Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

r Cin! CİLIYET 1 NİSAN 1980 Kanserle savaşta yeni bir umut: “Interferon,, . tnoaaa vüoudunnın bir tiği çok vmrüalnri a)doğna kaaşanrlihiiareieni ıle gibi. etkiBiz kşiobiiereğl ve baotaliğşo diğer otloatnuntnt iniiurnlere kanotlunda. ötalryrceği i j erken teşhisi ıçin uygulanan yöntemler değiştirildi şından bdyük kadınlara ban uç yılda bır mualkara 27 yaşından k000k kodaa Basra)yar. lona Isa anobt aok şnkş IlışkIlatIoktnoeıbora kanakaaşlı 4dıo da ban eış ylaa kadınların ds üç yılda bIr kanın altı odaaşa yapııtmnaları latnkrrrzaidadln, • Sağla’ 2040yaşkaan kadınlar Öç nılda ü atoaındakl muayaroya şıtmalldirlae. Şura dıya dak muayaamnatle yılda olmaaı Işrnniyardu. 40 yaşını şzoarlşr Içın bu sona yrido bırdır. 20 yaşında’ ağımı,rronolb uur t luairr, şı.’ruıio 0ın aiıua Oüuutnm. ol yuıamişr kandan O’ırııor a OıuulmulruuOraıuığ.ra Karılıyor. Irrarlaroru açığu uıuolıao ‘rlro 1010 erıyığa ısa au anıta. urrol nal, ıodo0000l ua k oyu. abklçal lryOı.. Sur ıurıon oıdunaa, lnuur’ıu bır yanı bır umuuualaa k 20 u bır şürdüru an oolış000ışşmamzşnıaşrrı,uauarşıığı, baaışrrıamır Ka aar kı bu ümu gşrçakaı alüuğu knrururuo t’ıd nar kan r bIr unışuauorıaınorıoamoua bnan. ııorş 1 •Kyorr1nın bou ıü,ı ‘K rnkbon r şu rnda’ma de ,anı uuo 00 da şorışma luıkoa oan altrkğara adı azmala ş.lımşal d ldaan akı. aırtamrşmoya saaurtam a oıak gaumakrad r aEaşra uzun dunnnlşrllnıı olumlu auruciar aar’mndalğşra yolla ırlarlaror şouıs’tlo oıorıııı bıc oda. Kulak murarlal. da kral aalrşa. aBğnr bakıarmnuk yar alkılar onlaza sık maaşa alFa karşşrs karşı bu’ an da ball bdlıaıa d090yrar balo ğunş dok darnnarlauy dağ ldıı. ıoı unolacaklır. Kanasr uraalırmalah dao ‘k daramalan. bnranaaron’un bugun daalağırla, laala almadığını uonaruııarırın 70 rurıu da ı arı aşorıalaraakı oılurn kOaooak şaruşlaroar’ 0.7Km Krakm ganülablan rum anrıukladır Gağua. sarı. uuuu oynalkılar. braa alsa. Kalır lar gurluk as kamık ılığı ütamımırKanserin 1rrra alır sağlandığı dalallorı Korur balırtılmak başlayarak tüm kadınlarınKazay şd nr°b aır kşa’rdakl Karaorla umar kan Mucodala Darrağı Caraar SaKallI ş mdıya dao han tl1 muarara Orardığı da1cr •başuuru suraşırı rok 0000 braakı sıkı kayıtloo gaaşolmışlır. oranları dOS darnrğırın şoyladını • Kolın bonadkı dOS, kalın borayklakı ka kalın bonaak 0 tılmrıruniıı naklum banKayı cıaallığınokarşı 50 yaş nı aş’ mış haıbıoa n Kar 35 yılda b.r muarana almaa nı knao mnkrad r. Oryakl ıkı muayşns da homrangl Sn karaar balınkalıyda Chaokuplarşuran.kmtır. dOS, bundan Onoşkl bra rllnrlrda. 40 yaşını açmış kişllşra bız yıllık ntuaaaraal şart kılordı • Rahim buyou’ dOS. nyn bar roşlokl zamanlara dnk, kadınlara rırlık 000nnaa oonnlnondu. 0mal aa 20 na ğublarındn şlşlık aluş alanad ğınn bakmdldrı knarlbaazıaa dın. dded yaşları araşında ü d nam, rarlaşn rılal çnlarlnnn lıd nlşr. ad yşşından Sanaa Sn nunlgan, 007 ad çakrlrt• dkklğar. 000lğan koanşsd rşdau,Sırankl başok a’anınıç 0ukunk o’maaışı rşdarı0la. hoş. sışoro ıcanlaşla okalğ.r karaarl oluaılığınu açık hor kıtaaBlamın yıl nöalluan şoklımmnlalırdnr0000aoilmnaairk akolğan ıbbamışlır. lorıdan kara,llnlnamkşn raçhal larnğını çağlamokro tokat ao ruç 000ıçlııılşmamaktadıa. kmkor tnşhlsa roğman. koranmındar o’um oranı akcığar dulülulamramışılr. • dıro d, praştotı dOS, 00 raaırı şaçar yar ank.k as Sa Igın dırır lılyıd aa şraalat yıllık muoyana 2040 yaş yaptırmalarını arşrrrakladır. lort da Iran roorda olanlar üç yı da bm muarona Aııummal karorlo. oy 00 yanak11m. dua bır kış nın kanaara yan lar k alacakları aa b r a kadarının da Ku omranaıa Oşrdo onkoloroooklanı. yar dul dm7dahası, nıuolıdnn bım’r.n kOnoşı nlndon b r 0 loçıdıdı hadon oK Bııgünş dak kynonra karnı yı oşrom. orşak burun kuışı. bır ıulaamr aağl000maaan başlıca un adaol aüntamı uyşu aruşalmışlır. tığındo asla kaşın byşaurDemokrasi Açısından Avrupa nooılomomoklaİNTERFERON Murat BELGE NEDİR? j an. ırkyılık aarunumuao danalım irşılma rs’da alış k lar yak Çat şeıın anyylOrı ırkk ıb üs rı,okçal na’ unaası da çal 00 umoplıır. olanak. b’r HIrtlı ya ya üamy’ool ann daya şaom’ı buIaüyor ler kroplorı Na 00m ki Aroylor mılyaram St Şu Bıra abuk 0 0107’ larda Lyrdmo nrakçımıakomçayır Pork da camı kar atın orradayır azulIBı dayanır Oln usrılmod anlorlığınç gama arar oku0000 namouaakıılanmlralrdo yanan ın ula lıabaı oa rld yı ıuın, p0m kşamçc,nda 000101 çaman anlamın Klralanıranılmaa 0 oulnmda 000ş laarükaalaaın dala solar kral allen na ol olduğu 10r saııımıaol, yoksa çoktan burlamı almışrı braalarl. şura Banisoyığırla arrsu kar. f Ilk kaz akla üa’roaııunrlrda drd başlarılışl saışıno yonların raatla 1957 rılnra mdkrddır. ISI airalag laırda Jaan Isaac. sa uzmanı)blok Lndanmorrr. br aırüsünnadan olduğu bır hastalığa yakalanan k şInlO Ikinol bır oırdşal hastaradığıaı Sam 1107 aalo rakaıa kanırlanabık lomışlOr. Burun maçı ya radanlanrlnaOpranmor bır yontam al lk n da oKula adgulamışlorl la Taouk yumudoaırır alınan 0aaooları. başın zarlarından dağlI1 aarıgInIaşlıKIlr’n bir aşnra yık ıkırda gal.şlırnııkar. da 9117 uıruaıı aauamıaan rıdan. külru’a d ğar baaı kaata Ard da sarmaya lıklorırolrüalarnl Küoralarin nanl oulışlıklorında, alrüslara karşı bakıanmadlk yı. olmda korşı koaauklarınİ şu adptanrıaldr. arama şanılmadık’ ları ua ourrıürra Küoralacnl kullür maya alarakarıyanalrıaoa g Küllüra. canlı allı bırakmışlar. sa sağlıklı rturaaaaa aakadlcron sonra bu Sna da onlşro alrüa K000aaşılamadı danamlşlan aa ların yaşını cIa arkılarrnradığinr soşşaaaa gdnmüşlar. Sonuçta bır uıurlarnn alkııanan rıdoralar. başka olruaların oıkıalna karşı koyacak bır Bad üralnraktadlr lar ya bu aşada tarrral oırüalar ortadan huaratarla bıla kaldırılsa küllürun Ibında kalarak oorlığıoı aurdürrrlaktadlr. ordarmann, .lııtanlarona adını an ooıırtrıalOr. Jmıt tok.L kadar ağır aa talukyarol007k dar blaımda 77 nılı arkın b r şu knoak şan raaürdürulmuşbür. baş 7ılda çalışmalardan şıdarak daha olumlu sonuçlar bu da alınmakta. intartaran üradmırın şarolorın durük şanaka rdığı aoğlarmoaırO yol aomorradır. aa sor yarı. Işın an llşıra tüm amurgalıların lnranrarmn dtatmolarıra karşın. Kar türün in boğa almaaı. tarralon’unalüra bığar bır dauıllş. monmnua ıraonao rol ancak moumurldla, yomılı nıoooinaanlOra urnlımda buurrraklOdımlor. olabiloçak Boolalıkln, d ğm boaı ilaalordo olduğu şıbI, haykarlşrdon laılaşlldlnrfr alınanlorloiraşrlorın al mümkün olamşmakradır, irrarnaraır. bürümüada darl akyunarlnrdon, aş dığar baaı dokularınangarların boğlaaıor don 00 da şlruoorlardon Imakladır. şılıran. tamal düratllab yard prolrirlrrdşn Bu durumda. alaym karrıakloadığıdır. nı da yolla dşallrrnb yalişımi un buşka lahlıka ıçanşll d yararar erhal dakıkra 1 Emekli bir İngiliz yüzbaşl l96Wdan bu yanc 35 bin kemeri sattl aOşağı ınkaror Irrorlana karşı raşıat taşklnın Bünüduğüru aaylamışıbk bnonh Paaall şıbı bsrl bilırınar. ğşıürs üşyluk, adamlar da aladşr a700 şıbılarn ırkçı ualdırşonlıclarıyla ay tayladıkbo Muhoraaakym P001 de şlmdı 10 başında yanı. rarklılamdan olanlOıı IrI çaylar bakla anyııkladon. Gem dnğlndığım şıbı. üşolarlşo mlnar Iryılyçrş’da. 0° palloraa da yalar dua goraoekl’an yoo. dauo bır p011.1 Irşılıt Inyılış 50500 ulan alan çıkarsa. dauranır ama bır zlabılbğına rumuşok anlaoıçlı bıoda olduğu da sanoı yapaa aynı şoyI klbnlta şıBı alış daamaolomi hımaol000laı bılş Sır ayın ad am tururdor. sordırFaçat anlattığını mayrodokı bır şoşla aşoğılamaloh, Ookışlorınba nıa nştırmalşrl şardır kı. şra de dayarmok hıo kalaş dağıl. daolalI ırkçılığa açık, ama başka Şngıııa ton alarlora kapalı. bh. mont k da bu ırO• yurumahrl şaraklırıyan ISI.taırın bıramado aalar Oorkll 00119 rankll yaker doramanaırıa şak. Bu Ookımdar. onnağır umar Oran yabıl, 1kno dumya 000aşırda brı bol rarkil asker Şınmyı anlamı da küllammışlom sepalınmaOn bokınonar. madalyşıamıyıo ıbM. Galçnlslım. Irşılıamş’mın. katta baar daal.I kunumlorrı ıaarşr, şıuıl toplumuna başü kuruluş da BBC, İngiltere’nin ı iki yanını da yansıtıyor Irkçılık, yemek kitaplarında bile yer buluyor; ama BBCtde ırkçılığı kınayan programlar da yayınlanıyor yard a surulum proçmomlam de çarı Bm rık m şdbr ş m hukuk mnk 10m amyuıra bakıoolaum banlala 1 1 arda rükarıda amldıııdımağının tam rşmalrl30 . ŞuOdtObZ oaaiydyünül Maya Iınutalnda ranaıo çooeltnı Lt Moraalır aK Oln ırka ama, 005m m’ug,ıayaan adında bır yeşmfsubay lorabndan koruo’ı ur Immonır ross amrakk ayındun yana da 553 baüumaı’remarı soltıdıırı aoık Su k ad amakElkıdan aıor’do çymaa yayan lmçııız yüzbaşı şe0m tluşuaaaar r ııydç yuçueaaşn Chaştıty asır 00. od 1 fırmasırı kurmuştum. lnş tsmo’da yopyığı azmısrardalI bakğmat Kamnmımın dutıblrroçı unrşl memurlarının d kkorını mobi aaıdar aaurkt verşı kküuearnn’ın 111m ktba7 Pamıamantçda saz konuşu odlmenı auyuk bır rabuaaueşı luşlummuşlun o tanş’ıamuo balbıaı bakürtı lamemı yokloş k olduğu halda çonrydar çşny Koç k Ibla ron 5,00119 çoyıoırı arıımmlşllm. kalad Ikuşçuaçaam lırmoaıro O’rbya rçmk lırmaoırdor dola ııemym bol sıparbş aloo lımnıya kuşursçan lrçıı o yoorıaı nın uucül yoyışıtıo ka kaOınlomIlra oy Sola ımol adlar kcre,ltrr dayı b0000bsomkam şı’m Koıuolomnuuşuk. mayabıleozğını mımuzun olup olmay aıra para Srkdnat keımambtürlay dağ şmaklaOım. ‘kı şnohtoy oran yem bakdmer keman cyyçınzua rımmoaı bır ucüyku onarmanın daha emsaşul kuçuşasan Onahlodonn ken olnrad ğına lbışKıe şamanııvr,maoltdım masraf muşrz,ıya aır a mok üıara kılıt bulması halında. ooıy al gordammek adb şautm t mmomın şyrrkbemm arasıra şmıtıah bykürar krmrrıarloı, şımışkındır yuouaaaer. Muearum’dokı nasd rılımo011 bır arı nal kşmamdam bır nuyorauruc ğmnağır. uaro lalouızyaroa ştoşyan. lrğılıora’da naouoon rankll noınlıkbam yakkında. şon takım Oaraa sor delaço 1n1. damşoaanıştık. au ınsanların ne şıal sık nyııar uakrıklnmırı. Marşı nruru karkurakaaullardar Irşı lama ya galdıklarırl. bu mur noşıl ramıni bın haklamı olduğumu. ana karşulaşlıklorını. nasıl 1001m adıklamını bn anatıyom, royayoıla armuıbyşlımlyon Oam,olalık onokla. ham oğmanamak. hem da laınıa bumkulamak şnyıadıyymeurua. OOO nın ryaronnm Kukumnrı dama nında oaplığı lılmı Gano kuşoklordak kol k Ooo tanımı şarunamsunuk. Omada drğrıuş, yarışma aya 1lIra baamlsnnlaş ılşanlamınırş IÇ typlunrund aynı aomonda 0 rapbum ıamol odom ıl Imalamınl. Sa ha yaşlı kuaak. kand mu Ouabulün kaybotmşmak bır Botılıloşm ş tutuaulaşıaşr. çanrrklaşloah aanB Kuşokla omaşıydokı yar lımı auabulun Burlor anmnn ni klnn aarıld klamı basOı aBlumaütışştırınor yarrnnrıaeı o.b. Bu r lnda. çaşıllı Oayaz cr0 ları da kodın oçrolrrze. koşan asrşılaniyordu brnnğrcı as koşuılamırnraılnıolıdı nuoumdzr. Onmsaa kodam askl rarklı çoouklyrım aşmalımın unna ıları oş000 lammda yarar mka başarılı o amodıç mı orlatıolm. ronl. lrşiiıu lkoıuırumda m,rkll makabalırda,m çura oş korunmuş alanlar, oarbnrl rrnylok am dykbumok. mühordıslık çıcı dallnmdr markI ama dola bah 10kdm lat nkm çunurla tam koorrosı bın tamınmaşını amok da. ani ann aanlığıno ıahommuu çlçnıoyon bır ıdal. 0 da kanuşuyom. aolraylzm. burada ra lşlaa bar. Kendl dıllamırda konuşunarlam an amıya rum. şyaaa barınmla alan mı adıyam amt tuıya kaydı dıllamınds kenaeuaamlal, burnaı ıng 11am.7 şızım 00 atıbaımyıaı. aolıyamım al bbzuaamlama mneğımıaı. gıbı mallar adıdor. nolmır, ınir ılş’no anaı. bu ımO Oırın yüzuru şoaaoo Kıl sılkol alarak şamuyo’ akmomda şarumaal yaz, ounkü kandıaı, yuayrur tl lala000ış 770 çak m’r’n onlomıoıaı da. da alato.adıyor. abu lou umda buyıy dunuyonlar 0dm. kma anlam Knmaamnn murlrı yamor kla Merak koru0000 lalaaalrn’rm. yualşrırl aydır r.s yu ılo çıkamnra yaroyarını buarınyryauıard rmarouakdyıarın. omapaşandalorının anamlı Bm sanaaalrı ırkçılığa doyoyorak atom koaamdığı Irşıllere’nIn Bunları aoylüyar Bu tur arnaklarr baaın BBCşı dar. başko IlerIşIm araçlarından dağı şştn’yanai’ rınomum aaallIkla Oşlaaınnanur bülüy Oüyıada aa bu orada Türkıya’dakı Oraml düşürülnnak yomşı uenıban dıye bır ayayaaa hükmü olan bır oIkOds bıa taşanoor SIk edemano. Tıo BHCninaambaatıığlrl bır Inçılinıy. Türkluş’drk. aık 1 ua yel km, sıradar kıll a,arıın gnr’oılığlrl yahadıyül adamrayeçaği şıci. oıln’m o joaO 19119 şdran bır açık ünbkaraımoan. 1Y Çalışmığı laırüyunmallloa şıdonmyarrlamo, daha aşadı bır kurumdan d ylyma alıp. ağ atayarrık yapaıban damolo rükaallmay Istayar kana aş başka rodonlarla okumak laranarlamaço. yan bır kurum yağışık düzlolanda yürüttüklad talşalo alıtke taallyttlaml oraşında, bellI aoatıatoa ahaçı 1 00m, irışılmoma’dş aon bbmuaa lı ıl ü K rıaumıoyır.ç O.m rıyrol oda bnyoa ılo Pu’o.yIoılı dyüks’ruı ona rauaı douy kurloş yy1oy, olrk,rK knuukı.arıls, dul anrdur oyldık arı yrı”a’,i,o’rckşur’K’ t du k ur uart le’ Omuuıuuı adakıaa Suyla braumuırau ooo iauak çay yı ççrınrlyom duukal rnayrn uyardığı karuordon bn bırı, baıbş taş çıK u, aa1az ulan bm aonuda anuamuııı dşaronab ıasaç . Dae. çaşım kucan şığar 10 aa Oul hukuki oyrırlıçmı. ıml.mBçO rum ramkılığın n as OanaıeOnı kuşolunrnlrelr bın kumcanı Bınmas dOS gaartloy yan ı nulmukı bır ğamae..ışuoıaıım onlaıOmOa auluo Oa.’ol. r 0m g.n,ıyr Buru l007ın.kau 1,0,11310 ya ponuçoı, 000 51011map’uron au b 1 kamkaoı ‘konusunda uaool çyılouoı ınçlırra’dorrrrıom nın ra yıyugu Knıoauoa açık arko 0 lın mum, yoo lşI.m dolu ür’uryçlokı 00 oroloıın 000k 0’ omüı lının y000bılaonk zı na koryı ınaan nşıı dam Irü lrmo’ ammamlıyoçıcırır onrorg lı marallı daumonubı’ raaopmoa 70101mG nI laanğınl, bu dururay ran uğreı Okkual adunıno Kımşa un çık paulrıunra yadn ‘ üslanmış kamun,çılem 00m. burlam oromşıyı kamuk bunor, bumlor azImal,dıla lılon dtmıyor, ramymçıun da bıldıml yoyınlamırOn. çat attI bır darça oaa yiayışınlo, Bıaım uoraa Kaba omıayamayoonğımız. noşayorlom 0 J)da. 0000yaıuııtaylumda auoklamı bm dange Orolay, yandı çnın anlayabı ban aaoımo Sara. r,ülnnl şarağı nkaı kukumşt boya OlObılıoom koya oım0000ı ‘yar, çoook, daalat ıl kakır100mıo ğı aldutu 101m laynl000amda 00 dnmokmyrıaya aaşü ola 1901 Porl.a rd0 aaoaydı ğar kaypakııklym nkş k almodıği ıçbnl hukümal mark tl dar oana Sorulan de. onlamım royollorı büçbü luoşaruraud daçıl baal,ıkls, rnamiyarlz komşı kar şıyo şaldıy arı abanlamda Büro karşılık aoyıca 00 nutuklu, 0100 ucor moılerır nnılırşlı. olltotıf buyük aonıda nanıalra. yanduşlığınır eıaıl damokral kırltnınaa lopluma oaşü n kurumlar Oorumoaı allınOa aykll yubua Bır 1armal da da 100 00, çırınol damaşadar prapaçoodo aamaol olanak bunu kullanıyam Büebülin nıkışız da dnğıl Gerçı rayklı ama aamlaorn kıt tom. ağlar yolamı000 gamı 010m Murrloatkdm yoyıdy hınçını Onu yoo, ıyalı bunun tır Mil yalcı Oayha’ro kol ‘00 ğnmağırl duy0000m, omo bu Ir000lık dışı yu lumlamın kaoçınıyçıryaındo Mıllryarkl Onpha’nın poyı olmadığı aaoıanamez. ğmeğ r eokakra yümün kar, bir şlında malI alka1dam mamül 100sınbn ol naal, yn mommaoradan kokuaunla kardinl tarıran. bulçl şıkl on oebmünOa SIr adam şayıyym la üummomaaıya aomoapu aaauğu yobaooıbr. yanırızOan kamu u omaaşu soouğu yabonoılera dadtğmnt Işkalyozaueul. Kamdi soroıBıına onların şaboş olduğuna ırrorrıyam olmalı dalı zamando. şu holında brIs, bIr indi bimlnl bulma la olduğu bır yşpadnn bakabıltaağl rlrşalırı kulbanınom apa oya. bir dağlI mkoıbık, şuymıOoıo ad ‘SnşılIlamba, bıçın yaboıo inşılteae oryakuay yurşoçl, empamrnııaı Batı’nın bae ğlksaknda yayşındıı bu. Nebıa bır ımkallk Otaıeğıoa en boklanmedıkbır yardaraaladım bndokuajncrj yOO yıldan kalmo bır ramek 011001 tank skbes, Kitap. k aadaot yamak yamırı atnnLyon. aat taydalı bklaılan eunuyBydç. ğmeğın, ordak ru eaaaknşdt. kaz yılan lansla falan yzr maasımda ayı alur, Maydanazal lands Bulunurç, 5 Bu amodo. çeşıtll muadokkar hak kındo da b.Işı varıyordu., Pronaldanın yarraak plşın almanlar ğaarel alarak yanıamları aoybad.m, aybo şu maleamnlomd şu tüyü pışımamakyaaaıak yoparbh ‘lar, yu amaua bır da kıt) yamBklsrl kdlükınd çat dı. Tobıi bımazOaro dayı. çüakü bofmonalı. eısu Suçu. haa o 0000rıOmda kolay bslutnnaz. Kaap. bu korulomüa blmaa t kır uemdıktan aormta. şOaka bin yaprınnal Soba HkeOl şey dıynmüu. ak nt yerlağb bır ohaımmokaya h amaroırba oaraa. 070 aamdlğrnla SALDUN para kBnusunda d kkarıl aımyanıadayatan sardıyl au ımrionlonımay buldukaa roma aelaşoklan bır. a k çarşı aoaardokl tlyotıamr llmse0. alışoaatytsn dbnünos haşaa sormamıagameklr.aya aarmco başut kşnçlora gaaır.mıyordu,saamınaaal olay bolatmun k kokuısrlm yaşıll doho ooydura şibI. da Hınal bır IrKa nın Hbatık olduğu IçIn KlmıB olması. aıpkı zandoua kır koyay, kokulatln yüo bolormoeı ıüycrdtn bIr al Onadu. Kasa bnlloyltrınca yağmur yapooağr. 0bt. aıyadon bır Saroş bllç al. Şımdlya kadar tık sık. damakroç nir. aşan hoklarırrn na koldan kmçalad’o ğıma dtğindım. Gdrüoaraunuz. taral da Oyla. plbtttt Bu yamtk kltakrnı yozoy, kIzda çak klşınbm sandığı o bi abayındık000ka Içinyaamodranbam.öyle gör Bır Küdrana karşı olrüs Kaldırdı olduğunda. prolaln ürallml durmoklO ua yarına karbon ürarıml lıoşıamoktadır. Buron sonu cunda do ruura. dığarlarırdan orrı durmak la sa sandala Btmşklar kudulomamaklOdlk Orlarurraar alt oşııanırda Eyar. inrantalar yucra IF saldırıda uğrayan ürşllmlra boalor..bddlnlıkla hüorşlar oroaı ulok irlarlaran. kücra adroulnl rarlrK şatırr. ayrırdon çaoarok. anoradakl dIğarOüornlşrl ooıdırlao korşı orıc Burun şanurur da da Bağ u9 tıkIr hüurşlar şrtl aoua proIşInlarI boşla0000kdrşlmana ton as kanaılaraaldıraauğrO. dıklorındo ulnüsün lolarlna şlrmşaırl Onlşraçaklandir. Bonuoya. alkınliğlnl sa karouüş tukarrrakta aürddramayen Islık daorşaı da anında almoktodır. Kapatılmış ratarlnoa Şlnrdl rüm soran, bun inladarun ürarlmaşlnd000 tam orlamıylo ların ropışınır aantdndıklan aarra killauat ladokılarda kullonılmaşında kilırIşamaktadlr. aEğşra bu başoalıraa. şorşar de. şaşmlşla oalaçakra bIr yanIan ooo haatolıklar şibl. laaorlığıır darallml abıno gInabI düğd, OylaınandığıbIr yoddı.dmaoatşr kdaçtolkm oüod buradş dağlı m17Bu yoyşınlrğmda Ot doğallığında7 Bdyla naarso kııaşbafrnınyazrldrğrOn arkada. şarşıçlann da narklılem kanşraırdoBeyarşılı almaat doğolyır. dnlnerşıtada hu000 bğaren klel da buns kllmşa. aarıyinsdemnz, Koyaatahiabir şnyk bılmaa aatan. Ortar bur, boğanot demakrat bal Slkzda. 0 obk dnloayaıtaBBCdao yaymığı ayırdu bolalşuıyu n 0 ynlahn.Oıka ya demokratolduğu OlçOda. m ad oıkıpda ana. şşan Inçıllaliğırdealar pallttkaeera San mubalarattdaa kle Imoiraıa. şararıl lnşlSr eda labıaşna y’amğıoıno ybkya d000ran bir anıomşıatalns damac Dana, yanal ympaıyboıayşer aş damak raa bIr ülka almazdı çdnkd. aın000klı maboşı ot la ann yynan olor kuçuasbon kodırlarınşunümuadnkl sOa000lo oaşyyıçıamındar bar bu işe başladığryt yacabamınokınmmoonımdon şoırlanrrrk y knmanı birdac koyla000ya aa bazı k000lumın ıkı Omkdmoy düşuzoaon, ıkl kamty kıpamlş eyrığInı tkltmşkladır kar şlımmoy0000 kadar olanbanımamaybamlorını B’mbırıra 5akı nrSaa dmolaıı şamautbğ’nı beılrtmtklad IBış nabsdan ğotştsşş «ENFLASYON ARTISINA ASIL ABD NEDEN OLUYOR” wasainşorors. los.) SurMüdürü on aonkoar yranldmo Mahbub tl kok. şrrloatcrur yükonımoşıno palrot uralnr Or laduğu ülkr alınır dağıl tır radar olduğunu baliam 7G70 krlırdor bu yana dao nIn 00k BoyıOa başlı). dolodo ua anar laarşt aoışınlş aryoa yonu kdrükladığını balırtsn El Hak, 1070 lars doğro Burao yoro uıyotuoında dolar andtar oool bır uluşlororob kur ayyau lonocoğırı ara aürmüşıün.. daurgaloonurluşraıraalrbaa Dunyoa konulu Beratonnuumdo roolığı kanuşonodo kI knk, 2. Dunyo aoaaşatdoa bu dana golışmış ülkatşrd. şık lık yarışma Mısırın yrüada ş şIbI yukaak bır oranda alouğunu ba Bi Ildarek bu ülkalorln daba hıolo galıçmant Oğranatnabart Bn rakllğıni abalamışalt. YARINı BBC ve tşrşfanpbk )Btş tiabadaz baaniat) t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog