Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURÎYET 1 NİSAN 1980 POÜJİKA VE ÖTESÎ MEHMED KEMAL Onümüze Düşenler DONYADA /71CAFET Cumhuriyet EKONOMİ SERVİSI Koç, petrol şirketini halka açacak tstanbul Hab«r Servisl Koc Ho'dıng'ln Onaltıncı He sap Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısına sıınulan 1979 Faallyet Raporunda, tTurkrye'nln karşılaşacağı uzun vadeü bır petrol krızının, ü'ke ekonomısınl oiduğu kadar ozeîlikle otomotlv grubumuzun Holdlng ıcınde taşıdığı önem sebebiyle grubumuzu da cok olumsuz bıcımds etkileyeceğl kuşkusuzdur.» denılmıştir. Koc Holdlng Faalıyet Raporunda dünyanın, Türkiye'nin ve hoiding şırketlerının genel durumu değerlendirilmlş ve cYenl Girlşımlerimiz» başlığı altında, petrol arama ve cıkarma konusunda şu gorüşlere yer verılmiştlr: tUlkemızde sanaylleşrre ham leslnın devamının ve ekonoml nln güclenmeslnın önemll ölcüde petrol sorununun cözümüne bağlı olduğu anlaşılmok tadır. Türkiye'nin karşıiaşacağı uzun vadelj bir petrol krlzinin, ülke ekonomisinJ olduğu kodar özellıkle otomotıv grubu muzun Hoiding içinde taşıdığı önem sebeoıyle grubumuzu da cck oîumsuz bicimde etkıleyeceğı kuşkusuzdur. Ölkemlzde petrol bulma iht'mali gorulduğunden petrol arama calışmoları gırışımnde bulunulmasına karar veren holdıngımlzın iştırakıyle Petrorama adı ıle bır şırket kurulmuş, sermaye ve teknolo|ısıyle memleketlmıze gelmesı mümkün görülen yabancı fırmalaria temasa gecılmlş. Turkıye'de bazı sahalar tcın Grcma ruhsatı tsnnln edilmıstır. Jecloıık incelemeler olumlu SOPUC verd'ği takdırde fhlen orarra faalıyetıne gecılecek ve şırketın sermayesı ço ğaltılarak halkın Iştîra^lne Krtkdn tanmacaktır.» Koc Holding'in 88 »irkerte sermaye katkısının bulunduğu, kuruluşun bunlardan 72'slnin yönetlmine kotıldığı bellrtümlş, kanunl mükellefıyetler ve fevkalade ihtlyatlar ayrıldıktan sonra kalan 94 mMyon llranın kör payı olarak ortaklara dağı tılmasının kararlaştırıld'ğı, Koc Vakfı'na yuzde 5 ve dığer serl hissedarlarına yüzde 5 pay dağıtıldıktan sonra kclan 80 milyon lıranın da Iklnci kör payı olorok hlssedarlora dağıtılacoğı Ifade edılmlştır, O V \ J C J J Z C , T İŞ ]yıf'Qİ|lj£k*Yi£»Ci 1"I«11IVC/U1C&19 j r T , (^ r~, . . JY/rTrCkÇk i i i 1 T J LJk7k' *** . ~ ^ t u i 3 a Tek'rdcğ'ın Muratlı'smdan 1908 (SiHstre} doğumlu Mehmet Mola, belırtilene göre 72 yaşında oluyor. Istlklal Savaşı başlcrında Ortaokui oğrencisı imiş. Sılıstre'de o zoman büyuklerden duyarmış. tHer devrım hasmını da beraberlnde getirir» derlermlç. tZomanımızdaKi oloylcr bunu konıtlıyor. Ataturk'ü sömürüyoriar şımdi» dıyor. cSuç gene bizde. Fırsat verd:k onlara. Bılımın önculüğunu bırakıp variıklı olanların öncülüğunü yeğledık. Buna ne dınimlz, ne d« atamız rozı olurdu7> Bunca yılın Mehmet Mola'sı üşenmeden bana bu mektubu yozmış. tBıhmln önculüğünü bırakıp varlıklilann örtcülüğünü yeğledık» derken boş konuşmuyor. Bu söz kadar bu sozun yukleml de ağırdır. Bilimln öncüluğu, varlıklıntn oncüıüğünaen elbette kı önce gelır. Cağımızda bilim, kımın öncuiüğünu ıster? Bılım varlıklılar öne geçslnler, varlıks'zlar da surünsunler demez. Ulkemlzde varlıklılar one geçınce varlıksızlar da sürünüyorlar. Tarıh, kimlenn oncüluğü aldığını ve kımlerln olacağını bihmsel olarak anlatıyor. Bundan önce krallar ve 8oylular öncü olmuşlar. Ardından burjuvazi gelmlş. tatihın hakiı b r sınıfı olarak öncüluğu buniarın elındon olmış. Tar,hın bır kesıtmde burıuvalar öncu olmuşlar. Devrımlerini halklo bırlıkte yoptıkları halae, iktldarı ele geCirinco soylularla ortaklık etmişler, halka kazık otmışlor. Gene tanhın bilimsol olarok acıkladığına göre bundan sonrakl öncü sınıf emekcilerdlr. Her türlu değeri emekcıler yarattıklarına göre (sermaye de üretlm araclan do Işcılerin urünüdür) geleceğın haklı öncülen onlardır. Bu ne kadar gızlense de, ne kadar yasaklansa da, ne kadar gozden kacırılmaya calışılsa da bilimsel Wr gercektır. Atatürk, bır Kurtuluş Savaşını emekcller ve köylülerie yaptı Gene tanh bıze kanıtlıyor ki, savaş sırasında varlıklı'ar ya kacacak delık aradılar, ya duşmanla !şbırllğl ettıler. Ancak savaş kazanıldıktan sonra saklandıkları delik'erden bır bır cıkarak savaş öncülerlnın çevresinl sardılar. işcıier fabnkalanna, koyluler torlaiarma dönduler. Emekcıler, Kurtuıuş Savasının bir iktidar savaşı olduğu bilıncıne erışmemışlerdl. Emekçılere duşmanı kovmak. yurdu kurtarmak yetmıştı. Ama blzım varlıklı sınıf ıktıdar olmanın, her şeym ıktldarla bıttığlnln bilıncıne coktan ermıstı. Önce Ataturk'un Iktıdanna ortak olduiar, Ataturk'un ölümunaen sönra da ıktldorın tumünü ele geçTdıler. Bugun artık ull'emızde iktidar tum olarak varlıkMann ehndedır. SaKincasız, cekıncesız aldıklan kararlaria bunu belgeiıyorlar da... Pıyasa ekonomıslne sarıimalar, yaban parası aramalar, aış sermayecılerle ortaklık etmelerin aniamı nedır? Eğer bırozc* demokrasl varso, bu da Işlerıne ycradığı lcln vardır. Eğer demokro3| Işlerlne yaramasa onun da kokunü kazırlar. Blrazcık demokrosı, yaban parcsı bulabılmelerl ıçın de ışlenne geliyor. işlerine gelmese onu da esırgerler. Ataturk, hıcbır zaman, «Bu savaş sermcyeciler Içln verılryor» dememıştı. Gerçı, emekciler lcın yopılıyor da dememıştı ama, emekcılerl. bır oranda, butün konuşmalarmda gözetmıştl. Blzım varlıklı sınıf Atatürkculüğe ae, tarıhln akışına da karşı ge'c1!. Tıp<ı bırazcık demokrasi gıbl «blrazcric Atatürkcüluk» de onlara yetıyor. Atoturkculuk de demeseler dayanamıyacaklarını bıliyorlar. Atatürk devletcliığl de, Ataturk devnmcılıği de cok gerılerde kaldı. Serbast piyasa ekonomısı devletcılıği ulkede kol gezryor. Halkımız şaşkındır. Başna ge'enlere bır onlom veromıyor. Ne olsa rahım devleto, kenm üevlete alışmıştı. Arttk rahım dsvletın, kerım devletın yerlnı tüm güçlerıy le sermayecıler almışlardır. Sermayecıler bır poiıs devİ9tl kuruyoriar. Sermayecı ülkeyi yonetemıyeceğınl billyor. Onun ıcm kendlne zor güçlerını ortofc edlyor. Ulkenın büyük kentlerl, sanayi bo'geleri sıkıyönetım altındadır. Silohlı Kuvvetlerimlzln geleneğl Içlnde, fabrtkocılar, holdıngcıler bıraz daha zengın olsun dlye semncyecl sınıfının bekcılığinl etmek yoktur. Atatürk de, blrkac fobrtkacı, birkac ho!dıngçi semırs'n dıye bu ülkeyl kurtarmadf. Bugünkü durum karşısında yaşını, başıni almış İ9tlklal Savaşını anımsayan, Ataturkculüöj yaşayan kış ler şaşırryorlar, «Blze ne oldu?» dlye şaşkın soruyorlar. Atatürkcüluk, egemen sermayecı sınıfın elınde gücünü yıtırdi, bayramiık ve gostermelık oldu. Atatürk, hıc sermayecıye emekcıyı ezdırır mıydı? Ataturkcülük, tvc Istanbul tuccarınm oyuncağı oldu mu kı bugunku fabnkacı1 ların ve holdınocılerın oyuncağı olsun ... Toplumumuz bır kabuk deglştınyor. Bu kabuk değıştlrme sırasında kendine oncü olarak ssçtıklerınde yanılgıya duçtugünu de anlıvor. Bıraz gec kalmış, bu gerçegm bılincıne bıraz gec ermiştır ama, o!sun>... Gerçegı. bu kadar olsun görmek bıie lyıdır. Sadece, Tekirdag'ın Mu rath'sından değıl, yurdun çeşıllı bölgelennden aldığım mektuplar bu gerceğın erıncne vanldığını sergıliyor. Her halk gıb' bızım hclkımız da aldatılabıhr. Ama bır gercek vardır, her halk gıbi b.zım halkımız da surgüt aldatılamaz. Şu soytarı öne düşer, bu soytarı öne düşer aldatabılir. Sonunda soytarıl'klannı halk kanıtlar. Ellerini koy: verince cürumüs meyveler gıb pıtır pıtır düşerler. Bugün yol, ıkl büyük partı gıbl görünenlerln yanltş oyuncak secmeierj yüzunden tıkannıış gibidır. Tarih ioınde bizım yoHorıtnz cok tıkandı, ufkumuz cok karardı. Tıkanıklıklar ve karanlıklar Içınden cıkarak gene blr aydınlığa kavuştuk. One düşenler gokten zembJle inmedılar. Onları b<z bcşt^cı ettık, gene b'Z ayak süpürgesl de ederız Aslo'an haiktır. Onun üstüne de ölu toprağı serpilmlş değ''dır. Günü geiınce silkrnmesini, üstüne sınen ölu toprağmdan armmasını bı'ecektır. Oraya dön s.loh, bu yana dön cop. ne oluyoruz? Sokaklar böyle. evler soğuk, bakkal dükkanları bomboş, aradığını bulama... Ne o!uyoruz? Efendim, üc beş fabrfkacı ile üc beş holdingc! önümüze düştüier ülke yönetiyorlar. Bunu halk değıl takkem bıle aınlemez artık!... İVİ6*inS3.ri fİ3. *• ** w (İstonbui Haber Servisf) Gebze İS Mahkemesl, Gebze'de kunılu bulunan MEMSAN Meta! ve Mamüüeri Sanayi ve Ticaret A Ş. işyerinde Madenls Send'kası'nın grev kararı oima3ı üzenne MESS tarafından yapılan orev oylamasını usul6üz olduğu gerekcesıy'e iptal etmıştır İş Mahkemesinın konuya 'lışkın kororındo, grev oylamasının 275 say<!ı yasanın 22. maddesıre cykırı olarak yapıidığı bıldirllmiştır. Kararda. tUsule avkın olarak yapılan 12 Mart tarıhiı grev oylamasının tptaüne karar ver;lmesi kanaatfne varılmıştır» denilmıştT. Bu arada, 1 Ordu ve Is'.ürıbul Sıkt Tp ** JLliJll/J I L** . T ' I l^ l l l RpV^OO'lll U C J U J ^ İ L I ç(Çkrj & •y^TJ'Jjcrj J 1 Ö 1 • J 1 OyJjJ'mjJSlIlî 1Ü13İ A runün basvurusu üzenne fabrikcda sendıkaların haber ajans' bültenlerml da^ T C V ğıtmalonnı yosaklamıştır. Sıkıyönetım koÖ rannda, tlşverenın müsadesi d'şındo işyerinde veya lcenğinde kışkırîtcı sözler olan yönetım Komutanîığı Otosan A S. Mudü Cltl »Inlertn dağıtılması yasaklanmıştır» dsnllmlştlr. ğl acısından uvgun olmadığı sonucuna varılmış. aıans tabir edılen bu basılı me oıonsları doğıtmanın kamu güvenli . . | . •ıcV'fii»iT^rjolr"| X V./ * / 1 X " V ' I A > r V • . (Ulanbul Haber Senri»0 Türklş'e bağh Enerpİş Sencfıkasının Beyoğlu Goz tşyerindeki yetkısı, Yüksek Haken Kurulu'ncc onaylanorak kesınleşmıştir. Enerıılş Sendıkası İle Geneliş Sendıkosı arasındakı yetki 'htilafı nedeniyle işkolu ve işyeri düzeyındekı toplu iş sözleşTielennın btr suredır capraşık b'r gelı?ım gosterdıği Beyoğlu Gaz İşyerinde Enerıılş Sendlkası'nın toplu !ş sozleşmeS' yapmaya yetkıll kıl'nmasıyla, ışcılerm oylık ortalarr.a ucretlerl 31 btn İıra olmuçtur ' ^ e n e ' * ' ? Sendıkası'nca İşkolu düzevınde uygulanmakta olan sczleşmenın ışCilerın aylık ortalamasmı 19 bın lira dolavında tutmuş bulunduğunu bıldlren Enerjljş Sendikosı Genel Başkanı Selahatt>n Saracoğlu, tBoylelıkle hukuksal tartışma son bulmuş olacaktır» demiştir. Ener)!iş Sendıkası Genel Sekreterl Ismaıl Tepecık de hukuksal mücadelede hol< 1 VCtklSl KCSinİGŞtl * J ı • | • ğ'na inandıklonnı, ancak bu mucadslenın getırdığl zaman kaybını cflğer Işyerlenne büvuk a düklerinı söylemiştir. ' °'anm sonunda mutlaka kazanaca8ırl'l< vererek kapatmayı düşun aylık deger arteı îopia 10AYDA % 43,60 Bu gelişim temposuyla 35 Y A / ) 1 5 9 l 0 ,A D Bu gelişim temposuyla ÇANAKKALE SERAMİK'İN BU YIL ORTAKLARİNA YÜZDE 150 KÂR PAYI VERECEĞİ AÇIKLANDI Cumhuriyet Ekonoml Ser> visi Çaridkkale Seramık'in bu yıl ortaklarına yüzde 150 cranmda tetnettü (kâr payıl vereceğinı, Kale Gru bu kuruiuşlarm 847 milyon iıra vergı odeyeceğinj açıklayan Ibrahim Bodur, vergi tasansının kısa sürede yasalaşunlması için parlamen terlenn birlik ve beraberlık içinde olmalar.ni istemiştır. Çanakkale Seramik Fabrikalan ile Kale Grubunu oluşturan kuruluşlann genel kurullan önceki gün tamamlanmıştır. Kuruluşlann yonetim kurullan başkanı İbrahım Bodur, vergi, kâr, ve çalışmalar konusunda yaprtısn açıklamada olumsuz koşullara karşın bu yıl da yarınm, üretam ve pazarlamada saptanan hedeflere ulaşndığını söylemiştir. Bu gelişimle, MYF/Birinci Diliıa îştirak Belgeleri 1 Nisan30 Nisan 1980 tarihleri arasında aşa§ıda.belirtile^ Tayiç bedellerden işlem gorecektir. 10.000 TLlık belge 14.360 TL 25.000 TL'hk belge 35.900 TL 100.000 TLlık belge 143.600 TL Bu geîişîmTe, MYF/İkinci Dilim îştirak Belgeleri 1 Nisan30 Nisan 1980 tarihleri aıasmda aşagıda belirtilen layiç bedellerden işlem gorecektir. 10.000 TLlık belge 11.510 TL 25.000 TL'hk belge 28.775 TL 100.000 TL'hk belge 115400 TL MEBAN MENKULDEĞERLER BANKERLİKw FİNANSMAN A.Ş. Odakule Iş Merkezi îstıklâl Cad. No. 286 Beyoğlu ÎSTANBUI, Tel.:4517 6544 28 36 43 09 32 45 64 20 Teleks : 24 124 MBAN TR îstanbuı Merkez Şubesi Gazi Mustafa Kemal Bulvan îştaş Han. No. 8/10 KızılayANKARA Te!,: 23 29 8217.42 63 Teleks: 43 103 AÎEAN TR Anlcara Şubesi Cumhuriyet Bulvan 137&Sokak No. 4/4 Alsancak ÎZMÎR Tel.: 14 7145140164 Teleks: 52 731 EBAN TR îzmir Şubesi (Manajans: 377 1790 KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... KÜÇÜK İLANLAR... BUYURU METİN SF.'INC odında bır şahsın Mersln ill ve cevresinde Sendıkamızm adını kuilanarak calışmolarda bulunduğu ve bağ>ş top'odığını öğrenmtş bulu nuyoruz,. Sendıkamızm Metin Sevlnc adındaki bu şahıslo hlcbtr Mgisl yoktur.. Ûyeierımızın ve komuoyunun dikkat!ne önemle »unarız.. TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI • Pasomu koybettlm. Hökumsüzdur. KENAN ATASOY • 2706.487.2700 numarah nisan 1980 normol dönemlne ait norma! cekimi kaybettlm. Hukümsüzdür. Tupgtıt UZ • 559 no'lu Aksoray Tekel deposuna kayıttı Tekel defteriml kaybsttim. Hukümsuzdür. Günay GÜLLER © CERRAHPAŞA Tıp Fokültesl şebekemi kaybettlm. Hükümsuzdür. Ahmet AL GOUL • HAYRABOUU Nüfus Ida resinden aldığım nüfus cüzdanımı zavl ettim. Hukümsüzdür. Rohim SEVİNC • Nüfus Hüviyetıml kaybettim. Hükümsuzdür. Ûmran TAŞKINER Her türlu müzik gereksinmeniz iç'm Konut Yapımcılarının Dikkatine Fiyat artişlarının pulları etkilemesi üzerine Türkiye, İngiltere'de 500 liralık pul bastmyor ANKARA. (ANKA) Hükümetin aldığı son ekonomık önlemlerden sonra vergi harçlannda kulianılacak pul fiyatîannm da yiıkseîmesi nedeniyle yüksek fiyatlı pul gereksinimmin doğduğu btldirilmiştir. Yetkılılerden alman bılgiye göre, ingiltere'de Türkıye için 500 lirahğa kadar ve 500 liralık yüksek fiyath pul bastınlacaktır. Bu konuda İngiltere ile anlaşma yapmak üzere gelirler genel müdürü Ahmet Esen'ın Ingıltere'ye gitt'gj bildirilmiştir. Yetkililer, yüksek ttyatlı pullann yurt dışında bastınlmasınm nedenlerinl açıklarken. yüksek fiyatlı pullann taklitlennın oluşmasmdan çekinildiği içm bu yola başvurulduğunu kaydetmişlerdir. "Mzili tilenferf müzik center E»M Halaskargazi C 206/2 OsmanbeyTel.475975 (BiBa Bo üstü) Yalova'da Sahibinden Acele Satılık Arsa Doğanın tüm güzelhklerlne sahıp otan YALOVA CİFTÜK KÖYÛ'nün hemen altında oiup, asfa'ta 150 metre cephe'l ve denlz taratında bulunan (20 DÖNÜM) arazi. her turîü konut yapımına elverişlidır. MÜRACAAT: Metln Dlzer Tel: 30 97 03 ÖKayıp İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 122/2402 sayılı mezunivet dıploması kaybolan Mımarlık Fakültesi 1975/ 1976 Yaz Dönemi mezuntanndan Seyhan Erdoğan'a Duplıcat dıploma verıleceği, bu husustaki Yönetmeliğln 6. Maddesl uyannca ilan olunur. SATHJK komple modern OFSET FilmTesisi 1. Kümsch. Auto Super Vertlkal Kamera (50X50) 2. Colerex, Honn • Hahn Agrandlzör (18X24) 4 Oblek. 3. Slxtan. Kontak Şat». 4. Termostatlı, Banyo kuvetl (AVT.) V E F A T Baromuzun 3726 sicil sayısında kayıtlı A V U K A T Gebze'ye 5 kılometre uzaklıkto Coyırova'do Plmaş'ın arkasında O. Kemaı Mahallesinde satılık arsa. Muracaat. Cağaloğlu Nuruosmanrye Cad. No: 36 Satıhk Arsa ACELE Satılık Arsa Istanbul Gaziosmanpaşa Taya Kadm Köyu Soğuksu Deresi mevkimde Edirnekapı'ya minibüsle 45 dakıka, asfalta 150 metre mesafede müstaki) tapulu (860 m2). Ihtiyaç üzenne çok acele satıhktır. Müracaat Orhan Tuna Tel. ı 24 18 58 SATILIK Fındıkzade'de 96 m2. dalre satıiıktır. Muracaat: 23 74 15 Sedat Kâzım ŞENTÜRK vefot etmiştır. Cenazesı 1.4.1980 salı günü (bugun) Ştşll oamlinde kılınacak ikindi namczını müleakip ebedi Isbrahatgâhına tevdi edılecektır. Merhuma tanrıdan rohmet kederli aılesıne ve meslektaşlarımıza başaağlığı dlleriz. İSTANBUU BAROSU BAŞKANLIĞI • İ.T.Ü.M.M.F. klmlık kartımi HukumsOzdür. 1978 • 1979 kaybettim> 5. 6. 7. a 9. 10. 11. 12. Reşot YÛZBASİC • İ.T Ü.M.M.F. 1978 1979 klmlık kartımı kovbettim.. Hükümsuzdür. S«roar YAZICIOöLU Retuş küvetl (AVT.) Densitometre (Sonlscop) Forb Opter (Herrmonn) Agto Gevoart (Gevaprooff) Kurutma Dolcbı. Kllmsch . Pertorex. Retuş masaları. Dlğer teferruatlyle, Tel.: 26 33 47 SATILIK ARSA • Ayvciık Sorımsaklı Pla|larıno yakm satıiıktır. NOT: OtO II» değiştlrillr. Tel: 25 47 09 / tZMİR 17 24 13 10 / AVVAUK 400 m2 arsa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog