Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

mart ayı USS'ye hazırlık kurs dönemlerimiz RMMnfcn 4wwıMcyv 140 180 «~ 5 0 ** *• MATEMATİKFİZİk KİMYA BİYOLOJİ C YETENEK «ATEMATIK FIZtK KİMYA BIYOLOJ* C YETENEK ftYETEK» 4.400 a 5.760" «trahm «tlemktl •rtfnışlar 1.600 *• IANFİLSOKAK NO45KIZILAY M | l | / N V f 1 83346 1894A7 253104 255891 % f l l 1 1 1 1 1 1 1 1 an dersanesi umhuriy 56. Yıl; Sayı: 19972 Kurucusu: YUNUS NADİ, 10 TL. 3 Mart 1980 Pazartesi Telefor^Yıumaramız değişti Gazetemlzin 28 97 03 olan santra! telefon numarası, (20 97 03) OLARAK DEĞİŞMİŞTİR. Not etmenizi saygıyla dileriz. Maliye Bakanı: 'Çok sıkı bir Para Kredi politikası izlenecek*. ANKARA (ANKA) Mallye Bakanı ismet Sezgin. cçok sıkı bir parakredj poliükası Izleneoeğini» açıklamıştır. «Nakdi akımlorın mal ve hizmet akımlannın gorekttrdiğinden daha büyuk oranda genişlenresine kesinlikle Izin verilmeyeceğini» belirten Maliye Bakanı Sezgin şöyle konuşmuştur: fBuna ilaveten. toplam talebl ıkontrol edebilmek için, kamu harcamalan sağlam kaynaklara dayandırılacak, vergileme ya pınrızda bunu sağlayabilecok değişiklikler yapılacaktır.» (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) Müezzinoğlu: "Yeni tasarının özelliği sermayeye tanıdığı kolaylıklar9> ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Maliye eski Bakanı ve CHP Kayserl Senatörü Ziya Müezzinoğlu, «Vergi yükünün dar gelirlilerin sırtına yüklendiğini» öne sürmüş ve vergi tasarısının en çarpıcı özelliği olarak. sermaye gelirlerine tanınan bü yük vergi kolaylıklarını göstermiştir. Ziya Müezzinoğlu, haftalık Yankı dergisine verdiğl demec te, cYenl vergi tasarısının en carpıcı özelliği, emek gellriyle sermaye gelirleri arasındakl ay rımdo, sermaye gelirlerine çok (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) CHP ve MSP vergi tasarısına direnecek ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Demirel hükümeti tarafından Meclisiere sunulan Vergi Tasarısı üzerinde özeilikle CHP ve MSP'nin yaptığı ilk incelemeler Tasarının pek çok sakıncalı hü küm taşıdığını, verg! yükünün yine ücretliler üzerinde yoğun laştırıldığını ve kapkaç kazançları vergilendirmediği gibi vergi kaçağını önleyecek hiçbir hüküm taşımadığını ortaya koymuştur. Bu durumda CHP ve MSP'nin tasarının bu biçimine karşı çıkacaklan belirtilmektedir. Bütçenin tümü üzerindeki gö rüşmelerde CHP ve MSP liderle ri, tasarının bu biçimine karşı çıkaeaklarını da açıkça ortaya koymuşlardır.. CHP ve MSP asgari üoretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin hükümlerl destekleyecekler, ancak tasarının diğer sakınoalı hükümlerinin değiştiriimesini isteyeceklerdir. Bu arada AP grubu içinde de vergi tasarısına karşı kuş kuların yoğuniaştığı belirtilmektedir. AP grubunda Vergi Tasarılarının plan komisyonunda görüşülmesinden önoe grup içinde onaylanması yolunda bir görüş beiirmiş ve bu neden le 10 kişilik bir komisyon kurul muştur. Vergi Tasarısını inceleyecek 10 kişilik AP komisyonuna Millet Medisi ve Cumhurl yet Senatosu Grup Başkanvekilleri başkanlık etmektedirler. Alınan bilgiye göre, AP komis yonu bu Tasarıları inceleyeoek ve bir rapor halinde AP grup (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Gönüllü er olacak yüksek okul mezunlanna kolayhklar sağlanacak ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Kısa süre askerlikle ilgili yasa tasarısının Milli Savunma Komisyonunda görüşülmesine Meclis tatilinden sonra başlanaoağı, «Gönüllü Erlik» yapmayı kabul edeoekler için özendirioi önlemler alınaoağı öğrenilmiştir. Tasarının komisyonda görüşülmesi sırasında «yedeksubaylık eğitim süresinin 4 aydan altı aya çıkarılması ve gönüllü erlik süresinin memuriyetten sayılmasına» ilişkin değişiklikler yapılması yo(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) MSP sözcüsü* Devlet Başkanlığının vekaletle yürütülmesine karşı olduklarını açıkladı ANKARA, (Cumhurîyet Bürosu) 22 Mart'ta başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi turları sırasında parlamentoda bir kilitlenme meydana gelip gelme yeceğine ilişkin sorular politika kulislerinde tartışılırken, AP lideri ve Başbakan Süleyman Demirel'in alacağı tavır. merak konusu olmaktadır. Adalet Partisine yakın bazı kaynaklara göre DemireT, seçîmîn kısa surede sonuçlanmasmdan yana değildir Bunun büyük bir oJasılık olduğuna işaret eden aynı kaynaklar, «Demirel'in Korutürk'ün görev süresinin Nisan'ın ilk haftasında dolmasından sonra Senato Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Cumhurbaşkanlığına vekalet etmesinden yana olduğunu» öne sürmektedirler. AP çevrelerinden edinilen Izlenimlerde «Süleyman Demirel' in Cumhurbaşkanlığı seçimir»! AP gündeminin ön sıralarma getirmek istemediğine» ilişkin veriler bulunmaktadır. AP'nin üst düzey yöneticilerinin, seçim sırasında seçimin yöntemiyle ilgili bir tartışmanın gündeme getirilmesl için hazırlık içinde oldukları öğrenilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin tek dereoelj olarak yapılması görüşünün tartışılması için zemin hazırlandığı beiirlenmiştir. DEMİREL'İN AMACI AP Genel Başkanı ve Başba(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) VVALDHEİM'IN TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELERİ BAŞLATMAK İÇİN YENİ BİR FORMÜL ÖNERDİĞİ BİLDİRÎLİYOR Cumhurlyet Haber Merkezf Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin başlatılmasına yönelik çabalar yoğunlaşırken, BM Genel Sekreteri VValdheim'In yeni bir formül önerdiği bildirilmektedir. Kıbrıs Rum gazetelerine göre Türk toplumunun güvenliğinl dikkate alan ve son BM Genel Kurulu karanna değinmeyen önerilerinin giriş bölümünde, VValdheim, 19 mayıs tarihli Denktaş Kipriyanu anlaşmasından sonra yeniden başlatılan görüşmelerin kesilmesinden, her iki tarafı da «sorrmlu» tutmakta; kendisinin ve Kıbrıs'taki temsilcisinin yürüttüğü temaslar sonucunda tarafların iki bölgeli (biregionol) iki kesimli (bizonal) federal bir çözüm bulmak amacıyla görüşmeye oturmayı kabul ettiklerini bildirmektedir. a.a.'nın verdiğı habere göre Genel Sekreterin önerdiği görüşme gündemi çerçevesinde şu maddeler yer almaktadır: 1 Magosa'nın eski sakinlerinin (Maraşlı Rumlar) Birleşmiş Milletler'in gözetiminde yeniden iskan edilmesi, (Tü münün mü yoksa bir bölümünün mü iskan edileceği belirtilmiyor) 2 Anayasa konusu: 3 Toprak sorunu (Sınırların yeniden düzenlenmeei) 4 Karşılıklı güven havası yaratmak için alınaoak önlemler Rum gazeteleri Waldheim'in önerisinin Rum yönetimi tarafından kabul edildiğini ve bunun Genel Sekretere resmen duyurulduğunu da bildirmektedir. Öte yandan Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Kipriyanu'nun Av(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) ANKARA'DA BİR KAHVEYE YÖNELTİLEN SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞI ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI Istanbul Ayazağa Cendere mevkiinde geçen aralık ayında düzenlenen bir operasyon sırasında şehit edilen er Mustafa Çeçenli'nin katil sonıkları olan iki kişi iandarmalar tarafından yakalanmıştır. öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan toplam 310 kişinin yakalandığı bildirilmiştir. Haberi 5. sayfada İSTANBUL'DA BİR ERİ ÖLDÜRMEKTEN SANIK OLARAK ARANANLAR YAKALANDI :•:•:..•.•::.:\y.,..\:;.:?ym Sol görüşlü kişilerin devam ettikleri bildirilen kahvehane bir grup saldırgan tarafından otomatik silahlarla tarandı. Yaralılardan 5'inin durumu ağır. Saldırganlardan biri olaydan kısa süre sonra ele geçirildi ve suçunu itiraf etti... Ankara'da bir toplum polisi evine giderken yaylım ateşle öldürüldü. Uşak'ta bombalı pankart indirirken yaralanan polis dün öldü îçişleri Bakanhğı çeşitli eğilimlerdeki saldırganların düşmanlığını çekmiş olan mahalle muhtarlarma silah taşıma izni verileceğini açıkladı... (Haberleri 5. s&yfada) Okullar bugün * açılıyor ANKARA, (ANKA) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda ikinoi dönem ders yılına bugün başlanacaktır. Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy ikincl yarı ders yılının başlaması nedeniyle yap tığı yazılı açıklamada «Milli Eğitimde sağ sol yoktur doğru yol vardır» demiştir. Ökçün: Hükümet Ege sorununu bir bütün olarak ele almıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri eski Bakanı ve Esfcişehir CHP Milletvekili Prof. Gündüz Ökçün 714 sayılı Notamın Demirel hükümeti tarafından kaldırılmasını «Ulusal haklar acısından sakıncalı bir davranış» olarak nitelendirmiştir. Yunanlstan'ın Ege'dekl çeşit li ihlallerini sürdürdüğünü örnekleyerek haftalık Yankı dergisine açıklayan Prof. Ökçün, «Uluslararası hukuka aykırı bir biçimde sürdürülmekte olan bu fiili durumlarla ilgili Yunanis(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) ABD'DE ÜSTÜN ZEKALI İNSAN YETİŞTİRME PROGRAMI, SERT TEPKİLERE YOL AÇTI | Zekâ düzeyleri yüksek kadmların nobel sahibi bilim adamlarmın spermleri ile döllendirilmelerini öngören program Nazilerin üstün ırk programlarına benzetildi. rilmeslnl öngören program Californialı işadamı Robert Graham tarafından düzenlenmiştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) ET VE BALIK KURUMU'NDA YÜZDE 400 ZAMLI SATIŞLAR BUGÜN BASLIYOR ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Et ve Balık Kurumu nda bugünden itibaren et satışlarına yüzde 400 zamlı olarak başlanaoaktır. Zamdan önoe, kasap lora göre uçuzluğu nedeniyle halkın büyük rağbet gösterdiği EtBalık ürünlerinin yenl fiyat lon da yine kasaplara kıyasla daha düşüktür. Bu nedenle zamma karşın talepte bir düşme beklenmemektedir. EtBalık Kurumu ürünlerlnl 2amlı yeni fiyatları kilo başııw şöyledir: Sığır kuşbaşı 270, sığır kıyma 250 TL., sığır pirzola 300 TL. sığır rosto 300 TL, sığır kontrfilo 325 TL. sığır biftek 300 TL, sığır böbrek 250 TL, koyun kuşbaşı 275 TL. koyun kıyma 250 TL, koyun parça 250 TL kovun pirzola 280 T L , bonfıle 350 TL, koyun böbrek 250 TL. sosis 275 TL, füme dil 425 TL, işkembe 150 T L Kar fırtınası karayolu ulaşımını alabildiğine aksattı. Yollarda mahsur kalan yolouların bir paket bisküviye 150 200 lira ödemek zorunda kaldıkları bildiriliyor. YOLCULAR" TAŞITLARDA BEKLERKEN, TRT "YOLLAR AÇIKTIR,, DlYORDU Cumhuriyet Haber Merkezi Yoğun kar yağışı tipi, ve elverişsiz hava koşulları tüm yurtta etkisinl sürdürürken, Ankara İstanbul E • 5 karayolu cumartesi günü geç saatlerde Hendek'in Gümüşköy kesiminde bir TIR ın devrilmesi, yoğun kar yağışı ve taşıtların hatalı sollamaları yüzünden ulaşıma kapanmıştır. Ankara İstanbul karayolunun kapandığına ilişkin haberlerin zamanında duyurulmaması sonuou aralarında yüzlerce otobüsün de bulunduğu binlerce taşıt yaklaşık 15 saat yollarda kalmış, yoloular donma tehlike (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Denktaş: «714 sayılı notamın kaldırılışı toplumlararası görüşmeleri tehlikeye sokabilir» İSTANBUL (a.a.) KTFD Baş kanı Rauf Denktaş Ege Sivil Hava Trafiği fle ilgili 714 sayılı Notam'ın Türkiye tarafından kal dırılmasına karşı çıkmış ve bunun toplumlararası görüşmeleri tehlikeye sokabileceğinl Heri sürmüştür. Kıbrıs'tan özel bir ziyaret için Londra'ya gitmek ümere dün saat 15.10'da uçakla İstanbul'a gelen KTFD Başkanı Rauf Denk taş, Yeşilköy Havâ Llmanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken 714 sayılı Notam'ın Türkiye tarafından kaldırılması sonuou (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Dış Haberler Servisl ABD' de Nobel sahibi bilim adamlarının spermleri ile zekâ düzeylerl yüksek bazı kadmların döllendirilerek üstün insan yetiştirilmesini amaçlayan program, Avrupa'daki bilim adamlarmın sert tepkisine yol aomıştır. Program ın ilk uygulamasında zekâ düzeyi yüksek üç kadın bir sperm bankasında Nobel sahibf bilim adamlarmın spermleri ile döllendirllmlştlr. Üstün zekâlı insanlar yetlşti KONYA, (a.a.) Van Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı1 nın aldığı karar uyarınca, eğitim ve öğrenimierini bu sabahtan itibaren, Konya Atatürk Sağ lık Meslek Lisesinde sürdüreceklerdir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir süre önce aldığı kararla, Van Sağlık Meslek Lisesi ni öğretime kapatmış ve okulun 240 öğrencisini Konya Atatürk (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Van Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Konya'da, Konya'dakiler Yozgat'ta öğrenimlerini sürdürecek GÖZLEM UĞUR MUMCU I Geniş Açı... OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK Çıkar mı, Çıkmaz mı? ve sabit gelirli zümrenin bir beklenti içinde parlamento çalışmalannı yakından izlemesi doğal sayılmahdır. On yıldır Meclislerden vergilerle ilgili olarak herhangi bir yasanın çıkamadıgı anımsanırsa, söz konusu bekleyişin hayli kuşkulu olduğunu da kaydetmek gerekecektir. Demirel hükümetinin vergi tasarılanna dönük geliş meleri şu noktalarda toplamak olasıdır: 1) AP lideri ve Başbakan Demirel'in vergi konusunda muhalefetteki ve iktidardaki tutumlannın birbirine tü(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) MESS 8 işyerinde lokavt kararı aldı İZMİT (Cumhurlyet) Ko caell bölgesinde Mannesman. Rabak. Çelik Sanayll, Bastaş. Tezsan, Arçelik, Ferro Döküm Sanayii ve Mensan Pres Sanayil Işyerlerinde Maden • Iş Sen dikası'mn grev kararını alıp Işyerlerine asmasından sonra işverenler de lokavt kararı almışlardır. DİSK Kocaell 5. Bölge Temsilcl vekili Ahmet Koral. «MESS'in bu lokavt karanna (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) .* D emirel hükümetinin vergi tasarısı, siyasal gündeme giderek yerleşiyor. Çahşan yığınlar ve özellikle işçi memur kitlesi acısından büyük önem taşıyan vergisel indirimlerin ger çekleşip gerçekleşmeyecegi sorusu güncelligini korumaktadır. Bu bakımdan, dar ••• fçlnde bulunduğumuz siyasal koşullardan kurtutmamız icin oeşltli oözüm yolları öneriliyor. Bu çözüm yollarmın birisl, fkl büyük partinin biraraya gelip, ülkeyi yonetmesidir. Buna «geniş tabanlı hükumet» denıyor. İki büyük partinin kendi özgür iradeleriyle biraraya gelmelerî, hiç şüphesiz, demokratik bir çözüm yoludur. Çünkü. «irade» parlamento dışından değii içinden gelmektedir. Ancak, bu «irade» parlamento dışından geürse o zaman rejimın niteliğı değişmiş, ortayo «tepeden inme bir <güdümlü demokrasi» cıkmış demektir. CHP ve AP. iki büyük parti olarak nasıl ve ne koşullarla biraraya gelebilirlerdi? İki büyük partl, eğer demokrasinin ve anayasal düzenln temel kavramlarında bir uzlaşmaya varmış olsa(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog