Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

î $f ** 1001GEMELYETEMEIC MODERNFİZİK ZİHİNKNCOZOM 150TL DERSANîSl WINIARI M«f DtrsonMl, BeılMaş Tdt 618369 huriy 56. Yıl; Sayı: 19977 Kurucusu: YUNUS NADÎ 10 TL. 8 Mart 1980 Cumartesi Sedat ERGİN ANKARA, (Cumhurry«t BOrosu) Türk HOkumetlnln tek taraflı Olarak (714) aayılı Notamı kaldırmasının ardındon Kıbrıs Rum Yönetiminin de yeniden Akdenlz'dekl Uluslararası Hova 6ahasında 1974 öncesi koşulla ra dönülmesl yolunda gösterdi flı tutum sonucu KTFD Hükume ti Kuzey Kıbns'taki Hava Sahasında uçuşlar açısından doğan tehlikeli durumun sakmcalarını Ankara'ya blldirmlştlr. Edlnilen bilgiye göre. 714 sayılı Notamın kaldırılmasının ikl Oün sonra 25 şubat tarlhlnde Kıbrıs'ın Rum keslmindeki Lornaka Kontrol Kulesl (a026) sayılı Notamı yayımlayarak Kıbrıs'ın Kuzeylndekl Uluslararası Hava Scrhasının sorumluluğunu yeniden üstlenmiş ve Kuzey Kıbrıs'takl barış harekâtından bu yana kapalı tuttuğu ikl hava korldorunu da slvll uçuşlara açmıştır. Söz konusu hava korktorlarthın açılması lle birlikte Rum yönetimi KTFD'dekl Ercan Kontrol Kulesinl devre dışı bırakmak amacıyla seyreden uçakla rı kendi frekansında tutmakta ve KTFD'nin üzerlndekl hava sa hasının danışma hızmetlerinl de kendıslnin yüruteceğini bildirmektedır. Yeniden traflğe açılan korl(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) üniversiteli olmanız için LISE SON BEKLEMELİ 8 MART 17 MART DERSBNE BfiŞSB ŞİŞU'472487 KENT SİNEMASI KARŞISI KTFD uyardı: "Kıbrıs üzerindeki uçuşlar tehlikeli hale geldi,, Notam 714'tin kaldırılmasmdan sonra Rum Yönetiminin Kıbrıs hava sahasmm denetimini yeniden ele geçirmesinin askeri uçuşlar açısından da sorun yaratacağı Ankara'ya iletildi. ABD YÖNETİMİNİN TÖRKİYEYEYAPACAĞI YARDIMI 300 MİLYON DOLARA ÇIKARMAYA YANAŞMAMASI, ÖTEKİ OECD ÜLKELERİNİ DE BENZER TUTUM ALMAYA SÜRÜKLEYECEK. İşadamları tra nsferlerin , hızlandırılması nı istiyor istonbul Haber Servisl * Sanayl ve ticaret çevrelerl transferlerln cdaha yüksek düzeyde» ve «üretiml geliştlrecek biçimde» gerçeklestlrılmesinl Istemektedlrler. Transferler konusundakl göruşlerlnl sorduğumuz İstanbul Tlcaret ve Sanayl Odaları lle TÖSİAD Başkanlarının, ekonomlnln carklannın bugünkü dönüşu Içlnde. halen 300 mllyon dolar civarında gerçekieştlrllen trans ferleri lylmser bir görüşle değeriendirirken clç para sıkıntısı nedenlyle kur farklarını yatıramamaktan» yakınlan dikkatl çekmektedir. İTO. İSO ve TÜSİAD Başkanlarının «tronsferlerle llglll saptamamız, ve vona önlemlerinlz nedlrTt someuna vtfdlkleri karşıhkkır •oytedlr; İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kusçuiu: < Şu ana kadar aldığımız bllgilere göre, kur farkları yatırılmış olan eski, yada yenl müracaatlarla llgili olarak 280 milyon dolarlık döviz transferi yapılmıştır. Bekleyen özel ve kamu kesiml transferlerinln 800 mllyon dolar olduğu dikkate alınır, transferlerln kısa sürede artırılması sağlanır ve bunun devamlılık arzedeoeği kanaatı iş alemlne verlllrse, netlcenin müsbet olacağına Inanıyorum. Bu arada iç para sıkıntısı nedenlyle. Merkez Bankasına ve aracı bankalara yeterl kadar kur farkı yatırılmadığı blllnmektedir. Teminat hadlerinln düşürülmesi, transferlerln daha süratle yapılması gereklr kl, eanaylde (Arkası 8a. 9, Sü. 7'd») OECD yardımı beklenenden az olacak ANKARA, (Ctımhurfyat Bflrew) Türklye'de OECO çerceveelnde yopılaoak cDıs Yardım» mlktarını ABD'nln alacağı tavır bellrleyecektir. Carter yönetimi Ba tılı dipiomatik kaynaklara ulaşan bilgilere göre, OECD çerçevesinde kendi payına düşen mlk tarı 200 milyon dolardan 300 rrvilyon dolara çıkarmaya IstekH deflfldlr. Bu mfktorfanw hooöz resmon saptanmıs olmadığına değlnen diplomotlk kaynaklar, Federal Alman Mallye Bakanı Matthoefer*ln VVashlngton temasları sonucunda, Carter yönetiminin kendi payına düşen mlktarla llgili olarak Ecevlt hükümetlne yapılan 198 milyon doiar düzeylnin üzerine çıkmaytr tetefcH o4madi$tflfn anlaşHdığmı bellrtmektedlrler. Carter yönetfml, bu tavnm de Öfştlrmedlğl tokdirde, Demlrel hükümetinin OECD'den bekledlğ\ 1 ^ lle 1,5 rrrtlyar dolarlık yardım mlktarının gercekleşmesl olanoksız hale gelecektir. Çünkü yardım paketine katkıda bulunacok üikeierın, kendi paylarrnı ABD'nln •aptoryocaÖi mîktora göre ayorlamaları söz konusudur. ABD'nin paymın 200 milyon dolar civarında kalması halinde, toplam paketln en çok 1 mllyar dolar oiarak gercekleşmesl büyük bir olasılıktır. Ecevit hükümetl Içln toplam OECD paketı geçen yıl mayıs ayında Paris'te 960 milyon do far oıoroR saptonmıştr. Federal Almanya Maliye Ba* kanı Hans Matthoefer VVashingda ABD yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonra Türkiye'ye OECD çerçevesınde yapılacak yardım konusunda «amaçlanan yakınlığı görmediğini» söylemesl üzerine konu başkentte deği(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) îstediği atamalar olmayınca Emniyet Genel Müdürü önce istifa etti sonra vazgeçti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Genel Müduru Rafet Küçüktıryakı, bazı Emniyet Müdür ve amirlerıyle ılgili atama ve yer değıştırme karamamelerınin Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından imzalanmama sı üzerine İçışleri Bakanlığı Müsteşarı Durmuş Yalçın ile tartışmış ve bu tartışmadan sonra istifasını vermiştir. Küçüktiryakl daha sonra lstifası nı geri almıştır. Aynı Işlemlerle llglll olarak (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Malatya TekGıda İş Başkanı öldürüldü zi Turkİş'e bağlı Tek Gıdaİş Sendıkası Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Kızılcı silahlı saldırı sonucu oldürulmüştur. Malatya Sigara Fabrikasında çalışan Mehmet Kızılcı'ya gece 23.30 sıralarında Günduz bey Bucağındaki evine glderken kimlikleri belirlenemeyen kişıler tarafından otes açılmış tır. Saldırı sonunda Kızılcı aldığı kurşun yaroları sonucu olay yerinde ölmüş, saldırganlar ise kaçmıştır. Sendıka Başkanının oldürulmesınden son ra havanın gerginleşmesı uzerıne Malatya Sigara Fabrıkası ile Yaprak Tutun Fabrıkası pazartesı gunune kadar kapatılmıştır. Olayla ılgılı olarak bir kişı gozaltına alınmıştır. ESKİŞEHİR Muttahp caddesinde sol göruşlü kışılerın devam ettiği Sevil Kahvehanesi gece saat 20 sıralarında si(Arkası Sa. 9. Sü. 1'de) Cumhuriyet Haber Merfce ESKİŞEHİR'DE SOL GÖRÜŞLÜLERİN GİTTİĞİ KAHVE TARANDI, 1 KİŞİ OLDÜ, 4'U AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI. İSTANBUL'DA 3 KİŞİ, TURGUTLUDA BİR GENC ÖLDÜRÜLDÜ. ADANA'DA 2 JANDARMANIN OLDURÜLMESİ NEDENIYLE ARANAN NADİR ZENGİN CORUM'DA YAKALANDI. İSTANBUL SIKIYONETIM KOMUTANLIĞI SOL EĞİÜMLİ 32, SAĞ EĞİLİMLİ 5 EYLEMCİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI. DEVALÜASYON SONRASINDA İŞÇİ DÖVİZİ ŞÇ GİRİŞLERI BEKLENENİN ÇOK ALTINA DÜSTÜ Maliye Bakanlığıtıın 250 milyon dolarlık tahminine karşın, aylık net igçi dövizi girişi 70 milyon dolar dolayında kaldı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devaiuasyondan sonra işcı dovızlerınde beklenen tBuyuk artışın» gercekleşmedıği aylık net ışci dövizı gırişlerınln 70 milyon dolar dolaylarında kaldığı bıldirılmektedır. İlgıli kaynaklar, bu miktarın kesın olmadığını, ancak en lyim ser tahmınlere göre bile aylık Işci dovizı gırışlnin en cok 100 milyon dolara çıkabıleceğini be lirtmışlerdir. Yapılan devaiuasyondan sonra İMF lle görüşmelerde Maliye Bakanlığının Işci dövizleri konusunda bir not hazırladığı ve aylık ışci dovızlerının «250 milyon dolara kadar yükselebıleceğı» bıldirılmiştı Edınilen bılgılerın, Maliye Bakanlığının bu (Arkası Sa. 9. Sü. 5de) istanbul'daki banka soygununa katılanlardan ikislnin ifadelere göre çizilen resimleri L SIKIYONETIM MAHKEMESI DOGAN OZ DAVASINDA YARGITAY KARARINA KARŞI DİRENME KARARI ALDI çl hakkında Askeri Yargıtay'ın bozma kararına karşı direnme kararı vermiştir.. 1 Numaralı Askeri Mahkeme nin dün oy birliğl lle aldığı ka rarda Doğan Oz'ün öldürülme 8l olayına llişkln çalışmada top lanan deliller konusunda tam bir vlcdanı kanıya ulaşıldığı bellrtilerek şöyle denılmektedir: tCumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan öz'ü öldürmek su retlyle katllam sucundan sanık İbrahim Cıftcl hakkında ya pılmış bulunan yargılamada: toplanan delillerle suçun oluştuğu konusunda tam bir vicdanl kanıya ulaşılarak hükme varıl mış olduğundan Askeri Yargıtay'ın bozma sebeplerl yerinde görulmemektedir. Sanık İbrahim CiftCi'nln, kat llam sucundan TCK'nun 1492 maddesi gereğmce ölüm ceza sı ile cezalandırılmasına, başkaca takdiri tahfıfe (hafıfletıci neden) gerek olmadığına, olu şan suçun unsurunu teşkil etmesi bakımından sılah konusunda ayrıca uygulama yapıl masına yer olmadığına, tayın edılen ceza bakımından tutukluluk halının devamına ilışkin sanık İbrahim Çiftcl hakkında mahkememlzce 3 temmuz 1979 tarihinde verilen evvelki hukmünde direnilmesine oy birliğl lle karar verildi.» Taraflar THY anlaşmazlığını çözmek için yeniden görüşmelere başladılar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Hava Yollarında Turk Taşıt Kamu İşverenlerı Sendikası (TÜTİŞ) ile Havalş Sendıkası arasında 17 şubat'tan bu yana kesılen toplu sozleşme goruşmeleri dun yeniden başlamıştır TUTIŞ ve Havalş Sendıkası yetkılılerı dun Turkİş Genel Sekreterı Sadık Şide ve THY Genel Mudurü Ertuğrul Alper'in aracılığıyla bir araya gelmışlerdir. (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) ANKARA, (Cumhuriyet BOrosu) f Ankara Sıkıyönetim Komu tanlığı 1 Numaralı Askeri Mah kemesl Ankara Cumhuriyet Sav ,cı Yardımcısı Doğan öz'ü öl rdürmekten sanık İbrahlm Clft GÖZLEM UÛUR MUMCU Şükran KETENCt " Yargıtay 9. Hukuk Dalresl, İkl ay arayla verdiği iki kararında, bir kez daha birblrinın tam tersi hukuk gorüşlerini savunmuş, blrinci kararında işkolu yetkisınin işyerleri bölunerek bir kısım İşyerleri lcln kullanılamıyacağını savunurken, ikincl karannda, bu tür kullanılan bir İşkolu yetkisinı onaylamıştır. Yargıtay'ın 3 aralık 1979 tarihli kararı ile. İşkolu yetkisinin yasa amacı dışında kullanılması olgusu ortadan kaldırılmak istenirken, 19 Şubat 1980 tarihli kararı lle. İşkolu yetkisinin kullanılması yeniden kargaşaya gomülmüştür. (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) 9. Hukuk Dairesi işkolu yetkisi konusunda iki ay arayla kendini tekzip eden karar verdi Ot^YLARlN ARDINDAKt Denetleyenler Demirel: 4 Pariarnento hep veren ama almayan müessese olursa enflasyon önlenemez,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suleyman Demirel dün Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk ile haftalık olağan gorüşmesıni yapmıştır. Toplantıdan cıkarken Demirel. gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde asker ve polıslerm oldurulmesı olayına değınmış (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) KOTİl, YARDIM VAADİ İLE DÖNDÜ istanbul Haber ServFsl Beledıye Başkanı Aytekın Kotil, maaş ve ücretleri ödemek; İçin Ankara'da yaptığı temas ' ları tamamlıyarak dönmüş ve «Sayın Başbakan ve Maliye Ba kanı yardım vaadınde bulundular. Beklemekteyız» demiştir. Kotil. ayın 11'lne kadar 105 milyon lira odemeleri gerektiğıni vurgulamıştır. Kotil, sözleşme gereğmce ışçilerin ikra miyelerının ayın 10'una kadar ödenmesi gerektığini, ödenme mesi halinde ışi bırakabileceklerlni bildırdıklerıni açıklamıştır. Belediye Başkanı, Başbakan ve Maliye Bakanından acil yar dım olarak 300 milyon lira Istemiştlr. 7 / • Sadaka Kutusu,, îrmı İkl aylık Ecevlt Hukü meti dönemınde olduğu gi bl, bugün de, iktidar çevrelerinde «dış yardım» beklen tisl sürüyor. Bu konuda lyimser ve kötümser öngorüler bir birinl kovalamaktadır.. iktidara yakın yayın organlarının ka muöyuna ciyimserlik aşısı» yapmayı bir alışkanlık halino getirdikleri dıkkati cekıyor. Öylesine bir hava yaratılmaktadır kl, hükümetin bekleyişlerine denk düşen bir dış kredl paketl otuşturulduğu takdirde, bu, hem siyasal iktidarın blc GERÇEK Ücret politîkasını belirlemek amacıyla Turgut Özal'a bağlı komisyon kuruldu ANKARA, (ANKA) Ocret ar tışları konusunda incelenecek politikayı belirlemek ama cıyla başbakanlık bünyesınde bir komisyon kurulduğu öğrenılmiştir.. Komisyon, Başbakanlık Müsteşarı ve DPT Müsteşar Vekıli Turgut özal'a bağlı olarak calışacaktır.. Ücretler konusundakl hükümet politikasını belirlemek üzere gectiğimiz günlerde geniş kapsamlı bir toplantı yapılmış ve öğrenildiğine göre komisyon ücret artışlarının frenlenmesl Icin ikl secenek üzerinde durmuştur.. ANKA Ajansı'nın ha(Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) gnaşbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sayıştay deignetımı dışında tutulan KİT*!erın, malî, ıdarî ve tek« i n ı k denetımlerıni yapan bir kuruluştur. KİT'lerın sık sık soz konusu olduğu şu günlerde bu üst denetım organının kımlerden oluştuğunu bılmekte yarar vardır. Once kurulun ilgınc bir üyesıni tanıyalım: AP eskl mılletvekıllerınden Şadı Pehlivanoğlu.. Pehlivanoğlu, yasalara aykırı olarak, hem Yuksek Denetleme Kurulu uyelığı hem de Turk Standartlar Enstıtüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Demek oluyor ki, Pehlivanoğlu. yerıne adam bulunmayacak değerdedir. Bir başka üye, Alaettın Orhon'dur. Orhon, AP eskJ serKitorlerınden Sabahattin Orhon'un kardeşidir. AP Genei Başkan Yardımcısı ve Ankara senatörü Ylğıt Köker'ın eşı Necla Köker de Yüksek Denetleme Kurulu uyesidır. Necla Köker, daha önce Et Balık Ku(Arkası Sa. 9, Sü. 7de) Üstündağ: «Hükümet Türk ulusunun hükümeti olamadı» ANKARA (Cumhuriyet BOrosu) CHP Genel Sekreterı Mustafa Üstündağ hükümetin kendınden olmayanlara yaşama hakkı tanımadığını söyleyerek, thükümet zamların zulmüne ya sa dışı baskı ve işkence zul(Arkası Sa. 9, Sü. 8'de) Y büyük cbaşarısı» olacak, Hem de tılsımlı bir değnek değmışceslne Turkıye ekonomık alanda düzluge cıkabilecektır. Şairin tlnsan alemde hayal ettiği müddetçe v/aşar» mısraına uy gun düşen bir durum söz ko nusudur. Bununla birlikte, dış kredl ol gusunun onemini tümüyle yad sımanın ve meseleye onyargılı biçimde yakiaşmanın anlamsız lığı acıktır.. Ne var kı, Demi rel hükümetinin dış krediler ve dövlz konusunda bugün gelmlş olduğu noktanın sanıldığı dar umut verlci olduğunu söy lemek pek mümkün değildır.. Gelişmelerı bu cercevede özetlemek bir gerçeğı yansıtabi lir: 1) Acıldığı llan edilen döviz transferlerının «sembolik» düzeyde kaldığı konuyla doğru dan iigill İş çevrelerlnce beIirtilmektedlr. 2) Devaiuasyondan sonra Işci dövizl girişlerinln ayda 250 milyon dolar civarında ger çekleşmesi, hükümet yetkili , (Arkası Sa. 9, Su. 3'de) ' Sosyete dişçisînin îşlediği cinayet tamamen aydmîanmadı İstanbul Haber Servisl Ka muoyunda günlerdır konuşulan Maçka İlkokulu öğretmenlerınden Muazzez Paçacı clnayetiyle ilgili olarak sosyete diş Cisl Füreyd Dosdoğru'nun tutuklanmasına karşın olayın ka ranlık yüzü henüz tam aydınlanmamıştır. Soruşturmalar sürerken diş cloktoru Dosdoğru'nun, öğretmeni, aralarındaki gönül ma cerasının icinden cıkılmaz bir hal alması sonucunda öldürdü (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) MEHMET ULUSOY YURT DIŞINDA VE İÇİNDEKİ TİYATRO YAŞAMINl ANLATIYOR ALİ SÎRMEN'in röportajı Bugün 10. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog