Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET 28 MART 19$0 DOKUZ Bilgiç'in adaylığı (Baştarafı 1. Sayfada) lorok yakloşma gereğinin bilinoinde olduklarını bildirmiştir. OHP'de Ecevit'in başkanlıöında grup yöneticlieriyle bir değerlendirme toplantısı yapılırken, AP Grup Başkanvekili Ofluz Aygün, MHP Genel Başkanı Türkeş ve Grup Başkanvekil lerlyle görüşmüştür. Aygün, MSP yöneticileriyle asıl göruşmeyi bugün yapacaklarını öa bildirmiştir. BİLGİÇ'İN İSRARI Cumhurbaşkanı seçfml lle tjündeme gelen AP iç karışıklı0ı, Genel Başkan Yardımcısı Bilgiç'in adaylığı konusunda Isran sonucu yenl boyutlara tılaşmıştır. AP icindd Sadettin Bilgiç'l destekleyen parlamenterlerin Demirel'e ihsan Sabrl Çağlayangil'in adaylığı konusunda «erbest hareket olanağı tanımadıkları belirlenmiştir. Sadet tln Bilgic ve cevresl blr süre önce AP'nin bölünmesine yol açan Demokratik Parti olayını AP öst yönetimine hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı konusun da parti içi demokrasisinin işletiimesinl istedikleri öğrenilmiştir. AP çevrelerlnden edlnilen bllflllere göre 40 kadar parlamervter, bir DP deneyiminln yinelenebileceğini AP yöneticilerine üetmişlerdir. AP Genel Başkanı SOIeyman Demriel'in Devlet Bakanlığı seClml konusundaki tavırlarını değerlendiren bir parlamenter. «Bilgiç'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki direnmesinin AP Içinde Çağlayangü'e karşı olanları blr araya getirdiğini» söylemiş, cDemırel'in Çağlayangü'e kesin angaje olması, gruptaki rahatsızlığı giderek arttrmaktadır» demiştir. ÜÇÜNCÜ ADAY Demirel'e yakın çevreler Ise, Cumhurbaşkanı seciminin AP' de DP benzeri bir bölünmeye yol açmayacak biçimde sonuçionacağını belirtirken. AP Genel Başkanı'nın İhsan Sabri Çağlayangil ve Sadettin Bilkiç dışında bir aday üzerinde durulmasıno ilişkin parti ici ka* muoyu yoklaması yaptırdığı belirtilmektedir. Demirel'in üçüncü kişi olarak Cumhurbaşkanı adaylığı ICin lanse etmek istediği isimler arasında Şaban Karataş ve Sabit Osman Avcı'nın bulunduğu söylenmektedir. BİLGİÇ'İ DESTEKLEYENLER Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda SadettinBilgiç'in çev reslnde değişik gruplar oldug"u gözlenmektedir. Bunlar arasında Sadettin Bilgiç'in yakın çev resini oluşturan ve AP Içinde MHP ideolo|isinl temsil eden 20 kadar parlamenterin yanında, Içişleri Bakanı Mustafa Gülcügil hakkında soruşturma açılması için önerge veren 24 kadar milletvekilinin bulunduğu da edlnilen bilgiler arasındadır. Bu arada. partl Içl din gruplarından Nurculann Çağlayangü'e karşı oldukları için Bilgiç' in yanında yeraldıkları ifade edilmektedir. BİLGİÇ: cKARŞI ÇIKMAM» AP Genel Başkan Yardımcısı Sadettin Bilgiç, gazetecllerin adaylığı konusundaki sorularına, fKarşı çıkamam. Kişisel bir calışmam yok ama arkadaşlarımın bu çalışmalarından memnun olurum, şeref duyarım» de miştir. Bilgiç, «Resmi organlar dışında milletvekillerlnin kendi aralarında partl farkı gözetmok sizin temas kurmalarında fayda olabileceğini» belirtmiş, Derrirel'in adayının Çağlayangil olduğunu anımsatan bir gazeteciye ise, şu yanıtı vermiştir: «Benim de adayım o. Ben de şahsl oyumu ona verirlm. Demireı'in beni istemeyeceğini san mam. Bu konu yetkili kurullarımızda henüz konuşulmadı. Benim adaylığımdan haberim yok.» Başbakan ve AP Genel Başkanı Demirel, ortak grupta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı meselesinin rreşru zeminlerde ve Anayasanın koyduğu esaslara göre TBMM'nin çözeceğini söylemiş, «Çumhurbaşkanı kim seçilirse seçilsin ama acele seçilsin, denilerek, devletin en yüce makamının naehil kişilerin ellerine geçmesl düşünülemez» demiştir. Demirel şunları söylemlştir: «Cumhurbaşkanı seçiminde herkes kendi hür Iradesl ile reyinl kullanacaktır. Hiç kimsenin başkalarını lüzumsuz baskılar altına koymaya hakkı yok tur.» ECEVİT'İN KONUŞMASI CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partiici kamuoyu yoklamasında edindiği izleniml ve bu yoklamaya dayanarak yaptığı değerlendirmenin özünü, «CHP grubu, özellikle Türk toplumunun bugün bulunduğu aşamada, Cumhurbaşkanı sorunu na. bir parti sorunu gibi değil, hele parti içi bir sorun gibi hiç değil, önemli bir deviet ve rejim sorunu olarok yaklaşma ge reğinin bilinci fçindedir» şeklinde belirtmiştir. Ecevit. partisinin ortak grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı seçiminde sonuç almanın yalnızca CHP'nin elinde olmadığına değinmiş, AP grubunun ve yönetiminin niyetlerine erken bir teşhis koy rramakla birlikte, «gecikmeden verimli bir diyalog süreci içine girmelerini iyi niyetle beklediklerini» söylemiş, bazı gazeteler de çıkan söylentilerin tersine, hiçbir adaya veya olası adaya angaie olmadığını. teşvikçf olmadığını ve karşı çrkmadığını dilemiştir. Ecevit konuşmasını şöyle sürdürmüştün «Adaylık niyetlerinl grup uyelerimize olduğu gibi, bana da ihsas eden bazı arkadaşlarımız oldu. Ama, şu ana kadar kimse bana resmen aday olmaya karar verdim, diye birşey söylemedi. Bu durumda, yaptığım ilk eğillro yoklamasından sonra bile henüz herhangl blr kimseye cesaret verme hakkım veya olanağını kendimde görmüyorum.» MSP MSP Grup Başkanveklll Hasan Aksay da, Cumhurbaşkanlığı seciminin uzatılmasının ve yenl bir bunalım hallne getlrllmeslnin doğru olmadığını söylerriştlr. Türkiye, Yunanistan'ın blr süre önce yapıian deniz kurdu manevraları arasında Ege hava sahası üzerinde ihlalde bulunduğu iddiasıyla yaptığı protestoyu reddetmiştir. Yunanistan Büyükefçisi George Papulius önceki gün DışIşleri Genel Sekreteri Özdemir Yiğit'i ziyaret etmiş sözlü olarak protestoyu iletmiştir. Papulius Atina Fır bölgesine girecek askerl uçakların ucuş planlarını da önceden bildirmelerl gerektiğinl söylemiş, Yiğit ise. Uluslararası Sivil Havacılık örgütü'nün kurallarında böyle blr yükümlülüğün olmadığını. uluslararası hava sahasını hlcblr devletin hükümranlığında olmadığını belirterek protestonun reddedildiğinl söylemiştir. Yunanîstan'ın Ege hava sahası ile ilgili protestosu reddedildi DEMİREL (Baştarafı 1. Sayfada) ra blzlm için veriliyor değildir, verilen para Türkiye içindir.» CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit de, erteleme konusunda, «Biz bu konuda çok beklemeye alıştığınrız için yadırgamıyoruz» demiştir. ÖZAL'IN SÖZLERİ Paris'teki OECD toplantısına katılan Başbakanltk Müsteşarı ve DPT Müsteşar Vekfll Turgut Özal. dün Ankara'ya dönmüş ve «Karar sizin için sürprlz ml oldu?» yolundaki blr soru üzerine, «Beklenmedik bir şey diyemiyeceğim. Gitmeden önce benim de bazı endişelerim vardı» demiştir. Özal, ertelemeye siyasl blr nedenin yol açıp açmadığı yolundaki bir başka soruya da, «O beni alâkadar etmez. Ben 6adece paraya bakarım. Bize ertelemenin tamamiyle tekntk nedenlerden olduğu ifade edildi» karşılığını vermiştir. Başbakanlık Müsteşarı Kanada, Japonya, İsveç ve İsviçre'nin taah hütte bulunmadıklarını. ertelemeye sadece bu ülkelerin taahhütte bulunmamaiarını değil boşka nedenlerin de yolaçtığını söylemiştir. SORULAR VE YANITLAR Turgut Özal, daha sonra gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtlamıştır. Özal'a yöneltilen so* rular ve özal'ın yamtlan şöyledir: SORU Toplantının tarlhl lk| ay önceden biliniyordu. Erteleme Batılı ülkelerde bu konuda bir isteksizllk olduğunu göstermiyor mu? YANIT Bu hadiseler hep olmuştur. Geçen yıl da oldu. Üstelik iki kere oldu. BİR GAZETECİ Hayır efen dfm geçen yıtkl bir kere de olmuştu.. YANIT Bilmiyorum. Oldu ya da olmadı. Ama şu nokta önemlidir. SORU Söz konusu 4 ülke nisan ayındakl toplantıda kesin olarak taahhütte bulunacaklar mıdır? YANIT Evet söz verdller. Nisan ayında taahhütlerini bildirecekler. Nisan toplantısında herhangi bir güçlük cıkmasını beklemiyorum. Bundan sonra bir aksilik olacağını sanmıyorum. SORU Matthoefer'in ikincl kez de Atina üzerinden gelişi bir rastlantı mı? Bu yardımın dış siyasetle ilgili yönleri yok mu? YANIT O cevabı kendin ver. Ben o konulara bakmıyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında meseieler var. SORU Erteleme Matthoefer lle Ankara'da yapılacak görüşmeleri etkileyecek midir? YANIT Herhangi bir etklsi olmaz. SORU Erteleme ekonomik Istikrar paketinin başarı şansına nasıl etki yapacak? YANIT Gecikmenin ekonomik kararlann başarı şansına bir etkisi olmaz. • OLAYLARİN ARDINDAKİ GÖZLEM (Baştarafı 1. Soyfodtt) bt tutuklama kararı» bulunması, bu karara rağmen olaylara devam etmesi; ayrıca, bu oiayların kanıtlanması gerekiyordul Gazete, bu bilgiyl vererek, «hapisten kaçtıktan •onra eyiemlerl saptanamayan Abdi lpekçl'nin Katii zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın.» bu nedenle «teslim ol» çağrısı ile aranan 12 kişinin İçine alınmadığım lierl sürüyordu. Acaba, durum böyie miydi? Yok, hayır, değildl. öyleyse durum neydl? «Teslim ol» çağrısı ve buna bağlı silah kultanma Izni bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmelığe göre, bir ilin, Emniyet Müdürü ya da Jandarma ll Alay Komutanı, yasadaki tanıma uyan kaçak sanıklar hakkında Vaiiliğe bir yazı yazar. Bu yazıya, ne yapılması gerektiğlni de ekler. Bu yazı Valilikte incelenlr. Vall, bu başvuruyu. o da, ne yapılması gerektiğıni yazarak, İçIşleri Bakanlığına gönderir. İçişleh Bakanlığında, bu başvuruları inceleyip, Karara bağlayacak bir kurul bulunrnaktadır. «Teslim ol» çağrısından sonra «vur emri» ile izienecek sanıkları bu kurul saptamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu kurula doğrudan doğruya başvurabilmektedır. Şimdi bu bilgilerın ışığı altında Ağca olayını Inceleyelim: Ağca'nın durumu, «teslim ol» çağrısı ve «vur emrl» ile aranan 12 sanıktan hiç de farklı değildir. Buna rağmen, nedense, Ağca 12 kişilik listeye alınmamtştırl Ağca'nın cezaevinâen kaçtıktan sonra iki kişiyi daha öldürdüğü, devlet yetkililerince bilinmektedir. Örneğın bu cinayetler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bilinmektedir. Acaba, istanbul Emniyet Müdürlüğü, Ağca'nın «teslim ol» çağnsı ve «vur emri» ile aranması için gerekll başvuruda bulunmadı mı? Yok, Emniyet Müdürlüğü, bu başvuruyu yaptı da, İstanbul Valiiiği, İçişleri Bakanlığına konuyu iletmedi mi? Emniyet Müdürü va Valt, başvuruda bulundular da, içişleri Bakanlığındaki kurul, Ağca hakkında karar almadı, alamadı mı? Bu üç halde de ipekçi'nin katil sanığı Ağca'ya, ötekl sanıklara göre farklı, daha doğrusu «ayrıcalıklı» davranılmış olmuyor mu? Peki ya, İpekçi'nin gazetesi Milllyet'in bu Ronudakl üzerine vaztfeymiş gibi verdiği yanlış bilgiye ne diyeceksiniz? ilgili yasa ve yönetmeliğe göre, Ağca'ntn durumu, «teslim ol» çağrısına bağlı «vur emrıne» uymaktadır. Ancak Milliyet, «hapisten kaçtıktan sonra eyiemlerl saptanamayan Abdi İpekçi'nin katil zanltsı Mehmet Ali Ağca» diye, yetkililerin tanıdığı bu ayrıcalığa özür anyor.. Niçin acaba? Oysa, gazete. Milliyetl Milliyet yapan Genel Yayın Müdürlerl ve Başyazarı İpekçi cinayetini gereği gibi izlemiş olsa. Ağca'nın, Askeri Savcı tarafından, İki cinayet daha işlemekle suçlanacağını öğrenmiş olurdu. Sosyete dişçisınin cinayeti için çalıştırtlan keskin muhabirler, ve de «uzman gazeteciler», İpekçi cinayetinde, davayı adım adım izlemekte niçin kusur göster* mişlerdir? Evet, niçin acaba? Balgat katliamının bir sanığı İcin «vur emri» cıkanlır, bir MHP'li Bakanın Özel Kalem Mudurluğünde bulunmuş aynı davanın öteki sanığı İçin dosya açılmaz, Doğan öz'ün, Cevat Yurdakul'un. Ankara Bahçelievlerde evlerinde boğazlanan 7 TİP'li gencin katilleri İcin hazırlanması gereken dosyalar da unutulur. Niçin? Niçin? Devletin görevi. hangl suç ve hangi sanık söz konusu olursa olsun, bütün sanıkları canlı olarak ele geçirmektir. Öteki sanıklar gibi, Ağca'nın da sağ olarak eie geçmesı gerekmektedir. Bu sanıklar, sağ olarak ele geçmedikçe, arkalarındaki çeteleri ortaya cıkarmak olanaksızdır. Devletin görevi, adam öldürmek değil, clnayetlerin hesabını sormaktır. içişleri eski Bakanı İrfan özaydınlı, geçenlerde bana «Milliyet'in İpekçi cinayeti fle ilgili haberlerlnl okuyunca içim sızlıyor» dıyerek bu konudakl ilgislzlikten yakınıyordu. Bu ilgisizliği gördükçe benim de içlm sızlıyor. Evet, içim sızlayarak izllyorum haberleri) Basınımız, İpekçi cinayetine, şu «sosyete dişçlsi cl* nayeti» kadar yer ayırmamışsa, «basın ahlâkımız budur» diye susalım mı? Evet, ne yapaltm, susalım mı? Basın işverenlerl. ipekçi'nin katilini ihbar edene mllyonlarca lîra ödül vereceklerlni açıkladılar. Ve Askerl Savcının okuduğu esas hakkındakl görüşten öğrenlyoruz ki, Ağca, cezaevınden bir örgüt tarafından kaçırıidıktan sonra, gitmiş, kendisini ihbar edenleri öldürmüştür! Eğer böyleyse, Ağca'nın haber alma kaynakları polisinkinden, MİT'ten ve basınınkinden çok daha sağlam demektlrl Ne yapsak acaba? Ağca'yı blr gazeteye, «uzman gazetecl» niteliğl lle «muhabir» ml alsak? Hangisine. hangisine derslnlz? GERÇEK (Baştarafı 1. Sayfada) tlsl demokrasl kavramı üzerinde bile anlaşamamaktadır. Bu ortamda Cumhurbaşkanlığı kurumunu şu veya bu amaç için kullanmak heveslerinin parlamento çatısı içinde ve dışında etkin olduğu izlenmektedir. Gerçek böyleyken, Cumhurbaşkanı seçimi olayına eoyut bir tutumla yaklaşımın yararları da olmıyacaktır. İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan çok partili rejim deneyiminde Cumhurbaşkanları siyasal olayların birinci derecede Içinde olmuşiar; olumlu veya olumsuz davranışlanyla politikaya ağırlıklarını koymuşlardır. Ancak şimdi görevde bulunan Sayın Fahri Korutürk'ün bu konuda geçmişe oranla daha yansız ve özenli davrandığını söylemek. bir gerçeği dile getirmek sayılmalıdır. Türkiye, Cumhuriyet dönemlnin yainız en derin ekonomik bunalımını yaşamakla kalmıyor. Ekonomik bunalımın bir siyasal çıkmaza dönüşmesi tehlikesi de ortadadır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu ortamda, doğal nlteliğini aşarak Cumhurbaşkanlığı seçlmlerinin anlamı dışında bazı hesapların ve hesaplaşmalann çerçevesine girmektedir. Önümüzdeki günlerin bu bokımdan politika yaşamtna neler getireceğini şlmdiden söylemek kolay değildir. iricit Kütahya'da (Baştarafı 1. Sayfada) lan Osman Sezgin, Ali Rıza Seval, Salih Savan, İsmail Hakkı Yavuz. Mehmet Savak, İsmail Hakkı özkan, Ramazan Öztaş Soner Apaydın'dır. GİRESUN Keşapgücü'nün solcu taraftarlarının bulunduğu tribüne, stad dışından ateş açarak Musa öztürk, Mahmut Canikli ve Temel Tekel'i yaralayan. Seldeğirmenispor'un sağ cı taraftarlarından 5'i yakalanmış birinln arandığı bildirilmiş tir. •' Keşap'ta blr kolu sakat olan Dursun Özbay (47) öldürülmüş, olarak bulunmuş, soruş turmaya başlanmıştır. GAZİANTEP İstanbul Küçükayasofya'da dört gün önce cesedi bulunan İstanbul Tıp Fa kültesi öğrenclsi Hayri Özbay ile İktisat Fakültesi öğrencisi Mahmut Sebzeci'nin cenazelerl dün Gaziantep'te öğle namazından sonra törenle toprağa veril miştir. • Akbank'ın merkez ve Garajlar şubelerine önceki gece patlayıcı madde atılmış. hasar meydana qelmiştir. ANKARA Gülveren semtinde belediye çarşısı içinde bulunan Merkez Kırathanesine dün 11 sıralarında mezarlıktan ateş edılmiştir. Olayda öien ya da yaralanan olmamış, kırathanenin önünde bulunan iki otomobil hasara uğramıştır. Öte yandan, aynı saatlerde Keçiören Cevre Sağlık Koleji yakınında iki grup arasında çgtışma cıkmış, îkP kişi gözaltına alınmıştır. ADANA Mithatpaşa Mahallesinde önceki gece silahla taranan kahvehanede ölenlerin sayısı 2'ye yükselmiştir. Üç ayrı tabanca ile açılan ateş sırasında Mehmet Çeiik ölmüş, Bayram Ali Süt ile Ümit Taşkın da yaralanmıştı. Yaralılardan Süt. kaldırıldığı Tıp Fakültesi Numune Hastanesınde sabaha karşı can vermiştir. MERSİN Gülnar'ın Konuk köyü muhtarı Mehmet Ali Tuna yı gecen cumartesi günü Mersin'de bir kahvehanede otururken öldürdükleri saptanan «Kur tuluş» fraksiyonuna bağlı Hüseyin Ak. Üzeyir Ünal, Hıdır Uzun, Necati Şen ve Adem Ak, yakalandıkları ve mahkemece tutuklandıkiarı biidirilmiştir. TRABZON Silah kdçakCilığı yaptığı belirlenen bir şebekenin 3 elemanı 50 tabancoyla yokalanmıştır. Polis 47 AL 354 plâkalı otomobilde şüphe üzerine arama yapmış arama sonunda otomobilin gizH bölmelerine yerleştirilmiş Karadeniz yapısı 50 adet tabanca bulunmuştur. UŞAK Dsvlet Hastanesl bltlşiğindekl İbrahim Dönmeze ait «Dörtyol» eczanesini basan silahlı dört terörist üç kişiyl ağır biclmde yaralamıştır. Saat 17 sıralarında eczaneye glren teröristler eczanede çalışan Aynur Sözler ve Gülney Çağlayan ile müşteri Tuğrul Özmen'l ağır yaralayarak calıntı blr oto mobille kaçmışlardır. lETT'NİN MAVİ KARTLARI SATIŞA ÇIKARILDI İETT taşıtlannda geçeril olacak ve 1 nisan salı gününden Itibaren kullanılabilecek olan mavl kartların satışlanna dün başlanmıştır. İETT yetkililerl. mavi kartların 25 lira karşılığında Şişli'deki İETT Taşıtlar Dairesi Paso Servisinden temin edilebileceğlni belirterek, mavi kart almak Isteyenlerin beraberlerinde bir adet vesikalık fotoğraf getirmeleri gerektiğinl kaydetmişlerdir. Bu kartların eskiyince ya da yırtılınca değiştirilebileceğini ve kartın her ay değişecek kuponlarla geçerli olacağını bildiren yetkililer. bu kuponların sivil yolculara 300. öğrenci ve erlere 150 lira karşılığında satılacağını söylemişlerdir. Yolcular, mavi kart ile bir ay boyunca İETT taşıtlannda tetedikleri kadar seyahat edebileceklerdir. [a.a.) DEMİREL: ACELEYE GEREK YOK Yardımın (Baştarafı 1. Sayfada) şı OECD ülkeleri borçlarm bir kerede 1983 yılına kadar ertelenmesine karşı çıkmışlardır. Batı ülkelerinin büyük bölümü sadece 1980 yılında 700 milyon doları bulan devletten devlete borçlarm ertelenmesini savunmuşlardır. Ayrıca borc ertelemelerinin yardımlar gibi her yıl yeniden ele alınması gerektiğini bildirmişlerdir. Bunun dışında tutarı 1 milyar 800 milyon doları bulan garantisiz ticari borçlarm «blr s başka ödeme yöntemine» bağlanması konusunda uluslarara8i firmaların kendi ülkelerine baskı yaptığı bildirilmektedir. Bu nedenle borçlarm ertelenmesi önceki günkü toplantıda büyük tartışmalara yol açmış, Batı hükümetleri çok uluslu şirketlerin etkisinde kalarak, öncelikle yardımdan önce borçlarm bir plana bağlanması üzerinde durmuşlardır. Erteleme ile ilgili olarak Türkiye'ye yardım konsorsiyomunun harekete geçerek mayıs ayı ortaiarında borçlar için toplantı çağrısında bulunması olasılıklar arasındadır. Öte yandan, Türkiye'ye yardtmın 15 nisana bırakılması, Türkiye İMF ilişkilerine de dayanmaktadır. Batı ülkeleri yardım vermeden önce Türkiy© nin İMF ile anlaşmasını yeniden zorunlu görmektedirler. Bu nedenle İMF ile Türkiye arasında görüşmelerin 10 nisanda Türkiye'de başlaması kararlaştırılmıştır. Paris'te Turgut Özal ile İMF yetkilileri önceki gun İlk görüşmelerini yapmışlar ve Ankara'da 10 nisanda buluşmaK üzere ayrılmışlardır. Demirel Hükümetinln aldığı son ekonomik kararlara rağmen Batı ülkelerinin 20 gün sonraya olsa dahi yardımı ertelemeleri gerek kamuoyunda, ge rekse Türk heyetinde tam bir şaşkınlık yaratmıştır. Türkiye' ye yapılacak yardımın eşgüdü münü üstlenen F. Alman Maliye Bakanı Matthoefer, sürekll Paris'ten bilgi almıştır. Mattho efer ve OECD Genel Sekreteri Van Lennep bugün Ankara'da Demirel lle görüşmelerde bulunacak ve konu hakkında hükümete bllgi vereceklerdir. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bakanlar Kurulu'nun dün okşamki toplantısından sonra yapıian açıklamada, BağKur emeklilerine ayda 750 lira yakacak zammı verilmesinin kararlaştınldığı belirtilmış, Karadenlz piyasasının 31 mart günü aCilacağı ifade edılmiştir. Açıklamada ayrıca, OECD' nin Türkiye'ye yardım yapılmasma ilişkin kararının gözderj. geçirildiğl de belirtilmiştir. BağKur emeklilerine ayda 750 lîra yakacak zammı verilecek istanbul Üniversitesl Senatosu dün yaptığı toplantıda Danıştay'ın akademilerin fakülte kurmalarını iptal etmesi konusundaki kararın uygulanmaması üzerine yasal organlara baş vuruda bulunmayı kararlaştırmıştır. İstanbul Üniversitesl Rektörlüğü, önümüzdeki günlerde akademilerin. Danıştay'ın bu karanna uymasını sağlamak için yargı organlarına başvuracak^ tır. (a.a.) İ.Ü. Rektörlüğü fakülte kuran akademiler için yasa organlarına başvuracak Cumhuriyet Haber Merkezl Sürekll yağışlar yurdun birçok yerinde su baskınlarına yol acarken, Adana Ankara karayolu Adana'ya bağlı Pozantı IIcesl yakmlarındaki Şekerpınar ve çiftehavuz köprülerinin sel sularına kapılarak yıkılması sonucu dun akşam 19'dan itibaren ulaşıma kapanmıtşır. Sel sularının karayolu ve cev resini kaplaması uzerine 15 kilometrelik blr alan Içinde yüzlerce toşıt mahsur kalmıştır. AdanaAnkara yolunda 2 köprü yıkıldı, yüzlerce taşıt mahsur kaldı İstanbul Haber Servlsi Galatasaray Lisesi eski müdür lerinden Muhıttin Sandıkçıoğlu dün İstanbul'da ölmüştür. 1906 yılında İstanbul'da doğan Sandıkçıoğlu 1924 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1933 yıiın da da istanbul Üniversitesl Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştlr. 1945 yıiında Milli Eğitim Bakanlığı'n ca gönderildiğl yurtdışında Farsça ve Fransızca eğitimi gö ren Muhittin Sandıkçıoğlu Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Galatasaray Lisesi Müdürlüğü yapmışhr. 74 yaşında ölen eğitici 10 yıl önce emekliye ayrılmı?tl Galatasaray Lîsesi eski müdürlerinden Sandıkçıoğlu öldü ANKARA, (Cumhuriyet Büro8u) • OECD cerçevesinde Tür kiye'ye yardım çabalarını koordlne etmekle görevli Federal Almanya Maliye Bakanı Hans Matthoefer dün gece Türkiye' ye gelmiştir. Yunanistan'dan sonra gezlsinin ikinci durağı olan Suudl Arabistan'a geçmesi ve bugün de Türkiye'ye gelmesi beklenen Matthoefer'in Arap yarım adasındaki kum fırtınası yüzünden programını değiştirdiğl biidirilmiştir. Matthoefer havaalanında ver diği demeçte. Türkiye'ye yapılacak yardımın değil, şartlarının önemli olduğunu söylemiş «Bu konuda öhemli olan Türk hükümetlnin aldığı tedbirlerdir. Bizim dışarıda yapabildiğimiz küçük bir katkıdır» demiştir. Matthoefer Ankara'ya gefdi Emniyet (Baştarafı 1. Sayfada) Merkeze alınan emniyet müdürleri, Erzurum Emniyet Müdü rü Mehmet Kökdemir, Kütahya Emniyet Müdürü İbrahim Ulus. Kocaeli Emniyet Müdürü Abdur rohman Yücelen'dir. Aralarında çok sayıda emniyet müdur muavlninin bulundu 0u 150'ye yakın emniyet görevlisinin tee yerleri değiştirilmiştir. 228 SAVCI ATANDI öte yandan Cumhuriyet Savcılıkları ile savcı yardımcılıklanna 228 yenl atama yapılmıştır. Adalet Bakanlığının atama ka ramamesi dünkü Resmi Gazete'do yayınlanarak yürürlüğe girmlştir. Karamame lle Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılıklarına atanan savcılar da belll olmuştur. Ankara Cumhuriyet Savcı Yar dımcılarından Yüksel Özen ile Zeki Dağdemlr, Ankara eskl Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Kamil Tarhan, Erdek Cumhuriyet Savcısı Ahmet Sabit Ger çek, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılıklanna atanmışlardır. Artvin Cumhuriyet Savcısı Ibrahim Nejat Saatcı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcı Yardımcı8i Orhan Gökçen Tunceli Cumhuriyet Savcılığına. Kağızman eskl Cumhuriyet Savcı Yardım cısı Süreyya BHir de Gumüşha ne Cumhuriyet Savcılığı görev lerlne atanmışlardır. Gümrük ve (Baştarafı 1. Sayfada) tandığı biidirilmiştir. Hacı Burhan özfırat'ın görevden alınmasına neden oian etkenlerin başında, 19 aralık 1979 günü Gümrük ve Tekel Bakanlığının dışardan gelen 5060 kişilik bir grup sağcı mllitan tarafından basılmasının geldiği öğrenilmiştlr. ATAMALAR Bu arada. Ankara Sıkıyönetlm Komutanlığının isteği uzerl ne görevinden alınan Hac» Burhan Özfırat'ın Müsteşarlığı sırasında Bakanlık içinde yapı lan bazı atamalarda ağırlığını koyduğu ve bu atamaların çalı şanlar arasında büyük huzursuzluklara yolaçtığı da öğrenil miştir. DENİZCİÜK BANKASI Denizcilik Bankosı Genel Mu dürü ve Yönetlm Kurulu Başkanı Servet Veli Yuca görevinden alınmıştır. Yuca'nın yerine, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Efruz İnceü vekaleten atanmıştır. Mustafa Efruz inceli ayrıca, görevden alınan Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Nazif Ergin'in yerine Tek nik Genel Müdür Yardımcılığına getirilmlştir. İnceli'den boşalan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Gyeliğine de Mehmet Merih Karpuzoğlu o* tanmışttr. ANKARA (a.a.) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, İzmlr*In fahri hemşehrisi olmuştur. Cumhurbaşkanı Korutürk, dun saat 11.00'de Cankaya Koşkü'nde izmlr Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ı kabul etmiştir. Belediye Başkanı Alyanak, bu kabul sırasında, Cumhurboşkam Korutürk'e. Ege bölgesindeki 274 Belediye adına İzmir'ln aitın anahtarını, İzrrir'ln fahri hemşehrilik beratını ve İzmir'deki tarihı saat kuleslnln altından bir maketinl sunmuştur. Korutürk, İzmir'in fahri hemşehrisi oldu * (Baştarafı 1. Sayfada) sosyal ve askeri durumun kendilerini kaygılandırdığını bildirmiştir. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'yi yitirdikleri takdirde tüm Akdeniz'deki savunma sisteminl yeniden gözden geçirmek ve geride kalacak güçlerl kuvvetlendirmek gerekeceğini açıklamıştır. Bu arada Afganistan olaylarına da değinen NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, «Sovyetler Birliği Afganistan'a müdahale ederek, açtığı yolda flerlemeye devam ettiği takdirde savaş çıkar» demiştir. Bu* nunla birlikte Sovyetler Birliği'nin bir genel savaş çıkarmaya niyetli olmadığına inandığını belirten Luns. böyle bir tehlikeye karşı NATO silahlı kuvvetlerinin mevzilerinde bulunduğunu ve bu mevzilerl en kısa zamanda güçlendirebilecek durumda olduğunu bildirmiştir. Luns, ancak, gelecekte blr Sovyet saldırısına karşı koyacak gücün yetlşmeyebileceğlnl, Çünkü Sovyet askerl varlıflının günden güne arttığını anımsatmıştır. Lnns İSTANBUL Kandilll Küçükeu yenl ortaokulu karşısındakl Taşocaklan yolunda Talât Gü(Baştarafı 1. Sayfada) lerman adlı bir şoför tabanca Sanayicilerle bankacılık keslile öldürülmüş olarok bulunml yetkilileri, Paris toplantısınmuştur. Cesedin bulunduğu yedan çıkan sonucun İMF ile yare 300 metre kadar uzoklıkta pılacak uzun vadeli standby 7.65 rrm. çapında blr boş koanlaşmasıyla ilgili olduğunu da van ele geçirilmiştir. eavunmuşlardır. Yetkililer OECD • Küçükçekmece Menekşe' ülkelerin bu konuda Turgut özel'dan yenl güvenceler istede İstanbul Caddesinde buludiğinı, Özal'ın tüm konularda nan Fevzi'nin yerl önceki ak«evet» demesine karşın, uyguşam silahlı beş kişi tarafından lamayı da izlediklerini belirtesoyulmuş, soyguncular müşterlrek «salt söz vermekle sonuç lerden tehditle 25 bin lira paalmak mümkün değildir» biçU ra, kıymetll eşya ve blr müştemfnde konuşmuşlardır. Sanaylriye ait 34 LK 603 plâkalı otociler ve bankacılar Paris topmobili gaspederek kaçmışlarlantısında alınan sonucun dır. Etiler Uçaksavar Sitesinde«sürpriz» olduğunu, özal'ın ki Çaylan Gıdapazarını soyan toplantıdan «olumlu» sonuç silahlı kişiler kasadan onbin, bekledlğini. Hükümet! ve iş çev Yusuf Aslan adlı müşteriden reierml de bu yönde enfofme bin lira almışlardır. Ylne Etilerettığinl söylemişlerdir. de Hasan Özgüneş'in bokkal dükkânına gelen M kişi 12 bin lira para ile iki kol saati ve blr yüzük aiarak kaçmışlardır. (Baştarafı 1. Sayfada) • 12 aralık 1977 tarihind« Dün yapıian birleşik toplandoldurdukları «1 Mayıs» adlı tıda CHP'li Hasan Celalettln marş plağının TCK'nun 142. Ezman adaylıktan çekildiğini maddesine aykırı olduğu iddiabildirmiştir. Bu kez CHP Ansı ile ses sanatçısı Cem Karakara Senatörü İbrahim Öztürk, ca ile besteci Sarper özcan ve Cumhurbaşkanlığıhd adaylığıGönül Plak firması Ali Avaz nı koymuş ve 5. tur öztürk haklarında açılan davanın duİçin yapılmıştır. ruşması dün İstanbul Sıkıyöne5. tur oylamaya 474 kişi katim 1 Nurraralı Askerl Mahketılmış, öztürk 71 oy almıştıf. mesinde yapılmıştır. Askeri Sdv Bu arada Muhsin Batur 55, Kecı iddianamesinde hoklarında mal Kayacan 29, Celal Ertuğ dava açılan üç sanığın TCK'nın 24, AP'li ismail Hakkı Köylüoğ142/1*6. 142/46. 159/1 * Son. lu 18 oy almışlardır. 66 oy muh312/2*74 ve 173Son maddetelif uyelere dağılmış, 202 oy lerinden yargılanmasını isteboş çıkmış. 9 oy da geçersiz miştir. sayılmıştır. Geçersiz sayılan oy lar arasında «Bu İş çabuk biti• Fatih Mecidiye'de duvarrilmeli», «Daha ciddl olmak ge lara sol içerikli slogan yazan reklr» gibi pusulalara rastlanbir grup. kendilerine engel ol* mıştır. mak Isteyen bir polis ekiblne ateş açmıştır. Saldırıda polis Daha sonra yapıian 6. tur oy aracı hasar görmüş, bir polis lamaya İse, 184 kişi katıldığı otomobilin kırılan camlarından İçin çoğunluk sağlanamamış hafif yaralanmıştır. Olayla llglve genel kurulda alınan karar II olarak İki klşinin yakalandıgereğince oylama bugüne bıra0ı biidirilmiştir. ktlmıştır. fş çevreleri TÜSİAD (Baştarafı 1. Sayfada) Türk Sanayicileri ve İşadam lan Derneği'nin yöneticilerin den oluşan altı kişilik bir heyetin önümüzdeki günlerde Ekonomik işblrlığl ve Kalkınma örgütü (OECD) üyesl ülkelere geziye çıkacağı öğrenilmiştir. Gezinin kapalı tutulmasına çalışıldığı, böylelikle de «Hükümetin sorumluluklarına poll* tik olarak katılmış görünmeme» düşüncesiyle davranılmış olduğu bildirilmektedir. Büyuk işadamları ve sanayicilerden oluşan heyetin ilk oiarak İngiltere'nln başkenti Londra'da te maş^iarda bulunacağı ve İnglliz yetkililerlnin. Türkiye'ye yapıla* cak yardımın arttırılması icin Ik na edilmelerine çalışılacağı du yurulmuştur. TÜSİAD yetkililerinin, Londra'dakj görüşmeler* de özellikle Japonya ve Kanada'nın Türkiye'ye yardım konusunda etkilenmeslne çaba gös terecekleri de haber alınmıştır. Başbakanlık Müsteşan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müs teşar Vekill Turgut özal'ın. gec tiğimiz hafta içinde İstanbul'da İşadamları ve sanayicilerle duzenledlği toplantıda «OECD ül kelerlnin Türkiye'ye yapmayı düşündükleri yardımın 2,5 mil yar dolar tutartnda olduğunu ve toplantının muhtemelen Nl©an ortalarına erteleneceğlnl «andığını» söyledlği öne sürülmektedlr. Sonuçsuz 2 tur (Baştarafı 1. Sayfada) lu Başkanı Ertuğrul Alper, 45 gündür grev ve lokavt uy gulaması içinde bulunan THY' nun «fiill bir zorluk Içinde bulunduğunu» vurgulamıştır. Alper, grev uygulaması nedeni ile bilanço, kâr ve zarar hesaplarının yapılmadığını bildirmiş ve 5 maddeden oluşan gündemin ilk üç maddesirrin at lanmasını, son iki maddenln oy fanarak, yenî yönetimln belirlenmesinı istemiştir. Alper, İlk üç maddenin ileride yapı laouk bir toplantıda göruşü teceğini söylemiştir. Alper'in bu önerisirrt, Tlcaret Bokanlığı komiserl uygun bulmuş, ancak bir gerekçe göstermemiştir. Genel Kurula katılan avukat Erdoğan Tun cer, gündem görüşülmeden Genel Kurul yapılamıyacağını eavunarak, genel kurulun bilan çonun hazırlanabileceği bir ta rihe ertelertmesl gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine, Genel Kurulda elektriklı bir hdva otuşmuş, üyeler blrbirlerlne söz atarak sataşmaya baş lamışlardır. THY yönetimine karşı olan bazı üyeler, söz ala rak yenl yönetimln THY'dekl durumu kamuoyundan gizle* mek icin bu yönteme başvur duğunu ve grev lle lokavtı özur saydıklarını söylemişlerdir. Bu iddialara karşın THY'nun en büyük ortağı olan Hazine'* nin temsilclsl, yenl yönetim ku rulu secümediği takdirde grev glbl olağanustü blr durumla kar şı karşıya bulunan THY'nın başsız kalacağım ilen sürmüş tür. Konuşmolardan sonra, günde min yönetim kurulunun seçil mesl lle İlgili maddesine geçil mlş ve oylama yapılmıştır. Oylama sonunda, Ertuğrul Alper, Uğur Gümüştekln. Aykut Kura nel, Abdulloh Uraz, Gülcemal Dinçkal'dan oluşan eskl yönetlm kurulu ile Omlt Utku. Murat Sökmenoğlu, Sabrl Cerid'den oluşan eski denetçiler kurulu ibro •dilmişlerdlr. Gündemin THY GENEL beşincl maddeslnde yönettm kurulu ve denetçilerin ücretleri belirlenmiştir. THY Genel Kurulu, tum tartışmalara karşın yönetim kuru • lu başkanının başkanlık ettiği divanla, 45 dakika gibi kısa bir süre içinde bitirilmlştir. İstanbul (Baştarafı 1. Sayfada) 8ol göruşlü Doğan Kolçak. aynı koğuşta trafik sucundan yatan ve önceki gün mahkemece serbest bırakılmasına karar verilen Fahrettin Ünlü'nün, klmllğine kendi resmini yapışttrarak kactığı anlaşılmıştır. Olayın soruşturmasını yapan Eyüp Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Muzaffer Günay'a verdiği Ifadesinde «Mahkemece serbest bırakıldıktan sonra gece yeniden cezaevine getirildim Doğan Kolçak'ın arkadaşları ağzımı kapattılar. (Bu iş tamam. sesinl çıkarma, yoksa ölürsün) dediler. Güçlükle nefes alıyordum. Gardiyan, tahllyemin çıktığını bağırınca yerime Kolçak dışarı çıktı. Sabah da beni çözdüler* diyen Ünlü'nün Ifadesinden kuşkulanılmıştır. İZMİT Silahlı soygun su* çundan 40 yıla hükümlü soyguncu sağ görüşlü Ercüment Demir. ruhsatsız tabanca taçımaktan 2 yıla hüküm glyen ve tahliyesi gelen Kuddusl Çağlar'ın tahliye belgeslni kullana* rak kaçmıştır. MERSİN Tarsus'ta bazı slyasl amaclı öldürme ve tedhfş olaylarından sanık olarak bir süre önce Anamur'da ele geçirilen Devrimçı Yol fraksiyonuna mensup Ramazan Çapaklı dün. sorgusu için Tarsus adllyesine götürülürken fandarmaların elinden kaçmıştır. ADANA Osmanlye llçesl cezaevinden 8 tutuklu ve hükümiünün geçtiğimiz salı günö kacmaları olaymda Ihmali görülen Halil Anıt lle Arlf Köken Mustafa Demir, Mustafa Erzl ve ibrahim Ünivell adlı gardiyanlar tutuklanmışlardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog