Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

GüMHURİYET 12 NİSAN 1980 BEŞ Yazar Kaftancıoğlu öldürüldü (Istonbul Haber Servisl) Vazar ve TRT Kültür Yayınları Bolümü Prodüktörlerınden Umlt Kaftancıoğlu dun sabah evtnden cıktıği sırada, kımlıkleri bellrlenemıyen saldırganlarca yaylım oteşina tutularak öldürulmüştür. Olaydan sonra gazetelero telefon edeo vo kendilerini «Müslüman Kardeşler Birlıği» olarak tanıtan bazı klşiler, OrtaOoğu gazetesl yazar lanndan Ismaıl Gerceksöz'ün Intıkamını almak lcın Kaftancıoğlu'nu öldürdüklerlni bıldırmışlerdir. Kaftancıoğlu dün 08 20 sulannda Mecidlyeköy Ortaklar Caddesl Unsal Sokak Aksu apartmanındakı dalresınden kızı Pınar'ı Esentepe Ortaokulu'na götürmek v© orodan dor görevıne gltmek üzere 34 ZR 421 plofcali otomobilıne bıneceğı sırada, yaşları 1820 arasında Ikl klşlnln yaylım ateşlne tutulmuştur. Sırtına va göğsüne Isabet eden 5 kurşun nedenlyle oğır yaralanan Koftancıoğlu, Şışll Hastanesıne kaldırılmış, ancok amellyota olınmadan yaşamını yıtirmiştlr. Olay sirosındo kızı Pınar'a blr şey olmamıştır. nnı sâylemislerdlr. Olaydan sonra güvenlık güc lerı kaçan aracları bulabllmek Icln tüm cevreyl sarmışlor, an cak kactığı bellrtllen oroclon bulamamışlardır. Bu arada, gazetemize telefon eden Bayram Aydoğdu adlı kisl saldırıda kullanılan 34 H 5818 plokalı ototnobiltn kendısıne oit olduğunu ve otomobılınln blr sure once 4 kişı tarafından zor la gaspedildığinl öne sürmüştur. Olay yerinde 9 mm capın da 7 adet boş kovan bulunmuştur. Cinayeti üstlenen «Müslüman Kardeşler Birliği» adlı bir örgüt, Ümit Kaftancıoğlu'nun, Orta Doğu Gazetesi Başyazarı, MHP'li Gerceksöz'ün intikamını almak için öldürüldüğünü bildirdi. tengil'ln cenaze törenl sırasında yaralanmıştı 9 aralık 1979 tarihlnde yapılan cenaze törenı sırasında, Zıncırl kuyu'ya değın yürümek ısteyen grubun boşında bulunan yazar Kaf tancıoğlu, yürüyuşü engellerriek ısteyen askerler tarafından dlp çıklenmış ve bayılarak yere düşmüştü Kaftancıoğlu daha once amellyat olduğu bobrek!erı üzerlne dıpcık yedığı ıctn hastaneye kaldırılmış ve orada bır sure tedavl görmuştu. tancıoğlu, 1957 yılında Cılovuz Koy Enstıtusünu bıtlrmış ve üc yıl Mardın'ın Derık ılcesınde llkokul öğretmenlıği yapTiıştır An<ara Gazı Eğttm Enstıtusu Edebıyat Bolumunu bltırdıkten sonra ortaokul oğretmenl olmuş, ancak daha sonra öğretmenlıkten oyrılarak TRT'de görev almış, o'durulmeslne değın de bu corevde kalmıştır Kaftoncıoğlu, TRT'nln actığ' Sonot Ödüllerl Yarışmasında «Donemec» adlı öyküsuyle Bu yük Ödul'ü kazanrrış, 1970'de kazandığı bu odulle, edebıyat ortamında tonınmağa başlamıştı llk yapıtı «Dönemeç», koyünden kalkıp, parasız yatılı okula ulaşmak isteyen blr köy cocuğunun, yanı kendısının öyküsuydu, kendl yaşomın dan bır kesıtı yansıtıyordu Daha sonra 1972 yılında «Hakullah» adlı röportaiıyla Mıllıyet Gazeteslnin Karacan Armağanını kazanan Kaftancıoğlu, urunlerinde ozellıkle Öte yandan, Ûmlt Kaftcncıoğlu'nun her sabah aynı yerden arabasına blndığl bellrtılmış ve oldurülmeden once uzun süre taklp edılmış olabileceğl, katillerln planlı bır şekılde hareket ettıklerl bıldirılmlştır. Olaydan hemen sonra klmliklerınl belirtmeyen ancak kendllerınl «Müslüman Kardesler Blr lıği» üyesl olarak tanıtan bazı kışiler gazetelere telefon etmışler ve şu metnl yazdırmışlardır: «Şehlt Gazeteclmlz Ismall Gerceksöz'ün intıkamı Icln emperyalıst uşağı Umlt Kaftancıoğlu tarafımızdan cezalondırılmıştır. Bundan sonra bütün kuSaldırganlar olaydan eonra calıntıolduğu sanılan 34 H 5818 fur guclerlnın uşaklan cezalandırılmaya devam edllecekplakalı otomobille, Beşiktaş Ihlamur yönune doğru hızla u tır. Yaşasın Muslümanların ıttlhadı > zoklaşmışlordır. Görgu tanıkları, olaydan Ûmlt Kaftancıoğlu daha cmhemen sonra üc ayrı aracın ce de terorıstler tarafından kat daha oynı yöno doğru kaçtıklaledılen Prof. Cavlt Orhan Tu Doğu Anadolu yaşamını ışlemış, kıtapları yanısıra halk edebıyatımızla ılgıll programları buyuk ılgi toplamıştı Kaftancıoğlu'nun ılk kıtabı cDonemeçtı daha sonra «Yelatan» romanı izlemıştır. tTek Atlı Tekın Olmaz»da Doğu Anadolu'dan masalları okurlarına sunarken, «Koroğ'u Ko'ıarunda halk destanlarımız uzenne bır metın oraştırması yaprrıştır «Tüfeklıler», «Carpana» da önemlı yapıtlan ara sında yer olmaktadır «A'tın Ek i» «Kekeme Tavşan» «Dort Boynuzlu Koc» ve «Kan Kardeşım Dorjtoy» adlı cocuk kıtapları yaiında Anka'a Bele dtyes nın Başkent Odulu Yarış masında 3 olan bır cocuk yapı'ı daMa bulunma<tadır CENAZE TÖRENİ Eviı, 2 çocuklu olan Kaftancıoglu nun cenazesı bugun 1130 da Harbıyedekı Istanbul Radyosu onünde yapılacak to renden sonra Ş'şlı Camısıne goturu'scek ve burada knıno cak oğle namaz'ndan sonra Zıncırlıkuyu Mezarlığında top rağa verılecektır. KAFTANCIOĞLU KİMDİR? Yazar Omlt Kaftancıoğlu. günÜTuz edebıyatının koy kökenli ve romon, oykü, cocuk öykuleri dalında seçkin ürönler vermış bır yazarıydı Ölumunden önce Istanbul Radyosu Kultür Yayınları Bölümunde produktörluk yapmaktaydı. 1935 yılında Kors'ın Saskara koyunde doğan Umıt Kaf laştıran suclulara cesaret veren yonetıcıler ve sorumlular olduğunu» kaydederken, Çağdaş Gazetecıler Derneğı Baş kanı da, «Kaftancıoğlu'nun progrcm arıno TRT yonetımı ambargo koydu, faşıstler kat lettı» demiştır. TRTDER Genel Merkezı. yazar Umıt Kaftancıcğlu nun faşıst canılerce katledıldığını bıldınrken, TRT DER Istanbul Şubesı de Umıt Kaftancıoğlu'nun alcakca oldjrülmesmı nefretle kınamış, «Bu olay Tjrk./ede lyıden guzeiden yana ugraş veren topIUTICU oydınlara yonelen cınayetler n bır halkasıdır Kendı s nı oldurenler ıçın de daha ıy. bır dunya kurulrr.ası ıcın ça \\% n IIT i Kcftancıoğlu'nun boyle olcckca Ka'ıeaılmesını nefretle kınıyoruz Onun arkasından her duzeyae yetkılınm boş konuşmasını değıl, gorevlerını yapmalarmı, bu faşıst cınayetlerı ortaya cıkarmolarını ıstı/oruz » Gazetecıler Cemıyetı, Türkıye Gazste Sahıplerı Sendıkası ve Turkıye Gazetecıler Sendıkas. tenısı'cılerı yaptıkları acıklamada, meslekdaşlarının eyleme donüşmeyen fıkırlerınden oturu oldurulmelermın saldırganlara b r yarar sağlamayacağını belırtereK, tum anayasal kuruluşlann bütunleşmesıni ıstemıştır CHP Genel Başkanı Bulent Ecevlt de TRT Genel Müdürlü ğüne ve TYS Başkanlığına baş sağlığı mesalları göndererek, «Kanlı ellerinı değerli basın mensupları ve yazarlara kadar uzatan demokrası ve Insanlık duşmanları her zaman Turk ulusu ve basınını karşısında bu locaklardır» demıştır DISK Genel Bıskanvekılı Rıza Guzen, yczar Umıt Kaftancıogıu'nun Turkeş'ın TV konuş masının scbahnda oldurulmesıne dıkkatı çekerken, Basın • Iş, Ankara Gazetecıler Cemıye tı. TIP, T1KP TBP Genel Başkanı Tımısı SINE SEN Yurut•ne Kurjlu DGSOTK Boğazıcı Unıversıtesı Folklor Kulubu ıle TRT Muhab rlerı Derneğı Genel Başkanı olayı kınayan bı'dlrller yayınlamışlardır. ERZURUM, ERZINCAN VE KARSTA 11 ÖRGÜTTEN 86 EYLEMCİ TUTUKLANDI • İSTANBUL'DA 7 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN 87 KİŞİNİN YAKALANDIĞI AÇIKLANDI. Cumhuriyet Haber Merkezı ERZURUM Erzurum, Erzıncan ve Kars llleri Sıkıyonetlm Komutanlığı, 17 ocak ıle 11 nisan tarıhlerl arasında yosadışı sol orgutlsre mensup 237 kışının ele gecırıldığını ve bunlardan 86'sının tutuklandığını bıldırmıştır AciKİamaya gore. Sıkıyonetım bölgesınde ele geclrılen 10 cTHKPC Sempatızanlar'»ndan 5'ı, 82 tTHKPC Devrırrc! Yol» uyesınden 37'sı, 3 cTHKPC Kurtuluş Sosyalıst Devrımscıden bırı, 7 tTHKPMLHalkın Yolu» üyesınden 2'sı, 50 cTKPML» üyesinden 23'u. 5 tSGB» uyesınden bırı, 13 tPartıya Karkeran Kürdıstan» uyeslnden 9'u, 14 cAlâ Rızgarı» üyesinden 10'u, 14 fKawa> uyesınden 5'l, 4 «IGD> uyesınden 2'sl, ve bır «TDKPYDGF» uyesı tutuklanmış. 16 tabanca, bır av tüfegı, bır mavzer. 4 G1 otomatlk pıyade tüfeği, 16 adet 79 mm namlulu sılah ve bol mıktarda mermı, patlayıcı madde ve yasak yayınlar ele geçlrJlmıştır. Aynı süre Icınde 491 kışi gözetım altına alınmış, bunlardan 173'u tutuklanmıştır. Sıkıyonetım bölgesınde, 243 soruşturma ac'lrrış v« 53 sanık hakkında 22 mahkumıyet kararı verılmıştlr. Bu arada, 1 şubattakl duruşma sonunda Kars'ta, Coşkun Erdağ'ı öldürmekten sanık Abbas Garanal 16 yıl 8 ay, 3 marttakl dunışmada All Baydar'ı öldürmekten sanık Celal Kaya 20 yıl 10 oy ağır hapls cezasına carptırılmışlardır. ISTANBUL istanbul Sıkıyönetlm Komutanlığı Basın ve Halkla lllşkıler Şubesl, 6 nısandan bu yona sürdurülen operasyonlar sonucu Dev Yol'dan 54, Partızan'dan 11, Halkın Yolu'ndan 10, Türkıye Devrimci Komünlst Partısınden 8 Devr'mcl Halkın Bırllğınden 3 olmak uzere toplam 86 eyleTicının yakalandıgmı bıldırılmıştır. I <<. soruşturmada orgjtlerın Kadıkoy'de Halıl Ibrahırr Uz Eyup'te Mutlu Un'u, Şaban Ali Terzıbaşı ıle oğ'u Erkan Terzıoaşı, Cevızlı de tren ıcmde Isma I Başarır, Adem To'<ay ve Mehmet Goru'nün öidurulmesı, bazı kış lerın yaralanması ve soygun eylemlerıne katıldığı belırlenmışt r Sanıkların üzerınde 6 tabanca, 102 merml, bır adot patlamaya hazır kalem şeklınde bomba, yokloşık 6 mılyon lıra degerinde 400 adet altın bılezık ve 5 adet kulce Incıde geclrılmıştır. TEPKİLER Kaftancıoğlu'nun üye olduğu TYS, TRTDER ve Coğdaş Ga zetecller Derneğı olayı kınayan bıldınler yayınlamışlardır TYS «Asıl sucluların kotillere göz yuman, onları pervasız Fehmi Güneş: "Hükümetin doğudaki güvenlik politikası bölge halkını devlete başkaldırır hale getirebilir,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bır yuzbaşı, bır assubay ve bır cavuşun öldüruimesıyle sonuclanan Mardın olaylarını ınceleyen CHP'lı parlamenterlerden, lcışlerı eskı Bakanı Hasan Fehmı Guneş, «Başbakan Demırel ve MHP Genel Başkanı Turkeş'ın konuya illşkın acıklamaları, bölgede teror odağı olan Apo'cuların Işıne yaramış, Apo'culaf güneydoğu'dakl olay ların dışında tutulmak Istenmiştır» demiştır. Guneş, Cumhuriyet'e yaptığı acıklamada Demırel azınlrtc hükumetının doğu ve güneydoğu'da Izledığl güvenlik politikası nda «Kıtleleri yıldırma yorttemınln» gıderek ağırlık kazan dığını belırterek özetle şöyle demıştir. «Cok gOclü Istlnbarata daya nan nokta opefosyonlarında boşarısız gorunen güvenlık kuv vetlerl, kıtlelerın üzerınde olum suz etkl yapan toplu operasyon lardan medet umar durumo gel mıştir. Bu durum, bölge halkı nı devlete başkaidınr hale getırmesı bakımından cok tehlıkeldlr» AHMET TURK'ÜN İLGİSİ YOK Günes CHP Mardln Mllletvekıll Ahmet Turk'un evınden ateş edlldığıne llışkın Iddıalar hakkındakı gozlemlerıni ıse şoy le aktarmıştır «Sıkestun ayrı bır yerleşım merkezıaır, Kasrı Kanco njn bulunduğu yer ayn bır yerleşim merkezıdır Ahmet Turk un >vi ile olayın gectığl dere yatağı arasmda yaklaşık Iki kılometre mesafe vardır Ve gozden kocınlmck istenen onem1. blr bulgu Ise, olayın gectığı onda, Kasn Konco'da bır başka |andarma bırlığının sılah araması yaptığıdır Yanı Sa yın Ahmet Turk'un evl o sırada bır başka opercsyona sahne olmaktadır Yapılan tum acıklamaların ve ozel b r cabo ıle kamuoyunun dıkkatınden kacınlmak istenen sıkıyonetım acıklamasında Kasrı Kanco dan ateş edıldlğlnın belırtilmesı dır» Istanbul Radyosu Prodüktörlvrindan, Prodüktörierimlzden, Ümit KAFTANCIOĞLU'nu menfur blr elnoyet sonucu koybettik, cenozesl bugun (12 Nısan 1980 Currartesı) Şışll Camıl'ndekl öğle nomazını müteaklp Zlncirlıkuyu Mezarlığında toprağa verılecektlr. Acımız sonsuzdur. Kederli ailesln« ve arkadaşlanna başsağlıfli dltortt. TRT GENEL MÜDÜRLÖÖ0 Ümit KAFTANCIOĞLU'nu menfur blr cinayet sonucu kaybettlk, cenazesl bugün (12 Nısan 1980 Cumartesı) Şlşll Camn'ndekı oğle namazını muteakıp Zıncırlıkuyu Mezarlığında toprağa venlecektir. Acımız sonsuzdur. Kederli oileslne ve arkadaşlanna başsağlığı dllerlz. İSTANBUL RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Zirai Donatım Kurumu Tarafından Nakliye Taptınlacaktu 1 5 1980 taıihinden itibaren blr yıl süre Ile Teklrdağ Llmonından ıthal edılecek Kurumumuza aıt Sun'i gubreler tnuhtelıf mahallere naklettırılecektir. Şartnamesi, Istanbul Bolge Mudürlüğünden ve Teklrdoğ, Corlu, Babaeskı, Catalca, Edırne, Gelıbolu, Havsa, Hayrabolu, Ipsala, Keşan, Kırklarelı, Lüleburgoz, Malkara, Saray. Sılıvrı, Şarköy, Uzunköpru, Yalova, Muratlı, Lalapaşa, Menç, Vıze, Ptnartıısar, Demırkoy, Pehllvanköy, Enez Şube Mudürlüklerınden temln edıleblllr. Kapalı teklıfler 21 Nısan. 1980 Pazartesı günü saot 14 00'e kadar Karaköy Rıhtım Caddesı No: 7 adresındeki İstanbul Bolge Müdürlüğüno verılmls olacaktır. Kurumumuz Ihaleyl yapıp yapmamakta veya Işl dlledlğıne vermekto serbesttir. (Basın : 13257) 2024 EGO GENEL MUDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU TAHSİLDAR VE SAYAÇ OKUMA MEMURU ALINACAKTIR 1 ARANAN KOŞUUAIt *) Isteklilerin 657 / 1897 sayıh yas&mn 48. maddesinde yazılı koşulları taşımalan, b) En az ortaokul mezunu olmak, c) Sınav tarihınde 35 yaşından gün almamış olmak, d) Askerlık görevtni yapmış olmak, e) Istekhlerîn öğrenalıkle ılışkısi bulunmamak. 2 AUNACAK TAHSİLDAR VE SAYAÇ OKUMA MEMURU SAYISL 70 3 BAŞVURMA SURESI BAŞVURULACAK YER BAŞVURMADA GEREKLİ BELGELER: Isteklilerin 15 4 1980 günü çalışma saati bıtımıne kadar Kuruluşumuz Ozluk Işleri Müdürluğü memur Atama Şeflığıne nüfus cüzdanı, dıploma, 1 adet fotoğraf ıle başvurarak gırış kartı almalan zorunludur. 4 SINAVIN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN a) 16 4 1980 günü smav yapılacaktır. b) Yazılı sınav saat 14 00'de EGO Genel Müdürlüğü Merkez Bınası Sıhhıye Ankara'da yapılacaktır. c) Yazılı sınavlarda 8 ya da daha yukan not alanlar yazılı sınav sırasında belırtılecek günde sözlü (görüşme konuşma) sınavına ahnacaklardır. İLAN 47 Kalem Kimyasal Madde Satınalınacaktır Bu konudakl teknlk nltellk ve mlktan bellrten flate K« tekllf alma şartlarımız, Ankara'da Genel Mudürlük Malzeme Satınalma ve ikmal ıle Izmır Bolge ve İstanbul Molzeme Şube Müdürluklerlmızden öğrenlleblllr. En gec 28 4 1980 günü saat 12 30'a kadar Ankarada Genel Müdürluk Haberleşme Müdurlüğüne verllecek olan teklıfler aynı gün saat 14 30'da ocılacaktır. Kuruluşumuz 2490 sayılı Kanuna tâbi değlldlr. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MUDÜRLÜK (Ba3in: 13292/2019) (Basın : 13096 2021) İLAN BEYOĞLU 2. SULh HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1979/336 Esas Kahrcmanmaraş. Merkez llceal Kayabaşı Mahallesl Hano: 386. Cilt: 11/11. Sahife: 1 de Kemal oğlu. Sadiye'dan 1311.1950'de doğma olarak nüfusa kayıtlı ve Beyoğlu Tarlaboşı Caddesl No. 149'da mükım MEH« MET ADNAN ALPARSLAN'ın vesayet altına olmmasına ve kendısıne babası KEMAL ALPARSLAN'm vasl ta yinlne 15 21980 tarihlnde korar verllmlstlr. İtlrozı olanların Kanunun sOresl lclnde mahkememlze bıldırmelerl lüzumu llânen teblığ olunur. 9 4 1980 Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Mudürlüğünden Okulumuz'da ocık bulunan oşajıda nıtelik ve görev alonlan yazılı boş kadrolara 1750 v« 1765 sayılı yasalar uyonnca akademık personel alınacaktır. isteklllerin fotoflraflı blr dltekce ve öğrenım durumlarını bellrtlr belgenın astı veya onaylı ömeğl Ile 30. ntoan. 1890 gOnü saat 17.00' ye kcdar Müdurlüğümuz'e başvurmaları duyurulur. Sınavtann gfin v« yeri aynca bddirıiecektlr. Kadre Onvanı Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman O6>*« Atam Inglltzc* Ingllizca Ingıllzc» Ingilızc* Fransızoa Fransızca Almanca Türfcc* Derecesl 5 B 7 8 6 7 8 6 Adet Z 1 2 4 1 1 1 1 öğrenlm Durumu Rteloll bolömö veya dll Sâretmenl yetıştlren yüksek okul (en az üc yıl) (Başın: 127851 ^ 2025 istanbul Haber Servisl Tam Sure Yasası değlştınleoek, değıştırılmeyecek yolundakl tar tışmolar surerken, Yasa ya bağ lı olarak gorev yapan bır öğretım gorevllsı mahkemeden ol dığı ttedbır kararı» Ile yenı1. 1980 1981 öâretlm ve Eğitim Yılı için Hava Harp den muayenehanesınde calışOkulu 1 ncı sınıftna alınacak öğrenci adaylan için ; maya başlamıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğ a. Giriş Şartları, retım gorevlısı Prof Celal Erçıkan Istanbul İkıncl Aslıye Hu b. Müracaat Şekli, kuk Hakımlığıne başvurarak tlh c. Scçme sınavları ve diğer hususları belirleyen BroşOr tıyatl Tedbır yoluyla karar verıl ve Belgeler, tum Lise Müdürlükleri, Askerlik Şube Başkanlıklan mesınu ıstemıştır. Ercıkan başvurusunda c2162 sayılı Tam Sü ıle Hava Birlik ve Müesseselerine gönderilmiştır. re Yasası ile uygulama yonetmelığınln bazı maddelerl değış 2. Anılan Broşur ve Belgeleri temın edemiyenler, "Hava tırlldığınden 13 1980 tarihinHarp Okulu Kayıt • Kabul Komisyonu Başkanlığı, Yeşilyurt de muayenehanede calışmayo İSTANBUL" adresinden 10 TL. lık posta pulu göndererek istekte başladığını» bıldırmiştlr. Prof Ercıkan bu arada Mecıdiyeköy bulunabılirler. (Müracaat Formu'nun (otokopisl ile de müracaat Vergl Daıresınede başvurmuş edilebilir ) «Serbest meslek defterlerlnı> onaylatmıştır. 3. MOracaat 15 Nisan 1980 tarthfnde başlaytp 11 Terrtmuz Prof. Celâl Ercıkan Tam Süre Yasasına karşın, muayene1980 tarihinde son bulacaktır. hanesınde yenıden hasta kabul ederken, Yasa'nın kabulünden 4. Smav ve diğer seçmelen 17 Haztran 1980 ve H T e m m u z once muayenehaneyl ortaklaşa 1980 tanhlerinde başlamak üzere, 2 dönemde yapılacaktır. kullandığı Dr llkay Ercalık ıle de mahkemelık olmuştur. Dr Ercalık'ın avukatı mahkemeye verdıği dılekcesınde Prof. Ercıkan'ın muayenehaneye döneme yeceğını savunmuş, «tedbir ıste mının» yasalara a\kırı olduğunu one sürerek «2162 sayılı Tam gün yasasının 7. maddesinln {Basın 12904) 2022) harıcde serbest olarak mesleklerını ıcra edemeyecekler! e sasını koyduğunu» belırtmlştır. Dılekce'de yasanın 5 mad deslne de değınılmış, maddenın Tam Süreye tâbı doktorlora muayenehane acma ve serbest calışma yetkısınl vermedlğı acıklanarak talacakları ücre tın Bakanlıkca bastırılan mak buza yazılıp alınabıleceğı» vurAkodemlmiz Başkanlığı ve Fakultelerınde görevlendınlmek üzere 657 Sayılı Devlet Megulanmıştır. muriarı Kanunu'nun 48. maddesı uyarınca aşağıdakı nıtelıklere halz personel alınacaktır. Sağlık ve Sosyal Yardım MQ OĞRENCIUKLE ve AYRICA ERKEKLER IÇIN ASKERLİKLE İLİŞIĞİ BULUNMAYAN Isteklidür Muavını Opr Dr. Mehmet lerin. Dıploma, Bonservıs, reverons, fotoğrafları ve özgeçmlşlerıni belirten blr dilekce Ile Subaşı. konuyla ilgllı olarak 25.4.1980 cuma akşamına kadar Akademi Özluk Isleri Müdurlüğüne (YILDIZ . İSTANBUL) müDr. llkay Ercalık'a gönderdiğl racaat ederek 30.4.1980 çarşamba günü saat 10 00'da yapılacak glrış sınavına katılmak yazıda, 30. 6. 1979 tarihınde mu üzere, Imtıhan gıns formu almalan duyurulur. ayenehaneslnl kapatmış ve bağ lı bulunduğu hastanede Tam ARANAN NİTELİK: ADET: SINIF: GÖREV ÜNVANIı Gün Yasasına tabî bır hekimln: Ayniyat İşl de tecrübell Clse veya TlIdare Ayniyat Memuru 1 Genel Mesai saatlen dışında acıl vak' caret Llse Mez. aların cağrısına cevap verebil 9 Seıi daktılo yazan ve dosyalama IşleGenel idare Daktllo • Sekreter mek üzere muayenehane acma rinden anlayan en az ortaokul mezunu. sı veya hatta evlnde bır parasal Öğrenci sta| Işlerlnden anlayan en az 1 Gene) Idare Sta| Memuru menfeot karşılığı, hasta muave ortaokul mezunu. ne etmesl aynı yasa uyarınca 1 Genel Idare Personel Memuru Personel mevzuatında tecrübell En az kesinlıkle mümkün değıldln» de ortaokul mezunu. miştir. 1 Teknlk Hte. Elektrtk Teknlsyenl Llsan lab Işlerlnden anlayan meslek okulu mezunu. Istanbul Tablp Odası G«nel 1 Teknlk Hlz. Matbaaa Matbaa Işlerlnden anlayan meslek okuSekreteri Doc. Dr Gencay Gür lu mezunu. soy'da yazısında Yasn'nın bu 1 Genel Idare Fotoflraf Teknlsyenl Fotoğraf tslerlnden anlayan en az orkonuda acık olmadığı görüşüntaokul mezunu. de olduklarını bıldirmış, «2162 Genel Idare Muhasebecl î Tecrübell Tıcaret Usesl veya dengl okul yasaya gore tam süre calışmamezunu. yı kabul eden hekımler, muayenehane acamaz ve muayene hanede hasta bakamazlar.» de mistır. iBasın; 13240) HAVA HARP OKULUNA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR «TAM GÜN»CÜ ÖGRETİM ÜYESİ MAHKEME KARARI İLE TEKRAR MUAYENEHANE AÇTI HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI ISTANBUL Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından ( Memur Alınacaktır )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog