Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r SEKİZ CU1MIIURÎYET 1 NISAN 1980 Kamptan çıkarılan Salih Bora: "Suçum devlete karşı gelmemek,, # ULUSAL GÜREŞÇÎ, SİGARA İÇMEDİĞİNİ, AKDENİZ OYUNLARI BOYKOTUNA KATILMADIĞI İÇİN KO'STPLO DÜZENLENDÎĞÎNİ ÖNE SÜRDÜ. F. Bahçe kaptanı cc Onur savaşı veriyorum,, diyor • «Bunca yıldır yaptığım hizmetleri bir ka lemde silip atan iyi gun dostu ağabeyle rıme en iyi cevabımı sahada verdım. Ve ıste gören, görmeyene anlatsın. Cemil ne öldü, ne de pili bitti...» n CINDEN GAZETEC! DÜŞMANI BASKAN... Abdülkadir YÜCELMAN omanya'ya gıden kros ekıb mız gectığımız hafta pazartesı gunu yurda donmuş ve donduKten sonra da n9 kafıledekl sporcu ve yonetıcılerden ne de Kafı e Başkanlığı yapan Foderosyon Başkanı Nurı Turan dan bır ses cıkmıştl. Oysa kafıiede KapiKule den cıktıktan son ra dönuşune dek oylesme ılç nc olaylar olmuştu kı . Bunlan eğer bır gazetecl dıle getırmeseydı yıne oğrenemıyecektık. Gazetecı crkadaşımız şunlan yazmıştı. cRomanya'da kazandığımız ıkıncılık odulu knstal vazo kaybolmuş ve buıunamamıştır» cKafılede karoteorsada dovlz bozourulmuştur. tKafıiedekı antreno'un bavulundan gocukiar cıkmıs ve Rurren gumrukcü sız sporcu musunuz yoksn tuccar mı? dıye sormuştur» vrupa Birinciliği k?mpmdan «sigara içtiğı» gerekçesiyle çıkarılan Ulusal güreşçilerımızden Salih Bora olayın komplo olduğunu one siirmüş, Demirspor Kulübu Başkanı Adnan Basaran da yaptığı acıklaınada, «Türk sporu bu ığrenc politikalarla hiç bir yere varamaz» demiştir. A «SAVUNMAMI ALMADILAR ı Kamptan aynlarck Istanbul'a donen Salıh Bora sigora ıcerken yakalarmadığını one surerek şunlan soylemıştır «4 ma'tta yapı lon kontro da bavulumda acılj, mamış ıkı paket sigara bulmjslatiı Bu sıgaraları Kayserı dekı bır vonetıc mıze hedıye oıarak almıştır> Gecen CUTO g j nu ıse akşam yctmadan once Omer Suzan odoya geldı ve K3 p.dan ıçerı bakcraK gıttı Suzan aynı şeyı sabah da ycptı Doha sonra tuvalete ındıgımde Tevf.k Kış ın tba/ulunu alsın g tsın» dedıgmı du\dum «Kım g.dıyor''» dıye Ömer Suzan a sordagumda, alaycı b r tavır'a * «Sen» dedı Sucurnun sıgcra ıcmek olduğunu oğrendım Kend sıne Tevfık Kış'ın yanında, «Sıgca ıctığıme çoluk çocuğunun baöışı ıcın yemın eder mıs n» dıye sorduğumda sesını cıkarmadı Daha sonra savunmamı bıle alrradan kampton Cikardıları Dunya Ikıncisi Salıh Bora olayın nedenını ıse şoyle acıklamısîır «Akdenız Oyunları boy kotuna katılmad^ğınvz ıc n bı ze karşı cephe almışlor Bunu hem Turkıye Bımcılıgınde herı de kamp'.a belrttıleAslında S'jcum cevlete kaşı ce ne mek 'ı Cemil: "Pili bitti diyenlere ders olsun,, Fenerbahçe kap'anı Cemıl. «Onur savaşımı venyorum» dıyor R < Bu benım son sansımdı îyı kullanabıldı^ımde Cemıl ın olnıcdığını kanıtlayacak, aksı halde sıhnıp gıdecektım Ayagımdaki prangayı sokup attım Urkerek çıktıgım Inonu'don başım dık ayrıldım Celâl DEMİRBİLEK «A/lar sonra de r n b'r uyku ceVım» dı\en Cemıl, 8 mocnk oradan sonra «topbaşı» yaptıçjı Beşıktaş macı ıle yenıden futbola donuşunu kutluyor «Bır onur savaşımı veriyorum Cemıl'in pllı bıttl dıyen e re ders olsun I/ı gün dostları ağaoe/lerm bunca yıldır yaptığım hızme'ıerı bır kalemde S'iıp attı'ar ama onlara en iyi cevabımı sahaaa verd m Ve tşte goren gormeyene onıatsın. Cemıl ne oldı., ne ae pıiı b'ttı» FutDolu bıraktıgından soz edılıvordu Ansızın taraftarının karşısına cıktın, neler hıssettın' « Evet futbolu bırakmıştım O denlı hucumlar vardı kl, guvenımı yıtırmıştım Bacaklarımda derman yoktu Ama bır kez onur savaşımı vermelıyd,m Yalnız bırakıldırn, ama yıl madım colıştım ve taraftarlarımın onune cek nerek cık !ım Heveconlıviım. bılıyordum kı bu benım son sansımdı ly kul'a'ıObıld qımde Cemıl ın ol ^ s J g n ı kTiıtlayacaK aksı hcl ae ıse sıim p gıderektım Ayo qıma3Kı praiga an sokjp attım ve brkerek cıktıgım Inonu den bJ K67 boşım a k a/nldım » 1/ başlangıcmı nefıs bır col e sus edın O anı anıatır11 SI 1° Sampiyonun Soyunma Odası Tüm bunlar acıklonınca Federasyon Başkanı Nuri Turan b'r basm toplantısı duzenlemış ve yazılanlar n csı sız olduÛunu belırterek sunıarı anlatmtş «Krostakı odulumuz knstal vozo ortadan koybolmuştur Araştırıyoru? Kımın aldığını tahmın edıyorum amo lövlemıyorum Karaborsada dovız orcak bır k şı bozdurmuştur AntrenoruT cie bovulundan bır gocuk c'kmıçtır, hedı/e o cn o gocuk do gumruOe bırak lırış'u » Doğn.su Nur T'iro" ın neyı tekzlp a"ıg nı neyı vaun a i n pe< nnlı/amadtk ana nn oc!ıQimı? *çw ^py egsr o gazetecı orkadasmız n cla^ orı yazmanış cısn t c kım^enın r c b r ••c/ı.'en haber> dar o^mıyacağı ıri V= bo~m loo antısında federasyon Bas<anı tı,m soyiedıklenrm de otesınde cok ıgmc bır Konuya degırmış ve demış kı *Bundan boyle otletlerın yurt dısı 002 ıenne h c bır gazetecı qoturu!mıvere'"ı « Njrı Turan Bev ne^en ışkı1 enmıştır? şkıllenTiekte hoHıdır aa ondan. = gunu vurdo donmussun. kımseden ses cıkmıvor orto'ık sut lıman. A r n b r qaze'"'cı cık'p o'onları yazıyor ve ortalıflı kanstır,yor Ne yapmclı bu gaze'erıyı kafıleden ntmalı Evet öy'e yapmalı değıl mı Nurl Turan Bey. . Oysa ışKi lenmeyen bır başkan olsaydı ynzılanlar yalan ıse çozetecıyı mahkemeye ver rd yargic karşısna cıkarırdı tazminat ve hakaret davası acardı Bunu yapacak yerde ıskıllı başkon «Gazetecıleri kafıleve nlmıyacağım » dıyo' Şııra toplayıp fıkre karşı saygılı, doğruva v» duröst» acık olduğunu söyle e f 7 i ? ü Y £) delıkanlı mılletiz» diyen sayın Asal'm Atletlzm Federasyonu Baskonı böyle konuşursa ve de gorevınj sürdururse kımın kime ınancı kolır 7 » SALİH BORA BAŞARAN «BOYKOTCULAR BAŞTA» Bu arcda Greko Romen Gureş Tak mı Antrenoru Tevfık Kış ın Avrupa B rıncıl'gı ne Greko Romende katılınmayacağını acıklaması uzenne bır demec veren Demırspor Kulubu Başkonı Adnan Başaran, cTürk sporu bu ığrenc polıtıkalarla hlcbır yere varomaz» dıyerek şoyle kcnuşrruştur cGerek Salıh Bora'nın kamp dışı bırakılması, gerekse Greko . Romencıların Avrupa Bırıncılıg.ne goturülmek Istentnemesı, Demırsporlj gureşcılere karşı b i ' ceph9 alındığını gos termektodır Cunku dort sık'et le de Demırsporlu çureşcı erm ulusal mayova hak kozanmalan bazı kışılerl tedırgın etm ştır B J arada bo/kot sırasında Ds mırsponu gureşcılen telefor'a ve mektupla tendıt eden Omer Suzan ve As'an Aslan, sımdı antrenor olarak çcrev yapnakta ve sporculanmızı ceşıt ı vol larla cezalandırmo yonune g tmektedırle r Kaldı kl Antrenor Tevfı< Kıs'ın, Ulusal Takırnn Avupa Bı rlncılığme g fnemesını fede rasyondan Istemeye de yetk sı yoktur Bu bır kurul ıs dır Boyle sorumsuzca ver.len de m eclerls, ığrenc oyuniarla yapılmak ıstenenı anlamamGk guctür. Olası bir bozgundan sıyrılmak r ıcm daha du ust ve onuriu yol'ar da vardır Örnegın ıst'fa etrr.ek g bı » HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ Zonguldak sürpriz yapt 1 Trabzonspor. ertelerne maçının dısında doruktaki vprını korurken. Gazıantepspor galıbı Bursaspor. Bordo Mavıh takımla puan puana geldı. Lıgın alt sıralanndakı puan savaşınu ise hayli çeKtşmeİ! geçmeve ba'şladı Lıgde kalma şansj rakıplenne oranla haytı azalan Dıyarbakırspor, Ad Demırspor onunde ılu puan almayı başanrken Kaysenspor ve Goaepe d'ş alanlardan puansu gondulor. Haftanın ^urpıumi ıse kendısi gıbı ateş çembennm ıçlnde bulunan Alta\ ı l?mırdf> 21 yenen Zonguldakspor yaparken Oalatasarav, Eskışehırspor onunde aldığı guç >engı ılo şımdılık rahat bır nefes aldı. HAFTANIN TAKIMI Zonguldakspor HAFTANIN FUTBOLCUSU, Avhan (Zonguldak) HAFTANIN HAKEMÎı Nıhat Güner (Orduspor HAFTANIN KARMASI. Yaşar (Gazlantep) Erhan (Goztepe). Muharrem (Rıze). Gıyası (KayserO Nezıhı (Bursa) Ayhan (Zonguldak). Hüdaı Eskışe hır). Voikan Zonsuldak) Necdet CBeşıktaş, Mahmut (Ordu) Vehbı Dıvarbakır). GOL KRALLIGI. 10 GOL ATANLARBPhtıvar (Bursa) Zafer (Rıze). Mahmut (Ordu). R GOL ATANLAR: O^er (Adana), Necdet (Beşıktaş). Sınan CRıze) 7 GOL ATANLAR: B Mustafa (Altay). Reşıt (Dıyarbakırspor), Rast (Fenerbahçel S\RI KARTLAR Doğan, Tayfun (Eskışehır) Güngör (Galatasaray), K. Mustafa (Altay). Gıyast. Cengız (Kaysen), Vehbı (Dlyarbakır), Mahmut, Cıhan (Ordu) .Osman fRıze), Erhan (Göztepe), flamdı. Muammer (Zonguldak), Bahtıyar, Erdınç (Bursa), Hayn, K Huseyın (Gazıantep). Eczacıbaşi Kulubu Başkanı Şakır Eczacıbaşı sporcuları kutlarken .. Eczacıbaşı sevinç, Efes Pilsen hüzün içindeydi... • Işts oglum, sen busun. kendlnl İyi tanı, hep boyle ol» derken. zaferm pn' ve Sergı Sa'ayında ıkı so • kahramanlarından Ete. Necatı ve Me odası . I n dakıkalarca b rbırlerıyle kucaklaB rısınde sevlncten dakıkalarca şıyordu • kucaklaşan. gozyasları doKen LocıEczacıbaşı'nm soyunma odosını \ertbeyazlılar... Bu odadan az ılerterkedıp, Efes Pilsen lı oyunculorın de ıse taTi sonuca yaklaşmışken tek soyunduğu odaya gırdığımızde ıse rracla her şeyı yıtırmenın verdıgı uşampıyonluk ıcın verılen ugraşlann 40 zuntj/u bağrında taşıyan Efes'iıler cakıkada yok oluşunun verdıgı uzunOnce Eczacıbaşı nın soyunra tu psıkolopk bozjkluk hekesın vuodcı^na g rd k, ortodakı manzara zjrden okunuyordu Efes Pıisen ın goz,aşartıcydı . Se/nc gozyaşlcn Senc calıştırıcısı R za Erverdı yıtırılon rv tutamayan Orhan'm gozunden S J r>actan sonra so/le d yordu «Bızınn zJen yaş'ar. kulup başkanı Şakır Ecbu savunmovı gecPiemız bu şartlarda zac başı nın sporculora sunduğu br o'anaksız Eczacıbaşı ı/ı ovnadı, ka buKet cıcek ve ardı arkası kesılme zandı tebnk tebriK ederız M /arıda k yen kucaklaşmalar sadece 23 sayı a'maTiızc karsm ık nVe kazcnılan bu zafer ardından cı varı 55 sa/\ atmamız buyuk başa ;enqıde Duyuk poyı o'an takım çai.şrıydı Doğan ılk yarıda doha lyı oyna t rıc sı A>'dan Sı/avuş un odaya grer )aa lırdı > g rvez |' sozu, «Cocusiar yarın sa• uî 16 00 da artrenman var. S9kerspor mac na hazırlanmamız gerek» oldu Ve Efes'm başarııı oyuncusu Do Sezonun beİKi de en ı/ı o/ununu ğan soyunma odasını terk eOerken Cikarton Necatı'yı kucoklayan k j l j p Eczacıbaşılı sporcula'i tebnk edemebaşkanı Şakır Eczacıbaşı Necatı y3 den ,'apamoa, .. Eczacıbaşı guzel bır ovunla Efes Pilsen ı yenıp Scnpıyoniugunu ılan edınce Lacıvert Beyazlıların ılk ıs1 tarattariarını selamlamak oldu Fotografta, solda Emır (9) Toma (4) ve Hokan Cfe yı kucaklarken . (Fotograflar E.ıder ERKEK) Aybars HÜNALP ' O ania Bcşıktoş bastırıyo'du Her an golu v yeo I rd K Me'ımet n topu A Kemal e dogru aclıgını gorunce, deparımı attım Topla buluştuğum an karşımda Mustafa vardı Iş'e o an hayatımın en guc da kıkasivdı Heyecanlı/dım topu avuta bıle ctabı 1 rdım Urkerek vurdum. top fılelerle kucakloşırken, bın ando uzerımde dolaşan karabulutlarm dagıldığını hıssettım » Kucckloştığtn seylrcine ne ler soyleyecekgm? « Önumde 7 mac var Seyırcıme eskl Cemıl havasını vs rebılırsem, kendıml mutlu h*ssedeceğım Onlarla en iyi şekil da vedalaşmak Istıyorum. Ö'u Cemıl. bıt k Cemıl değll. dırı Cem.l, bjyük Cemıl olarak ugurıanmaV ıstı/orum» ALMA ATA Amerıka'ı ün'ü koyo<cı Erıc He den n 10 000 ms're dunya rekorunui. Sovyet kayakcı Dm trı Ogoblın tarafmdan yenılendığı b ld.nl mıstır 10 000 metrevl 14 riakıka 25 71 samy^de çecen 24 yaş ndak Sovyet oğrenc yen> dun\a rekorurun sa'iıbı o'muştur Amer kalı Er c Heıden gecen ay /ap ian yarışrralo'da aynı mesafe/ı 14 dakıka 2812 sanıyede gecerek dunya rekorunu elde etm şt r. Kayakta 10.000 m. yeni dunya rekoru kırıldı Ziya Şengül: Beşıktaş Kuliıbü Başkanı Gazı "İki büyük Akınal«Cemıl çok ıyıydı, gençlerin onu ornek alması gerekır» dedı. kulübümüz AH Ui'as" «Sezon basından berı uykulanmızı kaçıran korkutaraftarına lu rüya bıttı Artık toparlanma devrı başlamıştır.» iyi futbol gösteremiyor, ne söylesek Fenerbahce ve Besıktaş inonu stadında ıkı puanı pa/losırken karşılaşmaYi Izleyen seyırclıerı de uyuttular. 2 aylık b r aradan sonra tekrar sahalara donei Cemıl 1 kutlayan Bes'ktas Kulubu Baskanı Gazı Akınal «Cemıl ÇOK iyıydi g«nçlerın onu örnek almasi ger©kır» demiştir. Gazı Akınal büyük mac sonrası «Beşıktaş ılk yarıda iyi oynodı koşan colısan taraf Sıyah • Beyazlı ekıptı Ikmcl yarıda ıse ıki takım aa kotö futboüarı ıle seyırcılerl uyuttulor. Besıktaş herseve karsın ıkıncılık, ucunculük mücadelesınl surdurecektır» şeklınde konuşmuştur. ŞENGÜL: cNE SÖYLESEK BOŞ» Fenerbahçe futbol takımı Teknık Dlrektöru Zıya Şengül «Futbolcu haklı, antrenor haklı hakem hakiı, pekl kım haksız> demiştir. İnonü stadırvda bır Ikı hare^etın dışında futbol olmadığını belırten Zıya Sengul. tlkı buyük kblübümiiZ stadı doldi'ran taraftananna futbol gosteremıyor artık ne söylesek boş Beşıktoş karsıs nda ılk yarıda lyıydık ancak şanssızliK yakamızı bırokmıyor» demiştir URAS «KORKULU RUYA BITTİ» Eskişehırspor yengısi Ile bayram havası yaşayan Galatasaray Kulubu Başkanı Alı Uras tSezon basından berı uvkularımızı kacıran korkulu rüya bıttl. Cok sıkıntılı ve uzüntülü haftalar gecırdık. D6nem basından ben her şeyın te r 3 gıtmesl Galatasaray'ı lıg sıralamasmda hlc hakkı olomayan yero Ittl. Gectlğimız hafta bir dönüm noktasrydi. Artık toparlanma devri başlıyor» demiştir, Anadoluhisarı Spor Akademisi voleybolde İstanbul sampiyonu oldu ANADOLUHİSARI Dün/a (8), Isnet (8) Yusuf (7), Zekı (7). Keıan (7), Selım (7), Nurett'n (7i Hasan 16) Can (6) I I T I A Hakkı (5) Can (5), B Ahmet (7) K Ahmet (6) Muraf (6) Ahmet Zumbul (6) SETLER 15 6. 15/10 15 6 İstanbul lıpıversıte Akademl Yuksekokullar Voleybol Bınncıllğırtı 11 T I A's.nı 3 0 yenen Anadoluhisarı Genchk ve Spor Akademisi kazandı İstanbul Unıversıtesı 3., D M M A 4. oidular. Jesse Owens öldü 1936 Berim O! mpıyatlarının adamı Jesse Owens dun olmuştur Dunyanın en hızlı atletlerınden bın olarak tanımlanan Owens 1936 Berlın Olımpıyatları'nda 4 altın madalya alaraK ınanılmaz bır rekor kırmıştır 1913 yılında dogan ABDlı atlet Berltn OI mpyaîları'nda 100 me're/ı 10 3 te. 200 metreyı 20 7 de koşmuştu Uzun atlamada da 8 metre 13 cm' 1 k dereces' ıle altın madalya alan Ovvns BeMın'de son a'tın mada'yasını Mencalf. Draper, VVykofî ve kendls.nın oluştur duğu ABD takımının 4x100 metrede 40 0 II© bınncı oldugu yarışta almıştı Berlın yorışmalarında beyaz ırkın usturluğunu ıspatlamasını bek'eyen Nazı Almanya'sınm Başkanı Adolf Hıtler zencı olan Owens'ın el nı siKmamak ıcin stadı terk etmıştı. Altınyıldız ve Cerrahpaşa, ilk kez liderliğe yükseldiler" Fehmi ÖZGÜLER Istanbul 2 Arrator Futbol Lıg 'nde gectığımız hafta rakıplennı yenen ve bırer mac fazlası bulunan Altınyıldız ve Cerrahpaşa gruplarında ılk kez 'ıderlığe yukselmışlerdır. Ote yondan Sedat Kant ve Cem I Guven goreve gıtrreyınce IKI karşılaşma yapılmamıştır İstanbul Amator Spor Derneklerı Federasyonu Yonetım Kurulu dı..n cksam yaptığı top antıda bu ık hakem ıcın tazTnnot davası acmalan ıcın karar almış'ır. Gectiğımlz haftanın rı şöyle olmuştur. başarılılaküdar), Namık (Suleymanıye) Orhan (Uskudar), Necrrl (TOE) Varuıan (Kuştepe). Serdar (Karacucu). Tahır (Usküdar) Semıh (Suleymanıye), Ibrahım (Uskudar), Muhsın (TOE). (B) GRUBU: Haftanın takımı örnekspor. Haf tanın hakemi llker Zümrut, Haftanın oyuncusu Mohmut (Örnekspor), Haftanın karması: Ahmet (Örnekspor) Huseyın (Sakaryal, Selâhattın (Örnekspor) Adem (Yesı'bağlar) Murat (Fındıklı) Oıhan (Kurucesme), Ismaıl (Yesllbağlar), Oğuz (Sakarya) Ismaıl {Sokarval, Mahmut (örnekspor), Armağan (Ferıköy). (C) GRUBU: Haftanın takımr Cerrohpaşa, Haftanın hakemi: Erol Ayaktaş. Haftanm oyuncusu Hasan (Mimarsman), Haftanın karması: Orhan (Langa) Metın (IÜSK). 2u!(ıkâr (Kanarya). Hasan (Mlmarslnan), B Huse/ın (Cerrahpaşa) Sabrı (Langa) Mehrret (Zeyrek), Recep (Cerrahpasa) Celâl (IUSK). Alı (Mımarsman), Erkan (Cerrahpaşa). (O) GRUBU: Haftanın takımı: Y Dırek, Haftanın hakemi. Ismet Yılmaz. Haftanın oyuncusu Varol (Y. Dırek), Haftanın ksrmasr. Gursel (Y. Dırek) Hakkı (Camlıca), Pırhan (K K Zara), Se'cuk (Y. Dırek). Hasan (Bey'orbeyı) Tunc (Be/lerbeyı* Muammer (Çomlıca), MuStofa (Kucu<koy) Iskerder (Catalca), Irfan (Bozkurt), Vorol (Y. Dırek). (E) GRUBUHaftanm takımı Tunusba<5ı. Haftanın oyuncusu Mustafa (Tupusbağı), Haftanın karması: Bulent (istıklâl) llhan (Tunusbagı), Hacı (llkadım), Gürhon (Yakacık), Bu'ent (Istık'âi) Mustafa (Tunusbağı), Arıf (Kâğıthane). Tuna (Selımıyo) Göneş (Tunus bağı), llhamı (llkadtm). Ayderrur (DSI Spor). (F) GRUBU: Haftanın takımr. Tuzla, Haftanın hakerrı: Cahıt Turkut, Haftanm oyuncusu' Turan (Altınyıldız), Haftanın karması: Yılmaz (Yeşılkoy) Eyüp (Altınyıldız), Enver (Tuzla), Halıl (Gungören), Huseyın (Vardar) Halıt (Tuzla). Umıt (Yesılkoy), Hrkmet (Altınordu) Turan (Altınyıldız), Zafer (Gokspor), Ferruh (Tuzla). (G) GRUBU: Haftanm takımı: Kanlıca, Haftanın hakemi. Sabri Çeltk, Haftanın oyuncusu: Rahmi (Soğanlık). Hoftanm karması: Hasan (Alarko) Kubılay (Kanlıca). Behlc (Kanlıca). Adalet (Soğanlık), Hasan (G. Hısar) Burhan (Hurrıyet), Bınalı (Hurrlyet), Dursun (Alarko) Rahml (Soğanlık), Metln II (Erokspor), Rıza (Şlle). Sabahattin Ladikli görevinden ayrıldı ANKARA Genclık Spor Ba konlığı Muşavın, Ozel Kalem Mudurü ve FIFA kokartlı hokemlerımızden Sebahottın Ladıklı görevinden aynlmıştır. Talat Asal'm Spor Bakanlığına gelmesıyle Bakanlık Muşavırlıgme atanan ve bu arada Ozel Kaiem Mudürlüğü görevinı de yürüten Ladıklı, kendi Isteğı Ile tekrar Emekll San dığı Genel Sekreter Yardımcılıı ğı görevıne dönmüştür. Ladtkll, yaptığı ocıklamada, Bakanlıktakl işlenn cok yoğun olduğunu belırterek, sıhl nedenlerle görevinden oynldığinı blldirmıştlr. • ANKARA Ergun Hıçyıimaz'm ıs' fası ıle boşalan Bisıklet ve Motosıklet Federasyo nu Başkanlıgına Yavuz Cakır getırılmıstır • İZMİR Turkıye Genc Bayanlar Voleybol Bırıncılığı 4 nısanda Izmır Ataturk Spor Salonu'nda baş'ayacak • ESKİŞEHIR Eskişehırspor Kulubu Asbaşkanı Yılmaz Sezer Futbo! Federasyonu'na bır yazı gondererek cumartesl gunü Istanbul'da oynadıklan maçın hakemi Talat Tokafı k ı J namıştır • ANKARA Amatör Ulusal tekımımız Moskova Olımpfyat grup eleme maclarının sonuncu sunu yorın Antalya'da Yugoslojv yq ll« oynayacoktır. KISA.. KISA.. (A) GRUBUHaftanın tak n 1 Cl^küdar Hoftanın hakemi Sabahottın Teker, Haftanın oyunc ı*<. Ibrahım (Usküdar). Haftanın karrrası Selahattın (Karagücu) Mehmst (Us
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog