Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r ALTI CIJMHURİYET 1 NİSAN 1980 87 Şahln evln kopısıno g.ttı, eşıklığe paçovroton sıkıştırdı, yanm teneke gazı dokup kıbntı caktı Sonra paçavraları, tenekeyi alıp evı bırkaç kere, orasını burasını ateşleyerek dolaştı geldı «Ben arkada beklıyortm, sen burada mı kalacaksın?» «Gıt arkaya, dışarıya kım çıkarsa vur'» «Samanlıkları''» Memık Ağa. adamlorı koca dut ağacının govdesmın orkasıno saklanmış Halıle ver eaıyorlardı kurşunları Halılse hıcbı: şey yopmadan olduğu yerde ses cıkarmadan. kıpırdamodan öv le duruyordu Dagdan asagı da dongelelen savurarak sert b ı poyraz eslyordu Yalımlar gıttıkce evı sarıyordu. Ateş kapıyı baştan sona sarmı= ı h r c ı kata çoktan atlamıştı bıle Samanlık, ohır bırdenbıre tuîuştu. bır onda gokte sunen yalımlar sav rulmağa başladı Ortalık bırden gurduz gıbı ışıdı Avlu cepe çevre yapıydı ve Kose Şahın en buyuk ustalığıyla hepsını can alıcı yerlerınden kjndaklamıstı Köyun ıçını de bırden bır hayuhuy aldı Golgeler durmadan, buyuyerek arka arka/a kayalıklarda yuruyor, duşup kaıkıyor, uzayıp kısalıyorlardı Ycnan ev lerın ışığı buradan kolenın burçlarına, dagın doruğuna ırmağn ustune kadar vuruyordu Yalımların lyıce sardığı kapıdon Arap bırden uouzun boyuyla canını dışarıya attı gozlerını kırpıştıra rak avluoa oraya buraya seğırtmeye başladı Sersemlemış, ellm gozlerıne koyarak, bır şe/lerı gornege calışıyor, ortalıkta do laşıyordu. Yanan ahırlardan at kışnemelerı, sığ'r boğurtuler) gelıyordu Arap avluda oradan oraya koşup duıuyordu cBenı oidurme Hahl, benı oldurme Ben bır garıbım ben bır kaçağım » dı/ordu «Ben sana bır sey yapmadııTi Ben ışımı gordum. benı oldurme Anam benı beklıvor Trablusta, benı oldurme Senı bekleyen'er gıbı Benı oldurme s Halıl ağac n govdesmın ardından Araba ıik kurşunu salladı, kurşun geldı, Arabın omuzuiu deldı gectı Arap, kolundan, karnından. boynundan bırkac kurşun daha yeoı Kurşunu yedıkce kendı yoresınde delı g bı bır hızda bağırarak dönuyordu Soira bırden ok g bı koşarak geldı Halılın arkasına sıperlendıgı aga1 KEMAL cın govdes'ne sorıldı Holıl agacın govdssını bırakıp, bır kayanın arkasına gectı Arapsa oroda, ağaca sorılmış, dolanarak, boğulur glbı sesler cıkarıyor «Benı öldurdüğune lyı etmedın Halıl,» dıyordu tBsm, benı 1 1 ol . o . olaur . ıy et medın Holıiıl, Halıııııl » Ve ağcra sarılmış, dışlerıyle tırnaklanyla govdeyı hınltılar ctkararok cırmalıyo' durmadan oa donuyordu Halıl bır daha Kjrşun sıkmadı Araba AraDin hırıldayan bağırtılan bazı bazı kcyalıkları yankılandınyordu Koyun lcındekı gürultu, hayuhuy pnt'kce r'tıyo'du Kımse de Memık Ağanın yanan konagının yak nına gelemıyor, uzaktan gokyuzunu tutmuş yalımları, yalımların cydınlct'ıg, kaleyl arkaaakı keskın kayalıklı mor dağı, mor dag yalımların aydınlığında kıpkızıl olmuş. golgeîerle bırlıkte sallanıyordu, seyredıyorlardı korkuyla, uykulu Bır kısı.n Koylu de karşıdakı kayalığın ustune bırıkmışt' Bur c j n Memık Acanın avlusu, evı, evın n arkası olduğu gıb! goElındekı tu'ekle oradan oraya kosan Ho''lı, arkadakı lığın ustune oturmuş kıpırdamadon orada oturan, arko kpr pıdan bır'sı cıkınca hemen onu kurşunlayan Kose Şahın, go u \orlardı Yanan kapının yalımları arcsındon fırlayan, ortada şaşkın kalakaîan Arabı gormuşlerdı Arabın kurşunu yeyır.ce goge yııkarı fırlamasını sonra gıdıp b r kurtarıcı gıbı koca dut acjcıra sarıiışını da gormuşlerdı Dut agocına sarılmış onun yoresınde fır donen Arcp arada fcır korkunç hırıldamaları cığııklarıyla kovun gurultusune katılıyordu Yanon evlerden ınscn c glıkları da, koyun at klşnemelerıne, okuz ınek boğurmelerıre karışıyordu Koyün butün gurultulerının üstünden de kopek urüşmelen yükselıyordu Köyun butun kopeklerı, ev yanmağa başladığından bu yana hıç durmadan uruşuyoriardı Horozlar da kesık kesık, hep bır agızdan otuşuyorlcrdı Yalımlar, essn poyrazın onünde sonüyor, uzamış yalımlordan bır kısmı da kopup, koyun ustunden aşağılara ordı ardına savrulup gıdıyorlardı Bırden buyuk bır yalımın varıp Arabn sarıldıgı oğacın ustune konduğunu, o ando da ağacın cayır cayır yanmaya başladıgını gordu'er Yangm dut ağacının dal r larından aşagıya ınlyor, A ap da hızla donuyor, kaçmayı, ağoç tan ayrılmayı akıl edemıyordu Ardından yalımlar, ağacın yores ndekı calıiıklara, oradan da govdeye atladı Arap, yalımın ortasında kalmış kendısı de tutuşmuş daha donuyordu Sonunda yalımıarın ıcınde yıten Arap gozukmez oldu, bır daha da sesı sedası cıkmadı. «Benı oıdürduğune lyı etmed n Halıl » Ta Trablustan bu yana Arap kacıyordu Onurı mecarasını Holıl de, butun köy de. yakın koyler de bılıyorlardı Ve bır gece onun kabılesnı basmıştı obur duşman kab''e Kabılede kım varsa hepsını kılıçtan gecırmışier, bır tek Arap kurtulmuş, gecenın Varanlığna kanşıp denız n kıyısına kaaar gelrnıştı Obur kabılenın asıi oldurmek ıstedığı Araptı, onu do kacırmışlardı Butun bır kcbıleyı yoketmış'ı ama duşman kabıle onların aradıkları bu Araptı Bu Arabı bulup oldurmeden de oclerlnl alarrayacaklardı Bunu bı'en Arap den z kıyısınca yurâdu, kıyıda beyaz badanalı bır şehre geldı Ve o şehırde ancak uc gun kalmıştı kı, bırden duşmonianna benzer üc atlıyı şehrin sokaklarında gordu Ucu de soylu kır Arap atlarına bınmişlerdı, bel!& nnde kılıçları, hancerlerı ve tabancaları sokuluydu. Ucü de kemerlı burunlu, uzun boylu, zayıf, ınceydller. Beyaz agellen esen yelle savruljyordu Kartal bakıslıydılar. Arap hemen oradan tabanlan yagladı Başka bır şehre geldı, orada da burun ları kemerlı başka adam'ar yetıştıler ardından Bır gece, bır koşede Arap onların ucunu de kılıçtan geçırdı Sonra arkasına üc kışı daha duştu Onlardan kurtulayım derken bır vapura bındl bılmeaığı, adını duymadığı bır başka şehırde ındi vapurdan Bır kervanın ardına takıldı, orada da duşmanlan yetıştıler arKosından Kemerınde altmları vardı Kervancıdan soylu atını istedı Kervancı atını ona vermeyınce kılıcını cekıp atı ondan zorla alıp cole surdü Duşmanlan tozu dumana katmışlar arkasmdan gene gehvorlardı Bır Bede^ı kabılesıne sığındı colde Bu guclu kaöıle, son klşıslne kadcr onıaro sıgman bu konuğu korur. duşmanlarına vermezdı Geioner buydu ve fcj gelerek hıc bır zaman bozulamazdı Arap c a d a bırkac yıl kaldı O kab Ieden bır kızla da evlenıp bır de cocügu o'du Ama gene bır gece olan oldu Duşrranlarındon uc kışı gere kır atlar ustunde gozune gozuktuler, kılıclarını cekıp Arabın ustune uşuşurlerken Arap bır yolunu bulup aralarından kacıp kurtuldu Velhasıl Arap nereye gıtmlşse o ü« atlı da arkasından geldı Sonunda Arap bır gün Antakya üzerinden, bır kır ata bın p, doludızgın gelıp Memık Ağcnın evının avlusunda durdu. (ARKASI YARIN) Seçme Smavma Hazırlık Programı 1 Sonınun Çozumu 2 = 6 ıçin y ve z nın degert 2 1 2 2 ı* y » z • 2 olduguna gore 6 2 • o y = 2, z = 0 olmalıdıricı bu sa£layan seçenek (B) seçenefeıdır o* 27 99 21 15 9 18 J • > 3 6 1 39 örnek 1 a verılm.4 olan vamtlardan hangısı Ub'o da bulunan x y z sayüa n arasındakı bagıntıya uvmakUdır'' B) 26 8 4 E) H,çbın C) 42 6 2 ( j j 17.00 17.05 BÖLGESEL HABERLER AKŞAMA DOĞRU z 27 savıs nm karekoklennı 1 n kutupsal bıçım dr Her hafta salı, carşamba, perşembe ve cuma günlerf yayınlanacak olan prcgramın bu bolumunde Kemal Koldaş «Gıtme Bulbul Gıtme Bahar Erıştı» adiı turkuyü okuyor. Arıcılıkla ılgılı hastalıklann da konu edıldığı eğıtım programı Bedıa Akarturk ten dmleyeceğımız «Sılıfko'nın Yoğurau» t'j'kusu/le son bulacak 6 z =. 2 t 3 i v e z 4 1 .se , z, r., ın eşı d aşagıdak'lerden hangısıdır' A) v 65 D) \ 39 7 B) \/~Î3" E) HB I«a O \ZT~ Çtzum 18.00 SINAVA DOĞRU z = 27 (cos . i i s ' n ) •*, \ 27 I cos Y > 1 sın ) , 2 = 1 \ 3 IOI J) 3 \ / 3 1 \e 27 j cos = 3 3 lcos , J. I + 1 sın I , ^ ısın 3 2 z = \ 3 ıvez=4iJv'3 3 z, 2 z. | ' nin eşıdı 46 bolurnden oluşan dızı/ı Tulın Ozden le Sevgl Kartan hozırladı llk bolumde matemat k ve şekıl yeteneğı konu edılıyor. Not • C ^;enegı yarıt ^lamaz çunkı \ üe z sıralı sordugjrta gore yanıt sajılannın da sıraJı olraası eeretar 2 Sonınun Çozumu ° y = 12 için x ve z ın deferl X2+2 Al 82 10 S Dl 81 10 6 Çozumleme aşagıdakıieraen r> 124 18.50 r STÜDYO I nangısıdır' \) 118 B) 108 y > x olduğundan 12> 2 = 24 + 2 = 26 x = iS 2 > z olduğundan 12 2=10 2 = 10 x y z sa.ılan arasındakı sayı+ M 1/3 saJ Jışkıvı araştıralım 96 15 5 ıltşkısını kurabıiınz KuraJımızın doğruluğundan em.n olmak ıçın ıkı sayı>a daha uyguluyalım +M ] 3 +M 1/3 27 • » • 3 . 99 18 •6 turaJımızın doğTuIuğunu sağladıktan sonra s»>çeneklprde aynı kuralı veren sayılan araştıraltm +M 1/3 42 • 6 • • 2 olduğundan kur&lunıza uymak ta ve doğru yanıt olmakladır. Örnek : 2 X 74 14 23 y 28 4 16 t 14 2 8 verilml^ olan vanıtlardan hangısı tabloda buJunan x v z savıian arasındakı bağıntı\a uvmaz'' C) 12, 2. 1 2 ( 1 (Oı) D) \'T24 8 E) \Tİ8 1 saviNinın pş dl aşağıda» Hova du umu trafık, pra!>'< bılgı er tuket cyı b l.nclenc1 ren e/ ekonom sı fc Igı'erı gıbı ko^u'arı ıçeren programa A|da Pe^ka^ rusırı Onal ıle Ibrah m Tatlıses katı! 1yor'cr •z. J 3 1 dır 40 C ( X ] de p ( M x ( 2 + 1) x * 3 f 4 ı korpp leks katsayılı polınomunun p(2 1) d e ç e n n ı hesapla\nnız Çozum : p ( 2 ı ) =. ( 2 l ) # (2k i) (21) J3J4 1 = 44 l + l'(41*) J3 + 4 1 = 44 1 1 4 + ( 1 ) + 3 + 4 i = 1 + 01 = 1 d ı r TEST SORULARI 1 (2*11 ( 3 2 0 (2t4l) »fadesl a s e b reel \ayı olmak uzere <a+ b ı l bıçımlndekl e^idi a$agıdakılerden \\ hangısıdır"* B) 41 + 60 D) 8 5 1 E) H B 614I kılerden hangısıdır' A) 2ı2t D) 4 1 1 + i'j.liL, 1+V lerden hangfsıdır' B) \J 2 E) 2 • savi5inın esıdı O 4 + 01 19.50 UYKUDAN ÖNCE 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 TURİZM REHBERİ Programda AntaKya. iskenderun. Samandağ ı!e Reyhanlı yorelerımızm turıstiK olanakları 1I9 bu olanakların bugünkü kullanılışı sergılonıyor. dur. y» Bu sağlayan (A) seçenegt doğru yanıttır 3 Sorunun çozumu Z 18 ıçın x ıle > nın riegeıi + 2 x2+2 A) 4 + Y l D) 1+1 H I . ; B) 2 + 21 E) H.R karmaşılc C) • 21.10 eşlenı^l AYŞE YAZGAN SÖYLÜYOR savısınm C) 1+İ aîagıdakllerden A) 11 D) 551 İS. nedır' hangisldlr'» B) 5 + 51 E) HB tse (iz)* sayısının eşıdl C) j641 oKUğundan 18 + 2 • 20 • 42 X = 42 42 +2 t *• y olduğundan. 18 • 20 oldugundan, y = 20 olurki dogru yanıt (C) seçenegıdır 4. Sorunun Çoîumu : z = 46 olduğuna gore. y ıle *Tn degeıi i2 >2+2 z *• y •x + 2 X 2+2 oluşturduğuna gore 46 • 48 48 » » 98 olduguna gore \ = 48 x = 98 dır O halde doğru janıt (B) seçeneğidır. C KURALI VEREN Y4NITIN BULUNMASI • Bu soru şeklınde de gene sayılar tablo şeklınde verılmıştır Her soru 1a ıstenen seçenekierden hangısmuı tsıblodakı kurala uvduğu %eva uvmadjğıd.r Bu savı gruplannda ılk savı • x, ıJuncı savı »y uçuncu savı z oJmak uzere sualı olarak venlmıstır C) b 5 t Türk sanat müzığl programında Ayşe Yazgon, cGözlerımden Yuzun, Kulaklarımdan Sesın», tYalan Pek Kolay Olmayacak», «Gulunce Gozlerfriın lcı Gulüyor», tRuhuma Gecenın Materpı Doğdu>. «Sevgılım Bır Tanem Herşeyımdı O» «Mıhrabım Dıyerek Sana Yuz Vurdum» adlı şarkıları soyle\ecek A) 24 8 4 D) 92,13 9 B) 38 24, 12 E) 36,24, 12 2 (2 4 11' <2ı4 I ) ' ışleminin esıdı aşagıda. kı'erden hangısldır^ A) 0 + 0 1 Dl 400 B) 2 0 * 1 t) HA saytsina D) 1 bölümO E) 1 C) 400*» io\/2l 21.30 23.30 Çozumleme : x y, z sayüan «rasındakı UtşXM 12 kiyi bulalım 74 • 28 » 14, dıger sayılarda • Mut deg çarpımı kuralımın dogruJadığına. gore, seçeneklerde tnı kuraJa uymayan (E) seçeneğı doğru janıtımız olacaitır. BOYUTLVM\ B J bölumu oluşturan sorular soruluş düzeni o'erdk ınsan ııhnır.ın gere; bır duz'cn uzennde ve geı«Kse uzaydakı canlandırabllrne yeteneğmı o'çer n '«hKt£dır Soruda »anımı vapılan ve uzennde b<ızı ışlemlenn japıldıfı IKI \e%a uç bovutlu csımlen bas.te mdırgı\erek çozume g.tn ek gere A) 4 1 D) v ' F + 1 B) 64E) HB TV'DE StNEMA : «YUKARIDA BIRλ HABERLER 1 (!*•) sayısınm (11) a^agıdaKilerden hangısıdır? A) 1 BI 2İ O4 t2 z = \/3 + 1 karmaçık savısınLn kutupsal bıçımı asağıdakılerden hangi^ıdir? A) \/2 / cosj + 1 sınj1 TV'DE SİNEMA: 4 (1 2) {2(1 + 0 3 ( ! 11 } is'emlnın eşıdj asagıdakılerden hangısıdır? A) 91 D) 47 1 (abn sıdır 1 A) B) 9 + 71 E) 21 C) 7 9 1 B) 2 (cos^ + isin^C) 2 ( c o « « + Jeln>*) D) 2 ( c o s i + l s m ) '3 I B 2 \ / 3 2 1 ua 'YUKARIDA BİRİ,, E) H B * aş,ağıdaWlerden C) 4'dsğ(Somebody up there Iıkes rre) Yonetmen Robert Wıse, Oyuncular Paul Nevvman. Pıer Ançelı, Everett Slone, Eıleen Heckart, Sal Mıneo, Steve McÛjeen, Ycpım yılı: 1956, Suresı 113 dakıka.. Italyan kokenh uniu Amerıkalı boksor Rocky Grazlono'nun yaşam oykusu Rocco dıye anılan gene adomın New York'un yoksul semtlerınde kaldırımlarda buyümesı, yavaş yavaş une kavuşması. genclık günlerının sevgılısı ıle evlenmesı Boks dunyasının tüm karmaşık lığını, kırlı yanlorını gozler onune seren tYukonda Birı» gucünu kısmen de gerçek bır v a ş ° m oykusüne dayanmasından alıyor Daha 1948'de «The setup» fılnvyle boks dunyasına başarılı bıcmde eğı'ırış olan, TV'de ıse «Uc Sır>, «Col Fareleru, «Sessız ve Derınden», «Batı Yakası nm Hıkayesı» fSolıncakta Ikı Kışı» fılmlerıni ızle dıgımız Yonetmen Wıse bu fı.mde aynı başanyı yınel1yor. Paul Newman ın cok başarılı oyununa, ıkısı de son yıllarda traıık bıcımde olen Pıer Angelı ve Sal Mıneo ya, kuçuk bır rolde ızleyeceğımız Steve Mcuueen'e dıkkat. 41 ,1^3 1) ( 1 3 ,T bıç.mındekı eşıdı aşagıdakılerden hangî41 25 81) hangısıdır? •„4 + 3» B) 4'd3 ğD) 4 ' c ı s l l B) 4cıs gE) HB D« 8 6 ) FT HB Fl2îfâİVİ©tiİRINf/KLASİk) 6 7 örnek 9 Genl gı 2C crı Denodu 4 sn olan ve Basıt Harmonm hareKet \apan DT cısımle yıne Basıt. Harmonık hare'.et vapan aynı penodlu ve 8 cm, genuklı ıkıncı cısım arasındaı^ faz farsı 2 sn dır. Ikıncının hızı m i x ıken bınncının hızı nedır' A) •*D) 10B» î E) Hıçbın C) 10Çoıutn . Uzanım denklemlennden, Dt>GE H,(E) NevzatGÜNGÖR • Iıtg) * 2HI(g) Kunsafal tepKirneıerde, teplameve giren maddelerın heosı üıunleıe donusmezler. Sıbıt sıcak. lıkta umrlerle tepKirreve gıren maddeler arasıada bır denge duruma Oıjşar Kırması! Sıstemlerde DeBgenin Tanınu KapaU blr kapVakl sıvıyı belfl bır «ca.klığa g » tlrdıgu'i.zde sıvm^n but>ar basmcı sabıt kalır. Sıvı üzenndeKİ buhar m ^ t a n Ile sıvı mıktan değışmez fc s.em denge duıui undadır. BelH sıcaklıklar.1 al\ole Katı i\o: paıça'an kataüm. I>ot alkol. de çozunecegınden katı ıvot paıçalan kuçülurken sıvı kovu n.or rengı a ır Katı ıyot parçalarının kuculmeden s?bıt Kaldığı anda renK degışımının de aurdu&u gozlenır. Burada denge durumunu gozıeneoılen ozeUıklenn (makros<obık degışme) rieg^rremesı hel.rler. Deres kl slstemln denge dururruna geldıg nı rens ve gaı basıncından anIıyabılırız. Fahat gözlerebi'en ozellık'.ena deglşmen es> her zaman sıstem n dengede olduğunu belırlemez. Oıne;ın aç.k bır kapta ka\na>an sıvmın sıcaklıği sabıt Kalsa, bıle denge durumu oluşmaz. Sıstemın denge durumuna gelmesı Iç n kapalı bır sıstemde sıcaklığn sabıt olıraı,ı geıekır. Bu ikı koşul sağlanırsa gozleneb len ozellKİerın desışrremesl ha lınde ";ıs.e.ı dcnge durun una geiır. Deneysel venlerle denge durumtmda gozlenerreyen ola>lann fTiıtroskob1c degışmeler) durmadıgı anlasılmış'ır Sıvı. buhar dengesmde, sıvı yuze.ıne vakın otan buvuk enerjılı moleKuüer gaî haııne geçer ve gaz hal.nde^ı bazı mo ekuller sm\a donerler. Bo>ıete bır suîe sonra yogunlaş.ma ve buharlaşma hızlan bırbınne eşıt olur Sıvı bu. har denge'îi kurulur DegLsımler devam ettığı halde. sıvı ve buhar mık'arlannda gözlenen özellık'er ^abıt kahr. Katı maddenm çozunmesınde de bır vandan katı tanecıkler çorunurken. çöıunmuş taneciıîleTin bır kısmı çoKelır Çozunıre ve çoke'ıre hızları bırbınne esutır. Inceledıgırtuz her ıki deı>ge dururauna d,naımk denge denır. Denge durumu : Kapalı blr sktemde ve sabıt ,sıcaKhkta gözlenemiyen ozellıkienn devam etüğl '.gozlenebılen ozellıiiierın değısmedıgj haltüj^ Klmyasal Tepkimelerde Denge: Belll sıcaJjhkta, k?palı birkapta renfcfla H5H9 De renklı I,(g) gazlan karışupmın verdıgi tepkiTerklme devam etttkçe kanş'mın kcyu rengı açı'ır Bır sure sonra rengın degışmedıgı gozlen^r. lepkıme denge durumuna gelmış'ır. y, = 3 sın 2*t t r J \ [ görulecegi gfb) y, = «sını2.t^J J &:ncl hareket, Mtinclye göre açı clnsınden. * ı s o Çozum • y, = r, sSn v • » v = r, w cos wt SJI \ ( t t ) v = r , » c o s ( t f ) y ^ = r Denge durumu tepktrr.e denklem!nd« çlft oK« t» gösterillr Her D vöndea terjvdmenın eşıt hızla O yuruduğunu be.ırler. Bu olayda tep<unenın denge>e ulaştığıru renk deg.şımmden anlıyoruz. Tepklmenln dengeje ulaştığını gas basıncınl olçerek de sapta/abı.ıriz, «n eendedtr Yanıt D veya E olabılir faz farkının 1 cınsınden de değen «, = w t ve denklemlerdende w = 2rt yazılarak. « = w t » » = 3bulmu$tuk. w =ı 2s olduğundan 9 w « co'g) 4*1/20, (g) «=co,rm Tepiames'nde tepkimeye girenlenn mol sayılann toplanı 1 5 mol oluşan CO, 1 n^o". dır. Tepkımeve gırenlenn toplam mol savi'i azaldıkca gas baaıncı duş,meye başlar. Basmcın deg şrnedıgı durum tepMmenm dengeve ulaştığını belırler. Sıstemın hangı yonden dengeve u'aştıgı onemfl degıldır. Denge halı her ıkı jondeıu tensıme hızlarırun eşıtlıgme da\anan b.r olavdır. O halde tep^ıme hızım etm'even denşım, kata'ızor. sıcak: lıs ve basınç gıbl e'kenler denge konumunuda et. kıler. I.e Chatelier tlkesl ve Denfjese Etki Edeı» Etkenlcr: Etkive karşı, tepkl prensîb» (Le Chateher nkesn Denge hal,nde'a bır sısteme d şandan etki vapılırsa, sıstem bu etkıjı azaltacak şe^alde tepki gostenr. Derlşimîn Dengeye EIKISI : Fe« loynlan tçeren blr çöze tı üe SCN* îvon. jarı ıçeren bır çöze'tl kanştırılıısa koyu kırmızı renkte FeSCN" lvonlan olu^ur. Fe«'(aq) •SCN(aq) s= FeSCN"(aq) Tep'cimenin denge durumuna geldığml renle de^ışımının sabit kalmas ndan anlıyabılınz' Denge durumundaki sısteme dışandan F e ' 3 ıvonları tçeren çö'eltl ve>a SCM'ivonlan ıçeren çozeltl ıla^ ve edıurse yanl F e " veya SCN ıvonlan denşunı artınlırsa rengm fcoytılaştığı görulur. Bu durumu Le Chatelier Ukesl ıle açıklarsalt F e " veva SCNderlşimlertnto artınlmasj fle dışandan sısteme etki edilmıştlr. Sıstem bı\ e*.îuyl azaltacak şekılde Fe J ve SCN harcayarajt FeSCN 4 ' oluşmalıdır. SlctjiT.ft HPO«« ijonlan ıçeren^çozeltı üave edüor TRT I 05 00 Açıl ş program ve kı^a baberler Oo Oo Ezgı kerv 21u 05 Vj fearkılar v e ovun hav a i " 0b rı0 K sa naberle1" 0b nc Bolgesel ay n 00 30 Ko.,e ^abe^]^.r 0f> 40 Gunavd a 07 3M H a b c r 1 " 07 40 Gunun ıçmden 10 (.0 Kı«a ha bener 10 02 Arka«ı yarın 10 22 Bolgesel vayın 1105 Okul rad yosu 12 00 Bolgp hbberleı 12 10 Oçie UZCTI 12 ^5 Radso. TV program haberlen 13 00 Haberler 1315 Saz eserlerı 13 >0 Bolge=el yayın 14 30 Gufte \a zarlan 15 00 K ı s a haberler 15 n^ Hafü muzık 15 15 Yaşad'kça 15 35 Turkuler . Zeybekler lb 00 Bölge hoberleri 16 05 Onal radyosu 17 00 Olaylann ıçındei 17 30 Şarkılar 18 00 Ki'sa haber ler 13 05 Çocuk bahçesı 18 20 Haftanın ÇOCUK şarkısı 18 ^S Bolgesel \ ajın 19 00 01 00 TRT I I Ile ortak vavın 19 00 Haberler 19 30 Holıf ıruz « 20 00 Koy daearcığı 20 25 Bız b ze 20 45 Hafıf m u a k 21 00 Kı sa haberler 21 05 Beraber ve solo şarfcılar 2130 Muzık ma gazın 22 00 Kısa haberle'22 05 TBMM sa'ı 22 05 Tuku ler 22 2 J Sarkılir 2 40 Çesıt', ruzlk 23 00 Habeler 23 15 G^ cenın Içırden 00 55 Gttnun h" berlennden ozetler 0100 Prrg ram ve kapanış 0105 0S Of Gec8 yansı iKincının hınnın max olması ıstenıjor. ys = 8 (t2) ( t 2 ) cos * ~ Hızm max olnrvsı jras! gerekır Bu ,artın srerçeklenebılmesı ıçın parentez ıçı sıfır m t 2 olmalıdır. (cosO = 1). Buna gore, Vj s 8 7 VJ °' T ^ = 2 , t ^ K 6 1 t =, • t = g^ = " 6 O halde yanıt: CE) örnek l t : cos 7T (22) • v^, = 4u GorentHe'iıniz 11 00 Yurttan «osler kadınîar top^uluçu 1130 I ışten geçmeden 11 50 Şarkı Ur ve saz sololan 12 15 Oda muzıSı 12 4a Tıirkülenır'izııı dü r 1 bı^günu n "0 Haberler 13 15 Baeiama tak mından 07un h&valsn 1*30 Arulann muzıği İi 15 Şeıular 14 30 Yabancı dıl oerenel.m 16 no Haîıf muzık lo 20 Arkası vann 16 40 ŞarkıUr 17 00 Ola^ lann ıçmden 17 30 Hafıf rr.uziK 17 4o Erzunun Pathcsu Turk Halk Muzısn Toplulugu 13 15 Gunlerle gelen 19 00 . 01 00 TRT . I ıle ortak jayın. == 4» cos 0 = 4» lta harekette de sure aynı olduğundan • Vj = 20 • "v V, = 10c Yanıt: (D). cos , 2 = IOK C S r. O w Pervodu 2sn. olan sarkaç verçeklml lvmeslnm 2 defa azaldıgt bır laboratuvara goîurulerek boyu 4 kat artınüyor. Sarnacın peryodu ne olur' C) V B) 4> A) 2 Çozum: TRT m (cosr. = 1 ) „ . 'T , 2 = 2; rr ömek 10Uzanım denklemlen y, = 3 sin 2t ve y, = 4 sın 12ut j j olan ıkı sınuzoıdal hareket arasındakı faz farkı açt ve. zaman cınsınden ne kadardır' Taraf tarafa oranlanırsa. TRT II 08 00 Açılış ve progıam 08 0; GUn baslıvor 09 00 Tıirkuler 09 15 Geçmışten bugune ordumuî Crt 30 Sabah konsen 10 00 T Korman E Kuçukyalçın'dan şarkılij 10 30 Geleneklenroız meyı Incelıyelım. 07 00 Aç'lış ve program 07 02 Gune bas ajk^n 08 00 Sabah konsen 09 SO Türkçe h»berler 01 03 Kuçuk i.on£er 09 30 Jelfer«on Star«n p Topluluğunun aSpitfıre» alburru 10 00 CeşıtU soıolar 10 30 Ulkeler ve muzıklen 11 00 Oğleye dogru 12 00 Türkçe haberler 12 03 Inglhzce haberler 12 06 FTirrazca haberler 12 09 Sızm :çın seçtıklenmız H 00 Konser saatı 14 30 Caz mu' Sı lo 00 Gunün konseri 16 00 Oda müzı?l 17 00 Turkçe habeler 17 03 Ingılızce haberler 17 06 Fransızca haberler 17 09 i'uzıUı datakaıar 18 00 Salıdan •^alıja 15 00 Çagdaş muzık 19.30 Çeşıtll müzlk 19 45 Ssz eserlen 20 00 Muzık sozlügu 20.30 Caz tnüzıgı 21 00 Solodan orke>:traya 23 00 Turkçe haberler 22 03 Ingılızce haberler 22 06 FTansızca haberler 22X8 Gecerm getırdıkltri 23 00 Salı konseri 24 00 Gece \ e muzık. 01 00 Program ve kaparuş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog