Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYET 29 MART 1980 YEDİ TENt MELEK (44 «I 89) rerhat fle Slrta T. Şoray. AKSARAY tPEK (22 25 13) Yüdljs S » VRçlan R.T. İSTANBUL (81 23 67) 1 îsyank&r. 3 İnsanlan Seraceksin, SAFAK (23 35 13) Ferh&t «e $irin T. $oray TILDIZ (21 11 37) O'nun Hikâyesi R.T. SALAH BİRSEL: "DENEMELERİMDE YARGI KESMEM, YORUM YAPMAM, DENEMECt, ŞAÎR, ROMANCI SALAH BÎRSEL, DENEME KONUSUNDAKÎ SORÜLARIMIZI YANITLADI. Doğan fflZLAN • Denemelerinize ne kadar zamando vazıyorsunuz? Denemeye başiamadan ön calışmaiarsmz üzerine bilgi verir misiniz? Sayın Birsel, aynca bir ; denemenin oluşumunu anlatır mısıntz b ze? BEYOĞLU âS (47 53 JBSİ R.İ. ~ O'nun Hfkâ. ATLAS (44 08 33» Bm nuella S Kristel R F DÜNYA (49 01 6ö) s y Kuaförü R.ı EMEK (44 S* 89) Eivls Bİ. FtTAŞ (49 01 6S) Etokler Havaya R.İ GAZİ (47 96 65) tkiein Tinnidört Yılınöa Dünya B.İ. İNCt (40 43 95) ı Mlnifc Serçe S. Aksu. 2 Adak T. Akan. KENT (47 Î7 62) yudı» Savaşlan R.İ. KONAK (48 26 06) Sosyet» Kusförü R.İ. LAJLE (44 35 1)3) Garibilî Ç1lesi Ölünce Blter. MELOO1 (64 t3 I Madam Claude R.P. SARAY (45 64 27) Gazetecl. StTE (47 69 47» Ferrıat ıle Çirin T. KADIKÖY AS (36 00 50) Tadb Bal Hu*u Zehir R.T. ATLANTİK (55 43 70) Gençtns Ateşı R.İ, KADIKÖY (37 74 00) YanRin Kuîesl R.t. KENT (36 96 12) Abba B.İ. REKS (36 01 12) GarflDin Çilesl Olünce Biter. SÜREYYA (36 06 82) Ailedo B;r Bakire R.T. ÜSKÜDAR <33 24 75) 1 Tatana Kafanı, 2 Güzellerln Feclaisi. NEJAT UYGUR (47 97 17) P. Tesi hariç her gece 21.00 Kiyonlk Çocuk Murtaza C Tesf . pazar 16.00 Perşembe Kalk gUnü 21.00.. Sanat İnsanları,r r ' programında bugün Salah Birsel yer alıyor 11 DEVLETİN, BEŞ MİLYONLUK İSTANBUL'DAKİ TEK SANAT GALERİSI KAPANMA TEHLİKESÎYLE KARŞI KARŞİYA Salim ALPASLAN DEVLET TtYATROSU (45 63 36) ODA T «Bay H!ç Sor»•uzluk Kltap Evi» Sîdı. Çar, Per., Cuma 18.30 «Kurnaa Avukat» C. Tesi 1100 14.30 «Kel Oglar.» Pa^ar U 00 14.30. BÜYÜR SALON «Duruşzna» Cuma, C. TesJ 20 00. Pasar 14.30. FATİH (28 »3 80) cTif pan» Çar. 21.00. Pazar 15 30 . 18.30. tKarar 71» Pçr., Cuma 21.00. C. Test 18.8031.00 MUHSİN KRTCĞRLL (40 77 t0) «Erkefc Satı» Car. 21.00. Pazar 15 30 . 18 30, *BaUban ARa» Per Cumt, 21 00. C. Tesi 15.30 • 21 00 KADIKÖY (36 31 21) tBabanın Gomien» Car 15.30 18.00. Per 19 00, Pazsr 15.30 «Yollaı Tüteendı» Cuma 18.00, C Tes» 15 30 . lî>00. C S K C D A R (33 < t 97) K masyonya Berberı» Fer., Cuma 21.00. C. Test. Pazaı 21.00 15.30 TEPEBAŞ1 (44 79 S8) tSalosun Mavalı» Çar Per.. Cuma 18.30. C. Tesi 15.30 «A1> dof. Geldls Patar 15.3K). AlA FOYRA/OĞLb . KOR» HAN ABAY (Şisli Cmit T. <î «7 17) »vedj Delüen» P îesj hariç her gec« 21.00. Çar., C. Tesi. PazaJ 16.00 OOSTIJVR TtYATROSU (V* niis S. 4» 68 44) „.... «Kafkas Teuftşir Dalresî» P Tesi hatie ner eeca 20.30 GÜLRİ2 SURURİ ENUİN CEZZAft (Renter T. 48 3$ 99) «îjzun înce Blr Yol» 8al> 18 00. Car. 15.30 . 18.00. Per. 18.00 2100 OEVEKL'Sb KABARB (44 4t «» «Reklaroiar» P. Tesi h*.rtc Der cece 21.15. C « « C. Test. Pazar 18.15. U. CLKO . O ÖZCAN (4« M «U «Sülüman Bacanak» P. Test hariç her gece 21.00 C Tesi. Pazar 16.00 HİSSEL1 HARIKALAR KUMPANYASI ($an 8inema« 47 Ot ls > P l e s j narlo ner <teo« 20.30, C. Tesi. Parar 17.00 KENT OVUNCULARi (46 S» 8ö> .. ... »Bodrumdakı Pencereı Cumt '8 00 21,00. C. Test Paz«»r 15.00 • 18.00 ORTAOYUNCULAR HarMVe (48 17 89) «Ş&hları cta Vururlar» Salı . Per. Cuma • C Tesi 21.00. Çar. Pazar 13.00. C. Tesi Pay,ar 15.00. MİYATRO VATANDAS TtYATROSTJ (46 3: 89) teVatan Vah\ıt Mcmleket «Per. Cum 8 fıartc öer. gec» 21.0ü. P. Tesi 18.00 Türkiye'nin en büyök sanat merkezl olan Istanbul'da uzun ugraşlar sonunda beş yıl önce hizmete sokulan. Beyoğlu'ndaki Devlet Gü Denemelerin çoğu, özeilikle de uzunları. zel Sanatlar Galerisi aleyhinde, mal sahibi iki yada üç ayımı alır. «Türkiye Nasıl Kalkınır?» Erneklj Sandığı'nın kira artırımı îsteğiyle açadiı denememe aitı ayımı verdiğimi de biiirim. A Denemeci. şair. romancı Salâh tıgı dava sonuclanmış, galerinin haziran ayıma bunun içinde yaz mevsimi hışırlıkları da var na dek boşaltüraası istenmiştir. Birsel'in sanatı ve kişiliği bu topdır. Bu sürenin çoğu okumakla geçer. Belli bir ko BÜYÜK HARCAMA YAPILABAK lantıda anlatılacak. Salâh Birsel de nuyu sectikten sonra, o konuyla ilgili kitap" ve yaAÇILMIŞTI sanatına değin notlar sunacak izloyizılan toplattırmış ve o cok görkemli ve cok kut Beyoglu'ndaki eski Şehir Galerisi, Kültör sal işe girişmiş, ycni okumaya gGçmişimdir. Bu ko cilerD. Sfm:it [nsanları'na bugün CeBakanhğı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğu'ne nu. k!ni zaman v'üarca öncesindan secilmiş de rnal Süreya. Edip Cansever. Konur bağlı Devlet. Güzel Sanatlar Galerisi olarak olur; O ?arrtGn bdgi topiama işi daha gıygıylı hizmete sokulmak amacıyla. Emekli SandığıV Ertop. Doğfin Hi?.î^n. Nevihe Meriç. olur. ntn gayrimenkullerini değerlendirmek üzere Oktay Akbai. Seüm Ileri. HülkjAkkurulmuş bulunan Emek Turistik Tesisleri IşOkuma döneminde yazıyı hangi ovalara salatunç. Necar.i Cumalı katılacaklar. lötm e Ltd. Sir. Istanbul Bölgesi Işletrae Mücağımı biidiğim halde, yine de her şey yüzdeyüz dürlüğü'nden 1.3.1975 tarihinde kiralanmış, kesinlik kazcnmış deği'dir. Yazmaya koyulunco Aynca Devlet Tiyatrosu sanatçıbu arada kuHanıhr hale gol^bilmesi için büçok ş&y değişir. Oîaylartn, simgeierin. düşünceleları da Birsei'in yapıtlanndon örnekyük bir restorasyon gerekmiştir. Açıldıktan rin, düşlerin ve yazıdaki mantığm zoruniuluğu be sonra IstanbuHu sanatseverlerin birçok tanınlsr sunacaklnr. nı akıntıya kapılmış bir kayık gibi alıp uzaklara mış sanatçmm özgün yapıtlanm Izleme olagötürür. Ama bakın. dilediğim an, kayığımı kıyıya, nağım bulduklan galerinin kirasınin ödenmeSulah Birsel. (Fotoğraf: Vedat GÜRSES) istedîğfm yer© yanaştıracoğımi bilirirr. sinde zaman zaman güçlükler çıkmış, son olarak 1978 yılı kira bedeli olan 85.800 lira Gercek çalışma denemenin ilk sattnnı, yada da ancak taksit taksit. ödenmiştir. Aynca kira siniz. Neden özellıkîe yorumdan kactyorsunuz? dört dörtlük bir denemenin bir adı da «kurtarılmıs llk tümcesini kondurduktan sonra başîar. B J tümartırımı için Kültür Baknnlığı'na başvuruldu Doğrusu dencmeierimde yargı kesmeye yo denemc»dir. Bunun icin yapıîacak şey. bir tümce ce konuyla biriikte geüp kafama yerleşmiştir. Dagunda Bakanhk. Sayıştay içtihadı doğrulturüm yapn'amaya da pek özen göstsririm. Denemeden öbürüne gecerken uyuyup kalrnarnak, her an ha doğrusu. denemeyi bu tümce yurütecsktir. Sözsıında ancak % 20 oranında artırımda bulucmin soyleyeceği bir söz varsa, onu başka yolgelişl «Kurutulmuş Felsefe Bahcesi» denemesinde okurların bu söyienen şeyierden sıkıiıp sıkıimayanabileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine mal lardan da duyurafcıiir. Yorum, yczarların, düşünürbu onahtar tümce yazının ilk satırında kendinl sahibi Emekli Sandığı'nın isteğiyla Emek Şircağını hesaba vurmaktır. Yani doldurmaca tümlerın değil, lof ve güzaf vuranların işidir. Ama beoçığa vurur: «Chcırles Chaplin'in annesi, parasızketi tarafından 1979/367 dosya numarasıyla ceiere. doldurmaca doyguiara. doldurmaca düşünnim denemelerimde yine de yorum vardır. Gerçi lıktan davulu yanlsa da. cumartesi oiau mu, bir İstanbul'da 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde abu yorum, okurlarm önüne zarpadak atıirnamıştır celere hıc gerek yoktur. Kendj yazınızı okurken penllik şebboy almodan eve gelmezıriş.» çılan dava Kültür Bakanlıgı'nın aleyhinde soama, yapınm bütünü yorum getirir. «Padişah 01yüzunüzde gülücüklsr acmıyorsa. bilin ki okurlanuçlanınca galerinin boşaltılması istenmiş. ma Sonaîı» admdaki denemeye bakalım. Ortaya Bu tümce benim denemelerimi olaylarla yazdaha önceden bağlantısı yapılmış sergilerin rın yüzünde hic ocmaz. Cünkü siz kendinizl kollakonulan yorum, zorbalorın zorbalık vapmayo hckdığımı da ortaya koyobilir. Benim icin her oiay, sanız.kendinızi kendi kanadınız altına alsanız da. aksamaması için de haziran ayı sonuna dek ları olrrcdığını vurgulamayo yöneüktir. Geiin göbütünün bir parçasıdır. Bir cini parçası, koskoca süre tanıamışt.ır. rün ki, bu yorum. hic mi hiç, bir piy(;!n bir kayık okurlar böv?e bir şeye yanaşmazlar. Cünkü onlar. bir mozayik içinde neyse, olay da dsnemenin içinBOŞALTILIRSA NE OLACAK? tabağı icınde sofroya getirümiş değüdir. İik baüzülerek söy!eyeceğim, acırrasızdır. Her an elindede odur. Onun için ben denemelerime Olayiar MoKültür Bakanhğı'nm merkezi bir yerdeki kışta oktır, XIX. yüzyılın sonlannda, odlarını «Hazaylği odını veririm. Yalnız bu olaylar seçilmiş, ki kitabı fırlatıp atmayı gözler. Onun icin yazar yagaleriyi boşaltmamak ve sorunu olumiu birabati»ye çıkaran ozaniorın kanlorinı ickiyle beskutsanmış, tütsülenmiş olaylardır. Bir başka deyişzısmı okuîturmak, kitabmı rcfa kaldırtmamak icin çimde sonuçlandırmak üzere ust düzeyde gilemelerinin gündeme alındığını sanabilir. Yada le canlı kılınmışlardır. Öyle ki. denemeye giren ve rişimlerde bulunduğu biîdirilmektedir. Ancak edebiyat alanındaki değerlendirmeierin oifoz'.uğun bin dereden su getirmelidir. Şu da var ki yazar ocaniı kılinan bir olayın, denemeden önceki duruEmekli Sandığt daha yüksek kiraya vermek dan acıtdığt düşüncesine kapılabilir Hani bu, pek kurlannı oyalayabildiği vakit, bildirisini onlara damuyla hiçbir alışverişi yoktur. Şarlo'nun annesiiçin boşaltımasında ısrar ederse. galeri için yanlış bir iş de olmaz Şu var ki, büîün bunlcr, u ? ha rahatiıkla aktarabilir Bir denememde de yaz< nin her cumartesi bir penilik şebboy alması, Şarbaşka bir yerin düşünülebileceği, bunun da kutusuna göre ayarlanmayan poliiika işienni daha lo'nun anı kitabındaki anılardan biridir ama, beAtatürk Kültür Merkezi'ndeki galerinin ya da dım, 5 bin yıllık bir yaşamdan sonra Nuh Peygam beürgin kılmak icin denemeye almmıştır. nim denememde kanı bol bir atardamardır. Secil merkezin karşısında Kültür Bakanlığfnca yeberin torunları «Görİşit Yöntemi» diye bir şeyler mek, sıraya dizümek, ötesinden berisinden çekilni alınan Seyran Palas'ın girişi olabileceği • Bir denemeci ne yapmalıdır. S'Z öğüt verolduğunu cakmışlardır. Ama geroek yöntem bu mek, sözcük denizinde yüzdürülmek, dindirilrrek, ileri sürülen görüşler arasındadır. Ancak sobirbirleriyle tokuşturulmak onları «Benim Olaylameyi sevmezsiniz ama gene de kendi denemecideğüdir. En yararlı davranış. en gecerli yol gülrunların giderek büyüdüğü AKM'de yeni bir rım> durumuna yükseitmiştir. En kıytırık olayiar bigüçlükle karşılaşılmak istenmediği gibi. Seyliğinizin iç yasasmı söyleseniz... meye, güldürmeye büyük bir yer ayıran «Eğienlo, denemeye girer girmez ışıldamaya başlar. ran Palas'taki onanmın da aylar alacağı, söGörişit Yöntemi»dir. Yalnız insanlann bu yön Bir denemeci icin en önemü sorun bu. nuçta Beyoğlu'ndaki salonun boşalülması ha^ temi bulabllmeleri için bir 5000 yılın daha geclinde îstanbul'un uzun süre bir devlet gaîeri• Denemelerinizde açık bir yorum ve etklleme bütün yazartorın da sorunudur • denerresini bir mesi gerekecek sanınm. «Can sıkma sanatı» olmaktan kurtarmaktır. Yanf <*îndf>n yoksun bultınacagı bildirilmektedir. yoluyla düşüncenizi kabul ettirmeden yana değil Atatürk Kültür Merkezi'nde busaat 15.00'de yapılacak «Sanat İnsanlan» programmda Salâh Birsel yerahyor. 1 2 3 4 5ti 7 8 9 1 2 3 4£ •üJL hP L Tr +h II 789 i Ef YUKARIDAN AŞAÖIYA î ya. 2 Yetkili, emreden, yöneten. EskJ Türk hükümdarhk sıfatlanndan. 3 Topraktan ya rarlamlarak çeşitll eşya, gere<; yapma yöntemlerinden. 4 Tersl tümden. Eski dtlde kırrnjm. al. 5 Tersl kimyada irld>Timun slmgesi. ~ Klmyads. nlkelin simgesi 6 Aranje etmek 7 Bir tür kümes hayvant. Nazl saldtn ve terör öreütlerlnden birlnin slmsesl. 8 Bir baharat. 9 Bezelyen!n blr türü. 1 Mora kaçan tarmm bo YASATAŞ SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. ÎDARE MECLİSİNDEN GENEL KURÜL TOPLANTI DAVETI: Şirketimizin yıilık adi genel kurui toplantıs, 28 nisan 1980 günü saat 15.00 İstanbul, Ayazağa Ücyol mevkii No: 17 Maslak'ta yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır. 1979 takvim yılı İdare Meciisl faaiiyet raporu bilançosu ile kâr ve zarar he9abı ve murakıp raporu ve safl kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifier yukarıda adresj yazılı şirket merkezinde işbu ilanın ya yınlandığı tarihten başlıyarak pay sahiplerinin emrine a çık ve amade bulunduruîacakîır. Toplantıya katılacak hissedarlarm iş saatleri icin de. en az bir hafta öncesinden şirket merkezine başvurmaian ve giriş belgelerı olmcları gerekir. Mücbir sebeple zamanında basvurmayanlar toplantı günü saat 14.00'e kadar yukarıdo yazılı şirket merkezine bcşvurabüirler. Keyfiyet ilan nlunur. GÜNDEM: 1. Toplantı Başkam, oy toplama memurları ve bir kâtipten oluşan Başkanhk Divanının secimi ve toplcntı tutanağmı imzclamak üzere Başkanlık Divanıno yetki verilmesi, 2. İdare Meclisi ile bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, 3. Murakıp raporunun okunması, 4. İdare Meclisi raporu. bilanço. kâr ve zarar hesaplan. nm, murakıp raporunun görüşülmesi ve tasdik edilmeleri. 5. Gsçmiş yılda İdare Meclisi üyelerlne verilmiş ödeneklerin tasvibi, 6. İdare Meclisl öyeleriyle, murakıpların ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi, 7. 1979 takvim kârı hakkında gerekll kararların Ittlhazı, 8. Gelecek yıl için İdare Meclisi uyelerlyle. murakıpların ucretinin tayini 9. Müddetleri sona ermiş idare Meclisi üyelikieri ve şirket murakıpları için seçim yapılması ve görev süre'erinln belirtilmesi. 10. Dilekler. tDARE MECLİSİ BAŞKANI H SOLDAN SAĞA i 1 Çokgözell hayvanlarda döllenmis yunıurtaaın geli$me evrelerinden üçüncüsü. 2 üygulama. 3 Para birJml. Kimyada gümüşün simgcsl. 4 Tersl bulaşıcı, çs^buk yayılan. Baharh, kokulu ve saiata olarak kullanılan bir bitki. 5 Tersl pislenmiş.6 Aktİîı, usla Hatırlama, yadetme. 7 Tersl gelir. 8 Tersi islm. Kokulu ve alkoüü lçki y&pımında kulîanılan bir bitkl. 9 Hırisöyanhkta blr killse, farkh yöntem ve üygulama türleri»den birl. DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA î l Metafizik. 2 ~ Adıyaman. 3 Nepal. Mat. 4 abaK. ~ Ak. 5 Si. I1P. Oİ. 6 İL Lama. 7 îsmma. 8 Resmiyet 9 Saat. Mil. YL'KARIDAN AŞAĞIYA : 1 M&nastır. 2 Edebl. Ses. 3 Tıpa. lısA. 4 Ayaklarıma. 5 Fal. ROt. 6 i m aplaY. î Zamk. eM 8 lnA. oM. Tl. 9 Telas. bukısküiilerüsüınedjler sirıirlenmediler sakln sakln ısınabildiler sorun sorusturun 4 Mehin Yusufî Ile lzzet Balkır EvlendHer 28 Mart 1980 KADIKÖY Vedat Nedim Tör Rekord/Simtel'i olanlar bu kış nasıl ısmdılar. Nasıl sinirlenmeden, tartışmadan, kavgasız, gürültüsüz, yanrnadan, donmadan ısmdılar. Nasıllkapıcılann, yöneticilerin esiri olmadan, bağımsız, ucuz, rahat, kolay ve temiz ısmdıîar. Kısacası nasıl diledikleri. kadar ısımp, ısındıklan. kadar ödediler. Bu kış klasik kaloriferli apartmaniarda. oturanlardan bir çoğu da yine Rekord/Simtel'le ısmdılar, Yazdan aldılar önlemlerini. Bir Rekord/Simtel kazanı bağlattılar tesisatlarına, rahata erdüer.. Gerekti§inde Rekord/Simtel'i devreye sokarak ısınmayı garantiye aldılar. Ustelik, Rekord/Simtel'in" zaten çok az olan yakıt gereksinmesini karşılamak için Simtel, elinden geieni yaptı bu kış. Rekord/Simtel'i olanlar bu kış ainirlenmedüer, müsekkin de almadılar kış boyunca. Rekord/Simtel'i olanlar bu kış ısmdılar, üşümediler. Ü! ^;,VV. ',;• katkaloriferi 1.0. KİMYA FAKÜLTESİ DEKANÜĞINDAN Fakültemizin ANALİTİK KİMYA KÜRSÜSÜNDE Başasistaniık kadrosuno 1750 sayılı Ünıversiteler Yasası gereğince atama yapılacaktır. İ8tekliierin yetkilerinl gösteren helgeler île blrlikta 11.4.1980 tarihi akşamına kadar DEKANLIĞIMIZA başvurmaları ilan olur.ur. (Basın 12761) 1743 DUYURU Okuİda faoüyet gösteren Şişli Llsesl ve öğrencîlerl Koruma Derneği diye bir dernek yoktur. Durumu sayın öğrencilere ve velilere duyururuz. Şlşli üs»si Okul . Aile Birllği Başkam Ücretsiz tesisat projesi/Tümüyle dört günde teslimat Saat 24.00'e kadar düzenli servis ,4 Ankara Iktisadi ve Tîcari llimler Akademisi Başkanlığmdan Akademimize bağlı aşağıda adlan yazılı Fakulteler© 1765 sayılı Önlversite Personel Yasası hükümlerine göre calıştırılmak üzere ÖĞRETIM GÖREVÜSİ ve OKUTMAN alınacaktır. İstekliierln dilekcelerlne ekleyeceklert özgecmişleri. varsa yaym listeleri Ile yayınlarının birer örneği ve iki adet resimle biriikte 5 Nisan 1980 günü çalışma saati bitimine kadar Akademl Başkanlığına başvurmaları rlca olnuur. AUNACAK ELEMAN 8AYIS1 KADROÜNVAN1 ÇALIŞTIRILACAĞI ALAN FAKÜLTE t Öğretim Görevlisî Moleküler Biyotoji Tıp Fakültes? Istatlstik ve Temeı 2 Okutman tngllizc» Bilimler Fakültesl 1 Okutman Almanco 1 Okutman Fransızca NOT: Okutman adaytarınm sınavı 14 Nisan 1980 Pazartesl günö saat 14.00'de Akademr Merkezinde yapılacaktır. fBasın: 2571) 1737 İLAN BAKIRKÖY I.'NCİ SULH HUKUK HAKİMÜĞİNDEN 979/169/E. 980/182 K. Mahkememlzln 979/1691. esas, 980/182 karar ve 14/3 980 tarihll kararı iie Nail Karoduman'a Mualla Karadu» man vasi tayinedilmiş olup İş bu karara itirazı bulunanJarın kanunl suresl icin Itlraz etmelerl aksi halde hükmin kesinleşeceği usuli tebIlğe yerine kaim olrrak üzere ilan olunur. (Basın 2350) Sirote! bu kı$ îstanbuî'dak! Pekord /Simtel SthiplerJnin. yafcıt gereksir.tnelarinin karşıUnmMl çalı«nı«larmdâ, 1 büyük anlayj4 gösteren Petrol Ofis in saym yetkililertoe v« örnefc bir daarıtımın gerçeklftjtirllmesmde katkıda buluntn. leuek A.Ş., Zçjk Petrol ve Termosim A.Ş. kuruluşlarma ieşekkiitü t:r bcrç bilir. Üİ kat kaloriferi CEsin Aians: 217) 1747 Rekord/Simtel bir Simtel mamulüdur. Simlel bir Koç Hol^ing kuruluşudur. Haiaskargazi Caddesi 284Şişli.tsta«bul Telf.: 48 60 20. (5 hat)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog