Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 28 MART19S0 OO Bir yokuşu çıkıp. blr tepeyl aşınca, aşağıddcl ovada oylum oylum ateşler gördüler, kulaklarına köpek, çan seslerl geldi oradan. Ateşlere gece yarısına doğru ancak varabildiler. Yörük çobanları karşıladı orıları. tTanrı konuğu.» «Tann konuğunun başımız üstünde yeri var,» dediler çobanlar. Oba yanyana dizilmiş bir sürü çadırdan oymakianmıştı. Her svin önünde bir ateş yanıyor, ateşin az ilerisinde de birer çatalın üstüne alıcı kuşlar tünemış uyukluyorlardı. Çobanlar onlara hemen yemek çıkardılar. Sofraya sıcak sut, tereyağı, pekmez, yoğurt, yufka ekmeği koymuşlardı. Yemeklerini yedikten sonra çobanların gösterdik'er! bir boş çadırda, bir keçenin üstüne uzanıp, başlarını kor komaz hemen uyudular. Sabahleyin daha gün doğrnadan uyanıp yola düştüler. Ayaklorının altına yol dürülüyor, biraz bir yerde eğlenecek olsalar Halıl sabırsızlanıyor. sonra ayakları uçarcasına yola düşüyorlardı. Karşılarında nereye gitseler, ne yana baksalar Düldül dağı, bakır moru, tüten, balkıyan, başına gün vurmuş, kariı doruğu yalbırdayan gerilmiş öyle duruyordu. Bir öğle üstü köylerine bir günlük kasabaya vardılar. Halil: «Kasabada az biraz eğleneceğiz Köse kardeş,» dedi. «Eğlenlp biraz daha alışveriş edeceğız.» Çarşıya daldılar qene, boyalı şekerlemelerden ipek başörtülerine, küçücük mendiüere kadar ne buidularsa alıp bir çuvaia doldurdular. Çuvalı da Köse Şahın sırtladı, o hızla gene yola duş tüier. Azıkları bellerindsydi, Kiraz pınannın başında, olukîan buz çıbi, yarpuz kokulu su içip yemeklerini yiyeceklerdi. Köye yaklaşlıkça Halilin sabrı tükeniyor, bovnunu ileriye uzatmış, sünrnuş ucarcana yürüyor, Şahin onun arkasından zor ulaşıyordu. Kiraz pınarmın başına gelince Halıl sırtındaki, ellerindeki öteberıleıi yore bırakıp, ağzını yarpuz kokulu oluğa dayadı kana kana içtikten sonra: «Kırnbilir kaç yıl oluyor böyle bir su lcmeyeli,» dedl Içlnl çekerek. «Oooh, Tanrım, bu gününe, bu dirliğine çok şükür.» diyerekten ayağa kalktı, gözleri, içine ışık dolmuş, dibindeki ak çakıltaşları ipileyen, kıyıdaki mor, turuncu, ak çiceklerin yansıdığı kaynaşan sudaydı. «Buna da, bu gününe de şükür,» diyordu durup durup. Şahin uzakta durmuş, onun bu bir tuhaf tapınmadaki haline bakıyordu. Hclilse orada öyle durup kalmış, gözlerini bir ipiltiye boğulmuş kaynayan sudan bir türlü alamıyordu. Suyun yüzünde yaldızlı, yeşil kanatları açılmış üç tane kelebek usul usul dolanıyordu. GöSgeleri pınann dibindeki ak çakıltaşlannın üstüne dü şüp suyun dibindeki ışığa bakıp cıkıyordu. Ötede, sevinçten çıldırmış bir an, bir ağacın yöresini uğunan bir hızla vızıldayarak, dünyayı inonılmaz bir vızıltıya boğarak habıre dönüyordu. Karşıdakı kırmızı damarlı kayalığın üstünü, üç adam elele verse gövdosini ceviremez bir çınarın geniş dalları örtmüştü. Kayalığın yukarısında, üç kavak boyu tepede kırmızı kanatlı bir alıcı kuş geniş kanatlarını gerip, orada esen, aşağıdaysa duyulmayan bir yele goğsünü vermiş süzülüyor, sanki oraya öy'ecene çakılmış kalmış, orada öylece duruyor. Pınann çakıltaşlannın üstünde suruıerle küçücük balık yavrulan bir toplanıyor, sonra da birden, ortaiarına bomba düşmüş gibi dağılıyorlardı, arkalarında, pınann d'bindeki ışıkları, ipiltileri sürükleyerek. Pınardan yansıyan ışıklar, dalga dalga gelip kayalığın kırmızı damarlarında, yöredski taze yeşil çimenlerde, ağaçîarın gövdelerinde kırılıyorlardı. Kimse dokunmasa Halıl orada belki yemeden Içmeden günlerce kalabilirdi. Gün aşağılara doğru inmiş gitmiş, karşıdakl yabanıl, keskin apak çakmaktaşından kayalık koyağa koyu, blr karanlık örneğl gölgeler düşmüştü. Gölgeli koyağın derin. uzak dibinden bir çoğlayanın uğuldayan, yankılanan gümbürtüsü bura\a kadar geliyor, yabanıl bir kuşun bitip tükenmeyen çığlıklan bir kayanm bu ucunda, blr, bir ovaya indiği sanılan öteki ucunda uzakta çınlıyordu. Birdsn Köse Şahin yıldızların pınarın dıbine düştüğünü, orada, inanılmaz binlerce güneş ışıltısında kaynaşarak çalkandıklarını gördü. Sonra ağaçlar, yöredeki kayalar, yukardakl gök, dallar bulutlar, çakmaktaşından kayalıklı koyak hepten yıldıza kesip mıiyonlarca ipiltide çalkandılar. Sonra da ortalık bir kadife yaldızlı, kayan som maviye kesti. Köse Şahin, «Bir şeyler oluyor Halil, Halil,» diye bağırdı. Halil denn düşünden uyanıp kendisine geldi. «Halil, Halil, Halil!» Haliiö gökyüzunü gösteriyordu Şahin. Gökyüzünü, İnanılmaz bir hızda gidıp gelen, vıcırtıları dünyayı almış kırlangıçlar silme doldurmuş!ardı. «Akşam oluyor Şahin,» dedi Halil, dudaklarından eksik olmayan bir gulümsemeyle. Ardından da ekledi: «Çok şükür Allahıma, çok şükur yaradana.» Oraya, olduğu yere çöküp, bir kGyaya sırtını dayadı, «Canım hiç yemek istercvyor Şahin,» dedi. «İstersen sen ye.» Sonra başı göğsüne düşüp derin bir uykuya daldı. Köse de onun yanına çök tü. azığını açıp ağır ağır, düşüncelere dalarak karnını doyurduktan sonra. o da oracığa kıvrılıverdi. Uyandjklarında kuşlar kıyametl koparıyorlardı. Her dalda yüzterce ceşit çeşit kuş, doğan günü karşılıyorlardı. Pınann üstüne duman çökmüş, dün akşamkl ışıklarla şıkır şıkır kaynayan su gözükmez olmuştu. Kahvaltılarını, lokmaları bile çiğnemeden çabucak yapıp yola düştüler. Önde Halil, dünkünden de beter, ayaklarına kanat takmış uçuyordu. Köye vardıklarında gün kuşluk oluyordu ve Halil ter içinde kalmış, tepeden tırnağa suya batıp çıkmıştı. Büyük çınarın, altındaki çeşmeyi Halil üç kere dolandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. Nenesi evin eşiğine oturmuş kirmen le ip eğiriyordu. Küçücük, bir avuç kalmıştı. «Ana. ana,» dedi Köse Şahin eve yaklaşırken. «Ana, ona, Halilin evi burası mı Halil evde mi?» Kadın başını kaldırdı, yüzü bütün kırışık loindeydl, örünv cek ağlarından da beter, gözlerini kirpiştirdi, bir öndekl Halile, bir arkadaki Şahine baktı, içini çekerek: «Halil yok evde,» dedi, sonra da ekledi, «Siz nereden olursunuz, kimsmız? Halil daha gelmedi.» Halil az önce evden çıktı da gitti gelmedi, daha dönmedl, der gibiydi. Bu sırada ana da çıktı dışarıya. «Halili mi soruyorsunuz yavrular?...» dedl.. «Halili», dedi Şahin. «Biz onun askerlık orkadaşı oluruz da...» (ARKASI YARIN) Çözünı : (MARTVI) DİK KAT : Bu testin yamtlama 15 dakikadır. T. 1) merhale 2) teşkilât 3)orgut! 4) aşama 5) gelişim, Yukarıdaki sözcükler eş yada yaklaşık onlam'daoluşları nedçni ile iki obekte toplarurlarsa aşa»,. ğtdakilerden hangisi doğru olur? A) 1,2.4 ve 3.5 .B) 1,4,5 ve 2,3 C) i>2, 3 ve4,5 D) 1,4 ve 2,3,5 E) 1,5 ve 2, 3,< 2. 125 347 İ36 ? Yukandakrsayıları oluşturan rakamlar ortak* blf kurala gore yMılmışlardır. Aynı kurala gore yeni bir sayı yazıhrsa bu sayı se<eneklerden hangigi olur? A) 569 B) 568 D R4B D) 855 E) 679 3. DÜN, ÇOK İSTEDİĞÎM HALDE TO? OYNAYAMADIM.» Yukarıdaki önermeden ZORUNLü olarak va KESİNLİKLE çıkarabilecek hüküm aşa£ıdakilej>, den hangisidir? A) Bütün arkadeşlanm top oynadılar. .^ B) Dün, evde otıırup televizyonu izledim. C) Dün, top oynama olanagım olmadı. D) Dün, yağmur yağdığı içintopoynayama» dmı. E) Dün akşama kadar hasta idim. 4s 5 15 Yandaki eşitlıklerüe bulunan şekiller bir tamsayı olmak üzere verildiğine göre uçüncü satırdakl işlem sonucu ne olur? C) 9 D) 7 E) 4 AIi OĞU2TÜRK C) 9 D) 10 E) 11 nı cısnu daire uzerınde bir tam tur (devir) yapar. F =R (R = k N = k • m • g) ken, cismin ÂB arasındaki izdüşümü, A'dan B'ye 1 doğru gidip tekrar A'ya geldi. v 1 • ss k • m • g , v = k • g r. v = V0.1 • 10 • 100 = V 100 • 19.00 19.05 19.30 20.00 20.35 20.45 21.15 21.45 HABERLER İNANÇ DÜNYASI ŞEKER KIZ HABERLER VE HAVA DURUMU MİNİK KONSER HALÎT ZİYA UŞAKLIGİL TÜRK SANAT MÜZÎĞİ FASIL TÜRK SÎNEMASI: «DÖNÜŞ» Halit Ziya Uşaklıgi! ölümünün 35. yıldönümünde anıhyor Servetıfünun romancılanndan Halit Ziya Uşaklıgil (18661945) ölümünün 35. yıldönümü nedeniyle hazırlanan programda anılıyor. Realist psikolojık yapıtlarıyla ün salmış oian Halit Ziya Uşaklıgil'in edebıyatımıza kazandırdığı ürunler şunlardır: «Ned'me», «Bir Ölünün Defteri», «Ferdi vo Şürekâsı», «Mai ve Sıyah», «Aşkı Memnu», «Kırık Hayatiar», «Bir Yazm Tarihi», «Solgun Demet», «Bir Şir'i Hayal», «Sepette Bulunmuş», «Bir Hikâyel Sevda», «Hepsinden Acı», «Aşka Dair», «Onu Beklerken», «İhtiyar Dost», tKadın Pençesi», «İzmir Hikâyeleri», «Kâbus», «Füruzan» (adapte), «Fare» (adapte), «Kırık Yıl», «Saray v© Ötesi», «Bir Acı Hikâye», «Sanata Dair». f v = 10 m/sn. Yanıt: (C). Örnek 12 : 5 m/sn. lik hızla yuvarlanan 8 kg. lık kurenin toplam kinetik eneriisi kac ioule' dir? Ikı'ıı nir. Bu tür hareket Basit Harmonık Hareket de Yandaki toplama işleminde A şeklınin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir? C) 3 D) 2 E) l a 12. I b 2 9 13 c 8 10 d 12 8 4 17 mr' B) 190 E) 110 C> 160 A) 210 D) 140 Çözüm: Cisim hem öteleme hemde dörune hareketi yaptığından, toplam kinetik enerjisi; n VukandaM matriste î . ve II. satırlarda bohınan sayıla.rm toplatnlannın birbirine eşit olabUmesi için hangi sütundalu sayılar kendi araîannda yer değiştirmelidir? A) a B) b C) o D) d E) « 13. = y • m v* s=v" m r. v Uzanım : O'ya denge durumu denir. Cismin izduşumünün, O'dan uzakhğına uzanım denir. C noktasının, s ve y efc» senleri üzerinde iki Izdüşünaü vardır. x =» r • cos a. (c =s w • t dir.) y =s r • sin a Uzanım ifadesindekl w ya çarpıntı (pülsasyon) denir. Genllk: r Clsrrün denge durumundan aynlabileceği en fazla uzaklığa genlik denir. (şekilde OA = r ve OC = r genliktîr.) Hız; H12, yolun (uzannnlann) camana göre türevidir. W~'DE~İÜRK~SÎN¥MÂSI7 " «DÖNÜŞ» YÖNETMEN: Türkân Şoray. SENARYO: Şafa Önai. GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Kaye Ererez. ^ OYUNCULAR: Türkân Şoray, Kadir inanır, Bilâl İncl, Osman Alyanak. YAPIM: Akün Film / 1972. Zengln toprak sahibi Reşit (BMâl İnci) borcunu ödeyemeyen bir köylünün tarlasını icra yoluyla elinden alır. Köylü kızı Gülcan (Türkân Şoray) orada, çalışan köylülerin ekmek kapısını kapayan Reşit'e karşı çıkıp, onunla çatışmaya girer. Aynı köyden İbrahim'le (Kadir İnanır) nişanlı olan Gülcan'da, Reşit'in gözü vardır ve onu elde etmek için çeşitli yollar dener. İbrahim'le evlenen Gülcan, Reşit'in tüm baskılarına sonuna dek direnir. İbrahim işçi olarak Almanya'ya gidince Reşit, aşkına boyun eğmeyen Gülcan'm evini yıktırır, ekinlerini yaktırır, bebeğinin ölümüne neden olur. İbrahim, köylülerce adı kötüye çıkarılan Gülcan'ı öldürmek için yanına yeniden evlendiği Alman eşini de alarak köye geldiğinde başdöndürücü olaylar birbirini izlemeye başlar. Şoray'ın yönetmenliğe el atışı nedeniye yıldırımları üzerine çeken, çevresinde reklam îırtınaları koparmış «Dönüş», beklenmedik bir başarıya erişmiş, yılın en büyük iş yapan filmi olurken, Moskova Film Şenliğinde bir özel ödül de kazanmıştı. Filmin konusunda iki ayrı geriiim ele almmıştır: Ağanın göz koyduğu Gülcan'm kötülüğe karşı tek başına direnişi, tüm acılara göğüs gerip katlanışı ve bağışlamd yüceliği. Almanya'ya çalışmaya giden kocasının yabancılaşması. İlk bölümün çarpıcı niteliğine karşı iMnci bölüm yüzeysel kalmış, sorunların derinliğine inememiştir. Sözden çok hareket halrnde görüntüye dayanan «Dönüş» ilginç müziği, başarılı kamera çalışması, kurgu ustalıği. yerinde kullanılmış plan ve temposuyla görülmeğe değer yerli yapıtlar arasında yer almıştır. 7 • 8 • 25 ss 140 Joule. 10 Yanıt: (D). Yukandaki şekiller Içertsîne sayılar aynı kurada göre yazılmıştır. Soru işareti yerine seçeneklerden hangisi gelmelidir? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 DİKKAT: 14 ve 15. sorular aşagıdakl matrise göre yanıtlanacaktır. (a) 1 II Ül Yürümek Okumak Koşmak (b) % m sin wt) BASİT HARMONtK HAREKET Duzgün Dalresel hareket yapan bir cismin, dairenir. çapı üzerindekl Izdüşümünü inceliyelim: Üt tvme : Hız'in zamana göre türevidir. 1 v, = rw sin wt * a, =3 w*r cos wt • a» =s v, = rw cos wt • v r sin wt a, ss (c) Dinlenmek Öğrenmek Uyumak A) 10 B) 12 Düşünmek Yazmak Eleştirmfk Kuvvet:' Newton yasasmft göre; F = IQ a Basıt Harmonik (sinüzoidal) harekette; P, =. mw'y bulunur. Bu hareketin tızarumının" zamana göre grafigi çizüirse sin ve cos eğrileri elde edilir. 4J 5. 5, 25, 30,120,126, 378, 385, 770, ? Yukandaki sayılar bir kurala gore sıralanmıştır. Aynı kurala göre sıralanış sürdürülur4e soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelir? < A) 1540 B) 1210 C) 780 D) 778 E) 777 14. Yukandakl matriste ya belli bir kurala gore dizilmiş ya da bir sıruf oluşturmuş olan sozcukleri içeren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) a sütunu ile b sütuau B) b sütunu ile c sutunu C) a sütunu ile II. satır D) b sütunu ile II. satır E) c sütunu ile I. satır 15. Her iki köşegeni oluşturan dızinin ikistnin birden anlamlı olabilmesi için «YAZMAK» sozcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Gezinmek B) Yorulmak C) Oturmak D) Bayümalc E) Uyumak 16. Bir köylü pazara getirdiği yumnrtalann sabahleyin 1/3 ünü, öğleyin kalan yutnurtalann 1/3 ünü satıyor. Öğleden sonra ise tekrar ellnde kalan yumurtalann 1/3 ünü satınca sepetinde 16 yumurta artıyor. Buna göre köylü pazara kaç yumurta getirmi^tir? A) 48 B) 54 C) 60 D) 84 4,, E) 96 17. i . 3, 8, 19. 42. 89. ? Yukandakl sayılar bir kurala göre sıralanimştır. Aynı kurala gore sıralama sürdürülürse soru işareti yerine hangl sayı getirilmelidir? A) 182 B) 183 C) 184 D) 185 E) 186 18. Ahşılmış davramşlann akslne eylemlerde bulunan ınsanlara nanonnal» denilir. Ve «anormal» kelimesini daha çok davraruşlan tuhafımıza gıden insanlar için kullanınz. Oysa kelime olarak «anormal, nonnal olmayan» demektir. Bu ne* denle normal insanm becerilerini a^an eylemde bulunan insanlar için de «anormal» rieyimi kullanılabilir... yukandakl paragrafın devamı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Buradan da «anormal» ve «normal» sö2cüklerl eş anlamlı olmaktadır. B) Bu tarz bir düşünüş mantığa aykın değildir. C) Buna göre her tnsan anormaldir. D) öyleyse bütün insanlar İçin «normal» dlyebiliriz. E) Ama biz her tuhal olan tnsana gülmemeliyız. lMüVRT AYI BURS SINAV1 VI YANITLAMA ÇÎZELGESİ SLCD C D CD CJD CD 1 CD CD CD GD CD 4GD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 3 feGD CD CD qp CD 5 GD CD CD CSD CD •? GD CD CD GD CD 6CD CD CD CD CD *)CD CD CD CD CD CD d CD CD CD CD 44 GD CD CD CE> CD 42.GO CD CD CD CD VtGD CD CD CD CD 43 CD CD CD CD CD <6QD CD CD CD CD 45 GD CD CD G& CD !BCD CD CD CE> CD CD CD CD OD CD SâbriKAYA; b) Formül (2) N=MT M a) «) g = 14 gr," G K 0 H =S 39+1 + 16 a 55. T» 1 S Yukandaki şekiller bir kurala gore sıralan»mştır. Aynı kural sürdüruldüğünde kaçıncı şekil 1. şeklın aynı olur? A) 4. B) 5. C) 6. D) 7. E) 8. 7 ROMOK Yandaki harflerin arasında . K6R9M bulunan şekiller belli bir orM9K9R tak ilkeye göre konmuştur KÖMOR Buna gore aşağıdaki seçencklerden hangisi aynı kurala göre verilmişUr? B)R»K9M A)M©R<»K D)R<»K©M C) R 9 K 9 M E) R « M © K 1 = *56 • 1 • 0,25 Yanıt: (A). Örnek 3 f* 2 N. MgCl, çözeltlsinden 400 cm' alınıp, çözeîtinin yarısı buharlatmldığında 9,5 gr. MgCl2 çökiüğü görülüyor. Buna gore son çozelLinin konsatrasyonu nedir? (Mg: 24, Cl: 35,5) A) 1,5 N B) 2N C) 3N D) 4N E) 4,5 N Çüzüm: îlk çözeltideki MgCl, miktan; N=MT N x 0 , 0 1 2 = > N a 0,02 bulunur 1 Doğru yanıt (D) seçeneğidir. Normal (N) çözeltUerin çöziicö eklenerek seyreltilmesinde ya da çözücü .buharlaştirılarak dcrişikleııdirilraesinde ve Nötralleşme tepkîmelerindc; N,V, N,: V,: Nj: V»: 1. 1. 2. 2. bağmtısı geçerlidir. J TRT I 05.00 Açılış, prograın ve kısa haberler. 05.05 Ezgi kervanı. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 KISK haberler. 06.02 Bölgesel yayın. 06.30 Köye haberler. 06.40 Günaydm 07.30 Haberler. 07.40 Sabahtan sabaha. 09.00 Kısa haberler. 09.05 Dostlar beni hatırîasın. 09.20 Pındıktan pamuga. 09.40 Arşivden mikrofona. 10.00 Kısa haberler 10.02 Arkası yann. 10.22 Bölgesel ynyın. 11.05 Okul radyosu. 12.00 Bölge haberleri. 12.10 Öğle üzeri. 12.55 Radyo, TV program haberleri. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserlcri. 13.30 Bölgesel yayın 14.30 DağaTCiğımızdan. 15.00 Kısa lıaberler. 15.05 Şarkılar. 15.20 Birimizin derdi 13.40 Hafif rmizik. 16.00 Bölge haberleri. 16.05 Okul radyosu. 17.00 Olaylann içinden. 17.30 Akşama doğru. 18.00 Kısa haberler. 18.05 Çocuk bahçesl. 18.20 Haftarun çocuk şarkısı. 18.23 Bölgesel yayın. 19.00 Haberler. 19.30 Bölgesel yayın. 20.00 Sılaya dönüş. 20.20 Türküler. 20.40 Din ve ahlök konuşması. 21.00 Kısa haberler. 21.02 Radyo tiyatrosu. 22.00 Kısa haberler 22.05 TBMM saati. 22.05 H&fif mtizik. 22.25 Türküler. 22.40 Şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 . 01.00 Bölgesel yayın. 23.15 Gece konseri. 24.00 Kısa haberler 00.05 Gece yarısından sonra. 00.40 Küçük konser. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 05.00 Gece yansı. 8. Bir miktar parayı üç klşi paylaşıyor. Ahmefin parasmın Ali'nin parasına oranı 1/2, Ali'« nin parasmın Yusuf'un parasına oranı ise 8/5 tir. Ahmet'in parası 40 lira olduğuna göre paranın lamanu kaç liradır? A) 130 B) 150 C) 17a D) 190 E) 230 9. «Dogadaki bütün olaylar, neden etki bagi A ile birbirine bağlıdırlar. Bir olay kendinden önceki olayın ilk şartı, kendindcn sonraki olayın ise B sebebldlr. Aynı durum toplum olaylannda göC rulme?,. Tbplum olaylannda şu şartlar altında şu D gerçekleşir şeklinde kesin bir yargı verilemez.r E Yukard aki paragrafta altı çizilerek yanıt harfleri ile gosterilmiş olan bölümlerden biri paragrafm anlamca butünlüğünü bozmaktadır. Yanlış olarak verilmiş olan bu bölümünün hangisi olduğunu saptadıktan sonra yamtlama çizelgesmde Isaretleyirüz. 10. j v * a 5 II 2 8 9 4 14 2 12 8 6 15 Yandaki nıatrir.te bulunan sayılar satır ya da sütun clnsinden ortak bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre I/c karesine gelmesi gereken sayı hangisi» dir? çözeltinin normalitesl, çözeltinin hacmı çözeltinin normalitesl| çözeltinin hacmı. " V T = 2 GV V = 400 cm» ,4 lt. j i 95 • 0,4 = 38 gT Örnek 1 : N/3 *lük 5 lt. HCî çoz 20 lt. su karıştınlıyor.Yeni çözeitinin derişünl nedir? A) N/15 B) N/12 C) N/10 D) N/5 E) N/2 ' Çöîflm :^ N, o 1/3 V, . 5 lt V, a 5 + 20 = 25 lt, 1 V 400 Son çözelti hacmı : = = 200 cm' = 0,2 lt. Son çozeltideki MgC), miktan: 330,5 = 28,5 gr. e = 3 N olur. > 95" Q,2 Doğru Yanıtr (C) seçenegidir. örnek : 10 gr. NaOH suda çözülerek 200 cm' çözelti hazırlanıyor. Bunu notürleştirmek için 0,1 N CH, COOH çözeltismden kaç cm3 gerekir? (Na: 23, O: 16, H: 1) A) 2500 B) 2000 C) 1250, D) 500 E) 250 iÇözum : v g = 10 gr.< V = 200 cm' 0,2 lC v GV* ** 40 • 5,2 1,25 N. NaOH 1,25 • 200 = 0,1 • V, =>* V, = 2500 cm' CH3C0OH gerekir. O halde doğru yanıt (A) seçeneğidir. V GV ocak'tan şarkılar. 11.10 Ülkü Beşgül'den türküler. 11.30 Örneklcrle Türk edebiyatı. 12.00 Leif Garreth söylüyor. 12.20 Şarkılar. 12.35 Türk düğün ve gelenekleri 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Fasıl. 14.00 Yurttan sesler. 14.30 Yabancı dil öÇrenelim. 16.00 Şarkılar. 16.20 Arkası yann. 16.40 Türküler. 17.00 Olaylarm içinden 17.30 Küçük konser. 18.00 Bir dilden, bir telden. 18.20 Hikmet'in yeri. 18.50 Hafif müzik. 19.00 Haberler. 19.30 Hafif müzik. 19.40 Bölge sanatçılarımu. 20.05 S. Erdeger . S. Göğüş'ten şarkılar. 2U.30 Denizden gelen. 20.50 Şarkılar. 21.15 Türküler. 21.30 Barok müzik. 22.00 Yabancı dü ö^renelim. 22.45 Hafif müzik. 23.00 Haberler. 23.15 Türküler. 23.35 Türk hafif müzigi. 23.55 Program ve kapanış. TRT 07.00 Açılış ve program. 07.03 Güne başlarken. 08.00 Bando müzişi 08.15 Sabah konseri. 09.00 Türkçe haberler. 09.C3 Küçük konser. 09.30 Paul Simon söylüyor. 10.00 Çeşitli sololar. 10.30 Ritm ve melodi. 1L00 Öğleye doğru. 12.00 Türkçe haberler. 12 03 İngilizce haberler. 12.06 Fransızca haberler. 12.09 Sizin için seçtiklerimiz. 13.00 Konser saati. 14.30 Caz müziği. 15.00 Günün konseri. 16.00 Müzik dünyasından. 17.00 Türkçe haberler. 17.03 İngilizce haberler. 17.06 Fransızca haberler. 17.09 Sizler için. 18.00 Gençlerle müzik. 19.00 Bir konser. 20.30 Caz klâsikleri. 21.00 Büyük eserler. 22.00 Türkçe haberler. 22.03 İngilizce haberler. 22.06 Fransızca haberler. 22.09 Gecenin getirdikleri. 23.00 Perşembe konseri. 24.00 Gece ve müzik. 01.00 Program ve kapamş. N, • V, • vv, I • 25 ~ => x1Tf/15 N. Yamt (A) seçeneğidir. ömck 2 : 14 gr. KOH 2 lt. alkolde çözülüyor. Oluşan çözeltinin yansı buharlaştınldığında bir çokme görülmüyor. Son çözeltinin normalitesi nedir? (K: 39. O: 16. H: 1) A) 0,25 B) 2,5 C) 5 D) 0,625 E) 0,125 çözüm : çözeltinin yansı buharlaştırıldığına göre kalan çozelti hacmı; 2 3 « l lt. dir. TRT D 08.00 Açılış ve program. 08,02 Gün başhyor. 09.00 Şarkılar ve tarıbur soloları. 09.30 Sabah konseri. 10.00 Türküler 10.30 Biz yaçlılar. 10.50 Rahmı Sönmez
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog