Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

DÖRTLER DERSAHESI LİSE SON : 15 mart son dervre BEKLEMEÜLER: 3. 10, 17. 24 Mort Cağfcloğluİistanbtıl 22 24 60 56. Yıl; Sayı: 1997$ umhuriy Kurucusu: YUNUSNADt 10 TL. 6 Mart 1980 Perşembe A üniversiteli olmanız ıçin LİSE SON BEKLEMELİ 8 MART 17 MART DEESSNE 4724 87 KENT SİNEMASI KAftŞISl Vergi tasarısı ne getirip ne götürüyor? TABLO ZÎRAİ, TlCARİ VE ! ! # > MESLEKİ GELİRLER GELİRİN VERGİSİ İÇİN GÖTÜRÜ GİDER ÜCRETLİLER İÇİN ÜCRET ÖZEL İNDİRİMİ VERGİYE TABİ ÜCRET ÜCRETİN VERGİSİ { | VlttlK KAZANC GERÇEK GİDER VERGİYE TABİ GELİR Ücretlere getirilen ayrıcahkların vergi olarak parasal değerî ayda 819, yılda 9.828 lira. Ücretliler, aynı yıllık kazanç diliminde yer alan serbest meslek sahiplerinden daha çok vergi ödemek durumunda. Kıdem tazminatlarımn vergi dışı tavanı 972 bin Mradan 600 bin 750 liraya iniyor. Bu tavan 24 yıllık hizmeti olan bir işçi için ise 480 bin 600 liraya kadar düşüyor. Yılmaz ŞİPAL Mttfi önlemter poketl lcinde yer alon yeni vergi yasasının tartıemaları devam etmektecHr. İlgiliterin savunmalarında ücretlilere (menrur ve işcilere) büyük yararlar getlriyor gibı gösterilmeye çalışıian tasarı gerçekte ücretliler dışındaki getir sahiplerine çok büyük odünler getlrmeye dönüktür. Bu yosa tasarısı ile ücretle re getirilen ayrıcalıkların vergi olarok parasal değeri ayda 819 T.L. yılda ise sadece 9.828 T.L.dir. Bu ayrıcalıklar ise özel ücret Indlrlminin 10 kat artırılarak günde 5, ayda 150. yılda 1.800 T.L den. günde 50. ayda 1500, yılda 18 000 T.L çıkarılması lle Malı Denge Ver gısinde ücretlere tanınan gun de 40, ayda 1.200, yılda 14.400 T.LIık bağışıklığın, günde 200, ayda 6.000, yılda 72.000 T.L yükseltılmesidir. Bu iki ayrıcalığm getirdiği pnrasal vergi azalımı ozel ücret indırımı nedenı ile ayda 675, yılda 8.100 T.L Mali Denge Vergısinden doğacok fndirim ise ayda 144 yılda 1.728 T.L olacaktır. Yasa tasansının «herkesin kamu giderlerlnl karşılamak uzere malî gücüne göre vergi ödemeye» yönellk bir felsefe (Arkası 8a. 9. Sü. 1 de) i ı ı ! ! ! ! ! 378.000 500.000 600.000 750.000 900.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 76.600 100.000 120.000 150.000 180.000 200.000 270.000 360.000 302.400 400.000 480.000 600.000 720.000 800.000 1.230.000 1640.000 136.080 180.000 216.000 270.000 324.000 360.000 576.500 802.000 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 302.400 424.400 524.400 674.400 824.400 924.400 1 424.400 1.924.400 136.080 190.980 235 980 303.480 370.980 415.980 683.420 958.420 S t ! ! | | { ! ZILE'DE OLAYLAR: I ÖLÜ 12 YARALI ZILE LİSESI ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ÇÎKAN KAVGA, HALKIN DA KATILMASI İLE BUYUK BİR ÇATIŞMAYA DONUŞTU CHP'LI VE ALEVI BiLİNENLERE AIT COK SAYIDA IŞYERl TAHRIP EDILDI, YANGIN ÇIKARILDI. CHP'LI ILQE BAŞKANI YAZIHANESINDE YASAĞI KONDU. ISTANBUL'UN LERI ERLERIN DURDURULDU. EN İŞLEK YERİ MERCAN'DA SİLAHLARI İLE KAÇTI. BANKA SOÖLDURDUKSİLAHLI 2 KİŞININ SALDIRISINA UĞRAYARAK AĞIR YARALAND1. GECE SOKAĞA ÇIKMA YAN BİRİ KIZ 4 TERORİST 120 BİN LİRA VE YAKALANMASI ICIN VAPUR TERORİSTLERİN OLMAYAN SEFERLERİ GEÇICİ OLARAK OPERASYONLARDA KİMLİĞİ 2 BINE YAKIN KİŞINİN GÖZALTINA ALINDIĞI BILDIRILIYOR. BANKNOT MATBAASI DA ŞAŞIRDI TURK PARASININ GİDEREK FAZLA MİKTARDA BASILMASI NEDENİYLE İŞLER EPEY ARTMIŞ OLSA GEREK YUKARIDA SÖRÜLEN 50 TÜRK LİRALIK BANKNOT DA IŞLERİN COĞALMASI YÜZÜNDEN ACELEYE GETİRİLMİŞLİĞİN BİR ÖRNEĞİNİ SERGİLİYOR. ALIŞILMIŞ 50 LİRALIKLARA GÖRE BİRAZ FAZLASI VAR. ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Ankara'da yenı bir destekleme anlaşması içın goruşmeler de bulunan İMF heyeti csıkı bir para kredı politıkası» önerir ken. son on gunde 16 milyar lira para basılmıştır. İMF'nın önerilerl doğrultusunda geçen hafta sonunda Maliye Bakanı İsmet Sezgin bir demeç vererek «para kredi poli tıkasında sıkı bir uygulamaya gireceklerını» açıklamıştır. Bunun üzerıne emisyon hacmi üze rınde yapıian bir araştırma emisyon hacmınin Demırel'ın Iktidara gelmesınden bu yana tam 20 milyar lira coğaldığını, son hafta ıcirtde de 16 milyar lira orttığmı ortaya koymaktadır. Oemırel'in gorevi devraldığı 13 Kasım 1979 tarihinde emisyon hacmi 173 milyar 560 rrilyon liradır. 22 şubat 1980 çununde emisyon hacmi 179 milyar 720 mılyon liraya, ıçınde bukınduğumuz haftanın başın• (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Son * 10 günde 16 mllyar lira para basıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Doların Avrupa pıyasalarmda Alman markına, Isvıçre frankına ve dığer Avrupa paralarına gore cok küçuk oranlarda değer kazanması karşısında dolara bağlı bulunan Türk lırası da, aynı doğrultuda Avrupa paraları karşısında değer kazanmıştır Bu arada ANKA'nın haberıne gore Başkan Carter OECD cercevesınde Türkıye'ye yapılacak yardımı koordıne ile görevli Alman Maliye Bakanı r/itthoe fer'e, ABD'nin Türk>ye'ye • ERI Ü OLDURÜP BANKA SOYDULA İSTANBUL'DA 3 KİŞİ, URFA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ. ANTALYA'DA BİR ARSADAKİ BOMBA PATLADI, BİR ÇOCUK ÖLDÜ. ER SELAHATTİN PEHLİVANLI, KALDIRILDIĞI ESNAF HASTANESİNDE HAYATA YUMDU. FOTOĞRAFTA, ŞEHİT ERİN SEDYEDEKİ CESEDİ GÖRULUYOR. GOZLERINİ Liranın değeri Avrupa paralarına göre yükseltildi 300 milyon dolar kredi veremıyeceğıni soylemıştır. Öğrenıldığıne gore ABD'nin 300 yerıne 200 mılyon dolar vermesı halınde dığer ulkelerın de yardımlarmdan kısıntı yapmaları olasılığı ortayo çıkmıştır. Turkıye ile İMF arasındaki mevcut «Standby» du zenlemesme eklı «Teknık Memorandum» uyannca Turk lırasınm dış değeri, Federal Alman markı ve İsvıçre fran kı karşısında yükseltılmıştır. Türk lirasının mark karşısında 40 lira 49 kuruş olan dovız alış kuru, 39 lira 64 kuruş olarak belırlenırken, Isvıcre frankı karsısındakı kur 43 lira 64 Çuruştan, 41 lira 23 kuruşa değış tırılmıştır ABD dolarının uluslararaSı para pıyasalarında değer kazanması neaenıyle Turk lırası, Alman markı karşısında yuzde 2 1 oranmda, Isvıcre frankı karşısında ise yuzde 5 5 oranmda yukseltılırken, sekız yabancı para bırımı karşısında da yükseltilmıştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 7de) istanbul Haber Servisl Istanbul'un en işlek ve kalabalık işyerlerinden Mercan Cakmakcı yokuşundaki bir banka şubesl dün sabah birl kız 4 terorıst tarafından soyulmuştur. Bankadan yaklaşık 120 bin lira alan soyguncular olay sırasında iki eri öldurmüşlerdır. Erlerin sılahlarını da alarak kaçan soyguncuların yakalanabılmesl icin yapıian aramalarda cok sa yıda kışı gözaltına alınırken, şe(Arkası Sa. 9, Su. 1'de) YUZUNCU GUN! Bayındırlık Bakanlığı Ayaş Tünelini yapan şirkete 20 milyon usulsüz ödeme yaptı Şartname ve önceki bakanlık kararlarma karşm 20 milyon ödenen şirkette Bayındırlık Bakanı Selahattin Kılıç'm damadı çalışıyor. Banka soygununu engellemeye çalışırken şehit düşen er İsmet Uzunoğlu.. GÖZLEM 1 OLAYLARIN ARDINDAKİ I GERÇEK 100 Gün Öyküsü yasal tartışma kısırlığını. ya da Başbakan Süleyman Demirel'in gerçeküstücü polemlk gücunü göstermektedir. Gerçekte 4550 mllyonluk bir toplum kısa sürede ne çöker, ne de kalkınır. Hele azgelişmış bir toplumun sanayıleşme sürecl. cok zahmetli ve uzun bir yolun aşılması lle sonuçlanabilir. Türkiye. İklncl Dünya Savaşından 6u yana glrdiğl Rısır Öön( gülerde ve devalüasyon • enflas l yon sarmalında en aşağı 30 yıllık değerll bir zamanı yitlrmiştir. Uyguladığımız yanlış ekonomi politikalarının kurbanı ol duk. Dünya kapitalizminin 1970 lerdekl bunalımından ve buna bağlı olarak petrol flyatlarınm A zınlık Hükümetinin 100. gŞnü ne zaman dolar? Hükümetin göreve başladığı gün mü birincı günüdür; yoksa Meclısten güvenoyu aldığı gün mü birind gün sayılmalıdır? işte anarşının ve yoklukların Türkiyesinde felc olmuş bir ekonoml ortammda bu tartışma yapılabilmektedir. Olay hem acı hem gülünçtür. içine düşülen si 236 vali muavini ve kaymakamın yerleri değiştirildi İstanbul Haber Servisl Vali Muavini ve Kaymakamtar arasında geniş capta atama ve yer değiştirmeıerl öngören kar rarname, Cumhurboşkanı f a h ri Korutürk tarafından onaylanmıştır. 1 • Yurt çapında 236 Vall Muav!• n) ve Kaymakamın oörev yerle(Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Konuk : Onuk ... Erbil TUŞALP ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Arlflye Sincan dsmıryolu in şaatını olu^turan Ayaş tünelı yapımında şartname ve Bakan lık kararlarına karşın 20 mılyon liranın, Bayındırlık Bakanı Selahattin Kılıc'ın damadı Hilml özkazancı'nın calıştığı Nurol fnşaat Flrmasına sözleşmeye aykın olarak ödendiğı saptanmıştır. özkazancı, Cumhurlyet muha blrinin konuya llişkln sorusu na, cmukaveleye göre ödeme yapılmıştır. ödeme Ayaş tünelinin. tünei ici gocük ve he yelanı icin Demiryollan İnşaat Genel Müdürlüğü emrl ile yapılmıştır» karşılığını vermiştlr. Bayındırlılk Bakanlığı Nurol İnşaat Firmasının ttünel lcl göcuk ve heyelanlar» ıcın ode me yapılmasına ilışkın başvurularının ıncelenmesınden son ra 16 Ekım 1979 tarihinde odemenın şartnamenın hangı mad desine göre yapılab.leceğıni De miryolları İnşaat Genel Müdür(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) UÛUR MUMCU (Arkası Sa. 9, A ecenlerde bu kösede. Turlzm ve Tanıtma Bakanı C Barlas Küntay'ın. Anadolu A|ansından çıkartılan gaV zetecilerle ilgili olarok yaptığı konuşmada. cBunların arasında a.a. telslzlnln frekansmı. polis telsizi frekansına uydurarak aldığı haberleri mensup olduğu örgütlere ulaştıran hoinler var» dedlğinl aktarmış; bu araöa, a.a. genel müdürünün Türk Parasını Koruma Yasasına aykın eyleminden ötürö yargılanmakta olduğunu belirterek bakanın tutumunu eleştirmiştim. Bu yazıyla ilgili olarak a.a. genel mudüru Atllla Onuk'dan btr mektup aldım. önce köşemın bugünku ko(Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) ŞELLEFYAN'IN ADININ KARIŞTIĞI YENİ YOLSÜZLUOUN TUTARI 600 BİN DOLAR (Haberi 5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog