL BAROSU DISIPLIN KURULU BAŞKANLıĞı KERMES 17. Nısan 1930 Perşembe gunü saat 14 00'de Okulumuz Nlşantaşı bölümünde düzenledığl KERMES'e onur vermenizi rıca ederiz. İNGİLİZ ÜSESİ Hİ6H SCHOOL (Cumhuriyet 2058) ygulanacak defiâsyonlst politıkayla styasal destek lerl ciddl blcımde sarsılocak olan sayın Demirel'in bu sürec lclnde «Ekonomıyl büyüten. üretım güclerınl geliştıren odam» görüntüsunü kaybetmesl de büyük bir olaeıtıktir. IMFnln butün dunyada «ekonomlnın orz, yanl üretlm yanını Ihmal ettlğu gerekcesh/ls elestlrllen deflâsyonist reçetesinin uygulanması, ulusal Msılanın büyüme htzını en az blrkac yıl süreyle Binırlandıra bllecek. Türkiye'nln gecmis yıllarda pek öğündüğfl %78'Hk büyüme hızlarına erlsmesl «bir haycl> olarak kalacaktır. OECD ülkelerlnln 15 nlsando Türfclye'ye karşı göstereceklerl tyardımseverlık» d» bu tab loyu ne yazrk kl fazla değlştr meyecektlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog