Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

I CUMHURİYET 1 NİSAN 1980 DEŞ 16 Mort 1973 gecesl, Meclls'te Başbakan Fertt M*ien'ın odosında oturan askerlerın yüzlerl asıktı Meclıse o saate değın gelmeyen Hava Kuvvetlerl Komutanı Muhsın Batur'un cağrılmosı kararlaştırıldı. Melen'ın odasında GeneıkurmaY Başkanı ve Kuvvet Komutanlarından boşka, Genelkurmay Ikıncı Başkanı Turgut Sunaip, Başbakan Ferıt Melen. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterı Fuat Bayramoğlu da vardı. Semıh Sancar teıefon etmış, Batur'un Meclıso geimesıni Istemiştı. Batur: Beğendiniz mi yaptığınızı... dedı, ekledi: Sıralann aîtına gırecek hale geldınlzl cŞımdl ne yapmalı?» goruşmesı başladı. Odada. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Irfan Özaydınlı da vardı. Kuvvet Komutanlarından biri, Başbakan Fent Melen'e: Böyle olmaz... Turlan durdurun, Mecüsi poydos etttrt! dedl. Ferit Melen, turlonn ertelenmeslnl Sablt Osmon Avcı'ya nosıl lleteceğfnl düşünüyordu. Batur. Hava Kuvvetlennde otururken, AP'Pierin Avcı'yı aday ckaracaklan hoberıni almışt>, Meclıse Kurmay Başkanı irfan Özaydınlı lle bırükte gelmlştt... 13 nay'a İşin cıkmaza gırdığınl anlattılar. Süresinin uzatılrrosmdan başko cıkar yol gormüyoriardı. Sunay, Komutanların bu başvurusunu «Muhtıra» gıbı gorüyordu. Ancak boyle bır durumda, ona gore Tekın Arıburun ıle, Foruk Gurfer'den fFeragatname» de alinrnolıyaı. Cuma günkü birleşim.. mart 19/3 cuma gunku TBMM bırleşımi acılmco, Ismet Paşa'nın arkasından. CHP'den ayrılanlardan Manısa Mıiietvek.lı Muammer Erten soz ıstedı Başkan soz vermeyınce, oturduğu yerden, «Secımıer'e ılgılı hur ırademızm tecell'Sı bakırnmdan maruzatım vcrdı» cei . «Usulsuz gerekcelerle tehırler yapıyorsıınuz» dıye ekledi GHP'lıler, Ortak Grup toplantısı neaenıyie bırleşımde yok!u. O gun ıkı tur yapılab Idı. Gurler m oyları dıışmustu Brıncı tur »onucları şoyleydı: Te^ın Arıburun 293. Faruk Gurler 149, Ferruh Bozbeylı 48, boş 8 Cuma gunu ıkıncı tura gecıleceğ. sırada tartışmalar cıktı. CHP'lıler de sa'ono gırmışlerdı, o sırodo Turhan özguner, Başkana şoyle dedı: Sayın Başkon. herkesın önunde yazılıyor, g'zlıl'ğı nerede koldı? Efendım, bır şey ml oldu? O zaman kaldırın kursunun önünde voımtr/ı Herkes bırbınnı kontrol edıyor Adarta Mılletvekıli Fazlı G'j.ec de şöyle dedı Ackta yazılıp at.lıyor Sayın BoşKan. Bcşkon Avcı. «/azmasmlar efeidm» kor^ılığ.nı verd1 O gün yapıicn 'kıncı tur sonucları da şo/<e,dı Tekın Arıburun 292, Faruk Gurler 165. Ferruh Bozbeylı 46, Boş 11. Gecersız oy sayısı 2. Başkan, ıkı turdan sonro, saat 19 25'te bır'eş'Tiı 1 Mart 9 1973 Pazarlesı gunüne erteledı. 16 Mustafa EKMEKÇİ AP kulisindeki tartışma.. srrada, AP kullsınde cıkan bir tortışma, bosına gecmedı. Bu, bır tuggeneraile, AP'H bır senotorun îartışmasıydı. Generaı, AP Erzurum Senatörü Sakıp Hatunoğlu'na şöyle dıyordu: CXırum cok krltık. Eğer, secılmezse Istenmeyen şeyler olocok! Bir an once secın de bıtsln bu iş... Sakıp Hotunoğlu. Itıraz edıyor; S.z mı seçecekslnız, blz mi sececeğtz? drye boğırıyordu.. Arayo, Sadık Penncek de gırdi. O da bağıra, çağıra konuşuyordu, tBaskı olmamalı» dıyordu.. Senatorle, general bır sure tartıştıktan sonra, ayrıidılar. Yukarıdakl subayların coğu kulislero ınmlşler, senatör vo mllIetveklllerıyle konuşmalara boşlamışlardı. Dışarıda. cok sıkı güvenlSk önlerrlerl alınmıstı. Bir hareket oJacağı Böylentllerl dolaşmaktaydı. Dördüncü turda, Faruk Gürler"ln oyu 200'e kadar cıktı. Gürler'tn oğlu da kulıslerde dolaşanlor arasındaydı... O AP'liler denetliyorlar.. urlar sürerken, AP'lllerden bir böJömO. Faruk Gürîer'e oy veren arkadaşlarını kıskaca alıp, sıkı bır blçlmde denetlemeye başladılar. Oy verme ştmdikl gıtol, hücreys girerek yapılmryordu. AP'liler, üyâlerlrri şöyle denetliyorlardi: Örneğin, Ankara III parlomenterleri oy vereceğl sıroda, Ankoralı uyelenn arasına girlllyor, üyelerln ne oy verdığıne bakılıyordu.. Gürler'e oy vereceklerlne lilskln söz verenter fazla bir etkinllk gösteremediler. Bazılan caymışlardı.., T Komutaniar, Sunay'a gidîp işin çıkmaza gırdıgım, süresinin uzatsSmasından başka çıkar yol görmediklersni bildirdiler Ddrdüncü tur oylamoda da sonuc alınamayacaktı. Adaylann dördüncü turda aldıkları oylar şo/leydı Tekın Arıburun 276. Faruk Gurler 200. Ferruh Bozbeyl! 48, Boş 10. Gecersız 1 Sabıt Osman Avcı, sonucu acıkiadıktan sonra soyle dedı: Tevalı eden oylama sortjc'arınc gore. Mrların devamında yorar gorulmeTiektedır.. Vakıt de bır haviı gecm'ştır. 14 mart '1973 corşamba gunu soat 15 00'te toplanmak uzero TBMM Bır leşık toplantısmı kapatıyorun . (Kapanma soatı. 00 30) Gürler'in yalnızlığı.. ırieşım erden bınnae, Fauk Gurler salona g Daha Başkon gelmeTi s ıcenye pek x;nT=e g rmemıştı Gur'er, kopıdan gırerKen. o zaman bağ.msız olan Etem Kılıcoğlu. koıunaan tuttu. Paşam, lcerde kımse yok, gırmeyln. dedi. Faruk Gurler, guldu. Gırdl, boş bır sıraya yalnız başıaa oturdu. Bır toto muhctrr' geııp, yaimz başına oturan Gürler'in resmını cektı. Ertesı gunu, Gurler, gazeteae yalnız başına oturur blclmd« cıktı. Etem Kılıcoğlu, fotoğrafı kestı, Gurler'e vermek üzere yanına aiıp Mechse geidl. Gurler'le karşılaşır karşılaşmaz resml vermek üzere elınf cebıne ottığında, Gjrler de ellnı cebıne ottı. O da gazeteden aynı fotoğrafı kesp getırmiştt. Gurler. şöyle dedl: B Ethem Kıl.coğlu Gürler'i yllar öicesmctan tonırdı AdcyI.ğf soylentılerı cıktığ.nda. once bır «muhtıra» gondenp bu ışe gırışmemesm ıstemiştı. Üçüncü tur oyları sayılırken.. r «^ cüncü turun oy ayırımı yapılırken, Ferit Melenin gMşımleri göze carptı. 14 mart 1973 günlü Cumhuriyet'te Melen'ın cabaları konusunda şöyle denlyor: *... AP'li Devlst Bakonı Doğan Kıtaplı'nın sOrekll olorak Başbakan Ferit Melen lle AP Genel Başkanı Süleyman Demirel arosındo gidip geldığl ve blrşeyler anlattığı görülmüştür. Aynı şekılde Başbakan Ferıt Melen ıle CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu orasında da bazı konuşmalar gecmlş. bırkac CGP'II uye de Cumhurlyet Senatosu tobii üyesl İsmet İnönü'ye zatran zaman bırşeyler anlatmışlardır. Ücüncü tur sonunda da sonuc almamayınca Başkan Avcı, son bir tur yapılacağını blldfrerek dördüncü tura gecmlştlr.» Avcı, birleşimleri erteliyor.. rtesı günu, TBMM Bırles'k topiaitısını ocon Sablt Osman Avcı, o gun Sera'o toplantısı olduğunu bılmeden. b.rleşımi 14 Marfa erteledığım soyledı. Bu nedenle. turların 16 mart 1973 cuma a.L.Pu yaDilacağ.nı bıldırıp. TBMM'yı octığı g<bl kapadı. 13 mart gecesı, bazı önemlı gelışme'er oldu Curnhunyet csöylent:!er» arabaşlığı ıle verdıai haberd? «... Aynca, Genelkurmay Başkanîığı onünde bazı vüksek rutbelı general ve amiral arabalarının geceyarısındon sonra da parkettıkleri görülmüştür.» d ye yazdı. E Gece, Genelkurmaym telefonlan calıyor. Telefona cıkan Korgenera! sorulora karşılık venyordu: Hayır efendîm. yok oyle bır şey. Hayır. keslnlıkle vok. O bızim ışİTi'z değ '... Bır Kuvvet Komutanı, yıliar sonra o gün'erı değerlendırırken şöyle dı/ecektl: Ferruh Bozbey'ı'nın, DeTiokratık Partı Grubunu tutarak. Tekın Arıburun'a oy venlmesını engellemesı, demokratık reıım ocısından cok yararlı o'muştur. O çece bazı şeyler olabıllrdı cunkü.. 13 mart gecesı Meclıste Ferit Melen'ın odcsmtia yopılan toplantıda. «Sunay Formulu» bir cıkış yolu oiarak ortaya atılıyorctu. Muhs n Bcrlur: Yo Sunay'ın suresınin uzatılması, yo da 23 ısım ortoya atıp b,rakmok lazım... Fert Melen: Sunay'ın »üreslnın uzotılmasını alalım.. drye göruşunu ocıklodı. Mecllsten ckan Komutanlcr, geceyansından sonra, Carikayo'ya Cumhurbaşkanı Suncy'm yanına gıttı!er. Komutaniar. Su Nereden bıldin. bu resmln cekıleceğınl? Bız bilirlz Paşam, dedl, Etem Kılıcoğlu. Gürler'e verilen «muhtıra» Etem Kılıcoğlu, Faruk Gürler'i, yıliar önceden tonryordu. Soyunup. Cumhurbaşkanlığı adaylığıno geleceğı soylentıleri cıkınca, 12 sayfalık bır «muhtıra» yozdı, Gürler'e gönderdi. Kılıcoğlu. «Her zaman oskerler, muhtıra verecek değıl ya, ben de size muhtıra verıyorum» dıyor. Genelkurmay Başkanlığını bırokıp, Kontenıan Senatörü olmamasını onerıyordu Etem Kılıcoğlu. o turlarda oyunu Faruk Gürler'e verdl... Gürler, «Ne çekümesi?» diyor.. 16 Mart turlarından sonra. gozetecıler Gürler'e «Adaylıkton cökllmeyı düşunuyor musunuz''» dıye sormuşlardı. Gurlef, «Aklınıza bu soru nıye gehyor? Ne cekılmesl' Boyle b'r şe/ sormamonız lâzımdı. Cok uzuldum ş'mdı» karşılıgını verdi. YARIN: Gürler çekilmek istemiyordu. Seçme Smavına Hazırlık Programı DUYURU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞİNDAN (ÖĞRETÎM ÜYE ve YARDIMCILARI Ue UZMAN ALINACAKTIR) Deneme sınavlarına başlıyoruz S1NAV KİTAPÇIKLARI Sınavlar ıcın, «Denerne Smavı 1» ve tDeneme Sınovı 2» odiı ikl soru kıtapcığı hazırlanmıştır. Soru kıtapcıklarının gercek blçım V0 gerekse ıçerık bakımından 1979 ÜSS sınavı ile benzeşik c4 masına özen gösterılmlştir. Bunun amacı. 1980 Üniversite Secıi)6 Sınovına katılacak öğrencllerin, bu denemede mümkün o<duğunca kapsamlı bılgl sahlbl olmalarını. alışkanlık kazanmalarını sağlamaktır. Deneme sınavlarına katılacak öğrencılerln modern ya aa kiasik öğretım proğramlan görmuş olmaları b'r sorun yaratmayacaktır. Sorular, tüm lise ve dengl okul cıkışJı öğrencılere göre hozırlonmıştır. Sınav kıtapcıklarının soru bileşimleri şöyledır: GENEL YETENEK TESTİ: 72 SORU FEN BİLİMLERİ TESTİ: 66 SORU SOSYAL BIL1MLER TESTİ: 63 SORU YABANCI DIL TESTİ: 30 ŞORU (ALMANCA, FRANSIZCA, İNGİLIZCE) r GAZETEMİZİN ÜSS HAZIRLAMA 3 ROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YER ALAN VE ÜSS ÖNCESİ İKİ KEZ UYGULAYACAĞIMIZI BİLDIRDİGİ MİZ DENEME SINAVLARINA İLİŞ KİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANMIŞTIR. DENEME SINAVLARIMIZIN NASIL YAPILACAGlNA İLİŞKJN AYRINTIÜ AÇIKLAMALARI SUNUYORUZ. | Fokultemızın aşağıda ısımleri yazılı kürsülerlnde ocık bulunan kadrolara 1750 ve 1765 sayılı Yasalar gereğınce Öğretım Uyesı. Asıstan ve Uzman ahnacaktır. Docentl'k ıcın ısteklı bulunanlar dılekcelerıne ekleyecekleri özgeçmışı. ya/ın lıstesı ve b rer nusha yoyınları ıle, Asıstanlık ve Uzmaniık ıcın steklı bulunanlar katılacakıarı yabcncı dılı oelırtir bır dılekceien ıle en geç 25 nısan 1980 cuma gunu saat 17 30'a kadar Dekanlığımıza (Tıbbıve Caddes, No 11. SELiMıvE İSTANBUL) başvurmaları duyuruiur Asıstanlık ve Uzman'ık ıc n bcşvuranlarm Yabancı Dıl sınavı 12 mavıs 1930 pazartesı qünj ve Bılım Dalı smavı 13 mayıs 1960 salı gunu saat 10 00'do yapılacaktır. KÜRSÜ ADI: ADcDİ: Cumrnjrîyet Cumhurfyet Cumhuriyet ÜSS Hazırlama Programınır. deneme sınavtan, bu alanda bılgi ve ahşkanlık kazanmak ısteyen tüm öğrencüere ocıktır. Katılma acısından herhangl bır kısıtlama yoktur. Ancak Cumhurıyet'in USS Hazıriama Programı cercevesınde uygutofiacak olan «113 Oğrenciye Burs» programının adoylan, gazetedekl sayfada uygulanan aylık (8 adet) burs sınavlannın yanı sıra. adaylıklarını surdürmek Icln bu smavlara katılmok zorundadırlar. Yanl ayiık sınavlara katılıp yanıtlann Cumhurlyet ÜSS Hazırlama servısıne gönderen öğrencler bu kitapcıklann icmdeki yanıt cizelgelerınl de göndermekle yükümlüdürler. Aynca burs adaylarmın bu sınava katılmak içirt yeniden talepte bulunmaları gerekmektedir. KİMLER KATILABİLECEK? 1SSO ÜSS DENEME SIIMAVI SORU KİTAPÇIĞI 19SO ÜSS •EIMEME SIIMAVI Hayvan Besleme ve Yem Maddeleri Kürsüsü 1 (Docent) Reprodükslyon ve Suni Tohumlama Kürsüsü 1 (Uzman) Zootekni Kürsüsü 1 (Asistan) Zooteknl Kürsüsu 1 (Uzman) Su Ürünlerl ve Balıkcılık Kürsüsu 1 (Asistan) Hlstoloii ve Embrıyolojl Kürsüsü 1 ( » > ) Anatoml Kürsüsü 1 ( ) Patolojl Kürsüsu 2 ( ) «. 1 Parazitolo|i Kürsösü ) Ic Hastalıklar Kürsüsü 1 ) Cerrahi Kürsüsü MALİYE BAKANLIĞI Hesap Uzman MuavinÜği giriş sınavı Maliye Bakanlığı Hesap Uzmaniarı Kurulunca 24. 12.1979 tarıhınde yapı'acağı ve daho sonra da ertelendıği ılan edılen Hesap Uzman Maavınlığı gınş sınavı 5.5.1980 Pazartesı günü saat 9 30'da Ankara va Istanbul'da acılccaktır. Sınava katılabılmek icin: a) Devlet Memuriarı Kanununun 48'ncl maddeslnde yazılı nıtelıklere sahıp oimak, b) 1.1.1980 tarıhınde 35 yaşını doüurmaır.ş bulunmak, c) Slyasa! Bılgıler, İktısat, HukuK, Iş'etme ve Idarl İllmler Faküiteleri ıle Iktısadı vs Tıcar; li mier Fakülte, Akademı ve Yuksek Okulları veya Mesıek ıcm gerekll kültüru veren ve yukcrda belırtılen cğrenm kurumlarına eşıtlıği Milli Eğıtım Bckanıiğınca kabul olunan yerlı ve yabancı Fakulîe. Akademı ve Yüksek Okullardan birını bıtirmış oimak gerekır. Sınavlara gınş şartlarını ve sınav konularmı gösteren broşür yukarıda ısımleri gecen Öğretım Kurumiarmdan ve Hesap Uzmanları Kuruiu Başkanhğı lle Ankara, Istanbul ve İzmır Grup Boşkanlıklanndan sağlanabılır. isteyenlerın adreslerine gönderılir. Daha önce yapılan başvurular gecerll oimak kaydıyk3 teteklıîenn en gec 25.41980 günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kuruiu Başkoilığı, Ankara adresine belgeleri ile bırlıkte yozılı olarak daşvurmalan gereklr. (Bosın: 11526) 1798 KENDİ KENDİNİ DENEME Cumhuriyet ÜSS Deneme Smavlan, koşuNor nederrtyle öğrencllerin kendi kendilerıni sınamalan nitelığinde olacaktrr. Ancok öğretmen ya da velılerin, öğrenclleri bir araya toptayarak grup smavlan uygulamcları, sınovı daha lşlevsel kılaeaktır. Aynı okuidan, aynı cevreden öğrercilerin bır öğretmen ya da velinln gözetiminde deneme sınavını gercekleştirmelerl kuşkusuz daha olumludur. Bir grup oluşturma olanağı bulunmayan öğrencilertn Ise kendi kendıleriil sınamalan Ise kacmılmaz olmaktodır. 2 SORU KİTAPÇIĞI KÎTAPÇIKLARIN EDİNİLMESİ Deneme smavı soru kitapcıklartnı tum öğrenollef Dd yolta edlnebilecektır: 1 KİŞİSEL BAŞVURU: öğrenciler, istanbul'dakl merkezlmıze ve Ankara, Adona vs l& mir'dekl bürolarımıza 15 nisandan 'tıbaren kişisel olarak basvurarak soru kitapcıklarmı Edınebilırler. Kişisel başvuruda bulunocak öğrenciler ıcln adreslerimızi yınelıyoruz: İSTANBUL: Türkocağı caddesı, no: 3941. Cağaloğlu. ANKARA: Konur sokok, no: 244, Yenışehlr JZMİR: Halit Ziya Bulvarı. no: 65. kat: 3 ADANA: Atatürk cad. Türk Hava Kurumu Işhanı, kot: 2 n a .13 Sınav kltapcıklonnı PTT yoluyla edinmek Isteyenlerln, «n gecedinmek tet«yen 6ğr*ncl!er 100 TL.*y1 bürolarımıza ödeyecek ya 25 nısan 1980 tarıhıne kadar ıstek mektuplarını göndermlş olmo da posta ile göndereceklerdir. ları gerekmektedir. Aksl durumda kitapcıklann gerekll zomanUYGULAMA TARİHLERİ do ellerfne gecmesl gücleşecektlr, bu da programda öğrend Birlncl denem« sınavt İcin son tarih olarak 11 mayıs, Iklnclsl acısından aksamaya yol acacaktır. lcin Ise 18 tnayıs tarıhleri öngörülmuştur. Bu belîrfemenln n«denl 4. sayfamızda sürdürülen programla eşgüdümü sağlamakFİYAT ZORUNLULUĞU tır. Ayrıca her Iki sınavm yanıt cizelgelen de bu tarıhlerin arSınav kitapcıklan, özel teknik aerektirmelerl nedeniyte dışarda dındon 4. sayfamızda yayınlanacaktır. dızdırilip, tertip edılmekte ve bastırılmaktadır. Kâğıt, dızgi ve Yukarıda da belirttığimız glbl, kitapcıkları edinmek İcin merke2 baskı maliyetlerindeki olağanüstO artışıarın yanı eıra, PTT üc burolarımıza baçvuracak öğrenciterin Isteklerl 15 nisandan vs retlertndekı son artışlar da büyük bir maddî külfet yaratmak Itibaren karşılonacoktır. Mektupla yapılacak isteklerin ıse mumtadır. Bu nedenle ÜSS Deneme Smavı Soru Kitapcıklarının her kün olduğunca erfcen yopılması aksamalann önlenmesj acısmblrine 50 TL. fiyot koymak zorunlu olmuştur. İkl krtapctğı blrden dan daha soğltklı olacakttr. 2 PTT İLE Kişisel başvuru olanağı bulunmayan öğrenciler sınav kltopcıklarını mektupla isteyebılirler. Ancak. ödemell yonama kosullannın cok yüksek olması neden.yle, mektupla Istekte bulunon öğrencinin ikı kitapcık icin 100, TL tutannda posta pulu göndermesl gerekmektedir. Zarfın üzerine yazılacak adres şöyle: CUMHURİYET GAZETESI ÜSS HAZIRLAMA SERVİSİ POSTA KUTUSU 246, İSTANBUL HEDEF, DEV BİK DENİZ GÜÇÜ TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞDaZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABİLİRİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog