Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ON CÜMHURİYET 13 NİSAN 1980 Yunanistan, Başkanlık seçimine hazırlanıyor A TİNA, (Cumhurlyet) Türkıye, Cumhurbaşkanı secımınde tartışmaları ve kulısi ıle ıkıncı haftayı gerıde bırakırken bu kez komşu Yunanistan Cumhurbaşkanı seçırrı heyecanını yaşamoya başlamıştır Onümüzdekı sünlerde Yunanıstan'da yapılacak Cumhurbaşkanı secımı gerek Turk Yunan anlaşmazlıklarına, gerekse Yunanıstan'ın ic polltık yapısına getırebıleceğı olası sonuçlar açısından onemlı bır sıyası olay nıtelığını kazanmaktadır Bunların da ötesınde önemli olan bu secımlerde Karamanlıs'ın adaylığının da henüz kesınleşmemekle bırlıkte soz konusu olmasıdır. KARAMANLİS NE YAPACAK? Karamanlıs, Currhurbaşkanı secımı ıcın aday o!up olmayacağını henuz acıklamamıştır Buna karsılık kendısıne yakın cevreler Karamanhs'ın Cumhurbaşkcnlığına secılıp partılerus tu «ulusal hder» olarak sıyası yaşamına son vermeyi duşunduğunü saklamamaktadırlar Karamanhs'ın zıhnınde vatan Cumhurbaskaniığıdır Ancak, bırcok neden Karamanhs'ın kararını acıklamasını engellemekte vs şırrdılık sessız kalmayı yeğlemesıne yolacmaktadır Bu nedenler arasında Karamanlıs'ın ıcme kapalı kışılığı yanında Cumhurbaşkanı seçımının Yunanıstan'dakı ıc polıtık dengeler acısından son derece hassas bır durum arzetmesı gelmektedır Öyle kı, Cumhurbaşkanı secımı Yunanistan dakı Iç polıtık vapının yenı baştan bıcımlenmesı ıle de sonuçlanabılecektır Cumhurbaşkanlığı seçimleri, gerek Türk Yunan anlaşmazlıklarına, gerekse Yunanis tan'ın iç politik yapısına getirebileceği olası sonuçlar açısından önemli bir siyasal olay niteliğinde. IRAK, PETROL KARŞILIĞINDA FRANSA'DAN LOUVRE MÜZESİ'NDEKİ HAMURABİ KANUNU'NU İSTİYOR IRAK, HAMURABİ KANUNUNUN FRANSIZLAR TARAFINDAN ÇALINDIĞINI ONE SURERKEN, FRAN SA 80 YILDAN BERI LOUVRE MÜZESİNDE DURAN BU YAPITI KENDİ MALI SAYIYOR. CUMHURBASKAN! NASIL SECİLİYOR Yunanistan Anayasas'na gore. Cumhurbaşkanı secımı ıcm beş gun arayla yapılacak ılk ikı turda adayın 300 üyelı Meclıs n ücte ıkı coğunluğunu alması gerekmektedır Ilk ıkı turda sonuc alınarrazsa ücuncü turda adayın secılebılmesı lcın gereklı olan oy rrıktarı Meclıstekı sandalye sayısınm beşte ucüne duşmektedır UCüncü turda da herhangı bır aday secılemezse Meclıs kendılığınden feshedılmekte ve erKen secıme gıdılmektedır Erken secımın ardından oluşan yenı Meclıste yapılan ilk turda adayın secılebılmesi ıçın yıne beşte üc coğunluk aranmaktadır Bu kez de bır sonuc alınamazso daha sonrakı turlarda en cok oyu toplayan aday Cumhurbaşkanı secılmektedır I I I • • '• Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylardan birinin 300 üyeli Mecliste, ilk iki turda, üçte iki çoğunluğu sağlaması şart. Konstantın Karamanlıs'ın ılk uc turda Cumhurbaşkanı secılebılmesı ıcm Yenı Demokras! Partısı'nin beiırlı İttıfaklar kurması gerekıyor. A y sonuna doğru Parıs'e gidecek yuksek duzeydeKİ bır Irak kültür heyetının Fransa Kültür Bakanlığı ıle ya pacağı goruşmeler »kı ülke arasındakı sıyasi ve ekonomık ilişkılerı etkıleyebılecek bır onem kazanmıştır Bunun nedeni, Irak'ın, kendine ait olduğunu söyledıği Louvre Müzesı'ndeki Hamurabı Kanunu yazıtı SANDALYELERİN DAĞILIMI İşte Cumhurbaşkanı seçlrrınde ızlenen bu yontem Yunon parlamentosunda temsıl edılen partılerın sondalye dağılımı ıktıdar muhalefet ılışkılerı qıbı acılardan ele alındığındo son derece karmaşık bır durum ortaya cıkarmaktadır Karamanlıs'ın Yenl Demokrasi Portısi 176 sandalyesı Ile tek başına öngorülen coğunluğu sağlayocak gücte değıldır Eğer Karamanlıs bır erken secmı kabul ederse bu durumda coğunluk partısı olarak en cok ovu alıp Cumhurbaşkanı secılebılecektır Ancak her secımden ov kayıplan ıle cıkan Yenl Demokrasl Partislnln yıpranabılme olasılığı Kararranlıs'l bu konuda Ihtiyatlı davranmaya ıtmektedir Karamanlıs'ın Ilk üc turda Cumhurbaşkanı secılebılmesl icın Yeni Demokrası Partısınm parlamentoda belll ittıfaklar kurması gerekmektedır Ancak Karamanlıs bu yolu denerken muhalefettekl 92 üyeli Yunanıstan'ın Ikınci büyük partısl Papandreu'nun lıderl'ğındekl Sosyalıst PASOK Ile mi yoksa dığer Irıli ufaklı partıler ml anlaşma yoluna çıdecektır? Karamanlıs bu konudakı tercıhını henuz belll etmerriştir. G ectığımız hafta Ortadoğu bolgesınde sıcak ve hareketlı gunler yaşanırken, dunya kamuoyunun gozlerı, Afganıstan olayları nedenıyle bır anda ikıncı plana duşen Iran'a, yenıden cevrıldı Rehıneler sorunu nedenıyle ABD ıle ılışkıleri koprra noktasına gelen Iran, konşusu Irak ıle sıcak bır savaşın ıcıne gırdı Bır suredır bozuk olan Iran Irok ılışkıleri, boy lece son günlerdekl karşılıklı kışkırtmalar yoluyla ısürtuşme> aşamasına geçtl. Orta Doğu bölgesinde sıcak günlerin başlaması, Irak ile İran'ı karşı karşıya getirirken, ABD ile Iran arasındaki sürtüsme do doruğa çıktı. x ^ \ / Tahran Vr'X nın iadesıni ısternes.dır. Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyın, gectığ mız yıl Fransa Başbakanı Raymond Barre Bağ dat'a gıttığınde bır ekonomık anlaşmanın ımzası sırasında Hamurabı kanunu «Sorunu»nu ortaya atmıştır Irak ın Fransa' ya ıhrac ettıği petrol mıktarını artırmaya razı olmasına kar şılık sılâh ve nukleer reaktör yakıtı isterken Saddam Huseyın Louvre Muzesınde bulunan Hamurabı Kanunu yazıtını da istemıştır Raymond Barre «Bu soruna dostane bır cozum yo lu» buluruz dıye bır yanıt vermış, fakat bu sorunu göruşmek uzere Irak kultur heyetının Parıs'e gıdeceğı tarıh olarak saptanan gun yaklaştıkca Fransız kültür cevrelerınde endışe baş göstermıştır. \ IRAK ,' İRAN N ^ / ( Irak okullan ve Hamurabı Kanunu Irak okullarında öğrencılere 3700 yıllık Hamurab> kanununun Babıl donemınden kalma bır tarıhı yapıt olmasına karşın bu yapıtın Fransızlar tarafından «calınıp» Louvre Müzesıne göturulduğü öğretılmek tedır Hamurabı Mılattan önce 1750 yılında gırıştığı genış caplı ışgallerden sonra Babıl Krallığın da gecerli kanunları sonradan tarıhte «Hamurabı Kanunu» olarak isım yapacak yazıta yaz dırmıştır Taşa Işlenmiş kanunlar bolüm bolum Krallığın bırcok eyaletlerıne gönderılmiştır Yedi yuzyıl sonra Babil Krallığının topraklarını ışgol eden Iran'lılar da Louvre Muzesındekı Hamurabı vapıtı uzerınde hak ıddıa etTektedırler Fransız arkeologlarının bu ya pıtı alıp Louvre Muzesıne go turduklerı tarıh 1901 1902'ye rastlamaktadır Yapılan kazılar sonunda yapıtlar ıkı parca ha lınde bulunmuş ve parcalardan bırı 1901 otekı de 1902'de Fransa'ya nakledılmıştır Fransız hukumetıyle anlasmayı dev rın Iran Şah'ı ımzolamıştır Fa kat. Fransız makamları o tarıhte Hamurabı kanunu vazıtı Irak topraklannda bulunsaydı Osmanlı Imparatorluğu ile anlaşma ımzalavıp qoturmüş olacokiarını soylemışlerdır Ote yandan Fransızlar vüzyı la yakın suredir muzelennde duran bu yapıtı kendı malları saymaktadırlar ERKEN SECİM İSTEYENLER Burada gözönüne alınması gereken bır nokta Papandreu'nun uzunca bır süredenberi erken secım icm yoğun caba harca^ı^ıdır Karamanlıs ile Pnpanrtreu'nun 'lışklleri son ay'arda sertleETiıs ve PASOK muhalefetmın dozunu qıderek artırmıstır Dıplomat'k qozlemcıler PASOK un adaylıâını koy mosı halınde Karamanlıs'e oy vermeverek M°clısın feshedılmes >le erken secıme gıdıl mesıni sağlayacak bır stratejl ızleveb'ieceğım behrtmektedırler B r dıaer arup qozlerrcıve göre ıse Karamanl s Cumhurbaşkanı secıipb'imek ıcm Parlamentoiun en qen s desteğıni saöicmava ca'ışacak ve bu nprien'e PASOK'un do ovlarını almava calısacoktır Getırılen b r baska qöruse qöre ıse erken secm Istemeyen kücük partıler Karamanlıs'ı destekleyecekler ve Karamanlıs boylelıkle kolayca soclml kazanabllecektır Karamanlıs'ın Cumhurbaşkanı secimınde karşılaştıgi &ır dığer güclük de kendl oartısınden kaynaklanmaktadır Yeni Demokrası Portısi lclnds bellı hızıpler bulunrrakta ve partının bırlığı Karamanlıs ın onderlığme davanan bır dengede sağlanmaktadır Karamanlıs'ın Cumhurbaşkanı secılıp partl lıderlığınden aynlması durumunda bu dengen.n nasıl korunabıleceğl sorusj Atına'dakı sıyasl gozlemclıe'ı meşgul etmektedır. Bu olasılıklardan herhangi bınnın gercekleşmemesl durumunda ıse şımdlki Cumhurbaşkanı Tatsos'un görev suresının secımlerın yapılacağı 1981 yılınc kadar uzatılabıîeceğı de bır başka tahmın olarak getırılrrektedır. Sınır boyunda yığınak yap" maya, karşılıklı saldırıya değın varan Ikı ülke arasındakl ılışkılerın kopma nedem olarak ilk asamada, Basra Korfezındekı 3 kücük ada gorulmektedır Irak Baas reıımi. AbuMuşa, Kücük Mezar ve Büyük Mezar adalorında bulunan iran bırlıklerlnin geri cekılmesınl istsmiş, iran da bu Isteği reddetmıştir. Petrol hottı üzerinde bulunan tyj 3 ada, 1971'de ingıltere'nin bölgeden cekılmesinden once ıkl Arap Petrol Emlrllöinin elinde bulunmaktaydı Ingılızler bol geden cekılınce, devrık Iran Şahı'nın askerlerı 30 kasım 1971'de adalorı ışgal etmısler dı Iran devrımı sonrası da Iran adalardakı asVerlerı gerı cekmemıştı İşte, ıkı ulke arasındakı gergınlık bu koşullor altında gecen yılın mayıs ayı sonlarındon bugune degın gıderek tırrranma goste'mıştır Arap dunyasmın savunuculuğu görevınl ustlenerek on der üike olmak isteyen Irak, devrımcı Iran yonetımınden bu üc strateıık adayı, Bırleşık Arap Emırlıklerl'ne iade etme sıni ıstemıştır iran ıse bu ısteklerı hep reddetmıştir Boylece Basra Körfezınde nufuz rekabeti durmamıştır Irak tran çatışması bölge barışını tehlikeye soktu . ARABISTAN İRANIRAK ARASINDAKİ İLİSKİLERİN GÖRÜNÜRDEKİ KOPMA NEDENİ, BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ 3 KÜÇÜK ADA. ANCAK İKİ KOMŞU ÜLKE ARASINDAKİ SÜRTÜSME, GERÇEKTE UZUN BİR GEÇMİŞE DAYANIYOR. KUZİSTAN SORUNU. KÜRTLERİN DURUMU. VE DİĞER ETNİK GRUPLAR İLE ŞİİSÜNNİ AYRIMI İKİ ÜLKENİN ARASINI AÇAN TEMEL NEDENLER.. klll olmuş ve Iraklı kürtler. lranlıiarın da kışkırtmasıyla, Irak ordusuna karşı kımi eylemlere gırmışlerdır Bunun üzerıne, ancak 1979 temmuzunda fnlı Başkan olan Saddam Hüseyın, Irak İran sınırındakı kürtlere karşı bır dizi saldırı düzenletmıştir. iran sınır boylarına da yöneltılen bu saldırıları, Iran toprak bütünlüğune teccvüz olarak nıtelerrıstır Böylelıkle »ki ülkenın arası acılmıştır. nını sarmaya başlayan ulusal ve etnık hakları elde etme cabalarına gırmışlerdır Iran ıse bu oloyların arkasında Irak'ın bulunduğu goruşunü ce şıtlı kereler yınelemıştır Kaldı ki, bu bolgedekı Arap azınlığa sılah sızdırma ışını Saddam Huseyın'ın kardeşının yonettığını öne surmuştur. Mezhep sorunu Iran devrımının gercekleşmesınde Şıılenn rol oynaması, Irak'ta toplam nüfusun ya rısını. Arap nüfusun ıse %65'i n, oluşturan Şııler üzerinde canlondırıcı bir etki yapmıştır Imam Humeynı de, Irck'ın Kuzıstan'ı koz olarak kullanmasının yanında, kendısi bu etkenden yararlanmış ve Şııleri, kendılennı yoneten ve Irak Baas Partısl tarafından temsıl edılen Sünnı azınlığa karşı kışkırtmıştır Şıılerln en kutsal iki kenti olan Necef ve Kerbela. Irak sınırları icindedır 1977 baharında kanlı karışıklıklara sahne olan ve yayılmasının önüne güclukle ge Cilebılen bu ikı kentîen bın olan Necef'te gecen yıl da kan lı karışıklıklar cıkmıştır. Humeynı'nın Kum'a davet ettığl dostu Iraklı lıder Ayetullah Sadr önce tutuklanmış, ancak. lehınde düzenlenen gösterıler üzerıne daha sonra ser best bırakılmıştır İki komşu ülkenın hafta ICinde bır sıcak savaş icıne gırmeleri, bölge barışını tehlıkeli boyutlara ulaştırmıştır. İran ıle ABD arasındakl rehıneler sorununun nasıl cözümleneceğı konusu ıse bu tehlıkeli boyutları artırabılecek ya da azaltobılecektır (Dış Haberler Servisi) KARAMANLİS SECİLİRSE NE OLACAK? Bugunku aşamada blr varsayım olmakla bırlıkte Karamanlıs'ın Cumhurbaşkanı seCi'mesi en önemlı sonucunu Cumhurbaşkanının yetkılerının kullanımında gosterecektır Yunan s'an Anayasasının Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkıler o'dukco genıştır Gorev süresı onümüzdekı ay sona erecek olan Tsatsos Karamanlıs'ın etkısl altında olmuş vo yetkılerınl kullanmayarak daha cok sembolık blr başkan olarak gözukmüştür Eğer Kararranlıs. Cumhurbaşkanı seclırse kışılığl ve sıyasi tecrübesl Ile bu yetkıleri genış bır bıcımde kullanacak ve bazı gözlemcılenn şaka yollu deyımı ıle Yunanıstan'ın «demokratık Ayetullah'ı» olacaktır. Ana sorunlar Aslındo ıkı ülke arasındakl sorun bu denll yüzeysel değıldır Irak ıle Iran arasında hâlâ cozüm bekleyen tarıhsel sorunları 3 ana noktada toplomak mümkündür Bunların ılkı Iran'ın zengın petrol yataklarımn bulunduğu Kuzıstan bolgesı uzerındekı sınır anloşmazlığı, ıkıncısi Kürt sorunu ücuncusu de mezhep ayrılığınm doğurduğu sorun. SADDAM HÜSEYİN «HER TÜR SALDIRIYI KARŞILAMAYA HAZIRIZ » manın Irak Başkan Yardımcısı Saddam Huseyın arasında ımzalanan barış anlaşmosıyla, Iran Kuzistan üzerinde egemenlık haklarını elde etmış tır. O tarıhlerde Surıye'nın şıd detle kınadığı bu tavızı, Irak, Iran'ın kuzeyde Barzanı onderlığınde yürütülen Kurt ayaklanmasına, desteğıni kesmesi vaadl karşısında vermıştı Şah'ın Barzanı'ye desteğıni kesmesı ve Irak'ın da Kuzistan uzerındekı taleplerını terketmesı ile imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasındokı ılışkilerin bır süre normalleştırmesınl sağlamıştır. ANLAŞMAZLIKLARIN ETKİSİ Karamanlıs cuntanın devnlmesınden sonra Yunanıstan'a dcnduğunden bu yana tsk lıder o'arak ulkesme demokratık ızlentmın yenıden kazandırmaya calışmıştır Karamanlıs'e yakın kaynaklara gore iKaramanlıs sıyası yaşamına son vermeden önce kendısıne Ikı hedef secrrıstır Bunlardan birıncısı, «Yunanıstan'ın AET'ye tam uyelığinl gercekleştırmektır ikıncisl Ise. uzun yıllardır cözüm bekleyen Türkıye ıle anlaşmazlıklara kesln cözümler getırmektır» İşte Karamanlıs'ın partılerüstü bır kışılık ve geniş yetkılılerle Cumhurbaşkanı görevıne gelmesınm önemli blr sonucu da bu noktada belırebılecektlr. Irak, bundan başka, Irak'ta Şıılenn kutsal kenti Necef'te, 15 yıldır yaşamakta olan Ayetullah Humeynı'yl 1978 kasımında sınırdışı etrrış ve Şah'ın gözünü boyamıştır. Kuzistan sorunu Sorunların belkı en eskısi ve en cıddısıdır Irak, Kuzıstan'ın, Osmanlılar'ın göz yum ması ile Ingılızler tarafından haksız yere Iran'a bırakıldığını öne surmeKte ve bolge uzerınde hak ıddıa etmekteydı. 1975 yılında Cezayır'de eskı Başkan Burredyen'ın arabuluculuğuyla, devrık Şah ile za Kürt sorunu Devrımden bu yona, ülkedekı etnık topluluklar üzerinde bır türlü denetım kuramayan Iran yönetımi, İran kürtlerının özerklık isteğıyle gırıştıklerl sılahlı eylemlere, başkaldırmalarla karşı karşıya kalmıştır. Bu ayaklanma glrışımlerl Irak tarafında yaşayan kürtler üzerinde de et İTALYA'DA 6 YIL SONRA YENİDEN İKTİDARA GELEN SOSYALİSTLERİN KADERİNİN YENİ HÜKÜMETİN BASARISINA BAĞLI OLDUĞU KAYDEDİLİYOR Dış Haberler Servisi Son yıllarda, hükumet bunalımlarının en yoğun olduğu ülkelerden bın olan Italya'dakı son hukumet bunalımı da gectığımız hofta cozulmüştur Terör ve %20'ye varan enflasyon ca navarının hukumetlen süreklı düsurduğü Italya da oluşturulan. 28 uyelı ve Hırıstıyan Demokrat lıder Francesco Cossıga başkanlığındakı son kabınenın en buyuk ozelliği 6 yıldır ıktıdara gecemeyen Sosyolıst Partı'den 9 bakanın hükümette görev alması olmuştur Hırıstıyan Demokratlar Sos yalıstler Cumhurıyetciler ve bağımsızlardan oluşan yeni kabınenın sosyal ve ekonomık sorunlarla, terörızmle daha hız lı ve etkın bır bıcımde mücadele edılmesı Icm genış taban lı tutulduğu kaydedılmektedır Ne var kı. 4 başlı bu ıktıdarın Sosyalıst Partı'yi tomamen erltebıleceğı de gözlenmektedır Parti ıcmdekı kıml cevreler Sosyalıstlerm söz ko nusu rrücadelelerın kurbanı olabıleceğınl öne sürmekte Par tı'nın. Cossıga'nın polıtıkasını sola dönüşturme cabalarında başarısızlığa uğrayabıleceğınl belırtmektedırler Bu cevreler. olası başarısızlıkların, italyan solunu bırlıkte temsil ettıklerl Komünıstlerın lşin e gelmekten başka bır Işe yaramıyacağmı savunmaktadırlar. Araplar Bu arada Kuztetan'da yaşayan Araplar, İran'm her ya ABD'nin Sovyetler Birliği Yahudüerine göçü çekici kılması İsrail'i kızdırıyor Amenka Bırleşık Devletleri' nın Sovyetler Bırlığı'nden goc edecek Yahudıler ıcm calışma eğıtım sağlık koşullarını cekıcı kılan yenı bır kanun kabul etmesı Israıl'ı kızdırmıştır Bunun nedenı, Sovyetler Bırlığı'nı terkeden Yahudı gocmenlerının çoğunun İsrail'i tercıh etmeyıp ABD'ne gıtmesıdır Son üc ay ıçinde Sovyetler Bırlığı nden ayrılan 10 bın Yahudının 7 bını ABD ne gıtmıştır. israıl'e gıtmedıklen içın Siyonıst cevrelerm «Kacak» olarak nıteledığı bu Yahudi goc menler Icm Carter hükumetınin çıkardığı yenı kanun Amerikan uyruğuno geçmeyl de ko laylaştırmoktadır, Gectığımlz hafta Israıl aleyhl ne yenı bır rekor daha kaydedılmış ve bır hafta ıcınde Sov yetler Bırlığı'nden ılk durak olarak kullanılan Vıyana'ya ulaşmış 102 Yahudı göcmenmden yalnızca 4'u İsraıl'e gıtmiş tır. Israil Partamentosunun Göc işleri Komisyonu, Başbakan Be gın'ın önumüzdekl hafta Başkan Carter'le buluştuğu zaman bu konuyu da ortaya atmasını önermıştır. ABD'nm göcü çekici kılan yenı kanun bu ayın başında kabul edılmıştır Ote yandan 1975 yılından Itıbaren İsrail'i terkeden gocmen sayısı yılda 140.000't bulmuştur. Dünyanın ilk ^İntihar Kılavuzu,, İngiltere'de yayınlanıyor Mutsuz insanlara 'en uygun/r intihar yöntemlerini salık veren kılavuz, özellikle aspirin ve aşırı dozda alkolle intihara teşebbüs edilmemesini öğütlüyor L ONDRA, (ANKA) Nasıl İntihar edllmesı gerektığıni acıklayan, «İntihar Klavuzunun» bu oyın sonlarında yaymlanacağı bıldınlmıştır. 10 bın kelımeden oluşan ve İntihar etmenın yollarını acıklayan el kitabı, Ingiltere de 6000 uyesı bulunan Exıt adlı bır örgüt ta rafından yayınlanmoktadır. le ölenın yokınları acısından cok olumsuz etkıleri olduğu kaydedılmekte ve bu yollar tavsıye edılmemektedır. Kıtapta. aspirin ve aşın alkol almanın en sık kullanılan yöntemlerden bın olduğu kaydeaılerek. bu yöntemın mutlak ölüm sonucunu doğurmadığı, sadece kusmaya neden olduğu ıfade edılmektedır. lerl ma. zını yol El kıtabının tavsıye ettıği intihar yöntetn arasında başı naylon torba icıne soksakinleştırıc alarak otomobıl egzoz ga teneffüs etme gıbı oksiıensız kalmaya acan yöntemler bulunmoktodır. örgütün Genel Sekreterl Nlcholas Reed el kıtabını kamuoyundan gelen büyuk talep karşısında yayınladıklarını söylemiştir Exıt, «saygınlığını korybetmeden ölüm hakkını» savunan blr kuruluştur. En az ocı veren ve en etkill olan ölüm metodlannın anlatıldığı kıtapta, tabanca Ile Intıharın ya da blr yüksek yerden atlayaraK, kendınl asarak hayata son vermenin özellik Ingiltere Tıb Bırlığı Exit örgutünü. Inr!harı tesvik ettığl, sorunlara cözüm bulunma sı yolunu tavsıye etmedıği gerekcesıyle kınamaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog