Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 28 MART 1980 BEŞ mekfİ Orgen«ral Reflk Tulga. Faruk Görler, tfaho »««fasını vermeden, Genelkurmay jkinci Başkanı Orgeneral Turgut Sunalp'a b!r mektup yazdı. Tulga, mektubu İstanbul'dan göndermiştl. O sırada, oradaki havayı anlatıyor, «Faruk Paşa hakkında cok tereddütler var, o tereddütlerl silmeden girişirrde bulunmayın...» demeye getiriyordu. E «Çatırdıyo kulak veriniz! Böyle giderse bu blna Içlnden yıkılacak Sağduyu yerine rtırsiar gittikce kabarırsa bu devleti dışardan başkaları değil. bızler Içerdsn çökerteceğiz. Aklımızı başımıza toplayohm!.. Yazık olacak memleketft, ya^ık olacak bunca akan kano. bunca çokilmış v© cekilen acıya ve bunca emeğe..» Aynı günlü gazctemn, tGürler'der» rejim icin acıklama bekleniyor» başlık'ı haberm girışinde şöyle deniyordu: «Güvenıîır bir kaynak, «12 Mart Muhtırasının üçüncü rraddesinın, Cumhurbaşkanlığı seçımlerinin sonuclarıyla ilgili oiarak işletileceğini sanmanın hata olduğunu Hürrıyet muhabirıne ifade etmiştir. Aynı kaynak, «Böyle bir hareket. 12 Mart'ın maksadı ve ruhu ile bağdaştırılamaz» demıştir. Orgeneral Turgut Sunalp da, öyle düşünmekteydi. Faruk Görler'i Harblye'den berl tonırdı. Harp Okulundayken. Görler, Sünalp'ın takım komutanıydı. 1972'nin 30 Ağustos'unda, Gürler Genelkurmay Başkanı olunca o da Orgeneralliğe yükselmiş; Genelkurmay iklncl Başkanlığına getirilmişti... Aralarındakl ilişrkf. bir ceşit ağabey kardeş llişklsi nitellğindeydi de. Ceşltll söylentiler cıkıyor, zaman zaman Orgeneraf Sunalp'a mektuplar da geliyordu. Yayılan söylentiler, Turgut Sünalp'ın, Faruk Gürler'l Cumhurbaşkanlığı Için özendirdfğl yolundaydı.. Oysa Faruk Gurler, ayrılırken yapılan törende yüzunün asıkiığı, çok klmsenln gözünden kaçmadı. Turgut Sunalp, Gürler'e: Paşam. yözde otuz rlske glrlyorsunuz! dedl... Yayılan söylentiler, Turgut Sunalp'f etkilemedl. Kişlsel göru8ö olarak pek taraftar görünmemesitıe karşın, boşkanmın verdlğl görevleri. bir asker olarak yapma durumundaydı... Paşam, slzl soyunduracaklar ve görecekslnlz ortada btrakacaklar.. diyenlerdendl... Ama bazı milletvekilleri, onunla görüşmüşlerdl. Mustafa EKMEKÇİ Gürler'e oylar nereden?... aberin devamında, Gürler'e pelecek oyiar belirtildi: «... Gürler'in aiması ümıt edilen 483 oy'un en az 150' sinin Adalet Partısinden. 70 kadarının Curnhuriyetcı Güven Partisinden, 60'ının Cumhuriyet Halk Parıisinden beklendiği anlaşıimaktadır. Kalan 200 oy'un bağımsızlar. tabil ssnatörler, Cumhurbaşkanı Kontenıanından seçılenler, Demokrotik Partilüer vo Gurler lehine son günlerde doğacak eğilım nedeniyle fıkrini değiştırecek AP'lüer tarafından verıleceği hssap edıimektedir. Ancak. (bu hesabın, Pariamentcda belıren eğilimlerle bağdaştırılamayacak bir nıteük taşıdıği) bazı rnüşahıtler tarafından, Gjrler'e yakın cevreleri uyarmak için ifads edılmiştir...» Gürler'in konutunda gazetecîler.. H urriyet'çller Gürfer'le bîr görüşme yapmak Içfln, Malfye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yardımını istemişlerdi. Yılmaz Çetiner başvurdu. Gürler, o sıralar konuşmak istemiyordu. Kalabalık bir grup olarak gidildı. Görüşme Gürler'ln Çankaya'daki Komutan Köşkü'nde oldu. Ecvet Güresin, Yılmaz Çetiner, bir de gazetenln sahibi Erol Simavl geldiler. Soruları daha çok Ecvet Göresln sordu. Gürler'in konutundaki toplantıda, Deniz Kuvvetlerj Komutanı Kemal Kayacon, Genelkurmay ikinci Başkanı Turgut Sunalp (gazetecilerin Gürler'Ie göröşmelerine o da yardımcı olmuştu. Mallye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'yla da, Brüksel'de gellşen bir arkadaşlıkları vardı) ve Ziya Müezzinoğlu vardı. Müezzlnoğlu, Hürriyet'te yayınlanan fotoğrafta belll belirslz blçlmde oıktı... Gurler, buradakl açıklamasında, ekonomlk, sosyal lerlnl beiirtiyordu. Ekonoml anlayışını şöyle anlattı: görüş* Genelkurmay İkinci Başkanı Turgut Sunalp Gürler'e, " Paşam sizi soyunduracaklar ve göreceksiniz ortada bırakacaklar,, demişti Genelkurmay'daki kasa.. ürler'e oy vereceklerlnl, eüerinds Imzalar buîunduğunu ileri süren AP'lilerden ba^ıiannın adları, o günlerde gazetelerin kulis haberlerind© yayınlanmaktaydı, Bunıardan bazıları ölmüş, yaşayan ve siyasa! yaşamda yıne AP içinde çalışmalarını sürdürenler de, o günlerdeki çalışmaîarı açıklamaktan şiddetle kaçınan bir havadaydılar. Vedat Ali Özkan ölmüştü. Haldun Menteşeoğlu'nu, o zamankj askerlerden bazıları anımssyorlar.. Hani şu, Deniz Gezmiş'le fotoğraf çektiren bir Bakanı vardı ya.. diye konuşuyorlar. Gene!kıtrmoy 2. Başkanı Orgenero! Surtalp, Gürler'e tPaşam yüzde otuz riske giriyorsunuz» demişti. Içişleri «Anayasamız karma ekonomlyl öngörmektedlr. Bu, başkalarına ve topluma zarar vermemek, yararlı olmak şartıyia, her türlü teşebbüsün sevgi ve saygıyla karşılanacak bir çatoa olduğu anlamına gelmektedir. Deviet ferdîn yapamayacağı büyük hlzmetleri yapacak, fertler ekonomik girişimleriyle toplumun ge^ nel cıkarına yardımcı olacaklardır...» Gürler'in «Sosyal Haklanla ilgili görüşleri de çöyie özete leneblllrdl: «Anayasamızın temel haKlarla îlçîll bölümtf, sosyal v© Iktlsadl haklar ve ödevler bölümü yeterince uygulandığı takdirde sosyal güvenlik, adalet sağlanır. Aile ve mülkiyet hakları başhca sosyal haklardandır. Başkalarına zarar vermeden ailelerin mülkiyet ve mlras hakkını eibette tanımak lazımdır...» Gürler, o sıralarda basında llerl sürüldüğü gibl, Amerlkan onlamında liberal olmadığını, özel sektöre geniş nayat hakkı tanıdığını, parlamentoya candan bağlı olduğunu da ortaya koyuyordu. Doğrusu, bu görüşlere Parlamento'da karşı olacak pek klmse çıkmaz deniyordu! Gürler'in sol eğlllmH oldug'u da yakın çevreslnde söytenlrdl. Süleyman Demlrel'Jn haber alma kaynaklan kuvvetllydl. Cumhurbaşkanlığma Gürler'in seçilmesi halinde AP Genel Başkanı Demirel'in yenidcn iktidara gelemeyeceği yollu söylentiler vardı.. Orgeneralin, Muhtıra ile görevden uzaklaştırdığı Demirel için «Ne üstünde, ne altmda onunla çahşmak istemem» dediği öne sürülüyordu.. Haldun Menteşeoğlu, kendisinden söz eden kulis haberlerlrH o zaman yalanlamamıştı. Şimdiyse, o haberlerin rakiplerince cıkarıldığını söyledl. Hamdi Maden'in adı o zaman da geçmiş. Hüsametlin Atabeyli, Fevzi Fırat, İsmet Angı, asker kökenll o zamanki Muğla milletvekill İzzet Oktay, sayılan yedi sekiz klşlnin arasında. Sivilleri pek iyi tanımaları olanağı bulunmayan askerler, ilhaml Ertem'l, şöyle böyle anımsıyoriar. Gürler'e oy vereceklerin Imzalarını taşıyan llsto, Genelkurmay'da bir kasada saklanmaktaydı. Bazı AP'liler, bir ara Meolls Başkanı Sablt Osman Avcı'ya da gitmişler ve Gürler'e oy sağlanrnasını istemişlerdi. Bu grup, Demirel'e karşı olmakla tanınan Aydın Yalçın grubundan ayrı bir gruptu. Demirel'e de bağlıydı. Avcı: Ben, mllletvekiilerinin gizlî oylarına hakim olacak durumda değiiim.., diyordu. Gürler'e verüeoek oyların da 25'i, 30'u geçmeyeceğini söylüyordu.. Oylamalar sırasmda da, AP kulisl İçinde, birblrlerlni suçlayanlar olacak, kimin Gürler'e, klmln Tekin Arıburun'a oy verdiği tcrtışılacaktır... J Gürler'in evinde gazetecilerln yaptığı görüşmeyl öğrenmekte gecikmedi! Gürler'in Cumhurbaşkanı olması halinde, Demirel'in yeniden Iktidara gelmesl olasılığmın «yok» olduğu Izlenimini Yankı bergisi, o sıralarda çrkan 104'üncü sayısında beürtiyor, şöyle dlyordu: «Slyasl Partt liderlerlnden blrl (Demirei'ln yerlnde olsam fstlfa ederim) derken, bir diğeri (BÜiyoruz, Gürler'in Cumhurbaşkanlığı halinde Demirel'in bir daha Başbakanlığa gelemlyeceâini) diyor. bir diğeri ise, (Bir kere coğunluğu kazanamaz, ama eoğunluğu kazansa büe sadece kendisine verilmeyecek Başbakaniığım savunuruz) ifadesini kullanıyordu. (Etkili cevre!er)dekj hakim görüş ise, (Demirel ordunun tasvibiyle gelen Cumhurbaşkanının kendisinl Başbakan yapamayacağmr biliyor) şek lindeycfi.», Gürler'in, muhtıra vererefc görevden uzaklaştırdığı Demiref İçin düşünceler» yine yakın çevresinde bilinmekteydl. Ne üstünde, ne altmda onunla calışmak İstemem.. de^ diğ! söylenirdl. 8 Mcrt 1973 günlu Hürriyet'te, «Catırdıya kulak veriniz» baslıklı imzasız yazıda, şöyle deniyordu: Yaıııı: Cumhurbaşkanlığı sorunu CHP'de parti içi soruna dönüşüyor \ : TAHVILIFR temettü daSıtaeak. B METAŞ: Sennayeslnl H0 milyon TL'ye yükselttl. */«25 Uay» temettü dagıttı. A OLMUK : Sermayesl 190 milyon TL.'dir. 1979 yüında 114 milyon TL. kar sagladı, %31 temettü dagu tacak. 0 RABAK : Sennayeslnl «20 milyon TL.'ya yükseltecek 1979 y». lı kân 298 mUyon TL. dir »/i!e2,5 temettü dafhtacak. 0 SARKUYSAN Sermayesl 150 milyon TL.'dir. 1978 yılı kanndan V»50 temettü dagıttı. • TAMSAN : Sermayesini 120 milyon TL.'ya yükselttl ft TEZSAN : Sermayesi 200 milyon TL.'dir. 1978 yılında 37 milyon kar sagladı, Vo 25 temettü dagıttı. A TÜRKİYE ŞtŞE CAM : Sermayesi 200 milyon TL.'dir. 1978 yılında 248 milyon kar sagladı %35 temettü dagıttı.. • METAŞ : Sermayesini 540 milyon TL."ye yükseltti. »A 25 ilave temettü dagıttı.. PORTFÖYÜMÜZDE BULUNAN YÜRDUMUZUN ÖNDE GELEN ÇEŞİTLİ SINAİ VE TİCARİ KURULUSLARINA AİT TAHVİLLER VADELİ VE VADESİZ İŞLEMLERDE YÜKSEK VERİMLİLİK SAQ LAYACAK ŞSKİLDE TASARRUF SAHİPLERİNtN İSTİFADELERİNE SUNULMAKTADIB.. ARANILAN HİSSE SENETLERt İKTİDARIN NİSAN TAHTASÎNDÂKİ ASKALE (Baştorafı 1. Sayfada) BAIMKER TlCAf»ETA.$J 223844 JÜek:»324 Ankara:175900183254 ANTALY A TEL: 755150 49 ; ; MENKIJL 0EĞERLER tBANKERLİK ve FÎNÂNSMAN •vA&'i • Tel: 43 0 9 3 2 4 4 ^ 8 3 6 /. 45 64 2 0 4 5 1 7 65 İstiklaJ Caddesi Odakule fş Mefkeri Kat: 17, Istanbul Teleks : 24124 mban tr MEBAN 0 J3URSATEL: 20389 \: •;:;.;Teİex:32:.l«4; >,;..;.,.: Telex:52678 BANKER KASTELLÎ A. 8. Merkez 4. Vakıf Han Asma Kat No. 23 Sirkecl İSTANBUL Telefonlar : 20 53 20 (5 hat) • 22 36 44 Teleks: 23 314 Kast. Tr. Atatürk Bulvan No. 94/78 K> rüay ANKARA Telefon : 17 59 00 18 33 64 TELEKS : 43 248 Atatürk Caddesl Raslt Berberoğlu İshanı No: 67. Kat: 1 ANTALYA Telefon : 5 49 . 75 51 BURSA BÜROSU : Atatürk Caddesl, Kurtul tshanı No. 59. Asma Kat BURSA Telefon : 20 369 11 336 Telez : 32 184 Lirs tr ESKİŞEHİR BÜROSU : Porsuk İshanı Kat: 2 No: 201204 Koprübaşı Tel: 161 85 İZMİR BÜROSU : Gazlosmanpaşfc Bulvan. Tanyalçın Apt. No: 2. Kat 1, İZMİR. Telefon : 14 14 02 14 08 55 Telez : 52 678 Onay tr. BANKER KASTELLİ A. Q.: Sayın Tasarruf Sahiplerlnin dikkatine : Tasarruflanmzı yatınrken dlk kat edeceğiniz hususl&T önce güvenceli bir girketin tahvl11nin olup olmadığını araştırmaktır. Sonra da ls yaptıgın:s müessesenln tecrübesl olacaktır. Blz sermaye piyasa•ında yirml yılıru bşmış teorübell v« RÜvencell bir kuruluşuz. Bunu slze bir kere daha hatırlatıyoruz. " Teleks : 43105 mean tr İZMİR 1378 Sok. 4/4 riD.pci TeJ:. 14 71 45 V Ö C Ö ! Teleks : 5273İ eban tr MEBAN'IN SİZLERE SUNDUĞU HtZMETLEB t J Yatınm Damşmanlığı ^ (ÜCRETSİZ) Hisso senedl ve tahvil *lım satımı. Hisse senedi ve tahvil kupon tahsilatı (KOMİSYONSUZ). Portföy yönetimi. Fortföy analizi. Tahvil ihracı şlrketler İçin M S M senedi tahvil ihracı ve plasmanlan ile ilgili tüm nizmetler. ANKARA BÜROSü : ANTALYA BÜROSU : MEBAN YAYINUUU MEBAN SERMAYB PİYASASI BÜLTENİ Ayda bir yayınlanır. Ayncs haftada bir fiyat listesi gönderilir. Piyatı 25. TL. Yıllk Abone: 300. TL. Yurtdısı Abone: 600. TL. Abonman bedelleri, sirketlmize veya YAPI KREDİ BANKASI Galata Bubesı 5000/50'ye yatınlabilir. HİSSE SENEDİ İ? Fiy&tı 25. TL. TAHVÎL NEDİB?. Fiyatı 25. TL. OLKEMtZtN tLK YATIBIM FOND OLAN MEBAN YATIRIM FOND a) 1. DİLİM'inln llk 9 «ylık değer urtıg toplamı % 39.37 (Tıllık •• 52.36 olarak sercelde»/ miştir..) 331 mart tarihlerl arasında 1. DtLİM MYF lştirak belgeleri aşağıdaki fiyatlar üzerinden Işlem görecektlr. 10.COO TL'lik belge 13.827 TL. 25.000 TL.'lîk belge 34.817.5 TL. 100.000 TL.'lik belge 139.270 TL. b) 2. DİLİM'inin llk 2,5 aylık değer artısı. V» 10,80 (Yıllık Vo 51.84 olarak eerçekle»mlştir.) 3 • 31 mart tarihlerl arasında. 2 DİLİM MYF iştirak belgeleri aşagıdakl fiyatlar Ozerlnden islem görecektlr : 10.000 TL.'lik belge 11.080 TL. 25.000 TL.'lik belge 27.700 TL. 100.000 TL.'lik belge 110.800 TL. MEBAN ORTALAMASI Oncekl Sün Bugün Değişim Değişim ARTIS DÜŞÜ3 Artan Düşen S&bit Toplam (TL) + (%) + 3 <> 47 60 2857 2872 0.52 15 AKSA AKAL ANADOLU CAM ALTAŞ AROMA ASİL ÇELİK AK ÇİMENTO ARÇELİK AYGAZ BURSA ÇİMENTO ÇİMSA ÇUKUROVA ELEKTRİK DEMİRDÖKÜM EGE BİRACILIK ECZACIBAŞI YAT. HOL. ERCİYAS BİRACILIK EREĞLİ DEMİRÇELİK GARANTİ BANKASI GÖLTAŞ GÜNEY BİRACILIK GÜBRE FABRİKALARI HEKTAŞ İMAR BANKASI İMAR BANKASI (RÜÇHAN) İŞ BANKASI KURUCÜ İTTÎHAT DEĞÎBMENCtLİK İZOCAM KARSAN KORUMA TARTM KOÇ YATIRIM PAZARLAMA KOÇ HOLDİNO KARTONSAN KARTELTEPE MENS. KAV KORDSA LASSA MENTAS 1900. Tl» MUSTAFA NEVZAT NASAŞ NUH ÇİMENTO ORMA OTOSAN OYAK YATIRIM HOLDİNO PLASTİFAY PİMAS POLYLEN RABAK SİFAŞ SIÎ3MENS SUN1A SINAİ KALKINMA BANKASI SINAÎ MALİ TESEBBÜSLER SARKUYSAN ŞARK DEĞİRMENCÎLÎK SİSE CAM TAT KONSERVK TİCARET BANKASI TRAKYA İPLİK ÜNİROYAL YAPI VE KREDİ BANKASI Âşkale işçilerinin geçtiğlmiz günlerdeki mücadelesini anlayabilmek için. başından almak gerek konuyu. 1976 yılında Yeraltı Madenİş Sendikast'nm örgütlenmesiyl© başlayan olaylardan, basküardan.. Tüm 2. MC dönçmince süren bu baskılar, CHP agırhkh hükümetin işbaşma gelmesiyle sona ermişti görünürde. Ama aynı araaçlar, yeni Demirel hükümetiyle birlikte yeniden gün demde. Maden İşçilerinin dökülen ter ve kanlan üzerine düzenlenen kokteyl partiîerden birinde o dönern TKİ Genel Müdürü Kutlulıan Cin bay'm «Biz tam Türk İş Maden Federasyonu ile söz leşmeyi hallederken, Yeraltı Maden İş. mahkemelerden yetki alıp geldi. Ama yetkilerinj tanımak zorunda degiliz. AşkaJe şimdi bir çı ban başıdır, sürsün gitsln» sözleriyle başlamıştı Aşkale' nin yiğît işçilerinin dramı.. Şimdikj Genel Müdür yine aynı Genel Müdür. Ve Aşkale işçilerinin dramı. Genel Müdürün bir AP'li Senatörün ve bir işçinin ya nmda söyledigi şu sözlerle yine gündemde: «Ben, ikinci kez, Sendikayı silmek için bu göreve gel dim. Çok işler açtı başıma. Orayı tekrar kapatacagım.» 12.1.1977 günü Aşkale Kükürtlü kömür ocaklannda greve başlamışlardı işçiler. Üstelik grev kararının almmasından 22 gün sonra. Ancak bu iyi niyetlerine aldıklan karşıhk, oldukça kanlı olmuştu. Yeraltı Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin Uygur, grevin başladıgı gün Aşkale'de faşistlerce kurşunlanmış, komaya girmiş. örgütlenme sekreteri ve uzmanlar biçaklanmışlardı. Bakanlar Kurulu tarafından bir çok kez ertelenen grev, çevre halkınm da desteğiyle 90 gün sürmüş ve 15.4.1977 tarihinde toplu iş sözleşmesi bağıtlanmıştı. Ne ki. İş bununla bitmlyordu. Bu kez de işveren toplu sözleşmenin kurallanna uymuyor ve üç ay boyunca işçilerin ücretlerini ödemiyordu. MC, yasalan ve Yeraltı Maden Iş'i tanımamaya kararlıydı. Bunun sonu cu olarak da TKİ Genel Müdürlüğü, 5.10.1977 tarih ve 1681 sayıh yazısıyla ocaklan n kapatıldıgını, ardmdan da 21.10.1977 tarihinde tüm işçilerin iş akitlerinin feshedildigini bildirmişti. sıyla birlikte işçilerin mücadelesi de yükseliyor, «Üreten biziz, yöneten de biz olacağız» diyen 387 maden işçisi, bir yıh aşkın bir süreyîe hem üretiyorlar, hem de hiç bir yöneticinin uğramadığı ocağı yönetiyorlardı. OYUN YENÎDEN BAŞLIYOR Yeni hükümetle birlikte TKİ Doğu Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne, Erzurum eski Ülkü Tek Başkanı Erol Kavukçu'nun getirilmesi, gelişen kanh olaylarm başlangıcı oluyordu. Ka\oıkçu ilk iş olarak Müessese Müdürlüğü'nde çalışmakta olan Yerattı Maden İş üyelerinj bölgsslere sürüyordu. Bu işi yaparken işçk lere «ya sendikadan, ya işyerinden istifa edeceksin» diyerek silah göstennesi ve «bana eli silah tutacak adam lazım» demesi, tüm çevrede hâlâ tartışılan bir konu.. Doğu Linyitleri İşletmesl Müessese Müdürlüğünü kendince düzenleyen ve faşist militanlarla dolduran Kavuk çu, ikinci adımı Aşkale Bölge Müdürlüğü'nde atıyor, buraya sürgün edilen işçiler, başiadıkiarı gün salduıya uğruyor ve bazıları yaralanıyorlardı. 3 şubat gecesi Bölge Müdürlüğünün gizlice taşmması sona eriyor ve 4 şubat sa bahı çahşmaya gelen memur ve işçiler, boşaltılan binaya yerleştirilen faşistlerin saldırısma uğruyorlardı. Bu sal dın planınm Makina Mühendisi Fazlı Kart ve İşçi Si cil Şefl Tomris Çanak fından plânlandıgi öne sürülüyordu. Bu olaydan bir süre sonra Aşkale'ye sürgün edi'en memur ve işçiler bu ke7 de yeni lojmanlarında faşistlerin saldırısına uğruyorlardı. SALDIRILAR Müessese Müdüni Erol Ka vukçu. baskı politikasını sür dürürken. bu kez de dırenen ve işlerini bırakrnayan 20 işçinin iş akitierini yasa ö\şı ve gülünç gerekçelerle feshediyordu. Saldırıların yoğunlaşması, işyerindeki sorunlarin alabildiğine büyümesi, işçilerin ücretlerinin ödenmemesi, key fi olarak iş akitlerinin feshedilmesi olaylannı görüşmek üzere Müessese Müdürü Kavukçu'yla görüşmeğe giden sendika temsilcileri açıkca tehdit ediliyorlardı. Bu tehditlerden DİSK 11. Bölge Temsilcisi Süleyman Turan da nasibini alıyordu. Bu arada ilginç bir gelişme de şuydu: Bölge Müdürlüğünde meydana gelen bir olayda Aşkale MHP İlçe Sek reteri yakaJanmış ve üzerinde biri 7 kişilik diğeri 63 kişilik iki liste çıkmıştı. 7 ki şilik listenin üzerine şerh düşüknüştü: «Aşkale'de hesabı sorulacak.» Kimler yok tu bu listede: DİSK 11. Bölge Temsilcisi Süleyman Turan, Yeraltı Maden İş Şube Başkanı ve yönetlcllerl, avukatlar, Aşkale Çimento fabrikasmda çalışan demokrat yurtsever işçiler.. 63 kişilik liste de yine öğretmenler, iş çi temsilcileri. CHP'lilerden oluşmaktaydı. lürn bu gelişmeler olurken 4 mart 1980 sabahı saat 04.00 sulannda Ali Taş adh maden işçisinin kurşıuılanmış ve parçalanmış cesedi evinin önündekj sokakta bulunuyordu. Alnında, şakağmda ve göğsündo kurşun izleri vardı ve bir eli de parçalanmıştı.. İşin ilginç yanı, Ali Taş'ın admra, MHP Aşkaln ilçe sekreterinin üzerinde ele geçirilen listede olmasıydı. Ali Taş, aynı zamanda Erol Kavukçu'nun işine son verdiği 20 işçi arasındpydı ve bu arkadaşlannin temsilciliğini yapıyordu. TJzerinde liste bulunan Aşka !e MHP İiçe Sekreteri hakkında ise herhangi bir yasaî işlem yapılmamıştı bilindiğince.. Bu arada pasif direniş sür mektedir Aşkale'de. Pasif direnişle birlikte, sorunlann çözümü için müessese yetkilileri ve sendika temsilcileri arasında başlatılan görüşmeler, TKİ yönetiminin 13.3.1980 gününe değin mehil istemesi ile sonuçlanmış, bu mehil içinde, işçilerin taleplerinin karşılanacağı karara bağlanmıştı. Bu nedenle direnişe son verilmişti. Ne ki, söz konusu mehil içinde TKİ yönetimi soruna hiçbir çözüm getirmiyor ve işçiler yeniden direnişe geçiyorlardı «satışı durdurma» biçiminde. YARIN: ÎŞÇİLER OCAKLARDAN ÇIKMAYARAK UYARI DÎRENİŞİNE GEÇİYORLAR... KOTİL: EKMEK FABRİKASININ KAPASİTESİNİ 225' BİNE ÇIKARACAĞIZ istanbul Haber Servlsl İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, Istanbut Halk Ekmek Fabrikasının kapasltesinl 225 bin ekmeğo çıkaracakiarını ve fabrikanın yanındokl orsada bir un değirmenl kuracakların» açıklamıştır. İstanbu! Belediyesi öncöluğönde Kurylan İstanbul Halk Ekmek, Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nln olağan Genel Kurulundan sonra hakkında bilgf veren Kotil, ekmek fabrikasının direnişler nedeniyle sarsıntı geçirdiğini, ancok sıkıntılı günlerin atlatıldığını söylemiştir. HALDE YENİ DÜZENLEME İstanbul Belediyesi Ha| Müdörö Erdo§an Anıl da manavlara meyve eebze satışınm 0613 arasında yapılacağını açıklamıştır. Anrt, nlsan ayından sonra da manavlaro mal satışınm sabah 05'te bşlayacağını ve bir saat önce tarramlanacağını söylemiştlr. SANCAK TÜL'DEN MAHKEME KARARI İLE SAÇ VE SALÇA ÇIKARILDI İstonbul Haber ServlsF Ylrmibeş aydır grevde olan Sancak Tül Fabrikasından dün mahkeme kararına dayanılarak saç ve salça cıkarılmıştır. Grevcl İşçilerin direnmesine karşı fabrlka jandarmalar tarafından kuşatılrrış, çıkarmanın yasal olmadığını, aksine mahkerre kararı alocaklarını söyleyen sendika yönetlclleri de askerler tarafından silahlı kordona alınarak etkisiz bırakılmışlardır. Ülkücu görüşleri, özel av köpeklerl ve komandoları ile ün yapan Murat Bayrak'a aH tül fabrikasında sendikal örgütlenme yıllarca çeşitll olaylara konu olmuş, işveren toplu sözleşme masasına dohi oturmayınca 14 şubat 1978'de Türkİş'e bağlı Teksif 850 işçi ile grev! başlatmıştır. Ancak grevin başlamasından bu yana fabrikanın içinde bulunan malzemelerin çıkarılmosı sayısız olay ve mahkeme kararlanna neden olrruştur. HİSSE HİSSE HİSSE HİSSE Satılık kıymetleıi D»n ediyorn» t • • AKÇİMENTO 50 adet. BOLU ÇİMENTO 50 adet. ÇELİK HALAT 100 adet DÖKTAS 100 adet. HEKTAŞ 50 adet. KORDSA muvakkat makbuı n (Yüzde 50 ödenmif.J İZOCAM 60 adet. KARTONSAN 100 adet. MAVİ ÇELİK 50 adet. MAKİNA TAKIM 194 (YOade S0 ORMA 40 adet. SANTRAL HOLDİNO 500 adrt. ŞİSE CAM 68 adet, Odenmis..) NASAŞ «o adet; ARANAN HtSSB SENETLERt # # # « BASTA3 KARTONSAN NUHÇİMENTO POLYLEN • SİFA9 % TOZMETAL A SARKUYSAN SATIŞA SÜNULAN MENKUL KIYMETLER I ı ASLAN ÇÎMENTO : Sermayesl' nl 426.6 milyon TL.*ya yükselttl. ı ÇELIK HALAT : Sermayesl 108 milyon TL.'dir. 1979 yümda 181 milyon TL kar sagladı. ı KARTONSAN Sermayesini 308 milyon TL."ya yükselttl. 1979 y*« lında Vo 50 temettü dagıtü. ı KORUMA TAR1M : Sennayeslnl 313 milyon TL.'ya yükselttl % 40 temettü dagıttı. I MAKİNA TARIM: Sermayeel 125 milyon TL.'dir. 1979 Yılnda 171,5 milyon k&r sağladı. */«40 oranında APEL ÖDEMELERİ > ASİL ÇELİK: */o25 oranmdaki „. Apel 31. 3. 1980 tarihine kadar ödenmelidir. » METAŞ: %10 oranındakl 3. Apel 15. 4. 1980 tarihine kadar Ödenmelidir. Tasarruflanmza V» 41,5 gellr getiren çeşitl» kuruluşlara ait tahvilleri müessesernizden daima temin edebilirsiniz Bu geliriniz aylık, 6 aylık, 12 aylık ve 24 aylık olablllr.. Alternatifler asağıdadır.. 1) İşlemlş faiziyle birlikte her an paraya çevirmede n e t : %25 3) Bir yıi vadell aylık ödeme halinde net : 29.2 S) Bir yıl v&deli yıl sonu 0demell net : 31^2 4) 2 yıl vadell 6 aylık ödemeU net : 33^ 8) İkı yıl vadell aylık ödemeH V» 33J Daha aynntıü bllgl lcln os* manİKiımıza müracat etmenlz rlca olunuı. • Aücak, ocâgın kapatılma.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog