Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

\ ' I \ /İNVERSİTE • 12 Faııkülden ohıjin jahoer Büton O.S.S./JonıUrı »B'nlrrce tcst * ı «oıumu. T*m bır bcyın potnutığı •12 FanMitü lopkı olarak 1500 TL 'd*n «dcmeli portaiıvonu (Ttfc FıııkSI ıımnryiniı) İSTEME ADRESİ OĞRETMF.N İSTANBUL umhuriy 56. Yıl; Sayı: 19976 Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. 7 Mart 1980 Cuma mak koşuluyla tüm sorunlann, NATO ve AET aracıhgıyla «Üç akılh kişiden» oluşacak bır hakem kuruluna göturülmesini öngören raporda: «Üsler açısından NATO Türkiye'den, üyelik açısındansa AET Yunanistan'dan yana gözükebileceğinden, en kalıcı çözüm, hakem yolu olmaktadır» denilmektedir. (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) üniversiteli olmantz için immmtmm LISE SON BEKLEMEÜ 8 MART 17 MART ŞJŞÜ 4724 87 KENT SİNEMASI KARŞISl Ege'de mantıklı bir komuta sistemi NATO'nun başlıca hedefî olmalıdır tt ANKARA, (ANKA) Merkezi Londra'da bulunan Ulnslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan «Ege'de Anlaşmazlık» başhklı bir raporda, Türk Yunan ilişkileri geniş biçimde ele alınmış ve «Ege'de bir yanlış anlama, iki ülke arasmda savaş çıkmasına neden olabilir» denilmiştir Ege'de başta kıta sahanlığı ol Alman Maliye Bakanı Matthoefer, Washington'daki temaslarında beklediği anlayışı görmedi. Washington'un olumsuz tutumunun diğer OECD ülkelerini de etkileyeceği belirtiliyor. Matthoefer, «Jonny'ler okey vermezse 26 mart toplantısı gümbürtüye gider» dedi. Matthoefer'in açıklamaları Ankara'da yankılara yolaçtı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'ye yardım programını gerçekleştırmek üzere çalışmalara başlayan Alman Maliye Bakanı Hans" Matthoefer'in Amerikan yönetimi ile VVashington'da yaptığı gorüşmelerden sonra «Amerika'da yardımla ılgılı bazı güçlükler bulunduğu» yolundakı sözleri boşkentte yankılara yol açmış, konuyla bizzat Başbakan Süleyman Demirel ılgilenmiştır. Matthoefer'in yaptığı açıklama Ankara'ya ulaştıktan sonra Demirel Amerıka'dan ayrıntılı bilgl istemiştir. Konunun boyutları ve ne gibi sonuçlara yol açaoağı yolunda (Arkası Sa. 9. Sü. 1'de) AET'den satın alman bazı mallarda gümrük oranı dusuruldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'nin Demirel hükümeti ile birlikte yeni bir Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) politikası izlemesinin sonuou olarak, Tıirkıye AET'den satın aldığı mallarda gümrük oranlarını düşürrrüştür. AET ile Türklye arasındaki ilişkileri düzenlemek arracıyla Roma Anlaşması uyarınoa bir takvim hazırlanmış ve takvime göre 12 ve 22 yıllık listelere ayrılan malların, 12 ve 22 yıl içinde csıfır gümrükle» dışalımının gerçekleşmesl öngörülmüştür. Bu ilke doğrultusunda llk (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Notam 7I4 kaldırılınca Kıbrıs üzerindeki uçuşlarda da sorun oldu BARIŞ HAREKÂTI VE KTFD'NIN KURULMASINDAN SONRA ERCAN'IN DENETLEDIĞİ HAVA SAHASI. ŞİMDI YENİDEN RUM TARAFINDAKİ LARNAKA* HAVAALANINCA DENETLENECEK. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ege Uluslararası Hava Sahasını 1974 önceki koşullarda yeniden sivil havacılığa açmak amacıyla 714 sayılı Notamın Demıre! hükümetl tarafından kaldırılması, bir etkisini de Akdenızdekl Uluslararası Hava Sahasındaki uçuşlarda göstermış ve KTFD'yi güç durumda bı rakmıştır. KTFD Başkanı Denk taş'ın geçen hafta söz konusu Notamın kaldırılmasına gösterdığı tepkinin ardında bu durumun yattığı bildirilmektedir. Ege'dekl Uluslararası Hava Sahasına benzer bir durum Tür kiye'nin Güneyinde, Kıbrıs'ın çevresinde Akdeniz'in geniş bir bölumunü kapsayan Uluslararası Hava Sahası için de geçer lidır. Geçmişte yapılan Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Ege'deki Uluslararası Hava Sahası Atına kulesinin sorumluluğuna bırakılırken, Kıbrıs Adasının çevresini kapsayan Uluslararası Hava Sahası da Lef (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Amerika, Türkiye'ye ivedi yardım için istekli değil BONN ~ Federal Almanya Maliye Bakanı Hans Matthoefer'in, Türkiye'ye ivedi yardım konusunda ABD'de sürdürdüğü temaslarda amaçlanan karşılığı görmediği bildirilmektedir. Amerikan yöneticileri, ken di ülkelerindeki yüzde 18 oranına varan enflasyon hıza karşısmda, Türkiye'ye ivedl ve tırun surell yardımın aşağıyukan bütün yükünü Federal Almanya'nm sırtma yüklemek istemekte, buna karşıhk Matthoefer de ülkesinin, orantısal olarak ABD'den daha fazla yük üst lenemeyeceğini apaçık belirt mektedir. Matthoefer aynen, «Biz Amerika'nın Oregon eyaletinden bile küçük ve Yağmur ATSIZ üstelik petrol gereksiniminin yüzde 97'sini ithal eden bir devletiz. Üstelik büyük devlet rolü oynamaya niyetimiz yok» demiştir Federal Alman Maliye Bakanının ileri surduğü gerekçelerden biri de yıllardan beri (Ame rika'nın ambargo uyguladığı) Türkiye ve Pakistan'a Bonn'un askeri yardımı kesintisiz sürdürmekte oluşu ve Afganistan'da ateş bacayı sarınca Washington'un «İtfaiye neferi» olmak istemeyişidir 'SADAKA KASASU Alman basm organlannda «Sadaka Kasası» olarak ni Madenlş MESS'in önerilerini "Kabul edilemez,, olarak niteledi İSTANBUL HABER SERVİSİ DİSK'e bağlı Madenlş Sendikası adına dün yapılan yazılı açıklamada, MESS'in son yap trğı ücret zammı onerılerı, işcileri açlığa, yoksulluğa itıcı geri ve kabul edilemez oneriler olarak yorumlanmış, «Grevlerımiz amacına ulaşacaktır» denılmiştir. 9 Mart günü toplanacak Genel Temsilcıler Kurulunda taban yönetım. örgüt bütünlüğü ıçinde kararlılıklarını dıle getirecekleri bildirilen açıklamada. tMESS yönetıminin üyelerimizi açlıkla tehdit edici, böl meye yönelik tüm oyunları bozulacaktır» denilmiş, MESS'in son yaptığı ücret zammı önerilerinin anlamı şöyle değerlen dirilmiştir: (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Polis ve jandarmanın silah kuîlanma yetkisi genişliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, 1481 sayılı asayışe muessir fııllerın önlenmesi hakkındaki yasanın uygulamaya konulmasını kararlaştırmıştır. Buna gore, polis v e jandarmanın sılah kuilanma yetkisi genışletılmektedır. Bakanlar Kurulu'nca uygulamaya konuiması kararlaştırılan müessır fııllerın önlenmesıne ılışkin yasa, idam ya do ağır hapıs cezasını gerektıren suçlardan sanık veya hükümlülerle. bu suçları ışlemış ve haklarında tutuklama veya yakalama kararı bulunanlar, İçlşleri Bakanlığınca teslim ol cağrısının çıkarılmasını öngormektedir Yasaya göre. Bakanlık bu kişilere teslim olmaları icın 1030 gün arası değişen süreler tar^yacak ve karar çeşitli yayın organlarıyla scnıklara duyurulacaktır. Yasa, teslim ol çağrısına rağmen sılahlı çatışmaya giren sanık veya hükümlüye olduğu gıbi, bunlara yardımcı olanlara karşı da gü(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Komisyon yeni vergi tasarısını öü görüşmeğe basladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hükümetçe hazırlanan vergı tasarıları Millet Meclisı Plan Kormsyonunun dünkü toplantısında görüşulmeye başlanmış, Maliye Bakanlığı Musteşarı Turan Kıvanç, komisyona tascrınır maddelerınl teker teker cçıklayarak geniş bılgı vermıştır. Kıvanç açıklamalan sırasında kıdem tazminatlarının 900 bin lıraya kadar kı bölümunün vergi dışı kalacağını bildirmiştır. Müsteşarın verdiğl bilgiye göre. eVergı tasarılorı hazineye hicbir gelir bırakmayacak, 115 mılyar lıralık bir gelir gider denges, üzerlnae kendi kendıni flnanse edecektir.» Kıvanç getlrilen tasarılarla asgari ücretın vergı dışı bırakılması ile 96 milyar lira. istisnalar ile 12 mılyar lira kaldırılan vergilerle 2 milyar lira. genel bütçeden Belediyelere devredilen vergilerle 3 milyar lira olmak üzere toplam 115 mılyar îiraiık bir kaybın olduğunu söylemış, buna karşılık elde (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) telenen Türkiye'ye yardım fonu için Matthoefer kelime si kelimesine şoyle demiştir: «Eğer Jonny'ler okey vermezse 26 mart gümbürtüye gider...» Bilindigi üzere 26 mart tarihinde Paris'teOECD çerçevesi içinde Tür kiye'ye yapılacak yardımın kesin biçimini alması beklenmektedir Ancak ABD'nin olumsu7 tutumunun öteki, OECD ülkelerini de çekin genliğe iteceği belirtilmektedır. Gözlemciler geçen yılki yardım taahhütlerini de yerine getirmemiş olan Ingiltere. Fransa Japonya ve Italya'nın. yeni bir yardım taahhüdünde bulunmaksızın. 1979 taahhütlerine işler lik kazandırmayı öngören bir yaklaşımla yetinebilecek (Arkası Sa. 9, Sü. 5de) Se^gin: 4< llk kez yiyecek maddesi ithali zorunda kaldık,, İZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Sanayi ve fıcaret Odalan ve Borsalan Birliğinin genişletilmiş Ege böl gesi toplantısında konuşan Maliye Bakanı İsmet Sezgin, «Yiyecek maddeleri ithaJ etmeyen 78 dünya ülkesinden biri olma özelliğımizi ilk kez bu yü yitirdiğimizi» açıklamış ve bu arada vergi konusunda yapılan eleştirile rin bir kısmını kabul ettiklerini kaydetmiştir. Odalar Birligi Başkanı Mehmet Yazar, toplantının açış konuşmasını yaparak, vergisiz bir kalkmma modelinin benimsenmesi gerektiğin' öne sürmüş, bu arada yeni vergi tasansının ana hedefi itibariyle tutarlı olduğunu belirtmiştlr. (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Devrim Konseyi, rehineleri devraldı Dış Haberler Servlsi 4 kasım 1979 tarıhinden bu yana Tahran'dakı ABD Büyükelçiliğınde 50'ye yakın ABD'li diplomatı rehın tutan oğrencıler, rehinelere ilişkin sorumluluklarının sona erdiğini ve bundan böyle rehıneierın sorumluluğunu İran Devrim Konseyı'ne devrettiklerini açıklamışlardır. Öğrenciler tarafından Tahran radyosundan yayınlanan açıklamada. öğrencilerin, Tahran'da bulunan Uluslararası Komisyon'un rehinelerj görmesı konusunda hükümetie gorüş ayrılığı içinde oldukları. kendılerının Uluslararası Komisyon'un rehineleri görmesine karşı çıktıkları, ancak devrimci rejlmi zayıflatmak suclaması ile karşılaşmamak için rehineler üzerindeki sorumluluklarını Devrim Konseyı'ne devrettiklerj belirtilmiştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Hava Iş Genel Başkanı THY anlaşmazlığı rçin Ankara'ya gittî İSTANBUL HABER SERVİSİ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Havaİş) Genel Başkanı İbrahim Özturk Ulaştırma Ba kanı Hüseyın Özalp' ile görüşmek üzere dün Ankara'ya gitmiştir Havaİş Sendıkası yetkililerinden alman bilgiye göre Öztürk, Turkİş Genel Başkanı İbrahim Denızcier'ın isteği üzerine Ankara'ya gıtmiştir. Türkİş Genel Başkanı, Başbakan Süleyman Demirel ile gö rüşmüş ve THY grevi ile llgili görüşmelerin bır an önce başlatılması yolunda bir talimat (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) SİLVAN'DA BİR POLİS ÇATIŞMADAÖLDÜ, BİR KADIN DA AĞIR YARALANDI Q O • • KONYA EREĞLİSİ VE ANKARA TURGUTLU'DA 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ. ZİLE'DE GECE SOKAĞA CIKMA YASAĞI SÜRÜYOR. ÖLENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ. İZMİR'DE BİR BANKADAN 318 BİN LİRA ÇALINDI. MANİSA'DA BIR SÜRE ÖNCE ÖLDÜRÜLEN ECZACI METE ERDEM'İN KATİL SANIĞININ ADINI VEREN KİŞİYE GÜLHANE TIP AKADEMİSİNDEN DELİ RAPORU VERİLDİ. Diyarbakır'ın Silvan ilcesinde bir polis memuru ile Konya Ereğlisi. Turgutlu ve Ankara'da uç kişi öldürülmüştür. İstantoul da önceki gün şehlt edilen erler için yarın büyük bir cenaze töreni düzenlenmiştir. Zile'deki olaylarda ölenlerin sayısı 2'ye yükselmlş, sökağa çıkma yasağının sürdüğu bildirilmiştır. Manisa'da CHR İl eski Boşkanı eczacı Mete Erdem'j oldürduğü bildirilen kişinin adını söyleyen sağ görüşlü kişiye Sılahlı Kuvvetler Sağlık Kurulu Gülhane Tıp Akademisinden deli raporu verilmiştir. GÖZLEM UÛUR MUMCU M ^ Alçakça... TAYFUR SÖKMEN TOPRAĞA VERİLDİ fstanbul Haber Servlsf Hatay eski Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'ın cenazesı istanbul'da düzenlenen askeri törenle dün toprağa verılmiştir Hatay'ın Fransızların yönetiminden bağımsızlığa kavuşmasından sonro ilk Cumhurbaşkanı seçılen Tayfur Sökmen Hatav Türkiye've katıldıktan sonra do uzun yıllar Parlamentoda Hatav Mılletvekılliğı görevinde bulunmuştur. Sökmen 1968 1974 yılları arasmda da Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü olarak görev yapmıştır, (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) FEDERAL ALMANYA, SİYASİ MÜLTECİ GİRİŞİNİ KİSITLAMAK İSTİYOR (Dış Haberler Servisl) Federal Almanya'ya «slyasî mülteci» olarak giren yabancıların sayısmın azaltılması ve bun ların yarattıkları sorunların önlenmesi amacıyla önlemler alınacağı açıklanmıştır. Federal Almanya İçişleri Bakanı Gerhard Baum: «Özellikle gelişmekte olan Üçüncü Dünya ülkelerinde, politik suçlar jşledıkten sonra, cana kıydıktan son(Arkası Sa. 9. Sü. 3'de) ÜGD'NİN, CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN TELEFONUNU DİNLEDİĞİ SAPTANDI KAYSERİ, (Cumhuriyet) CHP Belediye Meclis Üyesi Şükrü Coşkun'a ait bir telefonun, PTT'ye aıt telefon hat kutusundan paralel çekimi yapılarak ÜGD tarafından dinlendiği ortaya çıkmıştır. Yeşil Mahalle'de bulunan kahvehanede çekılı 13886 no'lu telefonun arızalı olduğu yolunda ihbar alınmasıyla. kontrole gelen görevllleri, araştırmaları sırasında telefonun arızasının bulunmadı(Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) , Haberi 5 sayfada... DİSK: «Maceracı ve bireysel eylemleri onaylamıyomz» İstanbul Haber Servisl ^ ıDİSK Yürütme Kurulu. maceracı ve bireysel eylemleri onaylamadıklarını bu tür eylemlerin işçi sınıfının haklı mü cadelesi olarak gösterilmesine Izin vermeyeceklerıni bıldırmiştir. Son günlerde özellikle sıkıyönetım bölgelerinde Işçl sınıfı bilimine ve mücadelesine tq (Arkası Sa. 9, Sü. 6'dd) avcılar, yargıçlar, emnlyet müdürlerl, polisler, bekçiler. şımdı de yurt görevı yapan erler!.. Terör. hergün, kan kusan silâhlarıyla, yurüyor. yürüyor ve can alıyor. Yetkililerın, yıllarca, bozuk plak gibi, «Kökünü kazıdık, kazıyoruz. kaynağına indik, iniyoruz» yollu beylık demeçleriyle alay edercesine can alıyo< kan döküyor. Teröristler, uluslararası karanlık çetelerin ellerlne verdikleri otomatık silâhlarla saldırıyor, terör, Işçiyl, öğrencıyi, savcıyı, yargıcı, polisı. bekçiyi, askeri vurarak ve de bu terör kurbanlarının cesetleri üzerine basa basa bir «iktidar boşluğu» yaratmak istiyor.. Bu olayların hiçbiri, evet hiçbiri rastlantı değildir. Terör, belli bir plan bellı bir program çerçevesınde yürütülüyor. Saldırı kimlere yönelecekse, önoe bu hedefler saptanıyon Sonra düğmeye basılıyor Arkasından, birbirınden acımasız cinayetler peşi sıra geliyor. Gazetecıler oldürülüyor, savcılar, yargıçlar emniyet müdürleri, polisler bekçiler, savunma görevı üstlenen avukatlar ve şimdi de garip erler oldürülüyor. Bütün bunlar, «karşıt görüşlü» kişilerin ve gruplann çatışması değildir Gerçi bu kargaşanın içinde bu çatışmalar da yeralır, alıyor Ancak. bu oluşumlar, olayın yalnızca yüzeysel görüntüleridir. Bu olayların arkasındaki uğursuz beyinler çok daha derınlere pusuya yatmış bekliyorlar.. (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Politika Gazetesi Yazı İşferi Müdürü ve 3 yazar hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi Politika Gazetesi Yazılşleri Müdürü Osman İkiz'le yazarlar Aydın Engın, Özlem Özgür ve Akm Ergene haklarında İstanbul Sıkıyonetım Askeri Molıkemesınce gıyabi tutuklama kararı verilmiştir. Yazıişlerı Müdürüyle üç yazarın halen Sıkıyönetim Askeri Savcılığınca acılan yedi ayrı soruşturma dosyasında sosyal bır sınıfın dığer sosyal sınıflar uzerınde tahakkümü(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) EMLAK VERGİSİ ÎAHSİLATI GEC2Cİ OLARAK DURDURULDU Haberi 4. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog