Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

DÖRTLER DERSANESI ÜSE SON : 15 tnort son dervre BEKLEMELİLER: 3. 10. 17. 24 Mart huriy 56. Yıl; Sayı: 19978 üniversiteli olmanız için LISE SON 8 MART BEKLEMELİ 17 MART DERSflNE BflŞfiR ŞİŞLİ472487 KENT SİNEMASI KARŞISt Cağfcloğtaİetanbul 22 24 60 Kunıcusu: YUNUS NADt 10 TL. 9 Mart 1980 Pazar Şubat ayında fiyat artışlan Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı İstanbul Ticaret Odasınm düzenlediği endekse göre ocak ayında yüzde 7,9 olan fiyat artışlan şubatta yüzde 11,7'ye yükseldi. Bu oran, OECD üyesi 15 ülkedeki yıllık fiyat artışlarmı da geride bırakıyor. Cumhurlyet BconomJ ServM Demirel hükümetinin «Ekonomik paketi»ni ızleyen şubat oyında Cumhuriyet tarihinin en yüksek fiyat artışlan kaydedılmiş ve Turkiye'dekı aylık fiyat artışlarının 15 OECD ulkesındeki yıllık artışlan gerıde bıraktığı görülmüştur. Istanbul Tıcaret Odası'nca duzenlenen ucretlıler Gecınme Endeksı'nın son verılerıne gore ocak ayında yuzde 7.9 olan fiyat artışları «paket»ı ızleyen şubat ayında yuzde 11.7 gıbı olağanüstu bır duzeye erışmış ve çoğu OECD ulkesındekı yıllık artışlan geride bırakmıştır. Fiyat artışlarının bu tempoda surmesi haünde Türkıye'de yıllık enflâsyon oranının 1980'de yüzde 130140 dolayında gerçekleşmesı ka çınılmaz olacaktır. Türkiye'de aylık fiyat artışlan yüzde 12'ye yaklaşırken 15 OECD ülkesindekl yıllık fiyat artışları (1979 yılı fçin OECD rakamları) şöyle olmuştur: Japonya İsviçre Avusturya F. Almanya Hollanda Lüksemburg Belçika Norveo Finlandiya İsvec Kanada Avustralya Danimarka Fransa ABD % 3.6 3.6 3.7 4.1 4.2 4.5 4.5 4.7 7.5 7.2 9.1 9.1 9.6 Ecevit: Hükümetin 100 günü iflasar,, Demirel, yoğurdünun hiç de beyaz olmadığmı biliyordu Füsun ÖZBİLGEN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Uç gün sürecek basın toplantılarını hazırlamak üzere üç gün üç geoe tüm uzmanları ve bakanları ile hazırlık yapan Başbakan Demirel ilk basın toplantısında o kadar keyifli değıldi. 30 sayfa tutan basın toplantısı metnini 2.5 saat süreyle hızlı hızlı okudu. Arada açık'ama yapmak istediğı zanran bazı tekerlemeler söylüyordu. ama alışılmış esprileri ve gülüşlerı göremeyen gazeteciler şaşırdılar. Demirel, toplantının büyük (Arkası Sa. 9, Sü. 6da) 1 ÎZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) CHP Genel B$JŞkanı Bülent Ecevit, dün düzenlediği basın toplantısında AP hükümetinin 100 gününü eleştirmiş, «Hükümet politikası ekonomik anlamda iflas etmiştir» demiştir. Ecevit bir soru üzerine, 25 ocak kararlarının Anayasa Mahkemesine götürülmesi yolundaki hazırlıklann yürütüldüğünü ve bu konuda önümüzdeki günlerde açıkla tna yapacağını bildirmiştir. Şiddet eylemlerinin kitle ça tışmalanna dönüştürüldügü nü belirten Ecevit, hükümetin teröre karşı terörle yürüdügünü belirtmistir. Ece(Arkası Sa. 9, Sü. 7de) Demirel: "Paniğe, telâşa, mala hücuma ihtiyaç yoktur, «BÎZİM SÖYLEDİĞÎMÎZ, HEI ŞEYÎN 100 GÜNDE YAPILACAĞI DEĞİL, 100 GÜNDE NELERİN YAPILABİLECEĞİ İDİ.» «ZAMAN ZAMAN ROTA TASHÎHLERİ GEREKEBlLÎR. BU DA YENİ TEDBİRLER DEMEKTİR. DURUM BİZİM ESERİMÎZ DEĞİLDİR.» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel Hükümetinin dOO günlük icraatı» konusundaki üç gün sürecek basın toplantılarının ilkinı dün düzenlemiş, «Bizim söylediğimiz herşeyin 100 günde yapılacağı değil, 100 günde nelerin yapılacağı idi» demiştir. Demirel, daha cok ekonomik konulara yer verdiği konuşmasında, «Kim, mazotum yok der se, oraya en seri vasıtalarla mazot gönderme Imkânlarına sahıbız» demış, son ekonomik onlemlere değinerek, tZaman zaman rota tashıhleri gerekebıleceğini, bunun yenı tedbirler demek olduğunu» bildirmiştir. «Bugunku durum bızım eserımız değıldır» dıyen Başbakan Demirel. «100 gunde ulkenın her meselesıne sahıp çıkıldığını, her mesele ile uğraşıldığını» bildırmış, «İçte ve dışto mey dana gelen tereddutleri geniş capta giderdıklerını sandığını» soylemıştır. Demirel. «Turkıye'nın dışarıya |urnal edıldığı ıcın parasız kaldığısnı one surmuş, «Endışe ye, panığe. mola hucuma ıhtıyac voktur» demiştir Başbakan Demirel bır soru üzerine de, «Sayın Schmıdt bız Istemeden ortaya cıktı. Türklye'nîn meselelerinin altından kalkamayacağı düşüncesinde olsaydı ortaya cıkar mıydı» demiştir. Başbakan Demirel basın toplantısında özetle şöyle konuşmuştur: «Yapamadıklarımız Içln mazeret aramayız, kendımize de, başkasına da mazeret tanımayız bızım bır gorev hükümeti olduğumuzu, kendine özgü şart lardan doğduğumuzu ve kendine özgü özellıklerimizin bulun(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) 10.8 11.3 Milli Eğitimde memurların masa ve dolapları aranacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllî Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy bır genelge yayınlayarak, Bakanlıkta çalışan memurların masa ve dolaplarının zaman zaman güvenlık kuv vetlerince aranacağını bildırmış tir. Fersoy genelgeslnde, «Son günlerde artan anarşık olayların önlenebılmesi icin» önlem altnması gerektığinı belirtmış, «Bakanlık girış kapısında personelımiz dahıl butün ziyaretçilerin eşyaları kontrol edilecektir» demiştir. Güvenlik kuvvetleri tarafından gerekli görüldüğü takdırde memurların ve iş takipçılerinin üzerlerinin de aranacağı ifade edilen genelgede, «Kavga cıkaran, olaylara neden olan, tartışma yapan Merkez Teşkilâtı memurları ile dışardan gelen öğretmenler hakkında görevlerinden uzaklaştırılmak üzere derhal yasal soruşturmaya» geçileceğl belirtilmiştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 4de) Orgeneral Üruğ: "Şehitlerimiz bizi daha azimli yaptı,, JANDARMANIN «DUR» İHTARINA UYMAYAN POLİS MEMURU AÇILAN ATEŞLE AĞ1R YARALAMDL.. ŞİŞLİ'DE BIR KAHVEHANEYİ BASAN SALDIRGANLAR DİRENEN KAHVECİYI, GAZİOSMANPAŞA'DA DA BİR KUYUMCUYU BASAN UC KİŞİ DUKKÂN SAHİBİ 2 K1ŞI Yİ ÖLDURDULER Cumhuriyet Haber Merkezl İSTANBUL Banka soyguncusu terorıstler tarafındon şehit edilen jandarma erlerı İsmet Uzunoğlu ile Selahattin Pehlıvan'ın cenaze torenlerınde konuşan 1 Ordu ve Istanbul Sıkıyönetim Komutanı Or general Necdet Üruğ, «Yaban cı enrellere uşaklık eden haınlere karşı sürdürdüğumuz mücadele, güvenlık kuvvetlerımızın bugüne kadar vermiş ol(Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) İran'lı öğrenciler ABD'li rehineleri Dışişleri Bakanına teslimden vazgeçti • • Öğrenciler Bakanm, Humeyni'nin Ken disine yetki verdiği konusunda yalan söy lediğini öne sürdüler. Olay üzerine Devrim Konseyi olağanüstu toplandı. (Haberi 3. Sayfada) Matthoefer: f *'Türkiye ye yapılacak yardım ABD'nin belirlediği kadar olacak,, BONN (ANKADPA) Batı Almanya Malıye Bakanı Hans Matthoefer, Federal Almanya ta rafından Turkiye'ye yapılacak yardımın, ABD tarafından belirlenen mıktar kadar olacağını söyiemıştır. Malıye Bakanı Matthoefer, Fe deral Alman tSaarland» radyo suna yaptığı açıklamada, Türkıye'ye 200 mılyon dolarlık eko nomık ve 250 mılyon dolarlık da askeri olmak üzere toplam 450 mılyon dolarlık yardım yapılmasının öngörüldüğunü bildirmiştir. Hans Matthoefer, VVashington'a yaptığı son gezi sırasında. ABD yetkılılerinden Turkiye'ye yapılacak askeri ve ekonomik yardımın mıktarının artırılması için soz aldığını sozlerıne eklemıştir. EVREN: «POLİS VE JANDARMANIN YETKİLERİNİ BELİRLEYEN YASALAR YETERSİZ» LONDRA Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Kenan Evren, Türkiye'nın dışarıdan askerj yar dım ıstemek yerine kendi silah sanayııni kurması ve gelıştirmesi gerektığinı soylemıştir. İngıltere Genelkurmay Başka nmın konuğu olarak Londra'da bulunan Evren, gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtlarken «Türkiye'nin kendi savaş sanayiini kurma zamanının geldiğıni, hatta geçtığinl» belırtmiş tir. Genelkurmay Başkanı Evren, bir başka soru üzerine. Türk po lisi ve landarmasının görev ve yetkilerini belirleyen yasaların yetersiz olduğunu, yasal düzen lemelere ihtiyaç bulunduğunu kaydetmiştir. KTHY'NİN UÇAĞINA HACİZ KONULUNCA LEFKOŞEANKARA BAĞLANTISI KESİLDİ • LEFKOŞE (Cumhuriyet) Bursa Hava Yolları (BAL) Kıb rıs Türk Federe Devletınden daha uygun ve geniş sefer izni Istemiştir. BAL, Türk İş'e bağ lı Kıbrıs Türk İşçi Sendıkaları Federasyonu Türk Sen'in Türk Hava Yolları grevl nedenıyle ucuş hızmeti verilmesine karşı çıkması üzerine seferlerini durdurmak zorunda kalmıştı. BAL yetkililerının, durumun, isteklerl doğrultusunda düzeltılmesı için KTFD hükümeti ilgilıleri nezdinde yoğun girişimlerde bulundukları saptanmıştır. Bu gelişmelerl Izleyen cev(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Haciz kararı KTHY' nin uçağı kiraladığı bir Amerikan şirketinin Petrol Ofis'e olan 500 bin dolarlık borcu nedeniyle almdı... Erbil Tuşalp'in RÖPORTAJI • Işlerinden, evlerinden eaııen, karda kışta sürülen işçiler, memurlar, eğitim emekçileri anlatıyor THY GREVI SÜRERKEN BAL, KTFD'DEN DAHA GENIŞ SEFER ÎZNÎ İSTIYOR OLAYLAR1N ARDINDAKİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Turk Hava Yollan'nın ABD'nın Aeuro American firmasından kiraladığı uçağa dün Ankara Esenboğa Havaalanında Çubuk Cumhuriyet Savcılığınca hacız konulmuştur. Soz konusu Amerikan şirketının Petrol Ofisi'ne olan 500 bın dolar tutarındaki borcu nedeniyle elkonulan uça|< Lefkoşe'ye hareket ettirılmemiştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) • GÖZLEM UÛUR MUMCU GERÇEK ERDOST GÖZALTINA ALINDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sol Yayınları Sahibi ve Genel yönetmeni Muzaffer Erdost, önceki akşam Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltına alınmıştır. Erdost'un evinde arama yapan Merkez Komutanlığına bağ lı ekipler, Sol Yayınlarınca basılan bazı kitapları da götürmüş lerdir. Lâf ve îş lerde bu demeçlerde öfke ve tehdıt çızgileri kalınlaşmaya başladı. Ancak bu demeçlerle hiçblr şey değişmiyor; bir sonuca varılamıyor. ölen ya bir ünlü gazetecldir, ya bir öğretmendir ya bir doktordur, ya bir partl üyesidir, ya bir avukattır, ya bir polistlr. ya bir görevli erdir, ya bir bilim adamıdır; kısaca bir yurttaştır. insan Hakları Bıldirisinde yazılı yaşam hakkı çağımızda kişinin birıncil hakkıdır. Devlet. insanın yaşamını güvence altına almak için vardır. Bu hak sağlanamadı mı cağdaş devletin varlığından söz etmek olası değildir. Türkiye'de 10 yılı aşkın bir süredenberi terör yoğunlaşarak sürmektedir Bu kanlı ve sürekll olayın ne köklerine inile(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) T erör toplum yaşamının bîf parçası niteliğine dönüştü. Olaylar ne denli ağır olursa olsun sürüyor. Ne acıdır kl hergün ölenlerin adları savaş bültenlerindekl kayıplar listesi gibi açıklanıyor. Ceşitli partiierin, kuruluşların, devlet ve hükümet adamlarının her ölümden sonraki tepkilerini yansıtan ve başsağlığı dileyen demeçlerl TRT'de okunuyor. Son gün HAVAİŞ İLE İŞVEREN ANLAŞMAZLIK KONUSU MADDEYİ GÖRÜŞÜYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) THY grevi ile ilgili olarak Havaİş Sendikası ve işveren temsilcileri arasın da önceki gün yeniden başlayan görüşmelere Türkİş'de dün devam edilmiştir. Taraflar, sabah başlayan oturumda, üzerinde anlaşmazlık olan 82 maddeyi teker teker yeniden ele almak ta ve bir yaklaşım sağlamaya çahşmaktadırlar. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün «Ege/aporu» kaygıyla karşılandı LONDRA (Ahmet TAN blldiriyor) Merkezi Londra'da bu lunan Uluslararası Stratejık A* raştırma Enstitüsü'nün «Ege Anlaşmazlığı» konusunda yayınladığı rapor Türk dıplonratık çevrelerinde kaygıya yolaçmıştır. Raporda öngörülen çözümlerin uygulanması halin de Türkiye'nin Ege Denizi'ne ajçılması ve hatta açık denizler le bağlantısı Yunanistan'ın iznıne bağlı kalacaktır. Uluslararası Strate[ik* Araştırma Enstitüsü, Batılı ülkelerın askerî ve stratejik konular (Arkası Sa. 9, Sü. 8'de) "Lokal Aneztezi,, m± asınımız, günlerdir sosyete dişçisi Füreyd DosH dogru'nun Maçka Ilkokulu Oğretmenı Muazü zez Paçacı'yı öldürüp, öldürmediğini araştırıyor. Gazetelerin en hünerli muhabirleri bu işe koşturuluyor. Birinci sayfalarda boy boy fotoğraflar yayınlanıyor. Renkli basınımız gerçekten büyük bir sınav veriyor. Ve bu sınavdan tam not alıyor. Bir cinayet haberi, ancak bu kadar ızlenebilirdi. Bir cinayet olayı, birirci sayfalarda ancak bu kadar yer alabilirdi. Gerçekten kutlanz! Bu haberleri okurken düşündüm; «Acaba» dedim. «Oteki cinayetlerin üstüne de böyle gıdilse olmaz mıydı?» Dünyanın her yerinde bu gibi sosyete cinayetleri ilgi g*rür bu yüzden gazete yonetıcileri bu haberleri gazetelerinin sütunlarına oturturlar. Ancak, Türkiye, yaşadığımız şu anarşi ve terör ortamıyla, (Arkası Sa. 9. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog