Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURIYET 29 MART 1980 8EŞ 13 CHP Genel Başkanı Bülent Ecevlt, Gene! Sekroterl Kırıkoğlu. Grup Başkanvekılleri Ahmet Durakoğlu ve Hıfzı Oğuz Bekata, Muhsın Batur'un konutunda 14 şubat 1973 akşamı yaptıklorı görüşmeyi, arabada değerlendirdikleri gibi, konuyu Merkez Yönetım Kurulu'na da getirıp. orada da üyelere anlattılar. Ecevit, konuttaki görüşmede herhangl bir ad verilmediğini bellrtirken, Kırıkoğlu, Çöyle diyordu: Çlzilen portre Gurler'dlr. B!r, odı konmadıl nimış. polltlkaya atılmıstı, Onu askerlikten ve poütîkadan tamyanlar, «mllıtarıst» olmadığını bılırlerdı. Ismet Paşa'nın devriimesınde, Ecevit'in Gene! Başkanlığa geîışinde büyük katkı Kırıkoğtu'nun denebılırd'.. Hastalığı sırasında cıkan, Kırıkoğlu'nun Gürler olayına kanştığı volundaki yazıiara üzulurdu. «Bemm Gurler'le bir yakınlığım da yok» derdl Eklerd»: «Gurler'le ılişkım olmadı.» «Bır Başkanlık Secıml» dizısinl haz<rlarken. o zamanlar Genel Kurmay'da yetküı görevlerde bulunmuş olanlarla konuştum. Kırıkoğlu'nun ve arkodas'armın Gürler ve cevresiyle bır ilişki kurKırıkoğlu ile ıjçjîiı sovlentı'er. bır sanı, bır evham da olab'ür 1977'den $onra M'lletveklft seçıîemedı Bır süre işsiz kaldı. r Hastalandığında tedavs masrafla ını karşılayamayncak, tedavı için Londra'ya gidemeyecek durumiaydı Orhan Eyüboğlu, Başbakan Yardırncısıydı KâTiiî Kınkofllu'nu Londra'ya tedavıye gönderebil<v°\ tç\n. onun Basnakanlıkta bır Müşavırlık görevine atanmasın» sağladı Sonra emektı oldu 8iı bankada. yönetîm kurulu üyelığın1e cok 07 bir çure. a? bır para alarak calıştı İvüeştığı bır sıra CHP Gene' Merkezine çiderek, Gene! Sek* rpt»r Musîofn Üstündcö'n sov'e leym' CHP'li olorok oinıek istiyorum Bemm kaydımı yenl Merkez. Yönetim Kurulu'nda tartışmalar.. O dönemin Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Ostöndag" İJe Cevat Sayın'dı. Yönetim Kurulu'nda da şu üyeler vardı: Selçuk Erverdl, Cahlt Angın, Kemal Okyay, Bahlr Ersoy, Mehmet Aslantürk. Halll Goral, Kenan Mumtaz Akışık, Hasan Çetlnkaya, Nadir Yavuzkan. fbrahlm Cüceoğlu, Kemal Göven Yılmaz Alpaslan. blr söre Yönetim Kurulu'nda bukınmuş, ftonra Istifa etmiştl. Merkez Yönetim Kurulunda görüşmeler tartışmalı geçmekteydi. Ecevit'ln Istanbul'da bulunduğu sıralardo da, Merkez YöneHm Kurulu, Genel Sekreter Kâmil Kırıkoğlu'nun başkanlığında toplanıp, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ne tutum takınılinası gerektiğini görüşüyordu. Martın llk haftasmda, Mecllste, CHP Merkez Yönetim Kurulu loplandı. Üyeler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgill görüşlerini ocıkladrfar. Mustafa EKMEKÇİ Seçım CHP içinde tartışmalara yol açtı I ECEVÎT, FARUK GÜRLER'ÎN KONTENJAN SENATÖRÜ OLARAK YEMİN ETTİĞİ GÜN. CHP ORTAK GRUBU TOPLANTISINDAN SONRA VERDİĞİ DEMECt ORTAK YÖNETİM KURULLARINDA RESMİ PARTİ GÖRUŞÜ OLARAK ONAYLATTIRAMADI. GENEL SEKRETER KIRIKOĞLU, DEMECE USUL YÖNÜNDEN KARŞI ÇIKIYOR. «SORUNU, AP VE DEM1REL BU HALE GETİRMİSTİR. CHP'NİN BİR BİLDİRI İLE BU İŞE KARISMAST GEREKSİZDİR* DİYORDU. ONA GÖRE, DEMEÇ İLLE DE YAYINLANACAKSA BAZI SÖZLER «TÖRPÜLENMELİYDİ... Gürter sorununun îartısı>dı#ı *cplcıntıda Ustundağ, herhangi bir oylamoya kaırşı Clktl Genel Boşkan ıstanbul'ciayd ve donusu beklenmelîydi ona gore Genel Sekreter Kmkoğiu ile tcsttıstdor. Üstundağ tsiofon'a Eosvit't crcdı Genol Baskemı Koru Motetde buîdu ve cJurumu kendisin» an<atti.. CHP'dek'ler Efendım sizin kaydmız vnr, dediier<se de o d'rendl. Adaylığımı koyduğum zoman. «O zaman memurdu, kaydını yapîırdı» derîer. Onun icin yenıle.isın bemm kaydım.» ölmeden CHP'ye kaydını yenılettı.. Merkez Yönetîm Kurulu'nun eğîlîmî.. Merkez Yönetim Kurulu'nun eğilimi, Gürler'in Cumhurbaştcanlığının desteklenmesl yolunda mıydı? Burada varılan görüşö toparlayan Genel Sekreter Kırıkoğlu, şöyle dedi: Arkadaşlar, göröşlertnl bellrttller. Şimdl oylayacağjm. Mustafa Üstöndağ, oturduğu yerden, konuştu: Genel Başkan dışarıda. Istanbul'da. Bu gec» dönOyor. Bu glbl şeylerl blrllkte duşünüp karara bağlamamız lazım. Genei Başkan m dönuşunde kararlaştıralım... Ecevit, lstanbuîfdayken,. CHP Genel Başkanı Ecevit. 9 mart 1973 cuma günü îstarıbul'daydı. Istanbul'da duzenlsdığı basın toplantı^ında şoyle dedi: • Genel Başkan olarak kışısel eğılımım, parti içinde herkesin uygun gordüğu gıbî hareket etmesı volunda Ancak, önumüzdeki salı gunü Parti Meclis grupları bu konuda bır toplantı yapaoaklardır. Toplantıda değişık bir karar da alınabilir.» Ecevit, Parti liderierının bir toplantı yapıp, yapmayacaklan yolundaki bır soruya da şoyle karşılık verdi: Parti liderlerinln toplanması için biraz geç kalındı. Ben şahsen Saym Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeden sonra, ayrı ayrı veya toplu bir görüşme daha yapılacağmı tahmln ediyordum. Görüşume göre, Parlamento mekanizmasının daha rohat işieyebıimesi 'cin bunda yarar da vardı. Bu tür bir toplantıda bir isim üzerinde birleşmemiz gereği de yoktu. Ecevit. böyle bir toplantı için girişimde de bulunduğunu, ancak biraz da olayların fazla hızlı gelışmesi nedeniyle başarılı olamadığına değindl. Gazeteclier, Ecevit'e. Cumhurbaşkanı ile görüşme sırasında bir ad empoze edilip edılmedığini sordular; Ecevit. şöyîe karşılık verdi: Cumhurbaşkanımız kesin olarak bizden bir talepte bulunmadılar. Sayın Gürler'in sadece adından söz edildi. Ancak, n© kendl görüşlerini belirttiler, ne de bizim görüşümüzu sordular... Ecevit'in, Cumhurbaşkanmın gorüşlerıne ilişkın anlattıkları, IIderlerın Cankava gorüşmelerivie ilqılıydı. 10 mart 1973 guniu gazeteier, Ecevit'in basın toplantısına yer verirlerken, btr kücük habere daha yer verıyorlardı. Sunay. İstanbul'a gelmış, askeri havaalanında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsın Batur, Istanbul Sıkıyönetim Komutcnı Orgeneral Faik Türün ve İstanbul Valisî tarafından karşılanmıştı. Sunay, Batur ve Ecevit'in aynı günlerde Istanbul'da oluşları, Ankara'da kulıslerde çeşıtli söylentilere yol açacaktı.. 10 mart 1973 cumartesi günü. tüm Sıkıyönetim Komutanlıkları, TBMM'yl efkileyici yayınları yasakladılar. Eoevıt. Gürler'ın Kontenjan Senatörü olarak yemın ettlğl flün toplanan CHP Ortak grubu ardından basma verdığl demeçte, Genelkurmay eskı Başkanımn «hicb'r zorlama olmaksızın seçilobilme oîanaklarının yeterince araştırılmadığını» belırterek. «Eğer CHP dışındakl partilerle veya gruplarla. bu husus, açık ve kesin olarak görüşuldü ise bızım bır d'yeceğimlz olamaz. Böyle bır durum yoksa. bır cok bokımdon knygı vericl olasıhklar ortaya cıkar» diyor ve iki önerı getirıyordu Iş ışten gecmeden sakıncalı gelişmeler durdurulmaiıydı. Yok eğer !ş işten geçtiyse, Parlamentonun iradesıne rıza aostanimeiıyiı Msrkez Yönetim Kurulu ile Grup Yonetim Kurullarının daha sonraki ortak toolanîısınio bu demecm resmı bıldıri olarak yayınlanmasmı kabul ettıremcmıstır Ecevt... Turan Güneş ile birlıkte hczırladıkları bıhnon bu fiempcın, re^mı partı görüşü olarak basınn yansıtılmasma Gpne: Sekrefer Kınkoğlu korşı çıkmıştı. Gerekçesi «usul» yonuodendı Kırıkoğlu, «Sorunu AP ve Demirel bu hale getlrmiştır CHP'nm boyie bır bı'din >R bu ışe karışması ge| reksizdır» diyordu lüe de bu metın, resmı bıldıri hahne getırılecekse. bazı sozİRf «îorDuienmelıvdı» ono qore. Bu tartışmaian, bcsma yansıdıkton sonra Kırıkoğlu yalanlamıştır, ama ondan sonraki gc'ısmeier Ecevit ile Gene! Sekreteri arasında, Kınkoğiu'nun ıst>fası ıie noktaianacak ölcude derin göruş ayrılıklarının belırdığım ortaya koyacoktır. Ecevit'in demecl İse, Isteğı üzerıne «kışısel qoruşu> olarak acıklandı, TRT'nın 13 haber bültenıne yetıst'rilmesine calıs'ldı. Yönetimde görüş ayrılığı Öenel Sekreter Kırıkoğlu. Jlk kez sinirlenmlştl. ftöyle karşılık verdl: BIz, yönetim değll mlylz? Ûstündağ, söz Istedl. Kınkoğlu, vermek istemiyor gibrydi. OstOndağ, «söz istiyorumt diye yineledi. Şöyle konuştu: Tam terslne, kurullarda klşillk, tutarlılık olduğu zaman fcendinl gösterir. Biribirimizden farklı kararlar vermek, kurul kişiliğini daha çok rencide eder. Işl, bu tarafa götürmeyelim. Açık oynayalım, Inönü'nün döneminde açık oynadık. Onu yaparız, veya yapmayız. Karar verirlz, ayrı blr şey. Ama, böyle kapalı şeye gsrmeyelim.. OstOndağ, «Ben oylamaya katılmıyorum!» dedi. o gun oylamanm yapılıp yapılmaması oya kondu. Beş klşi dışında Oyeler, oylamanın yapılmasını reddettiler, «Oylama yapılsın» dlyen beş kişl şunlardı: , Kamfl Kınkoflîu, Cafılt Angm, Cevot Saym, Hasan Cetlnkoye, Östöndağ'a Kemal Güven.. Yönetimde görüş ayrılığı ortaya çıkmıştı. Toplantı dağılınca, Mustafa Gstündağ, telefonla istanbul'da Ecevit'l aradı. Yola çıkmış. Bolu yakınlarındakl «Koru Motel»e fnmişti. Geceyı orada gecirecektı. Üstündağ'ı dınledikten sonra, «dönüyorum» dedi Ecevit, döner dönmez. Merkez Yonetım Kurulu'nu topladı. Eğilim aynı gibıydi. Orada da Gürler'e karşı cıkma eğilimi sezmedi. Daha sonra, ortak kurulları topladı. Ortak kurullar, Merkez Yönetim Kurulu ile Senato ve Meclis Grup Yonetım Kuruilarından oluşuyordu. Oradaki eğilim de hemen hemen aynıydı. Ecevit'in İstanbul'da bulunduğu sırada, Salacak'ta, sigara aimak için bır büfeye uğradığında, çevresını alanların alkışladıkları, Ecevit'in de çevresınl alanlara. «Cumhurbaşkanı nasıl oîsun?» diye sorduğu, kalobahğın «Asker olmasın!» dıye bağrıştığı. söylentiler biçimınde grup İçinde yayılmıştı. Daha llerikl günlerden blrinde, Cahit Angın ile Kemal Okyay'ın konuşmalarından sonra, Genel Başkan Ecevit, yumruğunu masaya vuracak ve toplantıyı terkedecekti? Ecevit, tstanbul'da Iken, Cumhurbaşkanı Sunay İle Hava Kuvvetlerı Komutanı Muhsın Batur, istanbul'daydılar Bazı üyeler'le toplu topu iki kez karşılaşmıştı Bsr Muhsın Batur'un kodan sonra karşı cıktıgı Izlenımı vardı Bu hava ıcmde gruba gıdıldı.. Kırıkoğlu, «Gürler'ie îlişkim olmadı» derdi.. Kamil Kırıkoğiu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gurler'le topu topu ıkı kez karşılaşmıştı. Bıri, Muhsın Batur'un konutunda olanı, Ecevıt'ie bM.kte, oburu de, daha once Cumhurbaşkanının bır kabulünde ayakustu tanıştırıiması Kırıkoğlu, bunu arkadaşiarına anlatıraı Kırıkoğlu ile îanışon Gjrler. yan gozie bakmıştı. Gürler'in yuzüne bakmadığırtı farkerlen Kırıkoğlu. sonra eşıne şöyle dedi: Faruk Gürler'ln gözünde hafif şaşılık varmış Adam yuzumuze bakmıyor diye günahına gırmişiz! Kırıkoğlu, asker kökenliydl. Doktor Bınbaşı Iken ordudan oy Kırıkoğlu 1973 mart bunalımını Turhan TLGAZ martındakl cbunalım» Cumhurlyet Halk Partlsine aynca yansımış, büyük bir iç kavgadan yeni çıkmış olan partlyl yenl çalkantılara sürüklemiştir. Bu calkantılar bilirdiğl gibl, Ecevit'in, İnönü'ye karşı giriştiği mücadeleyi başarıya ulaştırmasında en önemli rollerden birini oynamış olan Kâmil Kırıkoğlu'nun Genel Sekreterlikten ayrılmasına yolaçtı. Ve o gün, bugündür, CHP'de, parti içi sürtüşmeler durulmadı... 1975 yılı yazında, CHP, yenl hızip sürtüsmelerf İçinde yenf bir Kurultay'a doğru ilerlerken, eskl Genel Sekreterle partinin İç sorunlarına fllşkin bir söyleşimlz olmuştu. Rahmetll Kırıkoğlu, görüşlerini açıklarken, kendislnl «muhalefete» iten olayları, bu arada 1973 martındakl bunalımlı günîeri, olayların tam ortasında yaşamış bir kişl olarak bize anlatmıştı. «Bfr Başkanlık Seçimi»nin gizli kalmış, ya da unutulmuş yönlerînl, yedl yıl sonra kamuoyuna yansıtırken, Kırıkoğlu'nun ctanıklığı» nın llglnç olablleceğinl düşünüyoruz. 1973 goYuşblrflğfn* vardığımız bir metin hazırladık. Melen'den randevu alındı ve o hazırlanan metin cerçeveslnde. «partinin temayülü budur» diye Başbakana anlatıldı. Girmeyecektik bu işin Içlne. Esasen girilse bile o günkü mevcutla blr şey yapılamazdı... Gürler olayı ve Batur'un konutundakî toplantı tBundan birbuçuk iki ay sonra Gürler olayı patlak verdi. Ben Genelkurmay Başkanımn Cumhurbaşkanlığına getırilebileceğine pek ihti mal vermiyordum. Ecevit bir gün bana, komutanların görüşme Isteğinde olduklarını bildirdi. Genel Başkanın evinde, Grup Başkanvekillerf Ahmet Durakoğlu, Hüdal Oral, Hıfzı Oğuz Bekata, ben, topîandık, konuyu görüştük. Ben şunu önerdım: «Ne kimseye umut verelim, ne de birinin umudunu kırmak suretıyle dolaylı yoldan, onun dışındakilerı umutlandıralım. Bu işın içinde olmayalım bız. Konuya nasıl gireceğimızi inkişafiar göstersin». Toplantıda bu önerı üzerinde birleşildi, muhalefet eden çıkmadı. seclm kanununun utkedeki tum kanaatleri parlamentoya yansıtacak biçimde değiştirilmesi gerektığınden konuşuldu. Ben müdahale ettım, 'Secim kanunu. bu derdin tek devası değıldir. Herşeyden önce sola karşı yaratılan öfkenm varlığı, solun parlamentoya yansımasına engeldir. Bu bakımdan ben Sıkıyönetimden şikayetciyim' dedım. Gürler, 'Canım bir Adana olayını büyütmeyın. Yanlışlığını ifade ettik. Meclıs'te hükümet söyledi, yine söylüyorum' dedi. Ben de; 'Ben onu söylemek istemiyorum. Bu nihayet bir zabıta olayıdır. meseleye gsnış açıdan, temelde bakmak istiyorum. Temelde slz, Sıkıyönetim olarak sola karşı öfke yarattınız' karşılığını verdim. «Bundan sonra tartışma Güvenlik Mahkemelerl konusuna geldi. Askerler bu mahkemelerln kurulması için hukümete herhangi bır bcskıda bulunmadıklarını söylediler. Bız ise bu acıklamayı tereddütle karşıladık. Askerler hep diyalog üzerinde duruyoriardı. Ozelhkie Güvenlik Mahkemelerl konusunda blzimle AP arasında diyalog istiyorlardı... devu tahakkuk etmedl. Demlrelin. bllinen tutumu nedeniyle... Merkeze Yönetîm Kurulunda «Ben daha sonra, butün olup bıtenlerl Merkez Yönetim Kurulunda orlattım, 'Ben bunu dedım, Fcevıt bunu dedi" dıye soyledım ve 'Bakalım ne olacak'' dıye ekledım. . Sonradan Guier olayı patlck verclı, arcak teferruat sırasmdaki a«ılaşmazhk ne Ecevit, ne dö bervm tarafımdan bır sorun ycpılmadı... Sunay formülü gündeme geliyor «Derken Sunay meselesi ortaya geldi. Bemm düşuncem 'Hayır umut vorrr.eyelım' şeklındoydi. Genel Başkan da başta bu kanıyı paylaşıvordu. Konunun nas>! günaeme getırıld'qın< oğrenemedım. Ancak o gune dek Genel Boşkanla aramızda hep mutabakat vardı.,. YARIN: Bozbeyli neden aday oldu? Gürler'e oy verme sorunu «13 mart günlü ortak grupta Görlere oy ver'p vermeme ışi tartışıldı Ben, 'Anayasada gizl'lık konusu vardır. Bu ilkeyı kullanırız, oy vermeyz Grupta da Gürler'e oy verme temayülü yo^tur Fsasen grup karısık. Bağlayıcı korar aiarak yenf bır mesele cıKarmayalırn' d"»d(m Mulk'ye cuntcsının gri'ptcki temsücıleri bcö'cıyîcı kcra'" alınmasmda dlretıvorlardı. Ben'm karşı cıkmcma roömen. bu konuda üc *&*. önerçje verMdi. Ücüncusünde bir temayul korcn ortnya ciktı Bu tutum beni rahatsız etti Cıktm ve "Ben oy kullamrım' dedım Kırıkoğlu'nun anlattıkları c... Anlaşmazlığımız Cumhurbaşkanı seçimînde su yüzüne çıktı. Daha öncesi de vardı elbette. Bana göre partinin organlarının tam anlamıyla işler haide tutulması gerekir. Organların yetkilerinl tam kullanmaları yatarıı olur Ben, bizimkilerin işlemediğini gördüm. Özeüikle müşavirlik müessesesl yanlış işlemeğe basladı. Her politikacı odur kl, tüm Istişareleri dışında, müstakilen hareket eder. İnönu böyiedir. Ben müşavirlerin sıkıntısını çok çektım. Tamamen sorumsuz kişiler oldukları icin rahatttlar... ! 19TJ j martındakl ı Cumhurbaşkanlığı ı seçimi j bunolımı ı CHP'ye ağır { biçimds ı yansıdı. i Ecevit, J parti içi • mücadeîesinde } buyük ı destek ! gördüğu 1 Genel ı Sekreteri ! Kırıkoğlu • ile ters ) duştü ve | Kırıkoğlu ı görevlnden { îstifa etti. , Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı UZMAN VARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. Teşkilötımıza sınavla sözleşmell uzmon yardımcısı alınacaktır. Sınava katılmak isteyenlerin. en az dort yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları. devlet memurları kanununun 48'nci maddesinde sözü gecen şartlara haiz olmaları ve 1.1.1980 tarihinde 35 yaşını doldurmamış bulunmaları gerekir. 2. Adaylar, adreslerinl ve sınava gırmek Istediklerl yobancı dillerını gösterir dilekcelerine nüfuz cuzdanı örneğini. askerlikle alakalan bulunmadığına daır belgeyl, öğrenim belgelerını, kendi elyazıları ile hal tercümelerin* ve yenl çekılmış fotoğrafîarmı ekleyerek 2 4.1980 günu akşamına kadar, «Devlet Pianiaıra Teskıiâtı Bakanlıkiar Ankarat adresıne intikal ettırmış olmatarı veya hizzat Personel Subes.1 Müdüriüğüne mürocaat etmeleri aerekmektedır 3. Yarışma sınavı 4 nisan 1980 gunü Ankara'da yapılacaktır. Sırtav yerini öğrenmek ve sınava girlş kartı almak için ilgililer sınav gününden asgarl bır gün önce Devlet Planlama Teşkilâtı Personel Subesl Müdürluğüne müraccat edeceklerdir. 4. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlö olarak 'kl merhalede yapılır. Yazılı sınav. 1 Yüksek Matematık ve İstatistik. 2 Genel iktısat ve Planlama konuları, 3 Yabancı Dil konuları ile, 4 Adaylarca secilıp dilekçelerinde gösterilmek üzere: a İktısat ve Maiiye. b Sosyolojl ve Sosyal Politika. c Hukuk. d Mühendisllk İhtisas dalları konularından birini ihtıva eder, sözlu sınavo, yazıh sınavı başaranlar almır. 5. Bu duyurudan önce yapılmış olan muracaatlar aözönüne almmıyacaktır. .; • •• iıiFM|ll|l|]|fflW^B • • ' İIİI^HHHHMBB ! «Mülkıye cuntasının dovranışını başlangıçta hizıpcılik oıorak değerlendirmiştirn. Ta kl Sunay meselesi ortaya cıkıp. cunta bunu savunana kador... «Bu durum olayları alevlendırdı. Beriim grup karanna karşı çıktığım söyleniyordu. Ben İse susmayı tercıh ettım. Gurler'le anlaşmış oldu<ia «öyl'ivorlardı Ecevit'le anlaşmıştık.. c... Cumhurbaşkanı seçimi olaymda Bülent Ecevlfle karar verdik: Olayın içine gırmeyeceğiz, kimseye umut vermeyeceğiz... «Seçimın başlamasından iki ay kadar evveldi. Bir gün, Başbakan Ferit Melen'den bır telefon geldi. Bana, özel olarak görüşmek istediğinl ve mümkünse bu isteğin dahi duyulmamasını söyledl. Tam bir gizlilik rica edlyordu. Bir araba gönderdi. Kalktım, Başbakanlığa gittim. Geldiğımde, Başbakanlığın. sokağının bile boşaltılmış olduğunu gördüm. Görüşmemizde. Melen bana. «Gürler'in Silahlı Kuvvetlerin başından ayrılması mahzurlu görüldü. Sunay'ın süresinin uzatılması üzerinde duruldu. Ne dersiniz?» diye sordu. Bizden önce, Demirel'le görüşüp görüşmediğini sordum, «Hayın» dedi. Ben de şu karşılığı verdım: «Bizım bu konuda etkill olmak İcin, önce Millet Meclislndekl sayımız müsait değil. Demirel ile görüşün. Sizin İcin de. blzim icin de önemli bu...» Melen, tOnunla da görüşeceğim. Ama sizi esklden berl tanırım. Beni yanlış anlamayın. bir telkinde bulunmuyorum. Ama, partiler ne düşünüyorlar, öğrenmek de bir Başbakan olarak hakkımdır» dedi. «Elbette» dedlm. O. «Ama tekrar edlyorum. Bir şey istemiyorum sizden, benimki8i blr temayül tesbitidir» diye ekledl. Ben de, «Blzim temayülümüz, bu konuda tarafsızlığımızı korumak, hlç kimseye herhangl blr umut vermemektir. Söylediklerlnizl Genel Başkana iletmek durumundayım» karşılığını verdim. Melen, «Tabii» dedi. «Yalnız gizJ kalsın. mahremiyetini rica ediyorum...» «Ben görüşmemizi Ecevit'e duyurdum, Melen'ln söyledlklerlnl anlattım... İkimiz, üzerinde Ve istifa fSunay formülü biîınen şekilde suya düşüp CHP, Muhittin Taylan'ı adoy gösterınco, parS lıderleri bu eğilimi bildirmek icin Köşke cıktılar. Görüşmede. Sunay Ecevit'e. benim Faruk Gürler'e söz verdığımı, ayrıca sola temayuüu olduğumu söylemış, ötekı liderlerin önünde... Genel Başkan bundan çok rahatsız olmuştu, üzgün bir şekilde dondü ve Cumhurbaşkantnın sözîerini bana, ifetti. Ben de, 'Bu konuda sıze benden açık bono Kamuoyu önunde bu iddıayı açıkca yalanlayabilırsmiz... Solctı olduğuma gelince, onun kanaati umurumda blle değil...' dedim. Genel Başkanı bu rahatlattı. Söylediklerimj Demirel ve Feyzioğlu'na duyurdu. «Ancak bu arada olaylar öylesine karıştı ki, Genel Sekreterlikten ayrılmak istediğiml Ecevit'e bildirdım. O. 'Aldırma, Parti Meclısınde sen blr yumuşak konuşma yaparsın, ben bır yumuşak konuşma yaparım geçer gider* dedi. Ben bu teklıfi kabuF ettım. Ne var kı Gene' Başkanın Izmir seyahati sırasında özgör İnsan Dergisindekl, aleylvmdeki o ünlö yazı çıktı. Genel Başkanla görüştüm. Bana göre uç şık vardı: Ya Parti Meclısınde sonuna dek tartışılır, ya güven oylamasına gidilir, ya da İstifa ederim. Olanları Merkez Yönetim Kuruluna da anlattım ve gerekce göstermeksizin Genel Sekreterükten istifa ettim...» «Hava Kuvvetleri Komutanı Batur'un konutuna giderken, arabada yıne takrarladım: 'Ağrımayan dişimize kerpeten vurmayalım. Rahatız..." Birbirinın aynı komutan konutlar( ıçınde o gün, Hava Kuvvetleri Komutanınınkinı güc bulduk. Evde Faruk Gürler, tum Kuvvet Ko mt'tanlan, Genelkurmay ikincl Başkanı, Millı Savunma Bakanliğı Müsteşarı ve Jandarma Genel Komutanı vardı... önce Gürler söz aidı. Yüzeysel bir şekilde memleket panoraması çfzdi. Komutanlarla siyasl partiler arasındakı diyalog noksanlığından sözettl ve Cumhurbaşkanlığı meselesine temas etti. Ona göre secilecek Cumhurbaşkanı bir 'Yassıada artığı' olmamalıydı. Dosyalı olmamalıydı. Fizik gücü yerinde olmalıydı. Ve ceşitll müesseselerin rahatlıklo kabul ©deceği blr odam olmalıydı... Bu düşüncelerinl töm komutanlar onaylıyorlardı. Oral'ın otomobîlinde konuşulanlar «Görüşmeden çıktıktan sonra, Hüdal Oral' ın arabası içinde bır ön değeriendirme yaptık. Ecevit memnundu. Gürler'in adaylığını koymayacağı kanısmdaydı. Bunun için memnundu. «Ben aynı kanıda olmadığımı söyledım. 'Adı geçen adayların hepsini reddetti, ortada yalnız kendisi kaldı. Bu bende, Cumhurbaşkanlığına kendinın talip olduğu izlenımını doğurdu' dedim. Genel Başkan. bu düşünceml paylaşmadığını tekrarladı. Ben de şunu sövledim: 'Eğer böyle olmasaydı. bu dramatik toplantıya gerek yoktu. Amaçları, Gürler'in adaylığını duyurmak ve blr diyalog kurmaktır. Lütfen Demirel'den randevu alınız, arkadaşlarımız da, mesela Bekata. gidip havasını alsın Demirel'in, randevu buna göro tesplt edilsin..* «Ecevlt bu önerîyi kabul etti... Ancak (Basın: A6401) 1736 ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ord. Prof. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU Sıkıyönetimden şikâyet cBu arada, Görter bu noktaya gelmeden evvel, seçimlerin mutlaka yapılacağmı söyledl. AİLENİN ÇİLESİ: BOŞANMA Yalnız hukukçuların, aydınların değil, mutlu ya da mutsuz herkesin okuması gereken kltap 372 sayfa 50 lira Isteme adresl: Çağdaş Yayınları Türkocağı cad. No: 3941 Cağaloğiu Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog