Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜSSVe hazirlık hı£lı kurs döriemlerittıiz Hse sonun «nıversıtevt »flrencıleı HUtmt» tralnıı genel yetenet ılemnın ı$lendı$l 120 150 41 MATEMATIK FIZIK KIMYA BIYOLOil G VETENEK 3.840 4.800 1.300 uat MArgMATIK RZIK KIMYA BIYOLOJI G YPTENEK ozel gruplar »^^s,^^ ankara an dersanesi 56. Yıl; Sayı: 20000 umhuriy Kurucusu: CTJNUS NADİ 10 TL. 31 Mart 1980 Pazartesi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) İsrail Başbakanı Menahem Begin, «İsrail ve Türkiye, bugün bölgede Sovyet yayılması için geçerli bir engel olma du rumundadırlar. Türkıye'nin rolü İran ve Afganistan olaylarından sonra daha da önem kazanmış tır». demiştir. Begin, haftalık «Yankı» derglsinin sorularını yanıtlarken ekonomik ve askeri gücünü artırması için Türkiye'ye mümkün olan herşeyin yapılması gerektiğini bildirmlş, buna gerekçe olarak Türkiyenin jeopolitrk durumunu göstermiştir. Begin, bir soruyu yanıtlarken de «Bağımsızlığını kazanmasın (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) üniversiteli olmanız jçin LİSE SON BEKLEMELİ 29 MART 24 MART OEHSfiNE ŞİŞLİ' 4724 87 KENT SİNEMASI KAftŞlSl MOSKOVA, (a.a.) Sovyetler Bırliği Resmi Haber Ajansı TASS, Ankara'da imzalanan Türk Amerikan Savunma ve Ekonomık İşbirlığı anlaşması üzerine bir yorum yayınlanmıştır. Yorumda, «ABD'nin şubat ayında, Basra Körfezi ya da Hint Okyanusunda yapabileceği askeri harekatlarda, birlıklerinin ABD'den bölgeye kaydırıla bileceği askeri harekatlarda, birlıkierinin ABD'den bölgeye kaydırılabilmesi için Türkiye' nin yardımına gerek duyduğu» şeklindeki haberlere de deği nilmekte ve imzalanan anlaşma lle ABD'nin İran'a askeri müda halede bulunmasının kolaylaştı (Arkosı Sa. 9, Sü. 8 de) Tass'a göre TürkABD anlaşması ABD'nin İran'a askeri müdahalesini kolaylaştıracak m Begin: «Türkiye ve İsrail, Sovyet yayılması önünde engeldir» Cumhurlyet Haber Merkezi Heyelan ve sel felâketine uğrayan bölgelerden dün de yeni ölüm haberleri gelirken, Sey han Baraj Gölüne gelen su miktarında azalma olmasma rağmen, Seyhan Barajından boşaltılan suyun kanalizasyonlardan taşarak şehre yayılması dün de sürmüştür. Günlük yaşamın önemli ölçüde aksadığı Adana'nın büyük bir bölümü bir metreyi aşkın kırmızı çamurla kaplanmıştır. Develi'nin Ayvazhacı köyünde meydana gelen toprak kaymasında enkaz altında kalan 9 evden açılabilen 4'ünden düne kadar 44 oeset çıkarılmıştır. Ayvazhaoı köyünü «toplu mezar» haline getiren toprak kaymasının nedenleri Ankara' dan gelen jeoloji mühendislerinoe araştırılmaya başlanmıştır. Toprağın çamurlanmış olması, cosetlerin çıkarılması ve enkaz kaldırılması çalışmaların da büyük bir engel oluşturmaktadır. Kurtarma çalışmalarının önemsenmeyerek sürdürüldüğü bildirilirken Kızılay'ın gönderdiği belirtilen çadır ve battaniyelere de düne kadar rast lanmamıştır. Kayseri Adana karayolu yanında yer alan, yaklaşık 1 milyon dönümlük Develi ovasının yüzde 80'i sular altında bulunmaktadır. CHP Genel Yönstim Kuruîu üyesi ve Kayseri Milletvekili Mehmet Gümüşok tTRT ve ba(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Senatosu, Türkiye'nin durumundan endişe duyuyor VVASHİNGTON (a.a.) ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi uzmanları, 1981 yılı dış yardım tasarısmda Türkiye ve Yunanistan'a yapılacak yardım konusunda karar verrreBini sağlamak üzere hazırladıklan bir raporu Kongreye sunmuşlardır. Raporda. uzmanlar, Türklye'deki lc sorunların ülkeyi onarşi ve askeri yönetimin eşiğine getirdiğinl öne sürerek Türkiye'nin bir ya da ikl yıl içinde ic güvenlik ve ekonomik sorunlarının giderilmesi konusun dakl mücadelesl sırasında, böl gedeki Amerikan çıkarlarınm tehlikeye gireceğlnl belirtmlşlerdir. Raporda, «Askerl uzmanları n görüşüne göre, NATO üyesi olan Türkiye'nin herhangi bir savaş durumunda etkinlik göstermesi şu anda güçtür, bu güçlüğün nedeni ise Türk ordusunun yedek parça ve teçhlzat modernlzasyonu Ihtlyaclarından kaynaklanmaktadw.» denilmektedir. Türkiye'nin NATO Içlndekl görevlerini yerine getirmekte güçlük çekeceği belirtilen raporda, Ankara'nın beş yıl içinde 3 ya da 4 milyar dolarlık askerl yardırra gereksinmesl olduğu Ifads edilmlştlr. Raporda, ABD'nin Türkiye'ye sağladığı yardımın cok yetersiz kaldığı vurgulanmış, bu arada Türkiye'ye askerl yardımda bu lunulurken, Yunanistan'a yapılan askert yardıma da dikkat edilmesi ve bölgede dengenin (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Heyelan ve selden kişi daha can verdi, Adana' tehlike atlatıldı i Kağızman'da 6, Göksun'da 5 kişi enkaz altında kalarak öldü. 20 BİN GÜN... Elfnizde tuttuğunuz Cumhuriyet'in buşlıgı altında hergun yayınianan sayı, bıı gün 20.000e ulaşmıştır. Cumhuriyet devletinin ku ruluşu ile yaşıt sayılabilecek bu süreçte çeşitli tarihsel olayları gün • gün yaşayarak yirmibininci sayımızı da yayınlamış bulunuyoruz. Bu rakanı dünya gazeteciliğinde az rastlanır buyüklüktedir. Öylesine ki gazeteciliğin doğum yerleri sayılan Batı ülkelerinde de pek az basın organı kıdem bakımından Cumhuriyet'ie kıyaslanobilir. Ulusal Kurtuluş Savaşında Ankara'da Yenigün adıyla kurulan gazetemizin, Cumhuriyet Devrimi ile birllkte yeni ismini benimsemesi we tam yirmibın sayı, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile oluşan temel ilkelerin savunucusu olarak yayınım sürdürmesi düşündürücu bir olgudur. Başlangıçtan buyana ga zetemiz bu köşeye sığmayacak kadar büyük zorluklarla savaşmıştır. Önce Cumhuriyet devrlmine karşıt Babı Ali ortacnındo devrimleri savunmak zorunda kalmıştır. Sonra yazı devrimlnin güç koşultarında yayınım sür dürmeye çabalamıştır. Ato türk döneminde ileri atılımların ardında buîunan devlet gijçlerinin çok partili rejimden sonra tutucu ve karşı devrimci etkiler altında kaldığı evreleri de yaşamış, zaman zaman siyasal iktidarlarla ter s düşerek çatışmafara girmiştlr. Bu dalgalı uzun sürec Içinde Cumhuriyet ve devrım ilkelerinden hiç bir ödün vermeden yirm,bininci sayımıza ulaşmış bulunuyoruz. Son aylarda kâğıt rr.asraflarının uc, personel harcamalarmın ;ki katına çıkması ve tum girdilerin olağanüstu pahalıiaşması ile birlikte dağıtım güçlüklerinin yoğunlaşması, Cumhuriyet'i bir dizi güncel so runla karşı karşıyo bırak mıştır. Bu sorunları aşmakto tek güvencemiz tuttuğu muz yolun doğruiuğuna ınancımız ve tek sağlam desteğimiz okurianmızdır. Cumhuriyet in geçmişten geleceğe doğru görevim sürdüreceğini "f işlevini gerçekleştireceğinj biliyoruz. Ancak Cumhuriyet, flkir özgürluklerini özümsemiş bir demokratik rejim, cağdaş uygarlığa ulaşmış bir Türkiye ve Afatürk'ün tam bağımsızlık kavramını tltizlikle savunan bir yönetimle birlikte yirmibininci saysıno ulaşmak isterdi. Ne yazıkki, bu noktadan (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) DiyarbakırMa üsteğmen ve 23 kişinin katil sanığı 43 kişi yakalandı • MARDİN'DE ŞEHİT EDİLENLERİN CENAZELERİ TÖRENLE MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ. DİYARBAKIR, (Cumhurlyet) Mardin'in Derik ilçesinde şe hit edilen Yüzbaşı Beşir Bayraktar, Astsubay Memduh Altıntop ve er Ramazan Sarıkaya'nın cenazeleri dün Mardin' de düeznlenen törenden sonra toprağa verilmek üzere memle ketlerine gönderilmiş, Diyarbakır'da bir süre önce sinemada şehit edilen Üsteğmen Ömer Koç'un öldürülmesiyle ilgili olarak bir örgütün üyelerj oldukları iddiasıyla 24 kişi göz altına alınmıştır. Mardin'de Jandarma Alay Ko mutanlığında düzenlenen töre(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Yardım açıklanana dek Yorum dolar gelmeyecek Bir ülke, herhalde anoak savaş çıktığında bu ölçüde dünyanın dikkatini üzerine çeker. Bu ölçüde tartışılır. O ülkeye ilişkin bu ölçüde kaygı duyulur. Herkes merakla bu ölçüde bir ülkeye ilişkin bilgıler elde etmek ister. Haber alma merkezleri. politika oluşturma merkezleri, hatta uygulama merkezleri bu ölçüde bir ülkenin, akla gelebileoek en ayrmtıda, yaşam biçimine ilgı du yarlar. Günümüz Türkıyesı işte böylesine bir merakla ve ilgiyle izleniyor Batı dünyası tarafından. Gün geçmiyor ki, bir gazetede bir haber, ya da yorum çıkmasın Türkiye üzerine Ya (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) • 15 NİSAN'DAKİ OECD TOPLANTISINDA YARDIM GERCEKLEŞSE BİLE RAKAMIN ÖNCELERİ UMULAN 1,5 MİLYAR DOLARIN COK ALTINDA, 920 MİLYON DOLAR DOLAYINDA KALACAĞI BİLDİRİLİYOR. PARİS (Cumhurlyet) Türkiye'ye OECD ülkeleri tarafından yapılacağı açıklanan yardımın ertelenmesi karşısında Türkiye'nin tüm dış kaynaklarının hareketsi? kaldığı ve yardım yemden açıklanmcaya dek dışardan «bir tek doların» dahi gelmesinın sözkonusu olmadığı bildırilmektedir. Türkiye dış yardımda uç temel kaynaktan yararlanabilmektedir Bunlardan bırl, OECD çerçevesındekı «Devletten devlete yardım»dır İkincisi. Ulııs(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Kırık hayaller Yalçm DOĞAN KÜTAHYA'DA CHP MİLLETVEKİLl NİZAMETTİN ÇOBAN SALDIRIYA UĞRADI • KIZILDERE OLAYININ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE CEŞİTLİ KENTLERDE BAZI KONUT VE İŞYERLERİNE PATLAYICI MADDE ATILDI, 2 POLİSLE, 1 ÖGRENCİ YARALANDI Tokat'ın Niksar ilçesıne buğlı Kızıldere köyünde 30 mcrt 1972 yılında meydana gelen ve Mahir Çayan fle 9 arkadaşınm ölümüyle sonuçlanan olayın yıl dönümü nedeniyle çeşitli sol grupların giriştiği eylemler dün de sürdürülmüştür. Canakkale'nin Can ilçesinde pankart asan bir gruba engel olmak isteyen polis ekibine ateş açılmış ve (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Ecevit: "6 Nisan'a kadar bekSeyeceğım, ondan sonra bizden günah gıdiyor,, 6 NİSAN'DAN SONRA YURT GEZİLERÎNİ SÜRDÜRECEĞİNİ SÖYLEYEN CHP LİDERİ, O TARİHE KADAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMEZSE YERİNE SENATO BAŞKANININ VEKALET ETMESİNİN SAKINCALARI OLABİLECEĞİNİ SAVUNDU ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Eoevit, Cumhurbaşkanlığı SÖçimlerinin Anayasada belirtilen süresine kadar bekleyeceğini, 6 Nisan'dan sonra gezilerine yeniden başlayaçağım söylemiştir. Eoevit, kendisiyle görüşen Cumhuriyet muhabirine «15 günlük süre için gezilerime deara verdim. 6 Nisan'a kador bekleyeaeğim. 6 Nisan'dan son ra, gezilerime başlayaoağım» demiştir. Eçevit. «Ondan sonra. bizden günah gidiyor» diye eklemiştir. Eoevit, Cumhurbaşkani seçimleriyle ilgili olarak, CHP'de bir sorun olmadığını belirtmiştir. 6 Nisan'a kadar, Cumhurbaş kanı seçilemezse, yerine Senato Başkanının vekalet etmesinin sakıncaları olabileceğini be lirten Eoevit, «Cumhurbaşkanı partisizdir. Ve ikj mecliste birlikte seçilir. Halbuki, Senato Başkanı partilidir ve sadece Senato tarafmdan seçilir. Hem Senato üyesi, hem partisınin üyesidir.» demiş bunun Cumhurbaşkanınm tarafsızlığını ön gören Anayasa ile bağdaşmayaoağını ifade etmiştir. Ekonomik bakımdan son İkl aylık durumu «feoi» olarak nlteleyen CHP Genel Başkanı Ecevit, yardımların aksamasının da bir çok planları altüst ettiğini ifade ederek, «Plân, yar(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Zincirlikuyu mezarlığında bir kişilik boş mezar 30 bin liraya yükseldi İSTANBUL (a.a.) Istanbul Beledıyesı Meclisi tarafmdan mezar yeri, oenaze kaldırma. oenaze nakli, gasilhane ve mezar üstü yapım üoretlerine yapılan zam Valilikçe onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yenl tarifeye göre Zincirlikuyu Mezarlığında bir kişilik boş mezar yeri ücretı 30 bın lira olrruştur. İstanbul Beledıye Meclisi tarafmdan yapılan yeni zamlardan sonra cenaze kaldırma üc retleri birinci sınıf 10 bin, ikinci sınıf 6000, üçüncü sınıf 2500, cocuk cenazeleri fj1 yaş 500, 27 vaş 1000 812 (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Cumhuriyet Haber Merkezi GÖZLEM CUMHURİYET, ÜIMİVERSİTE 5ECME SIIMAVI Nasıl Birisi... UĞUR MUMCU Turizm Bakanı: «Türkîye'deki olaylar dış basında abartılıyor» İZMİR (a.a.) Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay. yabancı ülkeler kamuoyunda Türkiye'ye karşı ilginin arttığını bu nedenle siyasal ve sosyal gelişmemizın yakından takip edildiğinl söylemiştir. Bakan, yurdumuzda meydana gelen olayların yabanoı basına tahrif edilerek ve abartılarak aktarıldığını. bu durumun turist gelimini olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) 2 DEIMEME S9ISJAVI VAPIYOR AYRINTIU BİLGİ Cumhurîyef 5SAYFADA ^ ^ umhurbaşkanlığı seoiml için İkl büyük parti araC "sında bir aniaşma sağlanamadı. Bu gidışle sağlanaoağa da benzemiyor. Anayasamız, Cumhurbaşkanınm ^förev süresinin dolmasma onbeş gün kala yenl Curtihurbaşkanının seçileceğini belirtiyor. Anayosada yazılı bu onbeş günün yarısı doldu, yansına bugünkü seçim turlarıyla başlanacak... Gerçı, Anayasamız cOnbeş günde yenl Cumhurbaşkanı seçilmezse, kıyamet kopar, seçmeyenler de ayaklarından asılır» gibisinden bir yaptırım içermiyor ama «Anayasa iradesi» bu seçimin onbeş gün içinde yapılmasını emredıyor. Demirel'e göre hava hoş! Nasıl olsa. Korutürk'ün görev süresi dolunoa, Köşk'e, Cumhurbaşkanı vekili olarak, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil oturacaktır Bunun için seçimleri ağırdan alıyor. Ve «Meclis kulislen yayık gibidir, şöyle bir çalkalansın bakalım» diyerek işi oluruna bırakıyor. Bu arada. tabıı, bir bekientisi de var. AP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP İçinde huzursuzluklar çıkmasını bekliyor. Huzursuzluk çıkarsa. Demirel, hfç şüpheniz olmasın, bu huzursuzluğu alablldiğine sömü/eoektir. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 d») Sonuçsuz turlar bugün de sürdürülecek ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Cumhurbaşkanlığı seçımi için TBMM'de turlara bugün de devam edileaektir. Bugün yapı lacak turlamalarm da, «Sonuçsuz turlar» olması beklenmektedir. Cumhurbaşkanı seçiml İçin geçen hafta parti grup yönetioileri arasında yapılan görüşme ler olumlu bir aşamaya varma mış ve hafta sonunda bu temas lar da kesilmiştir. Partiler bu nedenle anlaşma olmadan aday çıkarmama eğilimine girmişlerdir. CHP'nln aday olmak Isteyenleri parti olarak destekleyeoeğini. anoak resmı aday saymaya(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) MESS Başkanı: «Toplu sözleşmelerin îmzalanması uzarsa, dönem farkfarı ödenmeyecek» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MESS Genel Başkanı Şükrü Er devlet memurlarma verilen zam oranının yüzde 56 olduğunu belirterek, «Devletin memuru nasıl yaşayacaksa bızım işçimiz de öyle yaşayacaktır. Aslında devlet bızim verdiğimizin karşısına çıkmalıdır. Ücret memleketin genel sevlyesine göre olmalıdır ve herkese üretime katkısı nispetinde verılmelidir» demiştir. (Arkası Sa. 9, Su. 5 dei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog