Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 1 NİSAN 1980 Ü( AFGANİSTAN'DA SOVYETLER'E KARŞI YENİDEN GÖSTERÎLER YAPILDI (Dış Hoberier Servtsi) Afgonistan lideri Babrak Karmal, başkent Kabil'de gecen oy büyük bir ayaklanma cıktığı ve Sovyet birliklerinin Af gon direniş güçlerine karşı zehirli gaz ve diğer golişmiş eilahlar kuilandıklcrı yolundaki hcberleri yalanlarken, Fransız «Le Monde» gazetesl gectiğimiz cuma günü Kabil'de ve bölgede Sovyetler'e karşı yenl gösterilerin olduğu ntı ve genel grev oağrısında bulunulduğunu bildirmiştir. Le Monde gazetesinin Kabll Fransız Le Monde gazetesi, geçen cuma günü Kâbil ve birçok büyük kentte halkın geceyarısı damlara çıktığını ve genel grev çağnsında bulunduğunu belirtiyor. muhabıri, Kabil radyosunun ge çen cuma günü, başkent dahil olmok üzere bir çok büyük kentte Sovyet aleyhtarı gösteri Devrim KonseyFnin rehineleri öğrencilerden alacağı bildirildi Dıs Haberter Servlsl Isvfcre hukümetinin öncekl gün yaptığı acıklamadan sonra, Beyaz Saray Başkan Carter'in İron Cumhurbaşkanı Abulhasan Benlsadr'o mesaj gönderdiğini kabu) etmek zorunda kalmış vs B«yaz Saray basın sekreterl Jody PovveM, tBaşkan, Benisödr*a bir mesaj göndermiştir» tiemlştir. Blllndlğl gibl Beyaz Saray Öncelerl, Carter'in Benisadr'a meso( gönderdiğini Inkâr etmlşW. Bu oroda Tahran'dakl rehine ler konusunda ilginç gelişmeler olmaktadır. Amerikan CBS televizyonunun Tahran muhabiri, Iran Devrim Konseyi'nin ElCllikteki rebineleri öğrencilerın »linden alıp başka yere nakletmeye karar verdiğini bildirmiştir. CBS muhobirine göre Devrim Konseyinin kararı dün yapılan bir toplantıda 6'ya korşı 7 oyla almmıştır. CBS muhabirl Devrim Konseyi'nin öğrencilere karşı gereğinde kuvvet kullanmaya da karar verdiğini bildirmiştir. Cumhurbaşkanı Benisodr ise dün gece Amerikan Elciliğini iş pal altında tutan öğrencilerden üc tonesi lle görüşmüştür. Benlsadr'ın bugün rehineler konusunda önemli bir acıklama yapması beklenmektedir. Washington'da İse Devrim Konseyl'nin rehineleri öğrencilerden alacağı haberinin gelmeslnden biraz sonra, Başkan Car ter, yapacak olduğu bir konuşmayı Iptal etmlş ve ulusal güvenlik danışmanları ile bir toplontı düzenlemiştlr. AP ajansına göre Carter'in Benisadr'a gönderdiği mesajlardan birinde rehıneler sorunu askıda kalmaya devam ederse ABD'nin İran'a karşı misillemeye gecebileceği belirtilmektedır. ler meydana geldiğini, duyur duğunu kaydetmiştır., Mühabire gore, radyo. halkın gece yarısı, güvenlik güclerinin otes acmasına karşın evlerin domlarına çıktığını ve «A!!ahü Ek ber» diye bağırdıklarını belirtmiştir. B J arada Fransız haber oionsı AFP, halkın, Sovyet birlfkleıi, ülkelerıni terk edene dek genel grev çağnsında bulunduğunu büdlrmiştir.. CEZAEVİ BASKINI Ote yandan Afgan direniş kuvvetlerinden olan Hızbi isla mi orgutü, Pakistan'da, Pe5 havvar'do yaptığı bir acıklarna da, asiierin gecen hafta, Afga nistan'ın Kunduz eyaletindo bu lunan bir cezaevine saldırdıkln rtnı ve 1200 tutukluyu ssrbest bıraktıklarını duyurmuştur.. Hız bi Isiami aynı sıralar, Kabil' deki bir askeri garnizonda da iki ayaklanma meydana geldiğf ni kaydetmiştır. 5 BİN ÛLÜ Bu araaa Afganistan'ın doğusundokı Laghman kentlnde son 15 gündür meydana gelen carpıştnalarda 5 bmden fazla sivılm öldüğD öne sürülmüştür.. Haberi veren direniş kuvvetlerı kaynakları, olenlerin co ğunun kadın, cocuk ve yaşlı k.mseler oiduklonnı belirtmıştır. Aynı kaynaklar, hükümet muhahflerlnın, Metralam ken tsnde, bir devlet bankasına baskın düzentediklenni. bankayı ve cevredekl resmi binaları ateşe verdiklerim kaydetmişlerdır. KARMAL'IN ACIKLAMALARI Ote yandan Afganlston Itderi Babrak Karmai, Federal Alman Der Spiegel dergısine verdigl frr demecte, ülkesindekj Sovyet cskerlerinin sayı sın;n 15 bincien az olduğunj belirtmlş. bunlann da Afgan dtrsniş gücisrıne karşı zelvrlı gaz ve diğer ge'içrniş süahlar kullandıkian yolundakı haOerlerı ya'anlamıştır. BM'NİN, KIBRIS GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAMASI İÇİN TANIDIĞI SÜRE DÜN SONA ERDİ İzzet Rıza YALIN LEFKOŞE Birleşmiş Milietler Güvenlik Konseyi'nin Turk ve Rum topiumlarının görüşme masosına oturmaları ve aralarındaki anlaşmazlıklan cözürnlemeleri lcin tanıdığı süre sona ermiş, ancak. surenin sona ermesine karşın her ikl toplum da görüsme masasına oturmak lcin gün saptamamıştır. Bu arada Birleşmiş Mületler Genel Sekreterl Kurt Wa!dheim'in toplumtarorcsı görüşmele rin boslatılmcsı amacıyla Türk ve Rum tarafına sunduğu son öneriler belll olurken, Rum tarafmm bu önerileri, tlstediği gi bl davranma esnekliğine sahip olmak lcin» reddettiği bildirilmiş tır. VValdheim'ın son önerilerine gö re, «Her ikl taraf bir baâ'antı toplantısına cağrılacoktı. Waldheim. toplumlararosı görüşmelerl blr acış demech/le latarck her iki torafın görüş v« tutumlorı bağlayıcı sözlerle belirlenecekti. VValdheim'in önerileri böylece şu maddelerden oluşmaktay dı. «1 BM Genel Sekreterlnln Denktaş, Makarios ve Denktaş Kiprlyanu doruk anlaşmatarının gecerliliğfnln her ikl tarafca kabul edildiğlne ilişkirt bağlayıcı beyanı. 2 Her ikl tarafın ıKıbns so rununun anayasal yönden federal. coğrafi yönden iki bölge II (Bl Zonal) bir cözüme ulaştırılmasını desteklediklerinl «Bağlayıcı teyidini» getirmektedir. 3. Toplumlararası göruşme lerde güvenlik konulannın öne sürulup, Kıbrıs Türk toplumu 0csından ortoya cıkabilecek pra tik güclükler ve Kıbrıs'ın bütünlüğö acısından çuvenliği dikkate almarak görüşülebümesl. 4 Maraş konusunun 19 Mayis anlaşmasının beşincl maddesinde öngörüldüğu gibl yeniden yerleşime acılmosı. 5 Ekonomik önlemlerl lceren ve 19 Mayıs anlaşmasmm altıncı moddesini oluşturon pratik önlemler. KTFD Başkanı Denktoş dün verdlğl dem'Kte, Rumların pazar günü sundukiarı son iki değişikük önerisivle VValdheim'tn acış konusmasını ters yüz ettiklerini söylemiştir. POÜTİKADA SORUNLAR .ERGUN BALO. AET'de Kavga AET (Avrupa Ekonomik Topluluğuj son yılların en IIginc kavgalarından birine sahne oluyor. Kavga, geniş anlamda ingiltere'nin topluluğa başkaldırması, dar anlamda ise Giscard d'Estaing ile Bayan Margaret Thatcher arasındaki kişisel sürtüşmenin de rol oynadığı Fransız ingiliz rekobeti olarak tanımlanabilir. Başbakan Margaret Thatcher İngiltere'nin toplutuk butcesine olan katkısının kesinlikla azaltılması gerektiğl kamsında Bayan Margaret Thatcher, bu görüşünü gecen yıl kasım ayında yapılan Dublin toplantısında da ileri surmüş ve toplantı bir karar alınamadan dağılmıştı. Inglltere halen Avrupa Ekonomik Topluluğunun bütcesine yılda 2,4 milyar dolariık katkıda bulunmaktadır. Boyan Margaret Thatcher'i cileden cıkaran da bu. ingiltere Başbakonına göre, AET'de İrlanda ve İtalya'dan sonra 3. en yoksul ülke olan İngiltere'nin topluluğa karşı böyle sine ağır bir yükümlülük citına girmesi büyük bir haksızlıktır ve İngiltere'nln katkısının ozaltılması gerekir. Bayan Margaret Thatcher'in isteğine karşı en sert tepki ise Fran sa'dan gelmiş ve Paris Hükumeti ingiltere'nin topluluk butcesine yaptığı katkının azaltılmasına kesinlikie karşı oiduğunu acıkİGmıştır. Böylece, AET icınde başgösteren huzursuzluk İngiliz Fransız sürtüşmesine dönüşmüştür. Bayan Margaret Thatcher ile Bay Giscard d'Estaing'm blrbirinden pek hoşlanmamalorı ise bu sürtüşmenin boyırtlarını daho da buyutmüştur. İngiltere'nin topluluğun butcesine katkısı konusu, Porls ile Londra'nın arasını açan tek sorun değil. İki ülk» arasında bir süredir devam eden «kuzu savaşı» da var gündemde. Paris hükümetl kendi hayvan yetiştiricilerinl korumak lcin daha ucuz olan İngiliz kuzu ve koyunlonnın Ithalini yasaklamış, İnglitere ise bu davranışı topluluk kurallarına aykırı sayarak Avrupa Adalet Divanına başvurmuş ve kendi görüşünü destekleyen bir karar cıkartmış mahkemeden. Ne var ki, Paris hükumeti mahkamenin karanna karşın, İngiliz kuzu ve koyunlanna kapılarını kopomoyı sürdurmuş. İngiltere topluluğun kısaco CAP denilen (Common Agricultural Policy) Ortak Tarım Politikasından da yakınıyor. Bu politika gereği üye ulkelerin cıftcüeri yoöun bicimde destek'eniyor. Ciftcilere sağlanan bu destek Ortokpazar'm tum harcamlarınm % 70" ine eşit. Tarımın cok yaygın olduğu Fransa, doğal olarak bu destekten en buvük yarar sağlıyor. Ciftci sayısının daha az olduğu ve besin rnaddelerinin coğunu Ithal eden ingiltere ise, Ortak Tarım Politikasından cok az yarar sağlıyor. Bayan P/argaret Thatcher kendilerine cok az yoror sağlavan ve en cok Fransa'nın Işine yarayan CAP'a Ingiltere'nin büyük katkıda bulunmasına Isyan edlyor. B'ina korsıhk ;op!uluğun ve özeMikre Fransa'nm da İngiltere'don şikâveîleri var. Örneğin, Bayon Margaret Thotcher, ingiltere'nin genişlettiği kara sulannda diğer topluluk üyelerınn balık avlayabılme sorununu askıda bırokmıs. Bu durumdnn en fazla tedirgin olan ülkelerden birl de Fransa. Valery Giscard d'Estalng, Ingiltere'nln Avrupa Pnra Sistemine katılmayışını da topluluğa karşı ilgisizliğinln bir belirtisl olarak kabul ediyor. V» nihoyet, Inailtere'nfn Kuzey Derıizinden çıkardığı petrolü ortaklanna pchalıya satması do, topluluk üyelerinin vokındığı baçka bir konu. Bu cekişmede Federal Almanya Bosbakanı Helmut Schmidt Iso güc durumda kal mıştır. Schmidt. Gscard d'Estaing'in kişls«l dostu. Amo ingiltere'yi farla gücendirirse, topluluğun parcalanmosı olasılığı var. Şonsölye bu durumda gerginllğl hafıfletm»ye colışıyor. Ne var kl, son tohülde Giscard d'EstalngM bırakmaya niyeti olmadığı v« Fransa*yı İngiltere'ye terelh ettlğl de anlaşılıyor. I Senatör Kennedy: ' 'Başkan secilirsem 5 Kıbrıs ta Türk işgaline son veririm,, LEFKOŞE (o.a) Birleşik Amerika Başkan aday adayı Senatör Edward Kennedy. Başkan secilmesi hollnde. Kıbrıs'ta «Türk Işçaline son vereceğinı» iddıa etmiştır. Yunanistan'do yayınlanan cAkropolisı gazetesine bir demec varen Senatör Kennedy, Başkan Carter ve hükürretlnin Türkiye'ye ask&ri yardımı boşlatırken, Kıbrıs konusunda orantılı ilerlemo kaydedlleceğl konusunda güvence verdiğini, ancak Adadakl «Türk Işgallnln» hâlâ devam ettlğinl söylemlştir. Kennedy şöyle konuşmuştur: «Benim hükümetim lcin Kıbns meselesl cok önemli bir konu olacaktır. Gecmişte, Kfbrıs halkına karşı tutumundan gurur duyuyorum. Secilirsem, Cumhurbaşkanı olarok, Kıbrıs'ta Türk Işgallnln sona erdirilmesl için coba harcayacağırru «Carter hükumetlnln Türkfyey» cskerl yardım vermesl ve Yunontstan ll« Kıbrıs'a karşı Izlediği tuturrdan dolayı üzüntülerimi belirtmek isterim. 1973 ve 1979 yıüarında Senatoda, Tuıkiye've askeri yardım yapılmasını orgören korar tasansıpa olumsuz Ov vermıştim. Cünkü bu bicımcte. Kıbrıs konusunda esoslı bir üerleme kaydedilemeyeceği aşikardır » Başpiskopos'un cenaze töreninde 40 kişi ö!dü, 250 yaralı var SAN SALVADOR (A|anslor) San Salvador'da gecen hafto Klisede âyin yönetirken öldürülen başpiskopos Oscar Romero'nun öncekı gün yapılan cenaze törenı sırasında once bir bombanın patlaması ardındon da bir grubun ateş acması sonucu cıkan panikte 40 kisi ölmüş, 250'den fazla Insan da da yaralanmıştır. Olaydan ötürü, hükümet Solcu Devrim Komitesmi suc'arken solcular bu suclamayı red detmışler ve ulusal muhafızların. Ulusal Sarıiyın pencere ve camlarından atcş actığını bu orcda saçcı silahlı rnilıtonlarm do kendılerine soidırdığını bılKAHİRE (AP) Devrik Şahın karaciğer kanserl olduğu ocıklanmıstır. Devrik Şahı oncekı gün ameliyat ederek dalağmı a'an doktoriordnn Fuod Nur, kanser;n oldıkları dolağa da bulaşmış olduğunu acıklamıştir. Fuad Nur. dırmiş'erdir. Patlamalar vs korşıiıklr ateş 45 dakıka kadar sürmüştür. Pa nık sırasında bir cok kışi ezilerek ölmüştür. Büyük bir kalabolığın kc'ıldığı cenaze törenin de cıkan konlı o'aylar sırasında bir cok otomobıl yakılmış ve bir dızi dukkan yağnıa edilmiştir. Iranlı bir kadınla cinsel ilişki kuran Amerikalı rehine sorguya çekilecek TAHRAN (AP) Ironlı yetkılıler, bir İran'lı kadının Tahran'doki Amerika'lı rehınelerden birl ile eiçiliğin işgalinden 2 ay once kurduğu cinsel ilışkıyi ayrıntıları ile acıklayan güniüğü, bulduklonnı bildırmışlerdir. Iran Adalet Bakanlığı Müfettişı Ali Ekber, bu konuda halen elcilikte reh'n tutulan Amerikalı deniz piyadesini sorguya cekeceğini bildirmiştir. KANSER BUKEZDE ŞAH'IN KARACİĞERİNE SIÇRADI Şahın ilaclarla yoşamını surdurebileceğini 6öy!emiştir. Ancak bazı doktorfar bu denlı yayılan bir kanserın durdurulamayacagını ve oldurücü oldu ğunu ileri sürmüşlerdir. Bılindlgi gibl Şah ABD'de da lenf kanseri tedavisi gormuştü. HİSSE SENEDİ VE TAHVİL İLANLARI AKBAIMK Kültür Hareketîeri AKSA AKAL ANAIK5LD CAM ALTA3 ABOMA ASİL ÇELtK AK ÇİMENTO AB ÇELtK ATGAZ BURSA ÇİMEITIO ÇIMSA ÇUKUKOVA ELEKTBÖC DEM±RIX)KÛM EGE BİRACILIK ECZACIBA6I TAT. HOU. EECİYAS BtEACILIK EREĞLİ DEMIBÇELÎK GARANTt BANKASI GÖLTAS GÜNET BtRACILIK GÜBBE PABRÜ^LARI HEKTAS İMAB BANKASI İMAB BANKASI (RÜÇHAN) İ3 BANKASI &.UHUUO ITTÎHAT DEĞİSMENCtLİK İZOCAM KAESAN KORUMA TAfitM KOC YATIRM PAZARLAMA KOÇ HOLDİNO KARTONSAN KARTALTEFE MEÎTS KAV KOR0SA LASaA MENTA8 1900. TL. MLISTAPA NEVZAT NASA3 KUH ÇİMENTO ORMA OTOSAN OYAK YATIEnt HOLDİMG PLASTİPAY PİMA9 POLYLEI RABAK SİPAS SIEMENS SDN1A SINAÎ KAT.KTNMA BANKASI SINAİ MALİ TESEBBÜSLEB SARKUYSAN 3ARK DEĞIHMENCtLtiE SISE CAM TAT KONSEBVB TİCABET BANKASI TRAKYA tPLİK DNİROYAL YAPI VE KRKDİ BANKASI AIUNHA.N BtSSE SENETLERt KASTELLİ MENKUt DEĞBILER AET iclnde volnızlığa Itilen İngiltere İse glderek ABD yp. yaklaşıyor. ingiltere bilindiğf gibl, Afganistan mudahalesinden ötürü Sovyetler Birliğine karşı takmılacak tutum konusunda da, Fransız Alman görüşünden daha sert olon ABD görüşüne yakındır. Böylece llglnc blr kırtuplaşmanın oluştuğu gözleniyor. Batılı kapltalist ölkelef arosındo: blr yonda Federal Almanya ile Fransa, öte yonda inglttere lle ABD. Bu tablo, General de Gaulleün clngiîtere AET"yo glrerse, ABD'nin Truva atı olur» 6*z0nö de doğrular görünüyor. Ekonomik bunalımdon cıkma umudunu Batıdon gel«cek kredilere bağlayan Türklye'nin. Batı'dakl oeilşmeterl cok dikkatle Izlemesi gorek1r İSTMERKEZTEL: 20 B3 20/4 223844 Teiex:23324 Ankara: 175900 183254 ANTALYA TEü 75 5150 49 BURSATEÜ20389 Telex:32l84 İZMİRTEL141402 Telex:52678 BANKEB KASTELLİ A. S. Uerkez 4. Vaktt Han Asma Kat No. 23 SİTkeci İST4NB0L Telefonlar : 20 53 20 (5 hat) • 33 36 44 Teleks: 33 314 Kast. Tr. ANKARA BüROSÜ : Atataık Bulvan No. »4/78 K»n l a ; ANKARA Telefon : 17 59 00 • U S3 M TELEKS : 43 248 ANIALYA BÜROSÜ : Atatürk Cidaesl Ra?it BerbeTo?ln tshanı No: 67. Kat: 1 ANTALYA Telefon : 5 49 . 75 51 BÜESA BÜKOSD : Atatürk Caddesı, KurtDl tjh«m No. 59. Asma Kat BURSA Telefon : 20 369 11 336 Ttleı : 32 184 Ura tr ESKİ6EHİR BÜKOSD : Porsıık İşhanj Kat: 2 No: 201204 Köprübaa Tel: 161 85 İZMİB BDHOSD : Gazlosmanpaş& Bulvan, Tan»»lçın Apt. No: 2, Kat 1, İZMÎR. Telelon : 14 14 02 14 08 55 Telez : 52 678 Onsy tr. BANKER KASTELLİ A. Ş.: Sayaı Tasarrul Sahiplertoln Tasarrullîinnm yaönrken dflt kat edecefelnlı bususlsr öace euveocell bir slrketlo tahvlUnln olup olmadıgını araştırmaktıı. Sonra da 13 yaptığıoıa müessesenln tecrObesl olaraktiT. Blı sermays plyasannda jiımi yıluu tşmıj t e o röbell v« Eüvencell Mr kurulustu. Bumı slze bir k e n d>ha oatırlatıyorus. Tasarruflannıza H < 1 J geSiJ SBtiren çeîJüt )curu]u;Iara alt tahvlllert müessesemlzdeD daJma temln edebllirsiniı Bu selirlnlz hvüt, 6 aylıfc, 12 ayhk ve 24 ayhk olabülr.. Altemattfler aşağıdadır» 1) İslemls falziyle blrllkta ber an paraya çeTirmed» net : H25 3) Blr yı] radell ayhk Odoma ballode net : 29 J S) Blr yı) T&deli yU «oou M»meü net : 312 4> 2 yü vadell 6 aybk Odem» 11 net : 33.2 fl İki yıl vadell ajlık Odemell Vt 33J Daha aynntıh bDs3 lcin n » mani&Tunıza müraot atm» nlx rlca olumn. SERGİLERİMİZ 1 Kanser Derneği Yararına Karma Sergi (İst./Osmanbey Akbank Sanat Galerisi 1 15 Nisan) 2 Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Yazan: Raci Temizer. Türkça va ingilizce, bastanbasa renkli, fiyatı : 200. TL.) ÖLÜM Slyasal BilgMer 6263 Sınıfı Mall Şubeden con kardeşimiz 3 Bölgesel İktisat Politikası (Macmillan İktisat Serisinin 7. kitabı. fiyatı S0. TLJ 2 Mustafa Erem Çalıkoğlu : Fotoğraflarla Dolmabahçe Sarayı 3 Rezzan Şenocak Resim Sergisi 4 Sinan Ünal Resim Sergisi 5 (İzmir/Konak Akbank Sanat Galerisi 1 15 Nisan) {İst./Nişantası Akbank Sanat Galerisi 320 Nisan) 4 Başarı Dergisi (NisanMayıs sayısı çıktı. Akbank subelerlnden parastz temin edilebilir.) Ergin GÖÇMEN'imizi yttJrdHc Dostlar sağolsua AHMET TANER KIŞLALI, ERAY EVREN, HINCAL ULUC (Cumhuriyet; 17931 Nevin Göker Ulutaş Resim Sergisi (Diyarbakır/Ofis Şubesi Akbank Sanat Galerisl 718 Nisan) (İst./Bebek Akbank Sanat Gaierisi 18 Nisan • 9 Mayıs) [İzmir/Konak Akbank Sanat Galerisi 1629 Nisan) (İst./Nisantası Akbank Sanat Galerisi 21 Nlsan7 Mayıs) AKBANK ÇOCUK TİYATROSU Bizim Masallarımız Yazan ve Yöneteh : Erol Günaydın, Dekor vo Kostöm: Osman Sengezer (Sişli Ümit Tiyarosunda her Cumartesi ve Pazar saat 11.00'da parasız temsiller. Davetiyeler ciVar şubelerden temin edilebilir.) 6 Gazi İlkokulu Resim Sergisi 7 Tayfur Sanlıman Resim Sergisi AKBANK KUKLA VE KARAGÖ2 TEMSİLLERİ Oynatan : Tacettin DİKER Her Salı Çişli Ümit Tiyatrosunda saat 14.30 da parasız matineu Davetiyeler civar şubelerden temin edilebilir. 8 Uğurcan Özberki Vitray Sergisi tDiyarbakır/Ofis Şubesi Akbank Sanat Galerisi 21 Nisan 7 Mayıs) AKBANK ÇOCUK SİNEMASI ^ Her Cumartesi saat 9.30 de Kadıköy Reks va 10.15" de Ankara Akün sinemalarında Tom ve Jerry ile çocuk filmleri. Parasız davetiyeler clvar Akbank şubelerinden temin edilebilir. Çukurova ve kuzeydoğu Anadolu bölgeleri sinemalarında. (Aynca ilân edilecektir.) YAYINLARIMIZ 1 Türkiyemiz Dergisi (30. sayısı 50. TL. Genel Dağıtım: Bateş. Kitapçılarda ve Akbar.k şubelennde bulunur.) . • '. • '. . .: * • * • . " v MİYATRO VATANDAS TİYATROSU VKTAN, YAHUT 5 NİSAN 5 MAYIS MÜZÎKLİ ^LİTUC GÜLDÛRÜ AKBANK Kültür hizmetlerînde de Sablık kıymetleri Oaa edlyonn t AKÇİMENTO 50 adet. BOLÜ ÇİMENTO 50 adat. CELİK HALAT 100 adK. DÖKTA3 100 adM. KEKTAS 50 adet. KORDSA muvakkat makbus a (YOzde 50 ödenmls.J tZOCAM SO aâet KARTONSAN 100 adat. MAVİ CELtK 50 adet. MAKİNA TAKIU 1M (TOad* 10 ORMA 40 adet. SANTRAL BOLDtNO 100 adet. SİSE CAM 88 adet odenmls> • NASAS 30 adet. > • VATAN KONSEHVE «0 « M . MEMLEKET MÜJOAT G6Z€N • PeRRAN KUTMAN ^SAVAŞ DİNÇCL REPRO: 2531789 HADİ ÇAMAN BOfiA AVANOĞLU • AVDAN ADAN FRANSIZCA Strasbourg Onlversltesl mezunu öâretmen Fransızca dere vertlir.. tarafından HEDEF, DEV BİR DENÎZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU <'rt: tJLAŞABİLlRÎZ. ÇANKAYA SİNEMASINDA 280780 CUMARTESİ MATİNE Tel: 58 68 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog