Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

İKİ CUMHÜRÎYET 1 NİSAN 1980 ronsızlor 198O'i «Ku'tür Varfığı Vıiı» l'ân attller Aylardan ben kuhjr varlıgınm zengmtıklarinl oluşturacak yânde calışmolor yapılıyor. Telavi2yon ve raa/oiarda do bu koNiıkırda özel programlor yaymlanıyor Nsdır bu kültür variığı derjen şeyler"» Fran•alar bunian şöyle sıralamışlar. şatolar, katedroller, kıliseler, eski evler arkeoloıtk kalkntıiar, •urlar, kaleler, çesmeler, saray ve eski ev eşyolan. resımler, heykeller, gıysıler, çalgılar, opera ve tiyatro dekorları. kitaplar. masallar, roraonlar, besteler, plaklor, şarkılar, eski fıimıer, erfle fotoğrafları Bunların hepsı bır ulkenın kültür vcrlığı soyılıyor Fransızlar bu varlığın dokumü içln 1964 ta calışmaya başlamışlar. 1980 yılı bütçesında kultur varlığını korumaya ayrılan para, bır milyar tronk, vonl, 17 milyar T L Her ılde. llcede, kasabada, kentte, köyde, müzelerde. kıtaplıklardo ne kadar yapıt varsa hepsının dokumu yapı'.vor Aktliorı durduracak lısteier ciKmış ortaya Bırkac örnek vereyim: 200 bın tarıhse! yapı, bır buçuk milyon pc«rça torıhsel eşya, 900 bın belgelık (orslv) dosyası. 200 bin kalıntı.. Fransızlar şımdı durup dururken neden bu kültür variığı konusunun uzerlne eğıldıler? Kanımca bunun başlıca nedenı şu Fransa Ikınci Dünya Savaşından sonra iletışım araclarının geliemesıyle vcbancı kulturiere en acık ulkelerden bin oldu. Genell'kle Amerıkan kultürü Fransızları ' cok etkiledı Amenkan fılmle r i, Amenkan muzi$!. bluez'lor rock'lar. pop lar. |erk'ler, negrosprituals'lar buyuk bır yaygınlık kazandı Gıyımde Fransız erkek modası Amerıka'dan etkılendı. Resımde pop an glrdi Fransa'ya Gok delenlerde Fronsızlar Amenkan mımarlığına özendıler Mobilyada, dekorasyonda Amerikan tdesıgmları oğır basmaya başlodı Amerıkan barları, tnlghtchjp»ler, tsnackslar kapladı Fransa'yı. Yalnız «comıîs» okuyan ve langırt salonlu barlarda dısco muzıği dınleyen moto'lu genclerden oiuşan geniş bır kıtle geleneksel Fransız kültürunden yıldan yıla uzaklaşmaya başladı F olaylar ve göruşler Kültür Variığı Hıfzı Topuz mlşın canltlık duygusunu yltırmışse ölür Yaratıcı canlılık gecmışın bırıkımınden aoğar. Halkların genchğı zengın bır yaşlılıktır> Demek kı. iyı yaratıcı olntDk ıcm geçmışı cok ıyı bılmek gerek. Ulkelerin kültür variığı müzelere, arşlvlerın tozlu raflarına kaldırılmış blr bırıkım değıldır kı Kultür variığı hergün her yeni yapıtla gelışlyor ve zengınleşıyor Kultür varlığını korumak sanatcıyı, aydını bılım adamını korumak. onlara colışma olanakları sağlomak demektlr Ama ne var kı, iletışım araclarının ve kitlesel eğıtımın gelışmesının sonucu olarak kultur ufak bır aztnlığı/ı tekelınden cıkmış ve ulke capında boyutlar kazanmıştır Kültür variığı eskıden cok sözü edılen blr deyim mıydı bilmem Ama son yıllarda Ucüncü Dunya ülkelerı bu konuya cok onem vermeye başladılar Bczı yerlerde de bu sorun ülkelerı n kulturel kişılıklerının oluşturulması kapsamına gırıyor Asya u.kelerı ulusal kültürlerının korunmasında her zaman cok kararlı ve titlz davranmışlardır Alın Japonya yı, Çln'l. Hındıstan'ı, toz kondurmaziar kendı kultürierine, hıcbir ödün vermezler Lâtin Amenka ülkelerı bu konuda kırk etlı yıl önce uyanmayo başladılar Daha once de bazı bolgesel akımlar vardı arrih kulturel kışıhk konusu o yıllarda ulusal boyutlar kazanmomıştı daha Afrıkalılar ıse yeni yenı uyanıyorlar Yenı dedımse. hanı, on on bss yıldan berı Bağımsızlık Afrlka ulkelerine sıyasal egemenlık kazandırdı ama. kültür alanındo genc ulkeler buyuk boşluklarla karşılaştılar. Gercekte buna boşluk da denmez, cunku her ulkenın kendı kulturu, gelenekleri vardı ama, yonetıcıler ilk başlarda yalnız batı kultürierine yonelıktlrler, kendı kültür ve geleneklerıni cok kucümsüyorlardı Bu kücümseme belki de kulturle uygarlığın bırbırine karıştırılmasından gelıyordu Gunluk yaşam duzenlne, glysllere ev eşyalarma, yapılara Oncelerl hep Batı kulturlerı yon verlyordu. Sonraları bır tAfrlkanızasyon» modasıdır oldı, yürüdü bu ülkelerde Bütün Afrikalılar her alanda kendı kişiliklerını, kendi geleneklerini. kendı kökenlerım aramaya başladılar. Bu akımlar şımdı gıttıkce gelişlyor HâlÛ Afrlkalı yönetıcllerın, okur yazar takımının evlerınde bır tek maskeye, fetışe. heykele rastlayomozsınız. Batı özentısi ev düzenı öyleslne ışlemiştir lclerinel Kolay değıl. sıyasal bağımsızlıkla her şey çözumlenmıyor Pekı, kultür variığımızı korumak Icln biz ne yapryoruz 9 Bızım kültür varlığımız nelerden olu şuyor? Elbette Selımıye'ler, Suleymanlye'ler. Topkapı'lar başta gelecek. Sonra kalelerl, surtarı, yalıları, Safranbolu ve Muğla evlerlni sıralayacağız. Sonra sırado Itriler, Dede Efendiler, Hafız Postlar, Yunus'lar, Pır Sultan Abdal' lar var Sonra Iznık cınılerı. gülabdanlar. ceşmibülbuller, luleler, Canakkale testılerı. yörük kllımlert, allı güllü ceyız sandıkiarı, boyatı bayram salıncakları, suslü at arabaları. yaşlı bir nınenın yarno başörtusü, bır köy kızınm oyalı mendılı, Anadolu corapları mezar taşları, bovacı sandıkları Saymokla bıter mi? Bız yüzyıllar boyu Anadolu toprağının hazinelennı, kalıntılannı geleneklerini ele alıp kendı geleneklerlmızle karıştırarak yeni bıcımler oluşturmuşuz Bir yandan da Ermenısryle, Rumuy. la, Yahudısıyle, Sırbıyla Bulgarıyla. Arabryla bırlıkte kültürün, muzığin, sonatın her dalındo yeni b.rşeyier yoratmışız Kırk ceşit halkıtı alın teriyle, katkısıyla oluşan coğulcu bır kültür ortaya cıkmış Bız yon vermışız buna Bu kültür bızım külturumuz olmuş Kultür varlığımız Işte bu coğulluğa. bu zengınlrklere dayanıyor. Dostum Burhan Arpad gecen gün cMarklz Olayı» başlıklı yazısıyla ne güzel değlnmlş bu Yalnız Fransa değıl elbette, bütün Batı ulkelerl ve Ucüncü Dunyanm Batıya acık butün ulkelerı bu yoz kultur akımlarının acık pazarı oldular Ama Fransa bu akımlara karşı devlet copında ılk bılinclı tepkıyı gösteren ülke oldu galıba Italyanlar, Ingılızler ve Almanlar da bu yoz kultur akımlarına karşı b r takım tepkıler gösterdller ama bu dlrenc gucü Fransa da daha genl« boyutlar kazandı Pekl. bir Olkenln kultur variığı nasıl korunur? Torthsel yapıtların ddkumünü yaparak mı? De§tl elbette Kultür variığı yenı gelışmelerin kavnağıdır Eskılerl ıyı bı'dığınız. yı değerlendırdlğiniz ölcude kultürde başarılı oluyorsunjz. Onlü Italyan yazarı Cesare Pavess tYaşamak Sanatı» adlı kltobında $oyle demıs «Holk gec fconuya *Son on yıl'irm Ts'onSufunrJa ycrrarlor, eanatcılar ve Içlert ülke sevgıslyle dolu bütun aydınlar savunu durumunda Son kalanları kurtarabılmek, ülke mlrasının busbütün yıkılmasını önleyebılmek ıcın bır savunma savası venyorlar. Kültür toplumlannın insanlan ülke küiturunü oluşturan en önemglz ayrıntılara fıle saygı gösterryorlar» dıyor Yaşşa Burhan Arpad Ama kac kışı dınlıyor senı'' Istanbul'un en" geleneksel köşelennden bıri olan Emınönü Balıkpazan butün tanhsel özellıkleriyle 1950'lerde devlet elıyle yıkıldı gıttı Kultur varlığımızın bır parcasını yıtırdık 0nun ardından neler yıtırmedık kı' Kultur varlığımızın temel dıreklen teker teker yıkıldı Bunların yerine blr endüstrı kultürü de koyamadık Yozlaşıyoruz Korkarım, geleneklerımız artık bıze kaynak olamayacak Sırası gelmışken bır de şu konuya değınmek ısterım UNESCO'nun 1972'dekı Genel Konferansmoa dunyadakı kültürel ve doğal varlıklann korunması ıcın bır konvansıyon kabul edıimıştı. Bu konvansıyon gereğınce bır komıte kuruldu Onaltı üyeden oluşan bu komıte bırkac yıldan berı colışmalarını sürdurüyor Bız de bu koruma konvansıyonunu onaylamak lcin son aylarda gırışımlerae bulunduk Ama durum daha kesınleşmedı Kulturel varlıklar; koruma komıtesl dünya kultürunde ve doğa zengınlıklerınde önemli yerı olan varlıkların bır listesıni duzenllyor Devletler de bu komıteye başvurarck önemli saydıkları yapıtların bu lısteye gırmesırH ıstıyorlar Bır yığın eski kent, muze tanhsel yapıt bu lısteye alındı Onların korunması icın uluslararası yardım kaynakları düzenlenıyor. Dünyanın bu kultur varlıkları lıstesınde biz kendlmıze nasıl bır yer bu'acağız acaba'* Yazımı dostum Mellh Cevdet Anday'ın son g&nlerde Parıs te yazdığı blr şıırinın Iki dızesi ile bitıreceğım tDunyada ne güzel düşünler yittl Uzak yıldızların ölümü gıbı.. » Işte Melıh Cevdefın sözünü ettığı uzak yıldıztar şımdı dunya kültür varlıgınm gökyuzünü süslüyor lyl ama bız nerelerdeyız? Bızım yıldızlarımız yok mu? SİA'nın Mirası? A merika ile SIA (Savunma Işbırliği Anlaşmasn Imzalandı Bu aniaşmayla ustlendiğımız görevleri üce ayırabılirız SIA'ya gore bır super guçler savaşmda Türkıye: 1) llerı karakoldur... 2) Buyuk kulaktır... 3) Ilk hedeftir. Gercekten Turkiye, Ortadoğ'u'da ABD'nln ti'eri karakolu» olmak yukunu ustünden atamamıştır 30 dolayında dınleme ussuyle VVashıngton'un bolgedekı «Buyük kulağmdır Ve bır nukleer savaşta cllk hedef» rızıkosunu lasımaktadır Buna karşılık ne kazanıyonız'* sorusu boşluktadır Yılda 250 milyon dolar mı? 300 m u ' 500 mu'' Gıttıkce coken bır ekonomıyle ve dolar karşısında cürüyen Turk lırasıyla üs kıraya vererek savunma polıtıkasına payancia vurmak, cağdaş akla ters duşen bır ıştlr. DUZELTME: Prof Muammer Aksoy'un 20 mart gunu yayınlanan «Cumhurbaşkanı Seçimı» başlıkh yazısının sonundakı 2 tümce duşmuştür Özür dıleyerek aşağıda yayımlıyoruz «Özelhkle en guçlü partıden 'Seçılmesinden sonra partılere ve lıderlere karşı yansızlıgını koruyabılecek göruş kışıhk ve haysiyet sahıbı bı r uye'nm Cumhurbaşkanı seçılmesı, normal olan yoldur Ancak bu yoldan sonuç saglanamadığı zamandır kı partısiz bır uyenin seçılmesı yoluna gıdılebılır SIA anlaşması, tarıhımıze, Atatürkcülüğe miHiyetcılığe ve ınsanlık koşullarına aykırı bır sıyasanın urunüdur a) SlA anlaşması tarıhımıze ters düşer Çünkü Turkıye emperyallzme karşı bır Uiusal Kurtuluş Sa/aşıyla kurulmuştur. Duvelı Muazzama'ya bağımlılık felsefeS'ni mazlum dunyada bız yıkmıştık Şımdi bir buyük devlete topraklarımızda kıralık üs vererek kendımızı guvenceye alacağımızı sanmakla aldamyoruz b) SlA anlaşması Atatürkcülüğe ters düşer Çünkü Ataturk, boyle anlaşmalara karşıydı Bınncı Dunya Savaşında Alman ustunluğüne boyun eğen askerı anlayışa da karşı cıkmıştı Ayrıca Ataturk fUlusların guvencesı ya ıkı taraflı veya cok yanlı genel ve ortak anlaşmalarla sağlanabılır dıye ortaya atılan ve her bın otekılere karşıt sayılan prensipler barışın korunması emrinde bızım ıcln kesm ve ısabetlı değıldır» dıye bu tur anlaşmalara güvensızlığını opacık ortaya koymuştur c) SlA anlaşmosı mıllıyetçılığe ters düşer Çünkü bir ulusun yurt topraklarını bır başka yabancı devletın askerı amacları icın para karşılığında kıraya vermesı uluscu bır davrcnış sayılamaz Hele mazlum ve yoksul Türkıye'nın dunya zengınl blr super guce ceşıtlı cıkarlar karşılığında Anadolu'da etkınlık alanları tanıması. ayıplı bır ıştır Sovyetler, Türkıye'de üs ıstedıler dıye ayağa kalkan bellı güClerın, Amerıka'ya Turkiye'de us vermeye her zaman hazır oluşları mıllıyetcilıklerının osıl sız olduğunu kamtlamaktadır d) SlA anlaşması insanlığa ters düşer Çünkü 50 rrılyonluk bır ulkeyı nükleer savaşm ateşıne sürmek Inson Hakları Bıldırısıne saygısızlık ve aykırılıktır B z ABD ile SSCB arasındakı catışmanın «sıcak bo'gesı» olmaktan kacınmalıyız Bu ıkı karşıt gücun olası bır hesaplaşma günunde savaş alanı olarak Turkıye'yı secmelerınl engellemek Icm her önlemı olacak yerde Anadolu'yu Amerıkan üslerının yuvası mtelığıne donusturmek Insanımızın yaşamma değer vermıyen çağdışı felsefenin ürünüdür Nereden bakılırsa bakılsın SlA anlaşması 79801er dunyasında mantık dışıdır Boyle bır belgenın Büyük Millet Meclısınden geçlrilmeden yürurlüğe konulması olanaksızdır Turkıye'yi Amerıkan üslerıyle benekll bır sıyosal ve askerı harıta nıtehğıne donüşturen tüm anlaşmalar 1950'lerde halkın ve ulusun gozlerlnden ve bılıncınden gızli olarak sözlü veya yazılı olarak yürurlüğe gırrrıştır O gunlerden bugünlere dek ceyrek yüzyıl gectl 1980'ler Turkıye'sınde SlA anlaşmasınm parlamentoya getırılmesı bır zorunluk olarak gorünuyor. Ne var kı böyle bır anlaşmaya parlamentoda olumlu parmak kaldıracak parlamenterlerln vıcdanlarıyla btr hesoplaşmaya gırısmeleri geretcecektır Hıroşima'dan ve Noaazakıden başlıyarok ınsanlığın unutomadığı tragedyaların yenı tiyatro sahnesıni Türkıye'de kurmak kolay değıl Dunva öylesine değışıyor kl parlamentoda SlA'va tevet» dıvecek mllletvekılı cocuklarına na^ıl bir ad ve miras bırakacağını düşunecektır. düşunmelıdır. HESAPLAŞMA "Jeep'de Dörtler,, Burhan ARPAD Dünyanın hemen her bucoğındo soğuk savaş, hatta Sıcak savaşların alıp yuruduğü 1980 yılı llkbahorında basının gozüne carpmıyan, fakat her bakımdan cok ilgınc bır polltıka oloyının hazırlıkları ılerlıyor Toproklarının yuzölçumü ve nufus sayısı bakımından kücük. amma dünya kültür ve sanatına yuzyıllardır katkılarıyla co£ onemlı ülke Avusturya Cumhurıyetı bağımsızlığo kavuştuğu barış andlaşmasının 25 yıldönürnünu 15 moyıs'a kutlamaya hazırlanıyor Bınncı Dünya Savaşından yenık çıkan Habsburglar Imparatorluğunun pek kucuk bır porcasmda Avusturya Cumhurıyetı oluşturulmuştu Ne var kl, ınsanlar'nın coğunluğu boşşehır Vıyana da yaşayan, endustnsl ve onemli kaynakları yenı smırlar dışında kalmış Avusturya Cumhunyetı, her bakımdan sağlıksızdı. Bu olumsuz durumdan ycarlanan kuzey komşu Nazl Almanya, 12 rrart 1938 gunu sınırı aştı ve Avusturya'yı III Reich ülkesıne «Ostmark» adıyıa katıverdı Nazılerın polıtıka dılınde cAnayuraa dor,uş> dıye tanımlanan bu zorbalık, dünya poiıiıkasmda cAnschluss llhak» olarak karşıkındı. tAnschlussı. 1945 yılı nlsan ve mayıs oylarında. Botılı üc devlet ve Sovyetler Bırlığı Nazl ordularını dlze getınnceye kadar surdü Fakat. Nazılerln kovulması, Avusturya'yı kurtarmaya yetmemlşti. Kurtarıcı tDörtler», Avusturyo'yı dört işgal bolgesıne ayırmıştı Vıyana da dörde ayrılmıştı Şehrın sadece I bolgesi poylaşılamadığından. «D6rtler»den herbıri bu bolgeyı bırer ay yânetıyordu Dört Kurtarıcı'nın asker yonetiml tKomandatura>, Imparatorluk sarayına yerleşmıştl. Vıyana'nın «Dortleoce yönetıldığlnln bır slmgesi olarak, bır Jeepe bınmış ingıliz. Fransız, Amerıkan ve Rus askerlerı. dort üikenln bayraklarını daigalandırarak şehirae zaman zaman görülüyordu Sakacı Vlyana'lıların tJeep'teki Dörtler» diye tanımladıflı bu durum slnemocıların da IIgısıni ceKtı. isvıcrelılerın «Jeep'tekl Dörtler» fllml uzun vıllar dünya sınemalarında gösterild). Ote yandan, 1945 baharında kurulan geçic Avusturya hükümeti sivll yönetlmi ele almış, 1949 yılındo gsnel seçlmler yapılmıştı. Dörtler'ln Avusturya'dan ayrılması ıcln yapılan görüşmeler sürüp gidiyor ve sonuç alınamtyordu Toplantıların sayısı Iklyuzü gecmıştl. <$• te o günlerde kücük blr mucize oldu ve Başbakan Jullus Raab'ın ginşımieri bosarıylo sonuclandı. Kurtarıcı Dörtlerln Dışışlerl Bakanlan 15 mayıs 1955 günü Avusturya İle barıs andlaşmasını Vıyana'do Beiveder Saravında fmzaladılar. 1965 yılındo Avusturya banş andlaşmasının 10. yıiı kutlandığmda Vlyana'daydım. Dunyonın h e r , yanından gelmış gazeteciler, böyle kutlama törenlerlnde olağan sayılan bol laf ve kuru protokol programlarıylo yormodan, oğıriandılar. Günümüz Sosyal Demokrat lıderlerlnln en zekl ve kultürlüsü olan Dr Bruno Kreıssky o sıroda Dışlşlen Bakanıydı 25. yıl törenme Dr Bruno Krelssky, Avusturya Cumhunyetl'v e banş andlaş/nasını Imzalamış Dörtler'ln Dışışlerj Bakanlarını Viyana'da bir Symposıum'a cağırdı ve otumlu cevap aldı Bu toplantıda, Avusturya'nın aktıf tarafsızlık oolıtikası üzer'ne göruşülecek. Dr. Krelssky'nın bu önerısl öylesine ılgıyle karşılandı kl. Sovyetler Bırllğl de Moskova'da 1012 nısan 1980 arasında aynı konuda blr' semlner düzenlıyor. Avusturya. Sovyetler ve daha başka mllletier tarıhcileri bıldırıler sunacaklar Avusturya'nın 25 yıldır sürdürdüğü yan tutmayan bonşsever ülke polıtıkası uzerine. II. Avusturya Cumhurıyetı Insanlannın yırml beşyıldır banş iclnde ve başları dlnc yaşamasına karşılık eski «Buyük komşu Almanya» hâlâ butünlüğe ve gerçek borışa kavuşmus.değildlr. lkl ayrı Almanya vardır. Her İU Almanya'do «Dörtler» şimdi «Ocier» ve «Sovyetler» olarak asker bulundurmaktadır Beriın sorunu cetlnlığlnl sOrdOrmektedlr. Berlin duvaria bölünmOştür Berlln'e ancak «Dörtlersin ucakları sıvll yolcu taşıyobllmektedlr Ötekl havo yollarına, hatta Almon havo yollarına Berlin'e uçuş Izni yoktur Pederaı Almanyo ve Demokrat Almanya Cumhuriyetl ekonomılen, Birieşlk Amerlka'nın kapıtalıst ve Sovyetler'ln sosyalist blok ekonomilerlyle sc kı sıkıyo bağlontılıdır. Klmi Almon cevreieıi bu durumu, «Almanya Avusturya'dan pekcok önemlldtr» dlye yorumlamaktadır. Avusturyalılar ise fOlkemzın müzlk ve kültür atmosferl, uzlaşmaz tDârtiern yumuşattı.» diye gülumsemektedırler Yorumlar değlşik olsa da. Avusturya Cumhurh/etlnln 25 yıldır uvgulayageldlği «yan tutmayon bonşsever dıs podtikası günümüz korgaşa dunyasında blr umut aydınlıgıdır. Dunya barış» kjin cok umutlondıncı blr uygulamadır. «Jeep'tekı Dörtler»ln 15 mayıs 1980 Vtvona Symposlum'u, d£jnya polltıka torihlr» bir benzert daha görülmemlş blr ömek olarak gececekttr. 1 1930 1 Nisan Üç Türk Kadını Halk Fırkasına aza kaydedildi Seyyar Satıcılıkta Tekâmül Kıüak mütehassısı Dr Haydsr Ibrahlm B teyyta satıcılar hakkındf. ortaya çok sayamı dlkkat btr flkir «tmıştır Mumalleyh ?u suretle beyaoı (lklr etmektedlt • tşltmek ubl»nn blr Ihsanı aynı samands blr nvkl dlr KulaÇa fena sö« tşlttlrmemell, gallz söılerle neiihstlnl lh lal etmemeUdlr Kulak nazik MT uzuvdur ona kalır ve kaba hıtap olunmamalldır Ba8ırars.k konu;malc bu sebep1« münaslp deilHır Kulaîm ve lşltmenlr kıymett blzde tylce anlajumamıştır Ni teldm sehtrlertmlıdf aJcsabah gür «vsli satıcüanmıııo «eslerl KöUen Umae «ldırraaı f»kat ÖU tsrafu 61ı sarbo«xm zevk tle attıÇı n&ra k&nunen menolunur Bu gü rültülert duyup da nOteesslı olmama> bu dalaletl lçtinu.1 vedlr Izalesl elzem dir Zlra kulak tçln mukadder olan Kftzel ve abenkdar soıler veya Ifthutl muslkl «adasıdır MedenJ lnssnlflT o* resınd» düeaınek ölle muslkiye tertik o'.ujv mu$tur Bizde de sarıcılara bu yot telkln ve taralm olurunah dır Faraza Dortakal «ya kemence salep ve bozacıya g&yda rogurtcu ve sütçuye ksval löyletllmesi uerhalde raban» stılaemk blr Uklr d» KADINLAR MEYDAN OKUYOR Ankanı 11 (TelefoDla) Bugün Türk 1Qtlmalyatında blr donUm noktası ve tanh teşıal eder> blr h»dı«e olmuştur Anltara muelllmlertnden « e t H C H Fırkasına müracaat etml; ve kajdı icra olunmustur Afet H Pırkaja pren ılk Türk kadınıdır ve Türk Radınheına 0nfcyak olmu;tur labalık olmus, bütün münevver hanımlar, muhtelif mektepletın kız talebeleri hazır bulunmuşlardır Konferansın nihavetinde Ce mal Resıt B tarafından btr konser verılmıstır İki konser Aynı uyatroda M konser. Bırinde tiyatro hınca hınç dolu öteklnde g&rsonlardan başka klmse yok gıbi 1 bir şey Bu konserlerden bırıncisı alaturka, lklndsl alafranga Blrınde Turk sanatk&n Munlr Nuretuı Bey'ln ruhlara hazin blr zevk veren müessir sesi, Şark musıklsinln rtaa yatan naUmelenyle fer yat ediyor, ötekınde Fransız sopranosu Madam Minon Vallin'ln tanınan sesl Garp musikisimn sanatkarane fchenpjle bır bülbül gıbi sakırdıyordu Sdylenen sozlere, yarılan yazılara bakılırsa alaturka musıkı biç, alafranga musiki her $eydır Türk münevverlerlnden blr kısmı Beethoven'ln htyranlarıdır, Dede Efendıye dudaj: bükerler Fakat mesele soz ve yazı sahasında çıkıp da dlnlemek vazıyetlne gırtnos 15 deflşir Alafranga konserlertni bos koltukl&r dınler alaturkada ise tiyatro ealonu mah^ere döner Beethoven'ın perestlşk&rlan bu dahınln eserleri çaluurken ya kaCfcrlar, kaçamazlam uyurlar Münir Nurettln e«ki ve yeni Türk şarkılannı sbylerken ls* aevk İle dlnlerler. O halde. Şark mustkls< aleyhınde atıp tutmakta mana ne? Her rnllletln musUdsl kendi dılı glbı o mılletın malı ve sevgülsidir Kuru sözle deşismez, hatta fruzel olmfcsa da degısmez. En garıp olan cihet İse. Şark rouslklslnl bejenmeyıp Garp mu1 sıklslne bayılan TOrk lerln birkaç eiddl takfitrVrftT müstesna oL mak üzere hlç blr tlafranga konserl dtolemeye tahammül edememehdir Birbırlnl takıben verllen şu son lkl konser alafranga muslkiye hayran görünenleriralzden çoğunun bilerek ve seırerelt defü snobisme olsun dlye Garp musUdslne âsıklık ettlklerinl blr daha lsbat etü. Bahrî Konferans çıkmaza girdi Londn 31 M Brtand llc M Hendea •on ve M Mac DonalS krasında vuku bulao mOlakatlan müteaklp neşredılen blr tebllŞde tnKiltere hükümetırıiıı sulhu muhafazaya mstul teşfctlât ve terübatta lslahat yapılmasın: »rzu etmekle beraber yeniden blrtakun asker taahhütlere glrtçme> ye ra» olmayı lmk&n haridnde gördügu beyan edllmektedir Itaiya murahhu beyeti tarafından viM 0 lan blr tebUgde U Mac Donald İle U. Grandl arasuula cereyan eden mülâkatta Akvun Cemlyetl Mlsakırun 18'nci maddestain tefsirlne müteallik InU11İ2 ve İtalyao noktal nazarlannın tctiük edıldlîı büdlrilmekte«ttt Kadınlardan sonra Kadın BlrllRı K&tlbt Omumlsl Efza>1ş Suat Harom dün öjleden sonra Kadın Bırliginde bır konferans vermlstlr Efzavıs Hanıra kon leransında kadınlara venlen beıedlje İntihap h&kkından baosetmişElzaylş Hanım kadm lanmızın hayatının blr tarihçesını yapbktan sonra tunlan söyle> mtsür < B Millet MecU•onden geçmek üzera oulunan yenı beledıye r^nunu vatand&şlık ıakkımızm beratını ellti!« verecek Uk ve £at'l harekett.r Madera <i Cumhurijet hüküneti blzlere erkekler •ereceslnde mektepleinln kapısını açıyor ve ber rcesleüe gırmemue müsaade edıyor. olz artık malumat ve terblyerruzle vatanunıîi büvasıta deŞil bil!ıll müstefıt edeceSiz Beledlyecilik kadınlılc kabilıyet ile tamamıle tevakul eden bır meslektır Elzayl» Hanım uzun süren ve alkışlarla nlnayet bulan konlerannnd& beledlyeclllgin en tnce telsrruatını saymıs kadınlaruı bu iş vg hizmetlerin hepslnde erkekler kadar hatta erkeklerden daha çok muvaffak olacaklarını inlatmıştır Efzayl? Hanım konteransına şu sozlerle nihayet vermlstir «Bu hakkı blze temln eden büyük Gazl ve Cumhurlyet Hukümetl. mıze bütun ruhumuzla teşeskOr etmelıyv» Bu konferans cok ka ur KANSER NEDİR? Doç.Dr. ÜMİD KIRDAR 1 Y1LIN " KtTABI KANSER HEOİR? N< bilıyorui? en cok korkiılan hastalıjı KANSER haKKında •"iınmesı gerekll tüm bılgıler KANSERİN ön belırtlleri. trken leîhısı. tedavısi ile hastal ıktan korunma hususlarında bugOn İçln en son bılgılerl va oOOtten raik dıh ile anlatan ve açıklayan kıtap. O«0*rl 200 TU Çağımızm en onemli va Fransa'da sosyalistler arasında bir » müsademe Sosyallstlertn aktetmi* olduklan konferans dolayıslle soayallstlerle komünıstler arasında bır mOsademe olmus, polis müdahale mecburlyeünde kalmıştır Blr polls memuru bır çavuîu hlmaye etmek lçin lkl el ate; etml; ve iki koroOnlstl yarslamjştır y&ralılann yekunu 12, bunlardao 3*0 landarma. üdsl de meclisi ıınrıımi azasuv dandır \aralılardan ücUnün vaziyetı vahlnıdlr SOkun ve lnUzt>ra OENCL OAâlTIM VE ODEMELİ ISTEME AORESİ Babıall Caddeal 52 CagaloQlu . Itunbut Talaton 28 65 44 28 02 25 Biz de intihap hakkı isteriz DERYA DAÛIT1M A.S. Ua» S (•.».) O Ekmek fiyatı on para düştü Bugday fly&tlan ucuzUdıJı İçln efenek flyatlan da gıtt&cc düşmektedlr Bu hal ta ekmeK Clyatlanndan 10 para daha tenzil olunmuştur Bu «uretle ekroekleı bugunden Itıbaren 14 kuruş 10 paıayb satüacaktır Geçen se ne bu mavsimde ekmeK fryatı kurustu. 00 «lü Bu sene, gelec baberlere göre Anadolu mahsulü çok bereketlıdlr Eğer böyle devam ederse ekmek !lyatlan daha lsxl» ucuzlayacaktır Maamafth henüı Anadolu tnaosula eelm» mlîtlr Mersln buğdaylannın 15 mayısk dogru galeceü aclar sJmaktadır dbaa plya»»ıınd» da bufîday üy»b düfflk oldufundan ek mek Jly&tlanmn d»ba zrrâde dü^cegl muhakkak addedılmektedlr Ankara'da sesli film ankara 31 (Teletoola) Kulüp stoeması sesll filro gösterme%e baflıyor Bugün öğle uzerl yapılan tecrübede Vali Nevzat, Muavln Abdülhak Beylerle Eazetecüer bulunmu*Ua. 8»fi!bl: Opnlmrly» Matbaaobk T* OaırtfrBft 1 4 4 . Mfana: NADtB NADt Genal Yajıc Müdüru Oktt» KLRTBÖKE a Taulslerl Müdtlro Ortaa EBİNÇ Basan n yayan Cmntaırlyet Mstbaaedık re Ganterflik Tjl.9. Oatalogla TOlkoo» t) C«l No » • « Poet» Kuturo: 34S tnANBOL Ttl». («•t 30 97(9 CUMHURİYET BASIN ABLAK TASASIMA UYMAT1 TAAHHÖT EDER. • BOBOLAB AJOLAKA Konur Sekak M/4 Taolsantt rel 18 33 8S 17 88 tt A tZHtR. Halıt z i n Bulvrnn No «5. Kat: ». Te! M « 7 » 11U3C # . ADANAt AtatSrk Cad. Tur» Ba'O Kururau U Bam Kat I Mıtt T«l: U l » U W ABONE ÜCRETLERİ Aftar TtDt 10 Tort dıa Oeak aenO. TAKVİM 1 NİSAN İM ÖBe 13 l t Tata traaak 5 04 tktndl GSneş 8 43 Akvam 100 m ı*» <oo ıjoc *etx Adrest: fUHKOCAGl CAO 3» 41 CAGAIOCLU ISTANBUl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog