Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURİYET 29 MART 1980 POÜJİKA Ölüm de VE ÖTESİ Var MEHMED KEMAL EKONOMI/TICARE1 \ Cumhuriyet EKONO.Mİ SERVISİ Zulüm de Bizim memlekette sanatçının başma gelenler pişmiş tavuğun başma gelmez. Pişmiş tavuğıın başma daha ne gelecek? diyeceksiniz, Ne gelmesin ki, piştikten sonra diderler pilavın içine korlar, çerkez tavuğu yaparlar. derisiyle irisini karıştınp yuttururlar. Pişmiş tavuğun derdi, sıcak sud a haşlanmayla bitmez. Sanatçı da öyledir, Hadi, şairler çok çekmiştir diyelim. Ya hikâyeciler, romancüar, onlar da çekmemiş midir? Uzaklardan değil, yakmlardan alayım. Sait Faik ki, siyasetten ödü kopar, hastalık gibi kaçardı. Bakm, neler anlatıyor: «... Medarı Maişet adlı bir hikâye kitabı çıkarmıştım. Hayatı toz pembe gönnüyorum diye mahkemeye verildim. Üç. beş kuruş kazanalım derken iki bin lira mahkeme parası ödedim, üzüntüsü de caba. Kahramarslarım rahat etmek için hapise giriyorlardı. Bütün sobep bu» «... Kestanoci Dostum diye bir hikâye yazmıştım. Orada çocuğun mangalına tekme vuruluyordu. Ertesj gün polisten çağırchlar ve kestanecinin mangalına tekme vuranı sordular. Belki bir bekçi vurmuştur, dedim.» Sait Faik'e komünist diyemezlerdi. Ama yazılarından tedirgin olduklan belli. Biraz sıkıştınrsak, korkar toz pembe öyküler yazar cUy© üstune varırlardL Yaşar Kemal de başına gelenler arasında şunlan anlatır. «... Şu benim roman Ince Memed var ya, niye komünist kitabı imiş biliyor musunuz? Ben Memed sözcüğünü yazarken (H) harfini yazmamışım bir, bir de ardma (T) yerine (D) harfini koymuşum.» «Bir gün son yirmi yılda bana yapılan zulmü yazacak olsam insanlık gerçekten insanhğından utantr. Bana son sekiz ayda yapılanlar azgelişmiş bir ülkede bir yazara neler yapılabileceğini göstermek bakımından iîginçtir. Mayıs ayında sorgusuz sualsiz tutuklandım. Bir ay yattım, sonra hiç bir şey söylemeden bıraktılar. Ben hapisten çıktıktan birkaç gün sonra onsekiz aya mahkum oldum. Bir çeviriden ötürü. Hiç bir siyasal eyleme kanşmamış karımı en gülünç, en saçma iddianame ile dört ay yatırdılar. Türk egemen çevrelerinin kanunları benim lehime işlemiyor.» Şair Arif Damar'ın başına gelenler daha başka. Ünlü «51 tutuklaması»nda içeri giriyor. İfade al, ifade ver iki yıl sürüyor. Arif Damar'ın ağzmdan arkadaşlan için tek laf alamadıklan gibi, Arif Damar da: «Beni ne diye içerde tutuyorsunuz?» diye sormuyor. iki buçuk yıl yattıktan sonra artık çıkması gerekiyor. Zaten verecekleri ceza da iki buçuk yılı aşkın değildir. Ama şair, yargıç karşısmda bir gun olsun direnip: «Beni salm, günüm doldu» demiyor, Arkadaşlan bu haline şaşıyorlar. «Tahliyeni istesene!..» İstemiyor, susuyor. «Tahliyeni istesene!..» Şair hiç oralı olmuyor. Ancak. onlar bıraktıklan zaman çıkıyor dışarı. Yıllar sonrası arkadaşlan soruyorlar: «Yahu. ne diye günün dolduğu halde tahliyeni istemedin?..» Arif, şairce gülen gözleriyle bakıyor: «Ne yapacaktım dışarda?» diye soruyor. «Dışarı çıksam, faşizm dışarda kol geziyordu. Bir bahane bulup gene beni içeri sokacaklardı. Dışan çıksam, eşim dostum hep içerde idi, ben yalniz kalacaktım. Dışan çıksam, ne iş vardı, na güç... Ekmek, aş aslan ağzındaydı. Hiç olmazsa içerde, ustanın dediği gibi, namluda yatan bir kurşun gibi duruyordum.» Zulüm de türlü türlüdür. Arif Damar. o günleri anarken. «İrkildim özgürlükten», der. «Gerı geri gitti ayaklanm.» Arif Damar, dışan çıktıktan sonra da uzun yıllar yaşamın tadmı süremedi. Iş buldu sürdüler, işportacılık etti, kovaladılar. Çilesi, dışan çıktığında da bitraiyördu. Bir gün Şevki Akşit'le karşılaşıyorlar. Akşit soruyor: «Arif, yeni şiirler var mı?..» «Elbette. dolu» «Okusana...» Hem yürüyorîar, hem şair okuyor. Zaman nasıl geçiyor biîemez oîuyorlar. Akşit gene soruyor: «Yahu, saat kaç?..» Saata bakıyorlar. vakit ögleyi çoktan geçmiştir. «Yemok yedin mi?..» «Yemedim, sen?..» «Ben sabahleyin biraz fazla atıştırmıştım, karnım tok.» «Öyleyse. ben yemeğimj yiyeyim bari» diyor şair. Parkta, b i r bankın üstüne oturuyorlar. Arif Damar, cebindcn birkaç dilim kuru ekmek. birkaç zeytin taııesı çıkanyor. Öğle yemeğini öğlesini yemiş oiuyor. Şair ağzını silerken mınldanıyor: Ta Sivas'tan çorbasını Uzattı bir hasta yattığı yerden Uzatılan çorba gibi söz Arif Damar'a dayandığından «Ölüm Yok Ki» adlı şiir kitabı üstünde de durmalı... Bugünlerde kitap çıkarma da, kitap yazma da aslanm ağzında... Kağıt parası. basımevi. işçilik. cilt. dağıtım. klişe... Altmın miskalle tartıldıgı gibi tartüıyor. Kitaptan birkaç dizeyi buraya almak isterim: Yaprak öiür daldan düşünce Bahk sudan çıkınca O ölmez Oimez o Düşünden caymadıkça Serçeler yagmurda der ki Ölüm yok ki Ölüm yok ki Kimine göre ölüm var. kimine göre öîumsüzlük. Arif Damar'ın hapse girdiği yaştaki gençlerimiz ölümle ölümsüzlüğün trapezi üzerinde yürüyorîar. Ülkemiz «hapisane oldu» diyenler yerden goğ e haklı. Her gün yuzlerce gencin sorgusuz, yanıtsız içerlere ahndığını işitiyoruz. Yargılamalann, yargılanmalann yerini sokak Ölümleri aldı. Bütün bunlar sosyal adaleti. fırsat eşitliğini. ekonomik dağılımı kıvıramayan taşr a politikacısmın. faşizmi kolay sanmasmdan kaynaklamyor. Çağımızda faşizmi gerçekleştirmek. bilinmiyor ki. sosyal izmj benimsemeden daha güçtür. Tıpkı yargmın. sokak öldürmelerinden daha güç olduğu gibi.. Tek parti diye kmadığımız dönera var ya. o bile, yargıiamadan adama kıymazdı, Günümüzde yargı güç, ölüm kolay gibi görunüyor... Ingiltere'de Thatcher bütçesi yaygın eleştirilere konu oiuyor (Cumhuriyet Ekonomi Servlsl) İngiltere'de Muhafazakâr Parti hükümetinin önceki gün açıklanan iddialı «ke mer sıkma» bütçesi yaygın eleştirüere konu olmakta, «enf lâsyonla savaş» ve «ekonomiyl kurtarma» sloganları ardında çalışan sınıfların ezilmek Isten diği ileri sürülmektedir. Bayan Thatcher'in Maliye Ba kanı Sir G. Howe tarafından açıklanan butçe tasarısında ic M, sigara, petrol vergilerinin artırılması ve kamu harcamalarının büyük ölçüde kısıtlanması öngörülmektedir. Daha önce 7.7 milyor der lar kisıtlanmış bulunan kamu harcamaları yeniden 3.3 rroflyar dolar azaltılırken para arzının da sınırlandırılması. buna karşılık savunma ve iç güvenlik giderlerinin yüzde 2 artırıiması istenmöktedir. Savunma ve iç güvenlik harcamolarındaki artışları ffnanse etmek için Ulusal Sağlık Sigortası kapsamındaki ilaç ücretlerine zam getirilmesl ise yoğun tep kilere nedon olmuştur. İngiltere ekonomisini, kimilerinin bir deha saydığı Iktisatçı Miiton Friedman'm cLiberalleştirilme» önerileri doğrultusunda «yirmi yıldır yaşadığı buna lımdan» kurtarmayı amaçlayan Bayan Thatcher hükümetinin on bir ay önce iktidara gelme sinden bu yana enflasyon iki katına çıkmış, faiz oranlan kor kunç düzeylere tırmanmış, dış ticaret açığı hızla büyümüş ve üike çapında grevler yaygm laşırken sınal üretlmdo önem ii düşuşler gözlenmlştlr. İş Bankası raporuna göre 1979 yılında sanayi ve tarım kesimleri geriEedi ANKARA, IANKA) Türkiye İ9 Bankası Genel Kurulu raporunda 1979 yılında ekonominin genel durumu değerlendirilirken 1978 yılındakinin aksine, tanm ve sanayi kesimindeki reel büyumenin 1979 yilmda geriledigi belirtilmiştir. Türkiye tş Bankası'nın 56'ncı hesap yılı Yönetim Kuruîu raporunda, sanayi kesiml hasılasmın cart fiyatlarla 1978 yılmdaki yüzde 73'lük artışa karşılık, 1979'da yüzde 75,6 oranmda bir büyüme gösterdiğinin tahmin edildiği belirtilmiş, buna karşjn reel geîişmenin geriledigi kaydedilmiştir. Sanayi kesiminde, cari hasılasında, cari fiyatlarla meydana gelen aşm büyumenin «satıcı piyasası koşullannda smai ürün fiyatlannda kaydedilen önemli artışlardan ileri geldiği» belirtilen raporda, bu konuda şu görüşîere yer verilmiştir: «Bu kesimde reel olarak ise 1978'deki yüzde 3,7'lik büyumenin aksine yüzde 2,9'Iuk bir gerileme kaydedilmiştir. Sanayi kesimi içinde alan alt sektörlerden ensrji sektörunde 1978'den dalia yavaş bir real gelişme izlenirken, madencilik ve imalat sanayi kesimlerinde gerileme olduğu görülmekte ve bu arada kesim içinde en Önemli paya sahip bulunan imalat sanayiindeki gerilemenin yuzde 3,6 dolaymda olduğu hesaplanmaktadır. Smai üretimde meydana gelen gerileme Ozellikie süre gelen dışalım alcsamalan ve enerü darboğazı i!e çok yakmdan ilgili olup bunun vanısıra son yülarda yatmmlarda ^örülen durakîama da sınai üretimi olumsuz yönde etkilemiş bukmmaktadir.» T. Iş Bankası raporunda, cari fiyatlarla 1978'de yuzde 37.6 oranmda artan tanm kesimi hasılasınm 1979'da yüzde 46,4 oranmda bir buyüme gösterdiği. ancak tanm kesimi reel hasılasınm 1978'deki yüzde 2.8'Iik artışın altmda ve yüzde 19'luk bir gelişme knydettiği belirtilmiştir. İnşaat kesimi hasılasınm cari fiyatlarla 1978'deki yüzde 52'lik artışın biraz üzerinde gerçekleşerek yüzde 52,8 olarak belirdiği, sabit tiyatlarla bu gellşmenin ise 1978'de yüzde 4,1 iken 3979'da yüzdo 2.6'ya düştüğü kaydedilen raporda hizmetler kesiminde sabit fiyatlarla 1978'de yüzde 4,1 olan geîişmenin geçen yıl yüzde 2.2'ye indiği belirtilmekte ve sonuç olarak şu göruşlere yer veriîmektedir. «Ahnan çeşitli îstikrar önlemlerino karşın Turk ekonomisi Î979 yılında da dengeye kavuşturulamamış tır. Dışsatım ve dış fmansman yonünden yeterli gehşmeîcrin sağlanaı.maması yanında, petrol fiyatîanndaki surekîi artışlar sonucu. nammadde ve ara mallannda karşüaşılan yetersizlikler smai üretimin istenilen düzeye çıkanlmasma olanak vermemiş, enerji sorunu giderek ağırhğını arttırarak, dışalım geçen yılın aksine genişlemekle beraber, köken fiyatlarındaki artışların da etkisiyle ekonominin gereksinimlerinin altmda kalmıştır.» SENDIKA Pera Palas'ta anlaçma # Pera Palas Otell'nde gectiğimiz yıl 27 haziranda başlıyan grev taraflann anlaşmaya varmaları üzerine önümüzdeki pazartesl günü sorra erecektir. DİSK'e bağlı Oleyis Sendikası iie işveren arasında uzun bir aradan sonra başlatılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmış tır. Henüz toplu sözleşme haline getirilmeyen ilk protokol an laşmasına göre işveren grevde geçen süre için her işçiye 40' ar bin lira net ucret ödeyecektir. Grev öncesi bugünkü asga rl ücret altında kalan ücretler asgari ücrete çıkartılırken, bütün ücretiere aynı oranda bir zam yapılrmş, yeni gelinen üc retler üzerinde ayrıca 5000'er lira ek zam sağlanmıştır. İkin ci yıl zammı ise seyyalen 7000 lira olarak saptanmış, her işçiye 100 lira kıdem zammı, 4'er ay ikramiye gibi ççeşitli sos yal haklar alınmıştır. TARIM KREDI KOOPERATIFLER BANKACILIK YAPMASÎ İSTENDİ ANKARA (a.a.) Tanm Kredl Kooperatifleri Merkez Birliğl Genel Müdürü Mehmet Oönen, «Kooperatiîln çlftçinin Ihtiyacmı karşılayacak mall kaynaklardan yoksun olduğunu» bildlrmiş, cTanm Kredl Kooperatlflerinln Batı ülkelerinde olduğu gibi bankqcılık görevlni de yapmasını» istemiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birllği Genel Müdürü Gönen, Kooperatifin çahşmalan konusunda AnadoSu Ajansı mu habirinin sorularını cevaplandırırken, fCiftcilerin ellerindekl paraların gereğl gibi değerlendirilmediğini. bu paraların faali yete geçlrilerek sermaya blrlkimi yoiuna gidılmesi gerektığin!» söylemiştir. Gönen «Kooperatife Maliye Bakanlığı tarafından mevduat toplama yetkisl verıîd'ği takdirde, Türk cîftÇislnin çjerçek ihtiyacını karşılayacak ve yatırımlara yönelebiieceğiz» şeklinde konuşmuştur. KÜÇÜK İLÂNLAR.. KÜÇÜK İLÂNLAR.. KÜÇÜK İLÂNLAR.. KÜÇÜK (LÂNLAR.. Kitabın gerçek emekçisi DÖNEM yayın dağıtım pazarlama açıldı TOm kltqp!0n bukıblleceöinlz yokm doetunuz. Törklye'nin her yerine ve yurt dışına (önceden ücreti gönderilmek şortıyto) Indirimlj gönderilir. r: Adres: Behçet Herdem, Dönem Dağıtım Yayın Pazarlama, Nuruosmaniye Cad. Atasaray Han No: 37/10 Cağaloğlu İSTANBUL •< Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. İhsan ACİYAN • S1NIRLI SORUMLU AKKENT SOSYAL SİGORTALILAR YAPI KOOPERATİFl OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISİ Sınırlı Sorumlu AKKENT S.S. Konut Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurul toplanttsı 19 nisan 1980 cumartesl günü saat 13.00'de Sirkeci ibni Kemal Cad. No: 33 (Vergi Dairesi karşısı, büfenin üstunde) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 nisan 1980 tarihinde cumartesi aünü ikincl toplantı aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurul gundemi aşağıya cıkarılmıştır. Tüm üyelerimizin toplantıda hazır bu lunmalarını önemle rica ederız. YÖNETİM KURULU G 0 N D E M : 1 Açılış ve saygı duruşu 2 Divan heyetl seclm! 3 Faaliyet raporunun o« ku/ıması 4 Mcrli raporun sunuluşu 5 Denetleme Kurulunun raporu 6 Ibro 7 öneriler 8 Yönetim Kurulu seçlmi 9 Dilek ve kapanış. • İETT kartımt ve şebekemi kaybettim. Hükümsüzdur. NllgÜT» ERGİL • Nufıre oüzdanım», Karta! Işçi Bulma Kurumu'nun müracaat kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Soml SOLAK •• İETT karumı kaybettim. Hükümsüzdür. Tomer TOPLU •• İETT ve şebekemi koy bettim. Hükümsüzdür. Cüneyt MERALBAYSAL • İETT ve şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür, Ahmet SURLUER • İETT kartımı kaybettim. Hükümsüzdür/ önder TOSUN • Eflani nüfusundan aldığım nüfus kâğıdımı kaybettim. Hükümsüzdür. Şerafettin YILDIR1M BUGÜN SAAT 2V DE MIYATRO VATANDAŞ TİYATROSU VATAN YAHUT MEMLEKET Yöneten: MÜJDAT VETERÎNER HEKİMLERİ BSRÜĞİ: «DEVLETlN KREDİ OLANAKLARI GÜÇLÜDEN YANA ÇAUŞIYOR>v ANKARA, (ANKA) Türk Ve teriner Hekimleri Birliğl Merkez Konseyi Başkanı ve Konya CHP milletveklli Yücel Akıncı imzası ile yayınlanan «Et ve Sorunları» adlı bir raporda, devletin tum kredi ve finansman olanaklarının güçlüden ya na calıştığı bildirilmiştir. Raporda, Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerin hayvancılık sektörüne tek elden akta rıiması icin bir an önce ayn bir hayvancıılk bakanlığı kurul ması İstenmişlir. Yüce! Akıncı imzası i!e yayınlancn rcporda, Zıraat Ban kası kanalıyla hayvancılığa yö nelık verilen krediierin, doğru dan doğruya krediyi alacak kişi nin veya grubun verebileceği güvenceye bağlı olduğu hatırla tıimış, «Diğer bir ifade ils hayvancılık yapan kişi ekonomik bakımdan yeterince güçlu dep ise yeterli krediyi. sağlaya mamaktadır. Devletin bütun kre di ve finansman olanaklan güc iüden yana çalışmaktadır» denilmıştir. «Et ve Sorunları» ko nulu raporda daha sonra şu gö rüşlere yer verilmiştir: « Ziraat Bankası dışında Gıda Tarım ve Hayvancıiık Ba kaniığına bağlı çeşitli kuruluşlar, şeker şirketi gibi kuruluşlar tarafından da çeşitli amac laria kredi uygulaması yapılmaktadır. Bu krediler de Ziraat Bankası kredüerinde olduğu gi bi, güçlüden yana çalışmaktcdır. Kredinin tek eiden hayvan cılık sektörüna aktarılabilmesi icin bir hayvancılık bakanlığı kurulmalıdır.» İzsal'da grev • DİSK'e bağiı Maden iş Sendikası dün başlattığı 665 İş çinin calıştığı İZSAL grevi ile MESS'e bağlı işyerlerindeki grev sayısını 52'ye çıkartmıştır. Böylece MESS Maden İş uyuşmazlık kapsamındaki toptam işçi sayısının yuklaşık ya rısı oian 15 bin civarında işçi greve gitmiştir. Maden İş dün ayrıca MESS dışında bir işyeri olan ve yaklaşık 1000 işcinin caiıştığn Pancar Motor Fabrikasında da grev başlatmtştır. GEZEN Harbiye Kenter Tiyatrosunda 46 35 89 47 36 34 Garanti Bankası'nda uyuşmazhk •' DİSK'e bağlı BankSen Sendikası ile Garanti Bankası işvereni toplu sözieşmenin bazı maddelerinin uygulanması ve sendikanın Istediği ek bir protokolün imzalanmaması nedeni ile uyuşmazlığa düşmüşlerdir. Uyuşmazlığın iş yerlerinde huzursuzluğa neden olduğu ve yaklaşık 4000 işçıyi kapsıyan 275 işyerindeki uyuşmazlık sonucunda çok sayıda işçinin hastalık gerekçesı ile viziteye çıktığı öğrenilmiştir. BankSen yetkililerinln verdıkleri bilgiye göre geçen vilın 12. ayında imzalanan sözieşmenin 7 maddesinin uygulanmasında uyuşmazlığa düşü! müştur. özellikle kadrolar, nakil atamalan gibi konulann ağırlık kazandığı uyuşmazlık halen Uzlaştırma Kurulundadır ve büyük olasılıkla bu nedenle greve gidilebilecektir. Bu arada enflasyon nedeni ile 12. ayda imzalanan sözieşmenin getırdıği hakların yetersiz kaldığını savunan sendika yönetimi, 3500'er liralık ek bir zam istemiştir. Ek zam isteğlnin bir protokolle çözüme bağlanması beklenmektedir. Son üç gün 5 nisandan itibaren Ankara Çankaya Sinemasında îsim Tashihi • Üsküdar Asliye 3. Hukuk hakimliğinin 1980/187 e sas, 1980/113 kararı ile 26/ 3/980 tarihinde Cavat olan ismim Cevat olarak değiştiril miştir. Cevat MENTEŞ Satılık Sahibinden 1975 1303 model Wolkswagen 65 50 51 SAT1LIK komple modern OFSET Film Tesisi 1. KHmsch, Auto • Super • Vertikal Kamera (50X501 2. Colerex, Honn Hahn Agrandlzör (18X24) 4 Oblek. 3. Sixtan, Kontak Şase. 4. Termostatlu Banyo kuveti (Avr.) 5. Retuş küvet! (Avr.) 6. Densitometre (Soniscop) 7. Farb Opter (Herrmonn) & Agfa • Gevaert (Gevaprooff) 9. Kurutma Oolabı. 10. Klimsch Pertorex. 11. Retuş masaları. 12. Dlğer teferruatiyle. Tel.: 26 33 47 ACELE Satılık Arsa îstanbul Gaziosmanpaşa Taya Kadın Köyu Soguksu Deresi mevkiinde Edirnekapı'ya minibüsle 45 dakika, asfalta 150 metre mesafede mustakil tapulu (880 m2). İhtiyaç üzerine çok acele satüıktır. Müracaafc Orhan Tuna Tel. ı 24 19 58 Satılık Arsa Gebze'ye 5 kilometre uzaklıkto Çayırova'da Pimaş'm arkasında O. Kemal Mahallesind© satılık arsa. Müracaat. Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad. No: 36 • İETT kartımı ve şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. HÜLYA ÇAKALIR • İETT kartımı, şebekeml, karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. FATİH CELEBİ • İETT kartımı, şebekeml, karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. AHMET KURT Sanayicüer, dövîz devlrlenraln TUD'den geçirilmesi kararını oîumSu buldu Cumhuriyet Ekonomi Servlsi Sanayicilenn dışsatımdan sağladıkları dövizlerin yüzde 50'sini «ilışki belgesi» ile diğer sanayicilere ya da dışaiımcılara kullandırma yönteminin Teşvik ve Uygulama Dairesi'nce «koşula» bağianması «olumlu» karşılanmıştır. Bir İSO yetkilisı, «Sanayiın karşılaştığı darboğazları gıdermek amacıyla getirıien dövız kullan dırma sistemi, giderek yaygın laştırılmıştır. Bu arcda ilgiii ilgisiz hemen her isteyene «ilişki belgesi» verildiği tesbit edil miş, konu önceiikle Odamız yönetiminde ele alınmıştır. Ge rekli düzenlemenin Başbakanlığa bağh Teşvik ve Uygulama Dairesî'nce yapılması, döviz kullandırmaya bazı şartlar getirilmesi yararlı olmuştur. Bu uygulama en azından Odaların şaibe altında kalmasını engelleyecektir» demiştir. SATILIK Fındıkzade'de 96 m2. daire satıhktır. Müracaat: 23 74 15 ¥ SANAYÎCİLERE AMPUL VE KÜTÜK DEMİR İTHAL İZNİ VERİLDl ANKARA, (ANKA) Sanayl ve Teknoloji Bakanlığı, piyasadaki ampul darlığını gidermek amacıyla ampul ithal edilmesîni bu arada sanayicilerln kendi üretımlerinde kullanmak üzere 100 bin tonluk kütük de mir itha! izninin verilmesini kararlaştırmıştır. Her iki olanaktan yararlanmak isteyen ithalat çı ve sanayiclierin, bugünden başlayarak 10 gün içinde Sana yi ve Teknoloji Bakanlığına baş vuımaları gerekmektedir. Konut Yapımcılarının Dikkatine Yalova'da Sahibinden Acele Satılık Arsa Ooğanın tum güzelliklerlne sahlp olan YALOVA C LİK KÖYÜ'nün hemen altında olup, asfalta 150 metre cep* hell ve deniz tarafında buiunan (20 DÖNÛM) arazi, her türlü konut yapımına elverlşlldlr. MÜRACAAT» M«tln Dlzer Tet: 20 97 03 SATILIK ARSA • Ayvatık Sanmsaklı Plajlarına yakın satıhktır. NOT: Oto İle defllştlrlllr. Tet: 25 47 09 / İZMİR 17 24 13 10 / AYVALIK 400 m2 arsa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog