Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 MART 1980 YEDİ MELODt (64 11 14> dara Claude R.F. Ul> Gazeted. SARAY (45 64 27) Çügıa SİNEMA Atilla DORSAY StTE (47 69 47) Pertıat 0» Sirin T. Şoray. VENİ MELEK (44 42 89) Ferhat lle SITİD T. Soray. BEYOĞLU AS (47 63 15) O'nun HikAresi R.j ATLAS (44 08 35) Emmanuella .S. Krtste) B P . DÜNYA (49 01 66) KuattJrü R.İ Sosyeta Elvis Etekler AKSARAY İPKK (22 S5 13) Tıldıa Sa5 vaşlan R.T. İSTANBUL (21 83 67) 1 Isyanfcâr. 2 tnsanlan Sevceksin. ŞAFAK (22 85 13 i Ferbst lle Şirin T. Şoray TILDIZ (21 11 37) O'nun HUtâyesl R.T. Sinema Salonu ve Kültür Merkezi için girişimler Türkiye'de toplum yopısının ve bilincinln çeşltü açılardon hızla aefiiştiâi. dönüştüğü günler yaşanıyor. Bu değişim, kuşkusuz tam anlamıyla bir kitle sanatı olan sinemaya da yansıyor. 10/15 yı! öncesinin filmlerl, bugün TV'de gösterildiginde. aydıntndan halk kitlelerine. nasıl olumsuz tepküerle karşılanıyorlar!.. Toplum genelde oralarda değll artık.. Başka talepler var, başka yanıtlar ve karştlıklar gerektiren... SEKS FİLMLERİ OLAY! Bu talepler, kuşkusuz tumuyle olumlu yönlerde gelişmiyor. öncellkle bir seks filmlerl olayı var. Çığ gib! gelişlp büyömüş, tüm üfkeyl, en tutucu diye bllinen kesimlerl bile sarmış, bir toplumsal afet gibl birçok şeyin üstünden geçmiş ve geçmekte olan bir seks filmlerl olayı... Bugün bu olaya dur dlyecefc, seks filmlerinl tümuyls ortadan kaldıracak bir mekanizmayı artık kimse ışletemez. En tutucu fktidarlar bile.. (Kuşkusuz normal demokratik yönetlmleri söz konusu ediyoruz) Kâr mekanizmasının, burjuvazinin ve egemen güc lerin klşlsel ve sınıfsai çıkarlar cerçevesinde destekledikleri, bir tur uyuşturucu. bir tür afyon gibi ustaca kullandıklcrı bir alan bu.. Ama aynı zamanda, sanayi toplumu olma aşamasına girlp de feodal ahlâk mirasını hâlâ sürdürmek isteyen bir toplum yapısında, bu uyumsuzluğun kaçını»maz bicimde yol actığı bir gelişlm oiduğunu, bu konuda geniş kitlelerde beliren taleplerin hiç de şaşırtıcı olmadığını belirtelim. ŞARKIC1 / TÜRKÛCÜ FİLMLERİ Bir şarkıcı / türkücü filmleri olayı var. Bu da kuşkusuz, bir yandan hızlı ve düzensiz kentleşme patlamasının büyük kentlere yığdığı kırsai kesimden geniş seyirci kitlelerinin talepleriyle ilişkili. Ama bu talepler uzerlnde, özellikle TV'nln yoz bir müzik anlayişına verdiği ödünlerln, renkli bcn sının ve Yeşilçam'ın halkın en küçük Isteklerinl ve buna konu olan kişileri bile büyültmek, yüceltmek, ünlendirmek konusundaki tavrının da etkisl var. Daha da ötede, bu, yine feodal küJtürden, 1slam ve Doğu felsefelerinin uzantılarından kaynaKlanan daha karmaşık bir konu. Bir anlamda da. Yalçın Küçük'ün geçenlerde ilglnç bir yazısında «Türk kültürünun köylüleşmesi» olarak nitelediğl bir oluşumla ilgill. Ve üzerinde daho uzun boylu durma gereği var. OLUMLU İSTEKLER Bu (bizce) olumsuz örneklerin yanında, kuş< kusuz daha olumlu gelişmeler d© vor. Daha değrşik bir sinemayı İsteyen, özleyen, talep eden kitleler beliriyor Türkiyede.. Bu taleplerin d© hemen aynı kabra konamıyacak değişik yapılan var. Gönül verdikleri, inandıklan ideolojinin, politik tavırldnn ve bildiriierin, ilerici, devrimcl düşüncenin sinemada yansımasını isteyen, politize olmuş ve gitgide olan geniş yığınlar var artık Turkiyede.. Diğer yandan. politik amaçlarla değil, daha çok sinema sanatı yönünden daha lyisini isteyen, dünya sinema sanatınıh ünlü yönetmenlerinin. aKimlarının örneklerini yurdumuzda da görmek isteyen, daha ince beğenili bir seyirci oluşuyor artık.. Büyük kitleler halinde olmasa da, özelliicle birkaç büyük kentte toplanrnış olsa da, hatın soyıl;r bir potansiyel oluşturan ve yarının sinemn piyasası yapısı içinde dikkate alınması gereken bir seyirci... YENİ GELİŞMELER Türkiye'de bugün varolan sinema yapım ve özellikle dağıtım mekanizması, ne yazık ki bu yeni oluşumların tarkında büe değil. AncaH kitlelerin koîayca benimsediğj açıkça belli olan ve hicbir ocıdan (ticarı, pclitik, ekonomik) tehlikeler, riskier taşımayan yapımlara (seks, şarkı/türkü) yatırım yapıyor. Ama üerici yapım. "Kaliteli film dediniz mi, vebadan kacar gibi kaçıyor. Bu oiunısuzkığu kırmak için yeni ve bağımsız gösterim ve dağıtım birimien, olanakları, kurumlan oluşturmak gerekiyor. Bunun örneklerins artık sıkça raslanıyor. Ankara'aa Cağdaş Sahne ve yeni kurulan Etı Kültür Merkezi, îyi sinema ve ilerıct sinema özlemlerine yanıt veriyorlar. İsıanDul'da şu günlerde tam bir kültür merkezine dönüştürülen eski Ümit tiyatrolarında bir sinemanın özeliikle yeni, jlerici ve düzeyll Türk filmlerini göstermek üzere etkinliğe gecmesi, sevinilecek bir olay. «Demiryol»la gösterilenne başlıyor bu sınema... Gelecek yıl ise, Kenter Tiyatrosunda yıne böyle» bir Kültür Merkezi oluşturulacak, yeni kurulan bir geliştirici şirket, aralarınaa Fellini'nin «Amarcord»u, VVoody Allen'in «Manhattan»ı da bulunan başyapıtiarı seyirciye sunacak. İşte genel olumsuz gidiş lçinde olumlu blrkaç haber... Seyirciye, bilincîi seyirciye de, her zaman yazdığımız gibi, bu gösterilen ve oluşumları dikkatle izlemek ve desteklemek kolıyor. B.t. EMEK (44 84 3») FİTAŞ (49 01 66) Havaya R.İ. KADIKÖY AS (38 00 50) Tadı yu Zehir R.T. ATLANTtR (55 43 Gcnçlik Ateşl R.İ. KADIKÖY (37 74 00) «rn Kulesl R.İ. KENT (36 96 12) R.İ. REKS (36 01 12) Çilesl ölunce Biter. Bal Htv 70) R.t GAZİ (4? 96 65) tklbln Tlnnîdört Yılında Dunya tNCt (40 45 95) i Mlnlk YanAbb» Garlbln T. Akan. Serçe S. Aksu. 2 Adak KENT (4? « 68) Savsçlan R.İ. KONAK (48 86 06) Kustörü R.İ. Sosyete LALE (44 35 95) ~ Garfbln ÇiÖlünce Biter. SÜREYYA (36 06 82) Alled* Blr BaJüre R.T. ÜSKÜDAR (33 24 75) 1 Takma Kafaru. 2 Güzellerln Fedaisl. OEVLET TtTATROSO (45 53 36) ODA T «Bay Hiç . Sonsuzluk Kltap Evi» Salı, Çar.. Per., Cuma 18.30 ~ «Kurnaa Avukat» C. Tesi 11.00 14.30 «Kel Oğlan» Pazar 11.00 14.30. BÜYÜK SAI,ON «Duruşma» Curna. C. Tesi 20 00. Pazar 14.30. FATİH (36 53 80» «Tırpatu» Çar. 21.00, Pazar 15.30. 18.30. tKarar 71» Per., Curna 21.00. C. Tesi 18.3021.00 MUHSİN liRTLĞKL'L (40 T3 Î0) ...... «Erkek Satj» Çar. 31.00, Pazar 15.30 . 18 30. «Balaban Aga» Per. Cuma 31 00. C. Tesi 15.30 • 21.00 KADIKÖY (36 31 Sl) •BabaniD Gorillerl» Çar. 15.30 18.00. Per 19.00, Pazar 15.30 «Yoüar Tükendi» Cuma 18.00, C. Tesi 15.30 . 19.00. ÜSKÜDAR (33 03 97) «Atraasyonya Berberi» Çar, Per., Cuma 21 00. C. T«s1. Pazar 21.00 15.30 TEPEBAŞ1 (44 79 58) tSfclozun Mavaiı» Çar., Per., Cuma 18.30. C. Tesi 15.30 tGo dot Geldi» Paıar 15.30. ALt POYRAZOGLt . KORHAN ABAY (ŞişlJ Omit T. «7 97 17) tYedl Delller» P. Tesi haric her gece 21.00, Çar., C. Tesi. Pazar 16.00 DOSTLAR TtYATROSD (V* nüi S. 49 69 44) «Kaflcas Tebeçir DairesJ» P. Tesi haric her eece 20.30 GÜLRİZ SÜRURİ . ENGtN CEZZAK (Kenter T. 46 32 89) «Uzun İnce Bir Yol» Salı 18.00. Çar 15.30 . 18.00, Per. 18.00 21.00 DEVEKUŞU KABARE (44 49 75) «Reklamlar» P. Tesi h£»ri<j her eece 21.15, Car., C. Tesi, Pazar 18.15. G. CLKÛ . G. ÖZCAN (4S 80 91) «Sülüman Bacanak» P. Tesi hariç her gece 21.00 C. Tesi, Pazar 16.00. HİSSEM HAKİKALAR KUMPANYAS1 (Şan Sineması 47 03 15) p Tesi hariç her (jec* 20.30. C. Tesi. Pazar 17.00. KENT OYUNCULARI (46 85 89) (Bodrumdaki Pencereı Cuma '8.00 . 21.00. C. Tesi. Pazar 15.00 • 18.00 ORTAOYUNCULAR Harblye (46 17 89) «Ş&hlan da Vururlar» Salı • Per. Cuma C. Tesi 21.00, Çar. Pazar 18.00, C. Tesi Pazar 15.00. MİYATRO VATANDA9 TİYATROSU (46 35 89) «Vatan Yahut Memleket «Per. Cuma bariç her eece 21.00. P. Tesi 18.00 SOSYETE KUAFÖRÜ (Shampoo) YÖNETMEN: HAL ASHBY / OYUNCULAR VVARREN BEATTY, JULİE CHRİSTİE GOLDİE, HAWN, LEE GRANT, JACK, WARDEN, TONY BİLL / RENKLİ COLUMBİA FİLMİ (DÜNYA, KONAK VS). akışıklı, cekicl bir genç adamdır George (o denli de genc değil, otuzunu aşmış olmalıdır), bir kadın berberinde çalışır, cevresinde bir sürü güzei kadın vardır. George hepsini elde etmiştir, modern bir Kazanova'dır o, sürekli kadın tüketmektedir. Bu arada Daşarısız bir birlikteliği denedikleri Jill (Goldie Hawn) ve blrden karşısına, yeni bir aükkan. kendi dükkanını acmak için kredi almayı umduğu çok zengin bir adamın (Jack Waraen) metresi olarak çıkan eski gözdesi Jackie (Julie Christie) arasında bir seçme yapmağa çobalar. Tum çskici gözüken yaşamı icinde du Y «Sosyete Kuaförü»nde Julia Christle ve VVarren kalmaya ve tüm ilişkıler bütünü boyunca bir tek sağlam, sürekli, gercek ılişki kurmayı büe başaramamaya yargılı bir insan kişiliği belirıyor. Ama. diğer yandon, film George'un kişisei öyküsünü aşıp daha geniş bir toplumsal çerçeveye de ustaca kayıyor. George'un cevresinde (ki Arrerikan toplumunun parazitleriyle iciçe yaşıyan en zengin ve yüksek kesimleridir bunlar: Büyuk Iş adamları, politikacılor) kendi yaşamında olduğu gibi, bir tek olumlu iüşk* yoktur. Hep para, cıkar ve anlık tatminler cevresinde dönen, yapay ve çabuk kınlır ilişkiierdir bunlar... Diğer yandan ise, film, onıattığı öyküyu Amerikan toplumunun yakvn tarihinin çok kesin bir dönemine {veya dönüm noktasına), başkan Nikson'un seçimleri kazandığı o ünlü 1968 yılı gecesine oturtmuştur. Böylece, anlatılan tüm bireysel mutsuzluklar ve tökezlemeler, fonda, TV ekranmda sürekli varolan, Amerikan topiumuna «acık bir politika», birlik ve mutluluk sözleri veren Nikson'un yüzüyle sürekli bir cakışma içindedir. Seyirci, sonunu. acıklı sonunu bildiği vaadleri dinlerken filmin bireyleri lcin duyduğu umutsuzluk ve acıma duyçusunu tum bir toplum için duymaya Daşlı Beatty... yor: Koca bir toplumun yakın tarihindeki en büyük konaırıima, aidatıima olayını yaşadığı gece. bireysel aramlarla sankl aynlmaz, organik bir bağ kuruvor. «Sosyete Kuaförü» çok ince, duyarlı, alçak tondan yapslan bir toplumsal eleştinnin ustalrklı bir örneği.. Bireysel oramaların, mutsuzlukla rın yunriGğı ıçınae bir toplumu öyleslne sarsmış o'ayları böylesîne dolaylı, ama güçlü biçimde sözkonusu etmek, kolay yapılaoak bir iş değil. «Sharrpoo», zaten ve sonuc olarak bir sosyal eleştiri filml değil, toplumsal uzantıları olan bir umutsuzluk çığlığı, içburucu acılıkto bir şiir, Woody Aüen'in son bazı fllmlerinln («Annie Hall», «Manhattan») tonlarını taşıyan.. Hollyvvood'un «Vietnam sonrası» sinemasının, Amerikan toplumunun sarsılan Inançlarına, geleceğe güvenine sinemasal bir yanıt getiren Du akımın bir örneği.. Hal Ashby'nin, Türkiye' de görmediğimiz «Harold ve Maude», tThe Last Detail», «Coming Home» gibl filmıerin ünlü yönetmeninin bunu «Kıyamet» veya fAvcı» türünden gösterişlj bir filmle değil, cok daha gösterişsiz ve alçak tonlu bir filmle yaprrası ise, bizce eleştirinin ve bildlrinin gücünü hiç de azaltmıyor. rup oturmak, bir yuva kurmak, kendi işin! kurup düzenli bir yaşam sürrrek baş istegidir George'un... İyi niyetlidir, ama aşırı saftır. Sonunda tüm dostlarını, sevgililerinı yitirip yalmz kaldığında gerceği anlamıştır: Kadınian tüketen o değildir, kadınlar onu bir mal, isteklerinin nesnesi bir tüketim maddesi haline getirip tüketmişlerdir yıllar boyu... Ve elinde kalan koskoca bir hictir George'un... Boşa harcanmış, geçmişi de, geleceği de olmayan bir yaşomdır... «Sosyete Kuaförü» şaşırtıcı, sarsıcı bir film... Yukardaki kısa özet, aslmda filmin yapısını ve atmosferinj vermeye yeterli değil.. Film, bu yüzeysel öykünün, toplumun, Amerikan toplurrunun parazit kişileri, marjinal yaratıkları arasında gecen ve toplumsal bir temele oturmamış gibl gözüken bu öykünürt jsıradanlığını aşıp başka şeylere dönüşür: Yürek sarsıcı bir buruk şiire, bir umutsuzluk çığlığma, acımasız bir toplumsal eleştiriye... Robert Towne / VVarren Beatty'nin birlikte oluşturdukları öykü. bir yandan bir çağdaş Kazanova' nın gerçek yüzunu vermeyi amaçlıyor.... Fellini'nin ünlü cKazanova»sında olduğu gibl, parlak sörünümün ve efsanenin altında, aslmda zayıf, güçsüz bir Insan kişiliği, sonunda yalnız BULMA! 1 23456789 YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 Kesin kurallara bağlı Umi rahip ve rahibelerin dünya Jle llişkilerinı keserek yasadıklan bina. 2 Yazınsal Tltreçimlerle oluşan ve duyma organlanyla algılanan olay. 3 Şişe kapatmada kullanılan nesne. Tersi temel, ana olan. 4 Eylemii kalkışmada bulunma. 5 Olaylan önceden bilme amacına yönelik işler. Tarih öncesine dayanan efsane, söylence. 6 Anlamlı la ya da cizgi. Tersl geminin iki yana sallanması. 7 Yapıştmcı nesne. Tersl bir harfin okunuşu. 8 Tersl birdenbir» olan. Tersl kimyada molibdenin simgesl. Boru çalarak yapılan uyan. 9 Aceledllk ıcinde bulunma DÜNKÜ BÜLMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA: 1 Pentatlon. S alC. alE. 3 Er. rıS. 4 Kademeler. 5 Hun. A n m t . 6 An». lra&S. 7 Milano. 8 oneroM. Ev. 9 Flr. • neaT YUKARIDAN AŞAÖITA : 1 Plekhanof. 2 rauN. Nl. 3 Na. Dna. Er. 4 Tlre. Mr. 5 Acıma. lon. 6 Serilme. 7 L». Lam*. 8 Ol. Emanet 9 Nekr» «Bereketli Topraklar Üzerfnde»nin galası bu akşam yapılıyor . . Orhan Kemal'ln ünlü romanından uyarlanan «Bereketli Topraklar Üzerinde» filmlnin ilk gösi terisi bu akşam saat 9'da Beyoğlu Emek Sinemasında yapılıyor. Son dönem Türk sinemasının en başarılı örneklerinden olan 130 dakikalık filml Erden Kıral yönetti, Salih Dikişçi çekti. SİYAD ve Sinematek'in ortak galasıyla gösterilecek Tilm, bu mevsim büyük bir olasılıkla gösterimt» glrmeyecek. Gösterinin davetiyeleri, Emek Sinemasından ve Sinematek'ten sağlanabiliyor. SOLDAN SAĞA: 1 Doğaötesi, duyular 11« fcavranamayan varhklarla uğrafan felsefe. 2 Bir llimiz. 3 Asya'nın kendine göre tlpik nitelikler taşıyan bir ülkesl. Satrançta şahın kımıldayamaz duruma gırmesl 4 Tersl kalın, nesaketsiz. Bir renk. 5 Müzikte bîr nota. Tersl elektrik üreteçlerlnden. Meyd&na gel anlanunda emir. 8 Tersl bir renk. Asya ve Gttney Amerlka'da görülen ve tssımacüıkta da kullanılan bir tur hayvan. 7 Soğuğa karşı korunma eylemlerinden. 8 CJddi ve kurallara uygun bir tutrnn lçinde bulunma. 9 Zaraaa gösteren gereç. Bir uzakük biriml. kitaplan • günün kitapları v günün kitapları • günün BAYRAM GÖMLEĞİ Yazarlann kısa yaşam öyküleriyle.... D 0 6 A N HIZLAIM'ın Türkyazarlarmdan çocuktar rçin seçtikfen LOks baz cittll. 192 sayta. 100 lira •ov. İmalatçıların Dikkatine Odamız öyelerlnden tlsmail Hakkı Zarokol Zora« kol Toohhüt Bürosu» firması Imâl etmekt© olduğu (köpuk topu. karışım oranlayıcı. köpük yapıcı en|ektör, köpuk yapıcı lans, sıvı mal dolum kolu ve yedek parcaları) lcin TEK İMALATC BELGESİ talebetmektedlr. Aynı mamülleri Imâ! edenler rrevcut olduğu takdlrde bağlı bulundukları Oda kanalıyla en geç (10) gün lçinde Odamıza müracaatları rica olunur. ANKARA SANAYİ ODASI g\ĞOAŞ DÜNYA ANSİKLOPEDİSİ fngiltere'de eğitim yayınlarıyla ünlü MACDONALD EDUCATIONAL Firması tarafından yepyeni bir anlayışla hazırlanan ve REMZİ KÎTABE Vİ 'nin U geleneksel titizliğiyle yetkili bir kurulca dilimize uygulanan: ÇAGDAŞ DÜNYA ANSÎKLOPEDÎSÎ Ilkokuldan Kseye hatta daha ileri düzeye seslenen,hem konulu hem de alfabetik bir Ansiklopedidir.Her cildi kendi içinde bir bütün oluşturmaktadır. l.CÎLT EVRENVEYER Tamamenrenkli ofset baskı, 250 renkli ve pek çok siyah beyaz resim, 100.000 kelimelîk bir bilgi hazinesi Diliyle.en yeni ve doğru bilgileri veren içeriğiyle ÇAGDAŞ DÜNYA ANSİKLOPEDÎ'sini, beğeneceksiniz. < • . . v En seçkin Çocuk Hikayeleri ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ CAGALOGLUfSTANBUl ÇAĞDAŞ YAYlNLARr NEOİM GÜRSEL RFJVJZİ KJTABEVİ ÜNIVERSÎTE SEÇME SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARA SABRİ BABACAN'ın mevcudu tükenen. yeni baskısı beklenen «Üniversitelere Girişte FEN PUANINI yükseltmek icin.. YAPISALCI BİR CÖRÜŞLE YAZIN VE EKİNIMİZİ OEĞERLENDİRİYOR "Türk kültürü hizmetinde 50 altın yıl EDERİ: 30 LİRA . " İ s t c m e ' a d r e s i : •"'"' : :;. ;'•.' • ' Ç^GDA$ YAYINDİRİ Gağalöğlıı, Türköcag! cad. No: 3941 İSTANBUL ÇÖZÜMLÜ MODERN MATEMATİK TESTLERİ adlı yapıtınm ilâveli 2. BASKISI cıkmıştır.. Çevrenizdeki kitapçılardan arayınız. ....
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog