Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Um ton Mmfiardan Bltlranlordan unıflardan Mtlrenierden U H «on U H «o sınrflardan Ulsty* Bltlr.nlerden Ucretsız. 50 tndirimü. öğ nci Aünacaktır. tm«« lcin batvurm» tarltıl ı » Marl Cumt H W Bınıv Tarlni ı 8 Mart Cumartetl Saat ı 15 30 da 60 2S 30 t l I I »2 •! 76 «0 BlHkUt umhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19974 Kurucusu: YUNUSNADİ 10 TL. 5 Mart 1980 Çarşamba kavuştunıhnadıgını da bildlrmiştir. Federal Almanya Maliye Bakanı Matthoefer'in önceki gün ABD Merkez Bankası Danışmanı Volcker ve Dünya Bankası Başkanı McNamara ile yaptığı görüşmelerde ABD'li yetkililere geçtigimiz hafta Türklye'ye yapüğı zJyaretiyle ilgill oîarak aynntılı bilgi vermiştir. Anadolu Ajansının haberine göre Matthoefer ayrıca, kendi hükümetinin görüşüne ko şut olarak Türkiye'ye sadece ekonomik ve mali değil, aynı zamanda askeri yönden de yardımda bulunul(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) mart ayı USS'ye hazırlık kurs dönemlerimiz fJMMfMCyfl MkMNt ifttCt» ftku gcntl yeltıM «tnmmeıtifi •manıplM 140 »« 18050 MATEMATIK RZIK KIMW BİYOLOİI 0 YETENEK MATEMATIK FIZK HIMYA BtYOLOJİ G YETENEK 4.400 n. 5.760" tnnna 1600* KARANFİLŞQKAK NO 45 KIZILAY tel 183344 1İ9467 753184 255891 ari dersanesi Matthoefer: "Türkiye'ye yalnız mali değil, askeri yardım da gereklif f WASH1NCTON * TürMye'ye yeni ekonomik ve ma11 dış yardım saglamak üzere önceki gün Washington'a gelen Federal Almanya Ma11ye Bakanı Hans Matthoefer ABD Merkez Bankaşı Daaışmanı Paul Volcker ve DOnya Bankası Başkanı Robevt McNamara üe görü> muştür. Matthoefer bu arada yaptıgı açıklamada, ABD nin, Türkiye'nin NATO ittifakı için güçlü bir temel diregi oluştunnasından yana oldugunu ve bundan yarar sagladığını söylemiştir. Matthoefer. Turklye'nln borçlannın ertelenmesi konusunun henüz bir çözüme IMF: Batıdan çok borç istiyorsunuz 'ANKARA, (Cumhurtyet Burosu) Turkiye ile yeni bir «Destekleme» anlaşması yapmak İçin Ankara'da göruşmelerini surduren IMF heyeti, Maliye Bakanlığında, Başbakanlıkta ve Merkez Bankasmda katıldığı bir dizi toplantıda, «Türkiye'nin yeni bir borç alma olanakl&n ile planlanan borç er Demirel AP, ile Özel görüşen Komisyonu TürkIş vergi yöneticileri tasarısını daha "olumsuz, sakıncalı adil bir ve parti vergi sistemi felsefesine getirilmesini aykırı,, buldu istediler ANKARA, (ANKA) TürkIş Genet Başkanı İbrahim Denizcier başkanlığındaki Türkİş icra Kurulu, dün Başbakan Sü leyman Demirel'ı zıyaret ederek, Konfederasyonun çeşitli konulardakı goruşlerini hükümete yazılı olarak ıletmıştır. Türkİş tarafından hükümete sunulan raporda, yeni vergi ya(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Grubunda vergi yasalarını incelemek için oluşturulan özel komisyon yaptığı ilk ıncelemelerde ta«arıyı çok olumsuz, sakıncah ve «AP felsefesine aykırı» bulmuştur. AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Oğuz Aygün (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) fr Turkiye Notam 714'ü kaldırmakla ayırımm Ege'nin ortasmdan olmayacagmı kabul etti,, lanları arasından gectlğfn! dolaylı bıçimde kabul etmış oidu denmektedır. «The Econorrist» dergısınde. ki yazı özetle şöyle sürmektedır: «Türkiye'nin Notam 714'ü kaldırması İle Türk Yunan iliş kileri olumlu bir döneme gırdJ Türkiye'nin Notam 714'ü kal(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Yalçuı DOĞAN teleme programı» üzerinde görüşlerini bildirmiş, bu arada izlenen parakredi konusunda düşünceleriıfi açıklamıştır. Çeşitli yetkililerle, değişik yerlerde yaklaşık bir hafta dır sürdürulen görüşmelerden birinde, «Türkiye'nin yeni borç alma ve erteleme» konusu ele alınmıştır. IMF Turkiye Masası Şefi Woodward'ın bu toplantıda şöyle konuştuğu bildirilmektedir: «Turkiye, çok yuksek rakamlara ulaşan borç alması durumuyla karşı karşıyadır. Kaldı ki, aynca çok yüksek miktarlarda borç ertelenmesi de soz konusudur. Bir yandan yeni borçlanma. bir yandan da var olan borçların ertelenmesi dikkate alındığında, siz Turkiye olarak (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) (Dıs Haberier Servlsl) tThe Economist» dergısi'nde Türkiye'nin Ege denizinde «Notam 714'ü kaldırmasına ılişkin kin yer alan bir yorumda «Tür kiye Notam 714'ü kaldırmakla hiç olmaya sivtl ucuşlarda Ege'dekl ayırım çizgisinin, Ege denizınin ortasmdan değil, Türk kıyıları ile Ege'nin doğusundaki Yunan a TEK GIDAİŞ ADANA ŞUBESİ GENEL MERKEZİN ÇAĞRISINA UYMADI; GREV SÜRÜYOR ADANA, (Cumhuriyet Güney llleri Bürosu) Uzun süreden bu yana sürdürulen toplu iş sözleşmesi görüşmelerınin anlaşmazlıkla sonuclanması üzerine 75 bin işcinin çalıştığı 747 Işyerı için alınan grev kararını Tekel Adana Sıgara Fabrikasında geçtiğimız cumartesl günü uygulamaya koyan Tek Gıda İş Sendıkası Adana 1 Nolu Şube yöneticileri, «Genel Merkezimlzın, başlattığımız gre vin yasal olmadığı yolundaki acıklamasını üzüntüjle karşıla* dık» demişlerdir. Türk • Iş'e bağlı Tek Gıdaİş Sendikası Adana 1 Nolu Şube yöneticileri, konuya ilışkin olarak Cumhuriyet'e yaptıkları açıklamada, bağlı bulundukları Tek Gıda İş Sendıkası Genei Merkezınce önceki gun öne surülen ıddiaları yersiz olarak nitelemış. «Söz konusu grev, Genel Merkezce alınan grev kara rının yasal süresi ıçerısınde baş latılmıştır. Sayın Genel Başkan İbrahim Denizcıer'ın dedığl gıbi bu bir eylem değil. 1600 ışçinın ekonomik ve demokratık hakkını alma yolunda yasal bir grev dir Genel Başkanımız ve Turkİş Genel Başkanı İbrahim Denız cier, dünkü (önceki günkü) açıklamasında hedef saptırmıştır Biz 1 Nolu Şube olarak, Genel Merkezımızin işçılere ve bu Işcllerin başlattığı hak alma grevine sahip çıkmasını istıyoruz» demişlerdir. Sendikanın Tekel Adana Slgara Fabrikası Baştemsilclsi Erdoğan Kolat, başlatılan grevin yasal çerçeveler içerısinde surdurüldüğünü, Genel Merkezin «ışbaşı yapın» yolundaki çağrısına hıçbır ışclnin uymadığını söylemiştir. Erdoğan Kolat, «Başlattığımız grevi yasal hak ve isteklerimizi sağlayıncaya dek kesintisiz olarak sürdüreceğlz» demıştır. Hava Iş Başkanı: "îstenen zam oranı I Türkîş: " T H Y grevinde taraflar hemen l I I l l I l ; geçmiş yıllardakine eşdeğerdir,, ! ı ! İSTANBUL (a.a.) HavaIş Sendikası larını belirten Havaiş Genel Başkanı IbraGenei Başkanı İbrahim Öztürk, THY Gene) hım Özturk Turk Hava Yollarında «yonetıml Müdürü Ertuğrul Alper'ın Işletme bunyesın eie geçırmek» gıbi bir nıyetlerı bulunmadığıde. üretime dırekt katkısı bulunmayan elo nı tekrarlamış, Turk Hava Yollarının 1980 yıman sayısının cok fazla olduğu yolundaki lı çalışma programına ve daha önceki y<llasozlerini yanıtlarken «sozkonusu kışilerı Türk rın bılancolarına bakıldığında, toplu sozleşHava Yollarına Sendıkamız değil, 'şveren alır» me ile ıstenılen hakların işletmeye buyuk bir ' demiştlr. kulfet getırmedığını bu yıl ıstenılen zam oranının da geçen yıllardakılere eş deger olduSendika olarak görüşmelere açık olduk flunu sozlerıne eklemiştlr. i uzlaşma masasına oturmalıdır,, i ANKARA (ANKA) Türkİş Genel Baş«Havaiş Sendikası lle THY arasındakı kanı İbrahim Denızcıer başkanlığındakı Kon uyuşmazlığm once grev, sonra da lokavt uy federasyon İcra Kurulu, dun Başbakan Süleygulamasıyla ulaştığı sıkıntıh tabıo cozüm bek man Demirel ile yaptığı gorüşmede THY'deki lemektedır uzlaşmazlığın sona erdırılmesi ıçın «derhal Bu konuda taraflar derhal müzakere mamüzakere masasına oturulmasını» ıstemıştır. sasına cozüm amacıyla oturmalı ve uyuşmazlığı sono erdırrrelıdır Türklş'ın Demırel'e verdığı raporda, THY Miir Hava Yollanmızda calışma barışının uyuşmazlığı ile ılgıli olarak şu görüş yer al yenıden ve süratle kurulması İçin derhal hamıştır: (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) ı | | | | * i "Ideolojik,, olan asıl T H Y işvereninin tutumu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Müdürlüğü ile Yeşilköy Havaalanında başlattığı grev 15. gününü, işverenın lokavt uy gulaması da 14. gününü doldu rurken, anlaşmazlığı çözume gotürebilecek en ufak bir geliş dika üyesi 6 bin ışçi, mılyarlar ca lıra değermdekı ucak hangarlarda yatarken bağnaz ve çağdışı bir polıtıkamn uygulamalarını kaygı ve ıbretle ızleYllmaz GÜMÜSBAS mektedir. Bir tarafta blnlerce çalışan, kardaayazda bütcele rine katkıda bulunacak ücbeş kuruşun umuduyla dırenmeierlnl sürdürürken öte yandan devlet kendine karşı uyguladığı lokavt polıtikasında diretmekte ve zaten halı herkesce bilinen THY, gunde mılyonlarca rultamayacak bir duruma geti rılmektedır. İDEOLOJİK BİR GREV Mİ? Olayın başından beri ışveren tarafını oluşturan Uiaştırma Ba kanlığı ile THY yöneticileri gre eylem bıçimınde sunmağa özen göstermektedirler Oysa aylar öncesınde başlatılan toplu sözleşme pazarlıkla (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) r ESKİŞEHİR'DE BİR İLKOKUL ÖĞ ÖĞRENCİSİ SINIFTA ÖĞRETMENİNE SİLAH CEKTİ 12 yaşındaki öğrencinin kullandığı silahın sahibi olan ağabeyi tutuklandı. Çağlayan'da bir toplurn polisi kahveden dışarı çağrılarak öldürüldü. Erzurum'da bir işçi elindeki bombanın patlapası sonucu öldü. Cumhuriyet Haber Merkezj İstanbul Çağlayon'da bir toplum polısı sılahlı saldırı sonucu oldurulmuştur. Polis memuru Mahmut Özen, dun gece 20 sıralarında Çağlayan'da bir kahvede otururken. bir yada ıkı kışı tarafından dışarı çağrılmıştır. Saldırganlar daha sonra polis merruru Mahmut Özen'e ateş acarak kacmışlardır. Ağır yaralanan polis Mahmut Özen SSK Okmeydanı Hastanesine kaldırılırken yol do ölmüştür. Olaydan sonra Cağlayan'da geniş bir aramaya girişilmiş, bu arada yapılan ara malarda cok sayıda kişinin gözaltma alındığı bildirilmiştir. • Beşiktaş Ihlamurdere'de dün akşam bir apartmanın kapısına konulan patlayıcı maddenin patlaması sonucu Nur Berk adlı kız çocuğu hafif şekilde yaralanmıştır. ADANA Gectlğimiz hafta icerisinde İlbey Güneş ve Gülbey Karataş adlı Ikl eri actıkları yaylım ateşi sonucu vurarak katleden 4 kışinın kimliği saptanmış, elde edılen fotoğ rafları da basına dağıtılmıştır. 6 Kolordu ve Adana, K. Maraş G. Antep, Adıyaman, Hatay ıllerı Sıkıyönetım Komutanlığı Basın ve Halkla llişkiler şu besınce yapılan açıklamada, sanıkların Turkıye Ihtılâlci Komünıstler Bırlığı (TIKB) adlı sol frak sıyona mensup Cuma Cataltepe, Lutti Çınar, Erdoğan Tavukcu ve Sarı Orhan adlı kışiler ol duğu belırtilmıştır. Olayla ilgılı olarak yapılan araştırmalarda şüphell görülen 76 kışinın gozaltına alındığı bildirilen açıklamada, erlere ateş (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Yuvamizı Yapıyor.. Üstündağ: «Hükümet temel mallara yenîden zam yapmaya hazırlanıyor» ANKARA, (ANKA) CHP Genel Sekreterı Mustafa Üstündağ, hükümetin temel ihtiyaç maddelerine yeniden zam yapmaya hazırlandığını savunmuştur. Üstündağ, yeni vergi yasası tasarısı ile benzinin fiyatının 42 liraya, mazotun fiyatını da 20 llradan 27 liraya cıkarmayı plânladığını öne sürmüştür. Üstündağ, bugün yaptığı a* cıklamada «Bırakınız yapsınlar Bırakınız Gecsınler Bırakınız ezsınler Sömürsünler politikası bütün boyutlarıyla uygulanmaya konulmaktadır» demiştir. Mustafa Ostündağ, hüküme tin Turkiye yi büyük paralı cevreler icin cennet, dar gelırliler lcln de cehennem yaptığını da sözlerine eklemiştlr. T TOPKAPI'DA KAZA: 2 ÖLÜ Topkapı yük ambarlarının bulunduğu kesımde dün sabah erken saatlerde meydana gelen trafık kazasında Çankırı Emnl yet Müdür|üğü'nde görevli bir polis memuru lle Işi soptanamayan bir yurttaş ölmüş diğeri Ise ağır biçimde yaralanmıştır. Edirne yönünden istanbul'a seyretmekte olan Sezai Elver yönetimindeki 34 E 2664 plakalı Murat 131 marka otomobıl bir kamyonun altına girmıştır. Olayda Oankırı Emnıyet Müdürlüğünden görevli polis me muru Erol Keskin kaza mahalllnde can verlrken otomobllde bulunan Sezai Elver kaldırıldığı Capa Tıp Fakültesinde olmüştür. Sezai Elver'in babası olduğu belırlenen Mehmet İsmet Elver Ise aldığı yaraların etkisıyle koma halinde tedavj altına alınmıştır. elevizyon reklamlarında izlediğinlz «ÎSOTAŞ» birçok ünlü işadamınca kurulmuş bir ınşaat şirketidir. Bu şırketin başarılı hizmetler goreceğinden hiç şüphem yoktur. «ISOTAŞ» Istanbul'un Anadolu yakasında, îçerenköy bölgesinde «Yenikent» adıyla bir konut kooperatifi kurmuştur. Butün pay senetleri, İSOTAŞ (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) CIA'nın I977 ye dek bazı Iran'lı din adamlanna para verdiği öne sürüldü NEW YORK (a.a.) Amerikan Gızli Haberalma Örgütü CİA'nın 1977 yılına kadar İran' dakı bazı din adamiarına para dağıttığı ve bu para dağıtımının CİA'nın bazı ülkelerde para dağıtmasının ortaya cıkması üzerine Carter tarafından durdurulduğu ileri sürülmüştür. Nevv York'ta yayınlanan «Politics» Dergisi, aralarmda eskı ve yeni CİA aıanlarının ve bfr ABD Dışişleri Bakanlığı uzmanının da yeroldfğı 6 klşt, ClA1 nın 1953 yılının Ağustos ayından başlayarak Başbakan Musaddık'ın devrilmesinden 1977' ye kadar iranlı din adamlarına para dağıttığına ilışkin der(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) 9 i Demîrel'în «100 günü»nü nasıl değerlendirdîler? Yazısı 5. sayfada YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog