Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURÎYET 29 MART 1980 84 tHele buyrun Içeriye, oturun,> dedi kadın. ıHalll gitti de daha gelmeyiverdi.» tNe zaman gelir ola ki?» diye sordu Halil, merak etmiş bir sesi vardı. içeriye girdiler, kadın hemen yere bir çul serip ustüne bir döşek attı, ocağa da kahve cezvasini sürdü Ayaklarını çıkarıp döşeğin üstüne geçıp bağdaş kurup otur dulor. «Halil bizden önce çıktı yola,» dedi. Halil «Demek daha gel medi. Dedi ki bize hele siz kalın, ben daha çok dayanamam» ben koşarak gitmeliyim, yükütnü de size bırakıyorum. Alın işta şu torbada Halilin si2in içın aldıkları var...» Torbayı kadınlara verdi. Ana torbaları clıp duvarın dibine koydu. Bir süre de gozlerini oradan, duvcnn dibindeki çuvaldan, torbalardan ayırmadı. Dalmış gitmiş, çömeldiği yerde bir ses sizliğe gömülmüştü. Nene de öyle. Uzun bir süre geçtikten sonra: «Halilimden ne haber?» diye sordu kadın. «İyi mi has mı? Gldeli ondun hiç bir haber alamadık. Yalnız Duran mı, ne bir oğlan gelıniş aşağıdan, Halil onu paraya boğmuş. Biz görmedik adamı ya öyle söylüyor köylü.» «Ana,» dedi Halil, «sen Halili görsen tanır mısın?» Ana güldü: «Sen ne söylüyorsun cr kım, hiç bir ana görse oğlunu tanımaz mı?» dedi. Bir yandan da bir şeylerden işkiUenmiş, yaklaşarak, bir hoş koklar gibı yaparak konukları inceliyordu. «Dsmek sen Halili görsen tanırsın öyle mi ana.» diye Halil de rinden içini çekti. «Halili kimse tanıyamaz ana, anası bile, nene sl bile. Halil çok değişti, ana, Halil barnbaşka bir adam oldu. Halil adamlıktan çıkıştı ana... Halil bir hoş oldu. Halili anası değil, kimsecikler bile tanıyamaz!» Ana birden, «Halilim, yavrum,» diye onun üstüne ctıldı. «Anan yerin dibine batsın, anan seni hiç tanımaz mi? Herkes ler de tanır. O da gittin gideli saçını supürge edlp seni bekledi. Ben şimdi İpekçeye gidip haber vereyim.» Koşarak basındaki ak başörtüsü uçuşarak ipekçilere gitti. Kız dışarda, ağacın altındakl Isdarda kilim dokuyordu. Kadını böyle görünce: «Ana bir şey mi oldu?» diye ayağa fırlayarak sordu Soluk soluğa kalmış kadın: «Halil,» dedi. «Geldi mi?» «Geldi, evde,» dedi ana. «Serol bekliyor.» Kız koşmağa başladı .geldi kapıda durdu, içeriye giremiyor du. Kapıda durmuş kalmıştı. Neden sonra yetişen ana içeriye: «Gözün kör olmaya Halil, dışarıya çık, bak dıs^rda kim du ruyor Halil,» diye bağırdı. Halil dışarıya çıkınca Ipekçeyle karşı karşıya kaldı. önce İpekçe onu tanıyamadı. Tanıyınca da, dizlerlnfA bağı çözülüp oraya, duvarın dibine çöküverdi. Halil de vardı, onun yanına cöktü, uzun bir süre orada, sırttorı duvara dayalı kalıp konuş madılar. Sonunda Haül gülerek: «Beni ilkin tanıyamadın İpekçe,» dedi kırgm bir sesle. «Ben o kadar değiştim ki, anam bile nenem bile tanıyamadı beni. Senin için geldim köye İpekçe. Ben çok değiştim. Sen ol masan ben bu köye gelmezdim. Sana bir çift sözüm var da on ları söylemeğe geldim. Şimdi, köylü geldiğimi daha duymadan aşağı gidelim de konuşalım.» «Konuşalım.» diye ayağa kalktı İpekçe. Halil karşılaştıkları andan bu yana onu, bütün bedeninl gözlerinin bebeğine işlerce sine, inceliyordu. Sanki İpekçeyi bir daha, ölünceye kadar hiç hiç görmiyecekti. Dereyi aşağı inlp koyağın bir kuytusuna sığınıp uzun uzun konuştular. Halil başından geçenleri baştan sona bir bir an lattı. Bundan sonra da ne yapacaklarmj inceden inceye ona söyledi. «Ne diyorsun İpekçe?» diye sordu sonunda da. İpekçe öfkeye kesmlş, Halil sevinç Içinde kalmış gülüyordu. «Durma, durma, burada durma dön oraya, o köye... Gün geçirip fırsat verme zamana. Hemen dön. Seni bunca yıl bekledim, bin yıl ömrüm olsa, bin yıl da sen gitsen gelmesen. seni gene beklerim Halil. Durma, geriye dön, sen hakhsın.» «Ben haklıyım.» dedi Halil. «Öyleyse durma.» «Evleneiim de ondan sonra Çukurovaya geri döneyim diyordum.» «Olmaz,» dedi ipekçe. «Yarın sabah gün ışımadan yola düşeceksin işini görüp geleceksin, ondan sonra evleniriz.» «Ya öiürsem?» dedi Halil. «Ölmezsin.» diye kükredi İpekçe. «Sen haklısın. Sen ölmez sin...» «Ya öiürsem?» «Dur öyleyse,» diye ayağa kalktı ipekçe, önce başörtüsünü başından alıp çalının üstüne koydu, kızıl, gür saçları çıktı orta ya. Büyük mavi gözleri çılgın bir istemln yalımmda parlıyordu. Yüzü pespembe olmuştu. Bir anda çırılçıplak soyundu, ağzı yu karı kayanın duldasına yattı, bacaklarını açtı girdi, bekledi: «Evlenmek istiyorsan, işte sana, evleniyoruz,» dedi. «Haydl gel.» Halil bir çılgınlığın yalımmda, esrikliğinde baş dönmesinde kızın üstüne eğildi. O da çoktan soyunmuştu. Birleştiler. O sabah yağmur başladı, koyaklardan boşanan sellerin gü rültüsü bütün dünyayı, ormanı almıştı. Düldül dağı duman için de kalmıştı. Yalnız sivri doruğu çırılçıplaktı, gün vurmuştu, mil yonlarca ipıltiyle çıkıp sönüyordu yanından yöresinden dört yana şimşekler sağılıyordu tutam tutam olup. O gece İpekçeyle Halil, sanki evüymişler gibi aynı yatakta uyudular. İpekço koyaktan eve gelince: «Ben burada kalıyorum, ana» dedi Halilin anasına. «Var git bizim eve haber ver, onlar eviendi de... Halilin az biraz \ş\ var Çukurovada. İşini görüp hemen geriye dönecek.» Ve Halil o sabah Köse Şahinle yağmurun altında yola vurup kasabaya indiier. Kasabaaa Kürt Hamzayı sorup onun evl ni buldular. (ARKASI YARIN) Seçme Smavına Hazırlı • • o" •;?^»r>T&'^r'.;:;'';v • •! . * •:,.:•:••;&&'••••; •••^'^•f.^y v , s » * . VÎZYOM 17.00 HABERLER 17.05 FLİPPER 17.30 DÎMIDAN Urfa Yöresi Kadm Hal'k Oyunlan yörede yapılan Şabaş töreni ıcınde sergileniyor. 18.00 çözüiKkme : Sonınîann yanıtîanmasına geçilmeden önce x, y, z arasındaki bağıntılarm bu* lunması gerekir. Onca x ile y arasmdaki iiişki daha sonra y ile z arasmdaki sayısal ilişkiler bulunmalıdır. z ile x veya y arasındaki sayısal ilişki 2 yi buîurken izleyeceğimiz i§lera sırasının tersi olacaktır. Yani (+) ise () x ile y arasındaki ilişki, x cöre X2+2 Xl/2 > y olduğuna =>V(2x+D +(2x+l)' = V 2 = > V 2 ( 2 x + l ) ' = V 2 =>V "27(S+T)]= V2* l çözüm: cos50 = cos^10cos 1 e süVfl+5 cosfl• ain*9 +5coseUcoe1fl)» 17. (i2) {2(lH)3(ll)} eşidini yazınız. = lfadeslnin 18.45 TAŞ DEVRİ Körler Okulu'nu VValnut'a getirmeye giden Charles ile Kegan yolda birçok güçlukle karşılaşırlar. KÜÇÜK EV (X) ise ( : ) ( :) ise ( x ) Yanda verUmiç oian x, y, z tablosundaki sayılar arax2+2 1/2+1 10 26 12 sında satır cinsinden or« 6 4 12 #2 6 *14 14 tak bir kural bulunmak56 27 25 ' diğer sayüarda bulduğumuz kuralı doğruladığıtadır. Bu kurala göre aşa6 18 8 • na göre; ğıdaki soruLaxı yarutla* 1. Sorunun Çözümü; ymız. S s s l l için y = ? Soru: 1 x = 6 için, y ve z'nin değeri ne5<2+2 dir? îî • * 24 y a 24 olmahdır ki doğru yaC) 0 . 2 B) 2 ; 0 A) nıt (C) seçeneğidir. D) E) Hiçbiri 2. Sorunun Çözümü: Soru: 2 y = 12 için, x ve z'nin değeri neJ as 36 içİD Z ss 7 T «ür? 1/2+1 A) 2 6 ; 10 B) 2 5 ; 14 C) 14 ; 2? 36 * 19 2 =s 19 olmahdırki doğru yaJ>) 2 6 ; 8 E) Hiçbiri nıt (A) seçeneğidir. Soru: 3 2 = 18 için, x ve y'nin değeri ner 3. Sorunua Çözümü: 0 1 1 7 A) 41 ; 24 B) ı*0 ; 20 C) 42 ; 20 2 = 29 ise y = ? D) 4 3 ; 21 E) Hiçbiri» z'den x veya y'yc gitmek İçin yaptfan sayı* Soru: 4 2 = 46 için, y ve x'in değeri ne* 1/2 + 1 dir? sal işlemin tersl yapılmalıdır demiştik. y *t A) 9 7 ; 48 B) 48 ; 98 C) 46 ; 94 1X2 D) 9 4 ; 44 E) Hiçbiri bağıntısı olduğuna göre z * y olacaktır 1x2 Çözümleme: î l k önce x, y, z sayılan arasın2g > 56 yaparkl doğru yanıt (C) seçeneğidaki sayısal ilişkiyi bulup, ilişkinin doğruluğunu dir. sağladiktan sonra sorulan yarutlamaya geçeriz. 4. Sorunun Çözümü: Sayılar arasındaki sayısal ilişki X ( ) ise ( + ) İŞİemleri yapılacaktır. 0 > 14 • 8 arasındaki sayısal ilişkiyl x 2 + 2 x 2 + 2 1/2+1 ve 1/2+1 olarak kurabiliriz. 9 »>20 >"11 y ile x arasındaki ilişki, y > x olacaktır. 242 = 22:2 = 11 dir. Doğru yanıf (A), seçene£idir. B İSTENEN İKÎ ELEMANIN BULUNMA< S I : Burada da sayılar arasındaki ilişki birincl kısımda gördüğümüz gibidir. Bağıntının bulunmasından sonra verilen bir elemana karşüık iki eleman sorulur. * örnek * =>2x+l = 1 =»2x = 0 s=> x = 0 12. Sr= •bulunur. ~) lr» nsdir? Fred'ın tatsız şakalarından usanan Barny ona bir oyun oynamaya karar verir. Betty ve Wilma da kendisine yardım edecektır. Barny Fred'e özel bir para basma makinesi aldığını ve sahte para basacağını söyleyer&k onun huzurunu kaçirır. Çözüm: 2 = r (cos e+isine) 19.10 KAPTAN ONEDÎN > 4 4 lc<»2iîfl)+isin(2Tte)î ( *T 2 dir. Çözüm: ti2) (2+2İ3İ+3) = (î2) (5i) 5ii*io+2i = 719 dir. 18. ( Çözüm*: işleminin e§idini yazuuz. s «§[«* [2* Tayfalar, Cin'den Liverpool'a ilk çay ürününü götürmek üzere yola cıkan Jarnes'in, yoldo. cankurtaran fihkasında buiup gemıye a!diğı yaşlı kazazedenin uğursuzluk getireceğine inanmaktadırlar. y Z 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 BİZDEN SİZE olur. 13. A = {z|seC ve | z ( l I ) j < 1} kümes! neyi ifade eder? Çözüra : Merkezi (1i) noktası olan (1) ya» nçaph çemberin iç bölgesinin tanımıdır. 14. 2x+y = 5 doğru denklemini karmasık sayılar cinsinden yazınız? Çözüm: z s s x + l y , ^ = x i y i s e * (23i 71* 19. Cemile Kutgün'ün sunduğu program Uğur Böceklerl, Zekai Tunca, Ayşe Resener, Ali Rıza Gündoğdu, Tuğrul Şan, Kâmil Sönrrez, Oya Bale Grubu, Nükhet Duru, Selma Günerî, Ersan Erdura ve Cumhur Kebeci katılıyorlar. 21.40 SAİNT'İN DÖNÜŞÜ karmaşık sayısuun e§idini yazuuz. Çözüm: Ç2S1)» " J^12j+9i» t T 5 12i 5+12! (3İ) i" 27i1 2 7 i 27İ (5+12i) (27i) 1 (5+121) ^ 4 .5 dlr. Templar gittiği lokantada bir kadının öldürülmek Istenmesine seyirci kalamaz ve kendin! bir eroln kaçakçılığmın içinde bıılur. ' ' % Dış kaynaklı müzik programında Vikki Carr'ı yoruz. 22.30 VİKKİ CARR SÖYLÜTÖir~w'~~™ dinll 2i 21 dir. dir. 23.00 HABERLER 2x+y = 5 {2 = 5 => 15. z = 1+2İ sayısının belirttiği nokta orijln etrafında 240* döndürüldüğünde hangi nokta ge« lir? Çözüm: Z = (1+2İ)(C06 240+İsin240) ıı 20. rjr karmaşık sayısını (a+bi) de yazınız (aeR ve beR) Çözüm: * SAZ SANATÇILARI TELEVİZYON PROGRAMLARINDAN ÇİFT YEVMÎYE İSTİYORLAR Ankara Radyosu saz sanotçılan televizyon programları için aldıklan parayı az buluyorlar. Sanatçılar TV programlarından çift yevmiye istiyorlar. Ankara Radyosu, saz sanatçılarma 30 dakikayı geçen programlar için sözleşme gereği çift yevmiye veriyor. Sanatçılar aynı uygulamayı teievizyon programları için de istiyorlar. Televizyonda böyie bir uyguluma olmadığı için çift öderre yapılamıyor. Sanatçı'arın direnmesi üzerine konu Hukuk Kuruluna intikal etti. Ankara Radyosu'nun elinde sadece üç kadrolu saz sanatçısı var. Radyo yetkililerj sözleşmeli sanatçıları TV prcgramı için zoriayamıyorîar. Sanatçılar akşam yapılan program çekimlerine katılmak istemiyorlar. Katıianlar da gazinoda oalıştıkları için belirli saate kadar kalabiliyorlar. Bir TV yetkilisi, «Radyonun saz sanatçıları televizyon için büyük sorun oldu. Sözleşmeli olan bu sanatçıları kimse program çekimi için zorlayamıyor. özeilikle toplu programlar her geçen gün biraz daha tehlikeye giriyor. Şimdi de 30 dakikayı geçen programlar İçin çift yevrriye istiyorlar. Televizyonun böyle bir ödeme yapma olanağı yok. Son kararı Hukuk Kurulu verecek,» dedi. = (a+bi) y X2+2 1/2+2 34 *70 • 36 yapacaktır. x ile z • arasında bir ilişkide x'in z'den 2 fazla olmasıdır. Bıınun tersi olarak da z'de x'den 2 eksik olacak*••>• x = 34 iss ı = î ' 21/2 2 x > y •2 ,jL.yjLiii * 25+16 1+2V3 oluşmuv 25+16 l!= (li 21/2 2 26> 1 2 • 10 11/2 2 14 ~ > > 6 > 4 îki sayıda d a kuralın doğruluğü sonra; sağlahdıktan V3+2 ^ ( 1 i ) CS+4İ) i(5+4i5l41») 5. Soramra Çözümü: y = 24 ise x = ? 16. cosse'nınesidinimoivreformulüyanlınuyla bulunuz. Bir yaym ucuna asılı cismi denge durumundan çskip ayınrsak, cismin yaptıgı harekette bir sinüzoidal harekettir. A'nın uzanım ifadesi; B'nin uzanım ifadesi; x, = rcoswt x, rcosw(tt') Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisl. Oda sıcaklığmda metan gazı ile hava kanşımının tepkime hızı ölçülemiyecek kadar yavaşXxt. Kanşunın sıcakhğını artınrsak, tepkime patlama şeklinde çok hıziı olur. Tepkime hızı sıcaks Ukla artar bunun nedenlerini inceliyelim. ? f. t' zaman zarfmda A ve B noktaîan arasmda < kadar bir açı farkı vardır. B noktası A noktap sma nazaran 9 açısı kadar geriden gider. O halde B noktasının açı cinsinden hareketinin denklemi; x, = rcos (wt<p) şeklindedir. Basit Sarkaç: Basit sarkaç, ağırlığı ihmal edilecek bir ipin ucuna Û WV asıh gayet küçük ve ağır•L.Z y 1 T\ lıkh bir cisimdir. Bu cismi denge durumundan 110° kadar ayırıp bırakırsak; cisim sinüzoidal A. Aj arasında yapılan hareket bir sinüzoidal A/ bir hareket yapar. Bu hanareket olup hareketin genliği y0 dir. reketin bir tam salımmı '^ Q Dyn F Newton için geçen zamana salınık "y" nun peryodu denir. Peryod ifadesi; metre. a İki cam bardağı blrbirine hafif bir şekilde vu« 'rursak kırılmaz. Çarpış,mada bir değişmenin olması için çarpışmalann belli bir enerjinin üaerindeki enerji düzeyınde olması gerekir. Kimyasal tepkimelerde moleküllerin çarpışmalannda bir değişmenin olması için tepkimeye giren molekül, lerin bir minumum enerjilerinin bulunması ge« •reklidir. Bu enerjiye eşik enerji denir. Çarpışma kuranuna göre, kimyasal tepkime enerjisi belli bir eşik enerjinin üzerinde olan moleküllerin çarpışması ile olur. Bu çarpışmalara etkin çarpışma denir. Belli bir eşik enerjinin altında enerjisi olan taneciklerin çarpışmalan tepkime vermez. Enerjisi belli bir eşik enerjinin üzerinde olan taneciklerin sayısı sıcaklığın artması ile artar. Bu da tepkime luzuun sıcakhkla artmasmı acüdar. Moleküllercleki enerji dağıhmım grafikle inceliyelim: Enerji dağıh.mı eğrisinde eşik E t oîan taneciklerin sayısı azdır. Bu enerji ve bu enerjiden büyük enerjideki taneciklerin az bir kıs* mı tepkime verlr ve lepkime hızı yavaş» Cnerjt t ı r EŞUJ enerjis! ^ gibi küçük bir enerji düzeyinde İse bu enerji ve daha yüksek enerjideki moîeküllerin sayısı çoktur. Çarpışmalann büyük bir kismı tepkime verir ve tepkime hızı fazladır. TRT I 05 00 Açılış, program, kısa haberler. 05.05 Ezgi kervani. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Kısa haberler. 00.02 Bölgesel yayın. 06.30 Koye haberler. 06.40 Güııaydm. 07.3U Haberler. 07.40 Bolgesel yayın. 09.00 Kısa haberler. 09.05 Çocuk saati (1). 10.00 Kısa haberler. 10.02 Arkası yarın. 10.23 Kaifa sonu (2). 12.55 Radyo, TV program haberleri. 13.00 H&berler. 13.15 Saz eserleri 13.30 Bö!3sel yayın. 15.45 Bando muzi'^i. 16.00 Bölge haberleri. 16.05 Kım liğiniz lütfen? 16.25 lürküler. 16.45 Şarlular. Î7.00 Dilek kutusu. 18.00 Kısa haberler 18.05 Türkçe sozlü hafif müzik. 18.20 Bağlama takımınd&n oyun havalan. 18.35 Bolgesel yayın. 1&.00 Kaberler, 19.30 Bölge&el yayın. 20.00 Erkek teknik öğretim. 20.20 Bölge sanatçılarımız 20.45 Ankara Radyosu çoksesli korosu. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Beraber ve solo şarkılar. S1.30 DinleyiCf sesiyle istekler. 22.00 Kısa habei'Lîr. 22.05 Dinleyici i&tekleri. 22.30 Kuçük konser. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesiden pazara. 00.55 Günyn haberlerinden özctler. C1.00 Program ve kapamş. 01.00 . 05.00 Gece yarısı. T es 2« ifadesi yayh bir sarkacm per* k T = 2«\/JL dir. T = Sarkaçın peryodu (sn) l = Sarkaçın boyu (cm, m) g = yer çekimi ivmesi (cm/sn*, m/sn?) ^ yod Ifadesidir. Burada; m (grKütle veya kgkütle), N t k (.Dyn " l cra " m Peryod ifadesindende görüleceğî gibi, sarkaçın peryodu, cismin kütlesine ve genlik açısına (a) alındığmda T (sn) cinsinden bulunur. (küçük açılar için) bağlı değildir. Faz acısj ve Faz Farkı: X ^ r • cos w • t ÇÖZÜMLC TEST SORULAKI nım ifadesindeki w • t'ye faz açısı' (hareketin fazı) denir. örnek 1 : Basit Harmonik harekette, uzanıTnm 3 cm. oîduğu yerde, ivmenin 48 cm/sn2 olt A ve B noktaîan daîre tizerinde aynı noktadan ması îçin peryodun değeri aşağıdakilerden hangi. harekete geçmiş iseler â oîmahdır?. noktalar her zaman birA) it/4 sn, 3B) ff/2 sn. C) srı. 3iî<te olacaklanndan, bunI>) « sn. E) 275 sn. lann izdüşümleri de daiçöîtüm: ma aynı olur. Bu durumda cîsîmlerin yaptığı Basit Harmonik (Sinüzoidal) hareket arasında fas farkı yoktur. Yani aynı fazdadırlar. • Eğer A ve B noktalann biri, diğerine naza. ran t' kadar sonra harekete başlarsa; B noktası • Taf s . n 48 A noktasının yaptığı hareketi t' zaman sonra yaYanıt: (B). ^ pacaktır. (şçklimize göre) örnek 2 : Blf litfeşiTOln hareket "defsldeml " J BU durumda A ve B nok> y = 8 sin 6 iz t şeklindedir. Bu hareketln frekansi taJarmın hareketleri arasında zaman cinsinden V, aşağıdaküerden hangisidir? Al 6 B) 5 C> 4 p) 3 2 kadar bir faz farkı vardır., Grafiktc soldarî sağa gidildikçe A ve'B molekülleri birbirlerine yaklaşırlar. Molekülleri elek» tron bulutu ile çevrili küre şeklinde düşünürsek, bu elektron bulutlarmın itmesine karşnı moleküllerin potansiyel enerjileri aıtar ve kinetik enerjileri azahr. Toplam enerji değişmez. Aktifleşme enerjisini sağlıyamıyan moleküller itmeler nedeniyle tepkime veremezler. Aktifleşme enerjisini' sağlıyan moleküller en yüksek potansiyel enerji durumuna erişerek aktifleşmiş kompîeksi olug' tururlar. Aktifleşmiş kompleksler ürünleri oluştururlar. A ve B arasındaki tepkimenin aktifleş,nıe enerjisi AH dür. Tepkime denklemi A + 3 » C + D dir. Tepkime hzı: 3TH k tC] [D] formülü Ue belirlehir. ' Tepkimenin tersi C + D • A + B dir. Ters tepkime içînde ayni olaylar ve aynl ak« tîfleşmiş kompleks söz konusudur. Her iki tepki* meyi aktifleşme enerjileri yönünden karşılagtıra» ljm.' 14 20 Mustafa SaŞyaşar'dan çarkılar. 14.40 Ezgilerle halk edebıyatı 15.00 Radyo gazetesi. l.î.30 Perihan Boran'dan şarkılar. 15.50 Halk müziğinden seçmeler. 16.20 Arka&ı yarın. 16.40 Haf'f müzık. 17.00 Saz musîkin,iz Şarkılar. 17.30 Ber&ber ve solo turküler. 18.00 Petek muzikseverın saatl. 18.45 Dostlar beni hatırlasın. 19.00 Haberler. 19.30 Hafif müzik. 19.45 Beraber şarkılar. 20.15 Akşam konseri. 20.45 Eyüp Uyanıkoğlu'dan çaTkılar. 21.00 Her telden. 21.30 Müzik söyleşüert. 23.00 Şarkılar. 22.20 Hafif müzik. 22.35 Ezgi kervanı. 23.00 Haberler. 23.15 Caz müziği. 23.35 Solistler geçidi. 23.55 Program ve kapanış. TRT III 07.00 Açılış ve program 07.02 Güne başlarken. 08.00 Sabah konseri. 03.00 Türkçe haberler. 09.03 Merhaba. 10.00 Müzik stüdyosu. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Türkçe haberler. 12.03 İngilizce haberler. 12.06 Fransızca haberler. 12.09 Sizin İçin seçtiklerımiz. 13.00 Müzik köşesi. 13.45 Müzik bahçesinden. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Günün konseri 16 00 Bir dönemin müziği tango. 16.30 Tatil müziği. 17.00 Türkçe haberler. 17.03 Ingilizce haberler. 17.06 Fransızca haberler. 17.09 Çağdaş Türk sanat müziği 18.00 Gençler için. 19.00 Orkestra çaleüarı. 19.45 Ankara Radyosu çoksesli korosu. 20.00 Dünden bugünden. 21.00 Günümüzde caz. 22.00 Türkçe haberler. 22.03 İngilizce haberler. 22.06 Fransızca haberler. 22.09 Gecenin getirdikleri. 23.00 Cumartesi konseri 24.00 Gece ve müzik. 01.00 Program ve k& panış. Al",B » C + D : tepkimesinin «ılrtiflesme > enerjisi AH' dür. C + D « • A + B : ^tepkimesinin aktîfle$me enerjisi AH" dür. AH" < AH' den. Aktifleşme enerjisi buyuk olan tepkimelerin hızı yavaş, aktifleşme enerjisi küçük olan tepkimelerin hızı büyüktür. , Tepkime veren tanecikler, çarpışmaîan anm« Tepkime ısıâı, aktifleşme enerjileri ar&sında• da, kararsız bir duruma gelirler. Bu durumdaki îd fark kadardır. AH = AH' AH" olur. moleküllerin itme kuvveti tepkimeye giren moleküllerin ve ürünlerdeki moleküllerden daha zaKataliz ve Tepkime Hızı: yıftır. Bu yüksek enerjili kararsız moleküllere ak.Tepkimede kendlsi kullanılmayıp, tepkime ' tifleşmiş kompleks denir. Molekülleri aktifleşmiş hıznıı artıran maddelerc kataüzör denir. Tepklni» ' kompleks duıumuna getiımek için gçrekli enerjituzanın kataliscörle artması olayına kataliz denir. ye aktifleşme enerjisi denir. TRT II 08.00 Açılış ve program. 08.02 Gün başlıyor. 09.00 Bir dllden, bir telden. 09.20 Makamdan makama. 09.40 Birımlzm dprdi. 10.00 Türk hafif müziğl. 10.30 Şarkılar. 11.00 Türkiye tarihi. 11.25 Türkülcr. 11.45 Sevilen eticrler. 12.10 İz bırakanlar. 12.30 Açıklamalı klâsik Türk muziğı korosu. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Halk ozanlan .bölge sanatçıları. 14.00 Beldelerimiz Belediyelerimiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog