Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 1 NÎSAN 1980 YEDİ SİNEMA BEYOĞLU AS (17 63 | 1 | P1 lH« SJ ATLU (44 O 35) S Erroj. Bael a ^ Krt"1! P F DC\'Y\ (41 01 hS) \n C Bron=o ı R I EMEK (44 S4 Wt B'vtU CtaUlar J M. v>n P T FIT\Ş (49 Bl b6) E ^er Havay» R I GAZI (47 9* 65) tfcitfn Yirmidört Yı''nd* Dünva EX ÎNCt (40 43 9S) I Köşeyi Dönan Adam K Snral 3 Kara Çadınn Kzı Zevnep t Taüıses EON\K (4S M M) C Bronson R I LALE (44 JS 3S) .Varej t A3t,nmeşc MELODt (44 13 14) Gar» A Delon R T SAKAY (45 M Z'.) Ç ~m Gsıetecl P T 8İTE « 7 b9 47) \ ah»l A13» RI YISNtMEUK (44 43 All« B l VENÜS (4» N 44) T Ak»n »1 Süru AKSARAY tPEK (K î» Bır Bak 'i 13) !T İST4NBU (Jl 83 67) 1 Irek ç^bai K Sunal 2 B»ock B B"20 KRISTâl ( î l 5" W) »1 Aıte R T «*FAK fîî 13 13) ASe B T TII DI^ (21 II J7) gın Güncste Ask R T V*J>VahsJ K »• Ilk sanat sineması Şişli'de açıldı Y Beled e Ea«kanı Aylekın Kot I Fuart qezer<«*i (Fo'ograf Erder ERKEK) cıİ! ve jabana kıl teh lılrMen suıekn olarak gosteıen omfsıne tum Avrupa ulkeİPiınJe sı't n s ' 1 run b r san t cınemnsı dun Ibt^naullula.Tn nı/me^.ne jcu dı Esla Uırıt Tıyatıo ' e Sınermsııvn bulundu^u vc de Aiı P<nra?og'u ve arl adaşları tarafından kurulan «Şışlı Kultur Merkezı» hak kında \unct c 'er şu oılgıjı •veıd Isr •Bıhndigı gıbı başta Fran <;a olmak uzpre tum A\rupa u'.veVnnde <sanat ve denonıe s nemalan adı vet !en kalltel] fı'mleri ti olarak gostenrıT Kon t,mi7de sınema > ı"iriarnın sıncma kultur kuru'uşların n çabilar.\ ia oluşmuş genış bır s nemasever kıtlesı \ardır Bu bıhnçlı spyırcın n K'îtı&lrıde mut'oka ı!ş:ınç bır f im sej redeb leceK' bır sa !on uzun «üredlr Mr İİIÖ7»C hahne gelmıştl Şışlı Kultur Mer'cf7i Sınema Salonu bu ıhtAacı kaışılajacaktır Dıl°îrımız bu tur saionlann s«jt uvn artmasıdır» Salonumuz normal bir sinma sa!^nu gıbı gunde < seans gob*crı yapacak ve cene normal sınema bıletıyle fıi^ler ı?lenecektır Herhangı bır uyelık koşulu yok tur Bu acıdan Şışlı Kültür Merke/ı Sınema Salonu, Sınematek Ataturk Kültür Merkez! Sınema Salonu gıbı s nema kul'ur kurumlanndan çok fanUı bır ışlevı ye nne getnmektedır Obur \andan kısa film alınındikı çahşmalan yureklendırmek amacıyla, her f Imden once bır kısa metraıh hlm sunacaltız.» Şışiı Ku'tJr Merkezl Sineraa Salonu nda göstermeyı pıoptamlad ?imız fılmler arasmda ^ıa\uz özkan'm • Demıncl», Omer Kavur*un • Yu'uf ıle Kenan», Erden Krnl m »Bereketh Topraklar Ü7ennde« Ah Hab:b Özgenturk'ün .Hazal», Zekl ökten ıiı «Duşman» adh yapıtlan \er alacak KADIKÖY AS (M 00 S6) Kflçflk Kı»ın Büyük Arzusu. ATlANTtK (3S « 79) „ I*rancılar K1DIKÖY (17 74 00) Janw> Bocd Kr»iin Hırmeücde K F N T (SS 98 12) .. Abba f t r K S (36 01 12) . tsaz«y I A'tınraeje SIKL11A (38 M SZ) S«j an T Arabaian İ S K l D U t CÎ3 34 73) X Ceau e 3 I Î Kan^tı 2. îstanbu! Ulusiararası Çocuk Is anbuı Beea,esı e Kutjpnanecılsr Derneg ıstonbul SLbes nın bır! Kte djzenlec k!er 2 Istanbul U us'crarası ÇOCUK rsîaparı Fucı djn Taksımdskı Aîalurk Kuiuphanes nde acılmıştır Beled^e Bcşkaiı A,tekın Kot! ocıIfîta vapıijı KoıuşTi3Qa k tap sev'glsmı okuma S9vgıs n ıisonlaro cocuk yoşta oşilcmon n îopluTunuz ICIT son derece oneml o'doaunu v^rgulamış «va rınımız n gu ences o'on cocuk'a'i'nı zın en iyı b ç ^ d e eg'i'mesırde coba Kitapları Fuarı açıldı tıldığı sergı/l gezm ş'er bu arada ha zıliKİanm uzun zo^oidır surdureı do't ı kokul /u'dun ces tlı yore er nden fOıklor gos'e'S sjnmı^tur 30 n san tn h ne dSK surecek oıan 16 Kutuouane Haftcsı \e 2 '«tc'ıiii U uslaraası Cocuk Kıtoplcrı Fucrı cer cs/es nr'e kü"'a cocuk s neması re s TI af s se gıler n n /an s ra «Coc K Yazpn nda Gcse! I et SITT» kor ı u c eT>p"/un \e koi'era/s dız s oe yer a J ak' r oos'erTiek hepimlzıi gce\, d r Bu fuor l"eTi cociKİora kltap sevgısını asılaya cak hem de cocuk * ıap an konusun da b Igı alış verştie uiaiaı< tanıyacck lır» cJemıştır De iea n lstartbLl Şjbe^ı Bas^anı Nabe/ Oidsr ın de 16 Kutuphone Haîias! \e 2 Istanbul Ulusa'orası Çoeu< Kttopları Fuan hakk nda acıklayıcı b o "ernes r d i sor r o c^g r lar Z1 yab^ncı ulre ve 21 /erh ,a,mcınn ka DEVLFT ( « 53 36) ODA T t B i ? Hıç . Son•usluk Kıtap Ev'» S& ı Ç»r > Fer, Cuan 13 Jj »lek Ç ı gl Bonek R«1K9 C Tes, ıl 00 15 00 Pazar 11 C0 BtTÜK • > iDuru«ma» Curci C T»Jİ Î0 00 Pazar 14 •» F t T İ H C6 53 S0) t~ ^ pan» Ça 2» 00 Parir I J 30 • 18.30 ıKr^r 7,» P e r . Cuma 21 00, G Te^S l°J0 : i 00 MUHSİN LRTlf.RLI (10 7Î *0) «Erıek K at » Ça' 2100, Pazar 1=30 13 1} «Bı ia'jin Aga» Per Cuc b .1 co, C Tetı Io30 21 00 KADIKOY (3* 31 »1) «Bab&iın Go11 e ı» Ça TAlar 15 30 « v ollar Tüto ıciu Per . Cuaıa 19 00 C Tesl I J ^0 1S00 ISKÜD4R m 03 97) *Atm*rıOnyt.» Beben ÇaPer , Cuua 2' 0) C Tesı ..JO U 00 P a s 15^0 TEPEB4«I (44 7» o«) tSoîozım Mavalı» ÇaPeCuma 18 30 C Te«ı 1ıTO rCodot GelcL» P,?<.r 1 10 ALt POVR*7O(.LU KORHAN ABA\ (Şl«li tnıit T «7 S" i:> «Yed, Dclher» P T«»i hatiç t m g«e n 00, Car C Tesi. Parsr 16 00 BtZtM TtYATRC (Kenler T. <t 3S *)} «Piç KLTUII» Saıi Çar. Pe' C Tesl, P B M I 21 VO. Ça' . C Tesl Pezar 18 00 f.URlZ SIRURİ . ETSGI'1* CLZZAR (Krntrr T. «i 3İ » ) «Cron Int« Blr Yo!» Car 15 00 C ım» îl 00 C TtM Pas 15 00 G. LTKL . C. ÖZCA.V (46 M •1) «Sülürran Bîcanat» P Te1 har'ç ber goce 21 00 C. Te' Pazar 16 00 DETVLKISL K\B\B£ (44 H 7j) fRck'amlan» P T»•! har ç her jece î l İS Çar C Tes! P37b ld 3î t R KM l " («ian Slnrm^ı 47 nî P Tesi h>mç her gece 'a) rn J3 C TePmı 17 00 tsT^NBCL BtRLİK SAHVESİ (>lrrsl TaTjtın . Krnter T 46 3o SS) s41 • 4: den lasan Manzara ar > P«ı 13 00, Cı^ ıa Î'OO l'OG k l N T O\IVCXI 1RI (K M » tıUpoM (evtc T I J 01 7») BCKiHJ rcaki P«nccts Çsr ' • r»! > iı oo Pe 00 Cıra» •ı 00 C Tei Paıar » 15 00 13 C Q (Harbln) da \ u~ır aT *> •a ı P"r CLraa C Test 21 "0 Çar Pajrbi 13 00 C Tt.i. P*iüT IaOC VCJAT tTGLR OM1 fmn T 47 97 17) cB ytWk Cocı.iu P Te*i hanç h*r jsc« Jl 00 C Teet P»^ir le 30 ASfda Ferhat ile Şirin Balemizde Modern Eğitim Dunyada /oşava 1 'anot tör lerı arasınaa muz k tıreket es*et k • plas'ık m mkorokter 1 tınast k o/jn /e kor^nra'ı ogele n b rarcHa top cyai cBa e Sanatn h ç kjşkusjz akaden k oisunrrodern olsun çok D lınc 1 ve c dd> eğı'tmı aerektıren \oru CL, a cetın cai şma an zorjılu kılar Turkı/ede de otuz bsş yı' onces ne varan b r S«cnışte Is'anbuida ve Anku raaa un u ba e o'ontesı Oame N net'e de Voioıs a d ger ycbaın ve y f l ı bale sa na:c ann n eğ tımlor /'e «bale sa"atı» dogmuştur Tu < Ba 8S1 nm beuh k şı I < kaTanması V2 er'enp^ b:sto An<ara /e I«tanbui Da/ 'et Ope'a ,e BT e kuru1 sla f n Anknn Is'nnb^i L°i r De 'et koiçervatuaiıarı" nın, r«t Beledı e Konservotno rı'mn ve canşna'nrı etkm! / KOZC ™Of ta oınn bot\ uzel ba le de'^hcieler nın ve o<<ulia r n n sa\estrds cluşficktadır Bale eğıtimınde onemlı rol ovramal%a 00" b j okjl or dTi b c!9 ozelltkla TV de b r sjredenbe'i goste'ilennı once tKe^t Baıe Topluluğu» şndı de «Oya Ba e Toplu'jÖ^» adi a!t rda ılg > a ?!ed ğ T z O,a Gams zoğ u nun yo ne'rn ndekı « d a Bale Dershcnes'»d r 1937 yılırda kuru an «Oya Ba'e Dershanesı>, M llı Eğıtım BaKanlığı na bagîı olarak, do KUZ y llık bal© oğrenım nden sonra Vı'lı Egıtım Bakanlığndan onavlı dıploma vemeKtedır Ba'e eğıt mmın Ankarc Sonct Tı,otrosu 17 yılında sev rcn n ka'şısma Ik Kez bır Naznn Hıkrret yap tı ıle cık yor Uzun suredlr calışmoiorı surduru ei 'Fpriiad ıls Şırln» (Bır A«k Masa ı) 5 n san gunu o/nanf c 3 boşlavaco1' O ^n Istaı bui B r k Sahesmden Ms'al TAYGUN un konuk o/L.ncu o cok katılımı 1 e gcrce<'eştır idı S3h*ie ve g ysı tosarımı H"'l! Scv'o ve ozgrn mjzkler T n j ' SELCUK 0 at O\unui başl ca ro'ler n n da ğılımı ıse ?oy s Menmeie Banu vu Me'd TAYGLN " e ' r 1 Ihsan SAMV'AR Feıhadı Rutka/ AZ 7 Ş r n Inc L'dur AL TUFK Munecr m 1 Sjat JLHAN Hek'mbosıyı Afn«t CAKALO2. Gs'en 1 Rana CABBAR Dcdı yı Soıp! 'NANC SorvınT 1 Serop EYUBOG! U Behzcd 1 Şener KÖKKAYA Serf U^ta/ı A'tan ERKEKL! Do^ s 1 Yaşor AKIN Ustabasıyı Aı ERKAZAN, Semerkon*'ı yı Niet n BALAY cci lond rı/or D as ro'terı ı^e Fusun ORUC 0 7İ em ÖZKAN Ugjr POLAT Oc ız BUDAK HcİLk CÖMERT Oıhan KARATAŞ AİI KARTAL ve Kom/ ER3UN pcy'ast lar. Aksal'ın oyunu bugün AKM Oda Tiyatrosunda başiıyor S^K ttın Kudret ^ksaTn Bw Hıç Sonsuzluk Kıbo\ 1 a'i nı taM\an oıunla1. busun saat 18 30 da Ata1 j ıv Kult ır Merkezı Oda T\1 osu nda 01 nanmava bag ! oı \ sil'n o%unu daha önce ^•natçının hastalıgı yüzunden er'elsnmıstı ikı o%unu da Dınçer Su nipı jonettı Ba> Hıç t« rolle1 D nçer Sümer ıle Gülgun Kutlu Sonsuzluk Kttabev. nde ıse Dıpcer Sumer, Den'z AUer A>şe Sungiır o>nuyorlar BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123456789 8 tnlü Turs »eneW»nnıîen. TthUIIDAV AŞM.IV* : 1 B.r uıunİJk ö'çüiü î P*o on karjıtı negjtıî e!«ktrik •romu 3 B1r çclrı ceTear» uzunlutuna eklecen dar p»rça. 4 Tes* radvoakfî cislmlertn rajrdıklan ıçjılarduı birl 5 î v vı i(üie çsker srılanunâa b r f8î Bir baŞlaç 6 Tükürtlk Tep<ı deiır 7 Btr d">lnln Tucudund» olu«£n t&rn tiirdtn bir yavruyn o'u«ruraoilen eaih £ÖM 8 A^kerlıkta bır rutb* S Tersı jilk klrnsa. CÖZCMÛ «Î^T^ 0 ı B^T not*. Oya Bale Topiulugu Nukhet Duru II* blrlikte bir TV gösterıslnde. y n sıra Pa ıtcn m Rıtm k J ırnas' k Sol'eı M mk Ka rakter Turk Fo k oru Bals Ta r h Kostum De^or tanhı Mak yaı Mazık Tan'11 ceçıth u1 keienn korak'er oans an og re! 'TieKted r Bcle oğretmen' ğ nı O a Gorsızoğlu yapnaKta yardmcı ogrefnen oia'ak Gu le'i Arda< ve Darrla Ekş oy J calışTtO'.'ad rlar Sol'eı og retmenlıg n O».an DeT r s Kostum • Dekor Tarıhı og retmsn'ığ ny licıla Yar yop maktadı'lar idarı ış e'e Su he 'â Turgutaip bakmaktadır Ayrıca Oya Ana Okulj bolü munde Hole Gozen<an gorev yapmaktcdır Ova Bale Ders hanes n>n bjgune kadar yetış t rü 3ı d°ğelı sanotcılar ara sınr'a halen ç;erek yjrt lci ve vu"t d şı opera kuru ı s aında calışan balerınlerle konser vatuar oğretmsnl ğl ycpan.ar bu'unmak'adır Okulun kurucusu, müdürü ve ogretmenlerınden Oyo Garrsızoğlu dort yaşında ba le/e başarrış, sonra Istanbul Belsd ye Konservatuarı Ba e bo'jmünu Olga Nuray Olcay' m ogrencısı olarak bılırmış Londra da Rambert School'da bale staıı görmuş yurda don dukten sonra Konservatuar ba la oğre'nenı olmuş, bu arada başarılı ba'e resıtaller! ver mıstır A/nca on yıl p yano caımı$, bır sure de Ingılızce oğretmenlığl yapmıştır Ova Gamsi7ogu Koregrafı sanatın da ozellıkle «Cağdaş Tur< muzıklöfi ve Turk gı,Sılerl ıle o'uşan, üer. aniamda ve yen lık taçıyan Bale yapıtların n oljşmast» ınancını ve umudu nu taşırpaktadir «Toprak Şiir Ödülü» yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Ozan /azor Öner Faijk Tcp rok ın vaslyetlne uyularak, se cıci kurul uyelerl, ftdullendırmeye katılmavan yapıtlandan her rang1 bırısınl, adaylığa önerebilecskt! Secıcı Kurul u/eleriTn ortak göruş'ert a!ınarok, odulo doğrudan ozanı ya aa yayımcısı tarafından ka t 'an vapıt ar dağerlendııilecektır Bu değişiklik nedenıyte. oduie aday oıma suresı ntsan sonuna dek uzatılmıştır SOLDAN SAÛA > 1 Çslıjmada trertm dflfflklOja lle aonuçlanan nıhul bo•oklok. 3 Sonuna blr bsrt •Ueıüna »a. üıüntü olur Tersl barvkn tıutsUklannduı bols$ıa ve lnssnlars koltylılü» feceblUT olam 3 E»kı dUd* uğır. Tersl atılnn 4 CaraU k»pU n balıklarl* dlger d«nix hayvanl&nnın ya$amasın« eivertşü koşuilar saSlasmı; gtreç. 5 Blr kuna kurulofumunm staıg»»!. Tersı blr pua btrlml 6 Ani Tem gert. T Ten* kısa, lsoe yeçü bltü. Tersl eskl (Blde egltan. 8 CNft Bt*LMAC\MN SOLDAN 8AĞ4 : 1 Kataiix6r 2 Ayatm«k. S Sıvm. abOT 4 ınaK. Rın. 6 M( nA. « Pataly». 7 An loB g tınaK Ab«. 9 uufcnT. TUKAEIDAN AÇ^ÖITA : t Kaompatı 2 Aymgset. t Tav*. tısA. 4 araknA. An. 5 Lt Alaka. 6 İn.ar 7 ZabıtsUr 8 öküı. Obs, 9 TaJdtat. «DÜŞMAN» FİLMİ LONDRA FİLM FESTİVALİ'N'^ DAVET EDİLDİ Her yıl, kasm oyında dQsn lenmskte oloi «Ulus orarosı Londra F \"i Festı/on»n3 bu yıl TurH/eden DUŞMAN f'mı davet edılmıç'r Bıtındiğ! gıbl Lond'a F n Festıvalı o ,>! [çıde oığer fes tıvalierde odul kazanmış fılmîe nn cağrıit olarak kctıld'ğı bır festıva'd r Festn aller fesiı\a!ı olarak mteleren ve oduller kazanmış, seçrre fılmlenn gostenldıği festıval ycışma^ z olarak yapılmaKfa festvc! sonun (Ja, festlvalm duzenley ci3l o'an Brıtısh Rlm Inst »ue (Ulusa! lnglliz Ftlm Eistıtusu) katı'an f ilmler lcınde b r değerlendırme yapcrak en ı/ı fıimı secmek te ve odullend rmektedir. Geçttğımlz yıl lclnde Londra Fılm Festival, ne Türkıye'den cağnlı olarok kat 'an SURU fıl m en ryl fılm secıierek bu/ük odülu kazanrnıştı BİR TİYATRONUN ALBÜMÜ: UZUN İNCE BİR Sevgi SANLI Gülriz Sururı lle Engln Cezzar nasM dort vıl tiyatrodon uzak kaimışlar' . Tı/atro nasıı dot yıl onlardan uzak ka!mış' .. Olacak şey değll. haI karnas Balıkcısı Bodrum un en mavl, en ışıltıl' bır gununde evm n bodrumuna Iner, karan I kta kahrmış bir sure «MavMıgj düşünmek ısterim » derrii Gulrlz Suvn ıle Eng>n Cezzar da sohne ışıklanndan ayrı duştükieri sürs sahneyı duşjnmuşe benzerter Bu yeni bır boyut, yem bır derinlık geîlrmış o/jnlanna Gülrız Suru'i b r kı tap yazmak fırsatını bulTias «K dan ınce, kılıçtan keskın ce» Vaktını boşa harcoTi ş sa ynrraz Bulduğj ad da ne 1 guzel değll mi .. «Uzun ınce b r yol»un da ayrı bır ıncelıği var Oyundan sonra kendllerml katlamağa gıttlğımde Gulrız Hanım bana sordu Cumhur yefte cıkön yazı larmızın odlorını s z mı koyuyorsunuz'. Bazen sayfayı du zenleyen'er koyar da Şey Genel'ıkie ben ko yuyorufn İ3me bakmco neden soz •ttığlmz pek arlaşılmıyor «Tennessee W Iıams ve Mark z Postanes » ya da «Dans Eden Tan'ilar» g bı Tabic Den okjyorun T /a'ro meraklısı o<u>or ama . Tıyatro merakl 31 onayan da okj=un «terdm Hani baKOrsınız t yatro/la ılg lenece g' tutuver r Wa''er Kerr «Equus» «Kühey lan» ıcln yazd ğı eleştlrtye «ln san bcş r'ı Lrygor aş ırma'» adnı takrrıştır Hayd' 0 nff'/^e rs Ya «Mannı nt» «Inan Avı» devınce Snakespeare c'en soz edeceğı k rr n ck na geiırd 9 KL ağtm bokulTJs oirrasa bel k de «A le AfDurru» g bl blr baş k atcrj m bu /azıya Gulrız Suru'ı ı e Eng'n Cezr za yenı oyun'orında bır aıle albjmurün sayfalarım ce/ıuyor lar Bu Turk Tıyatro a les n n atbümu Cevnlen her sayfada sahnemıze emek vermış kışıle rm resıml©'inı, a'ışlerını göruyorsunuz. Bu arada Cezzar c'f t nln zenqtn repertuvarlarından sohneler bırbırlnı ızlıyor Mu*!r I s Sabahattın'ın «Ayşet ope e > t nden «Irrra La Douce> a, 'Ke soniı AIı»den, RHorn'et»e Ka oar yok, yok Yırmı yı! oncek! rs3imler"ie bokıyorum, Gu'nz Sururı nın Bugjn daha zorf. daha cîımlı Bu yazının baş'ıgı «Hsr dprp tazsT < e o'abıiırdı 1 olan sadece o Kocoman YOL kapkara gözlert değıl, kışları Guzel olan sadec* o bıcırriı vucudu d€ğil, solmad* so ÎD'^I O gun kadınlor arosın da az bulunur böylesi. Yoksa yem yetmelere kım bokordı?. Engn Cezzar"ı ylrml yıl 6nce <Hamlet»de gormüştüm. Şaffat. kara trikolarnı gururla taşryan br motıne ıdo!u/du o zamanr \a Beden o'cüsnnl konrya•narnış ama bugun dana ılgınc bır Haniet sunuyor bıze Yetermre acı cekemediğl lc n acr ceken yeter nce kızomadıâı ıc n kızan, kızaran bozaran, soluyan, terleyen kısacası yaşa,c:n bı Hamlet Hatılet 1 oynayabı "ie< ıcm bekı onu y'rmî yıl bogrınoa taşıyıp buyutmek gerei' r uzun ırce bfr yolda İkı o/uncu s nerta tle t^atronun b r karş laştırmasmı yap yorlar oyunun sonlarno dogru S p'~ıa f 1T1 bır aıle a(bumjnun hız ı cvrılmssınden dogaıus o'atiaz mı'' Zaman'a se! ş p bır optık snr, bır ışık m "icır sı kes Imıştır 8ıld ğtm en gjzel tanımı Dag'arca nın «KapKor^nnk c uverırd / Güpe r r u K ' / Gız mnsalı s nerra » G^ns = so"a» ann en eskısı tn so lusu Tı/atro <arşısında r •=OP ''fon qo me d»ğ I mıdir' S i3Ta O>UICJYJ da oyun alan n oa co/ değıs k açılardan kt şa'tr AT'a secsn goz komep rat n gozjdur b nım gozum r=gl Karo'anın gozuyîe anan tar de1 klertnden bakmak bır çeş t rontgencı! v qıbı gelır bora Oyuncjv a yuz yuze olmok i'term AraTiızdan blr akmı gectı m gonul gozj/le neler qoru'ur ne'er Tya'rocunun yaptığı su ÖStune rssım cızmekmış Oîsun! Ardınaa bır ız bıakmafc dıleği ın'îa'Oi5 unjn en guzeı tutkuGene de d'zgınlenmesî n b r t'itku Tıbellı La«uma c zılen bır resım us'ondo tcm bır yıl uğraştıktan son'o b>r gecede bozuvenrierrrı«î Tbe'll Lamalann bılgel ğı uT3k benden Yazık bunca emeğe dfyesım gellr. Dr. Ihsan Ünlüer OKU Ohl BIJDUR SOHlJiy 4. Bosısf Çıkfı IdnttiıM: . ' TUHKOCAÛI CAO » * i CACMOÛLU »TAN1CL GRAFÎKERLER, HER YIL «GRAFİK ÜRÜNLERt SERGİSI» DÜZENLEYECEK Grafıkerler Meslek Kuruluşj, cnumuzdekı yıîdan başlamck uzere her yılm ocak ayında tum profesyonel grafık sanotçılanna açık o'mok uzere bır cGrafık Urunlen Sergısı» duzenleyecskt r Gra'ık sanat ürjnlerlnın top lu haloe kamuGyuno sunulma S', bu yo"a mesieğın tanıtılması ve grafıkerlsr n daha nıtelıkli urunler vermeye ozendlrılmesl omacıyla gerceklestırıleoek o lan sergı, illustrasyon omblem reklam totografısı, afış. amba\a\. yozı, gazete ve dergl llan!an da larında yapılacak, ycpıt larda 1980 yılı lcınde tesarlanrrrş va bosılrrış olma koşulu aranacaKtır Kesın yer ve tan'iı daha sonra duyurulacak olan serginin her dalında o yılın en lyı qrafik sanat ürunlerı bellr'enecektir. Zonguidak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından Akademımmn ıhtıyacma karşıhk açık bulunan 7 Derece Okutmanhk kadrolarma ikı adet Ingıllzce, blr adet Almanca, bır adet Fransızca yabancı dıl derSj vermek üzere ılgılı dalda en az dort yılhk Ünıversıta lısans mezunu kışıler Okutman olarak almacaktır Isteklılerm en geç 25 rusan 1980 gunu çalışma saatı sonuna kadar bir dılekçe oz geçmış bıldırimi ve ögrenım belgesı ıle bırhkte Akademımıze baş vurmaları duyurulur NOT Akademımızde 1 Derece «Kuruluş ve GeBşme Güçlüğü Zammı» ödenır. (Basın. 12774) ~ 1739 Sinema yazarlarma onur belgesi verildi SIY\D (Sınema Yazarlan Dernegı) geçmış yıllarda sınema eleştırmeîerl vazan eîe^tırmenlere bırer onur belgesj verdı S1YAD Başkanı Atılla Dorsay. cumartesl gunu Turk Sınematek Derneğı'nde yapılan torende yıllarca sınema konusuna emek veren ama çimdi çakşmalannı başka dallarda surdüren vazarıara sınemamı. za >aptık]an kat*vila,rjan oturu teşekkur ettı Dorsav. yazarlan sahneye çagırarak, onlar'n smema konusundakı dusuncelerını ızleyıcılere ıletmelenn, safeladı Yazarlara beıgelerı SIYAD Ikınci Başkanı Kâmı Suveren ıle SIY\D Genel Sekreten Turan Aksoy verdiler Törene çagnh olan Nıjat Özon ıle ÇeMn Özkınm gp'Trrd 'e^ Fotoğrafta onur belgeitnnı al^n yazarlan bır arada goruyorsunuz (Soldan Saga) Rekın Teksoy Halıt Refıg Oktay \kbal. Burhan Ar pad Vehbl Belgıl Husamettın Bozok Tank Dur&un K Şakır Eczacbaşı Salâh Birsel Tuncan Okan, Alım Şertf Onaran
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog