Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 NİSAN 1980 Afrika'nm Göçmenler Küha'dan yakında ayrılıyor 133 yıldır siyasal istikrar içinde yaşayan ülkesi Liberya'da darbe oldu Dış Haberler Servlsl Küba'dan oyrılmak Isteyen 10 bın kışının ülkeden cıkartılmasına çok yakında başlanacağı ve Havana Hukümetinın bu konudaki her türlü iznl verdığı acıklanmıştır. Öncekl gun And Paktı'nı oluşturan Peru, Bolivya, Kolortıbıya, Ekvotor ve Venezüella. Kübalı goçmenlerı ulkelerıne kabul etmek kararını aldık tan ve konuyla ılgıli olarak ortak b hjınyi Imzaladıktan sonra, Kuba Hukümetıne resmen başvurarak Havana'daKi Peru Büyükelcilığı'nın bahçesınde toplanan 10 bın kışının ülkeden ne zaman cıkartılabıleceğni sorrruşlardı. 10 BÎN GÖÇMENİN HANGÎ ÜLKELERE VE KAÇ KİŞİLİK GRUP LAR ŞEKLİNDE KABUL EDÎLECEKLERI HENÜZ AÇIKLIK KAZANMADL And Paktı uyelerinln dışında Porto Rlko v« Kanada nın da Kubalı gocmenlerden bır bölumünü kabul etmesi söz konusudur. And Poktı yetkılllerl, Küba'nın bu soruya verd!ği yanıtın gocmenlerın Ivedlllkle ülkeden çıkartılmasını mümkün kıldığını belırtmektedırler. Bu orada lspanya 500 kadar goçmeni kabul 6debılecsgını açıklamıştır. Ancak gözlemcller And Paktı üyelerinln göcmenlerl kabul etme karorlarında CGZI acık noktalar bulunduğunu belırtmektsdırler Buna gore üye ülkelerden yalnızca Peru 1 000 göcmeni ka bul edeceğını açıklamıştır Dığer uyelerso korar la ne kadar yükumlulük altına glrdıklerınl ya da yükümluluk altına gınp gırmedıklerınl belırt mışlerdır. Kuba, gectığırrlz hafta lclnde Hovana'dakl Peru Buyukelcılıgi onundeKi koruma görevlılerinl kaldırm ş bundan sonra soyıları hızla artan Kübolılar Elcıl gm bahcesıne dolarak siyasal sığınrro hakkı stemeye başlarnışlardı Kuba Hukümet' ulkeden cıkmak ısteyenlerin tjmüne izın verıldıginı acıkıayınca, goçmenlerin nereye kabul edllecekleri sorunu ortaya cıkmıştı And Paktı uyeleri oncekı gunkü toplantılarında «Insancıl nedenierle» ve «uluslararası dayanışrra» gösterısl olarok, gocmenlerın üye ü'kelere kabul edıleceğml acıklamış ve d ğer ulkelerın de benzer kararlar almalarmı ıstemıştır Dış Haberler Servlsl Batı Afrıka ulkelerlnden Llberya Cumhurıyetl nde bır darbe yapılmış ve «Batı'nın Afnka'daki en guvenılır dostu» olarok nltelenen Devlet Başkanı VVllllam Tolbert devrılmıştır Öncekı gun, sabahın erfcen saatlerında yayına başlayan Llberya Radyosu darbeyl haber vermış ve daha sonra Kıdem'l Cavus SaTiuel Doe bır konuşma yaparak «Ulkeye gercek derrcKrcs yı getırmek ıcın Tolbert'l devırdıks demıştır L berya Radycsu bundan sonra yayınnı kesm ştır Başkent Morrovıa dakı yabancı temsılcıI k'er aracılıgıyla alınan hoberer=e karışıktır Bazı haberlere gore To'bert darbecıler tarafından oidurulmuş ve aılesi da qozal' na almmıştır Dığer bozı haoerlerdeyse, Monrovıa sokaklcrında sureklı sı an seslerınin duyuldtğu ve bır «karşı darbe^ ha^asının estığı ılerı surulTıpık b r tteK partı» demokras sıyle yoneltılen Liberya'da ılk muhalefet partısi geçen yıl kunjlmuştur Daha sonra ıkincl b r partınln de kurulmasnıa Izln verılmış ancak daha sonro Tobert yönetlmı muhalıfleri sık «ric tutuklamaya başlamıştır Darbeden sonra tutukevlerindekl tum polıtık hükumlülenn serbest bırakıldığı anlaşılmaktadır Tolbert, 1971 yılında devlet başkanlığına getlrılmlş olup AfriKa Bırlıği Örgıitü'nün bu dönerrkl başkanıydı Liberya, Amerıka Blrleşık D«v letlerı'nın kölelığl kaldırmasından sonra Afnka'ya dönen eskl koleler tarafından kurulmuş bır devlet olup, 133 yılltk tarihınde hıc bır hükümet darbesl yaşamoTiıştır Amerikan üsleriyle ilgili YunanABD görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlıyor ATİNA Apa.) Attna"datd diplomatık kaynaklor, Yunanistan'dakl Amerikan Askerl Oelerryle llgıll olarak ABDYuhonıstan gorüşmelerlnin önumuzdekl günlerde başlayacaflını belırtmektedır 1977 yılında parafe edilen ve Iklsl Atlna yokınlarında tklsl de Girıt Adasında bulunan toplam 4 Amerikan Askerl Oseuyle llgıll anlaşma, Yunanistan'ın NATO'nun askerl kanadı na dönüp dönmeyeceğl karareızlığı yüzünden lmzalanmayıp askıda kalmıştı ABD'nln Yunanıstan'daki askerl üslenyle llgill göruşmeler başlama don önce, Yunan hükümetine eunulan tRogers Planı> tehllke durumunda Ege Hava Sahosının denetlm sorumluluğunu Türktye'yo tanıdığı gerekeeslyle gectiğımız 22 şubat gunü Karamanlıs hükümetl tarafmdan reddedılmlştl Washıngton lle Ankara arasmda kısa bır süre önce varılan savunma onlaşmasının Tür klye'ye buyük yararlar sağladığı, Yunanlstan hükumetının Türklye'ye sağlanan bu yararlara karşın ABD lle Yunanıston arasında varılacak bir anlaşmanın Türklye"ye karşı Yunanlstan'ı daha zayıf duşürmemesl gerektığı noktasmda her ıkı ulke temsılcılerının tıtız dav ranacakları belırtılmekte ve ABDYunanıston göruşmelerınde bu hususun gozonunde buhındurulacağı kaydedılmektedır. SERMM: HZMET MERKEZİ MEBAN/DIR. • \ LEFKOŞE, (ANKA) Lizbon da yapıkın Avrupa Konseyt toplantılarına katılan Dışışlerl Bakanı Hayrettın Erkmen" ın oynı toplantı nedenl ı)e Lızbon da bulunan Kıbrıs Rum yö retlmı Dışışlerı Bakanı Nikos Rolandıs'ın goruşme teklıfınl toabul etmedığı bıldınlmektedir. Kıbrıs «TAK» Aıonsının bu konudoki haberınde, Hayrettın Erfcmen ın Rum yönetımının muhatabınm KTFD olduğunu bıkJırerek, Rolcndıs'ln goruşme talebtnl reddettiği belırtılmıştor Öte yandan, Kıbrıs Rum yörtetıml Boşbokan ve Ulusal BırlUc Partisı lıderl Mustafa Çoİjatay'Ia Rum Demokratfk Birhk Partısl lıderi Klendes araBinda dün yapılan ikıncl görüşmeden sonro yayınlanan or tak blldlriyo tepkl gostermışflr. Rum yönetımınln tepkısl. ortak bıkdırıde sadece Denktaş MaVarios anlaşmasına atıfta bulunulması ve Denktaş Kıp nyanu anlaşmasına değmilmemesinden kaynaklanmıştır. ERKMEN, ROLANDİS'LE GORÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ Dış Haberler Servisı LT> ya, Albay Muammer Kaddafı ye 4 nısan günu suıkast gırışımınde bulunulduğu ve kend sının yaralandığı yolundakı haberlerl yalanlamış ve Tunus u tKışkırtıcı nitelıkte yalan haberler yoymakla» suçlamışt» Tunus taki bazı diDlomatık kaynaklar, onceki gun yaptıklan acıklamalarda, Lıbya lıderine Bıngazı'de bır suıkast gınşımınde bulunuldugunu ve kendısının omuzundan yaralandığını yaymışlardı Lıbya ıse acıklamasında, Kaddafı'nin 4 nısandan bu yana blr dızl resmı toplantı ve törene katıldığını ve Trablus yakınlorındakı Bab El Aziz oskerl hastanesınde yattığı yolundakl haberlerin asılsız olduğunu belırtmiştir. Lıbya yetkılıleri, Tunus lle llışkilerının bozuk olması nedenryle Tunus un Lıbya'ya ve lıderlne karşı asılsız haberler yaymoya calıştığını ilerl sürmektedırler. LİBYA, KÂDDAFİ'YE SUİKAST YAPILDIĞI HABERİNİ YALANLADI Tahvîl... hisse seneat... Sürekli ve düzenli verinı.. Aylık ve yıllık gelir... Bütün bunlar, Meban'da sunulur. Ama hepsinin ötesinde, bir güven, bir dostluk, bir hizmet tutumu egemendir Meban'da. • Meban, sermaye piyasamızı çağdaşlaştıran kuruluştur. Sermaye piyasamızm lideri ve anonim şirket olarak örgütlenen i.l.k kuruluşudur. Ödenmiş sermayesi lOO'milyon TL'dır. • Meban, gerek tasarruf sahiplerine gerek kuruluşlara, hep bilimsel ve öncü hizmetler sunmuştur. Sunmaktadır. • Meban, başlangıçtan beri sermaye piyasamızın güven kaynağı olma ozellığıni korumuştur. Her \ıl kendisini asmistır. Geçen yıl, 7.5 milyar TL ciro yapmıştır. Meban'ı tanıyıp bilmek, yepyeni mali olanaklara kavusmaktır. Liderden hizmet almaktır. Lider güveniyle! Sr Mdbanıve sundugu mali hizmet olanaklannı tanıyalım. 1. Tasarruf sahipleri için: Meban, yatırım uzmanlanyla ücretsız danışmanınızdır... a) Yılhk ya da aylık sürekli gelır sağla>aca1c en verımlı menkul değerlerî önerir. b> Hısse senedi ve tahvıl alımsatımmda pıyasa rayıcımn guvenı'ır olçusüdür. c) Sağladığı, va da elınizdeki menkul değerlerm bilimsel ışıetmesmı >apar. En yüksek verıme ulaştmr. % d) Yılda % 50 yi aşkın değer artışı gosteren Meban Yatırım Fonlarım yonetîr. e) I979'da 30000 tiraja ulaşan yayımlarıyla, bılgılenmenızt sağlar. Dı? Haberler Servlsl fo rall ın Lübnan'dakı askerl varlı ğını bır süre daha sürdurecaği anlaşılmaktadır ABD Dışışleri Bakanlığı yap tığt acıklamada israll Hükörrt»tl'nın VVashıngton'a konuyo ffls kln bılgıler verdığlnl ve Lubnan'dakl İsrall blrlıklertyl« tank lannın «bırkac günden önc« cekılmeyeceğınl» bellrttlâlnl vur gulamıştır İsrall bırllklerl, «Fllistln geril lalann'n Israıl'e yaptıkları baskınları önlemek» gerekçeslyle komşu Lübnan topraklarıno glr mişler ve bazı hotlar kurarak fl III Işgale gecmişlerdlr Isrolfın bu davranışı Birleşrrlş Mlllet ler Genel Sekreterl Kurt Wald heim tarafından kmanırken, Guvenllk Konseyl de toplantıya çağrılmıştır Öte yandan ABD Başkam Jlmmy Carter'den sonra. Fran 8a Dışlşlerl Bakanlığı da blr oçıktama yaparaktlsrallin Löbnan topraklarına giriştlfll eylem ancak üzüntüyte tarçH lanabılir» demıştlr. YARALANDI İsrall Işgalınln başlamasından sonra, bolgede keslf g* 3 zılenne başlayan Blrleşmiş Mllletler Barış Gücü'nun ikıncl ko mutanı Norveclı Ole Nelsen'ln de Içmde bulunduğu bır araca makıneli tüfek ateşi acılmış ve kendısı yaralanmıştır Öte yandan, Hollanda hökümetı Israıl Buyükelç slnı Dışlşleri Bakanlığına cağırarak, Israıl bırlıklerlnın Güney Lübnan* dan gerl çekılmesin! Istemlştir. İSRAİL, " LÜBNAN'DAN BİRKAÇ GÜN DAHA ÇEKİLMEYECEK SURİYE'DEKİ KARISIKLIKLARDA ABD'NİN «PARMAĞ1 OLDUĞU» ÖNE SÜRÜLDÜ ŞAM BEYRUT, (ANKA DPR) Sunye'dekl lc karışıklıklarda ABD'nın parrrağı oldu» ğu öne surulmektedlr Surıye dekı olaylarla HglH cv larak Federal Alman cDPAı alansına bılgı veren blr Surfye yetkıl sl «Surlye'de yapılan son aramalar sırasında güvenlik kuvvetlerınln CiA ve Ortadoğu'dakl dığer bazı kuruluşlannın gectığımız ayın ortalarındo Surıye'dekı reiıml devırmek Içln bır plan ycptıklarına dalr kesln ve teh'ıkell kanıtlar bulduklannı» öne surmjştur Suryelı yetkıli bu planın Su rlye dek! muhalefet gruplann dan «bırden fazlasınıı ıcerdiğını ve başanya ulaşmavmca bu gruplann yenıden harekete geç mek ıstedı'rderını bunun üzerıne hukunetın tum re|im düşmanlarını ortadan kaldırrraya karar verdığını soylemıştır Yetkıli Su rıye'dekl arama faalıyetinm düzenlı bır bıcımde yürutülduğünu belırtmiştir 2. Kuruluşlar için: Meban, kurulujlara da mali hizmet sunmakta olan kuruluştur... a) Kuruluşîann hısse senedi ve tahvı! ıhracına ılışKın tum ışlerrlerını uzerıne alır \c sa'ış hızmetlerını taahhutiu ya da taahhutsuz olarak >erıne gelırır. b) Fınansman danışmanlıği yapar. BİÜNCÜ TASARRUF SAHÎPLERİNÎN YARARLANDIGI KURUUUS" İstanbul MeikeZ Şubesi No 28o BP>C5U1STAN'BI)L Te MENMLDEOERLCR B\NKERLİK \e F1N4NSH4N A $. MEBAN c) Portfoy analız yontemlen uygulayarak, menkul değerierın. guvenlık ve verımını değcrlendırır. d) Şirket bırle^melerınde yardımcı o!ur. e) Sermaye pı\a^amızm avnası olan surelı yaymlanyla, gelışmelerı ıletır. • MISIR, GÜNEY YEMEN DİPLOMATLARINI SINIR DIŞI EDİYOR KAHİRE {a a) Mısır, Ikl ülke arasındakl ilışkılerın gergınleşmesıyle Gunay Yenrenll dıplomatların Mısır'da kalmalarının bır yarar taşımadığmı öne surerek, bu dıplomatların ülkeden aynlmasını Istemıştır. Konuya ılışkin karar, Güney Yemen e lletılmek üzere. Kahıre dekı Pakıstan Elçllığına venlmıştır. Odala/e î$ Markezı îshklâl Cad 41765 44 28 İ3 43 09 3245 54 20 Ankara Şubesİ C a a îf^s*a'a Kenal Bjlvan Istaşlan No.8'10 f. zı ayANKARA Te 2C C S2 l"* 42 SS C I z m î r Ş u b e S İ CurVjriyet Buîvan 1 1 1373 Sotai.No 4 4 A sancakl2I.L*R Te 14 V 45 1401 64 (Mana|ans: 472) 2056
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog